Zajímavé...

Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha?

obětování Izáka, volné dílo, es.m.wikipedia.org pozn. redakce: Scott Hahn je známý autor, teolog, konvertita z protestantismu. Doporučujeme!

Podle titulků radikálních, i umírněné médií, se islám ve světě vzmáhá stále více, a proto je pro katolíky důležité, aby si v souvislosti s islámem definovali svou pozici nejen jako obyvatelé země, ale i jako občané Božího města. Odpověď, kterou uvádí Katolická církev je smíšená; vize světa podle Nostra Aetate, ve kterém všechna náboženství uctívají jediného Boha, a zdánlivě úspěšně usilují o evangelizaci a o dialog s umírněnými muslimy, odporuje realitě, kterou je islámský terorismus a celkové selhání jakékoli evangelizace muslimů. Za těchto okolností kardinál Burke nedávno prohlásil, že je "velmi sporné", jestli katolíci a muslimové uctívají opravdu téhož Boha.

"Pokud je Bůh láska, jak by mohl přikázat muslimům vraždit bezvěrce a nastolit svou vládu násilím?", ptá se kardinál Burke. "Nevěřím, že je pravda, že my všichni uctíváme stejného Boha. Říci, že všichni věříme v lásku, není prostě správné." Burke vyzývá k pozornému zkoumání islámského i katolického učení, aby se objasnily a vysvětlily rozdíly, které zastírá náboženský relativismus. Zjednodušení, které zdůrazňují podobnosti,'nerespektují pravdu' o skutečném obsahu těchto náboženství, prohlašuje. 'To vůbec nepomáha'.

V tomto duchu začal Pewsitter.com prověřovat některé z hlavních rozdílů mezi katolicismem a islámem. Přizvali si k tomu odborníky, jako jsou Dr. Scott Hahn, profesor teologie a biblických studií z Franciscan University of Steubenville, který přednesl tuto otázku ve své přednášce 'Abba nebo Alláh: rozdíly, které mezi nimi jsou';
Mr. Robert Spencer, ředitel JihadWatch.com, autor řady knih a všeobecně uznávaný expert na islám;
a Dr. Mark Christian, ředitel Global Faith Institute, egyptský konvertita z islámu na křesťanství, odborník na korán a islámskou teologii.

Pewsitter dostal povolení na telefonické interview s Dr. Christianem a na mailovou korespondenci s Mr. Spencerem; ostatní vyjádření byly staženy z nahraných rozhovorů; vše zde uvádíme ve formě hypotetické diskuse:

Pewsitter: Jaká byla vaše první reakce na vyjádření kardinála Burket?

Mr. Spencer: Nehledě na obvyklé rozdíly - Korán popírá Nejsvětější Trojici, Božství Krista, Vtělení a ukřižování - existují i další rozhodující důvody, proč má kardinál Burke pravdu. Korán nejenže popírá, že Ježíš je Boží Syn, ale tvrdí, že Alláh je povznesený nad to, aby měl syna, protože mít syna, to je velké pohanění a urážka (4,171; 19,35).

Dr. Christian: Existuje pochopitelně pouze jediný Bůh, stvořitel všeho. Je to tedy rafinovaná otázka. Otázka ve skutečnosti zní: která je ta správná cesta, která nás přivede k Bohu - které náboženství? Bůh zjevil Mojžíšovi, že ho budou znát ne pod jeho jménem, ale podle jeho podstaty a přirozenosti - YHWH, Jsem, který Jsem. Podle židovsko-křesťanské teologie vidíme, že podstatou a přirozeností Boha je to, že je laskavým a pečlivým Bohem.

Pewsitter: Přestože existuje pouze jediný Bůh, muslimové zřejmě nepochopili, kdo jím je. Není však nakonec i Alláh známý jako milující, odpouštějící a milosrdný?

Dr. Christian: Když mluvíme o lásce, mluvíme o rozdílných věcech. Existuje totiž pevná a nepoddajná láska, odpouštějící láska, starostlivá láska ... Milosrdenství se připisuje židovsko-křesťanskému Bohu; existuje zde však i jiný druh milosrdenství - a v tom je podstata rozdílu - zabití z milosrdenství v islámské teologii. V Koránu se totiž tvrdí, že je milosrdné zabít ty, co si to zaslouží (5, 72-76). Podle zákona šaría je seznam těch, co si zaslouží trest smrti, dlouhý.

Dr. Hahn: Podle islámu lidé nejsou stvořeni k Božímu obrazu a podobě ... není v něm ani zmínky o tom, že naplněním lidského života je metafyzické sjednocení se s Bohem. Alláh nemiluje jako otec. Alláh je vlastníkem a pánem, my jsme otroci, jeho domácí zvířata. (Interview s Robertem Spencerem, 1/18/2013).

Pewsitter: Toto se jeví jako velmi důležitá věc. V moderním islámu existuje vztah otroctví vůči Bohu?

Dr. Hahn: Zde je velmi významný rozdíl: (muslimové) odmítají Boží synovství Ježíše, a upírají ho i nám. Svoboda podle nich spočívá v otroctví vůči Bohu a v servilnosti ... Já si myslím, že pokud uznáme princip servilnosti jako středobod vnitřní logiky tohoto náboženství, pochopíme i příčinu, proč toto náboženství ovlivňuje lidi tak, jak ovlivňuje - politicky, ale i psychologicky. (Interview s Robertem Spencerem, 1/18/2013).

Mr. Spencer: Říci, že Alláh má syna, je urážkou jeho majestátu. Jedná se o nejzávažnější hřích sirk (arabsky) - hřích polytheismu, jediný neodpustitelný hřích islámu. Podle koránu přichází Ježíš po své smrti do nebe před Alláha, který se ho ptá 'Řekl jsi svým stoupencům, aby vedle mně pokládali za bohy i tebe a Marii?' A Ježíš odpovídá 'Ne.'

Pewsitter: Muslimové tedy jednoznačně odmítají Nejsvětější Trojici a Boží synovství. Lidé jsou však podle islámu v otrockém vztahu vůči Bohu, protože nevypadají jako on. Mohli bychom si nyní tento rozdíl mezi islámem a křesťanstvím vysvětlit?

Dr. Hahn: Abráham, starozákonní prorok, měl dva syny, Izmaela z otrokyně Hagar a Izáka ze své manželky Sáry. Arabové jsou přímými potomky Izmaela. Uctívají Boha (přes) Abraháma, v Abrahamově linii přes Izmaela ... Izmael měl příbuzenský vztah se svým otcem prostřednictvím své matky, otrokyně. Izák měl k němu vztah jako syn, prostřednictvím jeho milované manželky. ... Muslimové slouží Bohu jako Izmael křesťané slouží Bohu jako Izák, přičemž Izák nebyl povolán poslouchat Boha o nic méně, než Izmael. Písmo svaté uvádí, že když Bůh vyzval Abraháma, aby mu obětoval svého syna Izáka, Izák sám nesl dřevo na vrch, k obětnímu oltáři. Kolik let mohl mít Izák; určitě neměl pouze pět, měl nejméně sedmnáct, a protože Abrahám měl minimálně sto dvacet, mohl Izák s touto obětí kdykoliv skoncovat. Zde se zkouší Izákova víra, stejně jako i Abrahámova. Izák je dobrovolnou obětí. V hebrejštině je tato epizoda známá jako 'Svázání Izáka' - Izák žádá aby byl svázaný; ví totiž, že může bojovat.

obětování Izáka, volné dílo, es.m.wikipedia.org


... Ježíš přichází na vrch Moria, na totéž místo, a umírá na Kalvárii. Pokud Bůh Otec neposlal svého Syna, pojem otec byl pouze metaforou, nikoliv skutečným jménem. V Eucharistii proměnil Ježíš utrpení a smrt na úkon lásky. A Eucharistie proměňuje stejným způsobem i naše utrpení na oběť.

... Podobnosti (mezi islámem a katolicismem) jsou velké, ale rozdíly ještě větší.
Utrpení, které dopouští Bůh, není projevem jeho hněvu a zlosti. Boží hněv je reálný, je to však jen metafora - vyjadřuje ním svou lásku ... Hněv Boží pociťujeme jako působení jeho lásky tehdy, když zhřešíme. Smyslem života na tomto světě je připravit se na nesrovnatelně úžasnější život. Nemluvíme o různých stezkách na stejný vrchol; mluvíme o různých horách. Vystoupáme do nebe, abychom prožívali svatební hostinu s Beránkem, ne na to, aby každý muž dostal sedmdesát panen. A vzhledem k tomu, že islám nemá žádnou koncepci metafyzického sjednocení se člověka s Bohem, na jehož obraz byl stvořen, jsou pro muslima pozemské a tělesné věci velmi velkým dobrém pro život člověka tady, i v příštím světě. (Abba nebo Alláh).

Pewsitter: Otroci, se kterými pán zachází dobře, vs. Synové, kteří jsou milováni Otcem. A pán pochopitelně nemusí svým otrokům říkat všechno.

Mr. Spencer: Alláh si nepřeje, aby všichni lidé byli zachráněni a aby poznali pravdu; říká, že může k pravdě přivést všechny lidi, ale místo toho nimi naplní peklo (Korán 32, 13). Bůh je světlo, a není v něm žádná tma, Alláh však umisťuje zlo, stejně jako dobro, do každého lidského srdce (Korán 91, 7-8). V židovství se o Bohu říká, že je "vázán" smlouvami, které uzavřel s Židy. V islámu není Alláh vázán vůbec ničím. V Koránu se často opakuje, že Alláh svede z cesty ty, které chce, a vede po silnici ty, které chce. Představa Boha, který aktivně klame lidi a svádí je ze správné cesty, je křesťanství naprosto cizí.

Pewsitter: A jaký názor na to mají muslimští teologové?

Mr. Spencer: V islámské teologii všichni proroci, včetně Ježíše, byli muslimové, kteří učili islám. Až jejich zkažení a hříšní následovníci, z osobních zištných důvodů, převrátili jejich učení tak, že vytvořili falešné náboženství - židovské a křesťanské.

Dr. Hahn: Ježíšovo předstírání božství je zneužití evangelia křesťany - Ježíš dostal od Alláha muslimskou knihu, stejně jako Mohamed dostal Korán, který křesťané zneužili k tomu, že z něj vytvořili to, co my nazýváme evangeliem. (Interview s Robertem Spencerem, 1/18/2013).

Dr. Christian: Pátá kapitola Koránu je jako odvolávka nazvána 'Stůl' a celá je o křesťanství a o popírání křesťanství. Jde o sérii hypotetických rozhovorů, v nichž Ježíš odpověďmi na otázky popírá křesťanství. ('Rouhači jsou s jistotou ti, kteří říkají, že Alláh je Mesiáš, syn Marie ... ,kteří říkají, že Alláh je třetí ze tří ... , kteří říkají, že Mesiáš, syn Marie, nebyl ničím jiným, pouze poslem, na jehož (jiní) poslové, kteří byli před ním, poukazovali.' (Korán 5, 72-76).

Pewsitter: Toto je tedy jednoznačně hlavním rozdílem mezi islámem a katolicismem; ba můžeme říci, tím nejhlavnějším.

Dr. Christian: Mezi islámským a katolickým pojetím Boha je nepřekonatelný rozdíl. Alláh nemá přirozenou podstatu, je to jen jméno. Jahve má přirozenou podstatu, nikoliv pouze jméno. Alláh je trestajícím bohem a zotročuje tě; islám bojuje za založení království na zemi. Ve svatém Písmu je Boží království v nebi. Odpuštění - Bůh poslal svého Syna, aby tě spasil.

Pewsitter: Když jsme se zmínili o království na zemi, řekněme si ještě o dalším velkém problému: 'náboženstvo pokoje'.

Dr. Christian: Pojmy jako mír nebo láska v islámu chybí. Je rouháním říci, že Bůh tě miluje. Islám je náboženstvím míru - řekněte všem svým čtenářům, že tomu, kdo mi ukáže v Koránu odvolávku na toto tvrzení, dám 10.000 dolarů. Mír na zemi dosáhnou pouze tehdy, když se absolutně podřídí Alláhovi jako muslimové, nebo když se podřídí islámským vůdcem a předpisům jako nemuslimové. Mír v nebi a po životě je určen pouze pro muslimy a pro nikoho jiného.

Pewsitter: Jaký je rozdíl mezi vůlí Alláha a vůlí Boha? Nevyžaduje se u obou podřízenost?

Dr. Christian: Zákon šaría se významně liší od vůle milujícího a starostlivého Boha, který nám přikazuje raději opustit nebe i zemi, než bychom měli být jejich zakladateli. Raději toužit po blažené věčnosti v Ježíšově přítomnosti, než po nevěstinci se 72 pannami pro každého jeho obyvatele.

ze stránek www.vojtechkodet.cz


Mr. Spencer: Pro islám je charakteristická bojová teologie a Korán vyhlašuje válku všem nemuslimům a jejich zotročení ... Jejich vize pokoje se radikálně liší od té naší. Islámský zákon šaría je dokonalým modelem pro společnost; když se do ní totiž jednou zavede, pak už je opravdu klid. Zde nejde jen o podřízenost Bohu, ale o podřízenost islámským předpisům ...
Ameriku překvapil teroristický útok z 11. 9. proto, protože zcela podcenili sílu a moc islámského učení, jakož i výzvu plnit islámský zákon pro obyčejné muslimy. A Muslim Brotherhood (muslimské bratrstvo) navíc rozjelo lživou kampaň a šíří myšlenku o islámu, jako o náboženství míru v Americe.

Pewsitter: Součástí Alláhova 'pokoje' je tedy terorismus a válka proti nemuslimům; správně?

Mr. Spencer: Zbožnost muslimů a ten kypící kotel nenávisti, který je za tou zbožností, pochází z jednoho a téhož pramene - z Koránu ... V Koránu se říká, že lidé Knihy (křesťané a Židé), kteří nepřijímají Mohameda nebo Korán, jsou ty nejpodlejší a nejzkaženějším ze všech stvořených bytostí. Muslimové konají výlučně na základě pasáží, hájících nenávist a válku, aby ospravedlnili své teroristické činy a jsou to právě radikální skupiny, které lidi na existenci těchto pasáží upozorňují.

Pewsitter: Jak do toho celého zapadá Mohamed?

Mr. Spencer: Muslimům se přikazuje, že Mohameda musí poslouchat stejně jako Alláha. Mohamed se přirovnává k ostatním prorokům v Koránu ... je excelentním příkladem morální spravedlnosti. Islámské učení má dva zdroje - Korán a Hadit, což je rozsáhlá sbírka anekdot z Mohamedova života, které se také připisuje silná etická hodnota.

Dr. Hahn: Ze strany muslimů chápeme, že Mohamed je vzorem spravedlnosti - to co on udělá, je vždy správně ... Pokud lidé napodobují Mohameda jménem islámu a používají při tom násilí a teror ... mají téměř pocit spojitosti a konzistence. My něco takového chápeme velmi těžko. (Interview s Robertem Spencerem, 1/18/2013)

Mr. Spencer: Na Západě, kde mají všechna náboženství stejný základ, nám připadá jakoby z jiného světa možnost, že by mohl existovat zakladatel takového náboženství, který by jako Mohamed řekl 'Vítězím prostřednictvím teroru'. V islámu je mnoho věcí zaměřených proti standardním pojmům lidských práv a morálky ... Proto má islámská verze morálky i neobvyklé mezery - sňatky dětí, dočasné sňatky atd., které všechny pramení z Mohamedových skutků během jeho života.

Pewsitter: Proč je tak těžké obstarat si tyto informace o islámském učení? Chápeme, že posvátné knihy islámu Korán a Hadit jsou platné pouze v arabštině. Uvědomují si i samotní muslimové některé z těchto doktrín?

Mr. Spencer: Mnozí nearabští muslimové, kteří neumí arabsky, recitují Korán, aniž by věděli, o čem je řeč, protože v mešitách jsou všechny modlitby pouze arabsky ... Existuje také řada nechutných prvků islámu, o kterých mnoho muslimů neví, protože jsou obsaženy pouze v Hadit, v knize s ohromným množstvím textu, povětšinou v arabštině z 9. století. Islám má navíc i doktrínu o podvádění a lhaní - nikdy se nepřátel s bezvěrcem, ani se nedej ochraňovat bezvěrci, říká Korán - pro dobro islámu je můžeš oklamat a podvést. Proto se tak mnoho muslimů, kteří jsou si tohoto vědomi, nechová čestně a poctivě, ať to zní jakkoliv tvrdě.

Dr. Christian: Na řešení očividných rozporů a potíží v Koránu mají imámové pouze jedinou větu: 'Aláh ví nejlépe'. Mnoho muslimů má pochybnosti o islámu, ale nedokáží je sami vyřešit; jdou tedy k místnímu Imámovi a slyší 'Aláh ví nejlépe'.

Pewsitter: Chcete říct ještě něco na závěr?

Dr. Hahn: V Katechismu se uvádí, že plán spásy zahrnuje ty, kteří uznávají Stvořitele a na předním místě mezi nimi jsou muslimové. Já jsem tak či onak přesvědčen, že islám je jedinou největší silou třetího tisíciletí a jedinou největší hrozbou a problémem celosvětového křesťanství. Bůh používá islám na probuzení křesťanů, aby prožívali hlubší a bližší vztah k Bohu jako k Otci. Pokud synové Boha nepřekonají otroky boha, křesťanství zkolabuje. (Abba nebo Alláh)

Dr. Christian: Chci říci tolik: žiji s muslimy, celá moje rodina jsou muslimové, a já vůči nim necítím žádnou nevraživost. Všechny je miluji láskou bez podmínek. Myslím si však, že u křesťanů zůstane pouze u zbožného přání. Islám totiž výslovně odmítá křesťanství. A nepomůže, pokud se někdo bude snažit slepit dohromady náboženství - křesťané a Židé budou ustupovat aby se přizpůsobili muslimům, kteří nejsou ochotni vzdát se ničeho. Vytvoří bezbožnou alianci, která bude ohlašovat islámskou dominanci a nadvládu.

Mr. Spencer: Duše každého člověka je odlišná, a proto se nedá zobecnit integrace muslimů do západní společnosti. Islám však sám sebe prezentuje jako správné a pravé ztělesnění židovství a křesťanství. Následkem čehož uvědomělí a informování muslimové hledí s opovržením na židovsko-křesťanské tradice a na společenskou morálku, pokud se liší od islámské. Ježíš řekl 'přijde čas, kdy si lidé, kteří vás zabijí budou myslet, že tím slouží Bohu'. Vzhledem k příkazu Koránu zabíjet bezvěrce (2, 191; 4, 89; 9, 5), ten čas je už tady.

Andrew Parrish


Zdroj: http://pewsitter.com, 4. 10. 2016

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

chzaib, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Sv. František mezináboženský (03.01.2024)
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 01. 2017 | 6656 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace