Zajímavé...

Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor)

CC0, pixabay.com Čím nás mohou události, o kterých jsme už tolikrát slyšeli, nově oslovit, inspirovat, povzbudit?
Slunce jsme viděli svítit mnohokrát, a přece nás umí každý slunečný den potěšit. Musíme však být pro to otevření a nemít zatažené rolety. Něco podobného se děje i s Písem svatým.

Vánoční příběh o Ježíšově narození je každému dobře známý. Každoročně zní během Vánoc v různých ztvárněních. Verbista Marek Vaňuš v rozhovoru pro Postoj TV hovoří o tom, jak máme přistupovat k událostem Ježíšova narození, aby pro nás nebyly jen obyčejným příběhem, který patří k Vánocům.

Přibližuje postavy biblického vánočního příběhu a aktualizuje jejich odkaz pro dnešního člověka.Maria představuje postoj hluboké reflexe nad tím, co se děje. Nemá uspěchané impulzivní reakce. Josef je modelem otce, který mnohokrát potřebuje být silnější v rovině konání než v rovině silných slov,“ říká biblista a podrobněji se věnuje i postavám pastýřů, mudrců, andělů či králi Herodesovi.

U příležitosti svátku Svaté rodiny vyzdvihuje její příklad v tom, že ve všech těžkých chvílích stáli Josef a Maria při sobě a byli si vzájemnou oporou.

Ani Svatá rodina se nevyhnula problémům a obtížím, každodennímu rodinnému životu rozuměli a jsou inspirací pro jiné rodiny,“ říká Vaňuš na margo výchovy „dokonalého“ dítěte. „Nemůžeme zůstat u představy, že Ježíš byl dítětem, které hned všechno ví a nemusí se nic učit,“ dodává.

Jak máme číst či poslouchat příběh Ježíšova narození, aby to nebyla pro nás jen nějaká pohádka, která patří k Vánocům?

Právě proto, že tento příběh velmi dobře známe, je třeba učit se ho číst a poslouchat vždy jakoby nově. Zkusme zaměřit svou pozornost na jednotlivé detaily, které se nám nabízejí v Lukášově a Matoušově evangeliu. Právě tito dva evangelisté přibližují události Ježíšova narození a dětství.

Nečtěme a nevnímejme toto vyprávění izolovaně, ale v kontextu celého evangelia. Je to příběh, který evangelisté umístili na začátek svých spisů. Můžeme to přirovnat ke gotické katedrále. První, co člověka upoutá předtím, než vstoupí do chrámu, je vstupní portál. Už při vstupu se naladí na to, co ho čeká uvnitř.

I příběh o Ježíšově narození a dětství je jakoby portálem do velkého chrámu evangelia. Zajímavým způsobem nabízí odkaz na mnohá další důležitá témata, která se objeví později v evangeliu, zejména na klíčové události – Ježíšovu smrt na kříži a zmrtvýchvstání.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad propojení událostí z Ježíšova dětství a jeho zmrtvýchvstání?

Toto propojení můžeme vidět například s velikonočním ránem, když u prázdného hrobu evangelisté nezmiňují Ježíšovu matku Marii. Jedna z teologických interpretací Lukášova evangelia říká, že Maria už nepotřebovala jít to ráno ke hrobu. Ona věděla, kde je Ježíš. Jednou ho už hledala, když se ztratil jako 12letý v chrámu. Po třech dnech hledání slyšela z jeho úst, že má být tam, kde jde o Otce. Ta slova si uchovala v srdci.

Portál, CC0, pixabay.com


Toho velikonočního rána věděla, kde je její syn. Její víra byla postavena na Ježíšově slově a nepotřebovala se jít přesvědčit, jestli je to skutečně tak.

V Lukášově a Matoušově evangeliu je v popisech Ježíšova narození a dětství pouze MALÁ SHODA. Do vánočního příběhu, který známe, vstupují různé apokryfní spisy, tradice, lidová zbožnost. Jen o některých událostech můžeme s jistotou tvrdit, že se tak staly. Co je podstatné, na co máme soustředit svou pozornost?

V první řadě je třeba si uvědomit, že evangelia nejsou kronikářské záznamy, nechtějí nám primárně podat historický výklad. Ve věcech podstatných pro naši víru se shodují - Ježíš se narodil z panny v Betlémě, Josef byl manželem Marie a stal se pěstounem Ježíše Krista. Ty další události evangelisté zpracovávají s jistou svobodou, něco vynechali, něco více rozvinuli i s ohledem na ty, kterým psali.

Každé evangelium má určitou hlavní linii, která se táhne celým spisem. S ohledem na to pak evangelista uspořádává konkrétní události i jejich konkrétní historické zasazení.

Důležitým rysem Lukášova evangelia je to, že se soustřeďuje na ty, kteří jsou na okraji společnosti, na chudé, bídné. Proto nacházíme v jeho příběhu Ježíšova narození pastýře. Ti byli v té době na okraji společnosti. Avšak jim byla jako prvním sdělena radostná zvěst a jako první přicházejí k Ježíšovi.

Evangelista Matouš zase adresoval evangelium věřícím, kteří pocházeli ze židovství a stáli před otázkou, jak přijmout do společenství církve ty, kteří byli z pohanství. U něho čteme příběh mudrců od Východu, cizinců, kteří přicházejí, aby potkali Krista a poklonili se mu. V Matoušově evangeliu tedy vidíme už od začátku motiv otevřenosti pro jiné národy.

To klíčové v obou evangeliích je stejné. Ostatní nám má pomoci, abychom teologicky uměli správně interpretovat, kdo je Ježíš, proč přišel na svět a jaký to má duchovní význam pro nás.

A je možné najít si každé Vánoce v biblickém příběhu něco inspirativního, co nám pomůže v duchovním růstu a v hlubším prožívání vánočního období?

Slunce jsme viděli svítit mnohokrát, a přece nás umí každý slunečný den potěšit. Musíme však být pro to otevření a nemít zatažené rolety. Něco podobného se děje i se Písem svatým.

Ono je světlem, které vždy může v našem nitru něco osvítit a přinést novou radost. Jen se musíme pro něj otevřít a vnitřně „nevypnout“ právě tehdy, když uslyšíme známý příběh s tím, že „vždyť to už přece známe“ a „co nám to ještě může dát“. Boží slovo má v sobě vždy nové poselství pro náš život.

Už jsme si zvykli na vánoční příběh, ale nejednou jakoby „propletený“ různými obrazy z koled a lidových tradic, které dotvářejí to, co zaznívá v Písmu svatém. Proto může být užitečné pozorněji vnímat, co opravdu svatopisec říká a jak jeho slova souvisí s jinými texty v Písmu. A to nejen s novozákonními, ale také se starozákonními. Evangelisté poukazují na Krista jako na naplnění očekávání Starého zákona. Prospěje číst vnímavě a poslouchat pozorně.

A které lidové tradice vstupují do biblického vánočního příběhu?

Velmi silně se traduje, že Josef s Marií při svém příchodu do Betléma hledali příbytek. V Písmu se nikde neříká, že nemohli najít „ubytování“. Vytvořila se z toho tradice, velmi pěkná, má svou hodnotu, neboť nese v sobě jisté teologické poselství, ale v evangeliích o tom není přímá zmínka.

CC0, pixabay.com


Dnes máme svátek Svaté rodiny. Josef s Marií vychovávali dokonalé dítě - Božího syna. Mohli se i oni potýkat s výchovnými obtížemi jako jiní rodiče?

Co to znamená „dokonalé“ dítě? Ježíš byl dítě jako každé jiné. Písmo říká, že přijal naši lidskou přirozenost. Byl nám podobný ve všem kromě hříchu. I on, jak rostl, se musel učit, musel odpozorovat mnohé věci od svých rodičů. Nemůžeme zůstat u představy, že by byl dítětem, které hned všechno umí.

Svatopisci poukazují na to, že ani Svatá rodina se nevyhnula problémům a obtížím. Nucený útěk před Herodesem do Egypta určitě nebylo nic příjemného. V pozadí můžeme vidět osud Izraele, který byl ve vyhnanství, ale i osudy mnoha migrantů až po dnešní dobu. Tento evangelní příběh připomíná, abychom byli vnímaví i k takovým rodinným osudům.

Na epizodu o tom, jak se Ježíš ztratil v chrámu, se z lidského hlediska můžeme dívat jako na Ježíšův projev určité neposlušnosti vůči rodičům nebo nedostatku vzájemné komunikace. Nedržel se u nich, jak měl, jak oni předpokládali. A najednou měli problém, s úzkostí ho hledali, až třetí den ho našli. Takže s obtížemi se určitě setkávali a každodennímu rodinnému životu nepochybně rozuměli.

V čem je Svatá rodina inspirativní pro současné rodiny?

Ve všech těžkých chvílích jsou Josef a Maria spolu, jsou si vzájemnou oporou. Je to velký protiklad k prvnímu příběhu z Knihy Genesis, ve kterém Adam svaluje vinu na Evu, Eva zase na hada. Na Marii a Josefovi je krásně znázorněna společně nesená zodpovědnost. To je inspirativní příklad pro dnešní rodinu.

Rovněž na zmíněném příběhu ztraceného Ježíše v chrámu vidíme pěkný výchovný moment. Tak lidsky bychom čekali, že když Maria našla Ježíše, s křikem ustrašené matky mu bude vyčítat, co udělal. Ona mu však klade otázku a začne se odvíjet dialog. Ten dialog, který je možná více potřebný i dnes ve výchově. Určitě to není snadné, ale jistou inspiraci nacházíme ve Písmu svatém.

V čem nám ještě Maria může být příkladem?

Pro mě je Maria nejsilnější postavou příběhu Ježíšova narození. Evangelista Lukáš víckrát o Marii poznamenává, že uchovávala všechna slova ve svém nitru. Maria představuje postoj hluboké reflexe nad tím, co se děje. Nemá uspěchané impulzivní reakce. Nechává Boží slovo doznít a dokáže rozpoznávat Boží cestu.

Jaká je role pěstouna Josefa ve fungování Svaté rodiny? V Písmu není zachyceno žádné jeho slovo. Může to být záměr evangelisty?

Evangelium podle Matouše, které se v prvních kapitolách více zaměřuje na postavu Josefa, nám ho představuje jako toho, kdo poznává Boží vůli a přijímá ji. Přijímá Marii v požehnaném stavu za manželku a přijímá Ježíše za své dítě.

U Josefa jsou důležitější skutky než slova. To je styl, jakým ho evangelista vykresluje. Ukazuje, jak byl Josef vnímavý na Boží vůli, jak převzal zodpovědnost za svou rodinu, jak dokázal měnit své plány a upřednostnit ty Boží před svými. Je modelem otce, který mnohokrát potřebuje být silnější v rovině konání než v rovině silných slov.

Celý rozhovor s verbistou Markem Vanušem o dalších postavách biblického vánočního příběhu si můžete pustit na tomto videu:https://www.youtube.com/watch?v=AuOfYM05XCAJana Zlatohlávková

logo- postoy.sk


Převzato z https://www.postoj.sk/, článek z 27. 12. 2021 (svátek Svaté Rodiny) naleznete zde.

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ: “NAŠLI DÍTĚ S MARIÍ, JEHO MATKOU” Meditace svatého Alfonze Maria de Ligouri (06.01.2024)
VIGÍLIE SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ (05.01.2024)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (01.01.2024)
Musica animata zve na vánoční koncerty 2023 (27.12.2023)
Vánoční zpívání v Plenkovicích (26.12.2023)
Vánoce a … samota (26.12.2023)
Vánoce nám připomínají, že radost i smutek jsou součástí „kalicha života" (26.12.2023)
Mariina nesmírná láska k dítěti Kristu nás v tuto vánoční noc zve k jeslím (25.12.2023)
Bůh se nemusel stát člověkem, aby nás zachránil. Tak proč to udělal? (25.12.2023)
Vladyka Milan Chautur: RODOKMEN KRISTA (24.12.2023)
Evangelizační námět (23.12.2023)
Kardinál Zen: „Advent je ten správný čas na přeorientování svého života směrem k Božímu dítěti“ (17.12.2023)
Získání plnomocných odpustků v době adventní a vánoční (15.12.2023)
Namaluj obrázek pro Ježíška (14.12.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (14.12.2023)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha 2023 (14.12.2023)
Advent moderního člověka (11.12.2023)
2 slova, nad kterými můžete během adventu rozjímat (06.12.2023)
Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí 2023 (20.11.2023)
Adventní koncert ve Vranově 2023 (20.11.2023)
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
Mají Vánoce pohanské kořeny? (18.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 12. 2021 | 1274 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace