Zajímavé...

Dechtice, 4. a 8. prosinec 2013, poutě ke Královně pomoci (au/video) + Novéna ke KRÁLOVNĚ POMOCI

Dechtice Přinášíme záznam z prosincových poutí ke Královně pomoci v Dechticích.
4. výročí zjevení a (neoficiální) svátek P. Marie, Královny pomoci,
8. první neděle v měsíci a slavnost Neposkvrněného početí.
Najdete též novénu ke Královně pomoci.

Zjevení Panny Marie, 4. prosince 2013,
na den, který si Královna pomoci vybrala
jako zatím neoficiální svátek
Královny pomoci.
(audiozáznam)


http://www.orol.tv/videos/zjavenie-kralovnej-pomoci-4-decembra-2013/
Zjevení Královny pomoci 8. prosince 2013,
svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie
(videozáznam)


http://vimeo.com/81713806
Dechtice 12/2013, foto z magnificat.sk


NOVÉNA KE KRÁLOVNĚ POMOCI


Boží dobrota nám dva tisíce let připomíná směr a způsob k jediné Pravdě, učí nás, jak máme kráčet po cestě lásky, míru a svatosti. Nejprve k nám Bůh promluvil ve svém nesmírném milosrdenství skrze svého Syna a pak mnoho krát různými způsoby rovnal naše křivolaké cesty.

Nebeský Otec nám dal ve své nekonečné dobrotě neobyčejný dar - zjevení Panny Marie. Naše Matka Maria se v Dechticích představila jako KRÁLOVNA POMOCI. Řekla: "Mně sem (posílá) Pán Bůh. Určil mi úkol, abych vás utvrdila ve všem, co máte svěřeno a napsáno v Písmu svatém. Chce, abych vám znovu ukázala cíl, ke kterým máte spěchat. Pán Bůh chce vaši změnu života, vaše obrácení. Chce vás zachránit pro věčný život, který vám už v nebi připravil. A proto se k vám každý den sklání skrze svá slova. Svá slova vám podává přes svou služebnici. Já jsem Jeho Služebnice. Opakuji vám od něj vše, na co jste zapomněli a co vám chybí, protože to je Otcova vůle ... "/ Královna pomoci 6.9.1998 /

První den


Ó, nejsvětější Matko, Královno pomoci, do tvých rukou složil Bůh poklady svých milostí a svého slitování. Utíkáme se proto k tobě plní důvěry v tvou mateřskou lásku a neustálou pomoc. Chceme svou lásku a důvěru k tobě projevit i tím, že se budeme snažit žít tvoje poselství, vždy kráčet s tebou a modlit se za to, aby den 4. prosinec byl v církvi uznán jako svátek KRÁLOVNY POMOCI. Toto přání jsi nám oznámila 6. dubna 1996 těmito slovy: "Drahé děti, velmi bych si přála, aby na den výročí zjevení, 4. prosince, byl církevně schválen svátek Královny pomoci. Drahé děti, ať je pro vás vrch Svätodušnica prvním místem zjevení. "

/ 4.12.1994 se poprvé zjevila Martinovi G. /

Královno pomoci, chceme plnit a přijmout do svých srdcí poselství, která jsou zaměřena na slova: BŮH, VÍRA, MODLITBA, OBRÁCENÍ, PŮST, MÍR, KLID a USMÍŘENÍ.

Prosíme tě, abychom při čtení těchto poselství pochopili jejich význam. Vyzýváme tě Duchu Svatý, pomoz nám pochopit jejich naléhavost a hloubku. Královno pomoci, prosíme tě, vyprošuj pro nás sílu, abychom je dokázali žít ke slávě Boha a spáse našich duší. Amen.

Matko Maria, naše Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Druhý den - BŮH


"Moje děti! Chci vás povzbudit, abyste neochabovaly ve svých závazcích a předsevzetích. Držte se svého Nebeského Otce za ruku a buďte jako malé děti. Malé dítě, když se odtrhne od svého otce, je ztraceno a touží ho co nejdříve najít. Děti, držte se pevně svého Nebeského Otce a ON vás povede. Vy jste jeho děti. Kolikrát vy umožníte Bohu přetvořit vaše srdce, tolikrát vás ON udělá šťastnými. " Modlíme se: Panno Maria, Královno pomoci, vypros nám odevzdanost, vroucnost a důvěru k všemohoucímu Bohu. Ať je naše oddanost odpovědí na volání a otevřenou náruč Boha. Slova "Staň se" a "Ano" ať jsou neustálým výkřikem souhlasu našeho srdce a vděčností za Boží dobrotu. Slibujeme ti, ó, Královno pomoci, že se budeme snažit připodobnit tobě vytrvalou snahou přiblížit se k tvým ctnostem. Prosíme tě, dej nám sílu, abychom se věrností, vděčnou láskou a smýšlením v Duchu Svatém dokázali otevřít Bohu, aby nám Bůh mohl přetvořit naše srdce a udělat nás šťastnými. Amen.

Matko Maria, naše Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ... Loretánské litanie.

Třetí den - VÍRA


"Moje děti, miluji vás. Děti, dnes vidím, jak toužíte po víře, jak toužíte po spojení s Bohem v modlitbě. Děti, nedejte se odradit, když se vám nedaří modlit se. Nečekejte během modlitby na zázraky, ale dychtěte po živém Bohu. Dychtěte po Bohu v Oltářní Svátosti, a když k vám přijde, nechte na sebe působit jeho lásku a bezmezný klid. Nebojte se, já vám pomůžu, protože vás miluji. "

Modlíme se: Panno Maria, Královno pomoci, děkujeme ti za tvé ujištění a tvou péči o naši duši a tělo. Prosíme tě, vypros nám, našim dětem, rodinám, národu a celému světu od Pána Ježíše Krista dar živé víry. Vypros nám dar modlitby, oživ touhu po Bohu v Oltářní Svátosti, aby láska z ní mohla působit na nás během celého života. Amen.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ... Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Čtvrtý den - MODLITBA


"Moje drahé děti, dnes vás chci pozvat k modlitbě. Děti, otevřete vaše srdce pro modlitbu. Ať je vaše modlitba upřímná a čistá. Když vaše modlitba bude upřímná a čistá, tak z této modlitby budete naplněni klidem a láskou a ve vás rozkvete radostná víra. Vždyť modlitba je rozhovor s vaším Nebeským Otcem. Tak z vaší modlitby budete mít radost. "

Modlíme se: Panno Maria, Královno pomoci, pomoz nám, aby nás naše modlitba proměňovala. Prosíme tě, nauč nás modlit se, aby naše modlitba byla upřímná a čistá, aby skrze ni mohl Bůh přicházet k nám. Prosíme tě, dej, aby místa, kde jsme a žijeme, naše škola, kancelář, naše kuchyně, naše firma, byly posvěcené našimi modlitbami a Boží přítomností v nás. Dej, aby modlitba proměňovala místa na Boží příbytek, na místa, kde je zvelebován Bůh a kde se všichni navzájem milují. Amen.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Pátý den - OBRÁCENÍ


"Moje děti! Toto poselství vám svěřuji, aby se tento lid polepšil. Děti, více se modlete za mládež, protože ona potřebuje velmi mnoho modliteb a půstů. Děti, chci, abyste plnily mé výzvy a prosby a aby vaše srdce byla čistá. Ty můj malý národe, dokdy budeš urážet Boha a vašeho Pána ve Svátosti oltářní? Vaše srdce neznají lásku, neboť vám je snazší činit hřích, než se mu vyhnout. Prosím vás o vaše obrácení. Chci, abyste se obrátiliy děti. Nepřeji si vaše zatracení. Prosím, obraťte se! "

Modlíme se: Panno Maria, Královno pomoci, prosíme, podej nám svou pomocnou ruku. Chceme ji přijmout a nechat se tebou vést. Chceme s tebou a s tvou pomocí vést boj proti Zlému. Prosíme tě, pomoz nám a veď nás, protože pokud nám ty nepomůžeš, zahyneme. Nauč nás odprosit Boha za urážky a hřích v našem národě. Prosíme tě, Královno pomoci, vypros našemu národu obrácení. Zadrž trestající ruku svého Syna, neboť jsi Matka a Královna celého lidstva, Královna celého vesmíru. V tebe skládáme všechnu naši naději a důvěru. Zachraň nás. Neopouštěj nás Maria, Královno pomoci. Amen.

Matka Maria, Královna pomoci, buď s námi a stoj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Šestý den - PŮST


"Moje drahé děti! Děti, modlete se a dělejte pokání, protože Boží láska je blízko vás. Modlete se, dělejte pokání a držte půst. Modlete se svatý růženec a to-radostný, bolestný a slavný. Čiňte pokání - přicházejte na mši sv. ke svatému přijímání a na sv. růženec. Držte půst - každé pondělí, středu a pátek. Děti, modlete se, dělejte pokání a postěte se, protože Boží trest je blízko. "

Modlíme se: Maria, Královno pomoci, pomoz nám vytrvat ve věrnosti Bohu a dodržet tebou doporučený půst, protože jak řekl tvůj Syn, některé formy zla se dají přemoci jen modlitbou a postem. Buď pro nás vzorem v umrtvování se. Vysvoboď nás od vyhledávání osobních požitků. Nauč nás přijmout i nepohodlí, hlad, žízeň, tělesné bolesti a potíže, únavu.

Nauč nás (lásce k) Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše a tvému ​​Neposkvrněnému Srdci. Prosíme tě, Královno pomoci, vyprošuj klid a lásku pro náš národ, pro celý svět a věčnou spásu našich duší. Amen.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Sedmý den - KLID


"Děti, vaše srdce začínají podléhat strachu, když vidíte, a slyšíte, co se kolem vás děje. Proto k vám dnes přicházím s naléhavou prosbou, abyste se navzájem jeden za druhého modlili - za mír v srdcích. Když ho vám Pán Ježíš vlije do srdcí, pak se vám bude snadněji vyprošovat klid pro celý svět. Modlete se za mír ve světě, neboť se neklid začíná velmi šířit. Nynější svět velmi potřebuje modlitby za mír a také pro vás je velmi, velmi potřebný. Všechny své modlitby obětujte na tento úmysl. "

Modlíme se: Panno Maria, Královno pomoci, ty jsi plná Boha a plná milosti. V tobě je nevyčerpatelný poklad dobra a lásky, neustále pomáháš všem, kteří tě o pomoc prosí. Vypros nám Ducha Svatého, aby On v nás působil svou láskou a klidem, aby přetvořil naše kamenné srdce na srdce plné lásky a Ježíšova klidu. Prosíme tě o klid do našich srdcí, abychom ho mohli rozdávat a rozmnožovat ve světě, ve kterém žijeme. Věříme, že tento potřebný klid nám u svého Syna, našeho Pána a Krále Klidu vyprosíš a jsme ti za to nesmírně vděční. Amen.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Osmý den - MÍR


"Drahé děti! Opět vám dnes říkám. Klid, klid, musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a vždy jen klid. Převeliká je jeho láska, že mě posílá k vám přinést vám klid. Rozevřete svou náruč pro Hospodina, protože vám daruje pokoj. Přijímejte pozvání pro přijímání klidu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. S Bohem, miluji vás."

Panna Maria nakonec dodala: "MÍR, MÍR, MÍR!"

Modlíme se: Panno Maria, Královno pomoci, máš moc nad všemi duchovními poklady, jsi Nevěsta Ducha Svatého. Ve své poslušnosti, oddanosti Bohu, přijetí a plnění Boží vůle, stala ses velkou v Božích očích. Bůh si tě vyvolil a pro tvé ctnosti jsi byla odměněna. Proto se dnes s velkou důvěrou obracíme k tobě, Královno pomoci. Vypros každému, kteří se ti zasvěcujeme mír v srdci, odpuštění, klid a mír do srdcí i pro ty, kteří ještě nepoznali Boží lásku jako velký boží dar. Prosíme, vyprošuj u svého Syna mír pro náš národ, pro všechny národy a pro celý svět. Amen.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Devátý den - Smíření


"Drahé děti! Neodmítejte toto poselství, které vám dnes dává vaše Matka. Ten, který mě poslal, poslal mě k vám z jeho velké lásky. Smiřte se, smiřte se s Ním, smiřte se s Bohem. Neboť to, že jsem tu s vámi, je Jeho převeliká láska. Nabádám vás, dítka, nejprve se smiřte ve vašich rodinách, pak mezi sousedy a v národě, a pak mezi státy. Jen tak se můžete smířit s Bohem. Vyzývám vás k usmíření, které k vám přichází od Stvořitele."

Modlíme se: Maria, Královno pomoci, ty si velmi přeješ, abychom se k sobě chovali jako bratři a sestry. Učíš nás, abychom se navzájem mezi sebou milovali, aby nikdo nebyl opuštěný, nešťastný, nemilovaný. Ty chceš, aby se všechny děti mohly setkat v nebi se svým Stvořitelem. Nejslitovnější Královno, věříme, že pro lásku ke svému Synu Ježíši Kristu neopustíš své děti, které v tebe skládají všechnu svou důvěru, protože jsi naše Matka, Matka kněží, Matka rodin, Matka církve, a pro všechny společně - Královna pomoci. Prosíme tě, vypros nám sílu, abychom dokázali odpustit i nepřátelům. Amen.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Závěr


Děkujeme, Ti Bože, že jsi k nám poslal Královnu pomoci, aby nás vedla a učila žít evangelium. Děkujeme ti, Královno pomoci, že jsi přijala od Boha misi na našem drahém Slovensku. Děkujeme ti, že nás učíš modlitby lásky a důvěry. Děkujeme ti, drahá naše Maminko, že nás učíš naplňovat se Duchem Svatým a milovat Ježíše Krista v eucharistii. Děkujeme ti, Královno pomoci, že nás připravuješ na splnění Božího plánu - modlit se za víru ve světě a nabídnout národům živou víru v Boha.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás a veď nás cestou svatosti. Amen.

3 x Sláva Otci ...

Převzato z www.magnificat.sk, článek, vydaný 25. 11. 20012, naleznete zde.

Královna pomoci


Tato novéna vyšla na Fatym.com 28. 11. 2012, v článku, kteerý najdete ZDE.

Královna pomoci

Sdílet

Související články:
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. června 2023: Chraňte vaše duše vroucí modlitbou (17.08.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. května 2023: denně se modlete růženec (23.05.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2023: hlídejte si myšlenky (26.04.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2023: Vykvete nové jaro pro svatou Katolickou církev. (17.03.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2023: jste unavené, zraněné a nemocné (22.02.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2023: Buďte posly mého poselství (22.01.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2022: v náručí mi spatříte jediného a pravého Boha. (21.12.2022)
Dechtice - zajímavosti o poloze místa a Tajemstvích svěřovaných P. Marií (04.12.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2022: Přijímejte Ho vždy s čistým a připraveným srdcem (18.11.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2022: modlete se denně vytrvala růženec (17.10.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2022: Naše přesvatá Srdce jsou vaším útočištěm. (19.09.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. srpna 2022: Jsem vaší nanebevzatou Matkou. + Modlitba k srdcím (16.08.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2022: Prosím, pomozte mi zachraňovat duše + Modlitba k srdcím (18.07.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2022+ Modlitba ke spojeným srdcím (18.06.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2022+ Modlitba ke spojeným srdcím (17.05.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2022: Ať je pro vás mše sv. nejvzácnějším darem + Modlitba ke spojeným srdcím (17.04.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2022 + Modlitba ke spojeným srdcím (18.03.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2022: Pouze v Něm je spása (16.02.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2022: Mnohé jste nepochopily moje poselství (17.01.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2021: Pouze pravé pokání zastavuje zlo (18.12.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2021: Toto je čas očišťování (17.11.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2021: Velké zpustošení začalo. (18.10.2021)
Dechtice - výroční poselství Královny pomoci, 15. srpna 2021: Společně zvítězíme. (18.09.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2021: Je třeba konat pokán (18.09.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2021: jediná víra a důvěra je v Bohu. (17.07.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2021 (20.06.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (26.05.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (18.04.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (17.03.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (17.02.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2021: Ne hněvem a nenávistí (21.01.2021)
Požehnané Vánoce ve světle lásky Boží, s krásným poselstvím Panny Marie, Královny pomoci! (23.12.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října a 15. listopadu 2020 (18.11.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2020+ Modlitba ke spojeným srdcím (21.09.2020)
Milí přátelé, byla jsem v Dechticích (07.09.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. srpna 2020 (17.08.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2020 + Modlitba ke spojeným srdcím (16.07.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2020 + Modlitba ke spojeným srdcím (26.06.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2020+ Modlitba ke spojeným srdcím (16.04.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2020+ Modlitba ke spojeným srdcím (18.03.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2020 (24.02.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2020 (24.01.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2019 (20.12.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2019 (18.11.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2019 (21.10.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2019 (19.09.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2019 + videozáznam poutě ze 7. 7. (18.07.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2019 + videozáznam poutě z 9. 6. - Slavnost Seslání Ducha Sv. (17.06.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2019
+ videozáznam poutě z 5. 5. 2019)
(28.05.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2019 (18.04.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2019 (18.03.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2019 (03.03.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2019 (20.01.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2018 (18.12.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2018 (17.11.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2018 (17.10.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2018 (29.09.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. srpna 2018 - výročí (19.08.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2018 (20.07.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2018 (18.06.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2018 (19.05.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2018 (23.04.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2018 (19.03.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2018 (19.02.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2018 (18.01.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2017 (19.12.2017)
Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 5. listopadu 2017 (video) (16.11.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2017 (18.10.2017)
Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 8. října 2017 (video) (14.10.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. září 2017 (18.09.2017)
Prvonedělní pouť ze dne 3. září 2017 v Dechticích (video) (06.09.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. srpna 2017 (17.08.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. července 2017 (17.07.2017)
Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 9. července 2017 (video) (13.07.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 6. 2017 (20.06.2017)
Zjevení Panny Marie - Královny pomoci, 4. červen 2017 (video) (11.06.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 5. 2017 (18.05.2017)
* Pouť na horu Bôričky, Dechtice, 7. května 2017
* Zjevení Královny pomoci (videa)
(16.05.2017)
* Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 9. dubna 2017 (video)
* Dechtice - poselství Královny pomoci 15. dubna 2017
(18.04.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2017 (18.03.2017)
Dechtice, Poselství Královny pomoci, 15. 2. 2017 (17.02.2017)
Dechtice - Boričky – zjavení Královny pomoci, 5. 2. 2017 (video) (11.02.2017)
Dechtice, Poselství Královny pomoci, 15. 1. 2017 (18.01.2017)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 8. ledna 2017 (video) (12.01.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 12. 2016 (19.12.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice 4. prosince 2016 (video) (10.12.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 10. a 15. 11. 2016 (17.11.2016)
Zjevení Panny Marie, Dechtice, 6. listopadu 2016 (08.11.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. X. 2016 (video) (14.10.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 9. 2016 (22.09.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 4. IX. 2016 (video) (09.09.2016)
* Poselství Královny pomoci: Víra a radost (video)
* Petice dechtických poutníků
(22.08.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 8. 2016 - výročí (18.08.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 7. 2016 (18.07.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 3. července 2016 (video) (07.07.2016)
Dechtice, Poselství Královny pomoci, 15. 6. 2016 (17.06.2016)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 5. června 2016 (video) (12.06.2016)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 8. května 2016 (Video) (13.05.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 4. 2016 (17.04.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. března 2016 (19.03.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 6. března 2016 (video) (14.03.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 2. 2016 (21.02.2016)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 7. února 2016 (video) (11.02.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 1. 1016 (17.01.2016)
Zjevení Královny pomoci - Dechtice, 3. ledna 2016 (13.01.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. prosince 2015: Klaňme se Mu (21.12.2015)
Dechtice, Královna pomoci: Proste za dar živé víry (Video) (13.12.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. listopadu 2015: Litujte své hříchy (18.11.2015)
DECHTICE: Zjevení Královny pomoci, 8. listopadu 2015: (video) (16.11.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 10. 2015 (18.10.2015)
DECHTICE: Zjevení Královny pomoci, 4. říjen 2015: Buďte živým svědectvím (+video) (12.10.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. září 2015 (18.09.2015)
Video: Královna pomoci, 6. září 2015: Zcela se otevřete Ježíši (14.09.2015)
Královna pomoci, 15. srpna 2015, Dechtice: Zanechte hřích (+video) (26.08.2015)
Výzva k Novéně ke Královně pomoci / 20 let zjevení v Dechticích (12.08.2015)
* Video: Pouť v Dechticích 5. 7. 2015
* Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. července 2015
(19.07.2015)
Dechtice - Poselství Královny pomoci, 15. června 2015 (16.06.2015)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 7. června 2015 (+ video) (12.06.2015)
Dechtice - Poselství Královny pomoci, 15. 5. 2015 (18.05.2015)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice 3. května 2015: Cesta lásky (+ video) (11.05.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 4. 2015 (17.04.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. 3. 2015 (18.03.2015)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 8. března 2015: Vítězství je v kříži (12.03.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. 2. 2015 (17.02.2015)
Video - Královna pomoci, Dechtice, 8. února 2015: Kdy pochopíte, že potřebujete modlitbu? (11.02.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice - 15. 1. 2015 (16.01.2015)
20. výročí zjevení Panny Marie, Královny pomoci v Dechticích, 4. prosinec 2014 (09.01.2015)
Královna pomoci, Dechtice, 4. ledna 2015 (- Video) (09.01.2015)
Dechtice - Poselství Královny pomoci 15.12. 2014 (19.12.2014)
Video: Pouť ke Královně pomoci, 7. prosince 2014, Hodina milosti (11.12.2014)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 11. 2014: Společná modlitba - Boží blízkost (17.11.2014)
Video: Zjevení Královny pomoci- Cesta čistoty a pokory (13.11.2014)
Dechtice - Poselství Královny pomoci, 15. 10. 2014 (17.10.2014)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice 5. října 2014 (10.10.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice - 15. 9. 2014 (17.09.2014)
OROL TV: Královna pomoci, Dechtice: Osvoboďte se od nenávisti (11.09.2014)
Výročí zjevení Královny pomoci, Dechtice, 15. srpen 2014: Přijměte mou lásku (21.08.2014)
Poselství P. Marie - Královny pomoci, Dechtice, 15. 7. 2014 (17.07.2014)
OROL TV: Královna pomoci, pouť na první neděli 6. července 2014,
KINO: Svatá Rita, 1. a 2. díl
(13.07.2014)
Královna pomoci, Dechtice, 8. 6. 2014: Potřebujete uzdravení
(také video)
(14.06.2014)
Poselství Královny pomoci - Dechtice - 15. května 2014 (18.05.2014)
Video: Dechtice, Prvonedělní pouť 4. května 2014, (08.05.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 4. 2014 (16.04.2014)
Videa: Zjevení Královny pomoci, Dechtice 6. 4. 2014
+ Křížová cesta z pohledu boje proti gender-ideologii
(12.04.2014)
Video - Dechtice: zjevení Královny pomoci 9. března 2014 (13.03.2014)
Dechtice - poselství z 15. 2. 2014 (17.02.2014)
OROL TV: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. února 2014
* Možnost objednání DVD - Dechtice - královné pomoci
(12.02.2014)
VIDEO: Pouť ke Královně pomoci, Dechtice, 5. leden 2014 (08.01.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 12. 2013 (25.12.2013)
TV OROL: Pouť ke Královně pomoci, Dechtice, 3. listopad 2013 (06.11.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. října 2013: Děkuji, že bráníte život! (18.10.2013)
OROL TV - Dechtice: Královna pomoci na výročí zjevení 15. srpna 2013: Děti moje, žehnejte světu (17.08.2013)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 4. srpna 2013
+ Video, svědectví poutníků, oznámení
(09.08.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. července 2013:
Obraťte se na Nebeského Otce s důvěrou!
(23.07.2013)
Královna pomoci, Dechtice, Velikonoční neděle 2012: Modlete se za dar víry (13.04.2012)
Dechtice 31.března 2012: Pouť lásky a požehnání (+video) (03.04.2012)
Královna pomoci, 15. března 2012: Vítězství kříže (19.03.2012)
Dechtice: Královna pomoci 15.dubna 2011 (19.04.2011)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15.2.2011: Modlitba přinese život (16.02.2011)
Dechtice: Rozdávejte naději! (14.02.2011)
Dechtice - Svátek Královny Pomoci a 16. výročí zjevení (09.12.2010)
Královna pomoci, Dechtice, 15.11.2010 (23.11.2010)
Dechtice - místo zjevení Panny Marie - Královny pomoci (24.10.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 12. 2013 | 7209 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace