Hesla

Hesla k evangeliu 5. neděle postní A

Don Bosco II-streda-2019 Přinášíme zde hesla k evangeliu 5. neděle postní A. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Evangelium Jan 11,1-45 najdete ZDE.


Hesla k 2. čtení 5. neděle postní A najdete ZDE.


Připomínám tobě,
Lazar už byl v hrobě.

A Lazar už v hrobě byl,
když ho Ježíš probudil.

Olejem ho pomazala,
vlasy nohy utírala.

Sestry vzkaz mu poslali,
k Lazarovi volaly.

Chceme ti to vědět dát,
chorý je tvůj kamarád,
kterého máš tolik rád.

Nemoc k smrti tohle není,
je k Božímu oslavení.

Ježíš měl ty sestry rád,
s Lazarem byl kamarád.

Tam kde teď byl,
dva dny pobyl.

A do Judska pojďme bratři,
tak jak se to už teď patří.

Dva dny ještě otálel,
vždyť mrtvého vzkřísit chtěl.

Dopustil smrt Lazarovu,
až pak ho šel řešit znovu.

Tam tě chtěli kamenovat,
chceš zas život zariskovat?

Když do Judska zase jdeš,
ty o život přijít chceš?

Tam tě chtěli kamenovat,
nepatří se raděj schovat?

Ježíš to ví,
Lazar jen spí.

Světlo světa vidí ten,
kdo chodí jen když je den.

Bez světla se jen zmítá,
v noci chodec klopýtá.

Musí to tak bratři být,
jdu Lazara probudit.

Zrovna když Lazar umřel,
ani jsem tam být nechtěl.

Učedník to dobře ví,
když spí, tak se uzdraví.

Tomáš řek: "Zavelím,
pojďme umřít spolu s ním."

Lazar umřel - Ježíš praví,
Pán zasáhne a je zdravý.

Jen neříkej to je toho!
Znáš vzkříšení Lazarovo!

Pojďme, s Kristem půjdeme,
ať spolu s ním zemřeme.

Připomínám tobě,
čtyři dny byl v hrobě.

Tomáš zvaný blíženec,
chtěl povzbudit druhy přec.

Místem byla Betánie,
Jeruzalém blízký jí je.

Ježíš říká: Lazar spí,
o smrti však jeho ví.

Mnoho židů přišlo k nim,
potěšit je - však to vím.

Židé sestry těšit jdou,
za Marií, za Martou.

Marta spěchá k Ježíšovi,
výčitku mu rázně poví.

Ježíš od ní uslyšel:
můj bratr by neumřel.

Ale věřím, že Bůh dá,
oč ho můj Pán požádá.

Vím, že vstane při vzkříšení,
to mi teď moc platné není.

Vím, vstane poslední den,
- tomu věřím Pane jen.

Vím, Pane, jsi Mesiáš,
Syn Boží a přítel náš.

Kdo mi věří, ať má klid,
kdyby umřel, bude žít.

Věřím, Pane, Mesiáši,
přicházíš pro spásu naši.

Mistr je tu volá tebe,
on je ten kdo přišel z nebe.

V tomhle žádný problém není,
vím, že vstane při vzkříšení.

Zde je pravda k věření,
já jsem život, vzkříšení.

Ještě nebyl ve vesnici,
byl na místě čekající.

Maria to uslyšela,
vstala - rozechvělá celá.

Za Marii šli židé,
čekali co teď přijde.

Ježíš se chvěl,
k němu jít chtěl.

Když viděl to plakání,
přišla chvíle konání.

Viděl plakat židy, jí,
dojalo ho obojí.

V duchu byl dojatý,
co na to říkáš ty?

Jakpak jste s ním naložili?
Kampak jste ho položili?

Pojď se, Pane, podívat,
hrob ti jdeme ukázat.

U hrobu Pán zaplakal,
tím najevo soucit dal.

Otevřel oči slepému,
což nemoh pomoct teď jemu?

Svým pláčem to poznat dal,
hleďte jak ho miloval.

Slepého on uzdravil,
pročpak jen tu teď nebyl?

Hluboce byl znovu dojat,
a pak začal zázrak konat.

Příkazu se nebraňte
a ten kámen odstraňte.

Smrdí - Marta varuje,
čtvrtý den už v hrobě je.

A když kámen odstranili,
Ježíš hleděl vzhůru chvíli.

Na jeskyni kámen leží,
jeden pohne s ním jen stěží.

Otče díky, že vyslyšíš,
ať to vidí, že mě slyšíš.

Aby zástup uvěřil,
že ty jsi mě pověřil.

Příkazu se nebraňte,
jen ten kámen odstraňte.

Marta Pána nezbrzdila,
i ona smrad pocítila.

Tohle máš rád?
Bude tu smrad.

Čtyři dny už v hrobě leží,
bude tu smrad - o to běží.

Kámen ležel na jeskyni,
byl to hrob, jak mají jiní.

Pokud, Marto, uvěříš,
Boží lásku uvidíš.

Trvalo to pěknou chvíli,
potom kámen odstranili.

Otče, dík, žes vyslyšel,
pro ně jsem to takto chtěl.

Když je viděl Ježíš plakat,
začal na vzkříšení makat.

Ježíšovi k nohám klesla,
kdybys tu byl ..., pouze hlesla.

Lazare, pojď z hrobu ven,
vážně tento příkaz vem.

Mrtvý vyšel ovázaný,
pruhy plátna omotaný.

Rozvažte ho, nechte jít,
aby mohl odejít.

Mnozí židé uvěřili,
když vzkříšení svědky byli.

Ježíš to ví,
Lazar jen spí.

Kdybys tu byl,
Lazar by žil.

Ježíš řekl: Amen,
odstraňte ten kámen.

Mocným hlasem zavolal,
mrtvý Lazar z hrobu vstal.

S Ježíšem tam půjdeme,
ať taky s ním zemřeme.

Lazar z Betánie,
zemřel a zas žije.

Lazarovo vzkříšení,
je i pro nás znamení.

Lazara měl Ježíš rád,
byl to jeho kamarád.

Lazar a Marta s Marií,
bydlí spolu v Betánii.

Marie to tahle byla,
co nohy Pánu umyla.

Utřela je svými vlasy,
mnoho jí odpustil asi.

Sourozenci to tři byli,
s Ježíšem kamarádili.

Lazar z Betánie
už jen těžko žije.

Onemocněl velmi vážně,
sestry nebraly to vlažně.

Vzkaz Ježíši poslaly,
situaci popsaly.

Ten, kterého miluješ,
stůně, prosím, pomůžeš?

Když to Ježíš uslyšel,
hned za nimi nepřišel.

K smrti tahle nemoc není,
je k Božímu oslavení.

Lazar bude uzdraven
a Boží Syn oslaven.

Ježíš vyčkal ještě dva dny,
ne však, že by byl bezradný.

Až pak Ježíš zavelí:
do Judska za přáteli.

Učedníci namítali:
Vždyť tě tam kamenovali!

Židé tě chtějí zabít
a ty tam zas hodláš jít?

Den má dvanáct hodin,
vše řídí Hospodin.

Všechno má svůj čas,
ať je dobro v nás.

Ten, kdo ve dne chodí,
nic mu neuškodí.

Kdo se však nocí prodírá,
klopýtne tam, kde je díra.

Kdo si den necení,
v tom pak světlo není.

Přítel Lazar přestal bdít,
jdu tam zas ho probudit.

Pokud, Pane, usnul jen,
bude zase uzdraven.

Učedníci Pánu praví:
Jestli spí, tak se uzdraví.

Nechápou to učedníci,
že je mrtvý, chtěl Pán říci.

Ježíš říká polopatě:
Hrobník ho má na lopatě.

A jsem rád, že jsem tam nebyl,
aby každý z vás uvěřil.

Ale pojďme k němu,
k Lazaru mrtvému.

Když přišli do Betánie,
čtyři dny už pohřbený je.

Přišli k němu v době,
kdy už leží v hrobě.

Marta vstříc jim chvátala,
Marie v domě zůstala.

Přišlo sem i mnoho židů,
potěšit je, dodat klidu.

Kdybys tady byl, Pane,
tak se tohle nestane.

O cokoli požádáš,
to od Boha Otce máš.

Tvůj bratr vstane,
to už je dané.

V poslední den při vzkříšení
zase se k živým přičlení.

Já jsem život a vzkříšení,
když věříš, smrt se promění.

Ten, kdo ve mne věří, žije
a smrt není tragédie.

Věřím, že jsi Mesiáš,
Syn Boží, zachránce náš.

Marta víru vyznala,
k Ježíši se přiznala.

Marta domů odchází
a svou sestru nachází.

Říká Marii dojatě:
Mistr je tu a volá tě.

Marie rychle vstala,
k Ježíši utíkala.

Klesá k nohám Pána,
je to pro ni rána.

„Kdybys tu byl, ještě žije,“
rozplakala se Marie.

Slzami je Pán přijatý,
v duchu je z toho dojatý.

Ježíš se dojetím zachvěl,
ukázat Lazarův hrob chtěl.

Ukážeme ti to místo,
kde leží, víme najisto.

Sám Ježíš zapláče,
k hrobu s nimi kráče.

Jak ho miloval velice,
nemohl udělat více?

I slepci oči otevřel,
proč nám tedy Lazar umřel?

Ježíš je dojat hluboce,
jde tu o velké emoce.

Ježíš ke hrobu přichází,
jeskyni, kámen nachází.

Odstraňte rychle ten kámen.
Namítají: Je s ním ámen.

Marta starostlivě tvrdí:
Je tam dlouho a už smrdí.

Řekl jsem, když uvěříš,
Boží slávu uvidíš.

Kámen tedy odstranili,
nosy radši ochránili.

Vzhůru oči Pán obrací,
má modlitbu děkovací.

Díky vzdávám, Otče, tobě,
žes vzkřísil Lazara v hrobě.

Dík, Otče, za vyslyšení,
o tom u mě pochyb není.

Aby oni uvěřili
a tobě cele patřili.

Mocným hlasem zavolal:
Vyjdi ven, mu přikázal.

Pojď ven, volá na Lazara,
všichni hledí jako zjara.

Mrtvý z hrobu vyšel,
když tu výzvu slyšel.

Pruhy plátna omotán.
Ať je rychle rozmotán.

Pruhy plátna v chůzi vadí.
Rozvažte ho, Ježíš radí.

Nechte ho teď odejít,
ať má chvíli trochu klid.

Mnozí židé, co tam stáli,
křesťany se potom stali.

Lazar z Betánie byl,
a těžce omarodil.

Ježíš zprávu obdržel,
že Lazar onemocněl.

Lazarova nemoc k smrti není,
je k slávě Boží a Syna oslavení.

Do Judska se Ježíš vypravil,
aby tam Lazara uzdravil.

Ježíš přišel v době,
kdy byl Lazar v hrobě.

K Marii a Martě židé přišli,
aby je v jejich žalu utěšili.

Můj bratr by nezemřel,
kdybys Pane dřív přišel.

"Tvůj bratr bude živ,
věř a uvidíš ten div!"

Marta víru vyznává,
Ježíši důvěru dává.

Ježíš dojat zaplakal
a pak zázrak udělal.

Marta Pánu tvrdí,
že už Lazar smrdí.

Ježíš mocně zavolal,
na Lazara aby vstal.

Lazar vyšel z hrobu ven
a odešel uzdraven.

Židé co to viděli,
také věřit začali.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


TKS 2017christoph-mueller, CC0 Public Domain, pixabay.com


Tomáš Halík, 2010, foto: Vít Luštinec, Wikipedia", CC BY 3.0


Medžugrje, foto: RT


Mrazík II. 2015korneker, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.comLucerničková 2012Mrazík II. 2015

Sdílet

Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (Počet hlasů: 2166)
(17.06 %)

Něco jsem zaslechl (Počet hlasů: 1706)
(13.44 %)

Je to bláznovství (Počet hlasů: 1681)
(13.24 %)

Zpovzdálí to sleduji (Počet hlasů: 1694)
(13.34 %)

Dost se o to zajímám (Počet hlasů: 2237)
(17.62 %)

Aktivně spolupracuji (Počet hlasů: 1712)
(13.48 %)

Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (Počet hlasů: 1502)
(11.83 %)Celkem hlasovalo: 12698
Související články:
Hesla k evangeliu na slavnost Zvěstování Páně (25.03.2023)
Hesla k evangeliu 4. neděle postní A (18.03.2023)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní A (11.03.2023)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní A (03.03.2023)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní A (25.02.2023)
Hesla k evangeliu na Popeleční středu (22.02.2023)
Hesla k evangeliu 7. neděle v mezidobí A (17.02.2023)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí A (11.02.2023)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí A (04.02.2023)
Hesla k evangeliu na svátek Uvedení Páně do chrámu (01.02.2023)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí A (28.01.2023)
Hesla k evangeliu na svátek Obrácení svatého Pavla (25.01.2023)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí A (20.01.2023)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí A (14.01.2023)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně A (06.01.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Zjevení Páně (06.01.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Matky Boží Panny Marie (31.12.2022)
Hesla k evangeliu ke svátku Svaté Rodiny A (28.12.2022)
Hesla k evangeliu na svátek svatých Mláďátek, mučedníků (27.12.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty A, C (27.12.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Štěpána (26.12.2022)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - ve dne (25.12.2022)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - ve dne (25.12.2022)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - za svítání (23.12.2022)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - půlnoční (23.12.2022)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - vigilie (23.12.2022)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní A (17.12.2022)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní A (10.12.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní A (03.12.2022)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní A (26.11.2022)
Hesla k evangeliu na slavnost Krista Krále C (19.11.2022)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí C (12.11.2022)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí C (04.11.2022)
Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí C (30.10.2022)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí C (23.10.2022)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí C (16.10.2022)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí C (12.10.2022)
Veršované vyprávění o marnotratném synu a Otcovém odpuštění (09.10.2022)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí C (01.10.2022)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí C (23.09.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty (21.09.2022)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí C (16.09.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Povýšení svatého kříže (14.09.2022)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí C (10.09.2022)
Hesla k evangeliu o svátku Narození Panny Marie (07.09.2022)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí C (03.09.2022)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí C (27.08.2022)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí C (20.08.2022)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí C (14.08.2022)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí C (06.08.2022)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí C (30.07.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Jakuba, apoštola (25.07.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Brigity švédské, patronky Evropy (23.07.2022)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí C (23.07.2022)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí C (17.07.2022)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí C (09.07.2022)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2022)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí C (03.07.2022)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí C (26.06.2022)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí C (18.06.2022)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční C (28.05.2022)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční C (14.05.2022)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční C (07.05.2022)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční C (30.04.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční (23.04.2022)
Hesla k evangeliu na sobotu velikonočního oktávu (22.04.2022)
Hesla k evangeliu na pátek velikonočního oktávu (21.04.2022)
Hesla k evangeliu na čtvrtek velikonočního oktávu (20.04.2022)
Hesla k evangeliu na středu velikonočního oktávu (19.04.2022)
Hesla k evangeliu na úterý velikonočního oktávu (18.04.2022)
Hesla k evangeliu na velikonoční pondělí (17.04.2022)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně - večer (16.04.2022)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (16.04.2022)
Hesla k evangeliu Velkého pátku (14.04.2022)
Hesla k evangeliu Zeleného čtvrtku (13.04.2022)
Zveršované pašije podle sv. Lukáše (10.04.2022)
Hesla k evangeliu Květné neděle C (09.04.2022)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní C (02.04.2022)
Hesla k evangeliu 4. postní neděle C (26.03.2022)
Hesla k evangeliu 3. postní neděle C (18.03.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní C (11.03.2022)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní C (05.03.2022)
Hesla k evangeliu 8. neděle v mezidobí C (26.02.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Stolce sv. Petra (22.02.2022)
Hesla k evangeliu 7. neděle v mezidobí C (22.02.2022)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí C (12.02.2022)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí C (04.02.2022)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí C (30.01.2022)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí C (22.01.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí C (15.01.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně C (08.01.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle po Narození Páně (02.01.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny C (26.12.2021)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní C (18.12.2021)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní C (11.12.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (08.12.2021)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní C (04.12.2021)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní C (28.11.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus B (24.11.2021)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí B (17.11.2021)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí B (05.11.2021)
Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí B (04.11.2021)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí B (23.10.2021)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Lukáše, evangelisty (17.10.2021)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí B (15.10.2021)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí B (09.10.2021)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí B (01.10.2021)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí B (25.09.2021)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí B (18.09.2021)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí B (10.09.2021)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí B (04.09.2021)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí B (27.08.2021)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí B (22.08.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15.08.2021)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí B (15.08.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie - vigilie (14.08.2021)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí B (08.08.2021)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí B (30.07.2021)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí B (24.07.2021)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí B (18.07.2021)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí B (10.07.2021)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí B (03.07.2021)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Tomáše, apoštola (03.07.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Petra a Pavla - ve dne (28.06.2021)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí B (26.06.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele - ve dne (23.06.2021)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí B (20.06.2021)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí B (11.06.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova B (11.06.2021)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí B (05.06.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice B (29.05.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého B (22.05.2021)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční B (15.05.2021)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční B (08.05.2021)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční (01.05.2021)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční B (24.04.2021)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční B (17.04.2021)
Hesla k evangeliu velikonoční vigilie B (16.04.2021)
Hesla k evangeliu Květné neděle B (09.04.2021)
Zveršované pašije podle sv. Marka (28.03.2021)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní B (20.03.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost svatého Josefa (19.03.2021)
Hesla k evangeliu 4. neděle postní B (13.03.2021)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní B (06.03.2021)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní B (26.02.2021)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní B (19.02.2021)
Hesla k evangeliu 8. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí B (13.02.2021)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí B (06.02.2021)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí B (29.01.2021)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí B (23.01.2021)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí B (15.01.2021)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně B (09.01.2021)
Hesla k 2. čtení na svátek Svaté Rodiny B (26.12.2020)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny B (25.12.2020)
Hesla k nedělnímu evangeliu - Ježíše Krista Krále cyklus A (21.11.2020)
Vymysli i ty heslo, aneb výzva pro ty, kteří se by se připojili (19.11.2020)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí A (15.11.2020)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí A (07.11.2020)
Hesla k evangeliu o slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Hesla k evangeliu na svátek Šimona a Judy, apoštolů A, C (27.10.2020)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí A (24.10.2020)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí A (17.10.2020)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí A (10.10.2020)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí A (02.10.2020)
Hesla k evangeliu o svátku sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela A, C (29.09.2020)
Hesla k evangeliu na slavnost sv. Václava (27.09.2020)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí A (25.09.2020)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí A (17.09.2020)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí A (12.09.2020)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí A (06.09.2020)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí A (01.09.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Bartoloměje (23.08.2020)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí A (22.08.2020)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí A (15.08.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka (10.08.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy (08.08.2020)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí A (07.08.2020)
Hesla k evangeliu na svátek Proměnění Páně A (05.08.2020)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí A (01.08.2020)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí A (25.07.2020)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí A (17.07.2020)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí A (12.07.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Benedikta, patrona Evropy (10.07.2020)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí A (05.07.2020)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí A (30.06.2020)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí A (21.06.2020)
Hesla k evangeliu na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A (18.06.2020)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí A (12.06.2020)
Hesla k evangeliu na slavnost Těla a Krve Páně A (10.06.2020)
Hesla k evangeliu na slavnost Nejsvětější Trojice A (06.06.2020)
Hesla na svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze A (03.06.2020)
Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého A (30.05.2020)
Hesla k evangeliu z vigilie Seslání Ducha svatého A (30.05.2020)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční A (23.05.2020)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně A (21.05.2020)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční A (16.05.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Jana Nepomuckého (15.05.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Matěje, apoštola (13.05.2020)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční A (09.05.2020)
Hesla k evangeliu na památku Panny Marie Prostřednice všech milostí - 8. 5. (08.05.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Filipa a Jakuba (03.05.2020)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční A (02.05.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy A, C (29.04.2020)
Zveršované pašije podle sv. Matouše (26.04.2020)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční A (26.04.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Marka A, B (25.04.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Vojtěcha A, B (23.04.2020)
Hesla k evangeliu na Květnou neděli A (09.04.2020)
Zveršované pašije podle svatého Jana (30.03.2020)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí A (24.02.2020)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí A (24.02.2020)
Hesla k evangeliu 8. neděle v mezidobí A (23.02.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Mikuláše (05.12.2019)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Ondřeje (29.11.2019)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Anežky České (11.11.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Posvěcení lateránské baziliky (09.11.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Proměnění Páně C (05.08.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova C (27.06.2019)
Hesla k evangeliu na slavnost Narození sv. Jana Křtitele - vigilie (23.06.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti Těla a Krve Páně C (19.06.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice C (15.06.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze C (12.06.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti seslání Ducha Svatého C (08.06.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Navštívení Panny Marie (30.05.2019)
Hesla k evangeliu na slavnost Nanebevstoupení Páně C (28.05.2019)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční C (23.05.2019)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí C (10.03.2019)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí C (04.03.2019)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí C (03.03.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Narození Panny Marie B (07.09.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Proměnění Páně B (05.08.2018)
Volné verše na pašije podle sv. Marka (11.06.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně B (08.05.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční B (06.04.2018)
Hesla k evangeliu na svátek stolce sv. Petra (20.02.2018)
Hesla k evangeliu Popeleční středy (13.02.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní B (23.12.2017)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní B (16.12.2017)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní B (08.12.2017)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní B (01.12.2017)
Nový nápad - hesla k nedělnímu evangeliu (17.11.2017)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 25. 03. 2023 | 4377 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace