Zajímavé...

Dětem, které přežily potrat, Rada Evropy nepomůže

Těhotná žen, rodiče- otec, matka, Public domin CCO, pixabay.com Výbor ministrů Rady Evropy není ochoten zabývat se problémem dětí, které sice přežijí neúspěšný potrat v pokročilém stadiu těhotenství, ale nakonec jsou buď zabity nebo je nechají jen tak zemřít.

Zprávy zdravotnických pracovníků ukazují, že mnohé děti, které se narodí během neúspěšných potratů, jsou "uklizeny" spolu s nemocničním odpadem nebo jsou jednoduše ponechány na jiném nemocničním pokoji nebo ve skladě, dokud nezemřou a to i přesto, že jeví známky života. Jiné jsou zabity smrtícími injekcemi nebo udušené.

K LifeSiteNews se dostaly dokumenty, které ukazují, že písemná otázka, kterou počátkem tohoto roku předložil Výboru španělský člen Parlamentního shromáždění Rady Evropy, nebude zodpovězena. Ministři totiž nedokázali dojít ke konsensu, co se má v takových případech dělat.

Tato otázka ve Výboru vyvolala ostrou debatu a znepokojení, protože některé země, včetně Švédska a Francie, odmítly vyhovět písemným otázkám, které žádaly, aby byly podniknuty kroky k zajištění lidských práv pro tyto novorozence.

Otázku týkající se takových forem vraždění dětí předložil 31. ledna Angel Pintado z Evropské lidové strany. Její znění je následující:

V některých evropských zemích, které povolují potrat v pozdním stadiu těhotenství, se stává, že lidské plody se narodí živé, tedy přežijí svůj potrat. Zprávy a články s rozhovory se zdravotnickými pracovníky ukazují, že není neobvyklé najít potracený plod, který nadále žije, bije mu srdce a snaží se dýchat. Například ve Spojeném království bylo za jeden rok zaznamenáno 66 případů dětí, které po neúspěšném potratu nechali jen tak zemřít. Ve Švédsku jedno takové dítě po potratu žilo samostatně 90 minut, ale nedostalo se mu žádné péče a tak nakonec zemřelo. V Norsku prý existují důkazy, že někteří z takových novorozenců mohli žít, kdyby se jim dostalo řádné medicínské péče.

Jaké konkrétní kroky Výbor ministrů uskuteční, aby se plodům, které přežily potrat, zajistilo, že jim nebude odepřena lékařská péče, na kterou mají jako živě narozené lidské bytosti podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv právo?

Zdá se, že odpověď je: "Žádné." Ministři nejsou ochotni čelit skutečnosti, že novorozeňata bývají ponechávána ve smrtelném zápase bez jakékoliv péče nebo jsou dokonce nelegálně usmrcovány. Zde totiž vyvstává otázka potratů v pozdním stadiu těhotenství, které se uskutečňují za prahem životaschopnosti.

Výbor ministrů dal dne 9. července následující písemnou odpověď:
<>br> "Zástupci nařídili předsedovi Výboru, aby informoval předsedu Parlamentního shromáždění o tom, že z důvodu chybějícího konsensu nebylo možné dát odpověď na písemnou otázku č. 655 předloženou panem Pindatem. "

Zdá se však, že v případě "chybějícího konsensu" jde pouze o zdrženlivé vyjádření. Dokumenty ukazují, že Pintadovou otázkou se zabýval Sekretariát poté, co si 12. a 13. února Výbor ministrů vyměnil názory na tento problém a rozhodl se, že tomuto orgánu povolí vypracovat návrh odpovědi pro budoucí diskuse.

Tento návrh však problém obešel: tvrdilo se v něm, že v problematice potratů v Evropě "chybí konsensus" a bylo v něm navrženo, aby posouzení Pintadovy otázky připadlo Evropskému soudu pro lidská práva, který představuje soudní moc Rady Evropy.

Několik národních delegací ve Výboru ministrů však zdůraznilo, že tento návrh odpovědi vůbec neodpověděl na Pintadovu otázku, která se netýká přímo potratů, ale lidských práv živě narozených dětí chráněných Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv.

Současné právo bylo vytvořeno tak, aby odráželo skutečnost, že členské státy si v případě potratových práv ponechávají svou suverenitu. Země se však rozcházejí v pohledu na to, kdy začíná život.

Předtím, než by Evropský soud pro lidská práva mohl prošetřit Pintadův problém, musel by vystoupit někdo, kdo by byl schopen zastupovat zájmy zesnulých dětí. V tomto případě by měly na to právo pouze rodiče, kteří se však dříve rozhodli právě pro potrat.

V tomto okamžiku několik národních delegací navrhlo zcela novou odpověď, která by potvrdila základní principy, že každá osoba má právo na život, zákaz nelidského a ponižujícího zacházení a právo na přístup ke zdravotní péči bez diskriminace na základě okolností porodu.

Některé z těchto národních delegací dodaly, že Výbor ministrů by měl členské státy Rady Evropy vyzvat, aby ve svých státních legislativách o potratech vzali v úvahu i práh životaschopnosti. Nedávno tak udělali například v Norsku. Děti narozené před 18. týdnem těhotenství dokáží samostatně dýchat minuty či dokonce hodiny; spodní hranice životaschopnosti je podle Světové zdravotnické organizace stanovena na 22 týdnů.

Některé země, jako například Spojené království a Nizozemsko, povolují potrat až do 24. týdne, ale někde je to povoleno až do konce těhotenství. "Porod živého dítěte" je mezi mnohými "komplikacemi" při potratech v pozdních stádiích těhotenství tou nejobávanější.

Na základě mnoha zpráv, které ukazují, že novorozenci jsou většinou ponecháváni bez jakékoliv péče, dokud nezemřou nebo jsou přímo zabiti prostřednictvím eutanazie, byla vypracována nová odpověď. Zástupcům Výboru ministrů byla tato nová odpověď předložena 25. června, kdy byla v národních parlamentech Irska a Polska právě projednávána Pintadova otázka.

Nový návrh odpovědi hovořil o tom, že všechny lidské bytosti, které se narodily živé, mají právo na život a měly by dostat péči, jakou jejich stav vyžaduje.

I když mnohé extrémně předčasně narozené děti mohou zemřít, i tak jim však může být poskytnuta útěcha a paliativní péče. Ty děti, které na léčbu zareagují a přežijí, mohou být nakonec oceněny ve svých vlastních rodinách nebo adoptované.

Nový návrh odpovědi dodal, že v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a ve stavu chybějícího konsenzu ohledně potratů a začátku života by měly všechny státy povolující potrat zohledňovat i různé opodstatněné a současně vyvstávající skutečnosti, zvláště životaschopnost.

Po několikaměsíčním zpoždění se Výbor ministrů 9. července nakonec rozhodl, že Pintadovu písemnou otázku nezodpoví, a to i přesto, že mnohé členské státy s jeho obavami souhlasily.

Prozatím to znamená, že novorozeňata budou nadále umírat.


Převzato z lifenews.sk, 14. října 2014 článek naleznete zde.

dítě, otec, matka, rodina, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Přednáška pro život v Jihlavě (27.01.2023)
Bývalá zaměstnankyně potratového průmyslu: „Pokud opět nepřijmeme ctnost sexuální čistoty, potraty zde vždy budou existovat“ (27.12.2022)
Stop Genocidě - květen 22 - zpráva a poděkování (31.05.2022)
Páter Pio věřil, že potrat není jen vraždou nevinného člověka, ale také opravdovou sebevraždou. (17.05.2022)
Karol Dučák: Proč nás nedojímá zabíjení dětí v lůnech ukrajinských i ruských matek? (05.04.2022)
Největší ničitel pokoje – výkřik nevinného nenarozeného dítěte (29.03.2022)
Indie: Za 20 let potraceno 12 milionů děvčátek (29.01.2022)
Postižené dítě? (25.01.2022)
Miliony embryí byly zničeny (24.01.2022)
Kněz odpustil svému otci (23.01.2022)
Země draka a politika jednoho dítěte aneb myšlenky mají následky (20.12.2021)
Víme, že zabíjejí děti - my všichni to víme (20.09.2021)
Evropský parlament plánuje prohlásit potrat za "lidské právo" /podepsat petice (22.06.2021)
Kuřecí embryo nesmíš zabít, protože ho to bolí; ale miminko při potratu můžeš trhat na kusy (22.06.2021)
Odpouštím potratářovi, který mě chtěl zabít, a doufám, že i on jednou olituje, co dělá (30.03.2021)
Nezabíjej dítě (svědectví Dr. Wandy Półtawské) (08.03.2021)
To není statistika, ale utrpení (07.03.2021)
25letá studie dokazuje, že potrat ženu zraňuje (03.02.2021)
Joe Biden obnovuje veřejné financování pro-potratové Světové zdravotnické organizace (30.01.2021)
Žalem zdrcená žena po potratu tabletkami: "Když bylo po všem, chtěla jsem zemřít." (28.12.2020)
Postižená modelkou (09.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 3. část (03.12.2020)
Rozzuřené publikum: 13-letá dívka na zasedání rady města přirovnává potraty k otroctví (26.11.2020)
'Choice42': děti obětované božstvům moderní doby jako ve starověku - nic nového pod sluncem (20.11.2020)
Prezident Trump: 'Nemůžete soucítit s bezbrannými a zároveň podporovat potraty!' (05.09.2020)
Legální potraty a eutanazie - dědictví nacismu a komunismu (13.08.2020)
Trump stahuje USA z WHO, která chtěla použít koronavirové fondy na potraty (17.07.2020)
434 lidskoprávních skupin ze 16 zemí odsuzuje OSN za podporu zabíjení dětí potraty (21.06.2020)
Odmítnutí potratu není rasová diskriminace (18.06.2020)
Důvod, proč odstranit prezidenta Trumpa: jeho pro-life postoj (26.04.2020)
Báseň Holčička (17.02.2020)
8 svědectví žen, které potratily svoje děti - "Byla to hlava mého dítěte" (19.01.2020)
Jim Caviezel: Potrat je obrovským hříchem Američanů (23.08.2019)
Hana Přikrylová: Závidím (báseň) (22.06.2019)
Sv. páter Pio varoval, že potraty jsou "sebevraždou lidské rasy" (16.02.2019)
Silné svědectví rodiny Zemkovy (05.02.2019)
Patrik Daniška: Zastavme násilí na nenarozených ženách (12.12.2018)
Arcibiskup kanadskému premiérovi: „Jste zmatený!“ + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 5/2018 (05.02.2018)
O tom, jak satan zneužívá 'megacentrum' Planned Parenthood k výsměchu z narození Krista (02.02.2018)
Co se děje s ženami, kterým byl odmítnut potrat? 95% z nich "žije šťastně až do smrti" (02.01.2018)
Rada Evropy: „Potraty bez omezení“ (20.12.2017)
Potrat není normální lékařský výkon /+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 47/2017 (25.11.2017)
Kardinál Sarah říká: Boj proti potratům je "součástí konečné bitvy ... mezi Bohem a satanem" (17.11.2017)
Rada OSN pro lidská práva formálně vylučuje nenarozené děti z "práva na život" (17.11.2017)
Neutekla jsem ... (11.11.2017)
* EP: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách
* OSN redefinuje právo na život
(18.09.2017)
Sv. páter Pio o potratu (14.08.2017)
Polovina potratů bylo vykonáno ženám, které používaly antikoncepci, potvrzuje potratová společnost v Británii (31.07.2017)
Bolivijský biskup: Souhlas s potratem je jako volání “Ukřižuj!” (14.04.2017)
Čekají výhradu ve svědomí kvóty? (17.03.2017)
Upíraní výhrady svědomí dělá z lékaře režimního kata (26.02.2017)
Chlapec bez mozku šokuje lékaře poté, co rodiče odmítají potrat (15.12.2016)
Francouzský soud rozhodl: Usmívající se děti s Downovým syndromem na veřejnost nepatří (27.11.2016)
Kroky k uzdravení ran způsobené úmyslným potratem (30.10.2016)
"Je to moje tělo": Potrat jako protiklad eucharistie? (10.10.2016)
Bude Mezinárodní den bezpečného potratu? (06.10.2016)
Děkovný dopis kardinála Duky (19.09.2016)
Epická odpověď kardinála Arinze na politiky kteří říkají "osobně jsem proti potratům" (04.09.2016)
Hledání Božího odpuštění v případě potratu ti zázračně změní život. Věř mi, viděl jsem to. (28.07.2016)
Kniha propagující potraty už i pro děti: "Moje sestřička, která byla chvíli v bříšku mámy, je nyní šťastný duch" (20.03.2016)
Je výzva k potratům kvůli viru Zika novou eugenikou? (25.02.2016)
Čtyři důvody, proč potrat ženy ponižuje (25.12.2015)
Pilulka na odvrácení potratu už zachránila 137 dětí (22.12.2015)
Bohužel i křesťané chodí na potraty (16.12.2015)
OSN vybízí Polsko, aby povolilo potrat na požádání - a to ve jménu "práv dětí" (06.12.2015)
Výbor OSN: Děti v lůně matky nemají právo na život, avšak vynechává alespoň zmínky o právu na smrt (03.12.2015)
Způsoby, kterými porno ničí pro-life cíle (30.10.2015)
Prostituce, pornografie a potraty: Tři strany téže mince (13.10.2015)
Dítě smíření: Když ztratit znamená získat (12.10.2015)
NEVHODNÉ pro slabší povahy: Na veřejnost se dostalo páté šokující video největší potratářského sítě (08.10.2015)
Mluvčí KBS ke zprávám o vyjádřeních Svatého otce ohledně interrupcí (06.09.2015)
* Svědectví sester o přežitých potratech
* Rada Evropy dostala petici proti zabíjení novorozenců
(23.06.2015)
Lékaři dneška? Více životy berou, než zachraňují (05.06.2015)
Potrat ne. A co antikoncepce? (22.05.2015)
Ta pilulka není potratová. Jen někdy zabíjí embrya. (19.04.2015)
Odpustila otci, který ji 14 let znásilňoval (17.03.2015)
Praktikantka nezvládla pohled na potrat ve vysokém stádiu těhotenství (02.03.2015)
Uprchlickým dětem budou v Americe doporučeny potraty (25.02.2015)
Šla na potrat, protože čekala chlapečka (19.02.2015)
Prezident Spojených států zařadil potrat mezi „základní americké hodnoty“ (12.02.2015)
Irský pár má po čtyřech spontánních potratech krásná čtyřčata (13.01.2015)
Srdcervoucí příběhy žen, které byly na potratu (12.01.2015)
Podle studie umožňuje zákaz potratů zlepšení zdraví matek (30.12.2014)
Mše sv. za nenarozené děti 11.12., Brno (04.12.2014)
Bývalá potratářka hovoří o reakcích žen po potratu (05.11.2014)
V Rusku zákaz propagace potratů (01.11.2014)
Porodnost na Zemi (31.10.2014)
V Nigérii jsou děti oblíbeny a matky ve vážnosti (30.10.2014)
Církevní nauku o oplodnění "in vitro" nelze změnit (27.10.2014)
Bill Gates podporuje antikoncepci (23.10.2014)
Chen Guangcheng proti politice jednoho dítěte v Číně (20.10.2014)
Příběh Steva Jobse (19.10.2014)
Rok 1941:„To nejsou skuteční lidé!“ A rok 2012 (2014)? (18.10.2014)
Byla jsem pro-choice a potom se všechno změnilo... Byla jsem na potratu. (20.09.2014)
Fotografie potracených dětí mohou pomoct matkám, které měly potrat (04.09.2014)
Svědectví: Moje dcera se stala pro-life aktivistkou. Nemohla jsem jí říct, že jsem byla potratit jejího bratra (12.08.2014)
Výpověď potratářky o umělém přerušení těhotenství ve třetím trimestru (12.08.2014)
Švédsko: Porodní asistentka bez ochoty asistovat při potratech nezíská zaměstnání (07.08.2014)
85 % žen rezignovalo na potrat (06.07.2014)
Žena, která byla na čtyřech potratech: Potraty vám mohou změnit život (21.05.2014)
Potrat: Běžná úloha pro švédské porodní asistentky. Bez výhrad (14.05.2014)
Každé dítě je cenné (04.05.2014)
Hillary Clinton v OSN: Bez potratů nedosáhne lidstvo pokroku (08.04.2014)
Ženy popisují potrat: "Nikdo mě nepřipravil na spalující bolest" (08.04.2014)
I s ohledem na nehygienické potraty je třeba říci pravdu (07.04.2014)
Dar Boží lásky (27.03.2014)
Taková malá zkušenost, jak je důležitá modlitba (15.01.2014)
Barack Obama - bez slitování nad bezbrannými (15.01.2014)
Čína - civilizace smrti (06.11.2013)
Píseň Kouzlo, že tu jsem od Petra Žamberského (06.08.2013)
Co hrozí ženám, kterým lékaři odmítli provést potrat? (30.06.2013)
Lékařské námitky proti RU-486 (18.03.2013)
Potraty a k tomu magie - svědectví o okultních praktikách na jedné interrupční klinice (28.12.2010)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 11. 11. 2014 | 5372 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace