Zajímavé...

Homosexuály se nerodíme. Ani se jimi nestáváme.

školní děti, černobílá fotka, Public Domain CCO, pixabay.com Přinášíme vám rozhovor o vědeckých a bioetických aspektech homosexuality s italskou odbornicí, profesorkou bioetiky, Giorgio Brambillovou.

Společností se postupně protlačuje ideologie, která ruší pohlavní rozdílnost a prosazuje pohlavní indiferentismus. Jaké jsou kořeny tohoto problému?

Jsou lidé, kteří sice uznávají, že tělo člověka je pohlavně vymezeno, avšak tvrdí, že neexistuje rozdíl mezi muži a ženami, a tedy že pohlavnost není determinující. Uvádějí, že důležité je to, jak se osoba cítí. Rozdílnost mezi mužem a ženou je podle nich čistě kulturní záležitostí, což znamená, muži a ženy jsou takoví, jací jsou jen proto, že je tak od dítěte vychovali. Historicky k takovému tvrzení vedlo několik proudů, jako například: pouhý liberalismus propagující volný sex; freudovský pansexualizmus, který spojoval neurózu a různé zranění osoby s potlačováním sexuálních pocitů; kontroverzní Kinsey a jeho teze, že sex je jen obyčejný mechanismus spojený se stimuly a že nemá smysl říkat, co je a co není normální v sexuální oblasti; a samozřejmě, sexuální revoluce, která sex zredukovala jen na instinktivnost. Ten hlavní ideologický proud však spočívá v tom, že je nutná potřeba člověka osvobodit, a tato svoboda se projeví v liberalizaci sexu.

Neomarxismus, a hlavně autor Marcuse, rozvinul tuto liberalizaci do sféry heterosexuality, kterou nazývá o "svobodné volbě pohlaví". Tato myšlenka spolu s ideologickou tezí feministky Simone de Beauvoir vyústila do takzvaných "pěti rodů": mužský, ženský, homosexuální mužský, homosexuální ženský a transexuál. Feminismus pak nastolil myšlenku, že za společenskou podřízeností ženy vůči muži stojí právě rozdílnost pohlaví a že role muže a ženy v rámci rodiny, které podle feminismu nejsou v žádném případě přirozené ale jen kulturně vynucené, představují obrovskou nespravedlnost. Skutečným ideologickým a společenským výdobytkům by podle nich byl přechod od sexu / pohlaví k "unisex" (univerzálnímu pohlaví). Unisex se stal emblémem některého typu oblečení, jako džíny či pulovry, které mají "sedět" všem - mužům a ženám. Neexistují žádné zábrany, žádná přirozené fakta, která by měla být platná všude a v každé době. Už postupně však svět přichází na to, že myšlenka "multigender" je prosáklá relativismem.

Jak to tedy je? Jsme "sexuovaní" (obdařeni pohlavím) přirozeně nebo kulturou?

Od momentu početí jsme muži nebo ženy a od genetického pohlaví se formuje gonadické, hormonální a morfologické pohlaví a časem i psychologické pohlaví, které je koherentní s fyzickým, pokud do něj nic nezasáhne a nenaruší tento přirozený vývoj. Sexualita - to, zda jsme muži nebo ženy, je konstitutivní součástí osoby, je to její způsob bytí, projevů a komunikace s jinými; je to "způsob", jakým bude osoba cítit, vyjadřovat a žít lidskou lásku. Pokud někdo trvá na tom, že tělesnost nemá žádný význam při plné realizaci lidské osoby, přičemž zajíždí až do pohlavní neutrality člověka, sám upadá do dualistické a zároveň reduktivistické vize o člověku. Pohlavní rozdílnost je prvotní a přestože výchova má obrovský význam, samotná tělesná - pohlavní rozdílnost předčí výchovu jakož i kulturní či rodičovský vliv. Postačí nám jen prostudovat neurofyziologický vývin dítěte a uvědomíme si, že rod je prostě vrozený a nevychází z pokusu dát do souladu pohlaví s rodem, který by "nastolila" ženě či muži kultura. Kdokoliv, kdo má děti, nebo pracuje s dětmi, ví, že dítě se chová jako kluk nebo jako holka ještě před tím, než v sobě "objeví" nějaký rod. Je tomu tak na základě vrozených biologických rozdílů, které určují hlavní cestu ve vývoji. Zrušení těchto rozdílů, jak to chtějí gender-ideologové a jiní sexuální extremisté udělat na školách prostřednictvím sexuální výchovy, která považuje dítě jen za jakýsi druh "tabula rasa" v souvislosti s jeho pohlavní identitou, způsobí jen těžké újmy u dítěte. Je to přímo ohromující manipulace harmonického vývoje dítěte. A to je skutečným porušováním lidských práv dítěte.

Ve světle těchto poznatků, kde a jak tedy máme umístit homosexualitu v rámci lidské sexuality?

Tvrzení jako "tento muž je homosexuál" nebo "tato žena je lesbičkou" nám vnucují myšlenku, že taková osoba je jakoby jinou variantou lidského druhu - odlišným od varianty heterosexuála. Vědecké poznatky, kterými disponujeme, nám však říkají, že osoby s homosexuálním inklinováním se narodily se stejnými fyzickými a psychologickými danostmi než kdokoli jiný. Homosexuály se tedy nerodíme. Nicméně, ani se jimi nestáváme. Na tomto aspektu trvám. Můžeme mluvit o osobách, mužích a ženách, které mají homosexuální pocity, tendence nebo chování (různé intenzity), avšak na epistemologického úrovni není možné hovořit o sexuálních odlišnostech, ale jen o odlišnosti. Sexuální odlišnost je pouze jediná a je neredukovatelná - je mezi mužem a ženou. Co se týče klinické úrovně, v mnoha denících se sice objevují manipulující informace, které hovoří o genetických základech homosexuality, avšak když půjdeme do hloubky, snadno pochopíme skutečnost, že muž a žena, mající homosexuální tendence, jsou geneticky vždy jen mužem a ženou a homosexuální tendence si nabyli. Van den Aardwg považuje za nejdůležitější faktor vývoje homosexuality protkané vztahy s lidmi na začátku dospívání - vztahy, které představují rozhodující komponenty při vývoji osobnosti a tedy i samotný pohled dospívajícího na sebe sama - jak na muže či ženu.

Pokud se dospívající špatně integruje ve skupině vrstevníků stejného pohlaví, hluboký pocit vyloučení či nepřijetí mohou v dospívajícím dítěti způsobit frustraci a následně komplex méněcennosti s ohledem na svou vlastní mužskost či ženskost.

Tato skutečnost se rodí v hlubokém nitru osoby a ne zvenku. Diskriminace ve skutečnosti nezpůsobuje tento komplex, a je třeba si to uvědomit. Avšak právě toto přináší obrovský zmatek do diskuse, až jsme došli do bodu, kdy kdokoliv se k tomu "opováží" postavit a kritizovat slogany o diskriminaci nebo nesmyslné zákony, didaktické návrhy, je okamžitě umlčen jen obyčejnými ideologickými termíny a někdy i prostředky "méně intelektuálními ". Toto vše se děje v rámci neutuchajícího militantního gay hnutí, které hrála roli oběti stalo se pronásledovatelem.

Jaký vliv na sexuální identitu může mít vztah s rodiči?

Kromě toho, co jsem výše vysvětlila, dovolím si přidat ještě jeden faktor, jakousi "prehomosexualitu", která závisí od rodičů, a zvláště od rodiče stejného pohlaví a podle tří aspektů. První se týká přítomnosti rozdílnosti. Každý z nás vytváří svou osobnost tím, že se konfrontuje s identitou a rozdílností. Z jedné strany dítě poznává sebe sama imitující rodiče stejného pohlaví, na druhé straně pozorováním rodiče opačného pohlaví. Toto se děje nejen na kognitivní úrovni ale především na emotivní a afektivní úrovni. Jako dítě vidím a cítím, že máma se mnou mluví, mazlí se se mnou a hraje si se mnou jiným způsobem než otec. A vidím, že máma i táta mají přátele, ke kterým se také chovají rozdílně. A není to jen proto, že mají jiné vlastnosti (chování matky může být velmi podobné chování učitelky a je to určitě více podobné než chování dědečka nebo strýce). Absence rodiče nebo rozdílnosti (v případě "homorodičů") má stejné důsledky a existuje k tomu obrovské množství vědeckých publikací.

Druhý faktor se týká sociálních dovedností. Umět si hrát jak si hrají vrstevníci stejného pohlaví, pomáhá dítěti nabýt vztahové způsoby, které jsou typické pro toto období a pomáhá také k uznání od ostatních dětí stejného pohlaví. Toto vše se děje v naprosté spontánnosti. Je to společná zkušenost přijít do školy a vidět, jak si děti hrají odděleně - dívky a chlapci. A je tomu tak ne pro to, že "homofobní učitelka" jim to tak nařídila, ale prostě proto, že chlapci a dívky mají rozličné postoje a preferují rozdílné hry. Připomenu to fiasko rozličných gender experimentů, kdy dali kamion dívce a panenky chlapci. Výsledkem bylo, že dívky si hrály, jako "kamion-mama" mění plenky "kaminónu-dítěti" a chlapci panenkou bili ostatních chlapce. Proto rodič, když si hraje s dítětem, pomáhá jeho nenucené interakci s dětmi stejného pohlaví, přičemž se to dítě vyhne komplexu méněcennosti, které plodí v dospívajícím věku. Právě ten se podle mnoha vědců stává základem pozdějších homosexuálních pocitů. Homosexuální pocity vycházejí z idealizace takových vlastností, které u jedinců stejného pohlaví nejsou, až to končí erotickou přitažlivostí vůči nim.

Třetí faktor se týká rodičů, který se jako pár miluje a přebývá v klidné a respektující atmosféře, přičemž své role přijímají s radostí. Role, které jsou čímkoliv jen ne umělými či ponižujícími, či dokonce nařízenými, a které jsou přirozeným projevem identity muže a ženy ve vztahu k sobě samým a se světem a jejichž provádění se děje prostřednictvím vzájemné hluboké lásky a vzájemného přijímání. Rozličné psychoanalytické školy podtrhují absenci otce jako jednu z hlavních příčin homosexuality. "Absence" v tomto případě nejen ve fyzickém smyslu, ale spíše ve vytěsnění - když manželka vytěsní manžela v rodinném životě a z jeho role otce jako hlavy rodiny. Nebo když ho manželka soustavně degraduje či slovně ponižuje před očima dětí. Taková matka bude také velmi úzkostlivá, bojácná, často zároveň dominantní, avšak velmi nejistá právě proto, že se brání muži, který ji má vést a podporovat.

DATUM ZDROJA: 17. Dec 2014
ZDROJ: hlavnespravy.sk

Převzato z lifenews.sk, článek naleznete zde.

rovnost muže-ženy, Public Domain CCO, pixabay.com


tanec, oslava, abstrakt, Public Domain CCO, www.pixabay.com

Sdílet

Související články:
USA: I gayové jsou zhrozeni dopadem transgenderu na děti! (24.11.2022)
Bývalá transsexuální teenagerka žaluje lékaře, kteří jí odstranili prsa, když jí bylo pouhých 15 let (19.11.2022)
LGBT AGENDA V NĚMECKU UMOŽNILA OTEVŘENÍ HOMO-ŠKOLEK S PODPOROVATELEM PEDOFILIE V JEJICH ČELE (17.11.2022)
Homosexualita není hřích, je to zranění uvnitř lidské osoby. Homosexuální chování je hřích, vysvětluje kněz Marko Rozkoš (08.11.2022)
Proč progresivcům záleží víc na nenávisti vůči Církvi než na dobru LGBT osob (03.11.2022)
Zdeněk Chytra, homosexuál pro tradiční rodinu (nový odkaz na video) (29.10.2022)
Vždy jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý táta. (26.10.2022)
Tragédie na Zámockej má už příliš mnoho viníků (25.10.2022)
Karol Dučák: I homosexuální osoby Bůh povolává k čistotě. „jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1, 27) (22.10.2022)
Na duhovém pochodu v Itálii nesli Pannu Marii s odhaleným hrudníkem (14.06.2022)
P. Petr Piťha: Otevřený dopis české veřejnosti (14.06.2022)
Co mají biskupové učit? (23.05.2022)
Nevím, kdo je žena, nejsem bioložka, perlila Bidenova nominantka k Nejvyššímu soudu (26.03.2022)
Jak je to doopravdy s Maďarskem a tzv. diskriminací LGBT (15.07.2021)
Video: Názor bývalých domováků na adopce dětí homosexuálními páry (30.04.2021)
Aliance pro rodinu: Demonstrace za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi (26.04.2021)
Polsko: velvyslanci 50 států v Polsku prosazují LGBT agendu (17.01.2021)
LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů (03.12.2020)
Manželství pro osoby stejného pohlaví? (25.07.2020)
Proč katolická církev nenávidí homosexuály? Nebo spíš proč si to tolik lidí myslí? (19.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie (18.02.2020)
Studie nenalezla žádný „gen homosexuality“. Co to znamená pro katolickou morálku? (09.12.2019)
Být gay a zároveň katolík? Dobrá rada pro katolíky, které přitahuje stejné pohlaví (12.10.2019)
Aktivistka Lívia zaskočila účastníky Gay Pride-u nepříjemnými otázkami (31.08.2019)
Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha předchází pád. (27.07.2019)
Nenechte se oklamat - Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (27.07.2019)
Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? - to je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii. (24.02.2019)
'Každý den jsem bolestně toužila po tátovi', přiznává žena, kterou vychovávaly dvě lesbičky (21.02.2019)
Mnozí mladí křesťané nechápou argumenty proti gay 'manželstvím'. Proč? (22.01.2019)
Odvážný katolický politik je pro gay aktivisty bigotním a odpuzujícím extremistou (18.01.2019)
Kardinál: "Alarmující signál rozpadu víry v Německu" (05.12.2018)
Co gay lobby určitě nechce, abyste věděli (30.07.2018)
Kardinál Müller: Říci "Jsem gay" znamená zdegradoval úžasné bohatství lidské bytosti (24.06.2018)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál (22.06.2018)
Homosexualita je zraněním pouze pro neznalého člověka a "vygumovaného" křesťana (12.06.2018)
Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár" (15.05.2018)
Gay olympionici paradoxně dosvědčují nesmyslnost "manželství" osob stejného pohlaví (24.02.2018)
Operace Katechismus: homohereze je připravena na svůj rozhodující útok (12.02.2018)
Reakce ze Slovenska na zprávu, že biskup z Osnabrücku chce žehnat homosexuální svazek (28.01.2018)
Předseda KBS k pojmu "manželský partner": Soudní dvůr EU nemůže změnit smýšlení společnosti (21.01.2018)
Rouhavý 'gay-betlehem' se dvěma Josefy (25.12.2017)
Děti LGBT rodičů vyrostly - Nyní odhalují nemocnou realitu (03.10.2017)
Ohrožení rodiny je ohrožením společnosti (06.09.2017)
Kardinál podporuje terapii pro homosexuály (02.09.2017)
Kardinál Sarah o vztahu k LGBT (01.09.2017)
Homo-Homofobie. Pohled na temnou gay realitu USA. (28.08.2017)
Itálie: Uskutečněný veřejný pochod na odprošení za "gay pride" (16.08.2017)
Svědectví ex-gaye: Sodomie je "lepidlem" LGBT hnutí (13.08.2017)
Italští věřící dnes dělají růžencový pochod jako odčinění za "gay pride" (29.07.2017)
Jsou děti z rodin a homosvazků opravdu stejné? (23.07.2017)
Kam to spěje? (09.07.2017)
Kardinál Sarah: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš - pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout ctnost čistoty, ponižujeme je (18.06.2017)
Disneyho coming out: V nejnovější pohádce vystupuje poprvé gay (09.03.2017)
OSN má novou funkci "LGBTI cara" (16.01.2017)
Proč homosexuálové odcházejí z církve? (02.01.2017)
Liberální inkvizice ve Španělsku: Reklama vybízí udávat lidí za negativní postoj vůči LGBT (25.11.2016)
Nový příběh Harryho Pottera bude obsahovat homosexuální vztah (25.11.2016)
Mexiko neuznalo "manželství pro všechny", ale jen mezi mužem a ženou (25.11.2016)
Kardinál Maradiaga: Žádný člověk se nerodí jako homosexuál (26.09.2016)
Pradávná hereze vysvětluje, proč naše kultura přijala homosexualitu a potraty (30.08.2016)
Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím (20.08.2016)
Poslankyně Pavlína Nytrová: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti (14.07.2016)
Jak soud vzal dětem šanci na maminku (09.07.2016)
Africký kardinál ostře kritizuje kardinála Marxe za to, že žádá od Cirkve, aby se omluvila homosexuálům (04.07.2016)
Neuznávají evropské hodnoty? V Moldavsku pravoslavné babičky "zrušily" LGBT pochod (09.06.2016)
Jakarta – protesty proti fondům OSN pro LGBT komunitu (28.03.2016)
Kardinál Vallini: není úkolem státu povyšovat přání na práva (06.03.2016)
Obama křesťany varuje: Homosexuální práva jsou důležitější než náboženská svoboda (23.11.2015)
SPUŠTĚNA elektronická PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (04.11.2015)
Vyjádření paní poslankyně PAVLÍNY NYTROVÉ k petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (12.09.2015)
Homosexuální "práva" jsou "falešnými právy" (06.09.2015)
Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí (02.09.2015)
Nejvyšší soud USA přikázal celonárodně zavést sňatky pro homosexuály (26.06.2015)
Pozadí irského referenda o homosexuálním "manželství" (26.06.2015)
* Homoaktivisté: Předseda AZR měl pravdu - srovnání slovenského a irského referenda
*Dublinský arcibiskup: Budou problémy
(26.05.2015)
Irské referendum: odhalení taktiky prohomosexuální lobby (25.05.2015)
Neměli bychom se omlouvat za učení Církve (01.05.2015)
Třetí cesta: homosexuálové a Katolická církev (Video - svědectví) (28.04.2015)
Homosexuální aktivisté přiznávají svůj cíl - vštípit do dětí agendu LGBTQ (21.03.2015)
Dopis ženy, kterou opustil manžel, oženil se s homosexuálem a získal děti do opatrovnictví. (12.02.2015)
Robin Becková o 35 letech "pekla" v homosexuálních vztazích (14.01.2015)
Homosexualita v dílech o Harrym Potterovi (29.12.2014)
Filipínský katolík: Přitahují mne muži, ale nejvíce miluji Boha (19.11.2014)
Homosexualita a čistota (17.11.2014)
* Europoslanec - homosexuál: "Homosexuální 'manželství' je boj proti křesťanství"
* Video: Tirania homofašizmu
(07.11.2014)
Děti z homosexuálních partnerství vykazují statisticky významné poškození (17.10.2014)
LIST BISKUPA Z HONOLULU O TOM, JAK CÍRKEV CHÁPE MANŽELSTVÍ (15.10.2014)
Jsem věřící a prožívám homosexuální cítění. Jak se s tím dá žít? (14.10.2014)
Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?" (29.09.2014)
Video: CELÁ PRAVDA: otec M.Kuffa verzus homosexuálové (29.09.2014)
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc.: Homosexuálové jsou vraždou našeho národa (06.09.2014)
Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem (26.07.2014)
Stane se také pedofilie „sexuální orientací“ ? (15.07.2014)
LGBTI rozzlobilo, že francouzské ministerstvo školství se rozhodlo v tichosti zrušit výuku genderu (06.07.2014)
Latinská Amerika odmítla svazky osob stejného pohlaví (02.07.2014)
Hlas z Belfastu: prohrajete boj, jestliže nebudete hovořit o škodlivosti homosexuality (15.06.2014)
Německo rozšířilo adopční práva pro homosexuály (15.06.2014)
Rusko vidí na Západě - „Znamení konce časů“ (05.06.2014)
Keňa legalizuje polygamii (20.05.2014)
Nový dokumentární film vysvětluje katolický pohled na homosexualitu (16.05.2014)
Šéf MOZZILLY byl propuštěn: podpořil rodinu a ne LGBTI lobbisty (06.05.2014)
Dramata a noční můry dětí z duhových rodin (04.05.2014)
Malta schválila civilní svazky párů stejného pohlaví (26.04.2014)
Modlitba za muže a ženy,kteří trpí pokušením homosexuality (11.04.2014)
Bývalý homosexuál uzavřel manželství se ženou (11.04.2014)
Homosexualita a možnost terapie (11.04.2014)
(Lunácek v akci:) Španělští homosexuálové žalují nového kardinála (07.02.2014)
Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří (27.12.2013)
Musíme učit děti, že homosexualita není hřích (04.11.2012)
Katolická církev připomíná svůj postoj k homosexualitě (09.06.2012)
K pochodu homosexuálů Prahou (10.08.2011)
Spokojí se homosexuálové s právem na adopci dětí a se zrovnoprávněním manželství muže a ženy? (24.06.2011)
Pedofilův průvodce láskou a potěšením: Pravidla chování milovníka dětí (19.11.2010)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 30. 12. 2014 | 6848 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace