Zajímavé...

Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého

Fatima, foto: wikiopedia.org na pouti Rytířstva Neposkvrněné na Cvilíně 11. srpna 2012
* Zjevení v kontextu církevní nauky
* Historické události, předcházející fatimské zjevení
* Děti z Aljustrelu u Fatimy
* Fatima 1917
* 13. října 1917 – slíbený zázrak
* Další osud vizionářů
* Zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
* Je fatimské zjevení zcela naplněno?
* Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí

Milí přátelé, sestry a bratři, letos uplývá 95 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě.

Zjevení v kontextu církevní nauky


Nejprve je třeba zařadit tento jev do kontextu církevní nauky. Fatimské zjevení patří mezi tzv. soukromá zjevení, a to je nutno odlišit od Božího zjevení. Boží zjevení, tedy to, co Bůh zjevil člověku ve Starém a Novém Zákoně, vyvrcholilo v osobě Ježíše Krista a skončilo smrtí posledního z apoštolů, tj. sv. Jana. Toto je obsahem Starého a Nového Zákona a obsahem nauky církve. K tomuto Božímu zjevení nelze v žádném případě nic přidat, toto je jednou provždy uzavřeno. V onom Božím zjevení je obsaženo vše, co Bůh chtěl člověku sdělit pro jeho spásu. To ovšem neznamená, že po smrti posledního z apoštolů se nebe úplně uzavřelo a že Bůh, ať už sám nebo prostřednictvím vyvolených duší, už k člověku nepromlouvá. Právě toto jsou takzvaná soukromá zjevení. Je nutno být na ně opatrný, podléhají úsudku církve, protože se do nich může vloudit zlý duch, mohou zde být psychické poruchy údajných vizionářů nebo podvody, proto také církev mnoho těchto tzv. soukromých zjevení neuznala za pravá. Ale i u těch, která pravá jsou a byla takovými uznána, je třeba vědět, že to není žádný doplněk k Božímu zjevení. Tato tzv. soukromá zjevení, pokud jsou uznána, tak jenom aktualizují Boží zjevení v té či oné konkrétní době. A zároveň upozorňují na důležitost Božího zjevení, na to, aby se člověk obrátil k Pánu Ježíši, přijal ho do svého osobního života a byl na věky spasen.

Snad se to dá to dá nejlépe vyjádřit slovy spisovatele Stefana Zweiga, že nezbytné věci se nikdy neříkají dost často a je třeba je zapomnětlivému lidstvu vždy znovu připomínat. Toto právě dělá Pán Bůh, když používá těchto tzv. soukromých zjevení. Církev, aby odlišila tato soukromá zjevení od vlastního Božího zjevení, nenutí katolíky, aby v nějaké soukromé zjevení věřili. To se týká i Fatimy. Kdo nevěří ve Fatimské zjevení, kdo nevěří, že se tam zjevila Panna Maria, tak tím nikterak nehřeší proti nauce církve, nehřeší proti víře. Věřit máme jenom tomu, co je obsahem Božího zjevení. Tomu, co je obsahem soukromého zjevení, katolík věřit nemusí, ale pozor, jedná nerozumně, pokud tomu nevěří. Zvláště je tomu tak v případě Fatimy, která je podepřena velkým „slunečním zázrakem“.

Některá z těchto soukromých zjevení nalezla svoji odezvu v liturgii, např. „Zjevení Božského srdce“ sv. Markéty Marie Alacoque, „Lurdské zjevení“, kterýžto svátek máme 11. února v liturgickém kalendáři, „Fatimské zjevení“ známe jakožto pobožnosti prvních sobot, nebo „Zjevení Božího milosrdenství“ sestře Faustině, kterému je zasvěcena „neděle Božího milosrdenství“ (2. neděle velikonoční). Proto tedy, kdo toto popírá, sice nehřeší proti víře, ale projevuje určitou pýchu a pohrdání magisteriem církve, zvláště, když uvážíme, že ve Fatimě byli tři papežové, aby tam vzdali Panně Marii úctu.

Historické události,
předcházející fatimské zjevení


Teď přejdeme přímo k vlastnímu Fatimskému zjevení. Každé tzv. soukromé zjevení je zařazeno do určitého historického kontextu. Nejinak je tomu i se zjevením Fatimským. Probíhá v době, kdy pyšná nevěra se snaží ovládnout přinejmenším celou Evropu. V době od 2. poloviny 18. století, kdy proběhla Velká francouzská revoluce, která mimo jiné znamenala krvavou genocidu katolíků, kdy několik set tisíc jich bylo povražděno jenom proto, že se nechtěli vzdát své víry, tajná organizace svobodných zednářů se pokoušela nastolit všude, kde to bylo jenom možné, protikřesťanský režim a postavit katolické náboženství buďto na vedlejší kolej, a pokud se to nepodaří, tak sáhnout k tvrdým, drastickým prostředkům.

Dále to byla monarchie portugalská. Evropa se měla dostat do kleští. V Portugalsku r. 1910 byla svržena monarchie, král Manuel II. musel uprchnout do zahraničí a země se stala republikou. Do r. 1915 zde vládl krvavý teror proti duchovenstvu (odhaduje se, že zhruba 200 duchovních osob, kněží a řeholníků bylo povražděno). Lůza byla poštvána, aby plenila kostely, kláštery a vraždila kněze. Všechny řeholní řády byly zrušeny, církevní školy zavřeny, katolický tisk zakázán, rozpuštěny církevní spolky a organizace. V čele vlád se vystřídali diktátoři Draga a Arriaga, příslušníci zednářských lóží, od roku 1915 je následoval Alfonso Costa, taktéž svobodný zednář, který byl poněkud umírněnější, za něho probíhal útisk církve v podobě spíše administrativní, tzn., že byly zakázány veškeré náboženské průvody a procesí, např. Boží tělo atd. Církev měla možnost pouze odsloužit liturgii a nic jiného.

Děti z Aljustrelu u Fatimy


A právě v této atmosféře se zjevila Panna Maria třem malým pasáčkům z vesnice Aljustrel u Fatimy. Lucie měla 10 roků, Hyacinta 7 a František 6. Byli v příbuzeneckém poměru, Hyacinta a František sourozenci a Lucie jejich sestřenice, protože matky Hyacinty, Františka a Lucie byly rodnými sestrami. František a Hyacinta se jmenovali Martovi, Lucie se jmenovala Santosová. Rodiče byli majiteli ovocného sadu a měli také nějaké ovce. Šlo o typické venkovany, rolníky. Děti ještě nechodily do školy, protože portugalský zákon předepisoval povinnou školní docházku v období od 6 do 16 let. Trvala 3 roky. Dítě si docházku muselo v této době odbýt, kdy, to však záleželo na rozhodnutí rodičů. Na venkově rolníci odkládali nástup dětí do školy, protože děti byly pracovní silou v hospodářství.

U Martových i u Santosových děti pásly ovce. Hnaly je nejraději na tzv. Cova da Iria (Irenino údolí), což je dolina mezi Aljustrelem a sousední vesnicí Fatimou. Tam došlo roku 1916 ke zjevení anděla. Ten se jim ukázal celkem třikrát ještě předtím, než se jim zjevila Panna Maria. Naučil děti modlitbě, kterou známe z korunky k Božímu milosrdenství: „Bože obětuji ti tělo a krev, duši i Božství našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.“ Ta tedy pochází ze zjevení anděla fatimským dětem, nikoli ze zjevení Panny Marie. Bylo to o rok dřív. Anděl při posledním zjevení podal dětem svaté příjímání, Františkovi a Hyacintě dal napít z kalicha a Lucii podal Tělo Páně. Děti o tom nikomu neřekly, to až Lucie později sdělila, že zjevení anděla předcházelo vlastnímu zjevení Panny Marie.

Fatima 1917


13. května 1917, kdy Portugalsko již bylo ve válce (vstoupilo do ní r. 1916 na straně Anglie a Francie), papež Benedikt XV. vydává mírové poselství válčícím státům, kde naléhavě žádá ukončení bojů. Nikdo z politiků na jeho slova nereagoval, pouze jeden jediný, a sice rakousko-uherský císař bl. Karel Habsburský. Jak to všechno do sebe zapadá! Právě téhož roku se Panna Maria zjevuje. 13. května se na dubu v Cova da Iria se ukázala nějaká krásná paní a děti se ji ptají, kdo je a co si žádá. Ona řekla, že přichází z nebe a že jim řekne své jméno 13. října, pokud budou chodit poctivě každého 13. dne v měsíci tady na toto místo. Děti si nejprve slíbily, že budou mlčet, ale neudržely tajemství. Hyacinta o tom první doma řekla, takže se to rozšířilo. Rodiče šli samozřejmě na faru a místní farář zaujal opatrný postoj, těžko předpokládat, že by mohl zaujmout jiný. Varoval, že může jít i o mámení zlého ducha.

13. června zjevila Panna Maria tzv. první tajemství, kdy sdělila dětem jejich životní osudy. 13. července jim ohlásila druhé a třetí tajemství. Druhému tajemství předcházela vize pekla. Panna Maria potom řekla: „Viděli jste peklo, do kterého se dostávají ubohé duše. Aby se zachránily, chce Bůh zavést ve světě pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestli se udělá, co vám ukážu, budou mnohé duše zachráněny a svět se dočká míru. Válka se blíží ke konci, ale jestli lidé nepřestanou urážet Pána Boha, neuplyne dlouhá doba a začne nová válka, ještě strašnější než tato. To se stane za pontifikátu Pia XI. Když jednou v noci uvidíte neznámé světlo, vězte, že je to Boží znamení, a že se blíží potrestání světa za mnohé zločiny: Válka, hlad, pronásledování církve a Svatého Otce. Aby se tomu zabránilo, chci vás poprosit, aby Rusko bylo zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci, a aby bylo zavedeno smírné svaté přijímání na první sobotu v měsíci. Budou-li mé prosby splněny, Rusko se obrátí a nastane mír. Jestli ne, Rusko své omyly ve světě ještě rozšíří, vyvolá nové války a pronásledování církve, mnohé národy budou zničeny, dobří budou mučeni a Svatý Otec bude mnoho trpět. Nakonec, ale bude mé Neposkvrněné srdce triumfovat, Svatý Otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí a daruji světu období míru a pokoje. Portugalsko si zachová pravou víru.“

Zároveň také Panna Maria vyzvala vizionáře aby, když se modlí svatý růženec, přidávali vždycky na konci každého desátku ono známé „Pane Ježíši odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“Je tedy dobré vědět, že tento dovětek ve svatém růženci, který se modlíme, je tzv. „Fatimská vložka“. Bylo to přání Panny Marie. Všechno, co Panna Maria prorokovala, se splnilo do posledního detailu. Za pontifikátu Pia XI. skutečně vypukla druhá světová válka. V době Fatimského zjevení byl papežem Benedikt XV., nebyl to ještě Pius XI.

Druhá světová válka fakticky započala vstupem wehrmachtu do Rakouska, tzv. anšlusem, tedy připojením Rakouska k Německé říši, což se stalo 11. března 1938. V únoru se objevila na obloze tajemná záře, něco jako polární, ale v době, kdy žádná polární záře vůbec neměla být, kdy astronomové s ní nepočítali. Všechno do sebe zapadá.

Panna Maria také předpověděla, že Portugalsko bude uchráněno válečných hrůz, což se také stalo, Portugalsko nebylo nacistickým Německem ani žádnou jinou mocností obsazeno a zůstalo neutrální a svobodné.

11. srpna 1917 nařídila policie rodičům vizionářů, aby je přivedli na stanici. Velitel dos Santos, shodou okolností se jmenoval stejně jako otec vizionářky Lucie, je nařídil zavřít a s dětmi vedl výslech. To, že se zjevuje dětem Panna Maria, se rozneslo mezi lidem, což nemohla zednářská moc potřebovat. Proto chtěli po dětech, aby buď vše odvolaly a prohlásily, že si to vymyslely, nebo jim řekly všechna tři tajemství. Panna Maria je vyzvala, ať tajemství neříkají, že jim dá vědět v pravý čas, kdy je mají zveřejnit. Když děti zůstaly pevné, tak náčelník dos Santos pohrozil, že je odsoudí k smrti a vhodí do vařícího oleje. Dokonce sehráli nechutnou komedii, kdy je formálně odsoudili k smrti a řekli, že vedle už se olej vaří, nejprve odvedli Františka a potom Lucii a Hyacintu. Přesto děti zůstaly pevné a prohlásily: Raději podstoupíme smrt, než bychom zradily Pannu Marii a Pána Ježíše. Toto je jeden z velmi důležitých dokladů pravosti Fatimského zjevení, neboť tam, kde jsou zjevení falešná, vizionáři nakonec zaváhají a začnou se všelijak vykrucovat, nebo dávají najevo strach. Tyto děti však, František měl pouze 6 roků, přesto byly ochotny raději zemřít, dokonce strašnou smrtí, což svědčí o jasném nadpřirozeném původu tohoto zjevení. Záměr policejní moci ovšem byl, aby děti zůstaly 13. srpna ve vězení na policejní stanici, aby ten den nedošlo ke zjevení Panny Marie. Teprve potom je pustili, ovšem děti 19. srpna Pannu Marii opět uviděly. Matka Boží jim řekla: „Ano, já vím, co se vám stalo a proto ten zázrak, který chci udělat, aby ho všichni viděli, bude menší, nebude tak velký. Chtěla jsem, aby ten zázrak byl velký, ale bude menší, protože vám bylo ublíženo“.

13. září, to už bylo ve Fatimě hodně lidí, dokonce se šel podívat i generální vikář z města Leiria, což byla diecéze, pod níž Fatima spadala, někteří z přítomných viděli, jak slunce najednou jakoby spadlo dolů a zase se vzneslo. To byla předzvěst toho, co mělo následovat 13. října. Viděl to i sám generální vikář, který o tom později vydal svědectví.

13. října 1917 – slíbený zázrak


Ovšem vizionáři a jejich rodiny byli ve velmi obtížném postavení, protože zednářský tisk spustil proti nim pomlouvačnou kampaň, která byla potažmo zaměřena i proti katolické církvi. „Je to všechno podvod a uvidíte, bude brzy odhalen. 13. října má být zázrak, ale k žádnému nedojde. Uvidíte, přijďte tam.“ Tak psaly všechny listy, katolický tisk nebyl tenkrát povolen, veškerá média v Portugalsku byla pod vlivem svobodných zednářů a ti všichni mluvili o podvodu. Udělali věci samé, byť nechtěně, dobrou službu, protože vyzvali i nevěřící obyvatelstvo, aby tam šlo: „Poznáte, jaké to bude fiasko.“ Vizionáři i jejich rodiče měli strach. Co když k žádnému zázraku nedojde? Potom budeme souzeni pro podvod a vydáme se na posměch nejen celé vesnici, ale i celému Portugalsku. Proto tam šly děti 13. října s velkým napětím. Zrovna lilo jako z konve, ale ze všech stran přijížděly obrovské davy, takže se tam nakonec sjelo 70 až 100 tisíc lidí.

K zázraku skutečně došlo, Panna Maria se zjevila opět tradičně na dubu a řekla Lucii, ať vyzve všechny, aby si stáhli deštníky. Rozestoupilo se náhle nebe, mraky šly od sebe a všichni uviděli slunce. To se nejprve začalo otáčet kolem své osy a vystřelovalo paprsky různých barev. Potom najednou začalo padat dolů, napřed pomalu, potom prudce, takže lidé se lekli. Všichni to viděli, i ti nevěřící. Bylo tam mnoho obrácení, i ateisté, kteří se celý život rouhali Pánu Bohu, najednou začali volat: „Pane, smiluj se nade mnou, smiluj se.“ Mysleli si, že přichází konec světa.

Poté nastoupil další zázrak, o kterém se příliš nemluví. Ti lidé, kteří tam šli, byli promočení deštěm. Najednou bezprostředně potom, co se slunce vrátilo na oblohu, ucítili, že jejich oděv je úplně suchý, jako by vůbec nepršelo.

Nakonec musel zednářský tisk kapitulovat. I ten největší a nejrozšířenější deník „O Século“, který byl naprosto nevybíravý ve štvanicích proti katolíkům, najednou začal psát objektivně, že zde došlo skutečně k nevysvětlitelnému jevu a popsal celý ten sluneční zázrak tak, jak proběhl, protože redaktoři tohoto deníku, kteří tam byli přítomni, viděli totéž, co ostatní.

Americký spisovatel John Haffert v roce 1960 si dal tu práci a navštívil většinu tehdy ještě žijících svědků fatimského zázraku. Ještě jich žily stovky a všichni vypovídali úplně přesně totéž. I ti, kteří byli nevěřící, i ti, kteří se neobrátili. Bylo tam mnoho lidí, kteří viděli zázrak, a přesto se nestali katolíky. Pán Ježíš řekl: „…i kdyby někdo z mrtvých vstal, tak neuvěří…“. Kdo uvěřit nechce, kdo má bytostný zájem neuvěřit, tomu nepomůže, i kdyby viděl stovky zázraků. Tak i ti redaktoři, kteří nakonec museli psát, jak to skutečně bylo, se ve své většině neobrátili, zůstali nadále nevěřícími a znovu později ve svých článcích proti církvi a katolíkům štvali. Nicméně, kdo se na to objektivně podívá a v hlavě si vše náležitě srovná zdravým rozumem, musí nutně uznat, že tady k zázraku došlo. Tento sluneční zázrak nemá v minulosti obdoby a navíc byl zdokumentován, protože se jej podařilo celé řadě lidí, kteří tam měli fotoaparáty, vyfotit. Existovalo kolem 1000 snímků, ovšem za zednářského režimu bylo skoro všechno zničeno. Dodnes existuje pouhých 13 snímků tohoto slunečního zázraku.

Později se objevily pokusy interpretovat to přirozeně, že prý došlo k nějaké písečné bouři v severní Africe, která je nedaleko od Portugalska, a že vítr zavál písek až tam a to prý vytvořilo takovýto jev, kdy se zdálo v té písečné bouři, že jde o padající slunce. Jenže pokud by to bylo pravdou, tak by se tam musela nalézt zrnka písku, jenže nic takového se tam nenašlo. Nikdo neoddiskutuje, že se jednalo opravdu o zázrak, o mimořádný, lidsky nevysvětlitelný úkaz. A když to dáme do souvislosti s výzvami Panny Marie k obrácení, k pokání, tak je to jednoznačným potvrzením naší katolické víry a toho, že náboženství, ve kterém jsme byli vychováni nebo které jsme přijali, je náboženstvím pravdivým a pravým.

Další osud vizionářů


Jaký byl další osud jednak vizionářů, jednak fatimského zjevení? František a Hyacinta, jak jim Panna Maria předpověděla, brzy na to zemřeli v letech 1919 a 1920 a sice na španělskou chřipku. Panna Maria se Hyacintě ještě na smrtelném loži v lisabonské nemocnici zjevila a vzkázala ji, ať řekne lidem prostřednictvím zdravotní sestry, že přijde móda, která bude urážet Pána Boha. Tato móda přišla v 60. a následujících letech, jak velmi dobře víme. Lucie, poté co vychodila školu, vstoupila do kláštera, nejprve do řádu sv. Doroty. Protože v Portugalsku nesměly žádné řeholní řády působit, odjela do španělského příhraničního města Tui, kde si odbyla noviciát. Teprve za španělské občanské války se po době 3 let vrátila zpět do Portugalska. Poté opět byla v Tui a až v roce 1939, to už byly v Portugalsku řeholní řády obnoveny, se rozhodla změnit řeholi a stala se karmelitánkou v klášteře v Coimbře, což není příliš daleko od Fatimy. Tam žila až do své smrti v roce 2005.

Zednáři krátce po tomto zjevení se pokusili zničit vše, co by tuto událost připomínalo. Nejprve se pokusili skácet dub, na kterém se Panna Maria zjevila, jenže omylem vykáceli jiný. Nepodařilo se jim zničit ten pravý. Když věřící na tom místě vystavěli kapličku, tak se ji pokusili několikrát vyhodit do povětří. V roce 1922 se jim to konečně povedlo. Jenže nezabránili tomu, aby církev nezahájila oficiální vyšetřování tohoto zázraku, což skončilo r. 1933 oficiálním uznáním fatimského zjevení jakožto autentického a pravého. V Portugalsku mezitím došlo k obratu. Jestliže premiér Costa, který byl předsedou vlády v době fatimského zjevení, se holedbal tím, že Lisabon, hlavní město Portugalska, bude prvním ateistickým hlavním městem Evropy, tak jeho sen se nesplnil, protože v roce 1926 generál Oscar Carmona provedl vojenský převrat a o dva roky později povolává portugalská vláda do čela státu praktikujícího katolíka, universitního profesora Antonia Salazara, který Portugalsko nejen po ekonomické a kulturní stránce úžasně povznesl, ale navrátil katolické církvi její náležité místo v životě země. Toto mu odpůrci církve nikdy nezapomněli, proto byl Salazar pomlouván jako fašista a krvavý diktátor atd., přičemž historickým faktem je, že za doby jeho vlády (zemřel v roce 1968) nebyl vynesen ani jeden rozsudek smrti, a to nejen vůči politickým delikventům, ale ani vůči kriminálním. Toto vyvrací všechny lži o Salazarovi jako fašistovi a o jeho režimu jako údajné vládě temna.

Zasvěcení Ruska
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie


Panna Maria ovšem žádala, aby Rusko bylo zasvěceno jejímu Neposkvrněnému Srdci, a to už ve svém druhém tajemství. Jenže ona se zjevovala i potom několikrát sestře Lucii a v roce 1927 ji vyzvala, aby druhé tajemství sepsala, poradila se se svým zpovědníkem a zveřejnila je. Ona to učinila, ovšem zpovědník se bál toto zveřejnit, proto je nechal zapečetěné a až teprve v roce 1941 to bylo publikováno. Zároveň sestra Lucie v roce 1937 píše dopis papeži Piovi XI., kde jej prosí o zasvěcení Ruska a světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pius XI. měl tenkrát jiné starosti, protože v Německu byl už u moci Hitler, který pronásledoval církev a rozpínavost nacismu představovala nebezpečí pro křesťanství v celé Evropě, na východě v Sovětském svazu byl zase stejným nebezpečím ruský bolševismus. Takže se čekalo až na jeho nástupce, Pius XI. v roce 1939 umírá. Lucie adresuje přání Panny Marie Piovi XII. Ten 31. října 1942 mu vyhověl, ovšem z politických důvodů a hlavně proto, aby to nebylo v době války mylně interpretováno, nejmenoval ve svém zasvěcení Rusko. Provedl zasvěcení celého světa. Panna Maria potom řekla Lucii, že si žádá, aby Rusko bylo vysloveně jmenováno, a aby Svatý otec to udělal v jednotě s biskupy celého světa. Nicméně se vyjádřila uznale k tomu, že papež Pius XII. měl odvahu splnit aspoň část jejího přání a řekla Lucii, že druhá světová válka, nejstrašnější v dějinách, brzy skončí. A skutečně to tenkrát vzalo rychlý obrat, protože Němci prohráli v severní Africe u Tobruku a El Almeinu, to bylo krátce po tomto zasvěcení. Potom na začátku roku 1943 byla bitva u Stalingradu, pak už to šlo velmi rychle, nacistické Německo spělo vstříc své porážce. Je náhodou, že se vše stalo právě po tomto zasvěcení?

Po válce Panna Maria prostřednictvím sestry Lucie obnovila své naléhání, aby Svatý Otec provedl zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci v jednotě s biskupy a aby Rusko bylo výslovně jmenováno. Papež Pius XII. to skutečně udělal a sice roku 1952 v bule, která se jmenuje: „ Sacramenti gente“. Rusko zde bylo výslovně jmenováno. Bylo to v červenci roku 1952 a je zvláštní, že krátce na to, v březnu r. 1953 umírá v Sovětském svazu krvavý diktátor Josef Vissarionovič Stalin. Dnes vychází najevo na základě toho, co bylo zveřejněno ze sovětských tajných archivů, že Stalin připravoval právě na rok 1953 vojenské napadení západní Evropy, čili se chystala třetí světová válka. Pán Bůh mu to ovšem zatrhl, Stalin zemřel a jeho nástupci Malenkov, Bulganin a Chruščov už neměli odvahu tento plán realizovat. Ale Stalin ve spolupráci s generály měl opravdu tento plán, o čemž dokumenty z tajných sovětských archivů jednoznačně svědčí. Stalin se připravoval na moment náhlého vpádu do tehdejšího západního Německa a postupně do Francie. Měl to být šok pro tehdejší tzv. svobodný svět, ze kterého se neměl vzpamatovat. Výsledkem by bylo buďto ovládnutí celé Evropy, potažmo celého světa komunismem, nebo třetí světová válka. Důsledek toho, že papež poslechl naléhání Panny Marie a zasvěcení provedl, byl, že k této třetí světové válce nedošlo, ani se nestalo, že komunismus ovládl celý svět.

Panna Maria ovšem žádala, aby zasvěcení bylo provedeno v jednotě s biskupy celého světa, tzn., aby biskupové alespoň ve své většině se shromáždili v Římě a aby tam bylo zasvěcení tímto aktem provedeno. K tomu už nedošlo, Pius XII. v roce 1958 umírá, Lucie podle pokynů Panny Marie odevzdala r. 1957 třetí tajemství do Vatikánu s tím, že to má být otevřeno v roce 1960. Papež bl. Jan XXIII., který měl tehdy práci s přípravou II. Vatikánského koncilu, prohlásil, že toto je věc až jeho nástupce. Sám si byl vědom také svého vysokého věku. Pak se nedělo nic. Na II. Vatikánském koncilu polští biskupové v čele s kardinálem Stefanem Wyszyńským, členem polského episkopátu byl tehdy i mladý krakovský arcibiskup Karol Wojtyla, požadovali, aby právě tady bylo provedeno ono zasvěcení, které si Panna Maria přeje. Jenže to nebylo splněno, protože biskupové ze západních zemí se svými poradci, se obávali, že by to narušilo linii ekumenismu, že by se především západní protestanté na to dívali negativně, takže to odmítli.

Pak se delší dobu o Fatimě mlčelo, až na to, že papež Pavel VI. 1967 ji navštívil. Potom nastoupil Jan Pavel II. 13. května 1981 došlo k atentátu na něj, z něhož vyvázl, dá se říci, skutečně zázrakem. Sám to připisuje Panně Marii a dává to do souvislosti s fatimským zjevením.

V roce 1984 Jan Pavel II. opakuje zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Vzhledem k politické situaci není Rusko jmenováno, ale je tam použita formulace „..zvláště národy, které jsou nám drahé a na nichž nám velmi záleží..“. Panna Maria toto opět přijala s tím, že to není sice úplné, ale že se dostaví pozitivní změna. A hle, opět na počátku roku 1985 nastupuje Gorbačov a dochází k tomu, co sám tento státník nezamýšlel, k reformám, které měly sice posílit komunismus, ale ve skutečnosti vedly k jeho destrukci a rozpadu této říše zla, jak byla nazvána mnohými západními publicisty. V roce 1989 se sovětský blok rozpadl. Komunistická hrozba pro svět sice neskončila, ale přece jen se podstatně zmenšila. Nadále tu zůstaly komunistická Čína, komunistický Vietnam, komunistická severní Korea a komunistická Kuba.

Je fatimské zjevení zcela naplněno?


Pak došlo k určitým mylným interpretacím, že vlastně fatimské zjevení se už naplnilo. Že prý fatimské poselství už je zcela ukončeno, že pádem komunismu došlo k jeho naplnění. K tomu zdánlivě přispělo v roce 2000 zveřejnění třetího tajemství, tj. známá Luciina vize o muži v bílém, čili o papeži, jak kráčí nahoru přes mrtvoly, o postřílených duchovních, věřících a řeholnících, a nakonec, že je papež sám zastřelen. Dávat to do souvislosti s atentátem na Jana Pavla II. z roku 1981 nesedí, protože Jan Pavel II. byl zachráněn, on nezahynul při tom atentátu. Jsou publicisté, především Antonio Socci v Itálii, kteří hlásají - a koneckonců naznačil to v roce 1995 pro časopis „Jesus“ sám kardinál Ratzinger, tehdejší prefekt kongregace pro nauku víry a dnešní papež Benedikt XVI. - že existuje ještě textová část třetího fatimského tajemství, ale ta že prý je dosti hrozivá. Nejedná se ani tak o předpověď katastrof, protože byli i někteří portugalští kněží, kteří to četli nebo aspoň tvrdili, že to četli, nejedná se ani tak o nějaké katastrofy, jak se mnozí lidé domnívají, ale především o hrůzostrašný morální úpadek světa, o úpadek, který zasáhne a zasahuje i katolíky i samotnou církev jakoby zevnitř. Úpadek ze všech stran, jaký tady nikdy nebyl od časů Sodomy a Gomory nebo od časů potopy.

Ať už je tomu jakkoli, když se podíváme na svět, tak rozhodně nemůžeme říci, že se Rusko obrátilo, sice komunismus padl, ale nadále tam bezbožectví má rozhodující slovo, i když dochází k jakési obrodě pravoslavné církve, to můžeme sice považovat za určitý pozitivní signál, ale přece jenom se nedá hovořit o obrácení. Nadále jsou v Rusku legální potraty, šíří se tam antikoncepce, pornografie a všechna podobná zvěrstva. Toto zlo k nám ale dnes nepřichází z východu, ale ze západu. To jsou ty autentické ruské bludy, o kterých mluvila Panna Maria! Vždyť prvním státem světa, který uzákonil potraty, byl Sovětský svaz v roce 1920! Stejně tak Sovětský svaz jako první zaváděl pod vedením ministryně výchovy Alexandry Kollontaiové tzv. sexuální výchovu, která nebyla žádnou výchovou, ale naopak naváděním k nemravnosti a ke kažení mládeže. V Sovětském svazu byl uzákoněn rozpad manželství, bylo tam možné kdykoli, jakkoli a za jakýchkoli podmínek se rozvést. Stačilo přijít jen na úřad a oznámit: my se chceme rozvádět, byla podporována pohlavní promiskuita a homosexualita. Všechny tyto hříchy, tato ďábelská zla, která se k nám šíří a proti nimž se dnes stavíme - a je to povinností každého katolíka něco proti tomu udělat - začala právě v Sovětském svazu po bolševické revoluci. Nezáleží na tom, jestli se to k nám dostává z východu nebo ze západu, ale jsou to autentická zla bolševismu, ruské bludy, o kterých Panna Maria mluvila. Šíří se po světě a ohrožují nejen církev, ale celý svět a každého z nás.

Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí


A jaká je obrana proti tomu? Ta, kterou nabízí Panna Maria a k níž naléhavě vyzývá: Obrácení, tzn., aby byly na prvním místě v našem životě Pán Ježíš a jeho hodnoty, modlitba, především modlitba svatého růžence a potom také vzdělávání se ve víře. Katolíci dneška jsou velmi snadno zranitelní tím, že neznají Písmo svaté, neznají katechismus. Toto je třeba napravit. Když budeme výzvy Matky Boží plnit, tak v okamžiku, kdy se nenadějeme, náhle zjistíme naplnění fatimského proroctví, což se pro nás stane radostným překvapením.Převzato z http://immaculata.minorite.cz, článek, vydaný 10.9.2012 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno dne 24. 06. 2013 / 8268 přečtení)

P. Maria

Sdílet

Související články:
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 2. 2023: držte se svátostí, začalo vaše pronásledování (05.02.2023)
O. Šebestián, ofm: Fatima...a Rusko se obrátí. (video) (28.01.2023)
Otec Martin Dudok: Proč Panna Maria pláče? (17.01.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 1. 2023: chci vás zachránit, ale už nemám více slov. (05.01.2023)
FC - Stefan Patrik Kovac: Ježíš o Bidenovi - Co by udělal ? (31.12.2022)
Může být v Evropě, ve světě mír? Když na sebe svolává prokletí? (27.12.2022)
Sievernich: Zjevení Krále milosrdenství 25.11.2022 (26.12.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 12. 2022: mnozí se oddali vábení zlého, ale vy ... (05.12.2022)
Sievernich: Zjevení Krále milosrdenství 25.10.2022 (23.11.2022)
Zpráva od vizionářky Giselly z Trevignano Romano: (14.11.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 5. a 8. 11. 2022: Nepřicházím vás vystrašit, ale požádat vás o obrácení. (11.11.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2022: utíkejte se ke mně v době svého utrpení (05.11.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 25. 10. 2022: jak krutý umí být ďábel. (02.11.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 10. 2022: nacházíte se v největší duchovní válce všech dob (31.10.2022)
Nukleární hrozba a poselství Panny Marie z Akity (31.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 10. 2022: připravit se na útoky ďábla (20.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 10. 2022: jak moc mě bolí srdce pro lidstvo (13.10.2022)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (11.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 7. 10. 2022: žádám vás, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci (09.10.2022)
Pán Ježíš říká - Mariino Neposkvrněné Srdce zvítězí (08.10.2022)
Zjevení Panny Marie růžencové v San Nicolás, (08.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2022: aby vás nenakazil modernismus ... (04.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 9. 2022: můj Syn již není vyznáván (21.09.2022)
MKH vyzývá konat na veřejných posvátných místech večeřadla vždy 25. v měsíci (21.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 9. 2022: nepodlehněte úkladům ďábla. Toto je čas zkoušky. (19.09.2022)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (19.09.2022)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 9. 2022: ztratili jste svůj pokoj (16.09.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 13. 9. 2022: (14.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 9. 2022: Stalo se z vás bezbožné lidstvo. (13.09.2022)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (12.09.2022)
Zamyšlení Giselly, vizionářky z Trevignano Romano k poselství Panny Marie z 6. 9. 2022 (09.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 9. 2022: kde jsou ostatní moje děti? (07.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 9. 2022: vím o vašich obtížích. (04.09.2022)
Zjevení milostivého Jezulátka – Sievernich 25. července 2022 (04.09.2022)
Oprava překladu - Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 8. 2022: Antikrist bude odporovat Duchu Svatému a přinese pronásledování (02.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 8. 2022: modlete se za jaderné elektrárny (29.08.2022)
Zjevení Boží Matky v Sievernichu: Mše bez Eucharistie? (28.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 8. 2022: brzy otřese rozkol (26.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 8. 2022: zkáza postupuje (21.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 8. 2022: nastal čas očišťování (16.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. 8. 2022: stále se dotýkám země, abych pomohla lidstvu (16.08.2022)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (12.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 46: V roce 1920 Matka Boží zachránila Evropu (11.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 8. 2022: Děti, lidstvo je na pokraji záhuby. (10.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2022: Vydávejte svědectví! (05.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 7. 2022: spojte se v Boží lásce, jen tak zvítězíte (01.08.2022)
Online vo svete: P. Pavol Benko - Výzva z Fatimy - jak žít dnešní časy - 2. část (video) (01.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2022: Bůh se nedá vysmívat (27.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 7. 2022: Brzy přijde útok zla (26.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 19. 7. 2022: buďte silní v modlitbě (23.07.2022)
Online vo svete: P. Pavol Benko - Výzva z Fatimy - jak žít dnešní časy - 1. část (video) (18.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 7. 2022: Chtějí se zmocnit vaší mysli (17.07.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 15. 7. 2022: Politikům říkám: Vaše satanské plány budou rozmetány spolu s vámi (16.07.2022)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (12.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 7. 2022: vyvolte si Pána Boha navždy (12.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 5. 7. 2022: nic už nebude tak jako dřív (06.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 7. 2022: ... horší než v době potopy (06.07.2022)
Poslechněte si přednášku o. Matúša Marcina – BEZPEČNÁ CESTA PRO POSLEDNÍ ČASY (video) (30.06.2022)
Poselství Boha Otce z Trevignano Romano, 28. 6. 2022: neignorujte toto volání lásky (29.06.2022)
Matko Boží, zasvěcujeme Rusko a Ukrajinu: Význam zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 25. března 2022 (29.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 25. 6. 2022: toto jsou také časy milostí (27.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 6. 2022: Kněží ... vnášejí chaos mezi mé děti. (27.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. 6. 2022: Máte oči, abyste viděli, ale nevidíte (16.06.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 11. 6. 2022: Temná noc přichází (14.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 6. 2022: Stále to nechápete ... (12.06.2022)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (12.06.2022)
Barbaře a Justyně se zjevila Panna Maria o 40 let dříve než fatimským pastevcům (11.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 7. 6. 2022: válka, hladomor, nemoci, klimatické změny - neztrácejte naději! (09.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 4. 6. 2022: vraťte se k Bohu, jediné záchraně (07.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2022: Toto je čas vašeho očišťování (05.06.2022)
Panna Maria z Trevignano Romano již v r. 2017: Silná zbraň ochrany před nemocemi, které přijdou: Zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci (02.06.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 31. 5. 2022: řeknou, že je to jen symbolická vzpomínka (01.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 5. 2022: můj ochranný plášť je nad vámi. (30.05.2022)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (28.05.2022)
25. Mezinárodní modlitební den k úctě Matky všech národů, Amsterodam 28. 5. 2022 (záznam) (28.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 5. 2022: nebuďte nástrojem neshod a svárů. (26.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 5. 2022: chtějí vám vzít svobodu, ale mějte víru a modlete se, (24.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 5. 2022: Mé srdce mě bolí pro všechno, co se stane. (18.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 5. 2022: jako ve Fatimě, nadále prosím o modlitby a obrácení. (16.05.2022)
MONS. SCHNEIDER O TŘETÍM FATIMSKÉM TAJEMSTVÍ - KNIHA CHRISTUS VINCIT (14.05.2022)
ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ nás učí bdělosti, učí nás, abychom si přestali hrát a začali jako křesťané bojovat za spásu svou i svých bližních (13.05.2022)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 5. 2022: Mnozí z vás se obávají časů, které přijdou. (11.05.2022)
Jestli se nezměníte, urychlíte příchod třetí světové války (10.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 5. 2022: vraťte se k pravé víře (08.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2022: (04.05.2022)
Plačící socha Panny Marie v Niżankowicích na Ukrajině (02.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 4. 2022: znám vaše srdce (02.05.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 26. 4. 2022: Nebuďte lhostejní k Božím skutkům. (27.04.2022)
P. Piotr Glas o válce, zasvěcení Ruska a aktuální situaci ve světě (25.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 4. 2022: Bůh očistí tuto zemi od nepřátel a zápachu (24.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 19. 4. 2022: I nadále se vytrvale modlete! (22.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2022: 6. výročí zjevení (22.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 4. 2022: Tam jsem se stala Matkou vás všech (18.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 4. 2022: Jste na rozcestí (13.04.2022)
Zjevení milostivého Jezulátka na Zvěstování Páně 2022 (11.04.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 8. 4. 2022: modlete se za zastavení války a za lidstvo (10.04.2022)
Nepromarněme akt zasvěcení! (07.04.2022)
Biskup Schneider nabízí modlitbu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie za urychlení vítězství Jejího srdce (06.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 5. 4. 2022: Zasvěťte se mi a já vás budu chránit (06.04.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 4. 2022: ... aby se vaše svědomí probudilo / + poznámka k zásobám jídla (05.04.2022)
Pojďte se Mnou do Getseman a bděte se Mnou! (04.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 3. 2022: Uvědomte si temnotu časů (30.03.2022)
OSOBNÍ ZASVĚCENÍ SE PŘEBLAHOSLAVÉ BOHORODIČCE PANNĚ MARII (30.03.2022)
Panna Maria prosí o zasvěcení Ruska a…. zadostiučinění! (28.03.2022)
P. Dominik Chmielewski - Poslouchejme co Duch říká Církvi - 2. část (video) (27.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 25. 3. 2022: Prosím, vraťte se k Bohu. (26.03.2022)
Proč je válka a co nás v nejbližší době čeká ? - z 1. části přednášky P. Dominika Chmielewskeho „Poslouchejme, co Duch Svatý říká Církvi “ (+ video) (24.03.2022)
Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie - oficiální český překlad (+ videa) (23.03.2022)
Moskevský arcibiskup o zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii (23.03.2022)
Benedikt XVI. se také zúčastní zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (23.03.2022)
Biskup Athanasius Schneider vyzývá ke každodenní Modlitbě za zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie až do zasvěcení: (23.03.2022)
Panna Maria Donu Gobbimu: Proč po vás chci, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci (23.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 19. 3. 2022: Evropa bude napadena (20.03.2022)
Papež zve všechny biskupy připojit se k němu v zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii (19.03.2022)
Neposkvrněné Srdce musí spasit Rusko: Rusko a zjevení Panny Marie ve Fatimě (17.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 3. 2022: Chápete, co vám říkám? (17.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 3. 2022: Tato očista je nutná (14.03.2022)
Vizionářka Ivetka z Litmanové: Maria přichází, ... a tebe to nezajímá (13.03.2022)
Z facebooku otce Matúša Marcina: ... aby vstoupili pod ochranu mého Neposkvrněného Srdce (12.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 3. 2022: Čiňte pokání (12.03.2022)
OBNOVA ZASVĚCENÍ RUSKA A SVĚTA PODLE VÝZVY PŘI ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ (12.03.2022)
3 duchovní zbraně Panny Marie Fatimské na ukončení války a obnovení míru (05.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 3. 2022: Myslíte, že válka se vás netýká, protože není u vás doma? (04.03.2022)
Slovensky dohovor za rodinu (Online) - sestra Emmanuela z Medžugorje - Kdo má klid v srdci nebojí se války (03.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 3. 2022: Příčinou toho všeho je zvrácenost lidstva. (02.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 2. 2022: Modlete se za mír a za válečné oběti. (27.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 2. 2022: Toto všechno se nemuselo stát. (27.02.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 19. 2. 2022: Nečiňte nepravost, ale očekávejte Boží milosrdenství. (21.02.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 2. 2022 ve 2 a v 5 hodin ráno: Temnota sestoupila na celou zem (18.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 2. 2022: Nikdy se nebojte! (18.02.2022)
Všichni mluví jen o válce, o pokání a obrácení nemluví nikdo (18.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 2. 2022: Nepřijímejte nic, co má původ ze zla (10.02.2022)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 5. 2. 2022: Ježíš přijde brzy, buďte stále připraveni (09.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 1. 2022: Měli jste tolik času na své obrácení, ale ... (05.02.2022)
Dva záchranné sloupy ( pronásledování Církve a její konečné vítězství) (02.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 1. 2022: Řiďte se mými pokyny, buďte věrní (01.02.2022)
Žijeme události, které předpověděla Panna Maria v Akitě? (29.01.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 25. 1. 2022: Buďte připraveni. (28.01.2022)
3 promluvy - videa: Zjevení Panny Marie v Quito, Ekvádor. Panna Maria nás varovala před dnešní dobou již před 400 lety (28.01.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 1. 2022: nic není takové, jako dřív (23.01.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 1. 2022: nemusí se ničeho bát, pokud setrvávají v Pánovi (19.01.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 1. 2022: lidstvo se nenávratně vrhá do propasti (16.01.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 1. 2022: I dny se zrychlily! (12.01.2022)
Vítězství Mariina Neposkvrněného Srdce již začalo. Fatima - Garabandal - Međugorje. (video) (10.01.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 1. 1. 2022: Vstupte do Archy +Vyjádření překladatelky poselství paní A. Galkové (08.01.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 1. 2022: "Mnozí budou uzdraveni" (08.01.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 12. 2021: jak krásný bude obnovený svět! (31.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 12. 2021: nejste všichni připraveni na zkoušky, které přijdou (30.12.2021)
Sestra Emmanuela z Medžugorje - Nové časy jsou na dosah ruky (video s tlumočením) (28.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 12. 2021: Modlete se za mír ve světě, hodně se modlete. (24.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 12. 2021: poslední příležitost milosrdenství (12.12.2021)
POVZBUZENÍ P. Marie Diegovi v Guadalupe i nám: Už se neboj a nic si nedělej z nemoci svého příbuzného ... (09.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 7. 12. 2021: Připravte si útočiště (08.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 11. 2021: bolest v mém srdci je stále silnějš (02.12.2021)
Nejnovější poselství Pražského Jezulátka ze Sievernichu, Německo (30.11.2021)
Panna Maria z Akity varuje před nastávajícím trestem, pokud hříšníci nebudou činit pokání (30.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 27. 11. 2021: Vím kolik bolesti a zklamání prožíváte (29.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 21. 11. 2021: Když zpíváte chvály a modlíte se, moji andělé se k vám připojují (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 11. 2021: celý svět uvidí velký kříž (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 11. 2021: Toto je čas Antikrista (22.11.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 10. část - Éra Michaila Sergejeviče Gorbačova úplně změnila svět (20.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 11. 2021: Všechno je připraveno pro útok na Církev (18.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 11. 2021: Soudcem je jen Bůh a ne vy (14.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2021: jako děti jste mi byly svěřeny (06.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 10. 2021: Řiďte se mými radami. (01.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 10. 2021: odmítají přiznat, co se děje (28.10.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 19. 10. 2021: přicházím oddělit dobro od zla (21.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 9. část - Živoření křesťanství v SSSR během éry Chruščova a jeho následovníků (20.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 10. 2021: mnozí stále nevěří (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 10. 2021: Kéž byste všechno svěřili mému Ježíši! (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 10. 2021: Pouze NEBE vám může pomoci (18.10.2021)
Výběr z nejnovějších poselství z německého Sievernichu (zjevení Pražského Jezulátka) (16.10.2021)
8 zajímavých faktů o Panně Marii Fatimské (13.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 10. 2021: brzy všechno padne, (08.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2021: bude mnoho těch, kteří odpadnou (05.10.2021)
Nové knihy: Akita, krv a slzy Matky + Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus (05.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 8. část - Návrat Stalina k starým praktikám po válce (28.09.2021)
Přijala poselství o Bolestném a Neposkvrněném Srdci Panny Marie - Bertha Petit (27.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 25. 9. 2021: Jste někdy slepí a hluší (26.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 9. 2021: Ďábel přitvrzuje (23.09.2021)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 9. 2021: Církev je nyní zmatená kvůli hříchu (18.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 9. 2021: Pán bude světlem každému z vás. (17.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 9. 2021: Vždy si najděte čas na modlitbu (12.09.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 7. část - Zásluhy Ruské pravoslavné církve a slavné vítězství P. Marie nad Hitlerem (10.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 4. 9. 2021: Nežijte lehkovážně (08.09.2021)
"Kámen půjde proti Kříži!" - Nové varování ze Sievernichu (29.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 8. 2021: Pronásledování bude velké (29.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 6. část - Jak Kazaňská ikona Matky Boží pomohla Stalinovi porazit Hitlera (27.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 8. 2021: Společná modlitba vám pomůže. (25.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 8. 2021: Budou následovat zemětřesení .. (22.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 8. 2021: Ještě nejste připravené (19.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 8. 2021: budou vás pronásledovat vaši přátelé a rodina (17.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 8. 2021: Jsme v závěrečném boji (12.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 5. část - Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní (05.08.2021)
Neposkvrněná Čistota - Litmanová - 31. výročí zjevení + Promluvy vizionářky Ivetky (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2021: Antikrist se bude prezentovat jako muž míru (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 7. 2021: všechno se naplňuje (29.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2021: toto je nejtěžší období, jaké lidstvo prožívá. (25.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část - Vražedná arogance Stalina (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část - Stalinova válka proti Bohu + Diletantismus Stalina a ignorování hrozby německého útoku (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část (30.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima, Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (12.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Panna Maria v Nikaraguy: Spěcháte ke III. světové válce (11.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 06. 2017 | 16432 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://immaculata.minorite.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace