Zajímavé...

Dominikán Bruno Donoval: Růženec uvádí do ticha, ve kterém jsme schopni zachytit Boží frekvenci

pixahive.com, CC0 Když ledabyle odhrkáme Otčenáše a Zdrávasy a máme „odmodleno“, to není modlitba růžence, říká dominikán Bruno Donoval.

Patříte do řehole dominikánů, kteří jsou snad nejhorlivější ohlašovatelé modlitby posvátného růžence a jsou pověřeni zakládat a vést růžencová bratrstva; proč svatý Pius V. udělil toto privilegium právě Řeholi kazatelů?

Papež Pius V., vlastním jménem Fra Antonio Michele Ghislieri, později známý jako velký reformátor církve, byl dominikán, tedy velmi dobře znal modlitební skupiny, dnes známé jako růžencová bratrstva, která byla zakládána zejména u dominikánských klášterů a mariánských svatyní.

Když se v 16. století církev zmítala v těžké krizi a do Evropy se opětovně tlačil islám, papež Pius V. nechtěl, aby růžencová bratrstva zůstala jen jako nějaká „živelná laická hnutí“ bez duchovního dohledu. Proto se rozhodl, že je všechny sjednotí a svěří pod trvalý patronát Řehole kazatelů, kde tato bratrstva již existovala ve velmi četných skupinách, aby je mohla duchovně vést a formovat.

Když Panna Maria pověřila svatého Dominika, aby naučil lidi modlit se růženec, co tím od něho žádala, co měl vlastně lidi naučit?

Podle známé legendy Panna Maria svatému Dominikovi řekla: „Nauč lidi můj růženec.“ Čili nauč lidi dívat se na Ježíše Krista, jak se na něj dívám já, poslouchat ho, jak ho já poslouchám, tedy uchovávat si jeho slova ve svém srdci, aby se pak překlenuly do jejich konkrétního života. Jak o tom mluví evangelium jejího Syna.

Matka Boží zjevila svatému Dominikovi i způsob, jakým má kázat v prostředí, které bylo nasáklé učením katarů, kteří popírali evangelium a přijímání svátostí. Čili když Panna Maria mluví o růženci, který má Dominik kázat a jeho synové šířit, tak tím poukázala na evangelium - Nový zákon. V něm se naplnilo očekávání přislíbeného Mesiáše, v něm čteme o inkarnaci z Ducha Svatého a narození v Betlémě, což jsou radostná tajemství růžence, v něm Ježíš Kristus ohlašuje pokání a příchod Božího království, v něm zjevuje svého Otce a hovoří o pokrmu a nápoji věčného života, což jsou tajemství světla.

Nakonec v dramatu utrpení a vrcholné lásky na dřevě kříže jsme byli všichni vykoupeni, jak se modlíme v bolestných tajemstvích, abychom byli jednou vzkříšeni a oslaveni jeho přítomností v nebi, co se modlíme ve slavných tajemstvích. Toto je modlitba, kterou naučila Panna Maria svatého Dominika a kterou dnes známe jako posvátný růženec.

Na to chtěl poukázat i svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu, který vážnost a důležitost ustanovení modlitby růžence připodobnil biblické hoře Sinaj, kde dal Bůh lidem zákon?

Když ustanovení modlitby růžence dáme do konfrontace se Sinajem jako místem, kde Bůh dal svému lidu Zákon, tak v Novém zákoně, který meditujeme v modlitbě růžence, je Kalvárie místem, kde je tento zákon naplněn v oběti, tedy krví Ježíše Krista. Čili když ohlašujeme ukřižovaného a vzkříšeného Pána, tak to je ta paralela Nového zákona s Mojžíšem a Desaterem ve Starém zákoně.

Na co však nesmíme zapomenout, abychom vnímali biblický kontext, je velmi důležitá role několika vrcholů v Ježíšově životě, mám nyní na mysli Horu blahoslavenství, horu Tábor, ale také Olivovou horu... a nakonec Kalvárii, kde je ten Nový zákon dokonale naplněn v oběti Božího Syna.

Myslím si, že na tyto události chtěl upozornit i náš dominikánský terciář, svatý Ludvík Maria Grignion, abychom nejen dobře znali, ale i s porozuměním nově četli známé příběhy Bible, jak ze Starého, tak i z Nového zákona.

Zákon dostal lid od Boha, tedy šlo o Boží slova, ne lidská. V přirovnání k růženci to znamená, že ani původ modlitby růžence není z tohoto světa?

Růženec je koncipován z modliteb a slov, která nepocházejí z pozemského světa; je to modlitba Pána Otčenáš, neboli modlitba Božího Syna Ježíše Krista, a pak je to pozdrav archanděla Gabriela známý jako Zdrávas, Maria. Je to pozdrav duchovní bytosti. Jde o slova z evangelia, která jsme přijali do formy ústní modlitby. Nakonec i fatimská modlitba Ó, Ježíši ... je modlitbou, kterou pasáčky naučil anděl.

To, co je lidské a co bylo do růžence přidáno později, je část: „Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“ Tento dodatek vznikl v době, kdy lidé umírali na morové epidemie, často nezaopatřeni, bez svátostí. Církev tuto modlitbu schválila a doporučovala, aby se ji modlili po každém tajemství. Do té doby původní část růžence byla „pouze“ tzv. andělské pozdravení, které skončilo zněním konkrétního tajemství. Například „Zdrávas, Maria (...) Ježíš, který slavně z mrtvých vstal“, nebo „Ježíš, který tě Panno, v nebi korunoval“ a podobně...

Rosary-Madonna-detail, Wolfgang Moroder, CC BY-SA 3.0, creative commons.org/


V rámci svého zjevení Panna Maria předala svatému Dominikovi i silný odkaz o zreformování světa: „Milý Dominiku, víš, jakou zbraň chce Nejsvětější Trojice použít ke zreformování světa?“ (...) „Chci, abys věděl, že v tomto druhu války bude hlavním nástrojem boje andělský žaltář, který je základním kamenem Nového zákona. Proto, chceš-li se dostat k zatvrzelým duším a získat je pro Boha, kaž o mém žaltáři.“ Co je žaltář?

Růženec je obvykle připodobňován k žaltáři, který nacházíme ve Starém zákoně. Je to sbírka sto padesáti žalmů, jejichž autorství se připisuje většinou králi Davidovi. A žalmy byly vždy součástí modlitební praxe.

Když se mluví o žaltáři v souvislosti se svatým Dominikem, který ho velmi dobře znal už jako kanovník v Osmě, podle legendy ho naučila modlit se Panna Maria. Byla to ona, která mu často připomínala velká Boží díla, která vykonal Bůh v Izraeli, s tím, že Maria Dominikovi vysvětluje a podává jejich hluboký význam, obsah, že zve do vztahu a vypráví mu o svém Synu. Čili „její mariánský žaltář“ je vlastně shrnuté evangelium Ježíše Krista v „tajemstvích“, které nám říká, zpřítomňuje jeho matka, Panna Maria.

Myriams-Fotos, CC0 Public Domain, pixabay.com


Proč právě žaltář?

Žaltar je kniha modliteb nejen vyvoleného národa, ale i nás křesťanů. Už od raného křesťanství v dílech pouštních otců čteme, jak mniši zpaměti recitovali známé části z evangelií a ráno i večer zpívali žalmy. Počet sto padesát je důležitý pro srovnání s biblickým Žaltářem, proto i růženec sestával ze sto padesáti zrnek, na kterých se modlil jen Otčenáš.

Možná jste už někdy slyšeli lidové pojmenování růžence jako „pátričky“; vychází to z latinské modlitby Pater noster. Teprve mnohem později, po Tridentském koncilu, byl ke sto padesáti zrnkám přidán tzv. předdesátek. Forma modlitby růžence rozděleného na desítky, jak ji známe dnes, se připisuje dominikánovi blahoslavenému Alanovi de la Roche (1428-1475).

Jaký byl původní růženec?

Původně byl růženec vyskládaný ze sto padesáti zrnek, které byly navlečené na šňůře s křížem nebo medailí Panny Marie, která určovala jeho začátek a konec. Něco podobného, ​​jako mají pravoslavní věřící, tzn. čotky. Ale nebyla tam zmíněná zrnka předdesátku, jak ho známe dnes. Ty se přidaly až za svatého Pia V., který před modlitbou tajemství růžence doporučoval na začátku přežehnání, tedy křížek, na prvním zrnku recitovat Apoštolské vyznání víry - Věřím v Boha, následně vzbuzení tří božských ctností, víry, naděje a lásky, co jsou ta tři samostatná zrnka, a nakonec doxologii Sláva Otci na posledním zrnku.

Zde je třeba zmínit dva kartuziány, Jindřicha Kalkarského a Dominika Pruského, kteří začali za první částí Zdrávasu doplňovat různé invokace a krátká zamyšlení ze života Ježíše nebo Marie. Vytvořili jich až sto padesát, ale pro obyčejné lidi, kteří neuměli číst a psát, to bylo náročné si zapamatovat. Proto blahoslavený Alan de la Roche přiblížil ze sto padesáti tajemství „jen“ patnáct, které považoval za nejdůležitější tajemství spásy, a rozdělil růženec na tři části: radostný, bolestný a slavný.

Tajemství růžence světla, který oficiálně schválil svatý Jan Pavel II. v roce 2002, vlastně nejsou nic jiného než inspirace zmíněnými tajemstvími od kartuziánů Dominika Pruského a Jindřicha Kalkarského.

volné dílo, commons.wikimedia.org


Hovoříte o růžencových tajemstvích; prozraďte, co je v nich ukryto?

Tajemství růžence je vlastně tajemství Ježíše Krista. Když se modlíme růženec, v jeho centru je Ježíš Kristus, jeho tajemství, tedy jeho přítomnost, jeho radostná zvěst. A aby to nebylo příliš vytrhnuté mimo realitu do nějakých mystických výšin, tak nám to tajemství přibližuje jeho máma, Panna Maria.

Když chceme mluvit o růženci, musíme mluvit o jeho podstatě. Růženec není o nějaké opakující se modlitbě, kde ledabyle odříkáme Otčenáše a Zdrávasy a máme „odmodleno“... Velmi pěkně hovoří na margo povrchní modlitby papež svatý Pavel VI. ve své exhortaci Marialis Cultus: „Jestli se z růžence vytratí tajemství evangelia, tak to není modlitba. Neboť růženec bez kontemplace je jako tělo bez duše.“ Je to jen formální lidský úkon, kterému chybí vnitřní – duchovní smysl. To není růženec!

Co to tedy znamená modlit se růženec?

Modlit se růženec znamená mít svůj pohled upřený na vtělené Slovo - Ježíše Krista. Vidíme to hned v prvních tajemstvích růžence: od vtělení v Nazaretě přes navštívení Alžběty, narození v Betlémě, obětování či nalezení Ježíše v chrámě; ale také skrze evangelizační poslání Krista, ale i nás křesťanů – to jsou v přeneseném významu tajemství světla. Čili od chvíle svého křtu jsme pozváni víru poznávat přes zprostředkované ohlašování rodičů, příbuzných... Podobně nastoupit na cestu obrácení, pokání, ke kterému nás zve Ježíš ve svátosti smíření.

Potom je to i zakoušení Boží přítomnosti, jako například na hoře Tábor – Hoře proměnění. To jsou výjimečné chvíle, kdy nám je s Pánem dobře, a zároveň je to chvíle, která nám dává vnitřní posilu k tomu, co ještě přijde později, v době zkoušky a utrpení. A to jsou už tajemství bolesti.

CC0 Public Domain, http://maxpixel. freegreatpicture.com,


Ale zároveň je tam stále přítomen Ježíš v Eucharistii, který je pro nás věřící duchovním pokrmem. V těžkých chvílích, kdy přijde nemoc, soužení nebo ztráta někoho blízkého nebo blízkost vlastní smrti, o které nevíme, kdy přijde, ale přijde určitě, si dobře uvědomujeme i prostřednictvím tajemství bolestného růžence skutečnost, že při tom všem můžeme vnímat tajemnou přítomnost Boha.

A Ježíš jde dál. A v tom je genialita růžence, že nezůstává ležet v hrobě, nezůstává u toho lidského pohledu definitivního zániku. A to je naše naděje, že Kristus, ačkoli zemřel, vstal z mrtvých! A to čeká i nás v duchovní rovině – vstávat z mrtvých tehdy, když přijímáme svátost smíření, neboť skrze Kristovu krev jsme obmyti, očištěni a pozváni ke stolu Eucharistie. Ale i ve chvíli „paruzie“, kdy Ježíš přijde znovu a vzkřísí všechny. A to všechno se děje skrze tajemnou přítomnost a působení Těšitele, Ducha Svatého.

Slova růžence má člověk aplikovat do praxe, překlenout do konkrétního života, jak jste nadhodil v úvodu rozhovoru, tedy člověk by se měl naučit růženec nejen modlit, ale i žít; jak se „žije růženec“?

Jak žít růženec, bychom mohli dát do jednoduché paralely, tak, jak žít evangelium; neboli ve všech běžných chvílích našeho života. Růženec žijeme tak, jak žijeme, čteme, prožíváme a aplikujeme evangelium do svého každodenního života. To znamená konat konkrétní skutky lásky, skutky tělesného i duchovního milosrdenství – hladové krmit, nahé zaodívat, žíznivé napájet, nevědomé poučovat... Tak, jak nám říká evangelium.

Žít na vlně blahoslavenství, o kterých mluví Pán Ježíš; tedy vnímat požehnání a přítomnost právě skrze tu konkrétní výzvu, kterou mi dává ta která situace života. Přinášet naději, pokoj, smíření a světlo. Čili všechno ať se děje v duchu evangelia Ježíše Krista, jak o tom říká on svým učedníkům, a tedy i nám, kteří se rádi hrdíme, že my jsme křesťané... Ale jaký je náš příklad života!? Jak svědčíme o Ježíši v dnešním světě!? Nad tím se máme denně zamýšlet a zpytovat si svědomí i jako křesťané, ale také jako „horliví katolíci“ – růženčáři.

Nezapomeňme, že i když nás církev varuje nebo napomíná, vybízí, mluví k nám, objasňuje nějaké důležité věci, které jsou překážkou na cestě k Bohu, tak tím stejným způsobem máme hledat řešení svých problémů ve světle Božího slova, tedy co nám říká a radí sám Ježíš Kristus, jakým způsobem máme jeho postoj přetavit do svého života.

Svatý Jan Pavel II. jednou řekl, že po mši svaté je mu růženec druhá nejbližší modlitba, neboť skrze rozjímání Božího Slova poukazuje na hluboké tajemství osoby Ježíše Krista. A aby to nebylo jen nějaké svévolné hledání, tak tuto jistotu nám dává způsob a forma modlitby posvátného růžence.

Tak se má tedy růženec žít; a jak se má správně modlit?

Růženec se můžeme modlit denně v kontextu s Božím slovem, které v liturgii čteme v daný den. V praxi to může vypadat i tak, že člověk si doma přečte evangelium dne a přemýšlí, jak by z něj formuloval tajemství k růženci, například: Ježíš, který hledá ztracenou ovečku, nebo Ježíš, který prokazuje milosrdenství, nebo Ježíš, který mi zjevuje lásku Otce. A toto je předmět – tajemství, nad nímž můžu rozjímat v souladu s tím, co mi církev pro daný den nabízí v liturgických čteních.

Myriams-Fotos, CC0 Public Domain, pixabay.com


Osvědčená praxe modlitby růžence je také v tom, že uvádí do ticha. Růženec uvádí do kontemplace, do dialogu, kde já jsem ten, který se přimlouvám Bohu jeho slovy, která přicházejí od Ježíše, což je modlitba Otčenáš a od Anděla, což je modlitba Zdrávas, Maria, ale zároveň jsem v pozici učedníka, který poslouchá. To znamená, že jsem schopen zachytit tu frekvenci, kterou mi chce Bůh odpovědět. Uchovávám si jeho Slovo ve svém srdci a přemýšlím o něm podobně, jako Ježíšova matka Panna Maria přemýšlí nad slovy Syna.

A to je pro některé lidi velmi náročné, protože mají problém se soustředěním se během modlitby růžence.

Žijeme ve zvláštní době, která je příliš hektická, a možná i proto se nedokážeme uklidnit a vnitřně soustředit. V minulosti život plynul mnohem klidněji, možná i proto, že daný okamžik dne lidé prožívali více spolu. Šňůra nebo řetízek na růženci, který spojuje jednotlivá zrnka a drží je pohromadě, je tam právě proto, aby udržela naši pozornost. Pokud by chyběla, tak by to byla jen hromádka zrníček „bez ladu a skladu“.

Zrnka na šňůře vytvářejí vzájemnou jednotu, neboť jsou spolu. Proto růženec vnáší určitý pořádek a systém do modlitby. Tím neříkám, že osobní modlitba nemůže mít formu rozjímání, ztišení nebo něco podobného.

U růžence je důležité si uvědomit ztišení. Zaměření se na konkrétní tajemství, které mě vnitřně uzpůsobí na to, abych se v tom „guláši“ všech možných myšlenek, včetně obtíží, ve kterých žiji, dokázal zastavit. A právě tento moment zastavení se může přijít tehdy, když vezmu do ruky růženec a chci se začít modlit.

Růženec je náročný, neboť vyžaduje čas, oběť; zároveň je však osvědčenou kotvou, která mi ten čas pevně určuje. Člověk se může modlit nahlas nebo v duchu, tedy je to modlitba verbální, ale potom přichází chvíle ticha - kontemplace. Avšak ne kontemplace nějakých svých myšlenek nebo představ, ale kontemplace jako spočinutí v náručí Božího slova.

Kontemplace není pro všechny hned jasný výraz; co se děje v této tajemné chvíli?

Růženec je třeba chápat jako jednotlivé epizody evangelia, o čemž mluvil i svatý Jan Pavel II., že pohled máme mít zaměřený na Ježíše Krista, který je přítomný v kontextu liturgie, kterou církev slaví v rámci celého roku, a pak ještě více na denní evangelium, které se čte při mši svaté. Čili takovým způsobem Jan Pavel II. zval ke kontemplaci Božího slova i formou modlitby posvátného růžence.

Jelikož růženec je ryze kontemplativní modlitba, přivádí ke ztišení. A to ztišení je ten čas, kdy mi může Bůh něco říct, když mi může něco skrze Ducha Svatého vnuknout. Nebo možná nějaká situace, která po té modlitbě přichází, je možná odpovědí na to, jak vyřešit daný problém, se kterým se trápím a který jsem svěřil i do modlitby růžence.

Poslouchání a meditace žijí z ticha. Dřív než přejdeme k hlasité modlitbě, je po přednesení tajemství a po přečtení Božího slova vhodné se na přiměřený čas zastavit a zaměřit svou pozornost na tajemství, o kterém rozjímáme. Objevit hodnotu ticha patří k umění, jak správně kontemplovat a meditovat.

Jedním z omezení naší společnosti, silně poznačené technologiemi a masmédii, je stále obtížnější možnost dosažení ticha. Tak jako jsou v liturgii doporučeny chvíle ticha, tak i při růženci je vhodné se po vyslechnutí Božího slova na chvíli odmlčet, zatímco se mysl zaměřuje na obsah daného tajemství.

Max Picard, švýcarský malíř, často říkal: „Mlčení je přirozený základ, na kterém se utváří nadpřirozenost víry. Proto mlčení Boha je jiné než mlčení člověka. Jeho mlčení není protikladem mluvení, neboť u Boha mluvit a mlčet je totéž.“ V tichu, v mlčení, v tom vnitřním ztišení jsem víc nastaven poslouchat, co mi chce říci Bůh. A to pak samozřejmě rozlišit. Jestli je to opravdu Boží, nebo je to jen moje, nebo je to někoho jiného...

Katrina_S, CC0 Creative Commons, pixabay.com


Vždyť právě když člověk nezvládne rozlišování, může to být celé špatně. Jak, na základě čeho má člověk umět rozlišit jednotlivé podněty, které má následovat a které ne, aby to neudělal naopak?

Jednoduše tak, že se musí dívat na ovoce, které to přinese. Pokud je to ovoce dobré, jak čteme v listu apoštola Pavla Galaťanům 5, 22–23, „ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, zdrženlivost“, tak vidím, že je to dobrý pramen . Tedy to bude zřejmě od Pána Boha a pak je dobré to rozlišit i se svým knězem – duchovním vůdcem. S někým, kdo mě zná, s kým můžu tyto věci v důvěře otevírat a který mi vnese světlo, že opravdu je to „jen“ moje nebo Boží, nebo je to od Zlého.

Naučit se rozlišovat vyžaduje samozřejmě dlouhou dobu. Nefunguje to tak, že se jednou-dvakrát pomodlím růženec a teď budu čekat jako rádio na správnou frekvenci. Když chceme být vnímavý na Božího Ducha, je třeba se ztišit a v tom prostředí ticha poslouchat vnuknutí, které může i nemusí hned přijít. Ale když přijde, je třeba rozlišit jeho původce.

Papež Jan Pavel II. v apoštolském listu Rosarium Virginis Mariæ poukazuje na naléhavou potřebu modlitby růžence zvláště v rodině: „Rodina, základní buňka společnosti, je stále více ohrožována silami dezintegrace na ideologické i praktické rovině, což v nás vyvolává strach o budoucnost této základní a nenahraditelné instituce a spolu s ní o osudy společnosti jako celku. Oživení růžence v křesťanských rodinách v rámci kontextu širší pastorační služby rodiny se nabízí jako efektivní pomoc k zastavení devastujících následků této krize, typické pro naši dobu.“ Má růžencová modlitba v rodině nějaké další jedinečné účinky?

Jan Pavel II.


Růženec je poklad, který je třeba znovu objevit! Růženec geniálním způsobem pomáhá přivádět lidi k Bohu již celá staletí. Myslím, že tato myšlenka pochází od Lva XIII., že rodiny, které se modlí růženec, zůstávají spolu; jsou soudržné a jednotné. Společnou modlitbou růžence vytváří rodina prostor pro Boha v sobě, a tak se Bůh stává pevnou součástí rodiny.

Svatý Jan Pavel II. říká, že to byl posvátný růženec, který se svou dávnou tradicí ukázal zvláště účinný jako modlitba, v níž rodina nachází sama sebe. Tím, že její jednotliví členové obracejí svůj pohled na Ježíše, tím, že získávají vždy znovu schopnost vidět jeden druhého novýma očima, komunikovat spolu, být solidární, odpustit si navzájem a pokaždé začínat ve svazku lásky obnoveném z působení a daru Božího Ducha.

Růženec není cíl, ale prostředek. Cílem má být pro nás katolíky setkání v Božím lidu, který slaví eucharistii. Proto se modlíme růženec i v kostele před jejím slavením, neboť nás utiší, připravuje skrze společné rozjímání k přijímání rozlomeného Slova a Chleba, kterým je živý Kristus v evangeliu a eucharistii.

Když se členové rodiny modlí růženec jen jednotlivě a ne spolu, tak je to jako ty rozsypaná zrnka růžence. Ježíš nám hovoří o společné modlitbě: „Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, já jsem uprostřed nich“ (Mt 18, 20). Takže i společná modlitba proměňuje jak jednotlivé členy rodiny, tak i rodinu jako celek. A přináší vnitřní pokoj.

Když lidi modlitba nespojuje, ale rozděluje je, je to zřejmě proto, že mnozí se její „formy“ snaží protlačit jako cíl, a ne jako prostředek. Růženec je pouto, které spojuje, růženec je dialog a komunikace lidí vždy spojuje; vzájemně i s Bohem!

Papež František velmi často vyzývá lidi k modlitbě růžence; denně se modlí dokonce celých dvacet tajemství! V dopise věřícím s názvem Modleme se růženec v domácnosti nabídl další dvě modlitby, které se mohou lidé modlit na konci růžence.

Růženec je ve své jednoduchosti nadčasový. Je nad všemi obdobími a situacemi. Samotná modlitba růžence je tak silná a hluboká, že není třeba k ní cokoliv přidávat ani ubírat. Samozřejmě, pro lidi, kteří vyhledávají senzace a emoční vzplanutí to může být možná na chvíli o něco zajímavější a pestřejší.

Výzvu Svatého Otce vnímám spíše jako dobře myšlené pastorační doporučení církve. Klidně můžeme přidat různé další modlitby, ale je třeba dát velký pozor, aby se z růžence nestal „vánoční stromek“, aby se nevytratila jeho podstata – tajemství Krista.


Fr. Bruno Branislav Donoval je prior konventu v Dunajské Lužné, člen Liturgické komise Slovenské provincie Řehole kazatelů, řeholní asistent BLSD v Trnavě, katecheta CMŠ Madony Žitného ostrova, lidový misionář, exercitátor a spolupracovník TV Lux, asistent promotora DMC. Ve volném čase relaxuje, zejména v přírodě a s přáteli. Má rád ticho, klasickou hudbu a zpěv.

Júlia Kubicová

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 7. 10. 2021 naleznete zde

slovensky dohovorzarodinu.sk

Sdílet

Související články:
Fatimský den 13. 7. 2024: 24 hodinový růženec s úmyslem zástupného pokání za vykonané potraty (13.07.2024)
Růženec na internetu 1: živě, ze záznamu i ke stažení (08.07.2024)
SVĚT POTŘEBUJE RYTÍŘE RŮŽENCE (05.07.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 68: Růženec od matky mě zachránil (16.06.2024)
13.6. FATIMSKÝ DEN, 24 hodinový růženec z Gaboltova online !!ZVEME!! (13.06.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 67: JEDNODUCHÁ MODLITBA RŮŽENCE - ZÁCHRANA V TÍSNI a VE STAVU VÁLKY (31.05.2024)
Živý přenos: 31 denní online maraton, 24 hodin denně modliteb růžence 1.5 – 31.5.2024 (31.05.2024)
JEŽÍŠ, se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila - 10 rozjímání ke 2. tajemství radostného růžence (31.05.2024)
Svatí se vždy modlili, modlí a budou modlit růženec (25.05.2024)
Modlitba - rozjímání růžence za záchranu nenarozených dětí 1 - radostná tajemství (20.05.2024)
Modlitba - rozjímání růžence za záchranu nenarozených dětí 2 - tajemství světla, bolestná a slavná tajemství (20.05.2024)
JEŽÍŠ, který Ducha Svatého seslal - 10 rozjímání k 3. tajemství slavného růžence (19.05.2024)
Význam růžence - symbolika, o které nevíte (18.05.2024)
Kromě oběti mše svaté neexistuje silnější prostředek než růženec, který pomáhá trpícím duším (16.05.2024)
Tajemství růžence jsou zrcadlem (15.05.2024)
JEŽÍŠ, který na nebe vstoupil - 10 rozjímání k 2. tajemství slavného růžence (08.05.2024)
13. 4. 2024 - Fatimský den ze Žakovec - 24 hodinový nepřetržitý růženec online (12.04.2024)
Jeruzalémský růženec (modlí se ve Svatém týdnu) (31.03.2024)
JEŽÍŠ, který z mrtvých vstal - 10 rozjímání k 1. tajemství slavného růžence (31.03.2024)
PÁTEK 22.3. od 21:00 Noc milostí - růženec z Pruského (22.03.2024)
13.3.2024 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec ONLINE z Trnavy (13.03.2024)
Víte, proč je růženec náš poklad? (25.02.2024)
JEŽÍŠ, který na hoře proměnění zjevil svou slávu - 10 rozjímání ke 4. tajemství růžence světla (24.02.2024)
23. února 2024: Modlitba svatého růžence online za mír na Ukrajině (22.02.2024)
Píseň k růženci (18.02.2024)
Připojte se k modlitbě online: Noc milostí - růženec z Trnavy 2.2.2024 od 18:30 (02.02.2024)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala - 10 rozjímání ke 4. tajemství radostného růžence (01.02.2024)
Had a růženec Sen Dona Boska (30.01.2024)
Růženec v rodině Dona Boska (30.01.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 65: Růženec přepisuje dějiny a přináší mír (20.01.2024)
RŮŽENEC! - Na ostatní zapomeňte - toto je čas modlitby (20.01.2024)
13.1.2024 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec z Litmanové - vysíláno online (13.01.2024)
JEŽÍŠ, který byl pokřtěn v Jordánu - 10 rozjímání k 1. tajemství růžence světla (07.01.2024)
Svědectví o růženci (06.01.2024)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 1 - radostná tajemství (29.12.2023)
SÍLA MODLITBY POSVÁTNÉHO RŮŽENCE. (22.12.2023)
13.12.2023 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec živě z Lutiny (12.12.2023)
13.11.2023 FATIMSKÝ DEN 24 hod. růženec za Slovensko a Česko z ČM Fatimy - Koclířova (15.11.2023)
Živý přenos - 31 denní maraton, 24 hodin denně posvátného růžence 1. - 31.10.2023 - připojte se kdykoli (29.10.2023)
Proč růženec? proč dnes? nebo boj se Zlem (26.10.2023)
18. říjen: Milion dětí se modlí růženec - doma nebo ve škole; v kostele nebo ve spolču (16.10.2023)
Růženec – modlitba i pro nevěřící (15.10.2023)
RŮŽENEC - KOMPENDIUM VŠECH KŘESŤANSKÝCH MODLITEB (14.10.2023)
Růženec je nejvíce biblická modlitba! (Interview s P. Karlem Wallnerem OCist. o významu růžence) (07.10.2023)
Růženec Panny Marie - Rosarium Virginis Mariae (07.10.2023)
Růženec očišťuje a proměňuje zevnitř (05.10.2023)
ŘÍJEN - MĚSÍC SVATÉHO RŮŽENCE "Mocná zbraň v rukou slabého hříšníka" (01.10.2023)
Novéna k Panně Marii Růžencové (28.09.2023)
Olomouc: U dominikánů se budou 24 hodin modlit růženec (26.09.2023)
Otec Pio: „Dej mi tu zbraň!“ (23.09.2023)
TAJEMSTVÍ SEDMIBOLESTNÉHO RŮŽENCE (15.09.2023)
Moc pompejské novény, jak se ji modlit (14.09.2023)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebi korunoval - 10 rozjímání k 5. tajemství slavného růženci (22.08.2023)
RŮŽENEC SJEDNOCUJE VŠECHNO V KRISTU, KTERÝ JE CENTREM DĚJIN (17.08.2023)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebe vzal - 10 rozjímání ke 4. tajemství slavného růžence (15.08.2023)
13.8.2023 FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec z poutního místa Skalka u Trenčína (13.08.2023)
Žádný Boží voják si nemůže dovolit odhodit zbraň (07.08.2023)
Modlitba radostného růžence v první sobotu v měsíci 5.8.2023 (05.08.2023)
Modlil ses dnes růženec? (01.08.2023)
Růženec s myšlenkami sv. Charbela (Šarbela) (25.07.2023)
Růženec, pomoc v každém okamžiku lidského života (22.07.2023)
JAK SE STÁT APOŠTOLEM RŮŽENCE? (12.07.2023)
13. 7. - Fatimský den - 24 hodinový nepřetržitý růženec + počátek - 1. den 33 denní přípravy na ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI skrze ruce P. Marie (12.07.2023)
PÁR SLOV Z NEBE O RUŽENCI (09.07.2023)
Medžugorje: Modlitba radostného růžence v první sobotu v měsíci 1.7.2023 (01.07.2023)
RŮŽENEC NA VEŘEJNOSTI (19.06.2023)
13. 6. - Fatimský den - 24 hodinový nepřetržitý růženec z poutního místa Klin (13.06.2023)
CO MOHU UDĚLAT, ABY SE ,,RŮŽENCOVÁ" PANNA MARIE OPRAVDU STALA KRÁLOVNOU MÉ RODINY? (31.05.2023)
Modlíme se v květnu s Pannou Marií, nepřetržitý maratón posvátného růžence - přidejte se kdykoli (29.05.2023)
MOTTO DO DNEŠNÍCH DNÍ: začněme se modlit růženec (23.05.2023)
ZBRAŇ pro KRIZOVÉ OBDOBÍ (21.05.2023)
SVĚT POTŘEBUJE RYTÍŘE RŮŽENCE (20.05.2023)
Živý růženec (13.04.2023)
13.4. FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec z Gaboltova !!ZVEME!! (13.04.2023)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala - 10 rozjímání k 1. tajemství radostného růžence, (24.03.2023)
13.3. FATIMSKÝ DEN -24 hodinový růženec od hrobu pátra DOLINDA RUOTOLA v Neapoli (12.03.2023)
Bolestný růženec za osvobození a uzdravení rodu s otcem Matúšem Marcinem (07.03.2023)
FATIMSKÝ DEN - ZAČÍNÁME! v noci 13. 2. v 00.00 ŽIVĚ! 24 hodinový růženec z Trnavy (12.02.2023)
Don Bosco a ruženec (30.01.2023)
P. Dominik Chmielewski - růženec dělá zázraky v rodině, část 1 a 2 (video) (23.01.2023)
13.1. FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec za Slovensko z LITMANOVÉ s názvem „Boží návštěva je už blízko a proto hledejte Lásku“ (12.01.2023)
7.1.2023 ZÁZNAM - Růžencový výkřik do nebe za záchranu rodin a manželství - Také promluva otce Marcina (07.01.2023)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila - 10 rozjímání ke 3. tajemství radostného růžence (25.12.2022)
13. prosinec - FATIMSKÝ DEN - 24 hodinový růženec s názvem „Aby se každé dítě mohlo narodit tak, jako Ježíš (12.12.2022)
CO MOHU UDĚLAT, ABY SE MARIA OPRAVDU STALA KRÁLOVNOU MÉ RODINY? (07.12.2022)
RŮŽENEC - ZBRAŇ pro KRIZOVÉ OBDOBÍ. (06.12.2022)
Svatí doporučují modlit se růženec za duše v očistci (30.11.2022)
24 hodinový růženec s názvem Fatimský den v neděli 13.listopadu 2022 od 00:00 - Přidejte se k modlitbě (12.11.2022)
RŮŽENCOVÝ MĚSÍC - Připojte se online k celoříjnové živé modlitbě svatého růžence (31.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 49: Skutečný příběh vojáka, jehož růženec udržoval při zdravém rozumu (25.10.2022)
„Univerzální zednářské bratrstvo se bojí moci růžence!“ (22.10.2022)
Modlitba růžence se formovala šest století (20.10.2022)
Rozjímání bolestného růžence - Ježíši, obmyj nás svou Krví (18.10.2022)
16. říjen - Víte o tom, že Růženec Světla je tu už 20 let? (a další výročí) (15.10.2022)
Sestra Lucie z Fatimy - Slavná tajemství posvátného růžence (15.10.2022)
Slavný růženec - rozjímání sv. růžence na téma VÍRA (14.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 19: Růženec změnil můj život i život mé rodiny (osobní svědectví) (07.10.2022)
Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby (06.10.2022)
ZÁZRAČNÁ NOVÉNA K POMPEJSKÉ PANNĚ MARII (01.10.2022)
Růženec na odčinění hříchů, o. Matúš Marcin (video - 20. 9. 2022 (21.09.2022)
FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec - z Kaple relikvií - Františkánský kostel sv. Josefa v Prešově (13.09.2022)
Růženec na internetu 6 - Se Slovenským dohovorem za rodinu - připojte se už dnes (05.09.2022)
Růženec je extremistický symbol, píše americký magazín (19.08.2022)
Sestra Lucie z Fatimy: Bolestná tajemství posvátného růžence (09.08.2022)
MODLITEBNÍ PROPOJENÍ ZA POŽEHNÁNÍ PRO ČESKOU, SLOVENSKOU A POLSKOU ZEMI: 30. - 31. 7. 2022 (26.07.2022)
Sestra Lucie z Fatimy: Radostná tajemství posvátného růžence (23.07.2022)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 2 - bolestná tajemství (18.06.2022)
12. 6. od 20:45h. - 13. 6.: 24 hodinový RŮŽENEC "Mariino Slovensko" z poutního místa Hájiček. PŘIDEJME SE K NIM (12.06.2022)
PANNA MARIA, MATKA CÍRKVE (06.06.2022)
MODLITBA, DIALOG a BLÍZKOST... (26.05.2022)
KDYŽ nás RŮŽENEC MĚNÍ... (25.05.2022)
Růženec a dialog (24.05.2022)
P. Pio o růženci (17.05.2022)
13. květen - ONLINE 24 hodinový mezinárodní růženec Mariin den z Međugorje - připojí se i Česká republika! (13.05.2022)
JEŽÍŠ, který se pro nás krví potil - 10 rozjímání k 1. tajemství bolestného růžence (14.04.2022)
JEŽÍŠ, který ustanovil Eucharistii - 10 rozjímání k 5. tajemství růžence světla (14.04.2022)
Úterý 12. 4. 2022 od 20 hod. - 24 hodinový růženec z poutního místa Klin (12.04.2022)
Proč má společná modlitba svatého růžence tak velkou moc? (12.04.2022)
Jak nás RŮŽENEC vtahuje do BOŽÍHO ÚŽASU... (09.04.2022)
Rozjímání bolestného růžence (za mír) (04.04.2022)
O. Mikuláš Tressa "Jak se to stane?" Zasvěťme se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (video) (02.04.2022)
Medžugorje: Sestra Emmanuela - zázrak ukrytý v růženci (31.03.2022)
Svatý růženec a půst za mír a odvrácení válečných konfliktů na Ukrajině a ve světě – NonStop 24h/31 dní NAŽIVO!!! (29.03.2022)
ŘETĚZEC MODLITBY A POSTU za náš národ a za mír ve světě. (23.03.2022)
Kanadský růžencový průvod proti kovidové tyranii (04.03.2022)
Deset důvodů, proč je růženec tak mocný (02.03.2022)
Modlitební řetěz za mír, pokoj a dobro ve světě (27.02.2022)
P. Dominik Chmielewski: Růženec je exorcismem (20.02.2022)
Kdo jsou Bojovníci Panny Marie? (11.02.2022)
Od 1. 2. 2022 začíná celoroční modlitba mužů za kněze a rodiny. (31.01.2022)
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- cyklus C (30.01.2022)
JEŽÍŠ, který zázrakem v Káni zjevil svou moc - 10 rozjímání k 2. tajemství růžence světla (16.01.2022)
Iniciativa RŮŽENEC ZA ČESKOU REPUBLIKU - informace, web, přihlášení (11.01.2022)
Živý přenos: Mariin den - 24h růženec za vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie. Připojí se i Svatý Hostýn (11.01.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo (30.12.2021)
Živý přenos růžence: Mariino Slovensko - Zlomení moci zlého nad Slovenskem - 3 denní maraton sv. růžence (27.12.2021)
Se Slovenským dohovorom za rodinu - NEPŘETRŽITÝ RŮŽENCOVÝ ŘETĚZ - Od 1. do 13. prosince - 24 hodin (10.12.2021)
Růženec se zpětnou platností (09.12.2021)
5000 mužů v růžencovém průvodu odčiňovalo hříchy vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (12.11.2021)
Katoličtí muži v Severním Irsku se společně modlí posvátný růženec a přitahují další (10.11.2021)
Růženec – můj způsob života (05.11.2021)
Nepřetržitá online modlitba růžence prodloužena do 14. 11. (05.11.2021)
Zpověď neúnavného "růženčáře": A kde je to dobré ovoce? (01.11.2021)
"Nejlepší zbraň" Kněz vypráví 7 příběhů z osobního života o síle modlitby růžence (19.10.2021)
"JE TO NUDNÉ!" Katolická máma jmenuje 5 běžných výmluv, proč se nemodlila růženec: (17.10.2021)
Milión dětí se modlí růženec 18. 10. 2021 (17.10.2021)
Bolestný růženec s o. Matúšem Marcinem (záznazm z 12. 10 2021) (15.10.2021)
Dostal jsem „za pokání“ pomodlit se desetkrát růženec! (12.10.2021)
Když Ježíš promlouvá srdci - o růženci (12.10.2021)
Svatá Terezie z Lisieux o růženci (01.10.2021)
19. 9. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (18.09.2021)
RŮŽENEC K UCTĚNÍ SLZ PANNY MARIE (14.09.2021)
12. 9. 2021 - 12 + 24 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (13.09.2021)
Medžugorský večer - sv. ruženec 11.9.2021 (11.09.2021)
"Spasitel sám určil modlitby pro RŮŽENEC K UCTĚNÍ SLZ PANNY MARIE " (11.09.2021)
Moje cesta k "Pompejánské" - svědectví, že to jde a přináší plody (11.09.2021)
"Drak bude spoutaný ... mocí sv. růžence": přednáška na Celoslovenském večeřadle (04.09.2021)
Moje děti naříkají nad heslem "růženec". Proč se s nimi vůbec modlím? (29.08.2021)
Pátek 13. srpen od 20 hodin - 24 hodinový modlitební růžencový z Litmanové (12.08.2021)
8. 8. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (07.08.2021)
1. 8. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (30.07.2021)
25. 7. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (25.07.2021)
18. 7. 2021 od 5,45h. - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (17.07.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 4 - slavný růženec (video) (13.07.2021)
24 hodinový ruženec (od 12. 7., 20 hod) (13.07.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 3 - bolestný růženec (video) (04.07.2021)
P. Dominik Chmielewski – škola růžence 2 – růženec světla (video) (30.06.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 1 - radostný růženec (22.06.2021)
Online vo svete – sestra Emanuela – Moc růžence (video) (18.06.2021)
Připojte se - 24 hodinový růženec za Slovensko a ochranu života (12.06.2021)
TV Lux: Štafetová modlitba růžence za posvěcení kněží - připojte se! (10.06.2021)
Nepřetržitý růženec během celého měsíce května - 31 krát 24 hodin (31.05.2021)
3 ctnosti, které se můžeme naučit z modlitby růžence (15.05.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 40: Bez něj bych byla ztracená: Jak mi růženec změnil život a přivedl mě k manželovi (13.05.2021)
Jak naučit děti vážit si hodnotu růžence (12.05.2021)
10 zázraků růžence - nová kniha o. Donalda Callowaye (úryvky z knihy) (05.05.2021)
24 hodinový růženec za Slovensko se svatými - začínat budeme ze San Giovanni Rotondo (28.04.2021)
Mons. Stanislav Stolárik - modlitba svatého růžence (27.04.2021)
Neděle 25. 4. 2021 - 12 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - spojený s půstem (24.04.2021)
Růženec na světových poutních místech za konec pandemie (23.04.2021)
Růženec nepouštěj z ruky (18.04.2021)
Slovenský dohovor za rodinu: NEPŘETRŽITÝ 12 HODINOVÝ RŮŽENEC - Neděle 18. 4. od 6 do 18 hod. (17.04.2021)
7 důvodů, proč POTŘEBUJEME modlitbu růžence každý den (14.04.2021)
Právě probíhá, připojte se - 24 hodinový růženec za Boží milosrdenství (13.04.2021)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 3 - slavná tajemství (11.04.2021)
Jeruzalémský ruženec - nahrávky modliteb na jednotlivé dny Svatého týdne + četba z knihy Mystické město Boží (01.04.2021)
Přidejme se i my: 24 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - spojený s půstem (26.03.2021)
Řetěz spásy (17.03.2021)
24 hodinový růženec za Slovensko - putujeme za Pannou Marií - sobota 13.3.2021 od 18:00 (13.03.2021)
Dokončí můj anděl strážný modlitbu růžence, když usnu? (07.03.2021)
Opět probíhá 24 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - Hájíček (28.02.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 32: Modleme se z důvěrou (svědectví z Medžugorje) (22.02.2021)
Vezměte si růženec a jděte na procházku (14.02.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 31: Dětské onkologické oddělení se modlí růženec (13.02.2021)
Připojte se! - 24 hodinový růženec ze slovenské Mariánské hory v Levoči – sobota 13.2.2021 od 18:00 (12.02.2021)
Růženec na internetu 2: z Youtube (přepracováno a doplněno) (07.02.2021)
Slovenský dohovor za rodinu: NEPŘETRŽITÝ 12 HODINOVÝ RŮŽENEC - Neděle 7. 2. od 6 do 18 hod. (06.02.2021)
Růženec mi pomáhá, dát Bohu větší místo ve svém srdci (03.02.2021)
"Pomodli se svůj růženec," říká Bůh, (31.01.2021)
JEŽÍŠ, který ohlašoval Boží království a vyzýval k pokání - 10 rozjímání 3. tajemství růžence světla (24.01.2021)
Jakou náhradu mi dáš za něj? (20.01.2021)
Přidáme se? - Na Slovensku se koná od soboty 16. ledna 24-hodinový modlitební řetězec Růženec za Slovensko, rodiny a děti. (17.01.2021)
Rozjímavý růženec v den památky Panny Marie Zázračné medailky (26.11.2020)
Jim Caviezel: Růženec mě přivedl do Hollywoodu (01.11.2020)
Čistota úmyslů při modlitbě růžence (01.11.2020)
P. Peter Dufka SJ: Účinky růžencové modlitby v srdci člověka (29.10.2020)
Růženec na internetu 3: z archívu TV - Lux (aktualizováno) (28.10.2020)
Rozjímání růžence (radostná, světla, bolestná i slavná tajemství) (27.10.2020)
Američané růžencem vyhánějí ďábla ze země (24.10.2020)
Radostný růženec pro děti - zamyšlení k desátkům + Zasvěcení se Panně Marii (19.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (část druhá) (13.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (13.10.2020)
Biskup Zdenek Wasserbauer o modlitbě růžence (09.10.2020)
Růženec je záruka spásy, pramen milostí, voňavá kytice nebe (08.10.2020)
Síla modlitby sv. růžence - Panna Maria Donu Gobbimu a citáty světců (07.10.2020)
Růženec má smysl i tehdy, když se při něm neumíme soustředit Růženec je modlitební sociální síť (03.10.2020)
USA: "Posvátný růženec od pobřeží k pobřeží" - 11. října 2020 (+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 37/2020) (22.09.2020)
Bojujete s růžencem? Zkuste těchto pět jednoduchých tipů! (14.09.2020)
Spolehl jsem se na růženec (svědectví nemocničního kaplana v době pandemie covid) (07.08.2020)
7 faktů o růženci, které jsou nám možná neznámé (02.08.2020)
ŠTAFETOVÁ MODLITBA Z LEVOČE - připojte se v 19,30h. (19.06.2020)
Rozjímání posvátného růžence slovy Pána Ježíše otci Montfortovi, zakladateli Společenství Dvou Srdcí Lásky (18.06.2020)
Růženec - zbraň proti herezi (10.06.2020)
Medžugorje - Podbrdo: Růženec a Zasvěcení se Ježíši prostřednictvím Panny Marie (6. 6. 2020) (06.06.2020)
Papež Jan Pavel I. o růženci (29.05.2020)
Papež František povede růženec ve spojení se světovými poutními místy (27.05.2020)
Svatý růženec uzdravuje amerického kněze hospitalizovaného s Covid-19 (25.05.2020)
Páter Pio o Boží matce a růženci (23.05.2020)
Záznam - Mariánské Večeřadlo 13.5. 2020 (13.05.2020)
Sousedé se setkávají, aby se modlili růženec (11.05.2020)
Májový růženec jako zbraň v koronakrizi (01.05.2020)
Nepochybujte o modlitbě růžence (24.04.2020)
Co když se nechceš modlit růženec? (28.03.2020)
RŮŽENEC- síla modlitby (krátké video) (28.03.2020)
Růženec není jednoduchý řetěz perel. Růženec je: (27.02.2020)
Rodina, která se modlí spolu, zůstane spolu; 5 milostí jako ovoce denní modlitby růžence (26.02.2020)
Růženec za Slovensko a Poselství z Medžugorje - ZÁZNAM MODLITEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ a komentář Viliama Oberhausera (25.02.2020)
7 cest k modlitbě sv. růžence podle svatého Jana Pavla II. (19.02.2020)
Odpověď, výzva a přání exorcisty Matúša Marcina: Proč se modlit růženec? (10.01.2020)
JEŽÍŠ, který pro nás byl ukřižován - 10 rozjímání k 5. tajemství bolestného růžence (24.11.2019)
Růžencoterapie: prožívám uzdravení (20.11.2019)
Výzva, inspirace z Polska - muži na kolenou u Panny Marie (18.11.2019)
Růženec vysvobozuje duše z očistce! (02.11.2019)
Růženec s dětmi: růže či trny? (28.10.2019)
Růženec - nejprospěšnější ústní, meditativní modlitba pro křesťany (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 18: Zázraky růžence (osobní svědectví) (21.10.2019)
Misijní růženec (19.10.2019)
Biskup vybízí k účasti na mezinárodní akci Milion dětí se modlí růženec (Přidá se i Česká republika?) (18.10.2019)
Ten, kdo šíří růženec, bude zachráněn: kázání z Celoslovenského večeřadla z Kysuckého Nového Města. (08.10.2019)
Deset fatimských lekcí na říjen - růžencový měsíc (07.10.2019)
Říjen - měsíc modlitby sv. růžence - možnost získání odpustků (01.10.2019)
Svědectví: Jak jsem se naučila milovat růženec a přestat se bát (04.08.2019)
Kanada: První velká růžencová akce slibuje příval milosti (02.08.2019)
Přímý přenos modlitby růžence z Fatimy (11.07.2019)
Růžencové ovoce (27.05.2019)
Růženec od pobřeží k pobřeží Ameriky (+ Život Cirkvi vo svete 19/2019) (18.05.2019)
Nervózní, bojující, trpící? Známe řešení (06.04.2019)
Proč se pravidelně modlit růženec - 7 důvodů podle sv. Ludvíka z Montfortu (18.02.2019)
Růženec na internetu 5: pdf a prezentace (23.10.2018)
Top 10 rad k růženci od Jana Pavla II. (22.10.2018)
Sv. Pavel VI. - zastánce růžence (22.10.2018)
Růžencové drahokamy - pár výroků Pavla VI. o růženci (22.10.2018)
Účinky růžence (20.10.2018)
"Postěte se srdcem": Růženec na den půstu. Bolestná tajemství (Slavko Barbarić OFM) (15.10.2018)
Mezinárodní iniciativa za mír ve světě: Milion dětí se modlí růženec (15.10.2018)
Růžence bez počtu - "Modlete se bez přestání" (12.10.2018)
Růženec za vnitřní uzdravení (10.10.2018)
Modlitba Pavla VI. ke Královně posvátného růžence (01.10.2018)
Účastníci nočního procesí na sv. Hostýn - 2500 růženců P. Marii k narozeninám (+ rozjímání) (11.09.2018)
Jedna mimořádně důležitá věc týkající se růžence, kterou mě naučil mučený voják (27.08.2018)
Rozjímání růžence za nenarozené děti (29.06.2018)
Svědectví: "Božská připomínka, abych nezapomněla na svůj růženec" (27.06.2018)
24 hodin pro Marii (nepřetržitá modlitba svatého růžence) (09.06.2018)
Panna Marie don Gobbimu o posvátném růženci: (08.06.2018)
Růženec ke sv. Josefovi (19.03.2018)
Modlitební iniciativa: ‎Desiatok za Slovensko (15.03.2018)
Modlitba Růžence - Za vnitřní uzdravení (01.03.2018)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 4 - tajemství světla (24.02.2018)
Zázraky modlitby posvátného růžence - 11. září 2001 (20.02.2018)
Velká Británie: Velká modlitba růžence 29. dubna! /+ Život Cirkvi vo svete 7/2018 (18.02.2018)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 11. - V dějinách Polska (+ Mariiny výzvy k modlitbě růžence) (07.02.2018)
Proč se modlím růženec? (04.02.2018)
Stigmatizovaná mystička Catalina Rivas 3 krát o růženci (12.01.2018)
Radostný růženec a Zázračná medaile (27.11.2017)
Irští katolíci plánují modlitbu růžence na Krista Krále /+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (26.11.2017)
Ze satanistického kněze světcem - Bartolo Longo jako důkaz, že Bohu nic není nemožné (22.11.2017)
Růženec – modlitba podle Písma svatého (15.11.2017)
Překonal věznění a závislost na drogách - díky růženci (09.11.2017)
k iniciativě Milion dětí se modlí růženec se připojují děti i u nás (17.10.2017)
TV Lux, pořad DOMA JE DOMA (1205): MILIÓN DĚTÍ se modlí růženec (17.10.2017)
18. říjen: celosvětová akce MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC (17.10.2017)
Růženec na hranicích - Poláci se sjednotili v modlitbě (15.10.2017)
Poláci se budou 7. října modlit podél hranic, aby chránili rodiny a proti islámu (05.10.2017)
Růženec jako Nový zákon v rozjímání - kniha ke stažení (03.10.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 1: radostná tajemství (22.09.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 2 - bolestný růženec (22.09.2017)
Růženec pro Dianu (07.09.2017)
Zázrak v Hirošimě - Jezuité díky růženci přežili atomovou bombu (16.08.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 4: slavná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 3: bolestná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 2: tajemství světla (23.05.2017)
Pár myšlenek o mariánské úctě, růženci a krátké rozjímání k radostným a slavným tajemstvím (08.05.2017)
TICHOST A POKORA SRDCE – Bolestný růženec (13.04.2017)
Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují (30.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás těžký kříž nesl - 10 rozjímání ke 4. tajemství bolestného růžence (20.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl trním korunován - 10 rozjímání ke 3. tajemství bolestného růžence (11.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl bičován - 10 rozjímání k 2. tajemství bolestného růžence (09.03.2017)
Satan vás chce obrátit proti Bohu (Terézia Gažiová) (21.02.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 4 - růženec světla (31.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 3 - slavný růženec (28.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 1 - radostný růženec (22.01.2017)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla - - 10 rozjímání k 5. tajemství radostného růžence (28.12.2016)
Nigerijský biskup: růženec poráží Boko Haram (17.12.2016)
Změňme svět a zastavme války ! (17.11.2016)
RUŽENEC, LONGO A MY (31.10.2016)
Proč se modlit růženec? Jaká je jeho hodnota? (29.10.2016)
VE SVÉ ODDANOSTI RŮŽENCI VYTRVEJME (28.10.2016)
Posvěcení farnosti prostřednictvím svatého růžence (27.10.2016)
Umíte se modlit růženec? - Internetová pomůcka k naučení i modlitbě. (27.10.2016)
Růženec jedné matky (25.10.2016)
ÚŽASNÉ PLODY ZDRÁVASU (22.10.2016)
CENNOST ZDRÁVASU (21.10.2016)
* 18. října - Milion dětí se modlí růženec
* Přímý přenos TV Lux
(18.10.2016)
Růženec v našich rukou (01.10.2016)
Růženec z Fatimy - dnes - přímý přenos (12.07.2016)
Jak vznikl Živý růženec? (25.06.2016)
Růžencový řetěz za český a slovenský národ (03.06.2016)
Růženec, zachránce duší (07.05.2016)
Růženec nenarozených v rámci snahy o zastavení potratů (12.04.2016)
Prosba o. Mariána Kuffy: Modlitba růžence na Velký pátek (22.03.2016)
Svědectví: Zjistil jsem, že růženec je nejsilnější zbraň proti každému zlu na tomto světě (19.02.2016)
Růžencová rozjímání - odkaz na internetové stránky (03.01.2016)
Živý růženec rodin (02.12.2015)
Poselství Panny Marie o růženci (28.11.2015)
Růženec na internetu 4 - Texty sv. růžence v různých jazycích (23.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (1) Dr. Carl Sonnenschein (1876–1929) (31.10.2015)
GENIÁLNÍ JE JEDNODUCHÉ Chvála růžence (25.10.2015)
Válka se skončí! - Co jsem udělal se svým růžencem, abych ukončil konflikty? (19.10.2015)
Milion dětí se modlí růženec - přímý přenos z Bratislavy (18.10.2015)
Kirche in Not - celosvětová akce Milion dětí se modlí růženec (12.10.2015)
Královna sv. růžence: Přeji si, abyste se tento měsíc společně modlili za obrácení hříšníků. (10.10.2015)
Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí růženec (07.10.2015)
Vzdálenost na růžence měřená (07.10.2015)
Don Gabriele Amorth o růženci (02.10.2015)
Sv. Růženec - provaz, který sváže ďábla (30.09.2015)
USA: 54 dní růžencové novény za rodinu a život
+ další zprávy
(16.08.2015)
Mariánský zázrak v Nigérii? (27.06.2015)
Růženec - Setkání Kristova a našeho života skze Pannu Marii (12.06.2015)
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit (06.05.2015)
P. Tomáš Bahounek OP: Vznešenost svatého růžence (02.05.2015)
Ozvěny Lepanta: Nigerijský biskup říká: Růženec svrhne Boko Haram (25.04.2015)
Biskupové Slovenska schválili doplnění tajemství růžence (21.03.2015)
Biblický rozjímavý růženec - včetně tajemství světla (08.12.2014)
Růženec ve štítarské farnosti (25.11.2014)
Co by vám mohlo pomoci modlit se růženec (a ne jej pouze odříkává) (30.10.2014)
Milión dětí se modlí růženec (17.10.2014)
Řekli o sv. ruženci: (08.10.2014)
KAŽDÝ DEN CELÝ RŮŽENEC
vysílá v Roce Sedmibolestné TV LUX
(08.10.2014)
Říjen - mariánský měsíc modlitby posv. růžence (01.10.2014)
Setkání mládeže v Šaštíně - záznam TV Lux (19.09.2014)
Immaculée Ilibagiza: RŮŽENEC MI ZACHRÁNIL ŽIVOT (03.06.2014)
Sedmradostný - sedmidesátkový (františkánský) růženec (23.04.2014)
Tajemství svatého růžence (27.12.2013)
Buďme i my dobrým příkladem mladé generaci (05.12.2013)
Zbraň Matky Boží (02.11.2013)
VIII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VI. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
V. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
IV. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
III. Tajemství (11.10.2013)
II. Tajemství (11.10.2013)
Rozbitá amfipora - novela o růženci a lásce (02.08.2013)
Světový den růžence 13. května 2013 (12.05.2013)
Světový den modlitby: 13. května 2013- FATIMA 96. rýročí zjevení - Modlitba sv. růžence (11.05.2013)
Týden modliteb za duchovní povolání: 15. - 21.4. 2013 (18.04.2013)
Beads From Bohemia - nabídka růženců (13.04.2013)
Modlitba růžence v pátek 29.3.2013 (29.03.2013)
Ze života svatých: Růženec v oblacích (07.01.2013)
16. říjen - výročí zvolení Jana Pavla II. a 10 let Růžence světla (16.10.2012)
Co takhle růženec? (08.10.2012)
Zapomenutá encyklika o růženci jubiluje (02.10.2012)
Růženec mi nesmíte vzít! (06.09.2012)
Poselství: Buďte v posvěcující milosti a modlete sa svatý růženec (25.07.2012)
Modlitba růžence z Fatimy DNES - 12.6. (12.06.2012)
Růženec za svět - modlitební iniciativa pokračuje (08.06.2012)
Odprošující růženec ke slávě Panny Marie (23.04.2012)
Růžencová tajemství – Bolestný růženec (23.02.2012)
Biblický rozjímavý růženec, radostná tajemství (02.02.2012)
Růžencová tajemství – Radostný růženec (02.02.2012)
Každý den se modlí růženec za jeden stát světa, připojte se! (26.12.2011)
Matka Marie Alfonsína (22.10.2011)
Růžencová tajemství – Slavný růženec (21.10.2011)
Růžencová tajemství – Růženec světla (18.10.2011)
Milion dětí celého světa se 18. října modlí růženec (17.10.2011)
Svatý růženec a světci (09.04.2011)
Růženec ochromil vraha (21.02.2011)
Růženec - zbraň dnešní doby (22.10.2010)
Růženec nenarozených (21.09.2010)
Rozjímavý růženec za kněžská povolání (22.12.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 11. 2021 | 1529 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace