Zajímavé...

Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas

Pezibear, CC0 Public Domain / FAQ, http://pixabay.com Mnohé aktivity se v jednom životě snad ani nedají stihnout ... A přece, když si člověk správně uspořádá hodnoty, může věnovat hodně času Bohu ve službě druhým, modlitbě a půstu. Žít svůj život jako povolání a přijímat z Božích rukou i dobré i špatné. Paní Beáta Chrenová žije v harmonickém manželství s manželem Petrem v Kremnici již 31 let, pomáhají i druhým budovat dobré, šťastné manželství a nacházet cestu k hlubšímu vztahu s Bohem.

Máte za sebou 31 let manželství. Jak se zpětně díváte na tyto roky?

Jako na velký dar od Boha. Jsem Bohu velmi vděčná, jak vedl můj manželský život a za mého manžela a dceru. Dívám se na to jako na pěkně prožité roky - na radosti, starosti, zklamání, problémy. V naší rodině bylo vždy více radosti, pokoje než smutku, a nechyběla láska.

Co je nejdůležitější pro udržení dobrého vztahu mezi manžely?

Těžko říct, co je nejdůležitější - je to soubor věcí, které jsou důležité. Důležité je, aby se každý staral, přikládal na ohniště manželské nezištné lásky, neboť když bude přikládat jen jeden, snadno se unaví, přestane ho takové soužití bavit. Žít svátost manželství znamená dávat si navzájem lásku jako dar. Manželství je pro každou dvojici cestou plnou kladných i záporných zážitků. Každá rodina musí prožívat tuto zkušenost v originalitě, podle plánu, který dává Bůh. Před uzavřením manželství jsme byli na hodinové přípravě u kněze v Chrášťanech, který nám poradil tři věci: každý večer se spolu modlete, stačí krátce, Pán Bůh nepotřebuje dlouhé modlitby, ať nezapadá slunce nad vaším hněvem, odpusťte si, dávejte almužnu.

Během let manželství jsme se tyto tři věci snažili dodržovat - skutečně jsme se modlili každý den, ze začátku krátce - 5-10 minut, postupně jsme si "přidávali", nyní se modlíme několik růženců denně a společně vždy večer breviář - nešpory. Modlitba je naprosto nejdůležitější věc v duchovní oblasti pro dobré manželství. Rodina, která se modlí spolu, zůstává spolu. Modlitba, komunikace s Bohem je nejlepší "lepidlo" na rodinu. Taková rodina se nikdy nerozpadne.

Dávejte almužnu - tehdy mi to bylo velmi zvláštní, co od nás žádá kněz, protože jsem si kladla otázku, jak můžeme dávat, když nic nemáme. Teď vím, že pokud chci mít, musím dávat, dělit se. Pokud nebudu dávat, nebudu nic mít, vždy mi bude chybět ... Dáváme desátky - peníze - rozhodujeme společně kde, komu je dáme, dělíme se také s oblečením, s jídlem, najdeme si čas na rozhovor s jinými. Dáváme úsměv, dobrou radu, fyzickou pomoc, modlitbu za někoho, za něco, pokud o to někdo požádá. Bohu patří i desátek našeho dne, času - čas na modlitbu, na mši sv., na skutky lásky našim bližním. Sv. Eskrivá říká, že i čistit brambory se dá dvěma způsoby - čistím brambory jen tak nebo čistím brambory s vědomím, že plním Boží vůli, sloužím Mu, chválím Ho. Desátek dáváme i v tom, že objednáváme 10 časopisů Milujte se - považujeme ho za jeden z nejlepších časopisů - a pak je rozdáváme těm, co vím, že by si ho nekoupili, ale ho potřebují.

Vedete předmanželské přípravy, které účastníci hodnotí velmi pozitivně. Na co v nich kladete důraz?

Právě na ty tři věci, které nám řekl kněz před 31 lety. Přípravu děláme vždy jen pro jeden snoubenecký pár a někdy se účastníci zeptají na nějaký problém, který pak hlouběji rozebíráme. U každého je příprava jiná, jiný rozhovor. Vnímám, že mladí lidé se starají o tělesné potřeby, o duševní rozvoj, jsou vzdělaní, ale málo vědí o péči o duchovní život a podceňují vztah k Bohu. Nestarají se, nebo zanedbávají péči o to, co nám jednou zbude - o duši. Nemají čas na modlitbu, čtení duchovní literatury, Písma sv., účasti na mši sv., přijímání svátostí. To jsou věci, které jim vnesou klid do duší a do rodiny. Já říkám: "Víte, proč nemáte čas? Neboť se nemodlíte. Kdybyste se společně modlili, měli byste dost času na všechno a měli byste pokoj v rodině. Uměli byste si vybrat, co je důležité, co je třeba hned udělat, co je možné odložit na později, co neudělat. "
,br> Já bych to, co děláme, nenazvala manželská příprava, připravit na manželství se nedá za 2-3 hodiny, přípravu by měl mít každý doma ve své vlastní rodině, je to spíš naše svědectví, rady, povzbuzení, jak žít v manželství a mít radost a pokoj.

Jakým způsobem setkání probíhají?

Na začátku se vzájemně krátce představíme, řekneme si něco o sobě, představím svou rodinu.

Účastníci dělají hodnotový žebříček - 10 hodnot, které mají označit podle důležitosti od 1 do 10. Dělají to společně. Vidím, jak spolupracují, komunikují, jak se umí dohodnout. Pak sami slovně hodnotí, proč tak učinili. Tak lidi, které mnohokrát vidím poprvé a naposled v životě, mám možnost trochu poznat, nahlédnout do jejich nitra, do jejich hodnot. Podle toho volím další komunikaci a dotýkám se určitých "věcí". Loni jsme připravovali 13 manželských párů, z toho byl jen jeden pár, který před manželstvím nežil ve společné domácnosti, třetina z nich už měla vlastní dítě nebo více dětí. Takže někdy sklouzneme i do tématu výchovy dětí.

Ještě chci říci, že pokud člověk postaví ve svém životě Boha na první místo, vše ostatní se "zařadí" na správné místo, každá hodnota.

Máte jednu, už dospělou dceru. Jak jste přijali skutečnost, že nemůžete mít víc dětí?

To bylo nejtěžší v našem manželství. Přijmout takovou Boží vůli. Dlouhá léta jsme doufali, modlili se, navštěvovali lékaře. Myslím, že až na druhém světě úplně pochopíme, proč to tak bylo, ale myslím, že Bůh měl jiný plán pro náš život. Chtěl, abychom věnovali čas našim bližním, jiným dětem. Máme 12 křestních dětí a dcera má v manželství za tři roky tři děti - je to velké požehnání.

  Jak má člověk v životě přijímat skutečnosti, které jsou jiné, než si představoval?

Tak se říká, že člověk plánuje a Pán Bůh se směje. Myslím, že každý člověk má určité představy, plány, ale mnohé v životě se děje jinak, než jsme si představovali nebo naplánovali. Křesťan, který se modlí a důvěřuje Bohu, ví, že nic v životě není náhoda. Je třeba se naučit přijímat od Boha dobré i špatné a děkovat mu za to. Dobrý Otec dává pouze dobré dary, takové, které jsou pro náš nynější život a naši spásu potřebné. Bůh nás vede a vychovává. I v našem životě byly různé situace, nemoci, ale s Boží pomocí se dá zvládnout vše, bez Něho nic. Nyní mnohé nechápeme, ale je třeba se každý den odevzdat do vůle Páně, zasvětit se Panně Marii, protože vím, že Bůh se nikdy nemýlí. Třeba se vychovat - modlitbou, pokáním, postem ..., aby se člověk ničím neznepokojoval, netrápil. Pokud má člověk v srdci Boha, nic mu nechybí, dokáže všechno přijmout, Jeho láska stačí.

  Dlouhá léta jste pracovala v mateřské škole. Je to určitě velmi náročné zaměstnání. Co Vás děti naučily?

PublicDomainPictures, CC0 Public Domain / FAQ


Prvních 10 let jsem pracovala ve státní mateřské škole, poté 16 let jako vychovatelka se sluchově postiženou mládeží a pak 8 let v církevní mateřské škole. Je to náročné, ale krásné povolání. Kdybych si měla ještě jednou vybrat, chtěla bych přesně toto a v takovém pořadí. Od dětí předškolního věku se máme hodně co učit. Jsou milé, vnímavé, jsou důvěřivé, upřímné, nemají předsudky. Umí otevřeně projevit své city, lásku, radost, jsou spontánní. V církevní mateřské škole jsem viděla dětskou důvěru v Boha, jejich schopnost vyjadřovat prosby, díky Bohu. Pochopila jsem, co to znamená, když nám Bůh říká: "Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského." (Mt 18,3) Učili mě milovat bezpodmínečně, prohloubila se moje víra a důvěra v Boha.

Jaké chyby ve výchově dělají rodiče dětí v tomto věku?

Myslím, že dnešní mladé rodiny to mají těžší než my v tom, že si musí vzít úvěry na byt a splácet dlouhá léta. Mnozí rodiče pak mají i dvě zaměstnání a nemají čas na své děti. A to je největší chyba. Čas - na hru, komunikaci, jít s dětmi na procházku, do parku, do lesa, spolu pracovat, něco vyrábět ... věnovat čas - lásku svým dětem. Nemají čas na samotnou výchovu, na předávání hodnot. Chtějí zabezpečit rodinu - byt, auto, dovolenou ... Ale děti nepotřebují exotickou dovolenou a pokoj plný hraček. Děti potřebují bezpodmínečnou lásku. Děti si budou pamatovat, co jste s nimi dělali, co jste je naučili, co jste jim v duchovní a duševní oblasti předali.  

Pak následovala práce se sluchově postiženými. Jak došlo k takovému rozhodnutí?

Bylo to těžké odejít, ale přinutil mě k tomu můj zdravotní stav. V osmdesátých letech byl počet dětí ve třídách 34 - 38 a po několika letech jsem onemocněla. Měla jsem chronické onemocnění hrtanu, neustálé bolesti krku, uší, nedokázala jsem zazpívat ani písničku Prší, prší. Tak jsem se v r. 1990 rozhodla změnit povolání na vychovatelku a jít tam, kde se komunikuje rukama. Dnes vím, že to byla Boží vůle, Bůh mě přesunul jako na šachovnici na jinou pozici - tam, kde mě potřeboval mít. V r. 1992 jsem si udělala katechetický kurz a protože neměl kdo vyučovat náboženství ve znakové řeči, kněz mě požádal, abych to na nějaký rok - dva vzala, že pak přijde někdo jiný. Nakonec jsem učila 13 let, protože nepřišel nikdo. Učila jsem ta léta 3-6 hodin týdně. Nebylo to jednoduché, ale v oblasti víry mě to velmi posunulo. Musela jsem se připravovat na to, jak vysvětlit dané téma ve znakové řeči prostě, aby mě děti pochopily. Neměla jsem učební pomůcky, knihy, zkušenosti. V devadesátých letech neslyšící neměli svátosti, tak jsme je s knězem postupně připravovali. Otec biskup Baláž vyčlenil kněze pouze pro neslyšící, a je to tak dosud - bylo to výborné rozhodnutí. V r. 2006 se snížil počet neslyšících na škole, najednou nás čtyři pedagogické pracovníky propustili. Bůh mě už nepotřeboval na této pozici, tak mě přesunul dále. Vrátila jsem se do mateřské školy, ale tentokrát do církevní. Jedinou obavu, co jsem měla, bylo, jak to zvládnu zdravotně - s hrdlem a hlasivkami, když znovu budu muset hodně vyprávět. Ale Pán Bůh to vedl tak, že žádné zdravotní problémy s hrdlem dosud nemám.

Se sluchově postiženými se nesetkáváme často. Je jich tak málo nebo žijí v izolaci?

Neznám statistiku. Ale myslím, že jich není málo. Velké množství dětí je integrovaných. Pro některé je integrace vhodné řešení, ale pro mnohé je integrace škodlivá. Na druhé straně, chápu rodiče, kteří nechtějí dát děti od předškolního věku do internátních škol, tak je raději integrují v blízkosti bydliště. Speciální školství i v našem městě je kvalitní. Z počtu sluchově postižených dětí před 25. rokem je na škole asi 15%. Je to škoda. Rodiče by měli přihlížet k tomu, aby dítě ve škole zažilo úspěch, aby mělo možnost komunikovat se sobě rovnými, neintegrovat je za každou cenu. Na neslyšících na první pohled není vidět, že jsou neslyšící, dokud nezačnou komunikovat. Jiná postihnutí - zrakově, tělesně postižení jsou ve společnosti "viditelnější". Slepota odděluje člověka od věcí, ale hluchota odděluje člověka od člověka, neboť má komunikační bariéru. Mnozí jsou opravdu izolováni po skončení školy, hlavně, pokud jsou nezaměstnaní.  

V současnosti "sloužíte" na plný úvazek své rodině - pomáháte dceři, staráte se o mámu. Čím Vás tato služba naplňuje nebo obohacuje?

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Mámě se změnil zdravotní stav, je těžce zdravotně postižená. Potřebuje pomoc. Vím, že tu už nebude dlouho. A tak jí chci věnovat čas a posloužit jí a otci. Jsem za tuto dobu Bohu vděčná. Každý den Mu děkuji, že nás všechny udržuje při životě. Vím, že rodičům nemohu vrátit veškerou jejich péči, oběť, lásku, tak alespoň něco - na sklonku jejich života. Vím, že je to smysluplná práce.

Dceři a její rodině pomáháme s manželem - co potřebují, též s radostí. Mít tři vnoučata patří po naší dceři mezi největší dary, které jsme od Pána dostali. Je to hodně radosti, starostí, lásky, potěšení. Každému člověku to ze srdce přeji.

S manželem jste 20 let chodili do rodinného společenství. Co Vám dávala tato setkání?

Scházeli jsme se rodiny, které jsme měly děti přibližně ve stejném věku. Někdy byly schůzky na faře, někdy v rodině - vždy u někoho jiného. Každý rok jsme měli jiné zaměření setkání - např. probírali jsme s knězem části Písma svatého, další rok knihu Hranice v manželství, Hranice s dětmi ... Zvali jsme rozličné lektory na různé přednášky. Organizovali jsme každoročně společně křesťanský ples. Hodně jsme se naučili, spřátelili jsme se, pomáhali si radami ve výchově dětí a tvořili jsme hezké společenství.  

Po 20 letech - to už jsou vztahy skoro jako v rodině. Jak se Vám opouštělo takové zázemí?

S mnoha jsou to skutečně takové vztahy jako v rodině. Ale setkáváme se nadále a zůstali jsme kamarádi, přátelé. Všechno se jednou začíná a jednou skončí. Naše děti odrostly, společenství jakoby ztratilo význam, poslední rok jsme zůstaly jen tři manželské páry, tak jsme se dohodli, že to ukončíme. Někteří se přesunuli do jiných společenství, např. na modlitby matek, růžencové společenství, my s manželem do třetího řádu řehole. Ale těší mě, že hned po našem ukončení vzniklo nové, krásné společenství mladých rodin, které se setkávají, sdílejí, spolu modlí. Jsou pro mě velkým povzbuzením, nadějí.

Manžel je akolyta. Vy jste lektorkou, tlumočnicí do znakové řeči při mších sv., pomáháte při úklidu kostela. Spolu děláte předmanželské přípravy. Takových angažovaných laiků v církvi není mnoho. Co bylo a je pro Vás motivací?

Myslím, že každý člen farního společenství by se měl podle svých schopností nějakým způsobem podílet na chodu farnosti. Měl by sloužit. I Ježíš sloužil, nepřišel se dát obsluhovat. Pro mě je to taková samozřejmá věc: dělat, co umím, pomáhat, kde se dá. Nepovažuji to za nic mimořádného. I jiní lidé ve farnosti pomáhají.

Motivací je láska k Bohu a vděčnost za všechno, co mi dal a jak se o mě a mou rodinu stará. Já dávám jen málo oproti tomu, co od Něho dostávám. Láska bez skutků je mrtvá. Láska znamená jednat, dělat - je to milující postoj, ať už v manželství, v rodině, nebo ve farnosti.

Před 4 lety jste vstoupili do 3. řádu řehole Dcer Božské lásky (Mariánky). Co Vás přivedlo k takovému kroku?

Když jsem začala pracovat v církevní škole, poznala jsem se s třemi řeholními sestrami z Kongregace Dcer Božské Lásky, které tam také pracovaly. Postupně, jak jsem je poznávala, rostl můj vztah k nim, byly mi blízké jako vlastní sestry. Uměly úžasně poradit, povzbudit, poučit, pomoci modlitbou, byly veselé. Chodívaly do mateřské školy, modlily se s dětmi, učily náboženství, zpívaly, hrály na kytaru. Viděla jsem jejich práci a obdivovala jsem je. Toužila jsem být mezi nimi, ale věděla jsem, že je to nemožné. A nebyla jsem sama. Božím řízením tyto sestry v krátkém čase založily třetí rád - Rodinu Božské Lásky, do které jsme spolu s manželem vstoupili mezi prvními členy. /www.marianky.sk/  

Co konkrétně znamená vstoupit do 3. řádu?

Vstoupit do třetího řádu znamená zavázat se, že budu uvádět do praxe program Rodiny Božské Lásky při Kongregaci Dcer Božské Lásky - žít podle evangelia a každodenním životem zviditelňovat Boží lásku, modlit se a obětovat na úmysly Církve, Kongregace a za spásu duší, prohlubovat spiritualitu zakladatelky Františky Lechnerové, dělat dobro, rozdávat radost v prostředí, ve kterém žiji, a spolupracovat při apoštolských aktivitách Kongregace a místní církve. Celý program, spojený s úctou k Panně Marii je mně i mému manželovi blízký, proto ho plníme.

Čtyři roky se pravidelně setkáváme v církevní škole na modlitebních setkáních, jednou ročně míváme společné duchovní cvičení se všemi členy a jednou ročně obnovujeme sliby.

Jaké sliby skládáte?

Po důkladné přípravě se zavazujeme, že budeme do praxe uvádět program Rodiny Božské lásky při kongregaci Dcer Božské Lásky, který jsem uvedla - žít podle evangelia ...

Velmi často jezdíte do Medžugorje. Proč se tam rádi vracíte?

Medžugorje je úžasné místo. Vracíme se k prameni, kde se nám výjimečně líbí, kde hlouběji můžeme prožívat svou víru. Je to pro nás duchovní útočiště, místo klidu a modlitby. Když vstoupíme do Medžugorje, zavíráme dveře do tohoto světa plného neklidu, chaosu, válek. Pro mně je to místo, kde cítím blízkost, lásku Boha a Panny Marie tak, jako nikde jinde. V Medžugorii jsem pochopila, co mám dělat, jak se měnit, obrátit ... je to ale program na celý život. V Medžu milujeme večerní program: 3- 4 hodiny se modlit, adorovat, zpívat, uzdravovat se z ran "ze světa". Mám ráda svědectví vizionářů, bývalých závislých z Čenakola, modlitby na Podbrdu, Križevaci, sedět na tichém místě jen tak a poslouchat, co mi říká Bůh ... Dostávám odpovědi na mnohé otázky.

Jezdíme na pouť spolu s manželem načerpat - dobít baterky, abychom to tam "venku" zase vydrželi. Poutě do Medžugorje v naší farnosti organizujeme s manželem proto, že chceme jet se společenstvím a naším knězem. Děláme to z lásky pro ně, ale i z lásky k nám samým, neboť oni jsou pro nás darem.

Letos při přednášce františkánského kněze mě oslovilo: "mnozí lidé říkají: tohle je moje židle ... můj dům, moje auto - je to iluze, v níž žijete. Toto vše vám patří na krátkou dobu. Váš skutečný dům je ve věčnosti. Žijte jednoduše."

Do Medžu jezdíme na 6 dní, když odjíždíme, všichni bychom chtěli ještě zůstat. Je to Fatima dneška, živá Církev, živí křesťané. Chodíme tam do školy lásky Panny Marie. Chodíme jako žáci "učit se", jak žít lásku ve světě, učit se modlit. Učení vyžaduje pokoru, pyšný člověk se nedokáže učit. Vyžaduje nápravu a změnu dosavadního smýšlení a reakcí. Učení vyžaduje trpělivost se sebou samým a s jinými. Vlastní dozrávání jde postupně, pomalu. Boha poznáváme postupně a poznávání nemá konec. Máme se ještě co učit, měnit, abychom se posouvali vpřed na cestě k Bohu, do věčného cíle, proto poutě opakujeme.

Co je podle Vás hlavním poselstvím Medžugorských zjevení?

Medžugorje


Jedna z výjimečných výzev je výzva k přechodu z neklidu do klidu. Již v r. 1981 na třetí den zjevení nám Panna Maria říká: "Mír, mír, mír! Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a mezi lidmi navzájem! "Pokoj není jen jednou z mnoha výzev Matky Boží, ale cíl a smysl jejího pozvání. Obrácení, modlitby, půst, zpověď - to vše slouží k obnově míru a pokoje v životě člověka. Klid člověk nemůže získat sám, z vlastní síly, potřebujeme pomoc Pána Ježíše a jeho Matky.

Je úžasné, že Bůh nás tak miluje, že posílá Pannu Marii, aby nás s její pomocí vedl na cestě ke svatosti, do nebe. Dává nám k tomu 5 kamenů - proti Goliášovi - proti Zlu:

1. Modlitba růžence - modlitba srdcem - za 10 let, co jezdíme do Medžu jsme udělali "řez" v mnoha věcech, ale také ve využívání času. Málo se díváme televizi, abychom měli čas na společnou večerní modlitbu. Panna Maria nám říká: hodně povídáte a málo se modlíte. Naučili jsme se lépe využívat čas - když cestujeme autem, na vycházce, modlíme se růženec. Modlíme se také během dne různé modlitby, např. ke sv. Josefovi, k andělu strážci, střelné modlitby ... Jezdíme společně na pouti - na Staré Hory a alespoň jednou ročně do Medžugorje. Minulý rok jsme organizovali z naší farnosti pouť do Šaštína a letos určitě půjdeme na Pochod pro život. Žádný křesťan, který má zdravé nohy, nemůže zůstat doma na gauči a nevyjádřit svůj postoj k ochraně života a proti Gender ideologii.

2. Eucharistie - Panna Maria nám říká - pokud si máte vybrat modlit se růženec nebo jít na mši sv., jděte za mým Synem na mši sv., co nejčastěji Ho přijímejte v eucharistii, adorujte. Ona je pokorná a stále ukazuje na Syna. Tak chodíme na mši sv. téměř denně a přijímáme Pána Ježíše.

3. Písmo svaté. Denně čteme Písmo sv., duchovní literaturu. Je to zdravý pokrm pro duši. Dává klid, naději.

4. Půst o chlebu a vodě. Chléb - symbol života, voda - symbol očisty. Prostřednictvím půstu se máme naučit najít hluboký vztah s eucharistickým Kristem, přijmout sv. přijímání na hlubší komunikační úrovni. Modlitba a půst patří k sobě jako dvě nohy v duchovním růstu. Matka nás chce postem přivést ke skutečnému chlebu života - k Ježíši. Matka žádá více modlitby v postní dny, ve středu a v pátek. Sama jsem zjistila - půst zavírá ústa ke zbytečným řečem a otevírá srdce. Půst je i odříkání se rozličných věcí, televize ...

5. Měsíční zpověď. Je třeba se čistit od hříchů, nikdo není bez hříchu.

Panna Maria ve svých poselstvích neříká nic nového, co by Církev už dávno neříkala a nedoporučovala. Způsob její komunikace - poselství - je plný lásky, je cítit jemnost, lásku Matky, která nám jen dobře radí. Dobrou Matku je třeba poslouchat. Panna Maria říká, že modlitbou a postem lze zastavit všechny války. I "války" - nepokoje v rodinách, na pracovištích. Při měsíčních poselstvích nás Panna Maria vždy vyzývá, abychom se modlili za kněze, abychom je nesoudili a neodsuzovali, to patří jejímu Synu. Tak se za ně modlíme a prosíme, aby v kněžské službě vydrželi. Máme je rádi, povzbuzujeme je, pomáháme, pozveme je domů alespoň jednou ročně na oběd. Vždyť jsou naši duchovní otcové, co bychom bez nich dělali, kdo by nám vysluhoval svátosti - Eucharistii, svátost smíření ...?

Za co v životě jste s manželem nejvíce vděčni?

Jsme Bohu vděčni za dar víry a důvěry v Něho a za všechno, co nám v životě dal, za dobré i špatné. Víru chápeme jako dar, úkol, který něco stojí.

Za to, že jsme stále spolu spojeni v lásce a žijeme v porozumění. Za dar mateřství a otcovství.


Informace o autorovi
Jana Solárová
skončila magisterské studium žurnalistiky a bakalářský stupeň studia nauky o rodině. S manželem a dcerkou žijí v Žilině. Ve všem, co život přináší, se snaží v pokoře nacházet Boží tvář. Kromě výchovy Klárky vidí své povolání i v tom, ukazovat na Boha jako na Toho, který si zaslouží mít v rodině první místo.

Převzato z http://zastolom.sk/, článek ze 3. 8. 2015 naleznete zde.

Pezibear, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com
   

Sdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 08. 2015 | 6534 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace