Zajímavé...

Dne 7. října 1987, na svátek Panny Marie, zavraždili kněza Štefana Poláka.
Aktualizováno, vyjádření historika

p.Štefan Polák Příběh o životě a smrti kněze Štefana Poláka, který byl neuvěřitelně krutým způsobem zavražděn, ale který přece zvítězil, vítězstvím podobným Kristovu vítězství na kříži. Nápis na jeho hrobě říká: "Dobrý boj jsem bojoval, víru jsem si zachoval" (Tim 4, 7)
K článku je připojen odkaz na dokumentární film ČT o podobé smrti kněze P. ing. Přemysla Coufala.

Nápis na hrobě kněze Štefana Poláka: "Dobrý boj jsem bojoval, víru jsem si zachoval" (Tim 4, 7)

Oběť na prahu svobody


Případ této vraždy na prahu svobody, když se u nás sledovaly všechny známé případy porušování lidských a náboženských práv, byl nesmyslným a krutým aktem výhrůžky aktivním duchovním na Slovensku.

Smrt Štěpána Poláka (na obr..) můžeme posuzovat ve dvou rovinách: a to kriminalistické-justiční i politické av rovině duchovní a církevní. My se zaměříme na aspekty duchovní. Není v naší kompetenci, možnostech a nakonec ani v zájmu řešit to, co mohli a měli vyšetřit v polistopadových letech demokraticky zvolené státní orgány i policie. Jsme toho přesvědčení, že duchovní aspekt smrti Štěpána Poláka v pohledu nejen zpětném, ale i na současné události, odhaluje souvislosti a spojitosti mnohem vyšší než souvislosti kriminalistické-právní. Proto jsme se rozhodli, že uveřejníme upravený výběr ze samizdatové publikace, kterou ještě před pádem komunistického režimu napsal blíže neuvedený autor pod názvem "Vzpomínky kněze Štefana Poláka".

Věříme, že obsah tohoto materiálu vám k osobě a oběti kněze Štefana Poláka poskytne mnohem větší pochopení než dohady, vyšetřování, dokumenty nebo v neposlední řadě i tajemné mlčení kompetentních, svědků i viníky.

Anton Selecký
* * *
* * *


Čtyřletý Števko přichází za maminkou s novinami. Jsou to Katolické noviny. Ukazuje obrázek na titulní straně:

"Co je to?"

"To je Panna Maria. Nevidíš, že je to Ona? "

" Ale, co je tohle? "- Dále ukazuje a ptá se chlapec.

"To je Její srdíčko."

"Ale co je tohle? - Trvá chlapec a ukazuje na detaily.

"To jsou meče bolesti, které jí probodli srdce."

"A kdo to udělal?"

"Zlí lidé to udělali."

Chlapec se chvíli dívá a rozpláče se. Často ho pak našli plakat, když si ten obraz prohlížel.

"Museli jsme před ním ty noviny skrývat" - vzpomíná Štefanová starší sestra.

* * *


V Borovcích skončila mše sv. Všechny děti se hrnou dopředu, to je jejich čas - "farárko" jim dá na čelo křížek a tehdy může každému něco říct. Často zde zní jeho prosté a kamarádské "Ahoj!"

* * *


V této době vrcholícího boje mezi dobrem a zlem, mezi vírou a nevěrou, mezi pravdou a jejími zkomoleninami, vyhlásil v roce 1987 Svatý otec Mariánský rok, aby celou církev nasměoval pohled na Tu, jíž Bůh tento boj svěřil.

Její Neposkvrněné Srdce je jediným duchovním územím na této zemi, kam Boží protivník nikdy nevstoupil. Do tohoto útočiště volá nyní Mária všechny Boží děti, celou církev, které je Matkou.

I kněz Štefan se jí už dávno v naprosté synovské oddanosti svěřil. Chvíle setkání se Svatým otcem, papežem Janem Pavlem II. v září 1986 zvěčňuje tím, že se v jeho přítomnosti zasvěcuje Sedmibolestné Panně Marii, patronce Slovenska.

V den zahájení Mariánského roku, o Letnicích 7. června 1987, zasvěcuje Štefan Polák Sedmibolestné Panně Marii celé Borovce a svěřuje tak všechny své farníky mateřské lásce Jejího Neposkvrněného a Bolestného Srdce.

* * *


V srpnu jsou v Borovcích hody. Tato církevní slavnost výročí posvěcení chrámu je již tradičně doprovázena i hodovým veselím. Vždy se najdou někteří, kteří překročí míru alkoholu a chování. Právě v těsné blízkosti fary bývá místo největšího hluku. Nechybí přitom oplzlé řeči a rouhání.

Je první pátek. Po bohoslužbě kněz vyzývá věřící, aby se s ním pomodlili desítek růžence za ty, kteří budou trávit noc v alkoholu a nevázanosti jako obvykle. Prosí věřící, aby se na tento úmysl modlili i doma.

V ten večer v 21. h se hody skončily a nastalo úplné ticho. To se za těch 7 let, co tu kněz Štefan působí, ještě nestalo. On sám je přesvědčen, že to Ona, jíž je vesnice zasvěcena, takto v ní působí.

* * *


Jisti rodiče přivezli své asi 8-9-leté děvčátko po jeho prvním svatém přijímání. Byli někde od Trenčína.

Malá se dlouho domáhala, že musí jít do Boroviec, protože Panna Maria jí ve snu dala odkaz pro pana faráře. Rodiče tuto její prosbu odkládali, protože prý ani nevědí, kde jsou Borovce. Ptali se dcerky, zda pana faráře někdy viděla. Řekla, že ne, že však jí ho Panna Maria ve snu ukázala. Když po čase holčička opět prosila matku, že do těch Boroviec musí jít, protože jí to Panna Maria opět řekla, našli tedy rodiče na mapě Borovce a šli.

Děvčátko přišlo na faru v doprovodu matky. Když spatřilo kněze, hned ho poznalo. Řeklo mu tedy, že Panna Maria mu vzkazuje, že ho má velmi ráda. Dále mu vzkázala, že zemře tak, jako jeho patron. Ať se však nebojí, Ona bude u něho, neboť velmi šíří úctu k Ní a zejména modlitbu sv. růžence.

Když chtěl kněz zvednout ruce, aby vzal obličej děvčátka do dlaní, pocítil, jak mu ztěžkly a celý ztuhl. Pohladil dívku a řekl jí: "Vždy jsem měl Pannu Marii rád, ale nyní Ji budu mít ještě raději."

Otec Štefan přichází za sestřičkami, které mu přišly pomoci na farní zahradě a svěřuje se jim s touto příhodou. Sestřičky se tak dozvídají, že ho čeká něco těžkého, ale Panna Maria ho ujišťuje, že během té hrůzy bude při něm, neboť vždy šířil úctu k Ní a modlitbu sv. růžence.

"Až mám z toho husí kůži - dodává doslova kněz - ale abyste věděly, když se se mnou něco stane - že Ona byla při mně."

Příbuzným o příchodu neřekl, ale všimli si, že nejednou vyprávěl, jakoby už tu dlouho neměl být .

* * *


Je 7. říjen 1987. Den Panny Marie, Královny růžence v Mariánském roce.

Růženec je mocnou zbraní těch, kteří bojují pod vedením Ženy oděné sluncem. To připomíná Maria ve všech svých zjeveních, to připomíná náměstek Krista na zemi, to prožívá věřící lid. I knězi Štěpánovi Polákovi odkazuje Matka Boží svou vděčnost právě za šíření modlitby sv. růžence.

V Mariánském roce, kdy jsme si zvlášť připomněli úlohu Matky Boží v dějinách spásy a zejména v této naší době - ​​se nám i tento svátek Královny růžence objasnil ve zvláštním světle. Proto i první zpráva v tisku, která přinesla fakta o hrůzné události na faře v Borovcích právě během Mariánského roku a v tento den dávala všem žijícím s církví tušit souvislosti. Bylo to jistě jedno vítězství pod vedením nebeské Velitelky - vítězství podobné vítězství Krista na kříži.

* * *


V den Růžencové Panny Marie zasvětil kněz Štefan farnost Veselé (v níž dočasně zastupuje) Sedmibolestné Panně Marii. Den plný práce pro Království Boží, ztěžkl jako plný klas. Kněz, když se všem rozdal, vrací se domů, do své samoty. I sestra a matka z Borovec odešli. Den však ještě nekončí.

Přicházejí ti, kteří se dali do služeb odvěkého Božího nepřítele. Možná ani sami nevědí, co chtějí. Možná to ani až tak nemínili. Věděl to však ten, do čí hrozné moci se odevzdali a otrocky provedli pomstu jeho zloby.

Je zde však i Maria. Přišla, aby svého syna, kterého v Janovi přijala pod křížem, přivedla na vrchol Kalvárie. Protože tento národ to potřebuje. Národ, jehož On je Synem a Ona Patronkou, potřebuje výkupnou a smírnou oběť.

Pomalu a bázlivě se otevírají mnohé farní dveře v těch dnech. "Každému z nás se to může stát" - uvědomují si spolubratři kněží. Nejednomu to bylo i řečeno. Mnozí z nich byly zcela zdrceni tím, co se stalo jejich spolubratrovi, kterého znali. Něco takového je potřeba zažít, abychom si uměli představit, jak to vypadalo s učedníky po Velkém pátku.

Jak jen mohl vydržet - zněly otázky - tak hrozné, několik hodin trvající mučení! Jak se dokázal zachovat?

Dobitý, dokopaný, s vyloupnutýma očima, jamky zastříkané akutolem, potrhané vnitřnosti, prasklá játra, roztržená slezina, odražené ledviny, ústa plná papíru a zalepené až kolem vlasů páskou na koberce, nemožnost popadnout dech při úderech ... zlomená noha, ruka na dvou místech, zcela dokopaný na nejbolestivějších místech, ne smrtelné, ale bolestivé bodné rány. Dráty - kterými jsou svázané ruce - zařezané až do kostí.

Toto dokáže udělat člověk - když se odvrátil od svého Stvořitele a dá se do moci jeho protivníka. Za každého takového musí trpět nevinní. Mnozí nemocní a postižení pochopili, že jim Bůh nabídl kříž, aby za hříšníky přinášeli smírnou oběť. Tisíce jich jsou duchovně spojení v Rodině Neposkvrněné, aby tak, jak to Maria žádala od nevinných dětí ve Fatimě, přinášeli oběti smíření.

Při poslední mši sv., kterou sloužil otec Štefan na filiálce, opakoval: "Vzpamtajme se!" I když oslovil pouze ty, kteří ho tehdy mohli slyšet, platí to pro nás všechny. Dnes, za cenu svého mučednictví může říci celému Slovensku: "Národe můj, Slováci, Vzpamatujte se!"

* * *


Malý vesnický domek v Plaveckém Petri na Záhorí, s číslem 6 a Ukřižovaným na průčelí byl místem dětství kněze Štěpána. Zde byl doma, tady rostl, zde si ho Pán našel.

V pokoji na pelesti sedí stařičká žena. Je čisté tváře i jasné mysli, její pohled je dětsky upřímný. Nezoufá, nevolá po pomstě, nezná nenávist. Hovoří mírně potichu a pomalu:

"Kdybych věděla, kdo to byl, já bych ho ani neodsoudila. Jen bych se ho zeptala, proč mu to udělal ...? "

Maminko, pamatujete se, co jste odpověděli malému Števkovi, když se vás ptal? - Zlí lidé to udělali. Aby se i oni a jim podobní zachránili, proto musel váš syn trpět. Proto přijal nabídnuté mučednictví.

Měl velmi rád květiny. Měl rád děti. Měl rád Ježíše, svého Mistra. Měl rád lidi, pracoval a žil pro jejich spásu. Měl rád Matku Boží. Měl rád pravdu. Měl rád přímou cestu.

Jistě - byl jen člověkem, i se svými slabostmi a chybami. Měl jistě své omyly, ale takoví jsme všichni a přece s námi Bůh počítá. Kdo však hledal lásku a pochopení, u něj našel obojí. "Nikdo nemůže milovat víc, než když život položí za přátele." Ochota obětovat život za Boží věc, za věrnost, se mu stala vlastní, zejména, když se nad ním začaly stahovat mraky a v poslední době to nejednou projevil.

Jistě - byl jen člověkem i se svými slabostmi a chybami.

Ale v rozhodujícím boji obstál statečně.

* * *


Školní děti, jakož i děti z mateřské školy v Plaveckém Petri, jdou nastoupeny k pomníku padlých vojáků. Cestou se však ochýlí a nelze je zastavit. Směřují na hřbitov. Jakoby tažené silným magnetem běží ke hrobu kněze, kterého jejich vesnice dala Církve i národu, a jehož hrob tu teď s láskou opatrují. Soudružky učitelky je zastavují a usměrňují, kam je třeba jít. "Nejprve jdeme k našemu farárkovi" - odpověděli děti. A když obcházely od hrobu, jakoby slyšeli opět "farárkovo" přátelské - "Ahoj!"

Na pomníku hrobu kněze Štefana Poláka je nápis:

"Dobrý boj jsem bojoval, víru jsem si zachoval (Tim 4, 7). Věřím, že zdravé zrno mého mladého života, násilně zaseté do země, brzy přinese hojnou úrodu. "

* * *


O několik měsíců později, 25. března 1988 na svátek Zvěstování Panny Marie se na bratislavském Hviezdoslavově náměstí v nerovném boji setkaly síly nenávisti se silami pokory. Nad arzenálem světské moci zvítězil klid, oběť a modlitba sv. růžence bezbranných.

Na obzoru času se zapálily červánky. Červánky svobody, které kromě svíček Hviezdoslavova náměstí dávno předtím rozžínaly oběti a utrpení mnoha známých i neznámých mučedníků víry.

* * *


Ilustrační film České televize o podobné vraždě P. Ing. Přemysla Coufala

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10267422798-prisne-tajne-vrazdy/410235100221039-kdo-chtel-zabit-tajneho-kneze/titulky/


Aktuálně: Výročí vraždy kněze Štefana Poláka


Publikováno dne 06. října 2012 na http://www.magnificat.sk/2012/10/aktualne-vyrocie-vrazdy-knaza-stefana-polaka/

V neděli 7. října uplyne 25 let od vraždy římskokatolického kněze Štefana Poláka, který působil v Borovce u Piešťan.

BRATISLAVA 5. října (ČTK) - Jak řekl dnes pro agenturu SITA historik Ústavu paměti národa Pavel Jakubčin, jeho násilná smrt patří do skupiny dodnes nevyšetřených záhadných úmrtí vyšetřoval záhadných úmrtí, vražd a útoků na kněze, kterých se v bývalém Československu odehrálo v 70. a 80. letech více.

Štefan Polák byl na kněze vysvěcen v roce 1974, ve svých 34 letech. V Borovcich působil jako administrátor farnosti od roku 1981. Zde byl na faře v noci ze 7. na 8. října 1987 po brutálním bití a týrání zavražděn. Utýrané tělo mrtvého kněze našli 8. října jeho farníci. Rukama a nohama byl přivázaný o radiátor, ústa měl přelepeny lepicí páskou. Ležel v kaluži krve, kterou se udusil. Na těle byly znaky po bití a bodné rány. "Pitva ukázala, že následkem silných úderů do oblasti pasu měl utržené ledviny," připomněl Jakubčin.

Prípad začala okamžitě vyšetřovat kriminální policie i Státní bezpečnost (StB). Podle Jakubčina právě příslušníci Státní bezpečnosti Poláka, zejména pro jeho aktivní pastorační působení a přímé kontakty se Svatým stolcem, v posledních letech před smrtí znepříjemňovali život. Vyšetřování vyústilo do nalezení pachatele, za kterého byl označen dnešními slovy 'bezdomovec Ladislav Mácháč. Ten byl v únoru 1989 i odsouzen na 13 let odnětí svobody, ale v říjnu 1989 byl obžaloby zproštěn. Skutečný vrah tak zůstal neznámý.

Změna režimu přinášela podle historika naději na spravedlivé prošetření vraždy. Po roce 1989 byl celý případ znovu otevřen třikrát. "Navzdory několika novým skutečnostem, které obnovené vyšetřování přinesla, nedokázali vyšetřovací orgány postavit skutečného pachatele před soud. Navíc, původně obviněný Ladislav Mácháč byl v roce 1993 nalezen mrtvý u železniční trati. Údajně vypadl z vlaku, "konstatoval Jakubčin. Zatím poslední obnovení vyšetřování inicioval v roce 2007 Ústav paměti národa. Tento podnět na Generální prokuraturu, podobně jako všechny ostatní podněty z ÚPN, však zůstal podle Jakubčina bez výsledku.

Historikovi se zdá, že v české společnosti ještě nedozrál čas (a zejména vůle) na úplné vyšetření zločinů, které se udály v období komunistické vlády. "Pokud však jako společnost nejsme schopni potrestat nedávné zločiny, je sporné, zda dokážeme potrestat ty současné," prohlásil.

Převzato zwww.magnificat.sk, článek naleznete zde.

(vydáno 11. 10. 2011)

P. Štefan PolákSdílet

Související články:
Kolik emocí musí sdílet kněz ?! (02.03.2023)
Soudíte kněze? Pamatujte na to, že… (20.01.2023)
Když opět potkáte svého pana faráře, vzpomeňte si (15.01.2023)
Zapálíte svíčku papeži Benediktovi XVI. i Vy? (03.01.2023)
Vzpomínky na P. Stanislava Krátkého (22.12.2022)
Spojme se v modlitbě (23.11.2022)
P. Leopold Kolísek a vznik českého oltáře v Lurdech (21.11.2022)
100 let P. Stanislava Krátkého (21.11.2022)
Prezentace knihy o P. Filipovi M. Stajnerovi (18.11.2022)
Zemřel nejstarší minorita v ČR (13.11.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 2 (20.09.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 1 (18.09.2022)
Požadavky pro světovou církev a Druhý vatikánský koncil (15.09.2022)
Výchova ke kněžskému celibátu podle Druhého vatikánského koncilu (13.07.2022)
Poděkování a informace pro podporovatele vzniku nového kostela v Brně-Lesné (01.07.2022)
Kněžské svěcení v Brněnské katedrále sv. Petra a Pavla (19.06.2022)
Očekávání od nových kněží - Nechceme z vás mít supermany, ale muže svátostí (16.06.2022)
Panna Maria mi dala znamení (svědectví z Medžugorje) (11.06.2022)
Boží milosrdenství a potopení Titanicu (+ další články v odkazech) (20.05.2022)
Zemřel P. Josef Červenka (16.04.2022)
Vzpomínková slavnost na P. Josefa Ondráčka (30.03.2022)
MODLITBA ZA KNĚZE - kněží velmi potřebují naše modlitby (05.02.2022)
P. Michal Cyprián Iwene Tansi (12.01.2022)
Zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ (08.12.2021)
Fra Mario Knezović, kterého mnozí znáte z Medžugorje, považuje za nutné duchovně probouzet: (15.11.2021)
Zkušenost kněze s psychicky nemocnými lidmi (05.11.2021)
5 sester, které Pán povolal do jedné řehole (29.10.2021)
Svěcení stálých jáhnů v Brně (záznam) (25.09.2021)
Kněží, nevzdávejte se ani v nejhorších časech (příběh) (26.08.2021)
Vize kněžství sv. Veroniky Giuliani (28.07.2021)
Svědectví kněze: Stojí to za to! (06.07.2021)
Od Jehovova svědka po řeholního kněze a ředitele pro povolání: Poznejte otce Bowena (11.06.2021)
O.Nik oslaví 20 let kněžství (11.06.2021)
Křížová cesta P. Filipa M. Ant. Stajnera pokračuje (24.04.2021)
Žádný biskup ani kněz se nestane svatým bez Božího lidu (20.04.2021)
P. František Lízna na Hoře křížů v Litvě (video) (06.03.2021)
O otci MONTFORTOVI (05.03.2021)
Povolání ke kněžství (01.03.2021)
Kněz objasňuje tvrdou pravdu o příčinách úpadku církve (22.01.2021)
Prosba kněze svým spolubratrům (18.01.2021)
Polibek od Ježíše - ministrant ukázal knězi Ježíšovu lásku (12.01.2021)
Rozhovor - Arcibiskup Jan Graubner: Ocitl jsem se na prahu věčnosti (11.01.2021)
Živý přenos posledního rozloučení s otcem Josefem Fialou - v neděli 10. 1. 2021 od 14:00 + Vzpomínka - rozhovor s ním... (10.01.2021)
Zemřel Mons. Josef Fiala, bývalý farář v Běhařovicích (01.01.2021)
Irská státní televize se musela omluvit za pomluvu kněze (14.12.2020)
Svátost na ulici - Chodí po centru Bratislavy a zpovídá. Stačí se jen pozastavit, říká kapucín (09.11.2020)
Poslední rozloučení s otcem Petrem Dokládalem. (27.10.2020)
Kanonizační řízení kněží Jana Buly a Václava Drboly (20.08.2020)
Benedikt XVI.: Katecheze – generální audience 5.8.2009: Faráře Arského učinila svatým věrnost Pánovu povolání (13.08.2020)
70 let po násilném rušení klášterů (20.04.2020)
Římskokatolická farnost společně s obcí pořádala na Květnou neděli jízdu v kabrioletu s Nejsvětější Svátostí Oltářní po ulicích obce. (11.04.2020)
Kněží v Neapoli slouží mši sv. na střeše fary, věřící se jí účastní z balkonů (05.04.2020)
Kněží si od nás zaslouží nejen úctu a modlitbu, ale i vyjádření vděčnosti (05.04.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 2. část (01.04.2020)
Nebojte se, protože všichni jsme v Božích rukou (30.03.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 1. část (30.03.2020)
Prof. Mons. Petr Piťha: Jak se chovat? (20.03.2020)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy, dlouholetého faráře v Běhařovicích (13.03.2020)
Prosba o modlitbu za o. Nika (12.03.2020)
O osvobozující milosti (k exhortaci o Amazonii) (19.02.2020)
Sbohem celibátu? (03.02.2020)
P. Marian Kuffa: Říkají mi, abych nemluvil do politiky. (25.01.2020)
Československý mučedník bl. Metoděj Dominik Trčka (20.01.2020)
Odpusť si (07.01.2020)
Otec Kuffa, liberalismus a jeho "třídní nepřátelé" (27.12.2019)
Otec Marian Kuffa a světlo do našeho života (k 60. narozeninám otce Mariana) (25.12.2019)
Vyjádření o. Mariana Kuffy k hlasování NR SR o Istanbulské úmluvě (29.11.2019)
Pozdrav a požehnání otce Montforta České republice: Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky (20.11.2019)
Ženatý katolický kněz přesvědčivě vysvětluje, proč by kněží MĚLI žít v celibátu (20.09.2019)
Můj přítel opouští kněžství, a přitom je lepším knězem než já (16.09.2019)
Kněz rozzlobený na mši svatou prožil zázrak (30.08.2019)
Od ateisty ke kněžství. Obrátil se díky mši svaté v televizi (25.08.2019)
O. Marian Kuffa - kázání Klokočov, 9. srpna 2019 (23.08.2019)
Slepý muž vysvěcen na kněze (20.08.2019)
Václav Peša - 70. let výročí kněžského svěcení (29.07.2019)
Celibát není problém, ale odpověď na kněze dopouštějící se zneužívání (27.07.2019)
Mše svatá ve Valči - 25. let kněžství o. Marka Dundy (30.06.2019)
Když se z otce-vdovce stane služebník oltáře (29.06.2019)
Kněžské svěcení - Ondřej Talaš (02.06.2019)
Od letničního hnutí ke katolickému knězi (31.05.2019)
Exorcista: Ne posedlost, ale pokušení je nejčastějším projevem působení zlého ducha (28.05.2019)
Z narkomana mariánský kněz (23.05.2019)
Biskup Evans: Co znamená být knězem? (21.04.2019)
Páter vedl na Titaniku modlitbu růžence (18.03.2019)
Kněz, který odčiňoval hříchy jiných kněží (09.03.2019)
Celibát není problém, ale řešení (04.03.2019)
Franz Mühlberger - mimořádná osobnost v naší oblasti (04.02.2019)
Do Lomničky chodí jen ti nejodolnější (21.01.2019)
'Ďábel a páter Amorth' (20.01.2019)
Znáte osobnosti z oblastí FATYMu? (12.01.2019)
Rozhovor s P. Štěpánem Smolenem pro Postoj.sk (03.01.2019)
Štandopéde do nebe (31.12.2018)
Povolání ke kněžství (21.12.2018)
Aktualizováno 2: Otec Marian Kuffa ve vážném stavu v nemocnici - prosba o modlitbu (28.10.2018)
Kněží se musím zastat (26.09.2018)
Začíná se 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (15.09.2018)
Gratulujeme otci Milanovi k Abrahámovinám (07.09.2018)
Kardinál Tomáš Špidlík SJ (29.08.2018)
Rutina a vyhoření kněze při slavení liturgie (15.08.2018)
Zemřel P. Mgr. Josef Pelc (12.07.2018)
Přednáška a prezentace knihy Mons. Prof. probošta Petra Piťhy (03.06.2018)
100 let od narození P. Antonína Němčanského (17.05.2018)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze 4. neděle velikonoční (30.04.2018)
Chtěli vstoupit do manželství a dnes .., z něj je kněz a z ní řádová sestra (17.04.2018)
Poděkování a blahopřání kardinálu Dominiku Dukovi (13.04.2018)
Bratři dvojčata se stali kněžími poté, co jejich matka odmítla potrat (03.04.2018)
Osobnost: P. Emanuel Tocháček (15.03.2018)
Karol Dučák: Dialog s nekřesťany a akomodační (adaptační) misijní metoda jezuitů (28.02.2018)
Svatá Veronika Giuliani varuje kněze před peklem (17.12.2017)
Povolání ke kněžství (17.12.2017)
100. výročí narození P. Františka Adámka (12.11.2017)
Kněz (poděkování) (16.09.2017)
Jiří Mikulášek: A za rok přijde vynadat ten třetí (17.08.2017)
Fotky z oslavy 20 let kněžství otce Milana Plíška (20.06.2017)
65. výročí popravy P. Jana Buly - foto ze vzpomínkové akce (28.05.2017)
20 let jáhenství otce Františka (24.05.2017)
Otec Milan oslaví 20 let svého kněžství (24.05.2017)
Primice - P. Jaroslav Kolbaba (17.05.2017)
Vzpomínkové akce 65. výročí popravy P. Jana Buly a všech v Jihlavě popravených politických vězňů (14.05.2017)
Arcibiskup Bober vyzval kněze k důvěře v Boha a věrnosti ideálům (18.04.2017)
ŽENA A KNĚZ (zamyšlení ženy ženám) (01.04.2017)
Karol Dučák: Celibát kněží v učení Druhého vatikánského koncilu (11.01.2017)
Fotbalista Philip Mulryne je jáhnem a stane se katolickým knězem (09.12.2016)
16. výročí smrti fra Slavka Barbariće v Medžugorji (26.11.2016)
Dokumentární film Jako bychom dnes zemřít měli (10.11.2016)
P. Amorth a jeho duchovní testament: časté přijímání svátostí jako ochrana před Satanem (24.10.2016)
* Zemřel bývalý provinciál salesiánů na Slovensku don Ernest Macák
* Přímý přenos zádušní mše svaté v Šaštíně v pátek 21. 10.
(20.10.2016)
Nová kniha: Robert Maria Mayer DĚCKA, VALÍME DO NEBE! (04.10.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly - Lukov 2016 (03.10.2016)
Exorcista v zácviku se dělí o zážitky z boje proti démonům v Římě (28.09.2016)
V Itálii přibývá žádostí o exorcismus, ale chybí exorcisté (27.09.2016)
Ano a rád, i když je to těžké - pocta St. Krátkému v Brně (27.09.2016)
Zemřel exorcista páter Gabriel Amorth (18.09.2016)
Řeholní sliby - Pavel Baxant, Leo Gallas a Václav Sládek (06.09.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly (05.09.2016)
Kněžská pouť 2016 v Kostelním Vydří (05.09.2016)
Modleme se za Dona Gabriela Amortha (11.08.2016)
Kněz je největší Boží dar (22.07.2016)
O.Nik slaví 20 let kněžství a 50 let života (30.06.2016)
EVROPA NA KOLENOU? K čemu kultura pohody potřebuje kněze (27.06.2016)
Kniha - Vzpomínka - P. Robert Mayer (17.06.2016)
Ve Štítarech se uskutečnila kněžská rekolekce (07.06.2016)
* Celosvětová modlitební štafeta za kněze 3. 6.
* Na Svatém Hostýně se věřící budou modlit za kněze
(02.06.2016)
Rozhovor s jáhnem Ladislavem Kincem (22.05.2016)
Otec Nik nadále slaví 45. narozeniny! (17.04.2016)
Katolický týdeník: Otřesný případ zneužití psychiatrie vůči knězi (14.04.2016)
Páteční pouť u Svaté brány Roku milosrdenství ve Znojmě (26.01.2016)
Popularita ďábelských her roste. Exorcisté a psychiatři varují (13.01.2016)
I kněží mohou vyhořet (30.12.2015)
Ukončení diecézní fáze kanonizačního řízení R. D. Václava Drboly a R. D. Jana Buly (16.12.2015)
Při příležitosti 15. výročí smrti fra Slavka Barbariće
* Pozadí jeho působení
(20.11.2015)
Od smrti P. Antonína Němčanského uběhlo již 5 let (11.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (2. část – dokončení) (06.11.2015)
Stoletý kněz: Stále bojuji s ďáblem (08.10.2015)
Co dokáže falešné obvinění (23.09.2015)
Celibát (20.09.2015)
Půst a pouť za kněze - 40 denní řetězec půstu a modliteb za kněze (13.09.2015)
Výstava k 100.výročí narození P. Otto Opálky (25.08.2015)
Menší rozhovor s naším knězem P. Markem Dundem (06.08.2015)
P. Josef Toufar je doma: Jako bychom dnes zemřít měli
+ kázání kardinála Dominika Duky
(13.07.2015)
Nekritizujme své kněze (07.07.2015)
Dnes nejsou povolání k zasvěcenému životu? (26.06.2015)
Primice diecézních novokněží v ČR v roce 2015 (22.06.2015)
Příběhy ze života kněze (01.06.2015)
Nejlepší dárek pro novokněze. Zadarmo. (20.05.2015)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy (13.04.2015)
Otec Jiří vtipem hýří (31.03.2015)
Kněží Jozef Maretta a Marián Kuffa hovoří o referendu (25.01.2015)
Povolání ke kněžství (23.01.2015)
Výstava věnovaná Josefu Toufarovi (15.01.2015)
Dokument Opři žebřík o nebe (08.01.2015)
Znamení doby pro apoštolát v Apokalypse (07.01.2015)
Kniha ke 100. výročí narození P. Aloise Pekárka (14.12.2014)
Biskup Jan Vokál odslouží mši v Číhošti (13.12.2014)
Za otcem Markem stojím !!! (K exorcismu ve Vranově nad Dyjí) (28.11.2014)
Kardinál Groer nevinen? (30.10.2014)
Půst a Pouť za kněze 2014 (17.09.2014)
"Musím být připravený na to, že Hospodin může kdykoliv říci – pojď domů" (16.07.2014)
Každý rok ubývá na Starém kontinentu tisíc kněží (15.07.2014)
Zamilovaný kněz (10.07.2014)
P. Karel Skočovský: Posílám novokněžské požehnání!
(+ přání novokněžím)
(08.07.2014)
Mezinárodní asociace exorcistů (07.07.2014)
Na misiích mezi Indiány (05.07.2014)
Ohlednutí za slavností 20-let kněžství otce Marka (28.06.2014)
Kněžské svěcení 2014 v brněnské diecézi + termíny primicí (10.06.2014)
Pozvánka na kněžské svěcení a primici Mgr. Karla Skočovského, Ph.D. (22.05.2014)
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Mt 10,22) (10.04.2014)
Prosba o vzpomínky a zážitky s Mons. Aloisem Pekárkem (13.03.2014)
Vzpomínáme na o. Vladimíra Cyrila (11.03.2014)
Kněz počatý při znásilnění: "Svému otci jsem odpustil a vyzpovídal ho" (21.02.2014)
Farář Maroš Kuffa: Odpustit nepřátelům je nejtěžší, ale tam začíná křesťanství (06.01.2014)
V Číhošti po šedesáti čtyřech letech zazní Toufarovy promluvy (27.11.2013)
Ročně vystupuje z řeholních řádů tři tisíce osob (06.11.2013)
Rozhovor: Bratři Brožové aneb čtyřnásobné kněžské povolání v jedné rodině (04.11.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 2.
Jaké to je být misionářem v Středoafrické republice
(18.10.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 1.
Měl jsem asi pět, nebo šest roků, když to přišlo
(15.10.2013)
Benedikt XVI. - Brno (01.10.2013)
Kde vymírá víra, vymírá také zdrženlivost (27.09.2013)
Prázdniny na faře, aneb o. Vladimír Cyril zamlada (09.08.2013)
Sváteční slovo o. Marka Dundy (03.08.2013)
Dobrodružství s Bohem (14.07.2013)
Knězem na 40 hodin (02.07.2013)
Osobnosti Znojemska – kněz Marek Dunda (01.07.2013)
Kněžské svěcení, Brno 2013 + termíny primicí (25.06.2013)
Projev sv. Otce Pavla VI. k šestému Světovému dni modliteb za kněžské povolání (23.06.2013)
Kněžské svěcení - Michal Cvingráf (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Petr Václavek (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Pavel Kuchyňa (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Vojtěch Loub (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Jiří Brtník (13.05.2013)
Jáhenské svěcení - Michal Seknička (13.05.2013)
Primice Jana Davida SAC (13.05.2013)
Umučený kněz Toufar z Číhoště by mohl být blahořečen (09.05.2013)
Návštěva o.Vladimíra v nemocnici (03.05.2013)
Kdyby nad městem dlela kněžská požehnání.... (21.04.2013)
Co se stává, když někdo neodpovídá na Boží volání (08.04.2013)
Pius XI. a jeho pohled na nová kněžská povolání (05.04.2013)
Zemřel P. Boleslav Česlav Chroboczek OFM Conv. (02.04.2013)
Zemřel P. Tomáš Prnka (02.04.2013)
Kněžské svěcení Miloslava Chrásta (29.03.2013)
Velikonoční přání otce generálního vikáře (23.03.2013)
Autorské čtení z knihy Jako bychom dnes zemřít měli (09.03.2013)
Zemřel P. Stanislav Jiří Fiala, sac., OH (06.03.2013)
Blázen pro Krista (03.02.2013)
Otec Josef Koláček převzal Cenu města Brna (25.01.2013)
Zemřel P. Vojtěch Srna (21.01.2013)
P. Ferdinad Chýlek (08.01.2013)
Nová generace kněží překonává následky neblahého vlivu „osmašedesátníků” (07.01.2013)
Kandidát blahořečení Josef Karel Matocha (07.01.2013)
Naši kardinálové v moderních českých dějinách (02.01.2013)
P. Ignát Wurm - čestný občan města Přerova (31.12.2012)
Zemřel P. Jan Kabátek (28.12.2012)
Kázání z kněžského svěcení - Josef Peňáz (15.12.2012)
Zemřel biskup Ing. Jan Blaha (15.12.2012)
Zemřel vladyka Ivan Ljavinec, emeritní apoštolský exarcha (11.12.2012)
Co se událo 12. 12. 1992? Nevíte? My Vám pomůžeme… (10.12.2012)
Vzpomeňme na otce Františka!!! (28.11.2012)
Kněžské svěcení a primice - Josef Peňáz (13.11.2012)
Cesta k andělům - Jan Graubner (09.11.2012)
P. Pavel Pacner novým proboštem v Mikulově (06.11.2012)
Primice P. Josefa Kubeše na Humberku - foto (06.11.2012)
Vzpomínková bohoslužba - 30. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka (30.10.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků - foto (30.10.2012)
Primice P. Josefa Kubeše (18.10.2012)
Jiří Mikulášek: Vejdi do radosti (17.10.2012)
Zemřel P. Josef Krchňavý (11.10.2012)
Kněz, který evangelizuje skrze televizní obrazovky TV NOE (09.10.2012)
Jáhen Kubeš - kněžské svěcení (30.09.2012)
Pohřeb P. Jeronýma Filipa Hofmanna (18.09.2012)
Smuteční oznámení (15.09.2012)
Slovensko: Pozvánka na 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (13.09.2012)
Otec Pavel se představuje v Klokotech (11.09.2012)
Náboženská víra na ústupu? (10.09.2012)
Výstava ,,in memory" P.Otto Opálka u sv. Mikuláše ve Znojmě (10.09.2012)
Výstava v Louce a P. MUDr. Otto Opálka (28.08.2012)
Primice novokněze Martina Kohoutka (19.07.2012)
Zemřel Mons. Jan Kutáč (18.07.2012)
Příběh novokněze Karla Janů (18.07.2012)
70 let kněžství P. Antonína Němčanského a primiční mše sv. v jeho rodišti (05.07.2012)
Jaká je radost a odměna kněze ve farnosti? (23.06.2012)
Zemřel P. Julián Vladimír Veškrna, CFSsS (19.06.2012)
Zemřel P. Jan Zemánek, CSsR (12.06.2012)
Katolická kritika Anselma Grüna (10.06.2012)
Mše svatá u příležitosti výročí pontifikátu Svatého Otce (04.06.2012)
Svěcení a primiční mše svatá Stanislava Trčky (23.05.2012)
Zemřel Mons. ThDr. Josef Laštovica (21.05.2012)
Misionář P. Anthony Saji v České republice (09.05.2012)
Riskoval život za záchranu židovských dětí (02.05.2012)
Důležití pastýři, komentář A. Seleckého (30.04.2012)
Zemřel P. Angelus Alois Glabasnia OFM (25.04.2012)
Vikář hebrejsky mluvících katolíků vypráví svůj příběh (20.04.2012)
Připomínka 60. výročí popravy služebníka Božího R. D. Jana Buly (19.04.2012)
Aktuálně: benediktini si připomínají Pátra útěchy na Titaniku (15.04.2012)
Cesta k andělům (62. díl): kardinál Miloslav Vlk (12.04.2012)
Zemřel P. Cyril Václav Tomáško, OFMCap (11.04.2012)
Zemřel P. Josef Byrtus (11.04.2012)
Benedikt XVI. odpověděl na Výzvu rakouských kněží k neposlušnosti (06.04.2012)
Kněží rezignují před nepochopením věřících (05.04.2012)
Zemřel P. Jaroslav Moštěk (19.03.2012)
Návštěva v domově důchodců pro kněze (14.02.2012)
Zemřel P. Jan Dobeš (09.02.2012)
Dar a tajemství (07.02.2012)
Zemřel P. Jan Kutáč (04.02.2012)
Zemřel P. Josef Dobiáš (30.01.2012)
List otce kardinála Dominika Duky spolupracovníkům (30.01.2012)
Účast na instalaci kardinálů (25.01.2012)
100. výročí narození Mons. Josefa Navrkala (12.01.2012)
Informace k pouti do Říma na slavnostní jmenování kardinála Dominka Duky (11.01.2012)
Oficiální web P. Vojtěcha Kodeta ThD. O.Carm (09.01.2012)
P. Marián Kuffa v televizním přenosu a jeho další promluvy (01.01.2012)
5. celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání na Velehradě (19.12.2011)
PhDr. ThDr. Ján Čarnogurský (13.12.2011)
Prosby otce Vladimíra Cyrila (18.11.2011)
Církev hromosvodem (17.11.2011)
Vzpomínka na pana probošta Stanislava Krátkého (08.11.2011)
Děkovná mše sv. za blahořečení papeže Jana Pavla II. - promluva Ladislava Kince (22.10.2011)
P. ELIAS VELLA: DÉMONY VYHÁNĚJTE (15.10.2011)
Církev bude plnit své poslání, nepřipodobní-li se kněží světu (07.10.2011)
Zemřel P. Jan Kroupa, básník a přítel Radia Proglas (27.09.2011)
Nový nuncius pro Českou republiku (17.09.2011)
Zemřela paní Ludmila Holá (06.09.2011)
Dětský voják katolickým knězem (31.08.2011)
Zemřel Mons. Josef Kavale (28.08.2011)
Kardinál Robert Sarah varuje kněze, kteří neoponují potratům a homosexualitě (23.08.2011)
Pohřeb Dona Gobbiho (27.07.2011)
Primice P. Jiřího Jeniše v Újezdě u Brna (07.07.2011)
Zemřel otec Stefano Gobbi (30.06.2011)
Beatifikační proces P. Václava Drboly (28.06.2011)
Rekolekce ve Štítarech (14.06.2011)
Jak mě můj kněz neobtěžoval (06.06.2011)
Rozloučení s arcibiskupem Karlem Otčenáškem (31.05.2011)
Kněžské svěcení - Jiří Jeniš (21.05.2011)
Zemřel P. Alois Honek (17.05.2011)
Pozvánka na svěcení zvonů v Praze (11.05.2011)
Další zvony pro Nepomuk odlity na Zelený čtvrtek (29.04.2011)
Kněžské zvony pro Nepomuk (15.04.2011)
Zemřel P. Jan Štrumfa (09.04.2011)
Zajímavý výrok Benedikta XVI. na adresu povolaných (28.03.2011)
Farář chybuje vždycky... aneb Farářům s úsměvem (28.03.2011)
Promluva kněžím na rekolekci 8. 3. 011 (17.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XV. díl - P. Antonín Zgarbík (15.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIV. díl - P. ThDr. Ambrož Jaroslav Tobola (14.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIII. díl - P. Václav Celestin Šulc (13.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XII. díl - P. František Sitte (12.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XI. díl - P. Václav Říha (11.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu X. díl - P. ThDr. Ferdinand Nesrovnal (10.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IX. díl - P. Albín Jaroslav Kvita (09.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VIII. díl - P. ThDr. Josef Koutný (08.03.2011)
Celonárodní pout ke cti sv. Jana N. Neumanna (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VII. díl - P. Adolf Kajpr (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VI. díl - P. ThDr. Stanislav Bohuslav Jarolímek (06.03.2011)
Slavnostní mše svatá k prvnímu výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu V. díl - P. Josef Jakubec (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IV. díl - P. Josef Chadraba (04.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu III. díl - P. Bohuslav Burian (03.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu II. díl - P. Bohumír Bunža (02.03.2011)
Zemřel mons. Oto Mádr (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu I. díl - P. ThLic. Vojtěch Basovník (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu - úvod (28.02.2011)
Ztracený ráj (14.02.2011)
Zemřel P. Stanislav PRAVEC (26.01.2011)
Zemřel R. D. ThDr. Josef PACAL (17.01.2011)
Pořad o P. Josefu Koláčkovi SJ na ČT2 (11.01.2011)
Vykonstruovaná obvinění kněží (10.01.2011)
Zemřel R. D. Doc. PhDr. Ing. Miloš RABAN, Th.D. (09.01.2011)
Zemřel mikulovský probošt - Stanislav Krátký (15.11.2010)
Zemřel P. Antonín Němčanský (10.11.2010)
Zemřel novokněz Pavel Jiřík (12.10.2010)
Papež Benedikt XVI. jmenoval své nové kaplany (28.09.2010)
Kněžský zvon sv. Janů pro Nepomuk (12.09.2010)
Kardinál J. H. Newmann patronem kněží? (03.09.2010)
140. výročí narození P. Jana Šrámka (02.08.2010)
Kněžské osobnosti - zajímavá výstava a kniha (30.07.2010)
Zemřel Mons. Metoděj Kotík (21.07.2010)
Jáhenské svěcení v Českých Budějovicích (12.07.2010)
Jáhenské svěcení (05.07.2010)
Přednáška na téma Uzdravení žen po potratu: role kněží (17.06.2010)
Benedikt XVI. zakončil Rok kněží (14.06.2010)
Výroční den služebníka Božího R. D. Jana Buly (25.05.2010)
Kněžské svěcení (16.05.2010)
Výzva k modlitbám za naše kněze (14.05.2010)
Nový web pražského semináře (12.05.2010)
Nejvýznamnější žijící rodák ze Šumné (10.05.2010)
Vzpomínka na kardinála Tomáše Špidlíka (03.05.2010)
Myšlenky ze zajímavého článku v Katolickém týdeníku (29.04.2010)
Poděkování za dar kněžství (21.04.2010)
Boží požehnání - sv. Jan Eudes mluví i k našim kněžím v dnešní době (16.04.2010)
Vzpomínkové bohoslužby (11.04.2010)
Střihomet je využíván i na Bílou sobotu (10.04.2010)
Stalo se u vsi Petrovskaja (08.04.2010)
Připojte se k modlitbě Růžence za kněžská povolání (23.03.2010)
Zemřel P. František Grmolec (23.03.2010)
P. Josef Fiala oslaví 60 roků kněžství (23.03.2010)
První kněžský zvon pro Nepomuk (18.03.2010)
Promluva P. Miloslava Fialy, OPraem v Číhošti (17.03.2010)
Poselství Svatého Otce k pastoraci povolání (13.03.2010)
Slovo předsedy Matice Velehradské (22.02.2010)
Povolání ke kněžství (15.02.2010)
Jak se schylovalo k mému pohřbu (02.02.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši - pozvánka a foto (07.01.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši (16.12.2009)
Vánoční dárek pro kněze - tvá modlitba (15.12.2009)
Promlvy P. Mariana Kuffy - nepřehlédněte! (07.12.2009)
Osm praktických rad pro Rok kněží (05.12.2009)
Svatý Jozef Damien De Veuster (01.11.2009)
Modlitba Svatého Otce Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu (10.10.2009)
Interdiecézní projekt v Roce kněží - kněžské zvony pro Nepomuk (09.10.2009)
Setkání za obnovu a posvěcení života kněží na Blatnické hoře (28.07.2009)
Fara Chvalatice - vítáme otce Vladimíra Cyrila (27.07.2009)
Myšlenky z kázání P. Antonína Šuránka při rekviem za Jana Palacha (18.07.2009)
Denní modlitba za kněze (01.07.2009)
Modlitby za kněze (16.06.2009)
Novéna za kněze (11.06.2009)
Kněžské svěcení (05.06.2009)
400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra (20.03.2009)
Už jste napsali mail otci Františkovi??? (10.12.2008)
Zakládající člen FATYMu otec Pavel Zahradníček odešel do kláštera (12.10.2008)
P. Kuffa a jeho promluva v Trnavě - to stojí za poslechnutí... (27.09.2008)
Kněžské svěcení v Brně (02.07.2008)
Svěcení a primiční mše svatá Jana Bezděka (24.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 10. 2012 | 17135 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnifcat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace