Zajímavé...

DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Poutní socha Panny Marie z Fatimy, Ellis Manuel Mendez,  CC BY-SA 2.0, .flickr.com Známý evropský katolický historik Dr. Roberto de Mattei říká, že zasvěcení Ruska Matce Boží, jak to požadovala před 100 lety ve Fatimě, dnes potřebujeme ještě více, než kdykoliv předtím.

Dokazuje, že zasvěcení je zapotřebí nejen pro záchranu světa od toho, co Panna Maria nazývá "chybami Ruska", ale i na záchranu a ochranu Katolické církve před chybami "relativismu", který ji v současnosti agresivně napadá zevnitř, a to i z nejvyšších míst .
Chyby komunismu zaplavují nejen celý svět, ale pronikají do Božího chrámu, jako satanův kouř, který zahaluje a dusí mystické Kristovo Tělo, kterým je Církev", řekl de Mattei, který je profesorem na Evropské univerzitě v Římě a zakladatelem nadace Lepanto, během své přednášky konané 27. března tohoto roku v Cosmos Club ve Washingtonu, DC.

Setkání sponzorovala Americká společnost pro obranu tradice, rodiny a vlastnictví (TFP), ve spolupráci s The Paulus Institute pro propagování posvátné liturgie a s nadací Lepanto.

"Panna Maria říká, že na to, abychom se vyhnuli velkému trestu, je třeba splnit následující podmínky: veřejně a slavnostně zasvětit Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci, což má udělat papež spolu se všemi biskupy světa, a každý měsíc na první sobotu přistoupit ke svatému přijímání na nápravu a odčinění urážek jejího Neposkvrněného Srdce", pokračuje de Mattei.

13. května 2017 uplyne 100 let od prvního zjevení Panny Marie třem pasáčkem nedaleko Fatimy v Portugalsku. Během šesti zjevení, vždy jednou za měsíc, až do října 1917, hovořila Maria třem dětem o tom, jak Rusko podlehne zlu, a jak potom "rozeseje své chyby a omyly po celém světě", pokud se země nezasvětí jejímu Neposkvrněnému Srdci.

Místní biskup prohlásil v roce 1930 Fatimské zjevení za "hodnověrná". Stala se veřejně známými a uctilo si je už šest papežů. Papež František uznal počátkem tohoto roku poslední zázrak, který je potřebný pro kanonizaci dvou vizionářů - Francesca a Jacinty Marto. Svatý otec navštíví Fatimu 12. - 13. května a zúčastní se oslav stého výročí zjevení.

Zasvěcení Ruska zůstává'neúplné'


I přesto, že od roku 1917 se již uskutečnila řada rozličných zasvěcení světa Matce Boží, kritici říkají, že specifické zasvěcení Ruska, o jaké žádala Panna Maria ve Fatimě, se ještě neuskutečnilo.

děti z Fatimy, volné dílo, wikipedia


"Rusko ještě dodnes není zasvěcené", říká de Mattei. Zasvěcení sv. Janem Pavlem II. v březnu 1984 a papežem Benediktem XVI. v květnu 2010 pokládá za "částečné" a "neúplné".

Poslední vizionářka, sestra Lucie dos Santos, v roce 2001 údajně řekla arcibiskupovi Tarcisio Bertonemu, tehdejšímu sekretáři Kongregace pro nauku víry, že zasvěcení papežem Janem Pavlem II. v roce 1984 "nebe přijalo". Kritici však tvrdí, že i když zasvěcení možná bylo "přijato", to ještě neznamená, že splnilo všechna specifika, o které žádala Panna Maria.

Jedním z kritiků je i (již zesnulý) otec Gabriele Amorth, bývalý hlavní římský exorcista, který se zasvěcení v roce 1984 zúčastnil. Otec Amorth se v interview pro LifeSiteNews v roce 2015, rok předtím než zemřel, vyjádřil, že zasvěcení tak, jak ho žádá Panna Maria, se ještě nestalo.

"Zasvěcení se ještě neuskutečnilo", říká otec Amorth, a pokračuje: "25. března jsem byl tam, na náměstí svatého Petra. Byl jsem v první řadě; kdybych vztáhl ruku, dotknu se Svatého otce. Jan Pavel II. chtěl zasvětit Rusko, ovšem jeho suita, která se obávala protestu ortodoxní církve, si to nepřála.

Když Svatý otec už klečel a zasvěcoval svět, dodal jednu větu - oficiální verze ji však neobsahují - která zněla "... zasvěcuji 'hlavně ty národy, které sis Ty sama přála zasvětiť.'" Nepřímo to tedy zahrnuje i Rusko. Specifické zasvěcení Ruska se však ještě neuskutečnilo. Ještě pořád se to dá. Určitě se to stane.
"

I kazašský biskup Athanasius Schneider je přesvědčen, že k zasvěcení ještě nedošlo.

V interview z roku 2016 pro Rorate Caeli řekl, že katolíci se "musí modlit, aby papež zasvětil výlučně Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a Ona pak zvítězí - jak se již Církev od nepaměti modlí:'Raduj se ó Panna Maria, neboť jsi zničila všechny bludy celého sveta.'"

I katolický právník a komentátor Christopher Ferrara argumentuje, že Rusko stále nebylo zasvěcené tak, jak si to žádá Panna Maria.

V článku z roku 2006 ve Fatima Crusader poukazuje na skutečnost, že Rusko nebylo při zasvěcení v roce 1984 jmenovitě zmíněno, ba co víc, Rusko se ještě neobrátilo, což je důkaz toho, že jeho zasvěcení se ještě neuskutečnilo. Dále píše, že od roku 1984 "v Rusku nebylo žádné obrácení (na katolickou víru). Nedošlo však ani k mravnímu obrácení ani k politickému, ani k 'obrácení k pokoji'.

foto z: www.bihk.cz


Tato fakta hovoří více než jasně ve prospěch předpokladu, že Panna Maria si výslovně žádala zasvěcení Ruska, nikoli celého světa, a že Rusko jako takové ještě zasvěcené nebylo. Nyní čelíme tomu, před čím nás fatimská Panna Maria varovala jako před následky neuposlechnutí Její žádosti - utrpení Církve a záhubě mnoha národů
", dodává Ferrara.

Omyly a chyby Ruska


De Mattei řekl, že Rusko "nechybuje" především svým komunistickým režimem, který je proti Bohu a který slibuje dělníkům ráj, ale v konečném důsledku miliony z nich výhladoví na smrt a zbytek skončí v gulazích (sic! Editor). Největší chybou je "ideologie, která odporuje přirozenému a křesťanskému pořádku tím, že popírá Boha, náboženství, rodinu, soukromé vlastnictví".

Součástí počáteční komunistické agendy zahrnoval pokračování revoluce proti manželství, rodině a tradiční sexuální morálce (je zajímavé, že právě tomuto dával režim od začátku v SSSR a např. i v Maďarské republice rad v r. 1919, velkou prioritu. Editor). Patří sem legalizace rozvodu, potratu a homosexuality. Obyvatelstvo, hnané zběsilou sexuální náruživostí a ne rozumem, se vždy snadněji destabilizuje a manipuluje pro potřebné účely.

Podle bývalého ruského profesora sociologie Pirtrima Sorokina "volná láska je oslavována oficiální teorií 'poháru vody'. Pokud je někdo žíznivý, tak podle Strany je bezpředmětné, jaký pohár na uhašení žízně použije; analogicky - není důležité, jakým způsobem člověk uspokojí svou sexuální touhu."

Rusko bylo první zemí, ve které se v roce 1919 legalizoval potrat (mysleli na toto téma, ačkoli občanskou válku ještě nevyhráli úplně, až asi v 1924. Editor). Do roku 1965 bylo potracených třikrát více dětí, než se narodilo živých (5,5 milionu potratů na 1,9 živě narozených dětí). Rusko v linii potratovosti pokračuje a patří mezi země s nejvyšším počtem potratů na světě.

Panna Maria řekla dětem, že ">mnohem více duší přijde do pekla pro hříchy těla, než z jakéhokoli jiného důvodu"

De Mattei řekl, že s pádem komunismu před několika desetiletími, se chyby a omyly Ruska začaly nezadržitelně, jako mor, šířit celou Evropou a Západem, přičemž bezohledně napadají a útočí na život, manželství a rodinu.

"Relativismus, který se dnes vyznává a žije na Západě, má kořeny v teoriích materialismu a marxistického evolucionalizmu; jinými slovy, pramení z popírání jakékoli duchovní reality a jakéhokoli stabilního a trvalého prvku v člověku a ve společnosti." dodává a pokračuje: "Takový relativismus naléhá na poskytování "sexuální svobody", která zahrnuje potrat, homosexuální "manželství" a nyní i "mimomanželské svazky".

"Rozpad komunismu způsobuje zahnívání Západu", tvrdí de Mattei.

Chyby a omyly Ruska poskvrňují Církev


"Chyby a omyly Ruska neotrávily svým jedem pouze svět. Relativismus si našel svou cestu i do Katolické církve", říká de Mattei.

Jako příklad uvádí nejednoznačnou nauku papeže Františka o manželství a o rodině v jeho exhortaci Amoris Laetitia z roku 2016. Tuto nauku používají "odpadlíci" církve jako manuál pro pokrokovou pastoraci, který těm, co objektivně žijí v těžkém hříchu, jako je cizoložství a smilstvo, dovoluje přijímat svaté přijímání. Mnoho lidí vnímá toto nové učení jako kladné přikývnutí těm, kteří žijí v cizoložství; jako moderní interpretaci Božího milosrdenství, podle níž páry, žijící v sexuálním hříchu, mohou setrvávat ve svém stavu, a zároveň být věrné Bohu.

"Koho by kdy napadlo, že papežský dokument (...) jednou odsouhlasí cizoložství? Boží a přirozený zákon nepřipouští výjimky. Ti, co z výjimky udělají teorii, zničí pravidlo", řekl de Mattei.

O Dubii se profesor vyjádřil, že požadavky čtyř kardinálů, ze září minulého roku, o objasnění toho, zda se amor podřizuje nebo nepodřizuje morální nauce Církve, jen dokazují nebezpečí, ve kterém se Církev ocitla.

V jedné z 'dubií' otázek, které kardinálové naformulovali papeži, čteme:

"Je i po Amoris Laetitia stále možné tvrdit, že se osoba, která dlouhodobě žije v rozporu s přikázáními Božího zákona, jako je i to, které zakazuje cizoložství, objektivně nachází ve stavu opakovaného těžkého hříchu?"

De Mattei poznamenává: "Už jen samotný fakt, že se papeži a Kongregaci pro nauku víry předkládá pochybnost tohoto druhu, svědčí o závažnosti a hloubce krize, do které se Církev dostala."

Dále říká, že "chyby a omyly" Ruska se do Církve nepozorovaně vetřely zejména díky naléhání některých představitelů Církve na to, aby se zvrátilo prvenství dogmat nad praxí.

"Kardinál Kasper, jakož i další kněží a teologové, tvrdí, že Církev musí poselství evangelia přizpůsobit praxi dané doby. Nadřazenost praxe nad dogmatem je však podstatou marxismu - leninismu (chyba komunismu v Rusku)," dodává de Mattei, a pokračuje: "Jestliže Marx tvrdil, že úlohou filozofů není poznávat svět, ale ho měnit, dnes se mnozí teologové a kněží přidržují toho, že úkolem teologů není šířit Pravdu, ale re-interpretovat ji v praxi. My tedy nepotřebujeme napravovat návyky křesťanů, aby se dostaly do souladu s naukou evangelia; my musíme přizpůsobit evangelium různým praktikám křesťanů!"

De Mattei nazývá "neštěstím", že Katolická církev urychlováním pochybných pastoračních praktik, které jsou na újmu pravým dogmatům, uvízla v pasti "propagace ... koexistence se zlem."

'Války a pronásledování'


Profesor připomíná, že součástí poselství Panny Marie ve Fatimě je i trest, který má přijít, pokud její poselství o pokání, obrácení a o nutnosti zasvětit Rusko, zůstane bez povšimnutí.

Panna Maria řekla dětem vysloveně toto:

Paolo Porsia,  CC BY-SA 2.0, flickr.com,


"Žádám zasvětit Rusko mému Neposkvrněnému Srdci a každou první sobotu v měsíci přijmout svaté přijímání na odčinění urážek. Pokud mou žádost splníte, Rusko se obrátí, a bude klid a mír; pokud ne, Rusko rozšíří své chyby a omyly po celém světě a zapříčiní války a pronásledování Církve.

Dobří budou mučeni; Svatý otec bude hodně trpět; mnohé národy budou zničeny. Nakonec však mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, a ono se obrátí, a přijde období klidu a míru pro svět.
"


De Mattei řekl, že proroctví Panny Marie o Rusku, které rozsévá své chyby a omyly - vrcholící v omylu relativismu - po celém světě "se naplňuje". Nyní lidstvo čeká "hrozný trest".

"Fatimské poselství blíže neurčuje charakter tohoto trestu", pokračuje de Mattei. "Jediná možnost, jak odvrátit "války a pronásledování Církve", které Panna Maria předpověděla, je kajícnost, skutky pokání a splnění jejího specifického požadavku zasvětit Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci."

"Protipólem diktátorství relativismu je dogmatická a morálně ryzí čistota Neposkvrněného Srdce Panny Marie. To Panna Maria, a ne lidé, zničí chyby a omyly, které nás ohrožují.

Nebe ještě stále žádá lidstvo o konkrétní spolupráci,
" říká de Mattei. Je přesvědčen, že právě teď, více než kdykoliv během uplynulých 100 let, je čas poslechnout žádost Panny Marie o zasvěcení Ruska.

'Moje Neposkvrněné Srdce zvítězí'


De Mattei řekl, že k vítězství Neposkvrněného Srdce, které ve Fatimě přislíbila Panna Maria, dojde tak či onak. Cituje slova Panny Marie sestře Lucii z roku 1944, když jí řekla, že po tomto jejím vítězství přijde doba, ve které bude "jedna víra, jeden křest, jedna církev - svatá, katolická, apoštolská."

Sestra Lucia vypráví o své vizi z ledna 1944, kterou měla v klášterní kapli v Tuy, před svatostánkem:

Cítila jsem, jak mi ducha zaplavuje tajuplné světlo - Bůh, a v něm jsem viděla a slyšela, jak se hrot kopí jako rozdělený plamen dotýká zemské osy a chvěje se: vrchy, města, městečka i vesnice se ponořují. Moře, řeky a oblaka vystoupily ze svých hranic, zaplavily a jako velká smršť strhly s sebou domy a lidi v množství, které nelze spočítat; to je očištění světa od hříchu, v němž je ponořen. Nenávist, ambice, vyprovokování ničivé války.

Srdce mi bilo jako o závod a v duchu jsem zaslechla něžný hlas, který říkal: 'Nyní jedna víra, jeden křest, jedna církev - svatá, katolická, apoštolská. Ve věčnosti - nebe!' Slovo 'nebe' mi naplnilo srdce takovým klidem a štěstím, že jsem, aniž jsem si to uvědomovala, neustále opakovala: Nebe, Nebe!
"


De Mattei poznamenává: "i>Panna Maria nám připomíná, že lidstvu hrozí hrozný trest a že vyznání katolické víry v úplosti je nezbytné v dramatické době, v níž žijeme.

Nemáme tedy Církev opouštět, právě naopak, vrátit se k ní, žít v ní a zemřít v ní, protože mimo Církve není spásy. Mimo ní je pouze bezútěšná propast pekla."

Dále říká, že máme na výběr pouze dvě možnosti - nebe nebo peklo - přičemž předchuť každé z nich můžeme zažít už tady, na zemi.

"Peklem pro národy je ateistická, anarchistická, rovnostářská společnost. Rájem pro národy je hierarchická, posvátná, křesťanská civilizace, která si dokáže některé věci i odříct.

Obraťme se tedy k Panně Marii v tomto stoletém jubileu jejího zjevení a prosme ji, aby urychlila tuto chvíli; ať z nás udělá svým nástrojem, který jí pomůže zvítězit v této 'revoluci'
", říká de Mattei a na závěr dodává:

"Nakonec Neposkvrněné Srdce Panny Marie zvítězí."


Zdroj: www.lifesitenews.com, 12. 4. 2017

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 24. 4. 2017 naleznete zde.

Madonna di Fatima, Massimilianogalardi, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.orgSdílet

Související články:
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 25. 9. 2021: Jste někdy slepí a hluší (26.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 9. 2021: Ďábel přitvrzuje (23.09.2021)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 9. 2021: Církev je nyní zmatená kvůli hříchu (18.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 9. 2021: Pán bude světlem každému z vás. (17.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 9. 2021: Vždy si najděte čas na modlitbu (12.09.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 7. část (10.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 4. 9. 2021: Nežijte lehkovážně (08.09.2021)
"Kámen půjde proti Kříži!" - Nové varování ze Sievernichu (29.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 8. 2021: Pronásledování bude velké (29.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 6. část (27.08.2021)
Panna Maria z Trevignano Romano již v r. 2017: Silná zbraň ochrany před nemocemi, které přijdou: Zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci (26.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 8. 2021: Společná modlitba vám pomůže. (25.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 8. 2021: Budou následovat zemětřesení .. (22.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 8. 2021: Ještě nejste připravené (19.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 8. 2021: budou vás pronásledovat vaši přátelé a rodina (17.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 8. 2021: Jsme v závěrečném boji (12.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 5. část (05.08.2021)
Neposkvrněná Čistota - Litmanová - 31. výročí zjevení + Promluvy vizionářky Ivetky (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2021: Antikrist se bude prezentovat jako muž míru (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 7. 2021: všechno se naplňuje (29.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2021: toto je nejtěžší období, jaké lidstvo prožívá. (25.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část (30.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima, Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (20.02.2021)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (12.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 04. 2017 | 4486 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace