Zajímavé...

Dechtice - místo zjevení Panny Marie - Královny pomoci

Dechtice2 Dechtice - slovenská vesnička vzdálená 18 km od Trnavy je již od roku 1994 místem zjevení Panny Marie, která se zde zjevuje jako KRÁLOVNA POMOCI.
V tomto příspěvku přináším odkaz s informacemi o tamním dění, vizionářích, posestvích a také reportáž ze zjevení 3. října, kdy P. Maria znovu vyzvala k modlitbě růžence.

Hlavní poselství, která přinesla Královna Pomoci,
jsou zaměřena na slova:
BůH, VíRA, MODLITBA, OBRÁCENí, PůST, POKOJ, MÍR, SMÍŘENÍ.


Internetová stránka o místě zjevení v Dechticích a podrobnostmi o zjeveních, rozhovory s vizionáři a dalšími informacemi.
http://www.napri.sk/stranky/dechtice/
sekce Rozhovory.


KRÁĽOVNÁ POMOCI 3. OKTÓBRA 2010: MODLITBA RUŽENCA OBNOVÍ VAŠE FARNOSTI


Dňa 3. októbra 2010, na prvú nedeľu, sa v Dechticiach zišlo množstvo veriacich na pravidelnej púti, na ktorej sa dechtickým vizionárom zjavuje Kráľovná pomoci. Ako je známe, spolu s ňou sa pri Jej zjavení približne 10 minút modlia, a Martin Gavenda tlmočí prítomným jej posolstvo - odkaz.

O 12. 00 po modlitbe Anjel Pána sa sprievod pobral na horu Boričky, cestou sa modliac krížovú cestu. Tentoraz boli prítomní vizionári Martin Gavenda, jeho sestra Mária Gavendová a Jozef Danko.

Pri slávnostnom sv. ruženci pred krížom na Boričkách Jozef Danko prečítal tieto staršie posolstvá Panny Márie:

Sprevádzam vaše kroky


Moje deti,
prichádzam k vám s materinským požehnaním a so želaním, aby ste vykročili na cestu jednoty a lásky. Tu v Dechticiach sa spoločne modlíme a vyprosujeme od milujúceho Otca dar viery všetkým národom. Ak vaše srdcia budú zjednotené v láske, svet uverí v môjho Syna skrze vaše svedectvo jednoty a lásky. Som vašou Kráľovnou pomoci. Som Kráľovnou a Pomocnicou kresťanov. Som s vami, deti moje a sprevádzam vaše kroky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Prijmite pomoc Ducha Svätého


Moje deti,
mám radosť z toho, s akou láskou a dôverou sa na mňa obraciate, vo svojich modlitbách. Na nikoho z vás nezabúdam, pretože vás mám ukrytých vo svojom srdci, a poznám vás po mene. Tak veľmi ste drahé môjmu Srdcu!
Dnes prichádzam, aby som vám povedala, ako veľmi potrebujete v živote Ducha Svätého. Otvorte svoje dlane! A prijmite Otcov dar, nech roznieti vaše srdcia. Každý deň sa vo vás rodí predsavzatie, kráčať cestou svätosti. No nespoliehajte sa na svoje sily, aby ste nezostali ležať na ceste. Ale prijmite pomoc Ducha Svätého, ktorý bude premieňať váš hriešny život na život svätý.
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Neprestajne vzdávajte vďaky


Moje deti,
veľká je Božia Láska, Otca, nášho Stvoriteľa. Pozerajte, a uvidíte jeho lásku. Načúvajte a budete počuť o jeho Láske. Svoje srdce odvráťte od hriechu, a budete cítiť Jeho Lásku. Modlitbu majte denne na perách, a hriech vás nebude môcť odvrátiť od jeho Lásky. Neprestajne vzdávajte vďaky Stvoriteľovi života, ktorý vás stvoril pre lásku.
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Proste o dar čistého a slobodného srdca


Moje deti!
Keď sa spred vašich očí vytráca tvár milujúceho Boha, a prestávate cítiť Jeho Lásku, ponorte sa do modlitieb chvál. A proste o dar čistého a slobodného srdca. Modlitbou a sviatosťou zmierenia odoženiete mrak hriechu ktorý zatemňuje váš duchovný zrak a opäť vo vás zažiari Svetlo Božej Lásky. Čím slobodnejšie budú vaše srdcia, tým viac bude v nich Božieho Svetla. Čím viac budete milovať, tým viac budete žiariť Božím Svetlom.
Ponáram vás do Lásky Ježišovho a môjho Srdca.

* * *

Pred tretím desiatkom slávnostného ruženca sa vizionárom zjavila Kráľovná pomoci a modlila sa s nimi.
Martin po zjavení a po dokončení modlitby sv. ruženca spolu s pútnikmi povedal:

„Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! keď Panna Mária prišla, všetkých nás objala svojou láskou. A ja som jej odovzdával každého jedného z vás. S Pannou Máriou som sa modlil Otčenáš a Sláva Otcu, za dar viery pre všetky národy, Do Lásky Panny Márie som ponoril seba, i všetkých chorých, ktorí sú tuná, i všetkých tých, ktorí ma prosili, aby som ich odovzdal Panne Márii.

Dnešným želaním Panny Márie je prosba – aby sme obnovili modlitbu ruženca v našich rodinách. Panna Mária povedala, že keď obnovíme modlitbu sv. ruženca v našich rodinách, obnovia sa naše farnosti.
Potom som sa s Pannou Máriou modlil za uzdravenie chorých.“

Mária Gavendová pútnikom povedala:
„Pochválený buď náš Pán Ježiš Kristus!
Ja som sa na začiatku s Pannou Máriou modlila Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí na celom svete. Panne Márii som odovzdávala trpiacich, zomierajúcich, duše v očistci, a najmä všetkých vás, tu prítomných. Odovzdávala som Panne Márii prosbu, aby sme nezotrvávali v negatívnych myšlienkach, ale aby sme sa stali slobodnými Božími deťmi, a dôverovali Ježišovi a Márii. Na koniec som sa s Pannou Máriou modlila za duše v očistci.“

Jozef Danko: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
S Pannou Máriou som sa na začiatku modlil Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú vieru pre všetkých ľudí na celom svete, potom som Panne Márii odovzdával všetkých vás, tu prítomných, všetko to, čo ste sem Panne Márii priniesli, a nakoniec som sa s Pannou Máriou modlil modlitbu za obrátenie hriešnikov.

Púte v Dechticiach sú každú prvú nedeľu v mesiaci po prvom piatku.


Anton Selecký

Odkazy na další články o poutích v Dechticích:

Posolstvo Kráľovnej pomoci, Dechtice, 15.09.2010

Dechtice 5. sept. 2010: Štyri krajiny pri Kráľovnej pomoci

15. výročie zjavenia Panny Márie v Dechticiach (15. augusta 2010)

Dechtice 4. júla 2010: Láska - pravá sloboda

Dechtice 3


Dechtice 4


Dechtice 5

Sdílet

Související články:
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. června 2023: Chraňte vaše duše vroucí modlitbou (17.08.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. května 2023: denně se modlete růženec (23.05.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2023: hlídejte si myšlenky (26.04.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2023: Vykvete nové jaro pro svatou Katolickou církev. (17.03.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2023: jste unavené, zraněné a nemocné (22.02.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2023: Buďte posly mého poselství (22.01.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2022: v náručí mi spatříte jediného a pravého Boha. (21.12.2022)
Dechtice - zajímavosti o poloze místa a Tajemstvích svěřovaných P. Marií (04.12.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2022: Přijímejte Ho vždy s čistým a připraveným srdcem (18.11.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2022: modlete se denně vytrvala růženec (17.10.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2022: Naše přesvatá Srdce jsou vaším útočištěm. (19.09.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. srpna 2022: Jsem vaší nanebevzatou Matkou. + Modlitba k srdcím (16.08.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2022: Prosím, pomozte mi zachraňovat duše + Modlitba k srdcím (18.07.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2022+ Modlitba ke spojeným srdcím (18.06.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2022+ Modlitba ke spojeným srdcím (17.05.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2022: Ať je pro vás mše sv. nejvzácnějším darem + Modlitba ke spojeným srdcím (17.04.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2022 + Modlitba ke spojeným srdcím (18.03.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2022: Pouze v Něm je spása (16.02.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2022: Mnohé jste nepochopily moje poselství (17.01.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2021: Pouze pravé pokání zastavuje zlo (18.12.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2021: Toto je čas očišťování (17.11.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2021: Velké zpustošení začalo. (18.10.2021)
Dechtice - výroční poselství Královny pomoci, 15. srpna 2021: Společně zvítězíme. (18.09.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2021: Je třeba konat pokán (18.09.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2021: jediná víra a důvěra je v Bohu. (17.07.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2021 (20.06.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (26.05.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (18.04.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (17.03.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (17.02.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2021: Ne hněvem a nenávistí (21.01.2021)
Požehnané Vánoce ve světle lásky Boží, s krásným poselstvím Panny Marie, Královny pomoci! (23.12.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října a 15. listopadu 2020 (18.11.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2020+ Modlitba ke spojeným srdcím (21.09.2020)
Milí přátelé, byla jsem v Dechticích (07.09.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. srpna 2020 (17.08.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2020 + Modlitba ke spojeným srdcím (16.07.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2020 + Modlitba ke spojeným srdcím (26.06.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2020+ Modlitba ke spojeným srdcím (16.04.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2020+ Modlitba ke spojeným srdcím (18.03.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2020 (24.02.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2020 (24.01.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2019 (20.12.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2019 (18.11.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2019 (21.10.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2019 (19.09.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2019 + videozáznam poutě ze 7. 7. (18.07.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2019 + videozáznam poutě z 9. 6. - Slavnost Seslání Ducha Sv. (17.06.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2019
+ videozáznam poutě z 5. 5. 2019)
(28.05.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2019 (18.04.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2019 (18.03.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2019 (03.03.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2019 (20.01.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2018 (18.12.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2018 (17.11.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2018 (17.10.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2018 (29.09.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. srpna 2018 - výročí (19.08.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2018 (20.07.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2018 (18.06.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2018 (19.05.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2018 (23.04.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2018 (19.03.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2018 (19.02.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2018 (18.01.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2017 (19.12.2017)
Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 5. listopadu 2017 (video) (16.11.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2017 (18.10.2017)
Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 8. října 2017 (video) (14.10.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. září 2017 (18.09.2017)
Prvonedělní pouť ze dne 3. září 2017 v Dechticích (video) (06.09.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. srpna 2017 (17.08.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. července 2017 (17.07.2017)
Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 9. července 2017 (video) (13.07.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 6. 2017 (20.06.2017)
Zjevení Panny Marie - Královny pomoci, 4. červen 2017 (video) (11.06.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 5. 2017 (18.05.2017)
* Pouť na horu Bôričky, Dechtice, 7. května 2017
* Zjevení Královny pomoci (videa)
(16.05.2017)
* Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 9. dubna 2017 (video)
* Dechtice - poselství Královny pomoci 15. dubna 2017
(18.04.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2017 (18.03.2017)
Dechtice, Poselství Královny pomoci, 15. 2. 2017 (17.02.2017)
Dechtice - Boričky – zjavení Královny pomoci, 5. 2. 2017 (video) (11.02.2017)
Dechtice, Poselství Královny pomoci, 15. 1. 2017 (18.01.2017)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 8. ledna 2017 (video) (12.01.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 12. 2016 (19.12.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice 4. prosince 2016 (video) (10.12.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 10. a 15. 11. 2016 (17.11.2016)
Zjevení Panny Marie, Dechtice, 6. listopadu 2016 (08.11.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. X. 2016 (video) (14.10.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 9. 2016 (22.09.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 4. IX. 2016 (video) (09.09.2016)
* Poselství Královny pomoci: Víra a radost (video)
* Petice dechtických poutníků
(22.08.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 8. 2016 - výročí (18.08.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 7. 2016 (18.07.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 3. července 2016 (video) (07.07.2016)
Dechtice, Poselství Královny pomoci, 15. 6. 2016 (17.06.2016)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 5. června 2016 (video) (12.06.2016)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 8. května 2016 (Video) (13.05.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 4. 2016 (17.04.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. března 2016 (19.03.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 6. března 2016 (video) (14.03.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 2. 2016 (21.02.2016)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 7. února 2016 (video) (11.02.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 1. 1016 (17.01.2016)
Zjevení Královny pomoci - Dechtice, 3. ledna 2016 (13.01.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. prosince 2015: Klaňme se Mu (21.12.2015)
Dechtice, Královna pomoci: Proste za dar živé víry (Video) (13.12.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. listopadu 2015: Litujte své hříchy (18.11.2015)
DECHTICE: Zjevení Královny pomoci, 8. listopadu 2015: (video) (16.11.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 10. 2015 (18.10.2015)
DECHTICE: Zjevení Královny pomoci, 4. říjen 2015: Buďte živým svědectvím (+video) (12.10.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. září 2015 (18.09.2015)
Video: Královna pomoci, 6. září 2015: Zcela se otevřete Ježíši (14.09.2015)
Královna pomoci, 15. srpna 2015, Dechtice: Zanechte hřích (+video) (26.08.2015)
Výzva k Novéně ke Královně pomoci / 20 let zjevení v Dechticích (12.08.2015)
* Video: Pouť v Dechticích 5. 7. 2015
* Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. července 2015
(19.07.2015)
Dechtice - Poselství Královny pomoci, 15. června 2015 (16.06.2015)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 7. června 2015 (+ video) (12.06.2015)
Dechtice - Poselství Královny pomoci, 15. 5. 2015 (18.05.2015)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice 3. května 2015: Cesta lásky (+ video) (11.05.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 4. 2015 (17.04.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. 3. 2015 (18.03.2015)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 8. března 2015: Vítězství je v kříži (12.03.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. 2. 2015 (17.02.2015)
Video - Královna pomoci, Dechtice, 8. února 2015: Kdy pochopíte, že potřebujete modlitbu? (11.02.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice - 15. 1. 2015 (16.01.2015)
20. výročí zjevení Panny Marie, Královny pomoci v Dechticích, 4. prosinec 2014 (09.01.2015)
Královna pomoci, Dechtice, 4. ledna 2015 (- Video) (09.01.2015)
Dechtice - Poselství Královny pomoci 15.12. 2014 (19.12.2014)
Video: Pouť ke Královně pomoci, 7. prosince 2014, Hodina milosti (11.12.2014)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 11. 2014: Společná modlitba - Boží blízkost (17.11.2014)
Video: Zjevení Královny pomoci- Cesta čistoty a pokory (13.11.2014)
Dechtice - Poselství Královny pomoci, 15. 10. 2014 (17.10.2014)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice 5. října 2014 (10.10.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice - 15. 9. 2014 (17.09.2014)
OROL TV: Královna pomoci, Dechtice: Osvoboďte se od nenávisti (11.09.2014)
Výročí zjevení Královny pomoci, Dechtice, 15. srpen 2014: Přijměte mou lásku (21.08.2014)
Poselství P. Marie - Královny pomoci, Dechtice, 15. 7. 2014 (17.07.2014)
OROL TV: Královna pomoci, pouť na první neděli 6. července 2014,
KINO: Svatá Rita, 1. a 2. díl
(13.07.2014)
Královna pomoci, Dechtice, 8. 6. 2014: Potřebujete uzdravení
(také video)
(14.06.2014)
Poselství Královny pomoci - Dechtice - 15. května 2014 (18.05.2014)
Video: Dechtice, Prvonedělní pouť 4. května 2014, (08.05.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 4. 2014 (16.04.2014)
Videa: Zjevení Královny pomoci, Dechtice 6. 4. 2014
+ Křížová cesta z pohledu boje proti gender-ideologii
(12.04.2014)
Video - Dechtice: zjevení Královny pomoci 9. března 2014 (13.03.2014)
Dechtice - poselství z 15. 2. 2014 (17.02.2014)
OROL TV: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. února 2014
* Možnost objednání DVD - Dechtice - královné pomoci
(12.02.2014)
VIDEO: Pouť ke Královně pomoci, Dechtice, 5. leden 2014 (08.01.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 12. 2013 (25.12.2013)
Dechtice, 4. a 8. prosinec 2013, poutě ke Královně pomoci (au/video) + Novéna ke KRÁLOVNĚ POMOCI (13.12.2013)
TV OROL: Pouť ke Královně pomoci, Dechtice, 3. listopad 2013 (06.11.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. října 2013: Děkuji, že bráníte život! (18.10.2013)
OROL TV - Dechtice: Královna pomoci na výročí zjevení 15. srpna 2013: Děti moje, žehnejte světu (17.08.2013)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 4. srpna 2013
+ Video, svědectví poutníků, oznámení
(09.08.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. července 2013:
Obraťte se na Nebeského Otce s důvěrou!
(23.07.2013)
Královna pomoci, Dechtice, Velikonoční neděle 2012: Modlete se za dar víry (13.04.2012)
Dechtice 31.března 2012: Pouť lásky a požehnání (+video) (03.04.2012)
Královna pomoci, 15. března 2012: Vítězství kříže (19.03.2012)
Dechtice: Královna pomoci 15.dubna 2011 (19.04.2011)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15.2.2011: Modlitba přinese život (16.02.2011)
Dechtice: Rozdávejte naději! (14.02.2011)
Dechtice - Svátek Královny Pomoci a 16. výročí zjevení (09.12.2010)
Královna pomoci, Dechtice, 15.11.2010 (23.11.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 10. 2010 | 41422 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace