Zajímavé...

Celibát není problém, ale odpověď na kněze dopouštějící se zneužívání

foto z res.claritatis Skutečným problémem je ztráta kultury sexuální zdrženlivosti. Dnes je již trýznivě zřejmé, že mezi duchovními katolické církve máme problém. Příběhy kněžského sexuálního zneužívání a nedbalosti biskupů se zdají být nekonečné.

„Kdybych měl jednu hodinu na záchranu planety,“ poznamenal údajně Albert Einstein, „věnoval bych 59 minut definování problému a jednu minutu jeho řešení.“

Dnes je již trýznivě zřejmé, že mezi duchovními katolické církve máme problém. Příběhy kněžského sexuálního zneužívání a nedbalosti biskupů se zdají být nekonečné.

Chceme, aby byl tento problém vyřešen, a jsme v pokušení využít k tomu podezřelého, který je nejblíž po ruce. Pro mnohé je tím záludným podezřelým kněžský celibát. Není těžké pochopit proč. Žijeme v době, ve které doznívá sexuální revoluce, a samotná představa celibátu je mnohými, dokonce i mnoha věřícími, přijímána se skeptickým úsměvem. Tato krize v církvi koneckonců vznikla vinou duchovních, kteří se dopouštěli sexuálních hříchů. Tito kněží jsou celibátní. Problémem tedy musí být celibát.

Stejně jako Einstein však musíme pochopit, jak nesmírně důležité je problém správně definovat. V Einsteinově hypotetickém scénáři by chybná diagnóza pro naši planetu znamenala katastrofu. Avšak v církvi, díky jejíž službě získáváme věčný život, jde ještě o mnohem více.

Energie, která může explodovat

Ti, kdo s jistotou prohlašují, že tím problémem je celibát, obvykle zastávají nevyslovenou domněnku, že vést naplněný život bez sexuálních vztahů je protimluv a že ve skutečnosti je takový životní styl nezdravý a vede ke zneužívání. Domnívám se, že mnoho lidí vnímá nás, celibátní duchovní, jako tlupu mužů, jimiž lomcuje sexuální energie, která může kdykoli explodovat. A přesto, když náš Pán přikázal celibát těm z jeho učedníků, „kterým je to dáno“ (Mt 19,12), netrval na nesplnitelném požadavku nebo na něčem, co by bránilo citovému nebo duševnímu růstu. Ve skutečnosti velká většina celibátních kněží žije a vždy žila své povolání radostně a věrně. Každá studie o kněžích, na kterou jsem narazil, naznačuje, že jejich úroveň osobního štěstí a uspokojení z „práce“ je mnohem větší než medián. Je ironické, že dokonce i katolíci, které popuzuje církev obecně, kněží obecně a celibát obecně, téměř vždy připouštějí, že jejich (celibátní) kněz je jiný.

Skutečný problém: celibát je prožíván špatně

Problémem není celibát; problémem je špatně žitý celibát. Kněžské sexuální zneužívání není způsobeno celibátem o nic víc, než je cizoložství způsobeno manželstvím. V obou případech jde o porušení posvátných slibů, slibů, k nimž nám Pán zaručil svou pomoc, abychom je mohli věrně dodržovat. Jinak řečeno, když umožníme kněžím manželství, nezamezíme tím sexuálním přestupkům. Manželství žel nejsou skandály cizí. Navíc představa, že když „oženíme“ kněze, vyřešíme tím krizi způsobenou sexuálním zneužíváním, naznačuje poněkud nejasný pohled na manželství a také jistou naivitu ohledně počtu případů sexuálního zneužívání spáchaných osobami žijícími v manželství. Svaté povolání k manželství není lékem na sexuální touhy, jež obecné mínění mylně považuje za nezkrotné. Správnou odpovědí není zrušení celibátu, ale požadavek, aby kněží, stejně jako lidé v manželství, žili v souladu s požadavky jejich povolání.

Celibát jako takový je ve skutečnosti cenný a nenahraditelný dar církvi. Jak před padesáti lety napsal Pavel VI. v Sacerdotalis Caelibatus: „Církev střeží po staletí kněžský celibát jako zářivý klenot a zachovává jeho hodnotu nezmenšenou i v naší době, kdy náhled na lidi a stát ve světě prodělal tak hluboké změny.“

Celibát je obvykle definován negativně jako „neženění se“, ale ve skutečnosti je to pozitivní volba, mocný způsob lásky s jednoznačným účelem a jedinečnou otevřeností srdce. Umožňuje knězi žít své duchovní otcovství s mimořádnou silou a účinností. Slovy Druhého vatikánského koncilu je celibát „zdroj duchovní plodnosti ve světě“, který umožňuje kněžím „ve větší šíři přijmout otcovství v Kristu“.

Duchovní prospěšnost kněžského celibátu po staletí obohacuje církev a dokonce i širší kulturu. Kdybychom v okamžiku podrážděnosti celibát zrušili – byť i v dobrém úmyslu –, nejen že bychom tím nevyřešili problém sexuálního zneužívání, ale také bychom připravili budoucí generace o nespočetné milosti duchovního otcovství, které se k nám dostávají prostřednictvím kněžského celibátu.

Pomohlo by zdobrovolnění celibátu?

Někteří lidé sice připouštějí hodnotu celibátu, nicméně by si přáli, aby byl pro ty, kdo u sebe rozpoznali kněžské povolání, dobrovolný. Ani toto však problém nevyřeší. Koneckonců, je-li příčinou zneužívání celibát, pak řešením není volitelný celibát, ale povinné manželství! Navíc pokud v naší kulturní krajině bude možností manželství duchovních, pak je smutnou realitou to, že kněží, kteří se rozhodnou pro celibát, budou v myslích mnoha lidí podezříváni z nejednoznačné sexuální orientace.

Dále, jelikož biskupské svěcení by zřejmě bylo i nadále omezeno na celibátní kněze, jako je tomu ve východní církvi, rozhodnutí zříci se sňatku (a zůstat tak způsobilý pro biskupské svěcení) by z těchto důvodů vyvolávalo cynické dohady. Dobrovolný celibát by vedl k dvoustupňovému kněžství, v němž by se dařilo na jedné straně průměrnosti a na straně druhé ambiciózním jedincům.

I kdyby se podařilo vyhnout se těmto nástrahám, dobrovolný celibát by do cesty těch, kdo v sobě rozpoznali povolání ke kněžství, vneslo zbytečný zmatek. Celibát je nádherný dar církvi i samotnému knězi, ale bezpochyby je to dar, kterému je někdy obtížné porozumět, těžké jej přijmout a obtížné jej žít. Rozněcuje ušlechtilou štědrost v srdci mladého muže, ale stejně jako všechny hluboké lidské lásky i schopnost žít celibát vyžaduje čas, aby mohla dozrát.

Je pravda, že někteří seminaristé by si zvolili celibát, i kdyby byl dobrovolný. Kdo by však mohl pochybovat, že mnozí – kteří by jinak mohli přijmout nádhernou milost celibátu – by prostě předpokládali, že pro ně není vhodný? Kolik milosti celibátu by přišlo na zmar tím, že by pro ty, kdo v sobě rozpoznali kněžské povolání, bylo zbytečně obtížné tento dar přijmout?

Existuje ještě další, mnohem větší potíž s povoláním k dobrovolnému celibátu. Kněžství není postavení, nad kterým by katolická církev měla naprostou kontrolu, protože to v zásadě není její kněžství, nýbrž kněžství Ježíšovo. Jistě, vzhledem k tomu, že existují platně vysvěcení ženatí kněží ve východní církvi a výjimečně i v latinském obřadu, je zřejmé, že celibát není nezbytný k výkonu služebného kněžství. Nicméně je také pravda, že samotné kněžství, to znamená Kristovo kněžství – na němž mají podíl všichni služební kněží – je celibátní kněžství. Ježíš vykonával svou pozemskou službu jako celibátní kněz a nadále tak činí v nebesích. Celibát je tak pro kněžství čímsi podstatným, i když jej nežije každý vysvěcený kněz.

Otázka kněžského celibátu je tedy jen částečně předmětem obezřetného úsudku církve. Proto je kněžský celibát (či trvalá zdrženlivost) součástí jejího života od apoštolských dob. Samozřejmě proběhl určitý historický vývoj, ale navzdory opakovaným výzvám k opuštění celibátu, jež zaznívaly během staletí, církev vytrvale odmítala tak učinit. Naopak, opakovaně potvrzovala požehnání kněžského celibátu a znovu se zavázala k tomu, že jej bude u svého kněžstva pěstovat ještě hlouběji.

Sexuální zneužívání je selháním zdrženlivosti a kněžské formace

Tím se dostáváme zpět k identifikaci skutečných problémů, jimž církev dnes čelí v boji s kněžským sexuálním zneužíváním. Sexuální zneužívání není způsobeno celibátem, ale tím, že celibát není žit – či přesněji – že je žit špatně. Jinými slovy řečeno, jedná se o neschopnost kněží žít cudně. Jelikož není důvod domnívat se, že by ženatí kněží byli vůči takovým hříchům imunní, nelze hledat řešení v odstranění celibátu, ale spíše v požadavku ničeho menšího než je příkladná cudnost všech našich duchovních.

Toto je tedy zdroj našeho problému: po desetiletí bylo příliš mnoho kněží nesprávně vybíráno a formováno k životu v celibátní zdrženlivosti nebo jim bylo umožněno páchat sexuální prohřešky, aniž by se na ně řádně dohlíželo nebo byli vedeni k odpovědnosti. Svědectví kněží formovaných v době po sexuální revoluci – především těch, kteří studovali v semináři v 70. a 80. letech – toto tvrzení plně opodstatňují. Je to smutný příběh, ale na jeho konci je dobrá zpráva.

Po celá léta se překvapivě málo zkoumalo, jací muži podstupují kněžskou formaci. Obvykle dostačovalo projevení akademických schopností a doporučení od duchovního pastýře. Žádné zkoumání mravního charakteru a duchovní zralosti, žádné reference, žádná psychologická vyšetření. Přijímali se mnozí, kteří byli psychicky či emocionálně nezralí.

Navíc církev opakovaně trvala na tom, aby muži s trvalými homosexuálními sklony nebyli přijímáni do semináře (nejnovější oficiální dokument, který se toho týká, byl mimochodem schválen papežem Františkem v roce 2016). Nicméně takoví muži byli do semináře přijímáni ve velkých počtech. Většina kněží s homosexuální orientací se samozřejmě neprovinila sexuálním zneužíváním a žije celibát věrně. Přesto bezpochyby velká většina případů kněžského zneužívání zahrnuje homosexuální zneužívání chlapců a mladých mužů. Jakkoli se nám toto církevní rozhodnutí může zdát kontroverzní, při zpětném pohledu se naprosto jasně ukazuje jeho moudrost. Jeho neuposlechnutí má v posledních několika desetiletích zdrcující důsledky pro život tisíců mladých mužů.

Po jejich přijetí do semináře celkový obrázek nevypadal o mnoho lépe. Formace k celibátní čistotě byla mírně řečeno nedostatečná. Cvičení pro vnitřní život a askezi potřebná k udržení zdravé cudnosti nebyla příliš vštěpována. Mnozí muži byli dokonce vysvěceni s falešnou představou, posilovanou jejich seminářem, že požadavek celibátu bude brzy zrušen. V některých seminářích zvrácená kultura sexuální volnosti mezi seminaristy a dokonce i mezi vyučujícími poškodila zranitelné mladé muže nebo znechutila a vyhnala ty, kteří usilovali o ctnost.

Aby toho nebylo málo, v mnoha seminářích bujel teologický nesouhlas s církevní naukou a liturgické experimentování, což vedlo k pokryteckým dvojím standardům, které si tito muži odnášeli do svého kněžství. Intelektuální nevěra má vždy za následek nevěru morální. Pokud mohu arogantně ohýbat učení církve podle svých vlastních názorů, preferencí a rozmarů, proč by se tato arogance měla omezovat pouze na dogmatické záležitosti a liturgické předpisy? Proč ne také na mravní zásady? Toto odchýlení od oficiální nauky, jež bylo po desetiletí pěstováno na teologických fakultách, si vybírá na církvi ničivou daň, nejen v podobě věroučného a liturgického zmatení, ale také, jak se domnívám, v podobě sexuálního zneužívání.

Neschopnost biskupů vést kněze k zodpovědnosti

A konečně, není žádným překvapením, že po vysvěcení někteří kněží, kteří vyrůstali v tomto ovzduší laxní licoměrnosti, nedrželi své sliby. A jen zřídka byli nějakým smysluplným způsobem svými nadřízenými napomínáni. Někteří byli opakovaně překládáni na nové působiště; téměř žádný z nich nebyl propuštěn z kněžské služby. Plný rozsah zkaženosti kněží byl pro biskupy bolestně nepříjemný, a v důsledku toho se objevila kultura přísného utajování, která nyní vychází na světlo.

Tento nepořádek má bezpochyby mnoho důvodů. Obecně to byla doba společenských otřesů, která rovněž přispěla k nejistotě a neklidu v církvi. Mnozí kněží si nebyli jisti, na kterou stranu se přidat. Jejich autorita a jejich kněžství – a v jistém smyslu i jejich samotné mužství – byly postupně podkopávány nejrůznějšími podezřeními ze strany tolik převládající kultury. Někteří kněží se sklonili před nespoutaným duchem doby a mnozí biskupové ztratili nervy a sebevědomí. Ten Zlý stupňoval svou válku proti lidské osobě v její sexuální identitě, a jeho velkolepé a úspěšné tažení za pomoci lži pokračuje s nezmenšenou intenzitou do dnešních dní.

Možná tohle všechno mnohé jinak dobré biskupy prostě převálcovalo. Nevím. Nicméně dnes bez jakýchkoli pochybností víme, že kněží nebyli vedeni k zodpovědnosti a až příliš často jim bylo umožňováno zvráceně jednat s lidmi v otázkách věrouky, liturgie a dokonce i sexuality. Úsilí o osobní prospěch až příliš často získávalo navrch nad čestností.

Semena obnovy: cudnost

Toto jsou tedy některé ze zdrojů současné kněžské necudnosti. Ale to ještě není konec příběhu. Dokonce i v letech největšího zmatení Duch svatý zasíval semena obnovy, která dnes přinášejí úžasné ovoce. Mnozí seminaristé, kněží a biskupové navzdory všemu zůstali věrni i v průběhu oněch pochmurných desetiletí a dnes děkujeme Bohu za jejich hrdinské svědectví.

Pak přišel dlouhý pontifikát sv. Jana Pavla II. Z mnoha jeho reforem je patrně nejdůležitější – ač zřídka bývá jako taková uznáváno – vydání zásadního dokumentu z roku 1992 Pastores Dabo Vobis, v němž nabídl povzbuzující a pozitivní portrét kněžství a seminární formace.

V následujících letech byla zaváděna nerovnoměrně po celém světě, ale vzestupný trend v kvalitě formace byl nezpochybnitelný. Kritéria pro přijetí se ve většině seminářů výrazně zpřísnila a kvalita formace se dramaticky zlepšila. Ač si to spousta lidí plně neuvědomuje, tato reforma duchovenstva začala před více než dvěma desetiletími.

Řešení problému kněžského sexuálního zneužívání v prvé řadě znamená, že se pevně přikloníme k prosté věrnosti našemu vlastnímu povolání. Nejlepší reakcí kněží i laiků na ničivá odhalení kněžského zneužívání je pevné rozhodnutí, že sami porosteme ve věrnosti a svatosti. Nový rozkvět cudnosti, obzvláště mezi mladými katolíky, udělá v budoucnu pro posílení kněžského celibátu více než jakýkoli oficiální program nebo iniciativa.

Povolání ke kněžskému otcovství

Pro ty, kdo podporují kněžská povolání a formují seminaristy, kultivování věrnosti znamená pomáhat jim pochopit jejich povolání k celibátu ve světle duchovního otcovství. Kandidáti by si proto měli být jisti svou mužskou identitou a pociťovat normální, zdravou touhu po manželství a otcovství, mít zralou schopnost vzdát se těchto velkých dober pro to, aby se mohli zaměřit na nadpřirozené otcovství, a mít či projevovat lidské vlastnosti a ctnosti těch nejlepších přirozených otců. Během formace by jim mělo být vštípeno zralé a mužné duchovní otcovství, porozumění daru celibátu a schopnost žít klidně a věrohodně v souladu se svým povoláním.

Po vysvěcení by kněží měli dodržovat nejvyšší standardy cudnosti. Prohřešky by měly být řešeny důsledně, rychle a spravedlivě, s vážností, která odpovídá závažnému narušení důvěry vůči duchovní rodině. Cudnost – klidná, hluboká a radostná – ve službě kněžského otcovství je bezpochyby cestou ke skutečné reformě kněžství.

Ti, kdo se domnívají, že celibát je příčinou kněžského sexuálního zneužívání, se stejně jako my ostatní prostě snaží zabránit tomu, aby k tomuto strašlivému zneužívání docházelo znovu. Ale Einstein měl pravdu. Musíme věnovat dostatečně dlouhou dobu rozpoznání skutečného problému. Skutečným problémem není to, že svévolní kněží nejsou ženatí. Problémem je to, že jsou nevěrní. Dekadentní životní styl kněžstva, který vedl k jejich nevěrnosti, je pravým opakem láskyplného a velkorysého duchovního otcovství, kvůli němuž byl celibát právem nařízen.

Středověcí lékaři, ač měli ty nejlepší úmysly, často léčili nemoci tak, že pacientům odčerpávali krev, a nevědomky je tak připravovali o ty živiny, které nutně potřebovali, aby se mohli cítit lépe. Stejně tak ti, kdo chtějí léčit nemoc sexuálního zneužívání v církvi odčerpáním milosti celibátu, jen velmi málo napomohou k vyléčení této choroby, a navíc zbaví tělo Kristovo duchovní výživy, kterou potřebuje ke svému uzdravení.

Chceme-li vyřešit problém kněžského sexuálního zneužívání, měli bychom začít tím, že budeme od našich kněží očekávat stejnou věrnost, jakou očekáváme od kohokoli jiného, a vyzývat je, aby prostřednictvím daru celibátu přijali požehnání kněžského otcovství, které nyní potřebujeme více než kdy dřív.

Carter Griffin
Přeložil Pavel Štička

18. 07. 2019, First Things,

RC Monitor 14/2019, str. 4-7

Převzato z https://rcmonitor.cz/, článek naleznete zde.

Foto: Prawny, CC0 1.0,  http://pixabay.com/cs

Sdílet

Související články:
Soudíte kněze? Pamatujte na to, že… (20.01.2023)
Když opět potkáte svého pana faráře, vzpomeňte si (15.01.2023)
Zapálíte svíčku papeži Benediktovi XVI. i Vy? (03.01.2023)
Vzpomínky na P. Stanislava Krátkého (22.12.2022)
Spojme se v modlitbě (23.11.2022)
P. Leopold Kolísek a vznik českého oltáře v Lurdech (21.11.2022)
100 let P. Stanislava Krátkého (21.11.2022)
Prezentace knihy o P. Filipovi M. Stajnerovi (18.11.2022)
Zemřel nejstarší minorita v ČR (13.11.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 2 (20.09.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 1 (18.09.2022)
Požadavky pro světovou církev a Druhý vatikánský koncil (15.09.2022)
Výchova ke kněžskému celibátu podle Druhého vatikánského koncilu (13.07.2022)
Poděkování a informace pro podporovatele vzniku nového kostela v Brně-Lesné (01.07.2022)
Kněžské svěcení v Brněnské katedrále sv. Petra a Pavla (19.06.2022)
Očekávání od nových kněží - Nechceme z vás mít supermany, ale muže svátostí (16.06.2022)
Panna Maria mi dala znamení (svědectví z Medžugorje) (11.06.2022)
Boží milosrdenství a potopení Titanicu (+ další články v odkazech) (20.05.2022)
Zemřel P. Josef Červenka (16.04.2022)
Vzpomínková slavnost na P. Josefa Ondráčka (30.03.2022)
MODLITBA ZA KNĚZE - kněží velmi potřebují naše modlitby (05.02.2022)
P. Michal Cyprián Iwene Tansi (12.01.2022)
Zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ (08.12.2021)
Fra Mario Knezović, kterého mnozí znáte z Medžugorje, považuje za nutné duchovně probouzet: (15.11.2021)
Zkušenost kněze s psychicky nemocnými lidmi (05.11.2021)
5 sester, které Pán povolal do jedné řehole (29.10.2021)
Svěcení stálých jáhnů v Brně (záznam) (25.09.2021)
Kněží, nevzdávejte se ani v nejhorších časech (příběh) (26.08.2021)
Vize kněžství sv. Veroniky Giuliani (28.07.2021)
Svědectví kněze: Stojí to za to! (06.07.2021)
Od Jehovova svědka po řeholního kněze a ředitele pro povolání: Poznejte otce Bowena (11.06.2021)
O.Nik oslaví 20 let kněžství (11.06.2021)
Křížová cesta P. Filipa M. Ant. Stajnera pokračuje (24.04.2021)
Žádný biskup ani kněz se nestane svatým bez Božího lidu (20.04.2021)
P. František Lízna na Hoře křížů v Litvě (video) (06.03.2021)
O otci MONTFORTOVI (05.03.2021)
Povolání ke kněžství (01.03.2021)
Kněz objasňuje tvrdou pravdu o příčinách úpadku církve (22.01.2021)
Prosba kněze svým spolubratrům (18.01.2021)
Polibek od Ježíše - ministrant ukázal knězi Ježíšovu lásku (12.01.2021)
Rozhovor - Arcibiskup Jan Graubner: Ocitl jsem se na prahu věčnosti (11.01.2021)
Živý přenos posledního rozloučení s otcem Josefem Fialou - v neděli 10. 1. 2021 od 14:00 + Vzpomínka - rozhovor s ním... (10.01.2021)
Zemřel Mons. Josef Fiala, bývalý farář v Běhařovicích (01.01.2021)
Irská státní televize se musela omluvit za pomluvu kněze (14.12.2020)
Svátost na ulici - Chodí po centru Bratislavy a zpovídá. Stačí se jen pozastavit, říká kapucín (09.11.2020)
Poslední rozloučení s otcem Petrem Dokládalem. (27.10.2020)
Kanonizační řízení kněží Jana Buly a Václava Drboly (20.08.2020)
Benedikt XVI.: Katecheze – generální audience 5.8.2009: Faráře Arského učinila svatým věrnost Pánovu povolání (13.08.2020)
70 let po násilném rušení klášterů (20.04.2020)
Římskokatolická farnost společně s obcí pořádala na Květnou neděli jízdu v kabrioletu s Nejsvětější Svátostí Oltářní po ulicích obce. (11.04.2020)
Kněží v Neapoli slouží mši sv. na střeše fary, věřící se jí účastní z balkonů (05.04.2020)
Kněží si od nás zaslouží nejen úctu a modlitbu, ale i vyjádření vděčnosti (05.04.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 2. část (01.04.2020)
Nebojte se, protože všichni jsme v Božích rukou (30.03.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 1. část (30.03.2020)
Prof. Mons. Petr Piťha: Jak se chovat? (20.03.2020)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy, dlouholetého faráře v Běhařovicích (13.03.2020)
Prosba o modlitbu za o. Nika (12.03.2020)
O osvobozující milosti (k exhortaci o Amazonii) (19.02.2020)
Sbohem celibátu? (03.02.2020)
P. Marian Kuffa: Říkají mi, abych nemluvil do politiky. (25.01.2020)
Československý mučedník bl. Metoděj Dominik Trčka (20.01.2020)
Odpusť si (07.01.2020)
Otec Kuffa, liberalismus a jeho "třídní nepřátelé" (27.12.2019)
Otec Marian Kuffa a světlo do našeho života (k 60. narozeninám otce Mariana) (25.12.2019)
Vyjádření o. Mariana Kuffy k hlasování NR SR o Istanbulské úmluvě (29.11.2019)
Pozdrav a požehnání otce Montforta České republice: Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky (20.11.2019)
Ženatý katolický kněz přesvědčivě vysvětluje, proč by kněží MĚLI žít v celibátu (20.09.2019)
Můj přítel opouští kněžství, a přitom je lepším knězem než já (16.09.2019)
Kněz rozzlobený na mši svatou prožil zázrak (30.08.2019)
Od ateisty ke kněžství. Obrátil se díky mši svaté v televizi (25.08.2019)
O. Marian Kuffa - kázání Klokočov, 9. srpna 2019 (23.08.2019)
Slepý muž vysvěcen na kněze (20.08.2019)
Václav Peša - 70. let výročí kněžského svěcení (29.07.2019)
Mše svatá ve Valči - 25. let kněžství o. Marka Dundy (30.06.2019)
Když se z otce-vdovce stane služebník oltáře (29.06.2019)
Kněžské svěcení - Ondřej Talaš (02.06.2019)
Od letničního hnutí ke katolickému knězi (31.05.2019)
Exorcista: Ne posedlost, ale pokušení je nejčastějším projevem působení zlého ducha (28.05.2019)
Z narkomana mariánský kněz (23.05.2019)
Biskup Evans: Co znamená být knězem? (21.04.2019)
Páter vedl na Titaniku modlitbu růžence (18.03.2019)
Kněz, který odčiňoval hříchy jiných kněží (09.03.2019)
Celibát není problém, ale řešení (04.03.2019)
Franz Mühlberger - mimořádná osobnost v naší oblasti (04.02.2019)
Do Lomničky chodí jen ti nejodolnější (21.01.2019)
'Ďábel a páter Amorth' (20.01.2019)
Znáte osobnosti z oblastí FATYMu? (12.01.2019)
Rozhovor s P. Štěpánem Smolenem pro Postoj.sk (03.01.2019)
Štandopéde do nebe (31.12.2018)
Povolání ke kněžství (21.12.2018)
Aktualizováno 2: Otec Marian Kuffa ve vážném stavu v nemocnici - prosba o modlitbu (28.10.2018)
Kněží se musím zastat (26.09.2018)
Začíná se 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (15.09.2018)
Gratulujeme otci Milanovi k Abrahámovinám (07.09.2018)
Kardinál Tomáš Špidlík SJ (29.08.2018)
Rutina a vyhoření kněze při slavení liturgie (15.08.2018)
Zemřel P. Mgr. Josef Pelc (12.07.2018)
Přednáška a prezentace knihy Mons. Prof. probošta Petra Piťhy (03.06.2018)
100 let od narození P. Antonína Němčanského (17.05.2018)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze 4. neděle velikonoční (30.04.2018)
Chtěli vstoupit do manželství a dnes .., z něj je kněz a z ní řádová sestra (17.04.2018)
Poděkování a blahopřání kardinálu Dominiku Dukovi (13.04.2018)
Bratři dvojčata se stali kněžími poté, co jejich matka odmítla potrat (03.04.2018)
Osobnost: P. Emanuel Tocháček (15.03.2018)
Karol Dučák: Dialog s nekřesťany a akomodační (adaptační) misijní metoda jezuitů (28.02.2018)
Svatá Veronika Giuliani varuje kněze před peklem (17.12.2017)
Povolání ke kněžství (17.12.2017)
100. výročí narození P. Františka Adámka (12.11.2017)
Kněz (poděkování) (16.09.2017)
Jiří Mikulášek: A za rok přijde vynadat ten třetí (17.08.2017)
Fotky z oslavy 20 let kněžství otce Milana Plíška (20.06.2017)
65. výročí popravy P. Jana Buly - foto ze vzpomínkové akce (28.05.2017)
20 let jáhenství otce Františka (24.05.2017)
Otec Milan oslaví 20 let svého kněžství (24.05.2017)
Primice - P. Jaroslav Kolbaba (17.05.2017)
Vzpomínkové akce 65. výročí popravy P. Jana Buly a všech v Jihlavě popravených politických vězňů (14.05.2017)
Arcibiskup Bober vyzval kněze k důvěře v Boha a věrnosti ideálům (18.04.2017)
ŽENA A KNĚZ (zamyšlení ženy ženám) (01.04.2017)
Karol Dučák: Celibát kněží v učení Druhého vatikánského koncilu (11.01.2017)
Fotbalista Philip Mulryne je jáhnem a stane se katolickým knězem (09.12.2016)
16. výročí smrti fra Slavka Barbariće v Medžugorji (26.11.2016)
Dokumentární film Jako bychom dnes zemřít měli (10.11.2016)
P. Amorth a jeho duchovní testament: časté přijímání svátostí jako ochrana před Satanem (24.10.2016)
* Zemřel bývalý provinciál salesiánů na Slovensku don Ernest Macák
* Přímý přenos zádušní mše svaté v Šaštíně v pátek 21. 10.
(20.10.2016)
Nová kniha: Robert Maria Mayer DĚCKA, VALÍME DO NEBE! (04.10.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly - Lukov 2016 (03.10.2016)
Exorcista v zácviku se dělí o zážitky z boje proti démonům v Římě (28.09.2016)
V Itálii přibývá žádostí o exorcismus, ale chybí exorcisté (27.09.2016)
Ano a rád, i když je to těžké - pocta St. Krátkému v Brně (27.09.2016)
Zemřel exorcista páter Gabriel Amorth (18.09.2016)
Řeholní sliby - Pavel Baxant, Leo Gallas a Václav Sládek (06.09.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly (05.09.2016)
Kněžská pouť 2016 v Kostelním Vydří (05.09.2016)
Modleme se za Dona Gabriela Amortha (11.08.2016)
Kněz je největší Boží dar (22.07.2016)
O.Nik slaví 20 let kněžství a 50 let života (30.06.2016)
EVROPA NA KOLENOU? K čemu kultura pohody potřebuje kněze (27.06.2016)
Kniha - Vzpomínka - P. Robert Mayer (17.06.2016)
Ve Štítarech se uskutečnila kněžská rekolekce (07.06.2016)
* Celosvětová modlitební štafeta za kněze 3. 6.
* Na Svatém Hostýně se věřící budou modlit za kněze
(02.06.2016)
Rozhovor s jáhnem Ladislavem Kincem (22.05.2016)
Otec Nik nadále slaví 45. narozeniny! (17.04.2016)
Katolický týdeník: Otřesný případ zneužití psychiatrie vůči knězi (14.04.2016)
Páteční pouť u Svaté brány Roku milosrdenství ve Znojmě (26.01.2016)
Popularita ďábelských her roste. Exorcisté a psychiatři varují (13.01.2016)
I kněží mohou vyhořet (30.12.2015)
Ukončení diecézní fáze kanonizačního řízení R. D. Václava Drboly a R. D. Jana Buly (16.12.2015)
Při příležitosti 15. výročí smrti fra Slavka Barbariće
* Pozadí jeho působení
(20.11.2015)
Od smrti P. Antonína Němčanského uběhlo již 5 let (11.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (2. část – dokončení) (06.11.2015)
Stoletý kněz: Stále bojuji s ďáblem (08.10.2015)
Co dokáže falešné obvinění (23.09.2015)
Celibát (20.09.2015)
Půst a pouť za kněze - 40 denní řetězec půstu a modliteb za kněze (13.09.2015)
Výstava k 100.výročí narození P. Otto Opálky (25.08.2015)
Menší rozhovor s naším knězem P. Markem Dundem (06.08.2015)
P. Josef Toufar je doma: Jako bychom dnes zemřít měli
+ kázání kardinála Dominika Duky
(13.07.2015)
Nekritizujme své kněze (07.07.2015)
Dnes nejsou povolání k zasvěcenému životu? (26.06.2015)
Primice diecézních novokněží v ČR v roce 2015 (22.06.2015)
Příběhy ze života kněze (01.06.2015)
Nejlepší dárek pro novokněze. Zadarmo. (20.05.2015)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy (13.04.2015)
Otec Jiří vtipem hýří (31.03.2015)
Kněží Jozef Maretta a Marián Kuffa hovoří o referendu (25.01.2015)
Povolání ke kněžství (23.01.2015)
Výstava věnovaná Josefu Toufarovi (15.01.2015)
Dokument Opři žebřík o nebe (08.01.2015)
Znamení doby pro apoštolát v Apokalypse (07.01.2015)
Kniha ke 100. výročí narození P. Aloise Pekárka (14.12.2014)
Biskup Jan Vokál odslouží mši v Číhošti (13.12.2014)
Za otcem Markem stojím !!! (K exorcismu ve Vranově nad Dyjí) (28.11.2014)
Kardinál Groer nevinen? (30.10.2014)
Půst a Pouť za kněze 2014 (17.09.2014)
"Musím být připravený na to, že Hospodin může kdykoliv říci – pojď domů" (16.07.2014)
Každý rok ubývá na Starém kontinentu tisíc kněží (15.07.2014)
Zamilovaný kněz (10.07.2014)
P. Karel Skočovský: Posílám novokněžské požehnání!
(+ přání novokněžím)
(08.07.2014)
Mezinárodní asociace exorcistů (07.07.2014)
Na misiích mezi Indiány (05.07.2014)
Ohlednutí za slavností 20-let kněžství otce Marka (28.06.2014)
Kněžské svěcení 2014 v brněnské diecézi + termíny primicí (10.06.2014)
Pozvánka na kněžské svěcení a primici Mgr. Karla Skočovského, Ph.D. (22.05.2014)
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Mt 10,22) (10.04.2014)
Prosba o vzpomínky a zážitky s Mons. Aloisem Pekárkem (13.03.2014)
Vzpomínáme na o. Vladimíra Cyrila (11.03.2014)
Kněz počatý při znásilnění: "Svému otci jsem odpustil a vyzpovídal ho" (21.02.2014)
Farář Maroš Kuffa: Odpustit nepřátelům je nejtěžší, ale tam začíná křesťanství (06.01.2014)
V Číhošti po šedesáti čtyřech letech zazní Toufarovy promluvy (27.11.2013)
Ročně vystupuje z řeholních řádů tři tisíce osob (06.11.2013)
Rozhovor: Bratři Brožové aneb čtyřnásobné kněžské povolání v jedné rodině (04.11.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 2.
Jaké to je být misionářem v Středoafrické republice
(18.10.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 1.
Měl jsem asi pět, nebo šest roků, když to přišlo
(15.10.2013)
Benedikt XVI. - Brno (01.10.2013)
Kde vymírá víra, vymírá také zdrženlivost (27.09.2013)
Prázdniny na faře, aneb o. Vladimír Cyril zamlada (09.08.2013)
Sváteční slovo o. Marka Dundy (03.08.2013)
Dobrodružství s Bohem (14.07.2013)
Knězem na 40 hodin (02.07.2013)
Osobnosti Znojemska – kněz Marek Dunda (01.07.2013)
Kněžské svěcení, Brno 2013 + termíny primicí (25.06.2013)
Projev sv. Otce Pavla VI. k šestému Světovému dni modliteb za kněžské povolání (23.06.2013)
Kněžské svěcení - Michal Cvingráf (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Petr Václavek (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Pavel Kuchyňa (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Vojtěch Loub (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Jiří Brtník (13.05.2013)
Jáhenské svěcení - Michal Seknička (13.05.2013)
Primice Jana Davida SAC (13.05.2013)
Umučený kněz Toufar z Číhoště by mohl být blahořečen (09.05.2013)
Návštěva o.Vladimíra v nemocnici (03.05.2013)
Kdyby nad městem dlela kněžská požehnání.... (21.04.2013)
Co se stává, když někdo neodpovídá na Boží volání (08.04.2013)
Pius XI. a jeho pohled na nová kněžská povolání (05.04.2013)
Zemřel P. Boleslav Česlav Chroboczek OFM Conv. (02.04.2013)
Zemřel P. Tomáš Prnka (02.04.2013)
Kněžské svěcení Miloslava Chrásta (29.03.2013)
Velikonoční přání otce generálního vikáře (23.03.2013)
Autorské čtení z knihy Jako bychom dnes zemřít měli (09.03.2013)
Zemřel P. Stanislav Jiří Fiala, sac., OH (06.03.2013)
Blázen pro Krista (03.02.2013)
Otec Josef Koláček převzal Cenu města Brna (25.01.2013)
Zemřel P. Vojtěch Srna (21.01.2013)
P. Ferdinad Chýlek (08.01.2013)
Nová generace kněží překonává následky neblahého vlivu „osmašedesátníků” (07.01.2013)
Kandidát blahořečení Josef Karel Matocha (07.01.2013)
Naši kardinálové v moderních českých dějinách (02.01.2013)
P. Ignát Wurm - čestný občan města Přerova (31.12.2012)
Zemřel P. Jan Kabátek (28.12.2012)
Kázání z kněžského svěcení - Josef Peňáz (15.12.2012)
Zemřel biskup Ing. Jan Blaha (15.12.2012)
Zemřel vladyka Ivan Ljavinec, emeritní apoštolský exarcha (11.12.2012)
Co se událo 12. 12. 1992? Nevíte? My Vám pomůžeme… (10.12.2012)
Vzpomeňme na otce Františka!!! (28.11.2012)
Kněžské svěcení a primice - Josef Peňáz (13.11.2012)
Cesta k andělům - Jan Graubner (09.11.2012)
P. Pavel Pacner novým proboštem v Mikulově (06.11.2012)
Primice P. Josefa Kubeše na Humberku - foto (06.11.2012)
Vzpomínková bohoslužba - 30. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka (30.10.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků - foto (30.10.2012)
Primice P. Josefa Kubeše (18.10.2012)
Jiří Mikulášek: Vejdi do radosti (17.10.2012)
Zemřel P. Josef Krchňavý (11.10.2012)
Kněz, který evangelizuje skrze televizní obrazovky TV NOE (09.10.2012)
Dne 7. října 1987, na svátek Panny Marie, zavraždili kněza Štefana Poláka.
Aktualizováno, vyjádření historika
(06.10.2012)
Jáhen Kubeš - kněžské svěcení (30.09.2012)
Pohřeb P. Jeronýma Filipa Hofmanna (18.09.2012)
Smuteční oznámení (15.09.2012)
Slovensko: Pozvánka na 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (13.09.2012)
Otec Pavel se představuje v Klokotech (11.09.2012)
Náboženská víra na ústupu? (10.09.2012)
Výstava ,,in memory" P.Otto Opálka u sv. Mikuláše ve Znojmě (10.09.2012)
Výstava v Louce a P. MUDr. Otto Opálka (28.08.2012)
Primice novokněze Martina Kohoutka (19.07.2012)
Zemřel Mons. Jan Kutáč (18.07.2012)
Příběh novokněze Karla Janů (18.07.2012)
70 let kněžství P. Antonína Němčanského a primiční mše sv. v jeho rodišti (05.07.2012)
Jaká je radost a odměna kněze ve farnosti? (23.06.2012)
Zemřel P. Julián Vladimír Veškrna, CFSsS (19.06.2012)
Zemřel P. Jan Zemánek, CSsR (12.06.2012)
Katolická kritika Anselma Grüna (10.06.2012)
Mše svatá u příležitosti výročí pontifikátu Svatého Otce (04.06.2012)
Svěcení a primiční mše svatá Stanislava Trčky (23.05.2012)
Zemřel Mons. ThDr. Josef Laštovica (21.05.2012)
Misionář P. Anthony Saji v České republice (09.05.2012)
Riskoval život za záchranu židovských dětí (02.05.2012)
Důležití pastýři, komentář A. Seleckého (30.04.2012)
Zemřel P. Angelus Alois Glabasnia OFM (25.04.2012)
Vikář hebrejsky mluvících katolíků vypráví svůj příběh (20.04.2012)
Připomínka 60. výročí popravy služebníka Božího R. D. Jana Buly (19.04.2012)
Aktuálně: benediktini si připomínají Pátra útěchy na Titaniku (15.04.2012)
Cesta k andělům (62. díl): kardinál Miloslav Vlk (12.04.2012)
Zemřel P. Cyril Václav Tomáško, OFMCap (11.04.2012)
Zemřel P. Josef Byrtus (11.04.2012)
Benedikt XVI. odpověděl na Výzvu rakouských kněží k neposlušnosti (06.04.2012)
Kněží rezignují před nepochopením věřících (05.04.2012)
Zemřel P. Jaroslav Moštěk (19.03.2012)
Návštěva v domově důchodců pro kněze (14.02.2012)
Zemřel P. Jan Dobeš (09.02.2012)
Dar a tajemství (07.02.2012)
Zemřel P. Jan Kutáč (04.02.2012)
Zemřel P. Josef Dobiáš (30.01.2012)
List otce kardinála Dominika Duky spolupracovníkům (30.01.2012)
Účast na instalaci kardinálů (25.01.2012)
100. výročí narození Mons. Josefa Navrkala (12.01.2012)
Informace k pouti do Říma na slavnostní jmenování kardinála Dominka Duky (11.01.2012)
Oficiální web P. Vojtěcha Kodeta ThD. O.Carm (09.01.2012)
P. Marián Kuffa v televizním přenosu a jeho další promluvy (01.01.2012)
5. celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání na Velehradě (19.12.2011)
PhDr. ThDr. Ján Čarnogurský (13.12.2011)
Prosby otce Vladimíra Cyrila (18.11.2011)
Církev hromosvodem (17.11.2011)
Vzpomínka na pana probošta Stanislava Krátkého (08.11.2011)
Děkovná mše sv. za blahořečení papeže Jana Pavla II. - promluva Ladislava Kince (22.10.2011)
P. ELIAS VELLA: DÉMONY VYHÁNĚJTE (15.10.2011)
Církev bude plnit své poslání, nepřipodobní-li se kněží světu (07.10.2011)
Zemřel P. Jan Kroupa, básník a přítel Radia Proglas (27.09.2011)
Nový nuncius pro Českou republiku (17.09.2011)
Zemřela paní Ludmila Holá (06.09.2011)
Dětský voják katolickým knězem (31.08.2011)
Zemřel Mons. Josef Kavale (28.08.2011)
Kardinál Robert Sarah varuje kněze, kteří neoponují potratům a homosexualitě (23.08.2011)
Pohřeb Dona Gobbiho (27.07.2011)
Primice P. Jiřího Jeniše v Újezdě u Brna (07.07.2011)
Zemřel otec Stefano Gobbi (30.06.2011)
Beatifikační proces P. Václava Drboly (28.06.2011)
Rekolekce ve Štítarech (14.06.2011)
Jak mě můj kněz neobtěžoval (06.06.2011)
Rozloučení s arcibiskupem Karlem Otčenáškem (31.05.2011)
Kněžské svěcení - Jiří Jeniš (21.05.2011)
Zemřel P. Alois Honek (17.05.2011)
Pozvánka na svěcení zvonů v Praze (11.05.2011)
Další zvony pro Nepomuk odlity na Zelený čtvrtek (29.04.2011)
Kněžské zvony pro Nepomuk (15.04.2011)
Zemřel P. Jan Štrumfa (09.04.2011)
Zajímavý výrok Benedikta XVI. na adresu povolaných (28.03.2011)
Farář chybuje vždycky... aneb Farářům s úsměvem (28.03.2011)
Promluva kněžím na rekolekci 8. 3. 011 (17.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XV. díl - P. Antonín Zgarbík (15.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIV. díl - P. ThDr. Ambrož Jaroslav Tobola (14.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIII. díl - P. Václav Celestin Šulc (13.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XII. díl - P. František Sitte (12.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XI. díl - P. Václav Říha (11.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu X. díl - P. ThDr. Ferdinand Nesrovnal (10.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IX. díl - P. Albín Jaroslav Kvita (09.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VIII. díl - P. ThDr. Josef Koutný (08.03.2011)
Celonárodní pout ke cti sv. Jana N. Neumanna (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VII. díl - P. Adolf Kajpr (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VI. díl - P. ThDr. Stanislav Bohuslav Jarolímek (06.03.2011)
Slavnostní mše svatá k prvnímu výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu V. díl - P. Josef Jakubec (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IV. díl - P. Josef Chadraba (04.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu III. díl - P. Bohuslav Burian (03.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu II. díl - P. Bohumír Bunža (02.03.2011)
Zemřel mons. Oto Mádr (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu I. díl - P. ThLic. Vojtěch Basovník (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu - úvod (28.02.2011)
Ztracený ráj (14.02.2011)
Zemřel P. Stanislav PRAVEC (26.01.2011)
Zemřel R. D. ThDr. Josef PACAL (17.01.2011)
Pořad o P. Josefu Koláčkovi SJ na ČT2 (11.01.2011)
Vykonstruovaná obvinění kněží (10.01.2011)
Zemřel R. D. Doc. PhDr. Ing. Miloš RABAN, Th.D. (09.01.2011)
Zemřel mikulovský probošt - Stanislav Krátký (15.11.2010)
Zemřel P. Antonín Němčanský (10.11.2010)
Zemřel novokněz Pavel Jiřík (12.10.2010)
Papež Benedikt XVI. jmenoval své nové kaplany (28.09.2010)
Kněžský zvon sv. Janů pro Nepomuk (12.09.2010)
Kardinál J. H. Newmann patronem kněží? (03.09.2010)
140. výročí narození P. Jana Šrámka (02.08.2010)
Kněžské osobnosti - zajímavá výstava a kniha (30.07.2010)
Zemřel Mons. Metoděj Kotík (21.07.2010)
Jáhenské svěcení v Českých Budějovicích (12.07.2010)
Jáhenské svěcení (05.07.2010)
Přednáška na téma Uzdravení žen po potratu: role kněží (17.06.2010)
Benedikt XVI. zakončil Rok kněží (14.06.2010)
Výroční den služebníka Božího R. D. Jana Buly (25.05.2010)
Kněžské svěcení (16.05.2010)
Výzva k modlitbám za naše kněze (14.05.2010)
Nový web pražského semináře (12.05.2010)
Nejvýznamnější žijící rodák ze Šumné (10.05.2010)
Vzpomínka na kardinála Tomáše Špidlíka (03.05.2010)
Myšlenky ze zajímavého článku v Katolickém týdeníku (29.04.2010)
Poděkování za dar kněžství (21.04.2010)
Boží požehnání - sv. Jan Eudes mluví i k našim kněžím v dnešní době (16.04.2010)
Vzpomínkové bohoslužby (11.04.2010)
Střihomet je využíván i na Bílou sobotu (10.04.2010)
Stalo se u vsi Petrovskaja (08.04.2010)
Připojte se k modlitbě Růžence za kněžská povolání (23.03.2010)
Zemřel P. František Grmolec (23.03.2010)
P. Josef Fiala oslaví 60 roků kněžství (23.03.2010)
První kněžský zvon pro Nepomuk (18.03.2010)
Promluva P. Miloslava Fialy, OPraem v Číhošti (17.03.2010)
Poselství Svatého Otce k pastoraci povolání (13.03.2010)
Slovo předsedy Matice Velehradské (22.02.2010)
Povolání ke kněžství (15.02.2010)
Jak se schylovalo k mému pohřbu (02.02.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši - pozvánka a foto (07.01.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši (16.12.2009)
Vánoční dárek pro kněze - tvá modlitba (15.12.2009)
Promlvy P. Mariana Kuffy - nepřehlédněte! (07.12.2009)
Osm praktických rad pro Rok kněží (05.12.2009)
Svatý Jozef Damien De Veuster (01.11.2009)
Modlitba Svatého Otce Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu (10.10.2009)
Interdiecézní projekt v Roce kněží - kněžské zvony pro Nepomuk (09.10.2009)
Setkání za obnovu a posvěcení života kněží na Blatnické hoře (28.07.2009)
Fara Chvalatice - vítáme otce Vladimíra Cyrila (27.07.2009)
Myšlenky z kázání P. Antonína Šuránka při rekviem za Jana Palacha (18.07.2009)
Denní modlitba za kněze (01.07.2009)
Modlitby za kněze (16.06.2009)
Novéna za kněze (11.06.2009)
Kněžské svěcení (05.06.2009)
400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra (20.03.2009)
Už jste napsali mail otci Františkovi??? (10.12.2008)
Zakládající člen FATYMu otec Pavel Zahradníček odešel do kláštera (12.10.2008)
P. Kuffa a jeho promluva v Trnavě - to stojí za poslechnutí... (27.09.2008)
Kněžské svěcení v Brně (02.07.2008)
Svěcení a primiční mše svatá Jana Bezděka (24.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 07. 2019 | 3523 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: RC Monitor 14/2019
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace