Zajímavé...

Hledej znamení (ukázka z nové knihy)

foto: Micha L. Rieser, wikipedia.org Od fíkovníku se naučte podobenství. Když jeho ratolest mládne a vyhání listí, víte, že je blízko léto. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám: Nepomine toto pokolení, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. (Mk 13, 28–31)

Hrbila se. V zádech ji píchalo a nohy ji bolely. Pomalu přešla přes chrám až k ženskému dvoru. Lidé kolem ní procházeli, jako by neexistovala. Ostatní ženy o ni ani nezavadily pohledem. Ježíš stál opodál a usmál se, plný velké lásky. Poplácal jednoho ze svých bratrů po rameni a řekl: „Sleduj a uč se.“ Žena se protlačila dopředu, aby přinesla oběť. Vhodila do pokladny dvě drobné mince. Nevážily mnoho, takže se chrámem nerozlil cinkot. Byly to nejmenší římské mince v hodnotě přibližně šedesátiminutového výdělku běžného pracujícího. Ježíš se obrátil k učedníkům a řekl:

Opravdu, to vám říkám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti všichni totiž dali darem něco ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí.“ (Lk 21, 3–4)

Ctil si dar této chudé vdovy. Podle pozemských měřidel neměla její oběť žádnou váhu – podle těch nebeských převážila všechny ostatní dohromady. Dr. Warren Wiersbe píše: „Když Bůh posuzuje naše oběti, vidí víc než jen to, co bylo obětováno – vidí okolnosti. Lidé vidí, kolik bylo dáno, ale Bůh vidí, kolik toho dotyčnému zůstalo. Podle toho soudí hodnotu oběti a stav našich srdcí.“ Ježíš se úporně snažil, aby se názory jeho následovníků stále méně odvíjely od obyčejného lidského chápání. Vezměme si z toho ponaučení a snažme se skutečně ocenit věčnou hodnotu každého okamžiku našeho života.

Ježíš věděl, že jeho čas na tomto světě se blíží ke konci, a s tímto vědomím připravoval své učedníky na následující dny. Znovu jim ukázal rozdíl mezi pozemskou zdánlivostí a duchovní realitou.

Moudrý krok – ukázat složité poselství na nádherném a jednoduchém příkladu víry absolutní odevzdanosti. Tato očividně bezvýznamná chudá vdova upoutala pozornost samotných nebes. Jak krásná připomínka toho, že Bůh zná naše srdce a s radostí přijímá oběti, které mu s láskou nabízíme.

Ježíš mluvil o těžkých dnech, které přicházely. Přírodní katastrofy, nevysvětlitelné výkyvy počasí, falešní mesiáši, zrady a nepolevující pronásledování. A přece právě díky těmto pronásledováním budou mít někteří možnost předstoupit před významné vladaře a podat svědectví způsobem, o jakém se jim ani nesnilo.

Ježíš pokračuje:

"Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“ (Lk 21, 25 – 28)

Ne, nemáme se snažit předvídat datum Kristova příchodu. Ježíš nás však vyzývá, abychom si všímali znamení.

"Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou (lidé) jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka." (Mt 24, 37 – 39)

Noe žil v době, pro kterou byly příznačné dvě věci: úpadek a odpadlictví. Časy byly zlé, ale lidi to netrápilo. Oslavovali, opíjeli se, padali zpití na podlahu a užívali si. Pokud i někdy nějakou bázeň před Bohem měli, hodili ji přes palubu. Když se Bohu obrátili zády, začalo vzkvétat zlo. A kde vzkvétá zlo, tam ubožáci trpí. A když slabí a ubozí trpí příliš dlouho, Bůh nakonec zasáhne.

Zrovna včera jsem četla Knihu proroka Jeremjáše, kde se píše, jak Pánovi došla trpělivost s odpadlíky, kteří lehkomyslně zapomněli na nejvyššího Boha – dokonce se opovážili vysmívat se jeho prorokům. Nazvali je lháři a tvrdili, že nemluví v Božím jménu. Troufalá slova, nemyslíš? Pokud se Bohu obrátili zády, jak tedy mohli vědět, kdo mluví jeho jménem? Přečti si, co se stalo poté:

Proto tak praví Hospodin, Bůh zástupů: Poněvadž mluvili takové řeči, hle, v tvých ústech proměním svá slova v oheň a tento lid v dříví a pohltí je. (Jer 5, 14)

A nyní uvažuj: Míra toho, jak se odpadlíci vysmívají Božímu lidu, bude i mírou, podle které Bůh vylije na svůj lid svou moc. Postará se, aby jeho vyvolení mluvili odvážně, směle, autoritativně a pravdivě.

Po všem, co Bůh pro svůj národ vykonal, ho nevěrní a odpadlíci zcela opustili. Zaposlouchej se do jeho naléhavé výzvy a všimni si, před čím nás varuje:

Copak se mě nebudete bát – praví Hospodin – před mou tváří se nebudete třást? Neboť já jsem položil moři jako hranici písek, je to věčný mezník, který nepřestoupí; bude se bouřit, ale nezmůže ho, jeho vlny se budou dmout, ale nepřekročí ho. Tento lid však má vzpurné, buřičské srdce, odvrátili se a odešli a neřekli si v duchu: Bojme se Hospodina, našeho Boha, který nám dává svým časem déšť raný i pozdní, zachovává nám týdny, stanovené ke žni. Všechno to převrátily vaše nepravosti, vaše hříchy od vás vzdálily déšť.

Rozeberme si tuto část.

• Bůh si zaslouží naši úctu. Svým slovem stvořil celý vesmír a těší se z každé maličkosti našich životů.

• Jsme povoláni poznat jeho svatost, majestát a moc do té míry, že se budeme třást v jeho přítomnosti.

• Jsme povoláni žít v dokonalém souzvuku s ním a jeho stvořením, abychom nepřestali obdivovat jeho díla.

• Jsme pozvaní žít v dokonalé radosti z našeho vztahu s Bohem – tak dokonalé, že budeme podvědomě říkat: „Žijme v bázni před Pánem, naším Bohem. On naplňuje naše potřeby a když přijde správný čas, přináší sklizeň.

• Některá požehnání jsou určena pouze těm, kteří kráčejí v bázni před Pánem.

K čemu nás vedou náročné pasáže Lukášové 21. kapitoly? Vedou nás k Bohu. Kráčíme v bázni před Pánem. Odoláváme pokušení úpadku a odpadlictví.
Čím dále se zatouláme, tím více hříchů si ospravedlníme – a čím více hříchů se zakoření v našem srdci, tím méně budou Boží cesty ovlivňovat náš život.

Někdy se zdá, jako bychom žili v Noemově době. Lidem na pravdě zkrátka nezáleží. Vybírají si, čemu budou věřit. K jakému životu je to ale přivede?

Proto tak pravil Hospodin: Vrátíš-li se ke mně, nechám tě u sebe, a zase mi budeš sloužit; oddělíš-li vzácné od braku, budeš zase mými ústy; oni se budou obracet k tobě, ale ty se nebudeš obracet k nim. (Jer 15, 19)

V anglickém překladu čteme: „Pokud si zvolíš dobrá, ne prázdná slova, budeš mými ústy.“ Ano, nastaly těžké dny – to však neznamená, že se nám všechno „propeče“. Nyní není čas na zvrhlé požitkářství, ale na střízlivé uvažování a víru, která hory přenáší.

Nedokážeš sloužit dvěma králům. Zničilo by tě to. Velké dělení už začalo. A ty ani na okamžik nepochybuj o jednom: čeká nás nádherná oslava - a ne jedna. Jen ne hned teď. Nyní Ježíš žádá naši plnou pozornost. Ohlédni se kolem sebe, zamysli se nad sebou. K čemu tě povolává? Dokážeš najít i v sevření jedovatého močálu něco vzácného? Dokážeš být světlem v temnotě?

Tato země jednou pomine. Jsme na ní jen dočasně, jen jako poutníci. Není naším domovem, takže bychom se neměli až tak moc snažit zabydlet se v ní. Bůh má pro nás v zemi žijících přichystané dobré dary, ale řekl nám, že pro ně budeme trpět. Přichází však den, kdy nám z očí setře každou slzu. A do té doby… žijme podle víry. Nabízejme mu své oběti. Vycházejme druhým s láskou vstříc. Držme se naděje a pohled mějme upřený k jasné východní obloze.


Úryvek naleznete v knize Pripravte mu miesto , která je 24denní adventní pobožností a můžete si ji zakoupit na Zachej.sk.


Převzato z https://blog.zachej.sk/, článek naleznete zde.


Sdílet

Související články:
SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ: “NAŠLI DÍTĚ S MARIÍ, JEHO MATKOU” Meditace svatého Alfonze Maria de Ligouri (06.01.2024)
VIGÍLIE SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ (05.01.2024)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (01.01.2024)
Musica animata zve na vánoční koncerty 2023 (27.12.2023)
Vánoční zpívání v Plenkovicích (26.12.2023)
Vánoce a … samota (26.12.2023)
Vánoce nám připomínají, že radost i smutek jsou součástí „kalicha života" (26.12.2023)
Mariina nesmírná láska k dítěti Kristu nás v tuto vánoční noc zve k jeslím (25.12.2023)
Bůh se nemusel stát člověkem, aby nás zachránil. Tak proč to udělal? (25.12.2023)
Vladyka Milan Chautur: RODOKMEN KRISTA (24.12.2023)
Evangelizační námět (23.12.2023)
Kardinál Zen: „Advent je ten správný čas na přeorientování svého života směrem k Božímu dítěti“ (17.12.2023)
Získání plnomocných odpustků v době adventní a vánoční (15.12.2023)
Namaluj obrázek pro Ježíška (14.12.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (14.12.2023)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha 2023 (14.12.2023)
Advent moderního člověka (11.12.2023)
2 slova, nad kterými můžete během adventu rozjímat (06.12.2023)
Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí 2023 (20.11.2023)
Adventní koncert ve Vranově 2023 (20.11.2023)
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
Mají Vánoce pohanské kořeny? (18.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 11. 2022 | 778 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://blog.zachej.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace