Zajímavé...

AUDIO + čs přepis: Excelentní homílie arcibuskupa Cyrila Vasila v Šaštíně

Šaštín - bazilika, foto:Stanislav Doronenko,<br> volné dílo, wikipedia ... dnešní svátek nabízí možnost, abychom se zamysleli nad takovými důležitými a výsostně lidskými vlastnostmi, jako je soucit, soucítění, jako je schopnost vžít se do situace a do bolesti jiných. ... Bez soucitu se bezbřeze šíří arogance, agresivita, nenávist, bezcitnost. ... Děsivé příklady ztráty citlivosti nebo soucitu však nejsou bohužel jen věcí historie nebo excesy zdegenerovaných, sadistických jednotlivců, slabochů nebo kariéristů sloužících podobně zdegenerovaným ideologiím. ...

Šaštín (TK KBS) Do Národní Svatyně Baziliky Sedmibolestné Panny Marie 15. září přišlo z celého Slovenska více než 30 000 poutníků. Uskutečnila se zde tradiční národní pouť k Sedmibolestné Panně Marii, patronce Slovenska. Přinášíme homilii kazatele slavnostní mše - Cyrila Vasila, sekretáře Kongregace pro východní církve .


Audio zde:

Cyril Vasiľ - homílie - Šaštín 2013Český přepis homílie:

Bratři a sestry, duchovní i světští představitelé všech hodností a úřadů, milí přátelé, kteří nás sledujete v televizním přenosu.

Slavíme svátek Sedmibolestné Panny Marie, patronky Slovenska. Slavíme tento svátek přesto, že nám možná bude někdo vyčítat, že jsme si jako katolíci neoprávněně uzurpovali právo vyjadřovat se jménem celého národa a zasvěcovat krajinu jakési osobě, která se Slovenskou nemá zdánlivě nic společného. Kdyby tak ještě Cyril a Metoděj, řeknou někteří. ... Kdyby ještě tak nějaká roduvěrná Slovenka, ale proč uctívat jako naši patronku tuto dceru Izraele!?

Inu, vskutku, volba patrona chrámu, obce, města, či dokonce celé země je opravdu velmi specifickým procesem, který ovlivňují mnohé faktory: duchovní, historické i psychologické.

Tak vidíme, že pro Iry je sv. Patrik nedotknutelný nejen v Irsku, ale kdekoliv na světě nacházejí, v sousedních Čechách respektují a také při nejslavnostnějších státních aktech vzývají postavy zemských patronů v čele s knížetem sv. Václavem, a Maďaři, bez ohledu na konfesionální příslušnost, svorně ctí sv. Štěpána-krále. Poláci uctívají jako národní patronku Pannu Marii, která je pro ně, i když mají republiku, "Královna Polska".

A co my? Na Slovensku také od staletí uctíváme jako patronku Pannu Marii, avšak ne s titulem "Královna", ale pod názvem "Sedmibolestná". Proč? Možná je to proto, že jsme nikdy neměli na svém čele takového vlastního krále, královnu ani kníže, nebo jiného představitele, kterého bychom svorně mohli považovat za autoritu, za oporu, za vzor a do kterého bychom byli mohli vkládat naději. Právě naopak, na naše vládce a na jejich rozhodování jsme již tradičně hleděli s pochybnostmi, nedůvěrou a již předvídanou obavou z podrazu. Možná je za tím zkušenost prostých lidí na Slovensku, kteří velmi často a z různých stran dostávali mnoho úderů, trpěli bez možnosti bránit se a nejednou zažívali stav bolestné opuštěnosti - a proto si při hledání svého patrona vybrali obraz Bolestné Matky, stojící pod křížem nebo držící v náručí umučeného syna.

V tomto obraze se jako v zrcadle viděly generace našich předků a zvlášť našich matek. Byly to totiž ony, které po staletí předávaly svým dětem spolu s rodnou řečí i základy víry, aby je pak s nadějí i obavou vyprovázely na cestu životem, sledovaly jejich osudy, očekávaly jejich návrat - s touhou smíchanou s neklidem, ale vždy s otevřenou mateřskou náručí.

"Domov jsou ruce, na kterých smíš plakat", říká básník - a my mu dáváme za pravdu, protože se cítíme doma opravdu tam, kde můžeme vylít své srdce, kde se můžeme svěřit, ba i vyplakat. Náruče matek bylo, je, a vždy bude, bezpečným, privilegovaným místem právě proto. V něm jsme doma. A proto se cítíme doma i zde, v Šaštíně, u té Matce, která objímá svého Syna umučeného lidskou zlobou. V jejím náručí je místo i pro nás, její objetí je vroucně i mocné. Je také naší Matkou, zná i naše bolesti a obavy, do jejích rukou vkládáme naše pády, neúspěchy i zklamání, v jejích rukou se utišují naše životní rebelie, rozplývá se náš vzdor. Je naší matkou, její náruč je otevřená pro nás, nedáme se od ní odehnat, my jsme tady doma.

Vždyť to co platí pro každého jednotlivce a pro jeho vztah k matce, platí i pro nás, kteří ctíme Pannu Marii jako svou Matku. Děláme tak oprávněně, protože nám ji za matku svěřil sám Kristus, na kříži: "Hle tvá matka! Hle tvůj syn! "Již krátce nato bylo jeho zmučené tělo vložené do její náruče, aby se tak Kristovo utrpení spojilo s utrpením Mariina mateřského srdce, které v té chvíli probodával meč bolesti.

Tento duchovní, náboženský rozměr kultu Panny Marie Sedmibolestné však nemusí být přijímán všemi. Ne každý je ochoten nebo schopen vcítit se a duchovně sdílet Mariino utrpení těch událostí, které nám připomínají její účast na Kristově výkupném díle.

Co tedy můžeme uvést jako důvod, nebo hodnotu, která by dělala ze svátku Sedmibolestné opravdu národní svátek? To, že dnešní svátek nabízí možnost, abychom se zamysleli nad takovými důležitými a výsostně lidskými vlastnostmi, jako je soucit, soucítění, jako je schopnost vžít se do situace a do bolesti jiných. Jde tu ve skutečnosti o univerzální pozitivní hodnoty, které nejsou ani čistě náboženské, ani úzce konfesionální, ale jsou především lidské. Jejich rozvíjení nás dělá lepšími, jejich potlačování nás duchovně mrzačí.

Lidstvo vždy rostlo i upadalo s růstem i úpadkem soucitu. Bez soucitu se bezbřeze šíří arogance, agresivita, nenávist, bezcitnost. První bratrovrah Kain odpovídá Bohu na otázku: "Kde je tvůj bratr Ábel?", cynicky: "Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?" A galerie drzé, arogantní bezcitnosti je v dějinách lidstva téměř nekonečná - v malém i ve velkém, ve válkách i v sociálním útlaku, v rabování a zotročováni, v genocidách, ve vraždění pod rouškou náboženského přesvědčení, při etnických čistkách, třídním boji, revolučním teroru, i v kontrarevolučních eskadrách smrti, nebo i v takové cynické brutalitě z našich nedávných dějin, když při deportacích do táborů smrti úřady preferovaly odsun celých, kompletních židovských rodin, odůvodňovaný potřebou zachovat celistvost rodiny. Když jde o válečné bezcitnosti, jistě můžeme připomenout Kľak a Ostrý Grúň, nebo i Sklené, ale i zvěrstvy provázené poválečné masové odsunutí obyvatel při aplikování principu kolektivní viny.

Kdybychom chtěli sestavovat žebříček drzé, bezcitné cynickosti, stačí vzpomenout, jak naši vojáci 17. Pěšího pluku z Petržalky, 19. června 1945, tedy už po válce, pod velením bývalého gardisty, ale tehdy už aktivního komunisty, vyvraždili u moravské obce Lověšice 265 lidí, původem většinou z Dobšiné a Kežmarku, z toho 120 žen a 74 dětí. Když se později velícího zpravodajského důstojníka ptali, proč dal pozabíjet i malé děti a ženy, odpověděl: "Nevěděl jsem, co s nimi, když jsme muže postříleli."

Děsivé příklady ztráty citlivosti nebo soucitu však nejsou bohužel jen věcí historie nebo excesy zdegenerovaných, sadistických jednotlivců, slabochů nebo kariéristů sloužících podobně zdegenerovaným ideologiím.

Podobné historie bezcitnosti se opakují i dnes a to dokonce zvláštním, novým, ještě nebezpečnějším způsobem. Jejich charakteristickým znakem je odosobnění, ztráta vnímání lidské důstojnosti a následná ztráta citu nebo soucitu. Upřením lidské důstojnosti jinému má však za následek i degradaci vlastní důstojnosti, zhrubnutí a zatemnění svědomí.

Uveďme si alespoň dva příklady současného, bezcitného, city ubíjející, odosobněného násilí, spojeného s nepřímým nebo i přímým popíráním lidské důstojnosti.

Prvním a zřejmým příkladem je válka.


Právě při takové institucionalizované podobě násilí, jakým je dnešní válka, vedená supertechnologickými prostředky, jsme svědky šokujícího odosobnění. Středověký bojovník se kdysi musel v bojové vřavě prodrat ke protivníkovi, hledět mu do obličeje a rozmlátit mu palcátem hlavu, nebo šavlí propíchnout a rozpárat břicho, riskují přitom stejný osud - při takovémto boji si byl vědom ukrutností, které páchal na jiném. Ohyzdnost vzájemného zabíjení nemohl ani psychologicky, ani politicky nevnímat, či popírat. Starověké i středověké války - to byla jasná, krvavá řezničina.

Dnes, tedy alespoň v těch tzv. nejcivilizovanějších částech světa jsme v této sféře již (v uvozovkách) "pokročily". Dnes na nejvyšším technologickém stupni vedení války profesionální zaměstnanec v klimatizované kanceláři se šálkem kávy na stolku, v rámci obhajoby blíže nespecifikovaných geopolitických zájmů některé z velmocí nebo spíše nadnárodních finančních společností, které diktují směr politiky, přes satelit řídí bezpilotní letoun nebo raketu s plochou dráhou letu a zdá se mu, že je na lovu, nebo že hraje počítačovou hru - když skončí šichtu, tak sedne do auta, cestou udělá nákup a vyzvedne děti ve školce, aby si večer sedl před televizor a podíval se spolu s nimi na další díl Simpsonových. Zítra půjde znovu do roboty, ale má odpolední směnu. Jelikož dnes mu vyšlo vše podle programu, tak takto na dálku a "bezpečně" zlikvidoval určený cíl, nějakou kolonu vozidel nebo nějaký bunkr a nezamýšlí se nad tím, co konkrétně špatného mu udělal ten člověk v transportéru, tanku nebo bunkru na druhém konci světa, zda nějak ublížil jemu osobně, jestli chtěl zabít jeho blízké nebo dokonce zda ohrožoval celou jeho zemi nebo jestli se pouze jeden prezident svévolně rozhodl "potrestat" svévolnost jakéhosi druhého prezidenta, nařízením svým poslušným vojákům, aby pozabíjeli jiné poslušné vojáky.

Když měl takový profesionál v robotě "blbej den", tak si mohl splést svatební průvod s kolonou přesunujících se ozbrojenců nebo dodatečně, po Simpsonových, při večerních zprávách zjistí, že v bunkru, který vybombardoval, nebyl generální štáb nepřítele ani zbraně hromadného ničení, ale stovky ukrytých žen a dětí - v pracovní statistice se pak mrtví svatebčané a zuhelnatělá těla ukrývajících se žen uvedou do kolonky Proportional collateral damage - přiměřené vedlejší škody. Ideálem vysoce technologického vojenství je počítačový operátor, který příkazy na likvidaci jiných lidských bytostí bude provádět s asi takovým citovým vzrušením, jaké prožívá uklízečka, když Biolitem postříká šváby ve vlhkém koutě závodní kuchyně. A my se na you tube už dnes můžeme podívat na průběh vojenské akce, při které umírají lidé, i civilisté, ženy i děti, jejichž jedinou vinou bylo, že byli v nesprávném čase na nesprávném místě, a hlavně měli ten nesprávný pas a tedy jejich životy jsou bezcitně považovány za řádově několikanásobně méně hodné života než životy jiných lidí s tím správným pasem. Jak to řekl jeden generál: Tady už neplatí starověké "oko za oko, za zub - zub", ale nové "za oko - zrak, za zub - chrup."

Ne, neštylizuji se zde do role experta na vojenskou techniku ​​nebo mezinárodní nebo válečné právo. Chtěl jsem se s vámi jen podělit o úvahy a pochybnosti, s nimiž se mi svěřil jistý - samozřejmě, že ne slovenský - vojenský velitel, člověk, kterému není lhostejné psychické zdraví, lidskost ani lidská důstojnost a hodnota života, ani při takovém drastickém "pokračování ekonomiky jinými prostředky", jakým je válka.

Na bezcitnosti válek ve světě se jistým způsobem účastníme dnes už všichni. Vždyť už jsme si prakticky zvykli na to, že každou chvíli se můžeme ve zprávách podívat, jak v nějaké, tentokrát ještě relativně daleké zemi - jako přímý, či nepřímý důsledek rozhodnutí jistých vážených mužů ovládajících tento svět, jeho finance a jeho média - rozvášněné davy lynčují, věší nebo v mrazírenském boxu vystavějí svého právě zlikvidovaného vůdce, který se stal pro oněch daleko a vysoko-postavených vážených mužů již nepotřebný, nebo nepohodlný, i když si s ním ještě včera srdečně potřásali rukama. Během následujících měsíců, mezi zprávami ze sportu a předpovědí počasí se budeme dívat, jak se tytéž rozvášněné zástupy vzájemně vraždí při organizování dalšího, možná ještě horšího režimu - přičemž hlavní obavou komentátora bude, aby se z těchto zemí nezastavil tok ropy, zemního plynu, dodávka vzácných kovů nebo jiných komodit potřebných pro náš spokojený a relativně blahobytný západní svět. Pro průměrného Slováka, který si řekne, že na něm i tak nic z toho nezávisí, se stane podstatnou otázka, kdy tam naše cestovky obnoví last minute dovolené a kolikaprocentní bude sleva.

V souvislosti s nedostatkem citlivosti a soucitu však nestačí mluvit jen o válkách.

Mluvme také o dalším výbuchu lidské bezcitnosti, kterému za poslední desetiletí padlo za oběť více životů, než ve všech válkách 20. století. Této pohromě se věnoval blahoslavený Jan Pavel II. v encyklice Evangelium Vitae, která se zabývá tématem nedostatečné úcty k životu, tedy tématem potratu a eutanazie.

Možná by si někdo mohl položit otázku: Proč z rozmanitých projevů zla a ohrožování lidského života se papež zaměřuje právě na tyto dva způsoby vraždění? Vždyť na světě existují i ​​války, hlad, nemoci zapříčiněné bídou, které zabíjejí snad ještě více lidských životů. Co je zde tedy nové a nebezpečné? To, že se na politické a na legislativní scéně základní právo člověka, právo na život, stává předmětem diskuse, že může být odepřeno na základě výsledků hlasování v parlamentu nebo z vůle části společnosti nebo z vůle jednotlivce. Takto chápané "právo" se jednoduše mění na "právo silnějšího", čímž se demokracie, proti svým základním principům, mění na v podstatě jistou formou totality. Tato zrada demokracie spočívá v tom, že se zrazuje princip důstojnosti každé osoby. Lze však hovořit o důstojnosti každé osoby, když je dovoleno zabíjet tu nejslabší a nejnevinnější?, ptá se dále Jan Pavel II. (EV 17)

Donedávna se mnozí při legalizování a obhajobě potratových zákonů bránili tvrzením, že lidský plod do určitého časového období nelze považovat za plnohodnotného lidského jedince. Dnes už nikdo ani nefinguje, že by ještě věřil této falešné teorii. Dokonce i takový výsostně sekulární orgán jako je Rada Evropy, který asi nikdo nemůže obvinit, že by byl - jak se říkalo v bývalém režimu "nábožensky zatížený" - např. při vydávání doporučení a směrnic týkajících se umělého oplodnění, manipulace s genetickým materiálem a s embryi, po široké odborné konzultaci, v rezoluci č. 1100/1989 prohlašuje:

"S embryem a lidským plodem musí být nakládáno s úctou vůči lidské důstojnosti .... Lidské embryo, i když se vyvíjí v jednotlivých za sebou následujících fázích, které označujeme různými termíny (zygota, morula, blastula, předembryo, embryo, plod), a projevuje postupnou diferenciaci ve svém organismu, vždy si však zachovává nepřetržitě svou biologickou a genetickou identitu."

Další rezoluce Rady Evropy ze dne 16. března 1989 potvrzuje:

"Je jisté, že lidský život začíná od oplodnění a bez jakýchkoliv kvalitativních skoků se trvale rozvíjí až do smrti .... Každé lidské bytosti jako takové má být tedy přiznána lidská důstojnost."

Avšak ... tatáž Rada Evropy, ve stejných prohlášeních, jedním dechem potvrzuje, že na tyto její výše uvedená tvrzení se nikdo nesmí odvolávat při diskusi o potratu a že se z nich nesmějí čerpat argumenty pro nebo proti potratu. O co jiného tu jde ne-li o dokonalou právní schizofrenii - o bezcitný cynismus?!

I na tu máme v historii dost příkladů. Pilát nejprve říká: "Nenacházím žádnou vinu na tomto člověku" a potom: "potrestám ho tedy a propustím" (Lk 23,4.16). A když vydal Ježíše, aby ho ukřižovali, "umyl si před zástupem ruce a prohlásil: Já nemám vinu na krvi tohoto člověka. To je vaše věc! A všechen lid odpověděl: Jeho krev na nás a na naše děti!" (Mt 27, 24-25)

Ale i do tmy a hluchoty oslepených a zahlušených lidských svědomí záři a zaznívá závažné a závazné prohlášení Jana Pavla II. z jeho encykliky Evangelium života.

"Kristovou autoritou, udělenou Petrovi a jeho nástupcům, ve společenství s biskupy katolické církve potvrzuji, že přímé a úmyslné zabití nevinné lidské bytosti je vždy hluboce nemorálním činem. Nic a nikdo nesmí oprávnit k zabití nevinné lidské bytosti, ať je to plod nebo embryo, dítě nebo dospělý, starý, nevyléčitelně nemocný nebo umírající. Kromě toho nikdo nemůže požadovat tento vražedný čin pro sebe nebo pro jiného, který je svěřen jeho zodpovědnosti, ani přímo či nepřímo s ním souhlasit. Žádná autorita ho nemůže legitimně vnutit ani dovolit."(EV 57)


Akceptování umělého potratu v myšlení, v konání, ba i v zákonech, je znakem krize morálního smyslu, který postupně ztrácí schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem dokonce i tehdy, když jde o základní právo na život. V této situaci je dnes zapotřebí odvaha, která umožní podívat se pravdě do očí, a nepodléhat přitom pohodlným kompromisům. Takovým kompromisem je i mlčení. Neoznačení zla pravým jménem je jistou formou spolupachatelství, za které se každý člověk - věřící či nevěřící, i kněz, i biskup - bude zodpovídat před soudem svého svědomí, před soudem dějin a v konečném důsledku před soudem Božím.

Dodnes se na Slovensku stydíme za to, že mnoho našich předků se v podstatě zcela ochotně zapojilo do šílenství rasové nenávisti, že deportovali do táborů smrti své spoluobčany. Jistěže, byly zde i světlé příklady, jakým byl biskup Gojdič a další slovenští biskupové a kněží, i četní méně známí i neznámí "spravedliví mezi národy". Ostatní si však jen potichu doma reptali a další, dokonce i duchovní, se tvářili, že jich se to netýká, že nemá smysl protestovat, že je to vlastně takhle lepší, a proto, ze strachu, z vypočítavosti, z nezájmu - mlčeli. Dnes již většina protagonistů tohoto dramatu nežije a za své chování se již odpovídá před Božím soudem.

My ale žijeme, jsme tady a jsme svědky, současníky a nejednou i účastníky podobně zvrhlého ničení lidských životů. Potichu, bez křiku, a jako kdysi tak i dnes, na základě zákonných, demokraticky přijatých norem a předpisů. Avšak právě proto nesmíme mlčet. Věřím, že když přijde náš čas, tak se před Boží soud budeme moci postavit s menší obavou, pokud každý z nás bude moci říct - Pane, jsem hříšník, mnohokrát jsem ve své slabosti padl, ale v této věci jsem nemlčel a nepodpořil tak zlo.

Možná nás budou obviňovat z toho, že citováním slov papeže Jana Pavla II., citováním encykliky Evangelium života traumatizujeme konfrontačním způsobem společnost, že můžeme způsobit trauma, tedy vnitřní bolest a výtku všem ženám, které podstoupily umělé přerušení těhotenství, všem vykonavatelům potratů, kteří jsou za tuto činnost placeni z našich daní i všem zákonodárcům, kteří z politické vypočítavosti ve strachu o voličské hlasy i nadále udržují permisivní legislativu. Bez traumatu však není katarze - jasněji řečeno, česky: Bez bolestného uvědomění si omylu není lítosti, bez lítosti není očištění, bez očištění není uzdravení, není spásy.

Jistě, jsem si vědom, že citovat dnes, tady a takovým veřejným způsobem papežova slova, je opovážlivé a riskantní.Už slyším reptání: Pokud by papežské encykliky byly jen založené v knihovně, v nějakém teologickém spise, - no prosím, ať si je píše - ale nač vytahovat tyto věci takto, veřejně!? Možná mi někdo i přátelsky poradí:

"Chlape, neblázni, nebuď naivka, nač riskovat, že desetitisíce, ba možná i statisíce žen, které za poslední desetiletí podstoupily těch více než 1 400 000 interrupcí se všemi fyzickými a psychickými následky, se budou cítit, jakoby jsi jim veřejně, necitlivě a hrubě vstupoval do svědomí. Pamatuj, že z uraženosti je už jen krůček k zuřivé, smrtelné nenávisti. Je ti to třeba?! Tak nerýpej! Už i tak má církev na Slovensku dost problémů, už tak je pod palbou, již tak biskupům a kněžím dnes často vzteky neumí přijít na jméno a mnozí jen číhají, kdy budou moci některého konečně dobře vypranýřovat nebo na něj vytáhnout nějakou pikantní kauzu, již i tak a priori nás mnozí mají za zkostnatělé, nemoderní, nekomunikativní tmáře, za bandu pokryteckých parazitů a zlodějů. Tobě se to snadno říká, ty zítra zdrhneš do Říma, ale proč to tady Církve rozbabráváš!

A zajisté, mnohé z žen mi řeknou - No, dosud jste byli ještě docela sympatický, ale víte co? ... - Strčte si tyto mravokární řeči za ten váš parádní klobouk (nebo co za vědro to máte na hlavě) a sklapněte už konečně!

Vy faráři jste všichni moudří jak rádio, ale, kde jste byli, když jsem zjistila, že jsem v tom?!
- Když mě kluk, kterému jsem věřila, nechal samotnou, se slovy: to je tvůj problém ...
- Když mi zaměstnavatel řekl: milá paní, rozhodněte se, buď zaměstnání nebo děti ...
- Když mi lékař řekl: chcete přivést na svět dalšího kripla a pak se o něj starat, nebo si To radši dáte vzít? ...
- Když mi manžel řekl: ale co blázníš, jaké další děcko, vždyť nemáme ještě splacenou půjčku, jsme stále v tom dvoupokojovém pajzlíku a máme už dvě děti ...
- Když mi vlastní matka řekla: nuže co, když myslíš, lépe tak, alespoň, že ty už nebudeš muset skákat ve stodole ze žebříku jako babička, dnes ti to udělají na počkání v nemocnici.
Když jsem potřebovala dobré, milé, citlivé, soucitné slovo, radu a pomocnou ruku ... Kde jste byli tehdy všichni ... přátelé, doktoři, psychologové, sociologové, novináři, neziskovky, občanská sdružení, politici, faráři ... kde jste byli?!

Nyní jste všichni moudří! Ale vždyť já, ... já jsem nechtěla ... já přece nejsem nějaká bezcitná vražedkyně, ... já jsem jen obyčejná žena ... já jsem jen ... strašně nešťastná!

Máš pravdu, děvče, máš pravdu ženo - ty sama jsi v této kauze první obětí, obětí deformace svědomí, deformace, které jsme všichni již po desetiletí vystaveni.
Máš pravdu, tvé bezesné, proplakané noci už najednou nikoho nezajímají, ba často se ti dostane jen odvrhnutí: Neřvi, měla sis dávat pozor.

Máš pravdu, tvůj nezvratný a nešťastný krok byl jen posledním krokem na dlouhé cestě lidské bezcitnosti, nezájmu, cynismu i agresivity, na dlouhé cestě hříchu.
Ale cožpak ke všem těm urážkám důstojnosti ženy i urážkám Božího zákona se mám připojit i já tím, že ti skryji pravdu, že ti zamlčím pravdu, že ti neřeknu celou pravdu?

Pravda je někdy těžká, často je bolestivá, ale je vždy osvobozující.


No dobře, - řekneš mi -, řekl jsi mi pravdu, a co teď?! ... vždyť já v podstatě vím a stále jsem věděla, že je to pravda co říkáš ... ale co mám dělat teď, kam mám jít, kdo mě vytrhne z mého soukromého pekla, kdo mě osvobodí od hrozného tajemství, které mě léta těží, od výčitky, kterou pociťuji při pohledu na maminku vezoucí své miminko v kočárku, kdo potěší teď mě, kdo mi odpustí, kdo mě vyléčí z toho, že se vytrhávám ze snu, protože se mi zdá, že slyším dětský pláč, i když jediný pláč je ten můj?!

Co na to říct? Nemám připravenou odpověď! Jakákoli slova jsou nedostačující. Ale vím, kdo ti může porozumět, kdo ti může dát jedinou možnou a smysluplnou odpověď - a to tak, že tě obejme, přivine na svou hruď, a bude plakat spolu s tebou. Bude to ta, která je i tvou i mou Matkou, která ví, co to znamená, přijít o dítě, která ví, kam až sahá lidská zloba, která viděla, jak její dítě opustili všichni, i nejbližší přátelé, která byla při tom když manipulátory poštvaný dav vřeštěl - "zabij ho!", když jeho usmrcení vůdcové národa legalizovali s pokryteckou lhostejností, když ho chladnokrevně a profesionálně zabíjeli placeni vykonavatelé rozsudku, když biče trhaly jeho kůži, když hřebíky probodávaly jeho ruce, když se v agónii dusil, když mu kopí probodlo srdce. Maria drží v náručí své mrtvé dítě, ale v jejím náručí je místo i pro tebe - i pro tvoje nenarozené, i s tvým souhlasem zabité dítě.

Zažehni za něj svíci pod Kristův kříž. Své vlastní zjitřené rány ukryj do ran jejího Syna. Přimluv se mu slovy žalmu:


Smiluj se, Bože, nade mnou pro své milosrdenství - a pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. Úplně ze mě smyj mou vinu - a očisti mě od mého hříchu. Dej, abych slyšel radost a veselost, - a zaplesají kosti, které jsi rozdrtil. Odvrať svou tvář od mých hříchů - a setři všechny mé viny.

Nech své slzy splynout a smíchat se s Mariinými slzami a ve své bolesti ji obejmi a nech se jí obejmout a pros ji, Matku Sedmibolestnou, o dar nového života - nového života pro tebe, o dar žít nanovo a jinak. Smrt nebyla tím posledním slovem na cestě této Matky a jejího Syna a nemusí být ani na tvé. Hrob duše nemusí zůstat zapečetěn navěky. Na třetí den, v den Kristův, Boží síla může odvalit kámen z hrobu a dát tvé duši novou svobodu. Nový život!

Dnes oslavujeme Sedmibolestnou Pannu Marii. A všichni, věřící i nevěřící, můžeme přijmout tento den jako den na ocenění, na zdůraznění potřeby soucitu. Pohled na Kristovo utrpení, sdílení soucitu s bolestí jeho Matky, je pro nás školou citu, školou lidskosti.

V této Kristově i Mariině škole se chceme učit, abychom náš život neochudobňovali vinou našeho egoismu, naší neschopnosti pocítit soucit, naší bezcitnosti. Kristus totiž přišel mezi nás, abychom měli život a abychom ho měli v hojnosti.

Drazí bratři a sestry, milí přátelé u televizních obrazovek. Dnes jsem s vámi tady, v Šaštíně, abych poděkoval nebeské matce, že skrze jejího Syna, Ježíše Krista, mi byla otevřena cesta k životu, k životu věčnému. Za týden, v neděli, budu na Pochodu pro život v Košicích.

Ne proto abych tam podporoval nějakou katolickou, či politickou propagandu, ale abych se přihlásil k evangeliu života, a vzepřel se šíření civilizace smrti. Budu tam nejen proto, že jsem biskup, kněz, katolík, křesťan - ale hlavně proto, že jsem člověk, protože žiji, protože miluji život. Byl bych rád, kdybych se tam mohl setkat s mnohými z vás, kteří jste dnes zde, nebo kteří jste u televizních obrazovek. Byl bych ještě raději, kdybych tam potkal ty, kteří zde nejsou, kteří nechodí do kostela, kteří nejsou věřící v tradičním slova smyslu.

I jim chci říct - přijďte, budete vítáni. Počítejte ale s tím, že jednou z oblíbených a dobře fungujících praktik šiřitelů civilizace smrti, je finta označit každého, kdo obhajuje nenarozený život, případně kdo by se ujal chránit status rodiny jako přirozeného trvalého svazku muže a ženy a přirozeného, ideálního místa na zrod a růst lidského života, za "bigotního katolíka", za "vatikánského poskoka", případně křičet něco o vměšování církve do politiky, o porušování odluky církve od státu a pod. Taková pejorativní nálepka má odradit všechny eventuální zastánce práva na život, i podporovatele manželství a rodiny z řad nekatolíků, či nevěřících. Vždyť kdo by už dnes chtěl být spojován s představou "vatikánského poskoka"!? Kdo by riskoval, že ho označí za podporovatele návrhů "bigotních katolíků"!?

Věřím však, že na tuto zastrašovací a ohlupujúcu fintu neskočíte všichni a že Košický pochod nebude jen setkáním těch, které ocejchují jako "bigotní katolíky", ale že tam přijdou nebo jeho myšlenky jinak viditelně podpoří i ti lidé, kteří ač nejsou věřící, přece mají také v hrudi srdce citlivé, soucitné, otevřené, kteří jsou ochotni podpořit život proti šířící se bezcitnosti, proti civilizaci smrti, kteří jsou ochotni podpořit ideu manželství a rodiny, jako ideálního místa pro přijetí a rozvíjení života.

Za týden půjdu do Košic na Pochod pro život, protože se těším z toho, že žiji, proto, že tam i tímto způsobem budu chtít poděkovat za život mým rodičům a zvlášť mé matce, ženě, která, když jí lékaři jasně řekli, že ve svém zdravotním stavu nesmí mít děti a doporučili jí interrupci, tak si prostě řekla, že Boha je třeba poslouchat než lidi. Díky tomuto jejímu rozhodnutí jsem se mohl narodit, vyrůst pod jejím pečlivým mateřským pohledem, vystudovat, dát jí své kněžské požehnání a dnes spolu s vámi děkovat za dar života.

My, kteří jsme živí, živí duchovně i tělesně, poděkujme, dnes, za týden i každý den našeho života naší nebeské Matce i našim rodičům, zejména našim matkám, za dar života, važme si ho, těšme se ze života, který je Božím darem - nyní i navěky.

Cyril Vasil


Zdroj: http://www.tkkbs.sk/

Převzato z www.lifenews.sk, článek, vydaný 16. 9. 2013, naleznete zde.


Sdílet

Související články:
Pouť do Medžugorje na 43. výročí zjevení - 21. 6. - 26. 6. 2024 (09.04.2024)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2024 (03.04.2024)
Poutě do Međugorje (26.03.2024)
Chcete prožít Velikonoce v Medžugorje? Máte možnost (24.03.2024)
XVII. Pěší pouť mužů 2024 (16.03.2024)
Úplně poslední místa na pouť do MEDŽUGORJE (26.02.2024)
Zasvěcení všech zemí ve svatyni svatého archanděla Michaela na Monte Sant ' Angelo / Gargano (4. - 12. 2. 2024) (06.02.2024)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2024 (29.01.2024)
Poutní místo Filipov - leden 2024 (11.01.2024)
Pozvánka - SILVESTROVSKÁ POUŤ DO MEDŽUGORJE 27. 12. 2023 - 2. 1. 2024 + Vánoční termín (15.12.2023)
Mariin Obyčtov aneb od kostela k prameni a zpět, 2. část (13.12.2023)
Mariin Obyčtov aneb od kostela k prameni a zpět, 1. část (07.12.2023)
Manželé Veisovi: NEZAPOMENUTELNÁ NÁVŠTĚVA POUTNÍHO MÍSTA GUADALUPE V MEXIKU (+ další odkazy o Guadalupe) (06.12.2023)
13. října 2023 - Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (11.10.2023)
Říjnové poutě do Medžugorje na svátek Panny Marie růžencové (03.10.2023)
Fatimská pouť do kostela svaté Anny v Jiřicích u Miroslavi ve středu 13. září 2023 (10.09.2023)
Vzpomínky na moravskou automobilovou pouť v roce 2022 (10.09.2023)
Ohlédnutí za III. dětskou pěší poutí (06.09.2023)
Pouť k Pražskému Jezulátku (+ novéna a zasvěcení) (02.09.2023)
12. národní pouť přátel díla Likvidace lepry (30.08.2023)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2023 (30.08.2023)
Poutní místo Vřesová studánka (20.08.2023)
Pouť do Medžugorje - Modlitební pouť s Mary´s Meals (říjen 2023) (17.08.2023)
13. srpna 2022: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (12.08.2023)
Jak na Mladifest 2023: s Mary’s Meals nebo Vojtem Machovským (19.07.2023)
Národní Svatováclavská pouť 2023 (19.07.2023)
III. dětská pěší pouť ze Štítar do Vranova nad Dyjí (18.07.2023)
13. července 2022: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (11.07.2023)
Pan Jan Němec - organizátor poutí do Medžugorje - slaví životní jubileum (05.07.2023)
To nevymyslíš, aneb jak jsem se setkal z cyklopoutníkem do Lisabonu a přišel k jeho cestovatelskému blogu (05.07.2023)
Mariánská pouť ve Mcelích (29.06.2023)
13. června 2023: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (12.06.2023)
Prožijte 42. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji - možnost poutí - 20. nebo 22. 6. - 27. 6. 2023 (11.06.2023)
Vodácká pouť "po řece sv. Klementa" (11.06.2023)
Medžugorje - pozvání na Mladifest (05.06.2023)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2023 (29.05.2023)
S panem Němcem do Medžugorje - 42. výročí zjevení Panny Marie (27.05.2023)
Dvě Srdce Lásky: Srdečně zveme k Jezulátku. Po mši nás přijde pozdravit O. nuncius. (20.05.2023)
XIX. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova - pátek (19.05.2023)
XIX. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova - čtvrtek (18.05.2023)
XIX. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova - středa (17.05.2023)
13. 5. 2023 - Fatimská pouť do kostela svaté Anny v Jiřicích u Miroslavi (12.05.2023)
Jarní pouť na poutním místě Turzovka - Zivčáková (10.05.2023)
Pěší pouť mužů ze Senice do Šaštína (06.05.2023)
Pozvánka na MODLITBU ZA MÍR - Medžugorský duchovní večer s Mary´s Meals v Praze (17.04.2023)
Ornát s Pražským Jezulátkem od účastníků nočního procesí pro otce biskupa A. Baslera (15.04.2023)
Pouť do Medjugorje 2023 (13.04.2023)
VIII. Pěší pouť rodin (02.04.2023)
Pozvání na pouť - Velikonoční Medžugorje 6. - 10. 4. 2023 (30.03.2023)
Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn 31. března 2023 (28.03.2023)
Železný poutník 2023 (16.03.2023)
Svatoklementská pekařská pouť (11.03.2023)
Pouť do Medžugorje - svátek Božího milosrdenství, tj. v týdnu po Velikonocích ve dnech 14. - 20. 4. 2023 (23.02.2023)
Pozvánka na MODLITBU ZA MÍR - Medžugorský duchovní večer s Mary´s Meals v Brně (07.02.2023)
Připomínka sobotní (21. 1.) pouti a dnešní (18. 1.) památky (18.01.2023)
Královna pomoci, 4. září 2011: začátek řešení vašich problémů je ve svátosti smíření (17.12.2022)
SILVESTROVSKÁ POUŤ DO MEDŽUGORJE 27. 12. 2022 - 1. 1. 2023 (15.12.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2022 (06.12.2022)
Medjugorský duchovní večer v sobotu 3.12.2022 u minoritů v Brně (02.12.2022)
Dušičková pouť ve Mcelích (03.11.2022)
Národní Svatováclavská pouť Stará Boleslav 2022 (22.10.2022)
Ještě jsou poslední volná místa, využijte to - Mezinárodní pouť přátel Mary´s Meals do MEDŽUGORJE (25.09.2022)
Zlatá sobota Žarošice - Září 2022 (22.09.2022)
Národní pouť Panny Marie sedmibolestné v Šaštíně 2022 (21.09.2022)
SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU 2022 (21.09.2022)
Porciunkule v Jablunkově (13.09.2022)
13. září 2022: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (13.09.2022)
Mimořádná výzva otce Marka - rezervujte si, prosím, čas! (13.09.2022)
Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn (12.09.2022)
Ohlédnutí za II. dětskou pěší poutí (03.09.2022)
Pozvání na pouť k Božímu Milosrdenství do Krakowa, (28.08.2022)
II. dětská pěší pouť ze Štítar do Vranova nad Dyjí (26.08.2022)
11. pouť přátel Likvidace Lepry (16.08.2022)
13. srpen 2022: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (10.08.2022)
13. července 2022: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (11.07.2022)
Aktualizováno 28. 6. - VLAKOVÁ POUŤ DO LURD byla ZRUŠENA (27.06.2022)
S panem Janem Němcem opět na pouť do Medžugorje. (10.06.2022)
13. června 2022: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (07.06.2022)
13. květen 2022: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (13.05.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2022 (02.04.2022)
Pouť do Medjugorje 2022 (30.03.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2022 (02.03.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2022 (25.01.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2022 (28.12.2021)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2021 (11.12.2021)
Slavíme výročí: 30 let večeřadel v Křenovicích (05.11.2021)
Pozvání na pouť do Medžugorje společně s dobrovolníky a příznivci Mary's Meals. (23.09.2021)
Národní pouť Panny Marie sedmibolestné v Šaštíně (20.09.2021)
Pouť v Horní Lomné (16.09.2021)
Ohlédnutí za 1. dětskou pěší poutí (01.09.2021)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2021 (31.08.2021)
I. dětská pěší pouť: Štítary-Vranov nad Dyjí (19.08.2021)
Žarošice (07.08.2021)
Nedělní pouť ke svatému Josefovi (04.08.2021)
Nabídka poutě - MARIAZELL - sobota 7.8.2021 (29.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - sobota (13.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - pátek (10.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - čtvrtek (09.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - středa (08.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - úterý (07.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - pondělí (06.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - neděle (05.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - sobota (04.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - pátek (04.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - čtvrtek (03.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - středa (02.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - úterý (02.07.2021)
Pěší pouť z Porta za Santiaga de Compostela - pondělí (02.07.2021)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2021 (29.06.2021)
Pouť k pramenům řeky Dyje (29.06.2021)
Pouť k Božímu milosrdenství do Krakova k hrobu sv. Faustyny - 2. - 3. 7. 2021 (22.06.2021)
Fatimská pouť do kostela svaté Anny v Jiřicích u Miroslavi ve čtvrtek 13. května 2021 (10.05.2021)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2021 (09.05.2021)
Poutní místa severních Čech - úvodní video (20.01.2021)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2021 (04.01.2021)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2020 (02.12.2020)
Dovolená Krakow, Czestochowa, Wroclaw (14.10.2020)
Fatimská pouť - 13. října v Jiřicích u Miroslavi - z důvodu státních omezení jen pro místní - 10 osob. (12.10.2020)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2020 (08.10.2020)
Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn "Za obnovu rodiny, jejímž základem je svazek muže a ženy" (26.09.2020)
Pouť Nový Jeruzalém ve Vranově nad Dyjí (18.09.2020)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2020 (13.09.2020)
Modlitební zájezd s (a pro) MARY’S MEALS do LITMANOVÉ na Slovensku (02.09.2020)
Svědectví poutníka: KDYŽ DO NEBE, TAK PĚŠKY (31.08.2020)
Pouť do Liitmanové a Lutině + záznam řeckokatolických slavnostních liturgií, kterých jsme se zúčastnili. (26.08.2020)
Pozvání na pouť: Lutina + Litmanová + Prešov - už ve středu! (18.08.2020)
Pouť rodin k Panně Marii Milotické (13.08.2020)
16. červenec: Celosvětová virtuální pouť do Lurd (15.07.2020)
Žehnání obnoveného Mariánského sloupu + Orelská pouť (i ze Znojma) k této slavnosti (13.07.2020)
Pouť do Římova s klubem svatého Athanasia (30.06.2020)
Program poutí v Jeblonném v Podještědí 2020 (23.05.2020)
Pouť Nový Jeruzalém ve Vranově nad Dyjí (12.05.2020)
Fatimská pouť v kostele svaté Anny v Jiřicích u Miroslavi ve středu 13. května 2020 (11.05.2020)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2020 (03.05.2020)
Smírná pouť ke svátku Zvěstování Panny Marie (06.03.2020)
Poutní cesta Klementa Maria Hofbauera Och Znojmo,Caritas Retz (01.03.2020)
Modlitební den k úctě Panny Marie, Matky všech národů – pozvánka do Nitry - MŠI SVATOU v 16 h. bude přenášet TV LUX (14.02.2020)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2020 (07.02.2020)
Návštěva Krakova - z pohledu Lojzy (28.01.2020)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2020 (04.01.2020)
Silvestrovská pouť z Prahy do Staré Boleslavi - Via Sancta Mariana (08.12.2019)
Adventní putování Šaštín - Velehrad (13.11.2019)
Národní pouť vyvrcholila bohoslužbou ve Svatopetrské bazilice (13.11.2019)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2019 (07.11.2019)
Pouť ke svaté Anežce České v Hrádku u Znojma. (04.11.2019)
Jubilejní pouť ve Sloupu (24.10.2019)
Pouť mužů k blahoslavenému Karlu Rakouskému (19.09.2019)
Národní Svatováclavská pouť 2019 (13.09.2019)
Pouť do Medžugorje - Modlitební pouť za Mary´s Meals (září 2019) (23.08.2019)
Pobožnost prvních sobot v Brně u minoritů - leden - září 2019 (01.08.2019)
Pouť na sv. Hostýn k Panně Marii (31.07.2019)
Pouť k pramenům 2019 (25.06.2019)
170 let od mcelského zázraku (22.06.2019)
Jubilejní odpustky v Loretě u minoritů v Brně (06.06.2019)
Turzovka - pozvánka na jarní pouť 7. - 8. května 2019 (24.04.2019)
Pouť za Mary´s Meals do Medžugorje (26.03.2019)
Pouť Mary´s Meals na Hostýn (25.03.2019)
Pouť na Křemešník 1. května 2019 (11.03.2019)
Noční modlitební procesí očima poutníka (10.03.2019)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2019 (27.02.2019)
V roce sv. Aloise (do 9. 3. 2019) lze putovat do Otnic (24.02.2019)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2018 (08.12.2018)
Fatimskou pouť do kostela svaté Anny v Jiřicích u Miroslavi (10.10.2018)
Národní svatováclavská pouť 2018 (20.09.2018)
TV Lux: Přímé přenosy ze Šaštína, svatyně Sedmibolestné Panny Marie (14.09.2018)
Pouť s dětmi k Pražskému Jezulátku za mír v naší zemi (13.09.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2018 (07.09.2018)
Zlatá sobota 2018 v Žarošicích již 8. září (07.09.2018)
* 2x Noční modlitební procesí proti ratifikaci Istanbulské úmluvy
* www.petice-adopce.cz - materiály, videa, argumenty, fakta...
(31.08.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - srpen 2018 (04.08.2018)
Pouť k Panně Marii Svatotomské v bazilice na Starém Brně (03.08.2018)
Ostatky sv. Markéty poputují po 750 letech z Olomouce do rakouského Marcheggu (09.07.2018)
Homilie arcibiskupa Jana Graubnera při Národní cyrilometodějské pouti Velehrad, 5. července 2018 (05.07.2018)
Pouť k pramenům 2018 (01.07.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2018 (03.06.2018)
Pozvánka na setkání brněnského regionu Fatimského apoštolátu - pondělí 21. května 2018 (20.05.2018)
13. květen: Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (11.05.2018)
Modlitební den k úctě Matky všech národů - Nitra (07.05.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2018 (06.05.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2018 (28.03.2018)
XI. pěší pouť mužů (27.03.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2018 (10.03.2018)
Železný poutník 2018 (07.03.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2018 (08.02.2018)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2017 (09.12.2017)
Pozvání do večeřadla: Křenovice u Kojetína (02.11.2017)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2017 (01.11.2017)
13. října - Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi (11.10.2017)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2017 (10.10.2017)
VIII. Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn (26.09.2017)
Zlatá sobota 2017 v Žarošicích již 9. září (07.09.2017)
Dnes: Fatimská sobota v Šaštíně - přímý přenos TV Lux (02.09.2017)
P. Marian Kuffa na pouti pedagogů na Svatém Hostýně (15.08.2017)
Poutní mše svatá u Panny Marie ve Vranově nad Dyjí (08.08.2017)
Pouť k Panně Marii Svatotomské 15. srpna 2017 na Starém Brně (27.07.2017)
Hrádek u Znojma: otec biskup Pavel, muzikál Gedeon a varhanní koncert (28.06.2017)
Mystička Myrna Nazzour ze Sýrie opět na Slovensku (20.06.2017)
Video z letošní pěší pouti z Prahy do Jeníkova (11.06.2017)
Ohlédnutí za pěší poutí z Prahy do Jeníkova (11.06.2017)
VI. národní pouť přátel Likvidace lepry (25.05.2017)
Farní úřad Korňa zve věřící na pouť na Horu Živčák u Turzovky (22.05.2017)
XV. dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří (13.05.2017)
Putování po stopách brněnského biskupa Pavla hraběte Huyna (04.05.2017)
II. pěší pouť za obnovu manželství a rodin (19.04.2017)
Poutní mše svatá ke sv. Jiří ve Štítarech (05.04.2017)
Jubilejní rok Fatimy - podmínky k získání plnomocných odpustků (27.03.2017)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2017 (01.03.2017)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2017 (30.01.2017)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2017 (10.01.2017)
UDÁLOSTI v roce 1663 a krvavé slzy na mariánském obraze (14.11.2016)
Trnavská novéna v Roce milosrdenství: 13. - 21. 11. 2016 - přímé přenosy TV Lux (11.11.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2016 (10.11.2016)
Poutní cesta křesťanskou Evropou - Francouzi už mají 35 kapliček (03.10.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2016 (03.10.2016)
Prof. Petr Piťha: kázání na svátek sv. Václava 2016 (01.10.2016)
Joachim kardinál Meisner: kázání na Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, (01.10.2016)
Svatováclavské putování Prahou - 27. 9. 2016 (21.09.2016)
Staroslověnská mše sv. podle tradičního římského ritu při Národní svatováclavské pouti do Staré Boleslavi 2016 (12.09.2016)
Zlatá sobota v Žarošicích (30.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (25.08.2016)
Poutní zájezd do Medžugorje - září 2016 (10.08.2016)
Mariánské poutě u Staré Matky Boží v Žarošicích 2016 (09.08.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2016 (02.07.2016)
Hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách (30.06.2016)
S panem Němcem do MEDŽUGORJE (nejen) na MLADIFEST 2016 (26.06.2016)
Dívčí pěší pouť 2016 (23.06.2016)
První pouť (báseň) (20.06.2016)
Pouť Rytířstva Neposkvrněné (19.06.2016)
Brigáda před velehradskou poutí (15.06.2016)
Přímý přenos - Poutní mše svatá k Božímu milosrdenství - Slavkovice (10.06.2016)
* Mše svatá z Národní pouti
*Korunka k Božímu milosrdenství - Krakow - Lagiewniki 28. 5. 2016 - záznam
(05.06.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2016 (31.05.2016)
* Národní pouť v Krakově již v sobotu 28. května
* Přímé přenosy TV Noe a Radia Proglas
(27.05.2016)
Svatý Kopeček: Pouť Modliteb za nejmenší (19.05.2016)
Pán zázraků: Úžasný příběh nezničitelného posvátného obrazu z Peru (01.05.2016)
POZVÁNKA na františkánskou pouť do Montichiari - Fontanelle - poslední volná místa (28.04.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2016 (26.04.2016)
6. Medžugorské setkání na Slovensku - Turzovka 23.4. 2016 (19.04.2016)
POUŤ LÉKÁRNÍKŮ PRO ŽIVOT A JEJICH PŘÍZNIVCŮ (11.04.2016)
Arcibiskup Graubner bude v rodišti Aničky Zelíkové sloužit bohoslužbu za nenarozené (04.04.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2016 (02.04.2016)
I. pěší pouť za obnovu manželství a rodin z Lukova do Přibyslavic (28.03.2016)
Pouť ke svatému Klementovi v Tasovicích 2016 (17.03.2016)
Slavnosti sv. Klementa Hofbauera ve Vídni a Pouť krajanů k hrobu Boží služebnice císařovny Zity (01.03.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2016 (01.03.2016)
Pouť svatého Klementa v Tasovicích 2016 (27.02.2016)
Již jste přihlášeni na Národní pouť do Krakova? (06.02.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2016 (29.01.2016)
Cyrilometodějská pouť 2016 - XXXV. ročník (18.01.2016)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2016 (29.12.2015)
Přehled významných akcí v roce 2016 (12.12.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2015 (07.12.2015)
Silvestr a Nový rok v Medžugorje (25.11.2015)
Pouť ke svaté Anežce České v Hrádku (10.11.2015)
Tady jsem doma (09.11.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2015 (01.11.2015)
TURZOVKA - posvěcení chrámu na hoře Živčáková (záznam) (08.10.2015)
Pozvánka na pouť Celurodu 2015 (07.10.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2015 (06.10.2015)
TURZOVKA - Přímý přenos TV NOE - Mše svatá s žehnáním kostela Panny Marie Matky Církve (03.10.2015)
Slavnost konsekrace kostela Panny Marie Matky Církve na Turzovce (28.09.2015)
SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ. (23.09.2015)
Arcibiskup Cyril Vasiľ: Největší nebezpečí je ztráta naděje (video + text) (15.09.2015)
Zlatá sobota v Žarošicích (12.09.2015)
Moravská automobilová pouť do Jeníkova (07.09.2015)
Poutní slavnost v Rybnicích - Horních Dunajovicích (06.09.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2015 (04.09.2015)
12. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou 2015 (28.08.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - srpen 2015 (07.08.2015)
LITMANOVÁ - 25. výročí zjevení na hoře Zvir (06.08.2015)
Den Brna 2015 (06.08.2015)
Pozvánka na Mladifest do Medžugorje - 2 volná místa (24.07.2015)
Velehrad 1985 - jak jsme vypískali komunistického ministra
+ dokument VELEHRAD 1985 (Pouť, která změnila dějiny)
(08.07.2015)
X. jubilejní cyklopouť z Přímětic do Jeníkova (02.07.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2015 (30.06.2015)
300. měsíční a Hlavní pouť v Hluhokých Mašůvkách (23.06.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2015 (11.06.2015)
Diecézní pouť do Slavonic v rámci diecézního slavení NEK (31.05.2015)
Svatý Kopeček u Olomouce: Pouť Modliteb za nejmenší (29.05.2015)
Jubilejní X. CYKLOPOUŤ do Jeníkova (26.05.2015)
Diecézní pouť do Slavonic (12.05.2015)
Pouť médií Svatý Hostýn 2015 (12.05.2015)
Jarní pouť - TURZOVKA 2015 (12.05.2015)
Dívčí pěší pouť 2015 (09.05.2015)
Medžugorje: 4. mezinárodní modlitební setkání osob s invaliditou (28.04.2015)
POZVÁNKA na františkánskou pouť do Montichiari - Fontanelle - poslední volná místa (20.04.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2015 (08.04.2015)
Železný poutník 2015 (08.03.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2015 (28.02.2015)
Pouť sv. Klementa v Tasovicích (25.02.2015)
Pozvánka na Tradiční „Klemenswoche“ aneb týden se sv. Klementem M. Hofbauerem ve Vídni (25.02.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2015 (03.01.2015)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2014 (11.12.2014)
Virtuální prohlídka římských bazilik (09.11.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2014 (06.11.2014)
Poděkování sv. Anežce za 25 roků svobody (16.10.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2014 (09.10.2014)
Český Těšín bude mít ostatky blahoslavené Matky Terezy (08.10.2014)
Svatováclavské kázání Dominika kardinála Duky 2014 (29.09.2014)
Autobus na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi (25.09.2014)
Moravská autobusová pouť do Jeníkova (16.09.2014)
Přímé přenosy ze ŠAŠTÍNA - Celonárodní pouť Slovenska k patronce Slovenska (15.09.2014)
Zlatá sobota v Žarošicích (12.09.2014)
Šaštín: národní svatyně Slovenska (12.09.2014)
Pozvánka na Pouť setkání (01.09.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2014 (01.09.2014)
Národní pouť rodin ve Žďáru - Slovo otce biskupa, myšlenka pouti (26.08.2014)
Učitelé i rodiny s dětmi budou na Hostýně děkovat za prázdniny (21.08.2014)
Pouť do Medjugorje (06.08.2014)
SLAVNOST PORCINKULOVÉHO ODPUSTKU (02.08.2014)
Pouť mužů v Kostelním Vydří + kázání o. Kodeta
Denní modlitba otců
(16.07.2014)
Na Cvilíně bude polský exorcista mazat věřící olejem sv. Chabela (03.07.2014)
Pozvánka na pěší pouť z Hostěradic do Hlubokých Mašůvek (27.06.2014)
Morašice: Požehnání výzdoby kaple Matky ustavičné pomoci (22.06.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2014 (11.06.2014)
Poslední možnost! - Pouť do Medžugorje: odjezd v neděli 18. května (16.05.2014)
Dívčí pěší pouť 2014 (10.05.2014)
Národní pouť rodin 2014 ve Žďáru nad Sázavou (10.05.2014)
Zveme na Fatimský den do Koclířova u Svitav (09.05.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - květen (30.04.2014)
Pozvánka na pouť na kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti 17.5.2014 (29.04.2014)
II. ročník cyklopoutě z Olomouce na Svatý Hostýn (06.04.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2014 (05.04.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2014 (06.03.2014)
Železný poutník 2014 (04.03.2014)
Pekařská pouť ke cti sv. Klementa Maria Hofbauera 2014 (24.02.2014)
Pouť ke sv. Valentinovi (03.02.2014)
Džublik:10let poutního místa na Zakarpatské Ukrajině (video) (30.01.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2014 (25.01.2014)
Hromniční pouť matek ve Šternberku (18.01.2014)
Dekret o možnosti získat plnomocné odpustky v jubilejním Roku Sedmibolestné Panny Marie (15.01.2014)
Vlaková pouť Lurdy - beseda Tasovice 10.1.2014 (07.01.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2014 (03.01.2014)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2013 (05.12.2013)
Petr Hirsch o poutích (26.11.2013)
Pouť smíření 2013 - foto (20.11.2013)
Pouť smíření 2013 v Praze (14.11.2013)
Pouť smíření posvátnými místy Prahy
za duchovní a mravní obnovu v České republice
(14.11.2013)
Národní pouť do Svaté země, přípravná modlitba (31.10.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2013 (30.10.2013)
Pozvánka na pouť - Praha 30.10.2013 (18.10.2013)
Bývalý satanista na cestě ke svatosti (06.10.2013)
Ohlédnutí za Moravskou autobusovou poutí do adotivní farnosti Jeníkov (06.10.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2013 (30.09.2013)
Podzimní pouť na horu Živčáková u Turzovky 19. a 20. října 2013 (26.09.2013)
Zlatá sobota 2013 v Žarošicích (09.09.2013)
Autobusem z Moravy do Čech (06.09.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2012 (04.09.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - srpen 2013 (03.08.2013)
Cykloexpedice po stopách sv. Cyrila a Metoděje (03.08.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2013 (02.07.2013)
Francie: Lurdy trápí záplavy, sanktuárium je dočasně uzavřeno (21.06.2013)
I. pouť za oběti totalit a za šťastnou budoucnost našeho národa i našeho světadílu (15.06.2013)
VIII. CYKLOPOUŤ do Jeníkova (13.06.2013)
IX. Pěší pouť Praha - Jeníkov; neděle (11.06.2013)
IX. Pěší pouť Praha - Jeníkov; sobota (08.06.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2013 (30.05.2013)
V novinách o pěší pouti z Prahy do Jeníkova (29.05.2013)
Oznámení: Turzovka - jarní pouť 25. -26. května 2013 (19.05.2013)
Misijní pouť v Lidečku (15.05.2013)
Zvláštní vyslanec Svatého Otce na cyrilometodějské pouti (13.05.2013)
12. a 13. května 2013 - mimořádné dny Fatimy v ČR - Koclířov + Opava (12.05.2013)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 5. května 2013 - Video, svědectví poutníků (08.05.2013)
POZVÁNKA NA SOBOTU - POUŤ KŘESŤANSKÝCH MÉDIÍ NA HOSTÝNĚ (08.05.2013)
Pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic 2013 (06.05.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2013 (04.05.2013)
Májová pouť do Maria Loretto (26.04.2013)
Pozvání do Medjugorje (20.04.2013)
Praha zve 4. května na manifestaci za Mariánský sloup (19.04.2013)
Svatojánská pouť v Železném Brodu (15.04.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2013 (08.04.2013)
Květný pátek (21.03.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2013 (07.03.2013)
Pouť pekařů a cukrářů v Tasovicích u Znojma (05.03.2013)
Královna pomoci, Dechtice 3. března 2013: Ježíš vás žehná (04.03.2013)
Cyklopouť do Slovinska (23.02.2013)
Železný poutník 2013 (21.02.2013)
Hluboké Mašůvky v Roce víry (02.02.2013)
Plnomocné odpustky v Roce víry v brněnské diecézi (02.02.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2013 (28.01.2013)
6. celoslovenský modlitební den (17.01.2013)
Pěší pouť Konstantinopol - Velehrad (13.01.2013)
Svatý Hostýn (01.01.2013)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2013 (27.12.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2012 (28.11.2012)
Slavnost kněžského svěcení v Litoměřicích a pouť do Staré Boleslavi (27.11.2012)
Camino de Santiago - povídání o pouti z Oslnovic až na konec světa (13.11.2012)
Setkání velehradských poutníků 2012 (10.11.2012)
Národní pouť za obnovu křesťanství (10.11.2012)
Sledujte mši svatou Mons. J. Vokála v portugalské Fatimě – online! (10.11.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2012 (05.11.2012)
Turzovka, výročí Poutního místa Živčák 2012 (30.10.2012)
Růžencová pouť do Mariazell (14.10.2012)
Napsali jste: Maria, víš o mně vůbec? (14.10.2012)
Národní Svatováclavská pouť (11.10.2012)
Pouť na Turzovce: Jak dokázat odpustit (11.10.2012)
Pozvání na pouť do Svaté země (09.10.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2012 (29.09.2012)
Moravská autobusová pouť do Jeníkova 2012 (23.09.2012)
Kardinál Jozef Tomko v Šaštíně: Zápas nekončí! (16.09.2012)
Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii (14.09.2012)
8. září: Zlatá sobota v Žarošicích (07.09.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2012 (02.09.2012)
Mariánská poutní slavnost v Rybnicích-Horních Dunajovicích (01.09.2012)
Pouť od oceánu k oceánu s ikonou Panny Marie Čenstochovské za ochranu lidského života a obnovu rodin také v Brně (28.08.2012)
„Pouť setkání“ aneb putování po stopách sv. Klementa Marie Hofbauera (28.08.2012)
Mariánská pouť na Svatý kopeček v Mikulově (28.08.2012)
XVI. Zahradní slavnost v Milonicích (20.08.2012)
Svatovavřinecká pouť na Sněžku (16.08.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - srpen 2012 (05.08.2012)
Pouť v Bohuticích (03.08.2012)
Pouť ke svaté Anně (27.07.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2012 (04.07.2012)
Poutnický průkaz (03.07.2012)
VII. CYKLOPOUŤ do Jeníkova (17.06.2012)
Jarní pouť na Turzovce, 26. – 28. května 2012 (10.06.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2012 (30.05.2012)
Jarní pouť na Turzovku - pozvánka (16.05.2012)
Rekordní počet poutníků na hlavní fatimské pouti (15.05.2012)
Poutní slavnost ke cti sv. Peregrina a výstava v Ořechově u Brna (11.05.2012)
X. dívčí pěší pouť (09.05.2012)
Vyhlašujeme konkurz na hymnu na pouť 2012 (28.04.2012)
Pouť ke svatému Floriánovi (27.04.2012)
Pozvánka na svatojanskou pouť a XXXIII. koncert Na Poušti (26.04.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2012 (25.04.2012)
Poutní slavnost sv. Vojtěcha v Počaplech u Terezína (06.04.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2012 (03.04.2012)
Pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou (31.03.2012)
Lurdy na Kubě (31.03.2012)
Svatodušní poutní zájezd do Horní Lužice (21.03.2012)
Svědectví z Dechtic 1: uzdravení (nejen) z depresí (18.03.2012)
Svatého otce v Praze zastoupí kardinál Schönborn (12.03.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2012 (05.03.2012)
Pekařská pouť v Tasovicích 2012 (05.03.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2012 (26.01.2012)
Povelehradské setkání poutníků 2011 (15.01.2012)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2012 (24.12.2011)
Královna pomoci 15. prosince 2011: Zanechte hřích (20.12.2011)
Poutní mše svatá v Hlubokých Mašůvkách (02.12.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2011 (01.12.2011)
Pouť ke svatému Martinovi ve Rtyni nad Bílinou,
aneb naše další setkání s otcem biskupem
(20.11.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2011 (02.11.2011)
Královna pomoci, 15. října 2011: Oheň lásky a jednoty (18.10.2011)
Video: Královna pomoci 9. října 2011: První místo patří Bohu (17.10.2011)
Stavět mosty ke Kristu (17.10.2011)
Ze zářijové pouti na Turzovce (05.10.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2011 (04.10.2011)
Arcibiskup J. Graubner: Přátelé, potřebujeme velký posun v myšlení! (01.10.2011)
Turzovka: podzimní pouť (28.09.2011)
Moravská pouť do Jeníkova – jaká ta letošní byla? (18.09.2011)
Svatováclavská pěší pouť Velehrad – Sv. Hostýn 2011 (10.09.2011)
8. pěší smírná pouť P.MUDr. Ladislava Kubíčka. (01.09.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2011 (01.09.2011)
Turzovka, 15. srpna 2011, svátek Nanebevzetí Panny Marie (19.08.2011)
Královna pomoci (15. srpna 2011): Nestyďte se za mého Syna (18.08.2011)
Slavnost Nanebevzetí na Turzovce s otcem Jaroslavem (09.08.2011)
Pouť k Panně Marii Klokotské (04.08.2011)
Pouť Matice Velehradské 2011 (02.08.2011)
Pouť k Matce Boží Vranovské (01.08.2011)
3. pouť pedagogických pracovníků (30.07.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - srpen 2011 (29.07.2011)
Tip na výlet - Pouť k Panně Marii Nanebevzaté - Sázava - Úžice (29.07.2011)
Pouť ke svaté Anně v Onšově (26.07.2011)
Pochod pro rodinu 2011 (20.07.2011)
Dechtice 3. července 2011: Maria nás objímá (20.07.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2011 (01.07.2011)
Fotky z VI. cyklopoutě do Jeníkova (29.06.2011)
Hlavní pouť v Hubokých Mašůvkách - 2. -3. července (28.06.2011)
Odpoledne v Břežanech (12.06.2011)
Pouť k sv. Prokopu 2011 (05.06.2011)
TV Magnificat: Výročí Turzovky (01.06.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2011 (31.05.2011)
VII. Pěší pouť Praha - Jeníkov - jaká, že letos byla? II. část (24.05.2011)
Z Vranova do Kostelmí Vydří - dívčí pouť 2011 (17.05.2011)
Pouť na Křemešník v neděli 29.5.2011 (14.05.2011)
Z Kobylí do Žarošic (13.05.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2011 (07.05.2011)
Jarní pouť na Turzovce – hora Živčák – Živčákfest
28-29.5.2011
(07.05.2011)
Moravský Krumlov - pouť na Floriánku (30.04.2011)
Poutě v Hejnicích (30.04.2011)
Jablonné v Podještědí - program poutí 2011 (28.04.2011)
Pouť SFŘ do Říma (15.04.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2011 (30.03.2011)
Pouť pekařů, cukrářů a ctitelů sv. Klementa Marie Hofbauera (18.03.2011)
Vlakem na pouť do Lurd? Přidejte se (15.03.2011)
Pozvánka na pouť k Panně Marii do Šternberka (12.03.2011)
2. Den pro seniory na Svatém Kopečku u Olomouce (07.03.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2011 (03.03.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2011 (24.01.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - leden 2011 (01.01.2011)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2010 (02.12.2010)
Noční křížová cesta na Maria Hilf ve Zlatých Horách (02.11.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2010 (01.11.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2010 (12.10.2010)
Program poutí 2011 v Kostelním Vydří (06.10.2010)
Národní pouť do Říma (29.09.2010)
Děkovná Národní pouť do Říma 2010 (21.09.2010)
O cestě do Říma (10.09.2010)
Moravská pouť do Jeníkova u Duchcova (08.09.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2010 (07.09.2010)
Tradiční mariánská pouť na Svatý kopeček v Mikulově (24.08.2010)
Národní svatováclavská pouť - autobus (23.08.2010)
Pouť nový Jeruzalém - srpen 2010 (12.08.2010)
Nabídka pomoci se zařízením pěší (cyklistické) pouti do Mariazell (26.07.2010)
Pouť v Onšově 2010 (19.07.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - červenec 2010 (07.07.2010)
Cyrilometodějská pouť v Oleksovičkách (02.07.2010)
Cyklopoutníci vyrazili do Jeníkova (27.06.2010)
V. cyklopouť z Vranova nad Dyjí do Jeníkova u Duchcova (26.06.2010)
Pěší pouť Praha - Jeníkov; pátek 14.5.2010 (02.06.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2010 (02.06.2010)
Pouť za záchranu životů nenarozených dětí (28.05.2010)
Pekařská pouť v Tasovicích (20.05.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - květen 2010 (11.05.2010)
VII. pěší pouť z Kobylí do Žarošic (05.05.2010)
Pouť ke Třem Dubům (04.05.2010)
Pekařská pouť ke cti svatého Klementa Hofbauera (03.05.2010)
Křtiny - Mariánské poutní místo (02.05.2010)
Pouť na Peregrinek 2010 (01.05.2010)
VIII. dívčí pěší pouť (30.04.2010)
II. pouť mládeže k Panně Marii Strážnické (27.04.2010)
Pouť ke sv. Jiří v Klentnici (20.04.2010)
Poutní slavnost svatého Vojtěcha (12.04.2010)
Cykloturistická výprava na svatojiřský Říp a seznam akcí pro rok 2010 (23.03.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2010 (23.03.2010)
Pouť do Mariánských Radčic (17.03.2010)
Antiochia a jarní pouť v Bratřejově (08.03.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2010 (01.03.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2010 (01.02.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - leden (01.01.2010)
Poutní písně - Láska zůstává (12.12.2009)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2009 (04.12.2009)
Pouť Nový Jeruzalém - listopad 2009 (04.11.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - říjen (10.09.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - září (01.09.2009)
6. smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka (30.08.2009)
Pouť Matice Velehradské 2009 (12.08.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - srpen (01.08.2009)
Pozvání na pouť na Turzovku (25.07.2009)
Pouť pedagogických pracovníků 2009 - Svatý Hostýn (19.07.2009)
Pouť Nový Jeruzalém- červenec 09 (15.07.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - červenec (07.07.2009)
Cyklopouť Vranov nad Dyjí - Jeníkov 2oo9 ( neděle, pondělí), první část (26.06.2009)
Svatoantonínské procesí (21.06.2009)
2.celostátní pouť kruciáty nenarozených na Svatý Kopeček u Olomouce (13.06.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - červen 09 (05.06.2009)
Pouť pro chlapy (03.06.2009)
100. výročí kanonizace sv. Klementa Maria Hofbauera (31.05.2009)
Cyklovyjíždka do Hlubokých Mašůvek (25.05.2009)
Ministrantská pouť (21.05.2009)
Svatodušní pouť v Podolí (09.05.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - květen 09 (04.05.2009)
Velikonoční pouť do Vídně (09.04.2009)
Pouť k Bolestné Matce Boží ve Sloupu (21.03.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 09. 2013 | 13916 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace