Zajímavé...

Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla

Didgeman, CC0 Creative Commons, pixabay Smyslem Eucharistie je pomoci věřícím prohloubit jejich pochopení a uvědomění si zdroje a vrcholu naší víry. Celou historií spásy připravoval Bůh, náš Otec, svůj lid na obětování svého milovaného Syna a také na darování Jeho skutečné přítomnosti v Nejsvětější Eucharistii. Už ve Starém zákoně byla Eucharistie předpovězena. V Novém zákoně se tyto předpoklady přeměňují ve skutečnost.

Úvodní modlitba


Pane, otevři mou mysl i srdce pokladům Tvé pravdy, jak jsi to zjevil ve svém učení o Tvé skutečné přítomnosti v Eucharistii. Dej, aby mé oči vnímaly zázraky Tvé lásky v Nejsvětější Eucharistii skrze zrak víry. Když medituji o tajemství Tvé skryté přítomnosti, přináším Ti prosby, abys posílil mou víru, rozpálil mou naději a prohloubil mou lásku k Tobě, mému eucharistickému králi. Amen.

Při každém zastavení se řekne:

K: Ó, Nejsvětější svátosti, ó Božská svátosti.
L: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.


Didgeman, CC0 Creative Commons,  pixabay


1. Melchisedech, král Salemu
- předzvěst eucharistického kněžství


K: Ó, Nejsvětější svátosti, ó Božská svátosti.
L: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.

Pán přísahal a nebude litovat: "Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova." (Ž 110, 4)

Ježíši, Králi pokoje, Tvoje kněžství bylo naznačováno kněžstvím Melchizedecha. Stejně jako on, i ty jsi daroval chléb a víno. Avšak Tebou obětovaný chléb a víno jsi obětoval Otci přeměnou na své vlastní Tělo a Krev. Ty sám jsi byl knězem i obětí. Zasej do našich srdcí hlubokou úctu a lásku ke všem kněžím. Jako Abraham hledal požehnání u Melchizedecha, tak i nás obdaruj neustálou pokorou, abychom hledali požehnání u Tvých služebníků, neboť z jejich rukou nás sytíš jídlem věčného života.

Eucharistické Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!
Maria, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


2. Pascha - velikonoční beránek


K: Ó, Nejsvětější svátosti, ó Božská svátosti.
L: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.


I vezme se z jeho krve a namažou jí obě veřeje a vrchní práh dveří na domech, v nichž ho budou jíst. A budete ho jíst takto: Budete mít přepásaná bedra, obuv na nohou a hůl v ruce. Budete jíst narychlo. neboť je to Hospodinův přechod (Pescha). Krev na vašich domech, v nichž bydlíte, bude znamením na vaši ochranu. Když uvidím krev, projdu kolem vás a nezastihne vás žádný zhoubný úder, až budu bít Egypt. (Ex 12, 7; Ex 12,11; Ex 12,13)

Pane, Tvůj vyvolený lid pomazal veřeje dveří krví beránka. Nám lidem nové smlouvy dáváš svou krev jako nápoj, a tak nás chráníš před vším zlem. Při poslední večeři jsi ustanovil eucharistickou svátost. Ty sám si obětovaný Beránek, který snímá hříchy světa. Posilni naši vděčnost za svatou oběť ve mši a dopřej nám, abychom prostřednictvím důstojného přijetí svatého přijímání byli osvobozeni od všeho otroctví hříchu, podobně jako staří Izraelité.

Eucharistické Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!
Maria, Matko Eucharistie, oroduj za nás!

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


3. Mana - předobraz Eucharistie


K: Ó, Nejsvětější svátosti, ó Božská svátosti.
L: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.


Tehdy Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hle, já vám dám padat chléb z nebe! Lid ať pak vychází a ať si sbírá, kolik bude potřebovat na den! Tímto ho chci podrobit zkoušce, zda bude kráčet podle mého zákona nebo ne. (Ex 16,4)

Pane, Tvůj vyvolený lid putoval čtyřicet let pouští posilován manou. Tvá Církev, nový Izrael, je nyní na pouti do zaslíbené země věčnosti a její členové jsou posilování novou Manou, Nejsvětější Eucharistií. Ať Tvůj chléb prší na Tvůj vyvolený lid. Dej, prosíme, aby všichni, kteří jedí z této nové Many, nikdy nezemřeli. Zvětši náš hlad po Eucharistii, neboť bez tohoto jídla je těžké setrvat v životě milosti.

Eucharistické Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!
Maria, Matko Eucharistie, oroduj za nás!

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


4. Starý chrám - předzvěst Eucharistie.
Bůh mezi námi


K: Ó, Nejsvětější svátosti, ó Božská svátosti.
L: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.


No a pšenici, ječmen, olej a víno, o kterém mluvil můj pán, ať pošle svým služebníkům! Tehdy Šalomoun řekl: "Hospodin řekl, že bude bydlet v oblaku. Já jsem ti postavil dům za příbytek, místo, kde máš přebývat navěky." Zda opravdu bude Bůh přebývat s člověkem na zemi? Vždyť nebesa a nebesa nebes tě nemohou obsáhnout, tím méně pak tento dům, který jsem postavil. (2Kronik 2,14; 6,1-2; 6,18)

Pane, Ty jsi skutečně přebýval se svým vyvoleném lidem Starého zákona. Ale Tvá přítomnost mezi námi v Nejsvětější svátosti daleko převyšuje cokoliv, co by si Šalomoun dokázal představit. Tvá sláva naplňuje každý chrám, pokud tvá svátostná přítomnost zůstává v něm. Děkujeme Ti, že zůstáváš mezi lidmi v Nejsvětější svátosti až na věky věků.

Eucharistické Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!
Maria, Matko Eucharistie, oroduj za nás!

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


5. Eliáš - podpopelný chléb
- předobraz Eucharistie


K: Ó, Nejsvětější svátosti, ó Božská svátosti.
L: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.


Achab oznámil Jezabel vše, co udělal Elijáš, i to, jak pobil mečem všechny proroky. Nato poslala Jezabel k Eliášovi posla se vzkazem: "Ať mi bohové udělají toto a toto, ať mi přidají, pokud zítra o takovém čase neudělám s tvým životem, jak se stalo se životem kteréhokoliv z nich!" On se lekl, vstal a odešel, aby si zachránil život. Když přišel do Bersabé, která patří Judsku, nechal svého sluhu tam
a sám šel na den cesty na poušť. Když došel, sedl si pod jalovec, žádal si zemřít a říkal: "Teď už dost, Pane! Vezmi si můj život! Vždyť já nejsem lepší než moji otcové!" Lehl si a usnul (pod jalovcem). Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vezmi a jez!" Podíval se a hle, u hlavy měl upečený podpopelný bochník a džbán vody! Jedl tedy, napil se a opět usnul. Tu přišel Hospodinův posel podruhé, dotkl se ho a řekl: "Vstaň a jez, protože máš před sebou dlouhou cestu!" Vstal tedy a jedl a posílen tímto pokrmem šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Horebu.
(1Kr 19,1-8)

Pane, Tvůj anděl sytil proroka Eliáše a v tomto jídle vidíme předobraz Eucharistie. Jako poutníci, kteří cestují směrem k tomuto věčnému životu, skutečnému Boží hoře, potřebujeme sílu, kterou nám poskytuje Tvá svátost. Bez této výživy bychom nikdy neměli sílu vyjít na tak strmou horu, odpadli bychom únavou nebo zemřeli hladem, neboť bez Tebe, Pane, nemůžeme udělat nic!

Eucharistické Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!
Maria, Matko Eucharistie, oroduj za nás!

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


6. Betlém - dům chleba
- místo narození Chleba života


K: Ó, Nejsvětější svátosti, ó Božská svátosti.
L: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.


A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. (Mich 5,1)

Pane, ty jsi Slovo, které se stalo Tělem a přebýváš mezi námi až dodnes. Ó, jak velké znamení, že ses rozhodl narodit se v Betlémě, v "Domě chleba"! Tvá svatá Matka tě zavinula do plenek a položila do jeslí, odkud se sytí zvířata, neboť v hostinci nebylo místa pro Tebe. Jako novorozené Dítě jsi nám odhalil pravdu o tom, že jsi skutečný Chléb života. Každý svatostánek je pro nás dalším Betlémem. Můžeme Tě zde najít a těšit se v radosti, že i v našich srdcích si můžeš najít své místo.

Eucharistické Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!
Maria, Matko Eucharistie, oroduj za nás!

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


7. Svatba v Káně Galilejské - zázrak proměnění vody ve víno


K: Ó, Nejsvětější svátost, ó Božská svátost.
L: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.


Ježíš jim řekl: "Naplňte džbány vodou!" A naplnili je až po okraj. Potom jim řekl: "Teď z nich naberte a zaneste správci svadby!" A oni zanesli. Když správce hostiny ochutnal vodu proměněnou na víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno a horší až potom, když se hosté podnapijí. Ty jsi zachoval dobré víno až dosud." (Jan 2,7-10)

Pane, na svatební hostině v Káně vidíme Tvou sílu nad živly přírody, když jsi proměnil vodu ve víno jako odpověď na žádost Tvé matky. Tento zázrak je jako balzám naší raněné víry, protože proměněním vody ve víno máš také moc změnit víno ve Svou krev. Ó nádherná skutečnost! V tomto prvním veřejném zázraku jsi otevřel srdce svých učedníků, aby pochopili přeměnu vína ve Tvou drahocennou krev. Otevři i naše srdce a proměň vodu naší nevěry ve víno dětské důvěry!

Eucharistické Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!
Maria, Matko Eucharistie, oroduj za nás!

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


8. Rozmnožení chleba:
Eucharistie pro zástupy


K: Ó, Nejsvětější svátost, ó Božská svátost.
L: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.


Potom vzal pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I obě ryby rozdělil všem. Všichni jedli a nasytili se, ba ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb. A těch, co jedli chleby, bylo pět tisíc mužů. (Mk 6, 41-44)

Pane, tento zázrak je mezi všemi Tvými zázraky tak výrazně eucharistický, když vidíme, že dobrořečíš, lámeš chléb a rozdáváš ho početnému davu skrze ruce učedníků. Pět chlebů pro pět tisíc mužů. Tento zázrak je předobrazem toho, jak prostřednictvím rukou svých kněží sytíš nespočetné davy věřících Chlebem života, Nejsvětější Eucharistií. Zatímco se slaví mše svatá, můžeš krmit svým Tělem velké zástupy věřících. Nejenže nás krmíš, ale i potěšuješ. Dovol nám, abychom našli pokoj jen v Tobě.

Eucharistické Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!
Maria, Matko Eucharistie, oroduj za nás!

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


9. Učení o Chlebu života


K: Ó, Nejsvětější svátosti, ó Božská svátosti.
L: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.


Židé na něj reptali, protože řekl: "Já jsem chléb, který sestoupil z nebe," a říkali: "Copak to není Ježíš, Josefův syn, jehož otce a matku známe? Jak tedy říká: "Sestoupil jsem z nebe ?!" Ježíš jim odpověděl: "Nereptejte mezi sebou! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. U Proroků je psáno: "Všechny bude učit sám Bůh." A každý, kdo slyšel Otce a dal se poučit, přichází ke mně. Ne že by byl někdo viděl Otce; pouze ten, který je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má věčný život. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je ten chléb, který sestupuje z nebe, aby nezemřel nikdo, kdo bude z něho jíst. (Jan 6,41-50)

Pane, ze všech předvěstí, které jsi nám dal, je tato o chlebu života nejvýraznější. Pochybnosti se vytratily, když se přiblížila realita Zeleného čtvrtku. Tvá slova zmírňují všechny pochybnosti, nemohou lhát. Když očima nedokážeme vnímat a smysly chápat, dej nám sílu poslouchat Tvoje slova ve víře. Toto učení nebylo žádným podobenstvím - byl to záblesk Tvého Srdce, které by nesneslo, kdyby nás nechalo jako sirotky. Bože, nauč nás, abychom byli vděční za takový velký dar!

Eucharistické Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!
Maria, Matko Eucharistie, oroduj za nás!

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


10. Poslední večeře - splnění příslibu


K: Ó, Nejsvětější svátosti, ó Božská svátosti.
L: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.


Potom vzal chléb a vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." (Lk 22,19)

Pane, jsme tu na vrcholu eucharistického tajemství, v samý večer Tvého umučení. Tento Hod beránka nebyl jako žádný jiný předtím, protože Starou smlouvu nahradila nová. Byla ustanovena nová a věčná dohoda. Ó přesvatý Zprostředkovateli příslibů! S apoštoly posloucháme Tvoje slova. Jsou to slova Přítele, Bratra a Kněze. Ale především jsou to slova vtěleného Slova, nejmilejšího Syna Věčného Otce. S jakou láskou jsi říkal ta posvátná slova zasvěcení, ta slova, která se staletími ozývají ze rtů tvých kněží: "Toto je mé tělo. Toto je moje krev."

Eucharistické Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!

Maria, Matko Eucharistie, oroduj za nás!

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


11. Cesta do Emauz:
poznání Ježíše při lámání chleba


K: Ó, Nejsvětější svátosti, ó Božská svátosti.
L: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.


A když seděl s nimi u stolu, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim ho. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. Ale on jim zmizel. (Lk 24, 30-31)

Pane, když jsi kráčel s učedníky na cestě do Emauz, slyšel jsi všechno, co říkali. Obtíženi svými vlastními starostmi a zklamáním nepoznali Toho, o kterém mluvili. Nepoznali Tebe, dokud jsi nelámal chléb. Jejich oči se otevřely, ale Ty jsi zmizel z jejich očí. Ačkoliv Tě nevidíme ve svaté Eucharistii, poznáváme Tě v lámání chleba. Když Tě vnímáme v tiché adoraci, naše srdce nám hoří jako srdce Tvých učedníků. I my teď opakujeme naši prosbu spolu s učedníky a prosíme Tě, abys zůstal s námi, protože je už téměř večer. Zůstaň s námi, Pane, a my budeme s Tebou pořád.

Eucharistické Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!
Maria, Matko Eucharistie, oroduj za nás!

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


12. Beránkova hostina:
Eucharistie je příslibem věčného života


K: Ó, Nejsvětější svátosti, ó Božská svátosti.
Ľ: Ať se Ti neustále vzdává veškerá chvála a díky.


Radujme se a jásejme, vzdejme mu slávu, neboť nadešla Beránkova svatba a jeho nevěsta se připravila. A směla se obléci do čistého, skvoucího kmentu; ten kment jsou spravedlivé skutky svatých. Potom mi řekl: " Napiš: Blahoslavení jsou ti, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu!" A řekl mi: "Tato Boží slova jsou pravdivé." (Zj 19, 7-9)

Pane, ve Svaté Eucharistii začala Tvá skutečná vláda nad srdci lidí. Každé svaté přijímání se dá srovnat se svatbou Beránka s duší člověka. Tvá přítomnost je však zahalena a my se těšíme na to, že Tě ve věčnosti budeme vidět takového, jaký jsi. Očekáváme ten den, kdy nám řekneš: 'Pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je pro vás připraveno od stvoření světa.' Ve Svatém přijímání nám dáváš pocítit předzvěst radosti, kterou budeme ve Tvém Království prožívat. Prosíme Tě, posiluj i nadále naši touhu po sjednocení s Tebou na věčné svatební hostině nebe.

Eucharistické Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!
Maria, Matko Eucharistie, oroduj za nás!

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


Závěrečná modlitba


Pane, děkujeme Ti za to, že ses zjevil lidstvu, aby ses obětoval za naši spásu a zůstal s námi v Nejsvětější Eucharistii. Ty jsi dal příslib a také jsi ho splnil: "Já jsem živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst z tohoto chleba, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo za život světa." (Jan 6,51)

Udělej ze mě pravého apoštola Eucharistie. Celou adorací naplňuj mé srdce svou milostí a světlem, abych svítil září ve světě, a tak vedl mnoho duší k eucharistickému trůnu Tvého milosrdenství. Prohlubují moje chápání svátosti naší spásy, abych Tě odvážně bránil a to až k prolití vlastní krve.

Ať je pochválené, uctívané a s vděčností milované Srdce Ježíšovo v Nejsvětější oltářní svátosti ve všech svatostáncích světa nyní i navěky věků. Amen.

Převzato z http://modlitba.sk/, článek z 13. 6. 2018 naleznete zde.

10-2014

Sdílet

Související články:
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 06. 2018 | 4256 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace