Zajímavé...

Být a nebít LGBT ?

marybettiniblank, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Přemýšleli jste někdy nad tím, na jakých hodnotách je postaveno hnutí LGBT a jaká je jeho filozofie a čemu věří?

Svět se změnil. Dnes už neupalujeme čarodějnice, jsme humánní, tolerantní (nebo si to přinejmenším o sobě myslíme), díky vědě známe odpovědi na mnohé otázky, na které jsme před tím potřebovali víru v nadpřirozené síly nebo Boha. Dnes už díky pokroku umíme žít svobodně, umíme se zodpovědně rozhodovat o svém životě a nepotřebujeme ani nepřijímáme svazující společenské či kulturní normy, nebo nedejbože Boží přikázání. Říkáme: žij a nech žít. S ničím nemáme problém, jménem všeobjímající lásky nechceme nikoho a v ničem omezovat, každý má právo žít si jak chce. Dokonce i Bibli díky pokroku dnes již umíme lépe pochopit a zejména, častokrát po svém, vyložit. Lepší než naši omezení chudáci předchůdci. A tak prý nastal čas opustit středověké předsudky a vykročit i v Církvi s dobou, a začít například žehnat homosexuální svazky. Snažíme se ukázat světu, že i my jsme tolerantní, přemýšliví, rozumní a bez předsudků. Proto ochotně tolerujeme různé sexuální odchylky a duševní nemoci, souhrnně označované jako LGBTI. Vždyť zkušenosti ze západu přece říkají, že tímto krokem se nestalo nic hrozného, žádné hrozby pro tradiční rodinu se nenaplnily, akorát určitá skupina lidí má díky pokroku šanci vést plnohodnotný a plnoprávný život bez společenského odsuzování a pronásledování.

Nabízí se otázka, jak to, že v pokrokové postmoderní době tolerance a lásky bez pokryteckého diktátu falešného moralizování to s mezilidskými vztahy vypadá tak bídně? Manželé se rozvádějí, rodiny, pokud vůbec nějaké vzniknou, se hned rozpadají, čekárny u psychologů a sexuologů praskají ve švech, děti, pokud nějaké jsou, tak jsou drzé, nevychované, depresivní, unuděně nebo hyperaktivní, bez schopnosti se soustředit, a pomalu každé druhé má na své chování nějakou diagnózu. Zavinila tento žalostný stav naše zaostalost? Nebo naopak je příčinou přílišná benevolentnost a pokrokové smýšlení? Vždyť podobně jako homosexuálové, ani děti za to nemohou, jaké geny jim do vínku dala všemocná evoluce ... Nebudeme je snad trestat jako v nějakém středověku. Ještě že co!

Domnívám se, že téma nejen tolerování, ale i akceptování těchto podivností je hlubší, než jen pomoc k lepšímu životu a uznání plných práv nějaké menšině. Za schvalování tzv. homosexuálních manželství bojují celé zástupy aktivistů, vášnivé diskuse se vedou na půdě národních parlamentů, nadnárodní korporace k tomuto tématu školí zaměstnance (a mnohdy i velmi netolerantně vyhazují ty názorově nepohodlné), organizují se petice a referenda, v nichž nemalá část populace, někdy i většina, volí pro. Ani teolog Evangelické bohoslovecké fakulty, nebo otevřeně smýšlející evangelický kaplan, nepřestávají s opětovným otevíráním těchto témat v médiích jen proto, že by sami byli jinak orientovaní. V České republice, kde jsou v této věci prý napřed, během šesti let od začátku platnosti zákona o registrovaném partnerství využilo tuto možnost 1390 párů. To je v průměru 232 párů za rok. Pro srovnání, klasický sňatek ročně v ČR uzavírá přes 50 tisíc párů. Podíl homo svazků je tedy pouze 0,46%. Svědčí to o tom, že ani samotní homosexuálové nemají o tyto svazky až takový zájem. Proč se pak toto téma neustále vrací? Proč se církve rozdělují na něčem, co se týče duševních problémů nula celá čtyři procenta populace? Ne čtyři, jak jsme si zvykli pod vlivem sto krát opakované propagandy, ale: nula - celá - čtyři! Nebo jinak řečeno: čtyři promile. Proč pokud chceme, aby nás jiné, demokratické státy, uznaly za pokrokové, musíme nejen tolerovat, ale i zákonem oficiálně uznávat? Tolerovat přece mohu i něco, s čím nesouhlasím. Uznávat, to je už jak se říká - jiná káva. Pokud neuznáš, přijde trest.

Nepřipomíná Vám to něco? Nemusel člověk v nenáviděném temném středověku veřejně deklarovat to správné vyznání, pokud nechtěl přijít o vliv a pozice v politicko-mocenském boji, nebo jen v obyčejném cechu či řemesle? Nemusel za socialismu každý, kdo nechtěl přijít o možnost kariérního růstu pro sebe či své děti, deklarovat souzvuk s vedoucí úlohou komunistické strany a jejich ideálů marxismu - leninismu? Proto se domnívám, že problém je hlubší než jen hádky o genech a sexuální orientaci. Dotýká se přímo pravdy a odhaluje mnohé z naší víry a světonázorového přesvědčení. Jak se říká, za pravdu se každý bije. Zároveň se domnívám, že není možné i věřit Bibli jako zjevenému a pravdivému Božímu Slovu, a zároveň zastávat tolerantní a akceptující stanovisko k výše uvedené problematice. Přestože se o to mnozí pokoušejí.

Současná doba je postmoderní. Dogmatem postmoderny je absolutní výrok: "Žádná absolutní pravda neexistuje". Ponechme stranou, že hlavní pilíř postmoderny popírá sám sebe, že se zde jedná o rozpor, tzv. oxymoron. V postmoderně existuje jen pravda relativní. Každý má svou pravdu, podle toho jak to cítí a jak to právě prožívá. A tato relativní pravda je v čase proměnlivá. Náboženství a ideologie, které hlásali jen jednu pravdu, selhaly. Ve středověku bylo spasení jen přes členství v Katolické církvi a pravda je to, co řekne papež. Nacismus hlásal nadřazenost rasy. Komunismus zase třídní boj a nadřazenost dělnické třídy. Všichni likvidovali názorové oponenty. Ve válkách za jedinou pravdu teklo mnoho krve. Jistý čas jsme viděli východisko ve vědeckém poznávání pravd o světě kolem nás, ale i věda se mnoho krát bolestně zmýlila a ani vědci nemají pravdivé odpovědi na všechno. Zklamaní z tohoto vývoje jsme přijali jakýsi úzus, že na pravdě v podstatě ani nezáleží, že se nedá poznat absolutní pravda, a tudíž nemá ani význam ji hledat. Pravda dnes a pro mě nemusí být pravda zítra a pro někoho jiného. Proto ve světě postmoderny vyhrává ekumena a názor, že všechna náboženství jsou stejně dobrá. Tedy kromě těch, které tvrdošíjně trvají na svém, že cesta je jen jedna. Například v křesťanství je jen jedna cesta spásy, a tou je následování Ježíše Krista. Proto je křesťanství v postmoderně něco jako červené sukno pro býka.

Nejzákladnější definicí pravdy je shoda se skutečností. To, že je naše planeta kulatá, se dá ověřit pozorováním, např. v námořní dopravě, nebo sledováním rychlosti a času letu z bodu A do bodu B někde na Zemi. Jsou určité pevně dané skutečnosti v našem životě, na které nemáme absolutně žádný vliv. Pokud se například narodím s chromozomy XX, budu samčího pohlaví, tedy muž. Pokud bych se narodil s chromozomy XY, byl bych žena. Až do vypuknutí postmoderny by nikoho ani nenapadlo se nad něčím tak samozřejmým, hned po narození očividným, zamýšlet. Všichni by měli jasno a tak by i k nějaké pravdě, tedy shodě se skutečností, přistupovali.

Ve světě postmoderny je to ale jinak. Tam nemůže existovat nějaká pevně daná neměnná pravda, například to, že někdo je muž a někdo zas žena. Vždy musí být možnost volby, možnost změny, a ne jen možnost, ale i právo.

A tak transgenderzimus, tedy porucha pohlavní identity, jestli se někdo cítí jako muž nebo jako žena, světová zdravotnická organizace škrtá obdobně jako kdysi homosexualitu ze seznamu duševních chorob, a společnost se pobírá směrem vynucování souhlasu veřejnosti s touto úchylkou.


V Kanadě už prý zrušily mužské a ženské toalety, existují jen společné. Pokud byste měli něco proti tomu, budete označení za zpátečnickou osobu trpící transfobii a patřičně řešen. Diagnózu máte najednou Vy.

V londýnském metru zrušili při ohlašování stanic oslovení "Dámy a pánové", aby se neurazili ti, co v tom nemají jasno. Namísto toho se bude hlásit: "Dobrý den všem!". Aby se cítili vítáni opravdu všichni. City určité menšiny a ne pravda se stávají zákonem ve společnosti, a porušování zákona se trestá. Společnost je v duchu postmoderny povinná přes systém zdravotního pojištění financovat operace změny pohlaví. Financovat umělé potraty, aby byla možnost volby. Volby, která zde mimochodem je a vždy byla, vždyť nikdo nikoho nenutí plodit nechtěné děti, na to je ještě třeba dvou.

Ale pravda jako shoda se skutečností není jedinou definicí. Postmoderní člověk se ptá, podobně jako kdysi Pilát Pontský: Co je pravda? Není pravdou jen to, co mě rodiče naučili vnímat jako pravdu? Nelžou mě mé smysly, že červená barva je červená? Co když jsem se jen naučil vjem v mém mozku vyvolaný určitou frekvencí světla, zachycenou mýma očima, vzruchem přenášeným mými nervy, pojmenovat slovem "červená"? Kdo určil, že tíhové zrychlení na Zemi je 9,81 m.s-2 a ne jiné číslo? Kdo řekl, že rod je daný pohlavím? Kdo určuje, co je pravda a co ne, co je dobré a co špatné? Podle postmoderny se to ani nedá přesně určit, můžeme se jen na něčem jako společnost na určitý čas demokraticky většinově dohodnout. Vede to pak k takovým fajnovostem ve smyslu: co platilo kdysi, dnes už neplatí, je jiná doba, 21. století ...

Oproti tomu Bible jako zjevené Slovo Boží říká úplně něco jiného. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu (1.Mojžišova 1/26) a má schopnost i všechny předpoklady vnímat, poznávat a rozeznávat, co je pravdivé a co ne (1.Mojžišova 3/22). Nicméně to, že tíhové zrychlení na Zemi má hodnotu 9,81 ms-2 a všechny ostatní zákonitosti, podle kterých svět a vesmír funguje, určil Bůh, a ne člověk, neboť Bůh tento svět stvořil, On je autorem či projektantem světa (1. Mojžíšova 1/1). Člověk to může svými smysly vědeckým bádáním jen poznávat. Krásně to popsal apoštol Pavel v listu Římanům, když psal o nevěřících lidech, že stále mají šanci poznávat Boha pozorováním přírody: "... neboť jim je zjevné, co mohou vědět o Bohu; vždyť sám Bůh jim to zjevil. Neboť co je neviditelné z Něho, Jeho věčná moc a božství, to od stvoření světa přemýšlejí o Jeho děl, takže nemají omluvu ... "(Římanům 1 / 19,20).

A ne jen zákony přírody, ale i to, co je dobré a co špatné, určil Bůh, a ne člověk. Deset Božích přikázání (2.Mojžišova 20 / 1-17) si neodhlasovali Izraelité demokraticky v referendu, prostě jim to bylo zjeveno a shora přikázáno. I to, že se v člověku ozývá svědomí, když udělá něco špatného, ​​není důsledek evoluce, ale důsledek zákona od Boha, který vepsal do srdce každého člověka (Římanům 2 / 14-16).

Pro postmoderního člověka je pravda neznatelná, relevantní naopak pro křesťana je pravda absolutní a je jedinou cestou ke spasení. Ježíš říká: "Já jsem cesta, i PRAVDA i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14/6). Jak netolerantní, pro postmoderního člověka absolutně nepřípustné. Pán Ježíš svým současníkům židům říká: "A znáte PRAVDU a PRAVDA vás vysvobodí." (J 8/32). A to říká Bůh o jeho vlastním slově, že jeho poslechem a uplatňováním je možné dojít k pravdě, která přináší skutečnou svobodu. Nemyslí se zde tedy jen nějaká obyčejná pravda jako shoda nějakého tvrzení se skutečností. Ten, kdo určuje, co je pravda, co je dobré a co špatné, toho lze poznat podle Jeho slova.

Ale na pravdu se už dnes neklade až takový důraz jako na lásku. I křesťanům si svět zvykl doporučovat, že by měli v lásce tiše vše akceptovat a přijímat, a nic neposuzovat. Vždyť pravda bez lásky dělá nelítostně kritickým. Apoštol Pavel v hymně lásky, nejkrásnějším a nejvýstižnějším zaznamenaným popisem lásky, píše: "Láska je trpělivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá není neslušná, není sobecká, nerozčiluje se, nesmýšlí špatně, neraduje se z nepravosti, ale těší se s pravdou; všechno snáší, všemu věří, všeho se naděje, vše přetrpí." (1.list Korintským 13 / 4-7). Láska je tedy propojena s pravdou, bez ní by nebyla láskou, je pravdou podmíněna. Láska se těší s pravdou! Proto na pravdě záleží a nelze ji ve jménu lásky a tolerance vynechat. Proto nestačil pro spásu lidí jen Boží Zákon (t.j. ta část Bible, kterou nazýváme "Starý zákon"), sám o sobě sice pravdivý, ale naplnit ho nikdo z hříšných lidí neuměl a proto byl dobrý jen k odsouzení. Proto nestačí dosáhnout výšiny vědeckého poznání.

Nejvyšším projevem lásky k někomu je položit vlastní život za přítele (Jan 15/13). Proto musel být obětován nevinný člověk, tedy Ježíš musel položit svůj život za nás, abychom mohli být spaseni. Pravda musela být, ale na její naplnění byla potřebná láska. A láska byla podmíněna pravdou. Pravda je dána, nemůžeme ji změnit a předefinovat nějakou směrnicí nebo vyhláškou či chirurgickým zákrokem. Oklamat můžeme sami sebe, ale původce a autora pravdy ne.

Nevybíráme si, kde a kdy a komu se narodíme, ve které zemi, či jako muž či jako žena, nevybíráme si ani jaké geny a jaké tělo nám bude dáno. Popravdě, na většinu okolností svého života máme jen mizerný nebo žádný vliv.

V postmoderním světě bychom chtěli rozhodovat o všem: chceme určovat pohlaví a parametry svých ještě nenarozených dětí, dožadujeme se práva na dobrou smrt, o jejímž datu a způsobu se chceme sami rozhodovat. Chceme moderní otevřenou společnost bez hranic, kde každý bude mít právo na všechno. Včetně vstupu do nebe pro každého, pokud tedy nějaké existuje. Herci do hereckého nebe, hokejisté do hokejového. Žádný Boží soud, s odsouzením podle Božích zákonů či omilostněním podle Božího milosrdenství díky Ježíšově oběti. Ráj na zemi už tady a teď, díky pokrokovému smýšlení lidí. I komunismus se o to už jednou neúspěšně pokoušel.


Igor Iliaš

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 16. 7. 2018 naleznete zde


Sdílet

Související články:
Jana Jochová: Finále o manželství. Už ve středu! (26.02.2024)
Jana Jochová: Redefinice manželství - Andrej Babiš váhá, napište mu za děti (23.02.2024)
Jana Jochová: Výsledky 2. čtení redefinice manželství (10.02.2024)
UPOZORŇENÍ na zajímavý rozhovor - vysíláno dnes - 5. 2. ve 20:30 - 22:30 hod. (05.02.2024)
LGBT lobby útočí na děti - chce jim sebrat otce! (05.02.2024)
Takto vypadá LGBT indoktrinace 6letých dětí zážitkovou formou (03.02.2024)
Jana Jochová: Istanbulská úmluva Senátem zamítnuta (25.01.2024)
Istanbulská úmluva: jednání Senátu proběhlo již 24.1. večer (24.01.2024)
Celý text Istanbulské úmluvy včetně Důvodové zprávy v českém jazyce ke stažení - stáhněte, čtěte a šiřte (24.01.2024)
Živnostníci a učitelé podpořili přirozenou rodinu (25.11.2023)
Biskup Strickland o žehnání homosexuálů - pastýřský list (14.10.2023)
Co dělají „drag queens“ na školách? (02.10.2023)
KLASICKÉ REVOLUČNÍ POSTOJE LIBERÁLNÍ TŘÍDY PROTI BOHU (27.09.2023)
Příliš povyku kvůli sexu (25.09.2023)
Transrodoví aktivisté jsou plni krutého ignorování zájmů žen a dívek (10.09.2023)
Víkendový Prague Pride letos jasně ukázal, o co LGBT aktivistům a neziskovému sektoru skutečně jde. (20.08.2023)
Transgenderové šílenství má stále děsivější důsledky v reálném světě (14.08.2023)
Jana Jochová: Senát hlasuje již zítra (01.08.2023)
Poslední chvíle na obranu manželství v Evropě (14.07.2023)
Jana Jochová: Poděkujte statečným poslancům (12.07.2023)
Aliance pro rodinu se rozhodla reagovat na bezprecedentní útok ze strany Pastoral Brothers (10.07.2023)
Psychiatr Radkin Honzák: Manželství je svazkem muže a ženy + komentář: gay hnutí proti LGBT ideologii (04.07.2023)
Petice za ústavní definici manželství (30.06.2023)
Jana Jochová: Ústavní definice manželství ve 2. čtení (30.06.2023)
LOGIKA PROGRESIVCŮ A LIBERÁLŮ (28.06.2023)
Provinciál kapucínů v ČR: Otevřený dopis poslancům: Chraňte přirozenou rodinu (21.06.2023)
Jana Jochová: Pošlu vám zdarma pohlednice pro poslance (15.06.2023)
Tradiční rodina z.s. - ROZESÍLÁNÍ KOMPLETNÍ ISTANBULSKÉ ÚMLUVY V ČESKÉM JAZYCE (05.06.2023)
Istanbulská úmluva: Totalitarismus pokračuje ve svém vytrvalém pochodu Evropou (04.06.2023)
Jana Jochová: Poslanci opět vytáhli sňatky; sexualizace dětí v Brně a ... (02.06.2023)
Na dodržování Istanbulské úmluvy v zemích, které ji přijaly, dohlíží mezinárodní expertní skupina (GREVIO (31.05.2023)
Cílem LGBT není dosáhnout manželství, ale zničit je (26.05.2023)
Pastýřský list nitranských biskupů - Genderová ideologie je nevědecká a netolerantní, vede k šíleným nápadům (19.05.2023)
Jana Jochová; Zdeněk Chytra: V "Máte slovo" (4. 5. 2023) jsme šlápli do „vosího hnízda" (06.05.2023)
PETICE „Zamítněte ratifikaci Istanbulské úmluvy, násilí na ženách neřeší“ + Překlad Důvodové a Rozborové zprávy a odborné posudky (05.05.2023)
LGBT aktiviské: "Vaše děti budou jako my" (17.04.2023)
Slováci se mobilizují k boji: růžencem za zastavení transgender ideologie (11.04.2023)
Jana Jochová: Šikana české učitelky kvůli transgenderu (30.03.2023)
Zrušení sterilizace translidí, uzákonění Manželství pro všechny a ratifikace Istanbulské úmluvy jsou velmi blízko (30.03.2023)
Jana Jochová: Rakušan počítá s těhotnými muži! (25.03.2023)
Útok Evropský soudu pro lidská práva na manželství (01.03.2023)
Na přípravě Istanbulské úmluvy se aktivně podílela ILGA – největší mezinárodní organizace LGTB v Evropě. (24.02.2023)
Jana Jochová: Ministr Rakušan chce škrtnout matku! (23.02.2023)
Karol Dučák: Úpadek mravů na ČT2 (22.01.2023)
Jana Jochová: Kolega jde k soudu. Pište s námi EK. (18.12.2022)
Jana Jochová: Evropská Komise nutí ČR pošlapávat práva dětí (09.12.2022)
Ve Španělsku začne ode dneška genderová cenzura reklam na dětské hračky (05.12.2022)
Chloe Coleová: Příběh dívky s mužským hlasem a bez prsou. V USA je symbolem boje proti transvlně (03.12.2022)
Co /Kdo je to žena? (dokument, cz dabing) + nové odkazy (01.09.2022)
6 mil Kč ze zahraničí na homosexuální manželství (10.08.2022)
PRAVÁ ŽENSKOST - Rozhovor s Alicí von Hildebrand (o důstojnosti a povolání ženy, feminizmu a ďáblových snahách ..) (08.08.2022)
Ústavní definice manželství podána! (28.07.2022)
Aliance pro rodinu: Ptali se na nás v Bruselu (21.07.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Změna pohlaví (18.07.2022)
Transgenderová ideologie spočívá na herezi dualismu (16.07.2022)
Nezákonné jednání ČT pokračuje (14.07.2022)
Deset hříchů náhradního mateřství (06.06.2022)
Politické neziskovky opět útočí na společnost (24.05.2022)
Disney a Hollywood proti dětem -- Braňme spolu víru, rodinu a vlast! (14.04.2022)
Kardinál Müller: „Účast LGBT osob na synodě ničí společenství Církve“ (29.03.2022)
Bývalí transrodoví pacienti hovoří o lítosti ze "změny pohlaví" a nedbalosti (26.03.2022)
Tradiční rodina: Nová vlna tlaku na ratifikaci Istanbulské úmluvy za pomoci mediálních lží a manipulací - zapojte se znovu do naší kampaně (16.02.2022)
Senát uhájil právo dětí na mámu a tátu (15.12.2021)
Budou uznávat adopce dětí stejnopohlavními páry ze zahraničí? Pište senátorům. (13.12.2021)
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí „Český Barnevernet“ prošla senátem, podepsal ji i prezident - co dál? (09.10.2021)
Katy Faust v ČR - pohled na redefinici manželství optikou práv dětí na otce a matku. (15.09.2021)
Z emailu Jany Jochové - Aliance za rodinu / Babišův dotazník na "homomanželství" (26.08.2021)
Rozhovor s Dennisem Pragerem z PragerU (26.08.2021)
Aliance pro rodinu: Na Prague pride jsme se stali hlasem dětí (05.08.2021)
LGBT ideologie je anti-náboženstvím dneška (01.08.2021)
Sbor homosexuálů zpívá: "Obrátíme vaše děti, jdeme si pro ně" (15.07.2021)
Vladimír Palko: Lvi přicházejí. Opravdu ?! (14.07.2021)
Ve středu se v Europarlamentu hlasuje o rodině, napište s námi (22.06.2021)
Nová zpráva dětského fondu při OSN UNICEFu uvádí, že porno dělá některé děti šťastnými. (22.06.2021)
Maďarsko zakázalo propagaci homosex / trans materiálů nezletilým a tvrdě jde po pedofilech (18.06.2021)
Tlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy opět sílí - braňme se společně tomuto plánu (04.06.2021)
Ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy versus Manželství pro všechny 1:1 (31.05.2021)
Liberální revoluce proniká i do Církve, tvrdí prof. Kowalczyk SJ (11.05.2021)
Prosba o modlitbu - Protiústavní návrh vládní zmocněnkyně Válkové // + Výzva poslancům k zamítnutí návrhu novely - možnost podepsat (29.04.2021)
Muži jsou muži, ženy jsou ženy: Racionální manifest o pohlavích (12.04.2021)
Biskup Konderla z Tulsy diskutuje o reakci Církve na transgender hnutí (29.03.2021)
Jitka Chalánková: Vláda se chystá přihrát miliony genderovým neziskovkám. A opět vrací do hry Istanbulskou úmluvu (09.03.2021)
P. Marián Kuffa: O koronaviru (Covid 19) (18.02.2021)
Plán MŠMT pro rovnost pohlaví k rovnosti nepovede (19.01.2021)
Maďarsko odmítá genderovou teorii v ústavní novele (22.12.2020)
LGBT strategie EU - Nové trestné činy i vydírání eurofondy (03.12.2020)
RATIFIKACE ISTANBULSKÉ ÚMLUVY EVROPSKOU UNIÍ OPĚT NA STOLE (24.11.2020)
Odpověď vladyky Milana Chautura homosexuálně aktivnímu křesťanovi (19.11.2020)
Kniha "Odvrácená tvář transgenderu" vychází poprvé v ČR (09.10.2020)
Genderové šílenství je teprve v začátcích - stanovuje novou realitu ve společnosti (21.09.2020)
Odpověď OSN na Covid? Interrupce a gender. (31.08.2020)
Facebook a Instagram zakazují jakoukoli podporu "konverzní terapie" kvůli "nenávisti" (29.07.2020)
Vláda bude v pondělí jednat o ratifikaci Istanbulské úmluvy - musíme jednat ihned! (26.07.2020)
Rozběhla se mezinárodní petice proti přijetí Istanbulské úmluvy - MŮŽETE PODEPSAT (30.06.2020)
Istanbulská úmluva: boj o gender neskončil (12.06.2020)
Maďarský parlament schválil usnesení o odmítnutí Istanbulské úmluvy (07.05.2020)
Nový izraelský výzkum prokázal, že muži jsou muži a ženy jsou ženy (20.04.2020)
Rozhovor s o. Pavlem Dokládalem: Vlci v rouše beránčím... (video) (18.04.2020)
Renáta Ocilková: Jak hovořit s dětmi o genderu) (18.04.2020)
Prezidentka Čaputová Radě Evropy: neratifikujeme Istanbulskou úmluvu (05.03.2020)
Ex-transsexuál žádá kanadské politiky, aby nezakazovali terapii, která ho zachránila (05.03.2020)
Na rozcestí? O Istanbulské úmluvě s Mgr. Ninou Novákovou, (29.02.2020)
Otec Marian Kuffa - kázání Jamník, 26. 2. 2020 (video) + video s lídry Sl. dohovoru za rodinu (27.02.2020)
Roger Kiska: Za Istanbulskou úmluvou je nebezpečná agenda (26.02.2020)
Slovensko vypovědělo ratifikaci Istanbulské úmluvy právně korektním způsobem (25.02.2020)
2. Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn (z 27. 3. na 28. 3. 2020) (25.02.2020)
Satanistické kořeny gender ideologie (21.02.2020)
11. 2. 2020 - Modlitební setkání proti Istanbulské úmluvě - náměstí Svobody Bratislava (14.02.2020)
Tip: Nová kniha Mons. prof. Petra Piťhy, kterou nechtěli vydat (24.01.2020)
Francouzi demonstrují proti legislativní "likvidaci otce" (21.01.2020)
Svobodné Universum: Rozhovor s Danielou Kovářovou o Istanbulské úmluvě (17.01.2020)
Pouze informovaní mohou oponovat a uvědomit si skutečné ZLO - řada odkazů o zrůdnosti gender ideologie a Istanbulské úmluvy (14.01.2020)
3 krát P. Marián Kuffa: Je čas na odvahu, Připravte se na smrt, Toto je naše legie! - videa ke stažení! (06.01.2020)
Martin Lohmann: Perverznost logiky a práva v oblasti rodiny a dětí (04.12.2019)
Kardinál Sarah: Souvislost mezi antikoncepcí a gender (26.11.2019)
Mějte odvahu bránit hodnoty! - list matky a ředitelky školy nám všem ... (26.11.2019)
Učitelé jsou krajně znepokojeni - odbory je tlačí do sexualizace a indoktrinace dětí (18.11.2019)
Biskup označuje LGBT indoktrinaci dětí za zneužívání: "Musíme zastavit toto šílenství" (18.11.2019)
Expert OSN chce stíhať "nenávistné výroky" proti LGBT. Na mušce je duchovenstvo (13.11.2019)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (10.10.2019)
P. Marián Kuffa, kázání září 2019 (02.10.2019)
Pobuřující relace BBC učí malé děti, že existuje více než 100 pohlaví (20.09.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 23. 8. na 24. 8. 2019) (21.08.2019)
Jana Jochová 3. díl: Rodině nepomůže genderová ideologie, jež vykládá rovnost jako stejnost a tvrdí, že dítě je pro ženu překážkou v kariéře (13.06.2019)
Jana Jochová 2. díl: Děti vychované v lesbických párech mají nejhorší identifikaci s vlastním pohlavím (12.06.2019)
Jana Jochová 1. díl: Děti rodičů, kteří si myslí, že manželství je svazkem muže a ženy, se na Západě ve škole učí, že tomu tak není a že je zde rodič (11.06.2019)
Vatikán o teoriích, které považují gender za důležitější než pohlaví (11.06.2019)
Svědectví ženy, kterou vychovávaly dvě lesby (video) (29.05.2019)
Lékaři se vzbouřili proti změnám pohlaví u dětí (10.04.2019)
Antikrist a Antimaria. Zachraňme kulturu před toxickou ženskostí (30.03.2019)
* Slovenský parlament schválil zastavení ratifikace Istanbulské úmluvy
* Stanovislo předsedy KBS S. Zvolenského
(30.03.2019)
Polští biskupové: Charta LGBT "diskriminuje jiné" (+ Život Církve ve světě 11/2019) (16.03.2019)
Zastavme zlo z Istanbulu - Levoča 9. 2. 2019 (10.03.2019)
Blíží se další projednávání zákonů o manželství ve Sněmovně a další (09.03.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 8. 3. na 9. 3. 2019) (05.03.2019)
Gender ideologie - křesťané, argumentujte!
* 10 faktů, které hovoří o rozdílech v pohlaví mezi mužem a ženou
(04.03.2019)
Gabriely Kuby: Ať se vaše srdce nenechá zmást! (24.02.2019)
Dokumenty Dr. Josepha Nicolosiho dokazují lži a dezinformace gay lobby (07.02.2019)
Pochod za život a Pochod smrti (07.02.2019)
Istanbulská úmluva - dokument, který budí vášně. (03.02.2019)
Chlapec, který se "proměnil" na ženu, změnil názor: V mém těle jsem se cítil dobře (28.01.2019)
P. Marian Kuffa: "Řeknu vám, co je to gender - výplod liberalismu - pohroma a ohromné zlo" (25.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - otázky a odpovědi (17.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - jak ovlivňuje dnešní společnost (13.01.2019)
Gianfranco Amato - Genderová teorie v praxi (přednáška, české titulky) (12.01.2019)
Satan má v ceste 'poslední bariéru', bránící zničení lidstva - mužskou a ženskou dualitu (30.12.2018)
Otec Marián Kuffa - Choryně (25.12.2018)
Pohádky pro 21. století...? (22.12.2018)
Otec Marián Kuffa: Komunisté měli KGB, nacisté měli Gestapo, genderisti a liberálové mají výbor GREVIO (20.12.2018)
Je P. Petr Piťha opravdu šiřitel falešných zpráv a "obchodník" se strachem?
- Prof. P. Piťha reaguje: vyjádření a doplnění jeho výroků
(12.12.2018)
Vladimír Palko: Istanbulská úmluva a zatmění rozumu (09.12.2018)
Předběžná opatrnost nemusí být totéž co strach (05.12.2018)
Sexuální revoluce se ošklivě zvrhává (29.11.2018)
Rodová ideologie od Celine Dion s něžným názvem Celinununu (24.11.2018)
Istanbulská úmluva: Vlk v ovčím rouchu (23.11.2018)
První veřejné výstoupení o. Mariána Kuffy po operaci. (video) (11.11.2018)
Vyjádření mluvčího prezidenta Miloše Zemana k tématu Istanbulská úmluva a kázání otce Piťhy (10.11.2018)
Halík versus Piťha (10.11.2018)
Pravda o kampani Jsme fér (03.11.2018)
Noční modlitební procesí (z 2. na 3. 11.) (03.11.2018)
Sexuální extrémisté už nebudou diktovat morálku a zákony ... (27.10.2018)
Biskup Vlastimil Kročil - Istanbulská úmluva (23.10.2018)
Proč ČBK nepodporuje ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy? (21.10.2018)
Šichtařová: Istanbulská úmluva je skvělý business pro genderové fanatiky (17.10.2018)
Petice - Podpora panu prof. Petru Piťhovi za pravdu o Istanbulské smlouvě, vyřčenou 28.9.2018 (17.10.2018)
* Trestní oznámení na profesora Petra Piťhy
* Dominik Duka k cause svatováclavského kázání P. Piťhy
(12.10.2018)
Migrace není legrace, ale problém a předvolební téma - přednáška Mons. prof. PhDr. Petra Piťhy 18. 9. 2018 v Prostějově (09.10.2018)
Itálie ruší rodiče 1 a 2 a vrací otce a matku (07.10.2018)
Mons. Petr Piťha - katedrála sv. Víta 28. září 2018 - také o Istanbulské úmluvě (06.10.2018)
P. MARIÁN KUFFA - Zastavme zlo z Istanbulu (06.10.2018)
Náš příští život podle Istanbulské úmluvy aneb nové náboženství – ideologie genderu (06.10.2018)
Europoslanec Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. se vyjádřil k Istanbulské úmluvě (15.09.2018)
* Rodina je šťastná díky našim tradicím
* Nové stránky na podporu manželství složeného z muže a ženy a na podporu tradiční rodiny
(26.08.2018)
Seminář VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA NAŠE ŽIVOTY (20.08.2018)
Doktor v Anglii tvrdil, že rod získáváme podle pohlaví. Vyhodili ho (22.07.2018)
PETICE, KTERÁ CHRÁNÍ BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ (21.07.2018)
Chuck Norris: rodoví ideologové jdou po vašich dětech! (15.07.2018)
Tváří v tvář tvrdé realitě: LGBTQ hnutí chce vysloveně zničit křesťanství (23.05.2018)
Nedávný příklad jak nás gay "manželství" ovlivňují: zakazování knih (19.05.2018)
Biskupové Anglie a Walesu varují před krajně znepokojujícím rozmachem 'gender ideológie' (06.05.2018)
UNICEF chce extrémně sexualizovať už předškoláky - zvedá se vlna ostrých protestů (30.04.2018)
Žádný 'pan', žádná 'pani', žádné 'tati', žádná 'mami': bezrodová agenda kanadské vlády (01.04.2018)
Španělské právo nařizuje LGBT indoktrinaci pro katolické školy a rodiny (11.03.2018)
Anton Chromík - Co je horší než atomová bomba (27.02.2018)
Jsme pro ochranu žen, ale odmítáme gender ideologii, zaznělo ve slovenských kostelích (26.02.2018)
Bronislav Škripek: EU vyváží gender ideologii (27.01.2018)
Španělský arcibiskup varuje: Gender se závratně šíří (20.01.2018)
Hřích Mariána Kuffy - Proč se Marián Kuffa stal konspirátorem (10.01.2018)
Katoličtí biskupové USA varují: dětem škodí když jim tvrdíte, že si mohou'zmeniť' pohlaví (22.12.2017)
* Stovky dětí v Česku zvažují změnu pohlaví, nejmladším je šest let
* Gender – šokující dotazník pro desetileté děti
(20.12.2017)
LGBT lobby chce zakázat výzkum pro navrácení původního pohlaví po jeho změně (21.11.2017)
Třetí pohlaví? Biologická fakta a post-faktické fikce / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Dva bývalí transgendeři promluvili o selhání svých operací na změnu pohlaví (09.11.2017)
Závadné děti (04.11.2017)
Homosexuální „manželství“ ve světle biologie (05.10.2017)
Google vyhodil pracovníka za kritiku Gender (02.09.2017)
Weigl: Otec a matka jsou základními jistotami v životě, ne genderové stereotypy, jak blouzní popletené feministické fanatičky (20.08.2017)
5 fatálních omylů genderové teorie a jak je odhalit (19.05.2017)
Gender ideologie na postupu: Evropská unie odsouhlasila, že podepíše Istanbulskou úmluvu (13.05.2017)
S rytíři a princeznami proti genderovým mýtům (04.05.2017)
Rovnost (GENDER) teorie: konečný cíl je změna a chaos celé lidské společnosti (03.04.2017)
Když bráníte přirozenost, označí vás za nepřítele svobody (21.02.2017)
Trump nechce bojovat za transgender šatny na školách (14.02.2017)
Gender ve školách = pokus na nezletilých lidských subjektech (14.02.2017)
ONYI TO OPRAVDU MYSLÍ VÁŽNĚ! Dlouhý pochod feministek institucemi (31.01.2017)
Jmenuji se Alex a jsem dinosaurus (21.01.2017)
National Geographic a jeho genderová revoluce (04.01.2017)
What is gender ideology - Co je gender ideologie? - (27.12.2016)
LGBT argumenty byly v základech otřeseny vědci. Americká homoloby v panickém protiútoku (27.12.2016)
Když postfaktuální liberalismus válcuje (- aneb člověk žasne...) (26.10.2016)
Nové video odhaluje lži o genderové identitě (30.09.2016)
Nejnovější komplexní vědecká studie vyvrací argumenty skupin LGBT a gender (18.09.2016)
Gender a poruchy osobnosti (21.08.2016)
Kolumbijští občané zabránili zavedení genderové ideologie do školních učebnic (21.08.2016)
Španělští biskupové odmítli zákon o LGBTfobii. Čelí obviněním z nenávisti (18.08.2016)
Jak zabít hrdinu v každém člověku (14.07.2016)
Raper Boosie: TV dělá z našich dětí homosexuály, za 10 let bude polovina populace homosexuální (13.07.2016)
Jde o víc než o toalety (13.07.2016)
NEPOCHOPENÁ ROVNOST (08.07.2016)
Zaměstnankyně vysoké školy je vyšetřována pro "popírání transgenderizmu" (01.07.2016)
* Chce OSN vytvořit "gestapo gayů"?
* Odmítněte rezoluci OSN o sexuální orientaci a gender identitě (shogi)
(29.06.2016)
Vítězství pro španělského kardinála obviněného z prohlašování nenávistných výroků (28.06.2016)
* Kardinála stíhá prokuratura. Mluvil o gayoch a feminismu
* Zastavte šikanování kardinála kvůli gender ideologii
(21.06.2016)
PETICE - LGBT lobby tlačí na produkci disneyovek, aby udělali z královny Elsy lesbičku (17.06.2016)
Španělský kardinál je pevně přesvědčen o nepříznivém vlivu "impéria gayů" na rodinu (06.06.2016)
Následky gender politiky (12.04.2016)
Britské státní zdravotnictví financuje změny pohlaví u dětí (01.04.2016)
S někdejší pornohvězdou o závažné zodpovědnosti otců (01.04.2016)
Další perly z Evropského parlamentu: Poslanci se budou ideologicky doškolovat v duchu gender a migrantkám patří potrat (18.03.2016)
Nemějte děti, zdržují od práce (14.03.2016)
Pornografie: příčina sexuálního násilí? (07.03.2016)
Genderový diktát opět zaúřadoval! Chlapci se převlékali za superhrdiny, dívky za princezny, proto školka zrušila karneval (19.02.2016)
Rozhodnuto! České děti se budou ve školách učit na základě ideologie gender (13.02.2016)
Feministka z FEMENu se prohlásila za pro-life a omluvila se (10.02.2016)
Dříve přirozené dnes musíme chránit. V Itálii vznikl výbor na vyvracení genderových lží. (07.11.2015)
Vědci proti genderové ideologii (04.11.2015)
Kardinál Maradiaga k genderové ideologii (11.10.2015)
Kardinál Müller: Genderová ideologie je kompletní destrukce člověčenství (02.10.2015)
(Nejen) africké rodiny ohrožuje Západ, mezinárodní agentury, i Vatikán (30.09.2015)
G. Kuby: Šokující dokument z dílny Gender ideologů EU odhaluje jejich plány! (19.09.2015)
* Europoslanci znovu zasahují do principu subsidiarity
* EU plánuje pod rouškou posílení postavení dívek zavést do škol genderovou ideologií
(08.09.2015)
Rozvrat sexuální identity předznamenává totalitární ideologie (24.07.2015)
* Řím v šoku: Milion lidí protestovalo proti ideologii rovnosti pohlaví
* Papežská rada pro rodinu podpořila manifestaci proti genderové výchově
(23.06.2015)
Rozumně a jednotně bránit rodinu proti genderové kolonizaci /+svědectví rodičů (13.06.2015)
Montrealský arcibiskup: Lidem, kteří bojují se svou sexuální identitou, pomůže Kristus (10.06.2015)
EÚ volá po potratech i kvótách pro ženy (09.06.2015)
Když chybí vychování, zbývá jen sexuální výchova, říká italská spisovatelka (09.06.2015)
Pomozte zablokovat propotratovou zprávu Noichlové (06.06.2015)
Jak chránit děti před gender? Italové mají rady pro rodiče (28.05.2015)
Italská petice proti genderové indoktrinaci na školách (06.05.2015)
Rada Evropy schvaluje sebeurčení pohlavní příslušnosti (24.04.2015)
Italští biskupové o genderu bez ideologie a zjednodušování (31.03.2015)
Snaha o homosexualizaci přirozeného zákona (23.03.2015)
GENDEROVÝ DIKTÁT Z EÚ - Zpráva Tarebella byla přijatá. (12.03.2015)
Marina Kovačičová: Mysleli jsme, že jsme svobodní? Vždyť "GENDER" je nová totalita! (09.03.2015)
GENDERISMUS - (videopřednáška) (01.03.2015)
Petice proti gender identitě (14.02.2015)
O ideologické agresi v souvislosti se zaváděním genderové výchovy dětí (03.02.2015)
Děti potřebují otce a matku - Petice proti požadavkům UNICEF (22.01.2015)
Výzkum mozku zásadně protiřečí ideologii "gender" (11.12.2014)
OSN: Sexuální anarchie mládeže prý zabezpeží sociální blahobyt (03.12.2014)
SR: Celostátní strategie rovnosti pohlaví schválena! Vláda jí v tichosti dala zelenou + Reakce biskupů Slovenska (21.11.2014)
S kardinálem Müllerem o muži, ženě a rodině (18.11.2014)
Občanská společnost se mobilizuje proti výuce genderu ve státních školách (16.11.2014)
Vězení pro rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti byly ve škole genderově indoktrinovány (14.11.2014)
Církevní školy v Británii budou povinně učit gender (04.11.2014)
O. Tony Anatrella: Genderová teorie je antropologická hereze (21.10.2014)
SK: Psychiatři varovali ředitele škol - Rodová (gender) ideologie není pro děti (19.10.2014)
Genderová ideologie naráží na odpor zdola (31.05.2014)
Kniha: Gender nebo rodová ideologie. Máme jen nečině přihlížet? (21.05.2014)
Indie přiznává rovná práva transgender osobám (12.05.2014)
Přednáška: Genderově nesmýšlím, budou mne kamenovat? (11.05.2014)
Italští poslanci navrhují zákon na ochranu ústavních práv rodičů před "genderovou ideologií" (10.05.2014)
Itálie: Rodiče bojují proti školním projektům na "dekonstrukci pohlaví" (29.04.2014)
Komentář: Revoluce gender a demaskování jejích tří mýtů (08.03.2014)
RC Monitor 04/2014 (23.02.2014)
* Dvě pohlaví muž a žena jsou málo. Facebook při osobním profilu nabízí 58 rodů
* Otevřený dopis LGBTI: odkud Facebook vzal 50 rodů?
(18.02.2014)
Severoitalští biskupové o genderové unifikaci (03.02.2014)
* ZASTAVTE Lunacek! - Varujte europoslance. Hlasovat se bude 4.2.2014!
*Vzor dopisu poslancům Evropského parlamentu, email. adresy
(03.02.2014)
Evropský parlament bude hlasovat o zvláštních právech pro homosexuály
* Petice, České europoslance je možné kontaktovat e-mailem:
(31.01.2014)
Pastorační list biskupů Portugalska - o gender ideologii (29.01.2014)
Záznam relace TV Lux o rovnosti pohlaví -“Gender ideologii”.
Dostala za ni od licenční rady sankci !!
(08.11.2013)
Schválí zákon, který gender ideologii vnutí do škol všech zemí EU? Nedopusťme to! (19.10.2013)
Rodiče: píšeme na Vládu Slovenské republiky! Nesouhlasíme s tzv. Gender ideologií a se sexuální výchovou na slovenských školách! (13.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů (pokračování)
3.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů
2.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
V Americe má nahý muž právo vstupu do ženské šatny
1.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
My nejsme staromódní, paní "Genderová" (06.09.2013)
Kardinál Vingt-Trois o bojovné invazi genderové teorie (27.06.2013)
Gender ideologie ovlivňuje nepříznivě činnost humanitárních organizací (19.01.2013)
Homosexualita, nevěra, "gender" - vše soukromá věc? (26.05.2012)
Gender studies jsou nástupkyní marxistické ideologie (19.10.2011)
Rodové rovnostářství (gender): slogan zapáchající krvavou ideologií (29.09.2011)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (30.11.-0001)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 07. 2018 | 4007 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace