Zajímavé...

Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami

Bible Biblické rodokmeny zcela jistě nepatří mezi poutavé texty. Ale i zdánlivě nezajímavé texty, někdy odhalují nečekané věci. Když po tyto dny v adventní liturgii: 17. prosince ráno a na Štědrý den 24. prosince ve večerní sv. mši posloucháme evangelium a v něm zazní Ježíšův 40-stupňový lineární rodokmen, možná nás tento dlouhý seznam jmen velmi nenadchne. Proč ale evangelista Matouš hovoří o třech obdobích se 14 pokoleními, když jich je méně?

V tomto seznamu může provokovat řízení nepříliš příkladných žen: Tamary, Raab a Uriášovy ženy. I mnozí judští králové z rodu Davidova, zejména však Manasses a Amon měli daleko od ideálních králů. Navíc v rodokmenu chybí jednak jména tří králů mezi Jóramem a Uzijášem, také jména dvou králů mezi Joziášem a Jechoniášem, přičemž Jechoniáš nebyl synem ale vnukem Joziáše. Poodhalme společně tyto záhady!

Rodokmen - "hymna o životě a pokrevních vztazích"

Genealogie se hojně vyskytují ve starověkých orientálních zápisech a také v Písmu svatém. V Bibli jsou projevem Božího požehnání, které se od počátku váže na trvalý rozvoj života a jsou tak oslavou života. Patřit do jisté rodiny je privilegium, zvláště pokud rodina požívala jisté Boží výsady. Četné rodokmeny najdeme zejména v Knize Genesis a v První knize kronik (1 Kr 1-9). Běžně mají dvě formy: lineární a segmentovanou, která má alespoň dvě větve. Lineární forma má přísnou gramatickou strukturu, tak je to i v Matoušově a Lukášově evangeliu. V Matoušovi se posouvá rodokmen v dějinách dopředu: od Abrahama přes Davida k Ježíši, v Lukášovi (kap. 3) je v rodokmenu zpětný pohyb: od Ježíše až k Adamovi.

Je Matoušův úvod málo akční?

První evangelium začíná velmi vznešeně. Jeho první řecká slova biblos geneseós (tj kniha původu) odkazují na počátky v Knize Genesis, kde je řecký překlad z 2 stol. před Kr. používá v Gn 2,4 v příběhu o ráji a v Gn 5,1 před rodokmenem Adama. Počáteční rodokmen nového Adama, Ježíše Krista v úvodu Matoušova evangelia (Mt 1,1 - 17) tvoří nový počátek a má ambici odpovídat na klíčovou otázku: kdo je Ježíš Kristus a s kým dějinně souvisí? Je člověkem a Bohem zároveň; a jako člověk vstoupil do dějin Izraele nevšedním, ba až zázračným způsobem - přes pannu. Jak přišel Ježíš mezi nás, to Matouš popíše v následujícím vyprávění o Josefově snu a o tom, jak má přijmout svou manželku s Božím dítětem (Mt 1,18 - 25). Když se pozorně zaposloucháme do rodokmenu Ježíše Krista, pozorujeme vedle pravidelností i jisté odchylky a dokonce i nesrovnalosti, které nás podněcují pozorně uvažovat.

Rodokmen lze rozdělit na 5 částí: první je nadpis (Mt 1,1); další tři části tvoří tři dějinné etapy:
a) doba od patriarchů po Davida, tvoří ji 14 nekrálů a trvá cca 750 let (Mt 2,2-6a);
b) od Davida po odvlečení Izraele do Babylonu se vystřídá 14 králů přibližně během 400 let (vv. 6b-11);
c) od zavlečení do Babylonu po narození Ježíše Krista se vystřídá opět 14 nekrálů během 575 let (vv. 12-16);
na konci je závěrečný sumář pokolení (v. 17). Tento závěr dává třikrát důraz na číslo 14, přestože při přesném odečtení generací od Abrahama po Davida a od zavlečení do babylonského zajetí po Ježíše je pokaždé pouze 13 pokolení. Proč tedy Matouš hovoří o třech obdobích se 14 pokoleními v každé z etap? Navíc nás může provokovat, že v seznamu jsou ženy s nízkým morálním profilem (Tamara, Raab a Uriášova žena). Co tam asi hledají? I více judských králů z rodu Davidova, zejména však Manasses a Amon měli daleko od ideálních králů. Navíc v rodokmenu chybí jednak jména tří králů mezi Jóramem a Uzijášem také jména dvou králů mezi Joziášem a Jechoniášem, přičemž Jechoniáš nebyl synem ale vnukem Joziáše. To vše dělá rodokmen napínavým a prozrazuje, že zde nemáme přesný historický záznam, ale úryvkovitý seznam osob inspirovaný skutečnými dějinami Izraele s trvale pravdivým teologickým poselstvím platným i pro nás.

Záměrné odchylky

Zajímavá je i další skutečnost. U mužů - kromě Abrahama, Josefa a Ježíše - se v rodokmenu vzpomene dvakrát sloveso zplodil (egennésen). Celkově zazní toto sloveso v činném rodě 39-krát, naposled, po 40. je použito výjimečně - v trpném rodě: váže se na Pannu Marii, ze které byl zrozen (egennéthé) Ježíš; na pozadí tohoto pasivního slovesa je Pán, Bůh jako Otec Ježíše.
U mužů rodokmenu jsou tři výjimky:
1. o Abrahamovi se neříká, kdo ho zplodil, přestože je otcem Izáka;
2. mluví se o Josefovi, že je synem Jakuba, ačkoli Jozef nezplodil Ježíše;
3. u Ježíše se zase neříká, kdo ho zplodil a koho on zplodil - pokrevně tedy nesouvisel s Josefem a neměl žádné potomky. Na okrajích výpočtu jmen se u Abraháma odkazuje na počáteční tajemství Boha Otce. Na konci, u Ježíše, zase na závěrečné tajemství Syna.

Co z toho vyplývá? Jak se Abrahám, který uvěřil Bohu, zrodil duchovně v Bohu a on je jeho otcem, tak každý, kdo uvěřil v Božího Syna a přijme ho, stává se synem Boha Otce a bratrem Ježíše Krista. Tak tomu bylo i v případě Josefa - i on mohl Ježíše pouze Přijmout, když rostl pod srdcem Marie, a díky tomu je právě Josef vzorem prvního věřícího v Matoušově Evangeliu.

Záhadná čtrnáctka a gematrie jména David

Proč však Matouš vynechal jména pěti králů? Udělal to záměrně, aby dosáhl počet 14 královských generací, čímž v rodokmenu vynikla šifra s hodnotou 14. S jakým cílem?

V první řadě je třeba říci, že Matouš ve svém evangeliu rád používá čísla a také gematrii. Gematrie hledá utajený smysl v numerických hodnotách hebrejských písmen a slov. Každé písmeno hebrejské abecedy má totiž vlastní číselnou hodnotu. Jejich sečtením získáme číselnou hodnotu slova. Pokud mají slova stejnou číselnou hodnotu, předpokládá se, že mezi nimi existuje nějaké spojení. Gematrie nemá nic společného s numerologií.

V rodokmenu dominuje číslo 14 třikrát. Jeho symbolická hodnota souvisí nejdříve se jménem krále Davida, který se jako jediný vzpomíná v rodokmenu až pětkrát. Ježíš je již v úvodu rodokmenu označen jako Davidův syn. Hodnota jména David je 14; souvisí to s číselnou hodnotou souhlásek odvozenou z jejich pořadí v hebrejské abecedě. Čtvrté písmeno dalet (D) má hodnotu 4 a šesté písmeno vav (V) má hodnotu 6, čili D + V + D dává 14. David se vyjímá v plejádě osob i gematrií svého jména a Ježíšova identita se váže přes Josefa právě na Davidův rod.

Podle hebrejské apokalyptické konvence, která s oblibou dělila dějiny na "týdny", mohl evangelista rozdělit dějiny na šest týdnů, které od začátků Izraele v osobě Abraháma do svého cíle v Ježíši Kristu probíhaly ve třech etapách po 14 (2 x 7) generacích. V Ježíši se tak začal sedmý, dokonalý a konečný týden - v něm nastala plnost časů. Nelze vyloučit, že Matouš použil tento postup cíleně, aby tak oznámil, že Bůh řídí dějiny spásy a přivedl je k Mesiáši.

Kromě toho pro židovské prostředí a ani pro Matouše nebyl cizí lunární (měsíční) kalendář. V něm číslo 14 představuje počet dní, po kterých se měsíc dostane z tmavé fáze novu a nastane jeho úplněk. Tuto skutečnost lze symbolicky aplikovat na dějiny izraelského národa: z nového měsíce - kterým je povolání Abrahama - zazářil za 14 dní plný měsíc v království Davida za jehož vlády Izrael žil svůj zlatý věk; po následujících 14 generacích se však dějiny Izraele dostaly do tmy babylonského zajetí, aby se po 14 "dnech" generací opět dočkal úplňku v Ježíši Kristu jako za Davida.

Příprava výjimečnosti Mariina mateřství

Mimo mužů v rodokmenu uvádí Matouš pět žen. Jsou to Tamara, Raab, Rút, Batšeba a Maria. První tři jsou cizinky, což by mohlo naznačovat obecný rozměr spásy dané v Kristu, který po zmrtvýchvstání posílá učedníky do celého světa. Všech pět žen se však stalo výjimečných spíše způsobem, jakým počaly a získaly potomstvo. Jejich případy představují "svaté nepravidelnosti" v Božím plánu spásy. Tamara získala syna tak, že se převlékla za prostitutku (Gn 38). Raab jí původně byla, později se s rodinou včlení mezi Boží lid, a tím získá i potomstvo (Joz 2). Rút po smrti muže neopustí tchyni Noemi, přijde s ní do Judska a podle levirátního zákona získá za manžela Boáza a následně syna (Rt 4). Batšeba, matka krále Šalomouna, která se zmiňuje pouze nepřímo přes manžela Uriáše, se stala obětí chlípné touhy krále Davida (2 Sam 11). Ani skandál z této aféry, ani ztráta jejich prvního dítěte však nezabrání, aby se jejich druhý syn Šalomoun nestal králem po Davidovi. Tyto ženy mimořádným způsobem získaly potomky, čímž pozoruhodně poukazují na unikátní zázračnou odchylku v plnosti dějin: Mariino panenské početí Ježíše.

Na co nám text odkazuje?

Každý biblický text promlouvá i dnes. Bůh působil přes Abrahama, krále i nekrále, v mužích a ženách, dobrých i méně dobrých. Bůh bez váhání používá vznešené i ostudné - muže, před kterými svět poklekl a ženy, kterými svět pohrdl. Bůh píše dějiny po svém: nejen rovnými, ale i křivými čarami dosahuje svého cíle.

Ani dějiny Církve nejsou jen dějinami svatých, tvář Církve dáváme všichni, ke kterým byl poslán Ježíš a bylo nám svěřeno poslání uchovávat, hlásat a ztvárňovat spásu získanou Ježíšem Kristem. Podobný bude tedy i rodokmen následovníků Ježíše - bude sestaven ze stejně podivného výběru lidí, jak to bylo i při rodokmenu, který ukazuje jeho původ. Znamená to, že pokud bylo v Matoušově rodokmenu náročné rozeznat v neznámých a hříšných postavách předchůdce Ježíše, bude o to náročnější v neznámých a hříšných lidech vidět Ježíšovy následovníky.

Meditace nad dějinami původu Ježíše Krista nás přesvědčuje, že autentickým pokračováním Božích dějin je, že Ježíš si povolal Petra, Ondřeje, či Pavla, přes Pavla byl povolán Timoteus, přes někoho jsem byl povolán já a skrze mne může být povolán někdo další. Bůh je za dějinami spásy, do kterých vstupujeme reálně přijetím Ježíše Krista, ve kterém se začal nový věk.

Přijetí Ježíše nejen jako historické postavy, ale jako zmrtvýchvstalého Krista duchovně zrodí každého, kdo ho přijímá, když se stává Božím synem nebo dcerou (Jan 1, 12 - 13: "Ale těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo uvěřili v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, ale z Boha."). Navíc každé lidské zplození, o kterém je v rodokmenu neustále řeč, má původ v autorovi života, v Otci a cíl v Synu. Historie je neustálá hymna života přenášeného z otce na syna; v optice víry se však každé otcovství váže na Otce a přes Syna máme zase všichni synovství u Otce.

Jozef Jančovič
Diecézní kněz, biblista a proděkan RKCMBF UK

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.s, článek ze 16. 12. 2016 naleznete zde.

zobreazení Ježíše, volné dílo, wikipedia

Sdílet

Související články:
SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ: “NAŠLI DÍTĚ S MARIÍ, JEHO MATKOU” Meditace svatého Alfonze Maria de Ligouri (06.01.2024)
VIGÍLIE SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ (05.01.2024)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (01.01.2024)
Musica animata zve na vánoční koncerty 2023 (27.12.2023)
Vánoční zpívání v Plenkovicích (26.12.2023)
Vánoce a … samota (26.12.2023)
Vánoce nám připomínají, že radost i smutek jsou součástí „kalicha života" (26.12.2023)
Mariina nesmírná láska k dítěti Kristu nás v tuto vánoční noc zve k jeslím (25.12.2023)
Bůh se nemusel stát člověkem, aby nás zachránil. Tak proč to udělal? (25.12.2023)
Vladyka Milan Chautur: RODOKMEN KRISTA (24.12.2023)
Evangelizační námět (23.12.2023)
Kardinál Zen: „Advent je ten správný čas na přeorientování svého života směrem k Božímu dítěti“ (17.12.2023)
Získání plnomocných odpustků v době adventní a vánoční (15.12.2023)
Namaluj obrázek pro Ježíška (14.12.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (14.12.2023)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha 2023 (14.12.2023)
Advent moderního člověka (11.12.2023)
2 slova, nad kterými můžete během adventu rozjímat (06.12.2023)
Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí 2023 (20.11.2023)
Adventní koncert ve Vranově 2023 (20.11.2023)
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
Mají Vánoce pohanské kořeny? (18.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 12. 2016 | 5461 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace