Zajímavé...

Čistota úmyslů při modlitbě růžence

Myriams-Fotos, CC0 Public Domain, pixabay.com Více než délka modlitby se Všemohoucímu Bohu líbí a dotýká se Jeho Srdce horlivost, s jakou se modlíme.
Jediné Zdrávas Maria, které se pomodlíme správně a pořádně, je cennější než sto padesát Zdrávasů, které se pomodlíme nedbale.

Většina katolíků se modlívá Růženec, a to buď všech patnáct tajemství, pět tajemství nebo alespoň pět desátků.

Proč se tedy pouze tak málo lidí vzdává hříchu a dělá pokrok v duchovním životě? Zajisté je to proto, že se ho nemodlí tak, jak by měli. Je dobré přemýšlet o tom, jak se ho máme modlit, abychom se zalíbili Bohu a když se chceme stát svatějšími.

Abychom měli užitek z modlitby Svatého Růžence, musíme být ve stavu milosti nebo alespoň pevně rozhodnutí zbavit (vzdát) se smrtelného hříchu. To víme, protože celá teologie nás učí, že všechny dobré skutky a modlitby jsou mrtvé, pokud je konáme ve stavu smrtelného hříchu. Proto se nemohou líbit Bohu, ale ani nám nemohou pomáhat získat věčný život.
V knize Kazatel proto říká: "ústům hříšníka chvála nesluší."

Oslava a chvála Boha,
Andělův pozdrav Marii,
ba ani samotná modlitba Ježíše Krista
se nelíbí Bohu,
pokud je říkají nekající hříšníci.


Náš Pán říká: "Tento lid pouze svými rty mě ctí, ale jeho srdce daleko je ode mne." Je to jako kdyby říkal: "Ti, kteří se připojí k mému Bratrstvu a každý den se modlí Růženec (pokud se modlí dokonce i jeho všech patnáct desátků), ale bez toho, aby litovali své hříchy, mi slouží pouze rty a jejich srdce jsou daleko ode mne."

Pokud máme mít užitek z modlitby Svatého Růžence, musíme být ve stavu milosti, "nebo alespoň plně rozhodnutí zbavit se smrtelného hříchu." Je to nutné zejména proto, že pokud by bylo pravdou, že Bůh slyší a vyslyší pouze modlitby těch, kteří jsou ve stavu milosti, vyplývalo by z toho, že lidé, kteří jsou ve stavu smrtelného, ​​se vůbec nemají modlit. Takové učení je však mylné a svatá Matka Církev ho zavrhla, neboť je pochopitelné, že hříšníci se potřebují modlit mnohem více než se modlí dobří lidé. Pokud by byla tato hrozná doktrína pravdivá, bylo by neužitečné a marné říkat hříšníkovi o tom, aby se modlil celý Růženec nebo alespoň jeho část, protože by mu to nikdy nepomohlo.

Zadruhé je to nutné proto, že pokud se přidají k jednomu z bratrstev Naší Paní a modlí se Růženec nebo jinou modlitbu, ale aniž by měli i jen nejmenší úmysl zbavit se hříchu, připojují se do řad jejich falešných ctitelů.
Tito příliš sebevědomí a nekající ctitelé, kteří se skrývají pod její plášť, nosí škapulíř a mají v rukou Růženec, hlasitě volají: "Blahoslavená Panno, dobrá Matko - Zdrávas Maria ..." A přitom současně svými hříchy přibíjejí na kříž Našeho Pána Ježíše Krista a znovu trhají Jeho tělo. Je velkou tragédií, že právě duše členů nejsvětějších bratrstev Naší Paní upadají do pekelného ohně.  

Modlete se Svatý Růženec:
spravedliví proto, aby vytrvali a dále vzrůstaly v Boží milosti;
hříšníci proto, aby se zbavili hříchů.

Bůh nám však zakázal nabádat hříšníka k tomu,
aby si myslel, že Naše Paní ho bude chránit svým pláštěm,
pokud i nadále bude milovat hřích,
protože tehdy se Její plášť změní
na plášť zatracení,
který skryje jeho hříchy před očima veřejnosti.


Růženec, který je lékem na všechny naše nemoci, se změní ve smrtící jed.

"Zkorumpování toho, co je velmi cenné a dobré, je to nejhorší, co může být."

Učený kardinál Hugues říká: "Opravdu bychom měli být tak čistí jako andělé, když přistupujeme k Blahoslavené Panně a když se modlíme Růženec a modlitbu Zdrávas Maria."

Jednoho dne se Naše Paní zjevila jistému člověku, co žil nemravným životem, který měl ve zvyku každý den se modlit Růženec. Ukázala mu kouli (číši) nádherného plodu, samotná číše (koule) byla však pokryta špínou. Muž byl zděšen, když to viděl a Naše Paní řekla: "Ty mě ctíš právě takovým způsobem. Dáváš mi nádherné růže ve špinavé nádobě. Myslíš si snad, že mohu přijímat takové dary?"  

Na to, abychom se modlili dobře, nestačí, když vyjádříme své žádosti a prosby pomocí nejkrásnější ze všech modliteb, tedy Růžence, ale musíme se modlit opravdu soustředěně, neboť Bůh více naslouchá hlasu srdce než hlasu našich úst. Pokud bychom byli při modlitbě tvrdohlavě roztržití, svědčilo by to o velkém nedostatku respektu a úcty z naší strany; naše modlitba by nepřinesla žádné ovoce a provinili bychom se hříchem.

- Jak můžeme očekávat, že Bůh nás vyslyší, jestliže my sami nevěnujeme pozornost tomu, co říkáme?
- Jak můžeme očekávat, že se zalíbíme Bohu, když se v přítomnosti Jeho úžasné vznešenosti oddáváme roztržitosti a podobáme se dětem, které se honí za motýly?
Lidé, co tak činí, ztrácejí Boží požehnání, ztrácejí požehnání Všemohoucího Boha, které se mění na neštěstí, protože se lidé modlí bez respektu.

"Ať je potrestán ten, kdo lstivě koná Boží dílo."  

Je pochopitelné, že se nemůžete modlit Růženec bez určité nedobrovolné roztržitosti a dokonce je těžko pomodlit se jeden Zdrávas Maria, aniž by vás nepokoušela do určité míry roztržitost a vlastní představivost, (protože bohužel naše představivost není nikdy úplně utlumena). Jediné, co však můžete udělat, je to, že budete v modlitbě Růžence pokračovat bez toho, abyste se roztržitosti oddávali dobrovolně. Na zmírnění nedobrovolné roztržitosti můžete udělat různá opatření, pomocí kterých můžete i kontrolovat vlastní představivost. Při takových myšlenkách se uveďte do stavu Boží přítomnosti a představte si, že Všemohoucí Bůh a Jeho Blahoslavená Matka na vás hledí a pozorují vás a že po vaší pravé ruce stojí váš anděl strážný, který sbírá vaše modlitby Zdrávas Maria, pokud se je modlíte dobře a správně, přičemž jsou to růže, které vytvářejí koruny pro Ježíše a Marii.

Pamatujte však na to, že po vaší levé ruce číhá ďábel, který je připraven náhle zaútočit a zmocnit se každého Zdrávas Maria, které mu přijde do cesty a zapsat jej do svého seznamu.

A buďte si jisti, že rychle využije příležitost, aby se zmocnil každého jednoho Zdrávas Maria, které jste neřekli pozorně, zbožně a s úctou.


Nadevše však nezapomeňte
obětovat každý jeden desátek modlitby Růžence
ke cti jednoho z růžencových tajemství

a během modlitby se pokuste
představit si v mysli Ježíše a Marii
a jejich vztah k danému tajemství.


Život blahoslaveného Hermana (z řehole otců Premonstrátů) hovoří o tom, že jednou, když se chtěl pozorně a zbožně modlit Růženec a rozjímat o jeho tajemstvích, zjevila se mu Naše Paní, zářící takovým majestátem, při kterém se člověku až zastavil dech. Byla mimořádně krásná. Postupně však upadala jeho modlitební horlivost a Růženec se začal modlit spěšně, přičemž jeho modlitbě nevěnoval plnou pozornost.
Tehdy se mu jednoho dne znovu zjevila Naše Paní - ale už nebyla tak krásná, tvář měla svraštělou a poznačenou smutkem. Blahoslavený Herman byl zděšen z takové změny.
Naše Paní mu vysvětlila: "Hledím na tebe, Hermane, protože ve tvé duši to vypadá tak, jak se mnou zacházíš; zacházíš se mnou, kterou se opovrhuje a která není důležitá. Proč mě už nepozdravuješ s respektem a proč pozorně nemedituješ o mých tajemstvích a nevelebíš mě?"  

Boj proti roztržitosti: Pokud se růženec modlíme dobře, oslavujeme tím Ježíše a Marii více a pro duši je to mnohem záslužnější než jakákoliv jiná modlitba. Ale je velmi těžké a náročné dobře se modlit tuto modlitbu a také vytrvat v tom, zejména vzhledem k roztržitosti, která téměř obvykle provází neustálé opakování stejných slov.

Když se modlíme Malé oficium (Little Office) Naší Paní nebo Sedm kajících žalmů, případně jakékoliv jiné modlitby kromě Růžence, rozmanitost vyjadřovacích prostředků nás udržuje v bedlivosti, brání tomu, aby naše představivost "bloudila", což nám usnadňuje modlit se je dobře.
Na druhé straně, když stále v nezměněné formě opakujeme modlitby Růžence, jen těžko zabráníme tomu, abychom nepodlehli únavě a neusnuli nebo se nemodlili něco jiného, co není tak zdlouhavé a jednotvárné (monotónní). Svědčí to o tom, že při modlitbě Růžence je zapotřebí mnohem větší projev zbožnosti a úcty než při jiných modlitbách, dokonce i při Davidových Žalmech.

Naše představivost, která sotva utichne i jen na minutu, ztěžuje naši roli. Ďábel se totiž nikdy neunaví a stále nás určitým způsobem vybízí a podněcuje k roztržitosti a odrazuje od modlitby. Vždy, když se modlíme Růženec, se staví proti nám, neboť tato modlitba je namířena proti němu.

Maria z Pompejí, voné dílo, it.wikipedia


Protože jsme pouze lidé, často se stává, že jsme unavení a nepořádní - ale ďábel ještě zhoršuje a z zvětšuje tyto naše potíže a nedostatky při modlitbě Růžence. Už předtím, než začneme s modlitbou, způsobí naši roztržitost nebo vyčerpanost a únavu - a jakmile se začneme modlit, drtí a tlačí na nás ze všech stran.

A když po mnoha potížích a roztržitosti skončíme modlitbu, našeptává nám: "To, co jsi právě řekl, je bezcenné. Z modlitby Růžence nemáš žádný užitek. Bylo by bývalo lepší, kdyby ses byl zabýval něčím jiným. Pokud se modlíš, aniž si věnoval pozornost tomu, co říkáš, je to pouze mrhání časem; půl hodinu trvající meditace nebo nějaké duchovní čtení by byly mnohem lépe. Zítra, když se nebudeš cítit tak líný, se budeš modlit lépe; dokonči modlitbu Růžence až zítra." Takovými triky chce ďábel dosáhnout a vybízí nás, abychom se přestali modlit Růženec zcela nebo abychom se ho modlili pouze s námahou, abychom jeho modlitbu odkládali nebo abychom se modlili něco jiného.

Neposlouchejte ďábla, ale buďte dobrého srdce, i když vás při modlitbě Růžence trápí vaše představivost, která vás naplňuje různými roztržitostmi - pokud se jich pokoušíte zbavit ihned jak se objeví.

Vždy mějte na paměti, že nejlepší Růženec je ten, který má nejvíce zásluh a pokud se ho modlíte tehdy, když je to pro vás těžké, je to mnohem záslužnější, než když se ho modlíte tehdy, když vám v tom nic nepřekáží.

Nejtížeji se nám modlí tehdy, když je to (tak říkajíc) pro naši duši nepříjemné, když je duše naplněna nejrůznějšími maličkostmi a proti vaší vůli podněcuje vaši vlastní představivost, což vám sotva dovoluje mít radost z chvilky klidu a ocenit krásu toho, co se modlíte.

I když musíte bojovat proti roztržitosti
během celé modlitby Růžence,
buďte v tom boji úspěšní
a buďte si jisti,
že bojujete dobrý boj,
že máte v rukou jisté zbraně:
proto se nepřestávejte modlit Růženec,
i když je jeho modlitba spojená s obtížemi,
modlete se ho dále
dokonce i tehdy,
když vůbec nemáte pocit zbožnosti.
Jde o velký boj,
ale pro věřící duši to má výhody.
Jestli složíte zbraně,
tedy jestli se přestanete modlit Růženec,
připustíte svou porážku
a po svém vítězství vás ďábel nechá samotné.


Ale o soudném dnu vám bude ďábel vyčítat vaši nevěrnost a nedostatek odvahy. "Kdo je věrný v nejmenším, i ve velkém je věrný." Ten, kdo věrně bojuje i proti té nejmenší roztržitosti i při té nejkratší modlitbě, bude věrný i ve velkých věcech. V tom si můžeme být zcela jisti, neboť nám to řekl Duch Svatý. Proto vy všichni, služebníci a služebnice Našeho Pána Ježíše Krista a Blahoslavené Panny Marie, kteří jste se rozhodli denně se modlit Růženec, zachovejte si dobré srdce. Nedopusťte, aby mouchy (tak nazýváme různé druhy roztržitosti, které na vás útočí) při modlitbě způsobily, že z lenosti zanecháte společnost Ježíše a Marie, ve svaté přítomnosti kterých jste vždy, když se modlíte Růženec.  

Ludvík Maria Grignion z Montfortu

Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek ze 16. 10. 2020 naleznete zde.

Myriams-Fotos, CC0 Public Domain, pixabay.com


jclk8888, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
5000 mužů v růžencovém průvodu odčiňovalo hříchy vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (12.11.2021)
Katoličtí muži v Severním Irsku se společně modlí posvátný růženec a přitahují další (10.11.2021)
Růženec – můj způsob života (05.11.2021)
Nepřetržitá online modlitba růžence prodloužena do 14. 11. (05.11.2021)
Dominikán Bruno Donoval: Růženec uvádí do ticha, ve kterém jsme schopni zachytit Boží frekvenci (03.11.2021)
Zpověď neúnavného "růženčáře": A kde je to dobré ovoce? (01.11.2021)
"Nejlepší zbraň" Kněz vypráví 7 příběhů z osobního života o síle modlitby růžence (19.10.2021)
"JE TO NUDNÉ!" Katolická máma jmenuje 5 běžných výmluv, proč se nemodlila růženec: (17.10.2021)
Milión dětí se modlí růženec 18. 10. 2021 (17.10.2021)
Bolestný růženec s o. Matúšem Marcinem (záznazm z 12. 10 2021) (15.10.2021)
Dostal jsem „za pokání“ pomodlit se desetkrát růženec! (12.10.2021)
Když Ježíš promlouvá srdci - o růženci (12.10.2021)
Růženec Panny Marie - Rosarium Virginis Mariae (07.10.2021)
Svatá Terezie z Lisieux o růženci (01.10.2021)
19. 9. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (18.09.2021)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 2 - bolestná tajemství (14.09.2021)
12. 9. 2021 - 12 + 24 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (13.09.2021)
Medžugorský večer - sv. ruženec 11.9.2021 (11.09.2021)
RŮŽENEC K UCTĚNÍ SLZ PANNY MARIE (11.09.2021)
"Spasitel sám určil modlitby pro RŮŽENEC K UCTĚNÍ SLZ PANNY MARIE " (11.09.2021)
Moje cesta k "Pompejánské" - svědectví, že to jde a přináší plody (11.09.2021)
"Drak bude spoutaný ... mocí sv. růžence": přednáška na Celoslovenském večeřadle (04.09.2021)
Moje děti naříkají nad heslem "růženec". Proč se s nimi vůbec modlím? (29.08.2021)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebi korunoval - 10 rozjímání k 5. tajemství slavného růženci (22.08.2021)
Růženec na internetu 1: živě, ze záznamu i ke stažení (20.08.2021)
Pátek 13. srpen od 20 hodin - 24 hodinový modlitební růžencový z Litmanové (12.08.2021)
8. 8. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (07.08.2021)
JEŽÍŠ, který na hoře proměnění zjevil svou slávu - 10 rozjímání ke 4. tajemství růžence světla (06.08.2021)
1. 8. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (30.07.2021)
25. 7. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (25.07.2021)
18. 7. 2021 od 5,45h. - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (17.07.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 4 - slavný růženec (video) (13.07.2021)
24 hodinový ruženec (od 12. 7., 20 hod) (13.07.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 3 - bolestný růženec (video) (04.07.2021)
P. Dominik Chmielewski – škola růžence 2 – růženec světla (video) (30.06.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 1 - radostný růženec (22.06.2021)
Online vo svete – sestra Emanuela – Moc růžence (video) (18.06.2021)
Připojte se - 24 hodinový růženec za Slovensko a ochranu života (12.06.2021)
TV Lux: Štafetová modlitba růžence za posvěcení kněží - připojte se! (10.06.2021)
JEŽÍŠ, se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila - 10 rozjímání ke 2. tajemství radostného růžence (31.05.2021)
Nepřetržitý růženec během celého měsíce května - 31 krát 24 hodin (31.05.2021)
3 ctnosti, které se můžeme naučit z modlitby růžence (15.05.2021)
JEŽÍŠ, který na nebe vstoupil - 10 rozjímání k 2. tajemství slavného růžence (13.05.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 40: Bez něj bych byla ztracená: Jak mi růženec změnil život a přivedl mě k manželovi (13.05.2021)
Jak naučit děti vážit si hodnotu růžence (12.05.2021)
10 zázraků růžence - nová kniha o. Donalda Callowaye (úryvky z knihy) (05.05.2021)
24 hodinový růženec za Slovensko se svatými - začínat budeme ze San Giovanni Rotondo (28.04.2021)
Mons. Stanislav Stolárik - modlitba svatého růžence (27.04.2021)
Neděle 25. 4. 2021 - 12 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - spojený s půstem (24.04.2021)
Růženec na světových poutních místech za konec pandemie (23.04.2021)
Růženec nepouštěj z ruky (18.04.2021)
Slovenský dohovor za rodinu: NEPŘETRŽITÝ 12 HODINOVÝ RŮŽENEC - Neděle 18. 4. od 6 do 18 hod. (17.04.2021)
7 důvodů, proč POTŘEBUJEME modlitbu růžence každý den (14.04.2021)
Právě probíhá, připojte se - 24 hodinový růženec za Boží milosrdenství (13.04.2021)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 3 - slavná tajemství (11.04.2021)
JEŽÍŠ, který se pro nás krví potil - 10 rozjímání k 1. tajemství bolestného růžence (01.04.2021)
Přidejme se i my: 24 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - spojený s půstem (26.03.2021)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 1 - radostná tajemství (25.03.2021)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala - 10 rozjímání k 1. tajemství radostného růžence, (25.03.2021)
Řetěz spásy (17.03.2021)
24 hodinový růženec za Slovensko - putujeme za Pannou Marií - sobota 13.3.2021 od 18:00 (13.03.2021)
Dokončí můj anděl strážný modlitbu růžence, když usnu? (07.03.2021)
Opět probíhá 24 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - Hájíček (28.02.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 32: Modleme se z důvěrou (svědectví z Medžugorje) (22.02.2021)
Vezměte si růženec a jděte na procházku (14.02.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 31: Dětské onkologické oddělení se modlí růženec (13.02.2021)
Připojte se! - 24 hodinový růženec ze slovenské Mariánské hory v Levoči – sobota 13.2.2021 od 18:00 (12.02.2021)
Růženec na internetu 2: z Youtube (přepracováno a doplněno) (07.02.2021)
Slovenský dohovor za rodinu: NEPŘETRŽITÝ 12 HODINOVÝ RŮŽENEC - Neděle 7. 2. od 6 do 18 hod. (06.02.2021)
Růženec mi pomáhá, dát Bohu větší místo ve svém srdci (03.02.2021)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala - 10 rozjímání ke 4. tajemství radostného růžence (02.02.2021)
Don Bosco a ruženec (31.01.2021)
"Pomodli se svůj růženec," říká Bůh, (31.01.2021)
JEŽÍŠ, který ohlašoval Boží království a vyzýval k pokání - 10 rozjímání 3. tajemství růžence světla (24.01.2021)
Jakou náhradu mi dáš za něj? (20.01.2021)
Přidáme se? - Na Slovensku se koná od soboty 16. ledna 24-hodinový modlitební řetězec Růženec za Slovensko, rodiny a děti. (17.01.2021)
JEŽÍŠ, který byl pokřtěn v Jordánu - 10 rozjímání k 1. tajemství růžence světla (09.01.2021)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila - 10 rozjímání ke 3. tajemství radostného růžence (24.12.2020)
Rozjímavý růženec v den památky Panny Marie Zázračné medailky (26.11.2020)
Jim Caviezel: Růženec mě přivedl do Hollywoodu (01.11.2020)
P. Peter Dufka SJ: Účinky růžencové modlitby v srdci člověka (29.10.2020)
Růženec na internetu 3: z archívu TV - Lux (aktualizováno) (28.10.2020)
Rozjímání růžence (radostná, světla, bolestná i slavná tajemství) (27.10.2020)
Američané růžencem vyhánějí ďábla ze země (24.10.2020)
Radostný růženec pro děti - zamyšlení k desátkům + Zasvěcení se Panně Marii (19.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (část druhá) (13.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (13.10.2020)
Biskup Zdenek Wasserbauer o modlitbě růžence (09.10.2020)
Růženec je záruka spásy, pramen milostí, voňavá kytice nebe (08.10.2020)
Síla modlitby sv. růžence - Panna Maria Donu Gobbimu a citáty světců (07.10.2020)
Růženec má smysl i tehdy, když se při něm neumíme soustředit Růženec je modlitební sociální síť (03.10.2020)
USA: "Posvátný růženec od pobřeží k pobřeží" - 11. října 2020 (+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 37/2020) (22.09.2020)
Bojujete s růžencem? Zkuste těchto pět jednoduchých tipů! (14.09.2020)
TAJEMSTVÍ SEDMIBOLESTNÉHO RŮŽENCE (14.09.2020)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebe vzal - 10 rozjímání ke 4. tajemství slavného růžence (15.08.2020)
Spolehl jsem se na růženec (svědectví nemocničního kaplana v době pandemie covid) (07.08.2020)
7 faktů o růženci, které jsou nám možná neznámé (02.08.2020)
ŠTAFETOVÁ MODLITBA Z LEVOČE - připojte se v 19,30h. (19.06.2020)
Rozjímání posvátného růžence slovy Pána Ježíše otci Montfortovi, zakladateli Společenství Dvou Srdcí Lásky (18.06.2020)
Růženec - zbraň proti herezi (10.06.2020)
Medžugorje - Podbrdo: Růženec a Zasvěcení se Ježíši prostřednictvím Panny Marie (6. 6. 2020) (06.06.2020)
Růženec od matky mě zachránil (03.06.2020)
Papež Jan Pavel I. o růženci (29.05.2020)
JEŽÍŠ, který Ducha Svatého seslal - 10 rozjímání k 3. tajemství slavného růžence (29.05.2020)
Papež František povede růženec ve spojení se světovými poutními místy (27.05.2020)
Svatý růženec uzdravuje amerického kněze hospitalizovaného s Covid-19 (25.05.2020)
Páter Pio o Boží matce a růženci (23.05.2020)
Záznam - Mariánské Večeřadlo 13.5. 2020 (13.05.2020)
Sousedé se setkávají, aby se modlili růženec (11.05.2020)
Májový růženec jako zbraň v koronakrizi (01.05.2020)
Nepochybujte o modlitbě růžence (24.04.2020)
JEŽÍŠ, který z mrtvých vstal - 10 rozjímání k 1. tajemství slavného růžence (11.04.2020)
Co když se nechceš modlit růženec? (28.03.2020)
RŮŽENEC- síla modlitby (krátké video) (28.03.2020)
Modlil ses dnes růženec? (01.03.2020)
Růženec není jednoduchý řetěz perel. Růženec je: (27.02.2020)
Rodina, která se modlí spolu, zůstane spolu; 5 milostí jako ovoce denní modlitby růžence (26.02.2020)
Růženec za Slovensko a Poselství z Medžugorje - ZÁZNAM MODLITEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ a komentář Viliama Oberhausera (25.02.2020)
7 cest k modlitbě sv. růžence podle svatého Jana Pavla II. (19.02.2020)
Odpověď, výzva a přání exorcisty Matúša Marcina: Proč se modlit růženec? (10.01.2020)
JEŽÍŠ, který pro nás byl ukřižován - 10 rozjímání k 5. tajemství bolestného růžence (24.11.2019)
Růžencoterapie: prožívám uzdravení (20.11.2019)
Výzva, inspirace z Polska - muži na kolenou u Panny Marie (18.11.2019)
Růženec vysvobozuje duše z očistce! (02.11.2019)
Růženec s dětmi: růže či trny? (28.10.2019)
Růženec - nejprospěšnější ústní, meditativní modlitba pro křesťany (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 19: Růženec změnil můj život i život mé rodiny (osobní svědectví) (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 18: Zázraky růžence (osobní svědectví) (21.10.2019)
Misijní růženec (19.10.2019)
Biskup vybízí k účasti na mezinárodní akci Milion dětí se modlí růženec (Přidá se i Česká republika?) (18.10.2019)
Ten, kdo šíří růženec, bude zachráněn: kázání z Celoslovenského večeřadla z Kysuckého Nového Města. (08.10.2019)
Deset fatimských lekcí na říjen - růžencový měsíc (07.10.2019)
Novéna k Panně Marii Růžencové (07.10.2019)
Říjen - měsíc modlitby sv. růžence - možnost získání odpustků (01.10.2019)
Svědectví: Jak jsem se naučila milovat růženec a přestat se bát (04.08.2019)
Kanada: První velká růžencová akce slibuje příval milosti (02.08.2019)
Přímý přenos modlitby růžence z Fatimy (11.07.2019)
Růžencové ovoce (27.05.2019)
Růženec od pobřeží k pobřeží Ameriky (+ Život Cirkvi vo svete 19/2019) (18.05.2019)
JEŽÍŠ, který ustanovil Eucharistii - 10 rozjímání k 5. tajemství růžence světla (17.04.2019)
Jeruzalémský růženec (modlí se ve Svatém týdnu) (15.04.2019)
Nervózní, bojující, trpící? Známe řešení (06.04.2019)
Proč se pravidelně modlit růženec - 7 důvodů podle sv. Ludvíka z Montfortu (18.02.2019)
Růženec na internetu 5: pdf a prezentace (23.10.2018)
Top 10 rad k růženci od Jana Pavla II. (22.10.2018)
Sv. Pavel VI. - zastánce růžence (22.10.2018)
Růžencové drahokamy - pár výroků Pavla VI. o růženci (22.10.2018)
Účinky růžence (20.10.2018)
"Postěte se srdcem": Růženec na den půstu. Bolestná tajemství (Slavko Barbarić OFM) (15.10.2018)
Mezinárodní iniciativa za mír ve světě: Milion dětí se modlí růženec (15.10.2018)
Růžence bez počtu - "Modlete se bez přestání" (12.10.2018)
Růženec za vnitřní uzdravení (10.10.2018)
Modlitba Pavla VI. ke Královně posvátného růžence (01.10.2018)
Účastníci nočního procesí na sv. Hostýn - 2500 růženců P. Marii k narozeninám (+ rozjímání) (11.09.2018)
Jedna mimořádně důležitá věc týkající se růžence, kterou mě naučil mučený voják (27.08.2018)
Rozjímání růžence za nenarozené děti (29.06.2018)
Svědectví: "Božská připomínka, abych nezapomněla na svůj růženec" (27.06.2018)
24 hodin pro Marii (nepřetržitá modlitba svatého růžence) (09.06.2018)
Panna Marie don Gobbimu o posvátném růženci: (08.06.2018)
Růženec ke sv. Josefovi (19.03.2018)
Modlitební iniciativa: ‎Desiatok za Slovensko (15.03.2018)
Modlitba Růžence - Za vnitřní uzdravení (01.03.2018)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 4 - tajemství světla (24.02.2018)
Zázraky modlitby posvátného růžence - 11. září 2001 (20.02.2018)
Velká Británie: Velká modlitba růžence 29. dubna! /+ Život Cirkvi vo svete 7/2018 (18.02.2018)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 11. - V dějinách Polska (+ Mariiny výzvy k modlitbě růžence) (07.02.2018)
Proč se modlím růženec? (04.02.2018)
Stigmatizovaná mystička Catalina Rivas 3 krát o růženci (12.01.2018)
Radostný růženec a Zázračná medaile (27.11.2017)
Irští katolíci plánují modlitbu růžence na Krista Krále /+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (26.11.2017)
Ze satanistického kněze světcem - Bartolo Longo jako důkaz, že Bohu nic není nemožné (22.11.2017)
Růženec – modlitba podle Písma svatého (15.11.2017)
Překonal věznění a závislost na drogách - díky růženci (09.11.2017)
k iniciativě Milion dětí se modlí růženec se připojují děti i u nás (17.10.2017)
TV Lux, pořad DOMA JE DOMA (1205): MILIÓN DĚTÍ se modlí růženec (17.10.2017)
18. říjen: celosvětová akce MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC (17.10.2017)
Růženec na hranicích - Poláci se sjednotili v modlitbě (15.10.2017)
Poláci se budou 7. října modlit podél hranic, aby chránili rodiny a proti islámu (05.10.2017)
Růženec jako Nový zákon v rozjímání - kniha ke stažení (03.10.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 1: radostná tajemství (22.09.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 2 - bolestný růženec (22.09.2017)
Růženec pro Dianu (07.09.2017)
Zázrak v Hirošimě - Jezuité díky růženci přežili atomovou bombu (16.08.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 4: slavná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 3: bolestná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 2: tajemství světla (23.05.2017)
Pár myšlenek o mariánské úctě, růženci a krátké rozjímání k radostným a slavným tajemstvím (08.05.2017)
TICHOST A POKORA SRDCE – Bolestný růženec (13.04.2017)
Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují (30.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás těžký kříž nesl - 10 rozjímání ke 4. tajemství bolestného růžence (20.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl trním korunován - 10 rozjímání ke 3. tajemství bolestného růžence (11.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl bičován - 10 rozjímání k 2. tajemství bolestného růžence (09.03.2017)
Satan vás chce obrátit proti Bohu (Terézia Gažiová) (21.02.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 4 - růženec světla (31.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 3 - slavný růženec (28.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 1 - radostný růženec (22.01.2017)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla - - 10 rozjímání k 5. tajemství radostného růžence (28.12.2016)
Nigerijský biskup: růženec poráží Boko Haram (17.12.2016)
Změňme svět a zastavme války ! (17.11.2016)
RUŽENEC, LONGO A MY (31.10.2016)
Proč se modlit růženec? Jaká je jeho hodnota? (29.10.2016)
VE SVÉ ODDANOSTI RŮŽENCI VYTRVEJME (28.10.2016)
Posvěcení farnosti prostřednictvím svatého růžence (27.10.2016)
Umíte se modlit růženec? - Internetová pomůcka k naučení i modlitbě. (27.10.2016)
Růženec jedné matky (25.10.2016)
ÚŽASNÉ PLODY ZDRÁVASU (22.10.2016)
CENNOST ZDRÁVASU (21.10.2016)
* 18. října - Milion dětí se modlí růženec
* Přímý přenos TV Lux
(18.10.2016)
Moc pompejské novény, jak se ji modlit (08.10.2016)
„Dej mi tu zbraň!“ (06.10.2016)
Růženec v našich rukou (01.10.2016)
Růženec z Fatimy - dnes - přímý přenos (12.07.2016)
Jak vznikl Živý růženec? (25.06.2016)
Růžencový řetěz za český a slovenský národ (03.06.2016)
Růženec, zachránce duší (07.05.2016)
Růženec nenarozených v rámci snahy o zastavení potratů (12.04.2016)
Prosba o. Mariána Kuffy: Modlitba růžence na Velký pátek (22.03.2016)
Svědectví: Zjistil jsem, že růženec je nejsilnější zbraň proti každému zlu na tomto světě (19.02.2016)
JEŽÍŠ, který zázrakem v Káni zjevil svou moc - 10 rozjímání k 2. tajemství růžence světla (18.01.2016)
Růžencová rozjímání - odkaz na internetové stránky (03.01.2016)
Živý růženec rodin (02.12.2015)
Poselství Panny Marie o růženci (28.11.2015)
Růženec na internetu 4 - Texty sv. růžence v různých jazycích (23.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (1) Dr. Carl Sonnenschein (1876–1929) (31.10.2015)
GENIÁLNÍ JE JEDNODUCHÉ Chvála růžence (25.10.2015)
Válka se skončí! - Co jsem udělal se svým růžencem, abych ukončil konflikty? (19.10.2015)
Milion dětí se modlí růženec - přímý přenos z Bratislavy (18.10.2015)
Kirche in Not - celosvětová akce Milion dětí se modlí růženec (12.10.2015)
Královna sv. růžence: Přeji si, abyste se tento měsíc společně modlili za obrácení hříšníků. (10.10.2015)
Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí růženec (07.10.2015)
Vzdálenost na růžence měřená (07.10.2015)
Don Gabriele Amorth o růženci (02.10.2015)
Sv. Růženec - provaz, který sváže ďábla (30.09.2015)
USA: 54 dní růžencové novény za rodinu a život
+ další zprávy
(16.08.2015)
Mariánský zázrak v Nigérii? (27.06.2015)
Růženec - Setkání Kristova a našeho života skze Pannu Marii (12.06.2015)
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit (06.05.2015)
P. Tomáš Bahounek OP: Vznešenost svatého růžence (02.05.2015)
Ozvěny Lepanta: Nigerijský biskup říká: Růženec svrhne Boko Haram (25.04.2015)
Biskupové Slovenska schválili doplnění tajemství růžence (21.03.2015)
Biblický rozjímavý růženec - včetně tajemství světla (08.12.2014)
Růženec ve štítarské farnosti (25.11.2014)
Co by vám mohlo pomoci modlit se růženec (a ne jej pouze odříkává) (30.10.2014)
Milión dětí se modlí růženec (17.10.2014)
Řekli o sv. ruženci: (08.10.2014)
KAŽDÝ DEN CELÝ RŮŽENEC
vysílá v Roce Sedmibolestné TV LUX
(08.10.2014)
Říjen - mariánský měsíc modlitby posv. růžence (01.10.2014)
Setkání mládeže v Šaštíně - záznam TV Lux (19.09.2014)
Immaculée Ilibagiza: RŮŽENEC MI ZACHRÁNIL ŽIVOT (03.06.2014)
Sedmradostný - sedmidesátkový (františkánský) růženec (23.04.2014)
Tajemství svatého růžence (27.12.2013)
Buďme i my dobrým příkladem mladé generaci (05.12.2013)
Zbraň Matky Boží (02.11.2013)
VIII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VI. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
V. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
IV. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
III. Tajemství (11.10.2013)
II. Tajemství (11.10.2013)
Rozbitá amfipora - novela o růženci a lásce (02.08.2013)
Světový den růžence 13. května 2013 (12.05.2013)
Světový den modlitby: 13. května 2013- FATIMA 96. rýročí zjevení - Modlitba sv. růžence (11.05.2013)
Týden modliteb za duchovní povolání: 15. - 21.4. 2013 (18.04.2013)
Beads From Bohemia - nabídka růženců (13.04.2013)
Modlitba růžence v pátek 29.3.2013 (29.03.2013)
Ze života svatých: Růženec v oblacích (07.01.2013)
16. říjen - výročí zvolení Jana Pavla II. a 10 let Růžence světla (16.10.2012)
Co takhle růženec? (08.10.2012)
Zapomenutá encyklika o růženci jubiluje (02.10.2012)
Růženec mi nesmíte vzít! (06.09.2012)
Poselství: Buďte v posvěcující milosti a modlete sa svatý růženec (25.07.2012)
Modlitba růžence z Fatimy DNES - 12.6. (12.06.2012)
Růženec za svět - modlitební iniciativa pokračuje (08.06.2012)
Odprošující růženec ke slávě Panny Marie (23.04.2012)
Růžencová tajemství – Bolestný růženec (23.02.2012)
Biblický rozjímavý růženec, radostná tajemství (02.02.2012)
Růžencová tajemství – Radostný růženec (02.02.2012)
Každý den se modlí růženec za jeden stát světa, připojte se! (26.12.2011)
Matka Marie Alfonsína (22.10.2011)
Růžencová tajemství – Slavný růženec (21.10.2011)
Růžencová tajemství – Růženec světla (18.10.2011)
Milion dětí celého světa se 18. října modlí růženec (17.10.2011)
Svatý růženec a světci (09.04.2011)
Růženec ochromil vraha (21.02.2011)
Růženec - zbraň dnešní doby (22.10.2010)
Růženec v rodině Dona Boska (21.10.2010)
Růženec nenarozených (21.09.2010)
Rozjímavý růženec za kněžská povolání (22.12.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 11. 2020 | 1349 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace