Zajímavé...

Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám

biskup Stolárik, foto: Ivo Baran, CC BY-SA 3.0, upload.wikimedia Drahé rodiny, u příležitosti Dne rodiny vás co nejupřímněji zdravím. *** Rodina je společenství, které chtěl Bůh. Nejprve chtěl manželství - aby muž a žena v lásce a svobodě uzavřeli svazek, slíbili si věrnost, lásku a úctu v nerozlučitelnosti manželství a otevření pro požehnání potomstva, ve spolupráci se Stvořitelem dali život svým dětem a přijali je jako dar a takto vytvořili rodinu.

Takto to Bůh chtěl, takto to stále chce a to bude platit, dokud bude trvat tento svět.

Rodina je tak vzácná skutečnost, že když Bůh posílá na zem svého Syna, Ježíš chce žít v rodině. I když na pohled v naprosto běžné rodině, přesto však v jedinečné, výjimečné rodině, protože má Matku Marii - zcela výjimečnou ženu, která je jako jediná z lidí bez hříchu a Josefa, který mu není otcem, neboť Jeho Otcem je Bůh. A dítě - Ježíš, se sice narodil jako člověk, je zároveň Bůh. Zvláštní rodina !? Josef se stará o Ježíše a Marii se vší láskou a zodpovědností. Vždyť Maria je jeho milovaná manželka a o Ježíše se stará jako nejlepší otec. Maria je vzorem ženy, matky, vychovatelky, spolutrpitelky se svým Synem ... Ježíš, ačkoli je Božím Synem, bere na sebe "úděl" člověka, je odkázán na péči svých rodičů, "... a musí mu zoubky růst", jak se zpívá v jedné písni, a zažívá všechno, co my lidé, ba mnohem víc - už jako malý je pronásledován ... až po smrt na kříži. Rodina má nádherný vzor rodiny. A nejen vzor, ​​ale má také oporu a pomoc ve Svaté Rodině.

Můžeme říci: "Ale oni byli všichni výjimeční, byli svatí ..." Ano, to je pravda, ale i Maria s Josefem se potřebovali jakoby "prodírat houštinou", když nevěděli jak dopadnou věci, když viděli "před sebe" jen na "pár kroků". Nevěděli všechno, ale měli jistotu v Bohu. Když jsou nám blízcí v tom, že i oni se museli v životě bojovat s obtížemi, nejistotami, námahou, ať jsou nám blízcí i ve velké jistotě víry v Boha, který o všem ví a nikdy nás nenechá samotné, bez pomoci, jako nenechal samotné ani Josefa a Marii v jejich zkouškách. A výjimečný Ježíš? Bůh se stal člověkem, nechal se vychovávat lidmi - svými rodiči, byl jim poslušný, miloval je.

sv. Rodina, Medžugorje, foto: RT


Drahé rodiny, ačkoliv žijete v nádherné Boží instituci, vím, že život je náročný. Obtíže života jsou velmi různé. Některé potkávají všechny rodiny, jiné znají jen někteří ... problémy bývají ve vztazích, ve výchově, v oblasti ekonomického zabezpečení rodiny, zde ne jednou vstupuje do hry nezaměstnanost zvlášť otců rodin, v důsledku čehož nezřídka dochází k potřebě vycestovat za prací až do zahraničí. Rodina je tím ochuzena o reálně prožívanou jednotu, v horších případech to vede k rozpadu rodin. Přicházejí i různé nemoci, a ty záludné mohou vzít rodině otce nebo matku, manžela nebo manželku, nebo dítě, což je pro rodiče největší bolest. Nejednou ochuzují rodinu jednoho z manželských partnerů a rodičů různé závislosti, nevěry ..., velmi bolí a ubližuje domácí násilí a problémů je ještě mnohem více.

Začal jsem problémy, protože vím že jsou a berou síly, optimismus, nejednou zdraví ... ale život na zemi není jen toto. Za některé věci a skutečnosti nemůžeme, ale mnohé můžeme ovlivnit. Proto vás, milé rodiny, manželé, otcové, mámy, děti, mladí, zvu a povzbuzuji: buďme lidmi naděje! Bůh nás na svět neposlal proto, abychom jen trpěli. Bůh je Bohem radosti! On chce naše štěstí, což nevylučuje to, že k lidskému životu patří i utrpení a kříž, kterému se nikdo nevyhne. Ale na nás záleží, jestli ho budeme vléct, nebo jej budeme nést "nesení" Ježíšem. To On s námi nese i naše těžkosti a kříže. Nejsme sami. Když máme víru v Boha, máme i naději. On nám dává také stále svěží lásku, abychom byli komunikátory Jeho lásky hlavně vůči svým nejbližším, ale i jako svědci Jeho lásky ve světě.

Prožíváme náročné období pandemie koronaviru. Byli jsme izolovaní, aby se nákaza nešířila. Rodiny byly téměř stále spolu. Byla to radost nebo to bylo trápení? Posílily se vztahy, vzájemná láska, soudržnost, nebo se to už nedalo vydržet? Každá rodina si umí sama odpovědět na tyto otázky. Věřte, že dokud jsme na zemi, máme šanci zušlechťovat sebe, své blízké, vztahy, naše rodiny. Pokud nejsou ochotni všichni členové rodiny, ti, kterým záleží na jejich rodině se mohou sjednotit v modlitbě, v oběti za své nejbližší a vyprosit, co chybí.  

V den rodiny jsme pozváni poděkovat za rodiny, z nichž jsme vyšli. Odpustit, těm, kteří nám možná v minulosti v rodině ublížili, navázat nebo správně posílit vztahy. A totéž udělat i v rodinách, které jste si založili a vrátit se k radostnému velkému "ano", které jste si jako manželé dali před oltářem Pána, k odpovědnému "ano", které jste dali na otázku, jestli chcete přijmout děti.

Anežka


Milí manželé, vracejte se ke svému "ano" danému na začátku vašeho manželství a obnovujte si ho denně, ne formálně, ale ve věrné lásce vůči sobě a vůči dětem se vším, co tato láska žádá.

Děti, vaši rodiče vás milují a pro vás se namáhají. Vezměte si z jejich života do své budoucnosti všechno to dobré, co vidíte na jejich životě.

Prarodiče, podporujte svou láskou, přízní, modlitbou rodiny svých dětí. Ať jste moudrými, zralými lidmi, kteří vědí, kdy a co mají říct, kdy je třeba mlčet a že vše potřebné o rodinách vašich dětí je vždy možné a také potřebné vyprávět Ježíši, Marii a Josefovi. Oni dobře pochopí, oni pomohou. A dětem vyprošujte spolupráci se Svatou Rodinou, aby účinnou pomoc přijaly.

Růženec, foto: RT


18. května 2020 si připomínáme 100 let od narození Karla Wojtyly. Narodil se v pěkné rodině, kterou spojoval a budoval Bůh. Karol neměl lehké dětství, ani mládí. Postupně ztratil všechny své drahé - ještě jako dítě mámu, pak bratra, otce. Jako mladý, 21- letý zůstal sám. Ve velmi náročném dějinném období vystudoval a zformoval se na kněze, stal se biskupem, papežem - svatý Jan Pavel II. Pamatujeme si ho a nikdy na něj nezapomeneme. Hodně znamenal pro Církev, pro svět, pro jednotlivce ... uvedl Církev do 21. století, miloval Slovensko. Dosáhl svatosti. Ve Wadowicích, v rodišti sv. Jana Pavla II. 7. května 2020 slavnostně otevřeli diecézní proces blahořečení jeho rodičů - Božích služebníků Emílie a Karola Wojtyłových.

Podle slov Mons. Slawomira Odera, postulátora procesu blahořečení a svatořečení Jana Pavla II. a nyní i jeho rodičů: "sám Jan Pavel II. ... hovořil právě o rodině jako privilegovaném místě, kde svatost nachází své kořeny, první zdroje, kde může dozrávat po celý život. Takže mě neudivuje myšlenka o svatosti, kterou Jan Pavel II. prožíval v domácím prostředí a pak ji dosvědčoval svými činy."Co dokáže rodina! Drahé rodiny, máte na dosah bohatství - nebe pro sebe a pro své děti a pro mnohé. Jak žijí naše rodiny, jak ovlivňují své děti? Jak ovlivnila Karola Wojtylu jejich rodina? Na čem pak on sám budoval svůj život? Co způsobil ve světě sv. Jan Pavel II.? Kolik lidí přivedl k Bohu? Jak mnoho lidskosti, dobroty, lásky nám ukázal? Ale především - jak a kam nás všechny vedl svým slovem a svědectvím života? Jak přesvědčivě nám poukázal na Pannu Marii, jak na naši nebeskou Matku, skrze kterou můžeme jít k Ježíši?

Milí mladí, muži a ženy stojící před životním rozhodnutím posílit váš rozvíjející se vztah. K mládí patří odvaha i důvěra, ke kterým vás nyní povzbuzuji. Mějte odvahu posílit svůj vztah ve svátostném manželství a mějte důvěru, že to opravdu není "nepotřebný papír navíc", ale Ježíš Kristus, který mocí svátostné milosti dělá z vás dvou jedno tělo, které ať žádný lidský zákon nerozděluje, protože ho velmi zraňuje zvlášť na potomcích. Mějte důvěru, že ve vašich životních zkouškách tentýž Kristus, který vás neoddělitelně spojil, bude při vás stát se svou pomocí. A buďte otevření životu, neboť jen tam, kde je život, je budoucnost.

Život na zemi je přípravou na přechod do příbytku věčné blaženosti. Žijme tak, abychom se tam dostali. Jak to řekl dnes už blahoslavený Karel Habsburský po sňatku s manželkou Zitou: "a nyní si pomáhejme dostat se do nebe."

Drahé rodiny, i manželé, kteří, přestože jste po dětech toužili, nedočkali jste se jich, možná stále je čas uvažovat o adopci. Proste v této věci zvlášť o světlo shora - sv. Josefa, jemuž byl Ježíš svěřen do výchovy. Všechny vás potřebuje Bůh, abyste byli jeho svědky, potřebuje vás Církev, abyste do svých prostředí, do světa nesli blahou zvěst evangelia, hodnoty a neměnné principy, které dal Bůh pro celý lidský život, ale zvlášť pro manželství a rodinu! Všem nám říká: "Budete mi svědky ... až na konec země." (Sk 1,8)

Všechny vás zahrnuji do modlitby a žehnám vám

Mons. Stanislav Stolárik, Rožňavský biskup


Zdroj: Rožňavská diecéze

Převzato z www.tkkbs.sk, článek z 15. 5. 2020 naleznete zde.

foto: RTSdílet

Související články:
Rozhovor ve zpovědnici (manželka neschopná lásky?) (25.08.2023)
Kurz o přirozeném plánování rodičovství (20.08.2023)
Páter Pio: Generace matek, které nebudou schopné vychovat vlastní děti (09.07.2023)
Litanie k Nejdražší Krvi Páně (05.07.2023)
KLÍČOVÉ ZÁSADY pro moudré a požehnané manželství (05.07.2023)
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 05. 2020 | 3120 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.tkkbs.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace