Zajímavé...

Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKÉHO RITU 1

Slovenský publicista a spisovatel Karol Dučák se dlouhodobě zabývá problematikou 2. vatikánského koncilu. Na našich stránkách jste od něho mohli číst například pojednání Proč koncil ve 20. století? Nyní si z jeho "pera" můžete přečíst další článek, který připravil pro fatym.com. Zamýšlí se v něm nad jednotlivými částmi "Tridentské" liturgie Pia V. a tzv. "pokoncilní" Pavla VI., jejich vývojem, srovnáním, společnými prvky i rozdíly...

Abstrakt

Liturgie Pavla VI., jako forma ordinaria (řádná forma) a liturgie Pia V., (známá i pod frekventovaným označením tridentská mše), jako forma extraordinaria (mimořádná forma), jsou dvě rovnocenné formy římského ritu. Mají nemálo odlišností, ale také mnoho společných prvků. Přesto odborníci a badatelé působící v dané oblasti stále zaznamenávají množství fanatických útoků ze strany zastánců tridentské mše orientovaných proti liturgii Pavla VI. Příčinu této situace můžeme hledat včetně osobního postoje jednotlivců i na úrovni odborného bádání, které prokazuje nedostatečnou znalost složitého liturgického vývoje římské církve. Autor se v článku zaměřuje na některé odlišnosti liturgie Pavla VI. ve srovnání se starší formou římské liturgie a vysvětluje genezi liturgického vývoje, která podmínila vznik těchto odlišností.

St Pope Pius V.. From the earlist Missal, volné dílo


Poukazuje také na místy nesprávnou argumentaci kritiků a odpůrců řádné formy římského ritu a jeden případ, ve kterém s jejich stanoviskem naopak souhlasí. Na základě této argumentace předkládá i vlastní kompromisní řešení, které by umožnilo zvýšení kompatibility obou forem římské liturgie a dosažení usmíření nejen uvnitř římské církve, ale i v celém církevním společenství.

Úvod

Dvě formy římského ritu, liturgie Pia V. a liturgie Pavla VI., mají mnoho společných, ale i nemálo odlišných prvků. V zájmu úplného pochopení problematiky a liturgického vývoje římské církve posledních dvou tisíciletí je třeba podnikat parciální exkurzy do sledování jednotlivých detailů tohoto vývoje. Jedním z takových významných detailů je i stručné vysvětlení rozdílného přístupu k aktivní účasti věřících na liturgii v obou formách římského ritu, s důrazem na projev při úkonu kajícnosti a obětování. Právě v uvedených důrazech můžeme při podrobnějším zkoumání najít několik zajímavých aspektů relevantních pro další bádání v oblasti liturgické obnovy.

------------------------


Stručný pohled na liturgický vývoj úkonu kajícnosti

Úkon kajícnosti v liturgii Pavla VI. je do značné míry odlišný od úkonu kajícnosti liturgie Pia V. Nepřekvapuje tedy, že i tento úkon - podobně jako mnohé jiné úkony liturgie Pavla VI. - podrobuje tvrdé kritice Ottavianiho intervence (1), na kterou se unisono odvolávají v podstatě všichni kritici liturgické obnovy, konané v pokoncilním období.

V období před realizací liturgické obnovy Katolická církev Západu zastávala názor, že mnohé věci v Církvi jsou neměnné, protože jsou tak definovány údajně již od období působení apoštolů. Tento postoj Církve se rovněž vztahoval k jejímu liturgickému vývoji. Potvrzuje to například Ottavianiho intervence, která na základě přezkoumání Apoštolské konstituce Missale Romanum dokládá údaj, že misál, zavedený Piem V. dne 13. července 1570, z velké části pochází již z doby Řehoře Velikého a z ještě mnohem starších dob. (2) Lze se proto domnívat, že Katolická církev Západu setrvávala při tomto svém postoji i na základě přezkoumání dokumentů, týkajících se dějin jejího liturgického vývoje. Základ potridentského misálu podle tohoto bádání Církve pochází ještě z doby působení apoštolů a jen s malými obměnami se vyvinul do podoby, ve které ho převzal misál Pia V. v roce 1570. Podrobnější bádání v oblasti historických pramenů však tento názor Církve vyvrací. Jeden z důležitých historických důkazů můžeme najít například u profesora Gabriela Ragana, který předkládá zkoumáním historických církevních dokumentů podložené následující argumentace.

Z nařízení Tridentského koncilu byly vydány jednotné liturgické knihy, které odstranily značnou roztříštěnost liturgie z období středověku. Po Tridentském koncilu a v době zavedení potridentského misálu však absentovala orientace na starokřesťanské liturgické prameny. Proto i úsilí papeže Pia V.- vyjádřené také prostřednictvím buly Quo primum tempore - deklarovat snahu o návrat k liturgii prvních staletí křesťanství a přiblížení se k takové formě liturgie, jaká byla v Římě v období od 5. až 6. století (3), nebylo možné aplikovat do liturgické praxe. V tomto období totiž nebyly známy mnohé dokumenty o vývoji liturgie, sahající až do nejstarších dob rané křesťanské církve. Ty se podařilo najít v knihovnách až mnohem později.

Takže Katolické církvi chyběl ucelený přehled o vývoji liturgie. Z tohoto důvodu se základem potridentského Římského misálu stal Alkuinův sakramentář, pocházející z 9. století, který Katolická církev v době jeho zavedení pokládala za původní římskou liturgii. Přitom však šlo o původní římskou liturgii, která byla značně doplněna galikánskými vsuvkami. Základem potridentského Římského misálu se měl naopak stát originální římský obřad, což však odhalila až pozdější bádání, uzavírá Ragan. (4)

Potridentský misál Pia V. z roku 1570 obsahoval některé speciální prvky, které do původní římské liturgie nepatřily. Na druhou stranu však zrušil některé prvky původní tradice římské liturgie. Mezi ně po staletí patřilo například i tropování. (5) Za obzvláště nešťastnou událost však lze pokládat absenci společných aktivit věřících při liturgii ještě před zavedením misálu Pia V., které byly nedílnou součástí původní římské liturgie. Šlo například o společnou modlitbu, nebo přinášení obětních darů. Takto se všechny aktivity přenesly na kněze a jemu přisluhující a věřící se stali jen pasivními účastníky liturgie. Důsledkem bylo klerikalizované slavení liturgie, které se stalo do jisté míry vzdálené od věřících.

Mezi speciální prvky, které nepatřily k původní římské liturgii, patří i Confiteor - úkon kajícnosti. Jeho původní motivy pocházejí z Amienského sakramentáře a v římské liturgii se ujal až v 11. století. Nebyl dokonce ani součástí mše svaté, recitoval ho jen kněz spolu s přisluhujícími během přípravy na mši svatou v sakristii. Až později se stal součástí mše svaté, v podobě modliteb při stupních oltáře. Rozvinul se ve více formách. Misál Pia V. sjednotil a definoval jeho text, který se aplikoval až do liturgické obnovy v pokoncilním období.

Confiteor at Tridentine Mass, ames Bradley, CC BY 2.0, commons.wikimedia


V potridentském misálu se Confiteor modlil nejprve kněz za sebe samého a vzápětí Confiteor recitovali ministranti jménem ostatních věřících. Až do roku 1960 se Confiteor opakoval v průběhu mše ještě jednou. Recitoval ho ministrant před svatým přijímáním věřících. (6) Confiteor se tedy během jedné mše opakoval až třikrát. V roce 1960 však papež Jan XXIII. uskutečnil několik liturgických změn, mezi nimiž bylo i vynechání Confiteor před svatým přijímáním. (7) Tím se liturgie Pia V., s označením i tridentská mše, o něco zkrátila, přesto však i nadále zůstávala nadměrně komplikovaná a zdlouhavá. Což je do určité míry způsobeno tím, že se v ní dvakrát a někdy i vícekrát opakuje mnoho prvků. Vychází to z jejího charakteru příznačného pro období středověku, který rád rozmnožoval a kumuloval znaky a modlitby. Odpovídalo to květnatému způsobu vyjadřování člověka žijícího v tomto období. Zároveň však platilo, že vyšší kvantita (v tomto případě v podobě nepřiměřeného prodlužování liturgie) nemusí nutně znamenat i její vyšší kvalitu.

Mše Pavla VI. převzala stručnější a výstižnější způsob vyjadřování, markantní pro rozvinutou společnost 20. století. Při této liturgické obnově se opírala i o koncilní liturgickou konstituci Sacrosanctum Concilium - O posvátné liturgii. Podle této konstituce se má v mešním pořádku vynechat to, co se v průběhu liturgického vývoje v liturgii zdvojilo, případně se k ní méně vhodně přidalo. Mešní řád se má přepracovat tak, aby jasněji vynikl vlastní smysl jednotlivých částí a jejich vzájemná souvislost. Cílem těchto změn bylo věřícím usnadnit jejich náboženskou a činnou účast v liturgii. (8)

Tyto změny v liturgii Pavla VI. se dotkly i Confiteor. Ve srovnání se starší formulací Confiteor, „že jsem zhřešil převelice myšlením, slovy a skutky...“ liturgie Pavla VI. toto znění rozšířila o významný prvek: „že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat.“ Jde o velmi důležitý pokrok, který tato obnova liturgie přinesla, protože mnozí kněží a věřící nejednou hřeší právě zanedbáváním aktivního konání dobra, tedy svou vlažností, lhostejností, pasivitou v záležitostech křesťanské víry.

Liturgická obnova Pavla VI. odstraňuje i další závažný nedostatek historie liturgického vývoje Církve, který převzala i liturgie Pia V., a tím byla pasivní účast věřících na mši. Mnozí věřící vůbec nevěděli, že ministranti odříkávají Confiteor i jejich jménem. Úsilí umožnit aktivní účast věřících na liturgii bylo v Římskokatolické církvi obhajováno již před uskutečněním Tridentského koncilu, během jeho trvání a po jeho ukončení. Konkrétní podobu však nabylo až na Druhém vatikánském koncilu.

Odůvodnění aktivní účasti věřících na liturgii byly Druhým vatikánským koncilem definovány například v konstituci Sacrosanctum Concilium. Tato konstituce povolává k činné účasti na liturgii slovy: „Při liturgické slavnosti každý služebník církve i každý věřící má v rámci své funkce konat jenom to, ale i všechno to, co mu přísluší z povahy věci a podle liturgických předpisů.“ (9) A na jiném místě konstituce nacházíme, že „Církev věnuje zvláštní péči tomu, aby věřící nebyli přítomni tomuto tajemství víry jako stranou stojící a němí diváci, ale aby mu pomocí obřadů a modliteb dobře rozuměli. Mají mít uvědomělou, zbožnou a aktivní účast na posvátném úkonu...“ (10)

Jedním z dalších projevů úsilí o aktivní zapojení věřících do liturgie je i Confiteor v liturgii Pavla VI. jako úkon kajícnosti celého společenství věřících. Modlí se ho nahlas všichni přítomní v doprovodu kněze, kteří se vyznávají ze své nehodnosti před zrakem Boha a prosí o odpuštění. Confiteor se tak v liturgii Pavla VI. stává - a to je mimořádně důležité - prvkem aktivního spolupůsobení věřících na liturgii. Jeho cílem je zajistit věřícím požadované podmínky aktivní účasti na liturgii slova a na liturgii Eucharistie.

Úkon kajícnosti v liturgii Pavla VI. má ve srovnání s jeho starším zněním v liturgii Pia V. mnoho prokazatelných pozitivních prvků. V zájmu objektivity je však třeba poukázat i na jistá negativa. Je třeba si uvědomit, že misál Pavla VI. je nezbytné naléhavě obnovit. Cíl této obnovy by měl upozornit na skutečnost, že navzdory mnohým přínosným prvkům, které liturgie Pavla VI. zavedla ve srovnání s její starší formou v liturgii Pia V., dokáže být nová liturgie kontinuální se starou liturgií, a to bez nedorozumění a konfliktů.

Tato obnova misálu Pavla VI. přímo souvisí i s úkonem kajícnosti a obětováním v liturgii. V případě praktické aplikace si to můžeme představit následovně: úkon kajícnosti a obětování v liturgii by měli být společně - to znamená jejich nové znění v misálu Pavla VI. a jejich starší znění v misálu Pia V., vložené do tohoto obnoveného misálu. V souvislosti s obnovou misálu Pavla VI. je také třeba pokračovat a podporovat tzv. „reformu liturgické obnovy“ podobným způsobem, jak se o to usiluje například kardinál Roberto Sarah, prefekt Kongregace pro Bohoslužbu a svátosti. (11)

------------------------


Rozbor úkonu kajícnosti v misálu Pavla VI.

1962 Misál, Public Domain, tl.wikipedia.org


Úkon kajícnosti má v misálu Pavla VI. tři různé formy, z nichž jedna v sobě již zahrnuje i Kyrie následující po úkonu kajícnosti (modlitba vzývání Pane, smiluj se).

První a zároveň nejvíce používanou formou úkonu kajícnosti v Katolické církvi i v současném období, je tradiční verze se zkrácenou formulací Confiteor převzatou z liturgie Pia V., při které se Kyrie vynechává.

Po této formě následují další dvě, které nacházíme pouze v novém misálu Pavla VI.

Druhá forma úkonu kajícnosti má kratší podobu, která obsahuje dvě dvojitá svolání o Boží milosrdenství a třetí forma nahrazuje Kyrie. Postupně se ve stručnosti podíváme na specifika každé z těchto forem.

První forma úkonu kajícnosti Confiteor je koncipována do čtyř základních částí:

1.Výzva k vyznání hříchů.

Přednáší ji celebrant mše svaté. V latinském vydání misálu můžeme najít jen jednu formulaci této výzvy, jednotlivé národní misály je však obsahují řadu. Například v italském misálu nacházíme kromě původní latinské formulace další formulace výzvy na vyznání hříchů ke třem rozdílným formám úkonu kajícnosti a český misál obsahuje tři osobité výzvy. V případě slovenského misálu jsou to kromě původního latinského překladu ještě tři další výzvy, ale kněz si může výzvu k úkonu kajícnosti sestavit i sám, zejména s ohledem na uvedení do mše konkrétního dne. (12)

2. Chvíle ticha.

Po výzvě k vyznání hříchů následuje chvíle ticha, která pomáhá vhloubit se do sebe a litovat hříchy. Tím se společné vyznání stává osobním úkonem. Ticho je liturgickým úkonem, ne přerušením liturgie.

3. Vyznání viny.

V liturgii Pia V. byla pouze jedna formulace Confiteor, „že jsem zhřešil převelice myšlením, slovy a skutky...

4. Modlitba za odpuštění.

Na závěr modlitby kněz prosí Pána Boha o odpuštění hříchů. Při všech třech formulacích vyznání má modlitba za odpuštění stejné znění: „Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

V souvislosti s verzí Confiteor zavedenou v mši Pavla VI. je třeba mít na zřeteli výhradu Ottavianiho intervence a vážně se jí zabývat. Zmíněná výhrada poukazuje na to, že při této formě Confiteor nejsou zvlášť zmínění sv. Michal archanděl, sv. Jan Křtitel, jakož i svatí apoštolové Petr a Pavel.

Missale Romanum, (CC BY-SA 2.5), zh.wikipedia.org


Pro srovnání, v tridentské mši má poslední věta v Confiteor následující znění: „Proto prosím blahoslavenou Marii, vždy Pannu, svatého Michala Archanděla, svatého Jana Křtitele, svaté apoštoly Petra a Pavla, všecky svaté a vás, bratři, orodujte za mne u Pána, Boha našeho.

Ve slovenském Misálu Pavla VI. je naopak tato formulace zkrácena do podoby: „Proto prosím blahoslavenou Marii, vždy Pannu, všecky anděly a svaté i vás, bratři a sestry, orodujte se za mne u Pána, Boha našeho.

Tato formulace zahrnuje všechny anděly a svaté, i když výslovně není uveden ani jeden z nich. Pokud totiž prosíme o přímluvu všechny svaté, je zřejmé, že mezi všechny svaté patří i svatí apoštolové Petr a Pavel. A pokud prosíme o modlitby všechny anděly, máme na mysli i svatého Michala Archanděla, kterému patří přední místo mezi všemi anděly. Navíc je zde výrazné pozitivum, protože v liturgii Pavla VI. vzýváme všechny anděly, zatímco v liturgii Pia V. vzýváme jen svatého Michala archanděla. Na druhou stranu však neexistuje žádný kardinální teologický problém, který by bránil uvádět v poslední větě úkonu kajícnosti jmenovitě i svaté apoštoly Petra a Pavla, svatého Jana Křtitele, jakož i svatého Michala archanděla. Adresní prosba, zaměřená na konkrétního světce, především na archanděla Michala, patrona Katolické církve, je dokonce mnohem účinnější.

Proto autor článku vypracoval návrh kompromisní formy poslední věty vyznání viny, který je syntézou obou vyznání. Mohl by znít takto: „Proto prosím blahoslavenou Marii, vždy Pannu, svatého Michala Archanděla a všechny anděly, svatého Jana Křtitele, svaté apoštoly Petra a Pavla, jakož i všecky svaté a vás, bratři a sestry, orodujte za mne u Pána, Boha našeho.“ Tento kompromisní návrh bude autorem článku předložen příslušným liturgickým komisím na podrobnější prozkoumání.

Druhá forma úkonu kajícnosti obsahuje dvě dvojité svolání o Boží milosrdenství. Nacházíme je v úvodu vyznání, které přednáší kněz slovy: „Smiluj se nad námi, Pane.“ a před závěrečnými slovy věřících, když kněz pronese slova: „Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.“ Tuto formu úkonu kajícnosti, vzývající Boží milosrdenství, proto není vhodné aplikovat například v období, které klade důraz na tzv. kající obřady, dny, nebo v postní době.

Třetí forma úkonu kajícnosti nahrazuje Kyrie ve smyslu kombinace Kyrie se třemi prediktáty o Kristu, které jsou vzývání. V latinském misálu (v dodatku) nacházíme jen jeden text, který je exemplativní, protože rubrika, která ho předchází, říká, že lze použít i jiné vzývání. Vzývání může přednést kněz nebo jiný vhodný přisluhující. Výzvu a prosbu o odpuštění však může pronést jen kněz.

Communio Krtiny,  Druhé Confiteor pronášené ministranty, Autor: Iva Strakerlová, dáno k volnému šíření, www.katopedia.cz


Ve srovnání s předchozími dvěma úkony kajícnosti, které kladou důraz na nedokonalosti a hříchy člověka, má tato forma upozornit na Kristovo dílo vykonané z lásky pro člověka.

Obsahuje tři kompoziční složky:

1. Tropy, kladou do popředí Kristovo spasitelné dílo. (13) V biblických textech můžeme najít například tyto tropy, odpovídající úkonu kajícnosti: Ježíš byl poslán uzdravit zkroušené srdcem (srov. Lk 4, 18 n. a Iz 61, 1-2), Ježíš přišel volat hříšníky (Mt 9, 13), Ježíš se za nás přimlouvá u Otce (srov. Jan 16, 26) a mnohé další.

2. Vzývání se vztahují výlučně na osobu Ježíše Krista, nejsou adresovány Bohu Otci ani Duchu svatému. Je to z toho důvodu, že Kyrie v původním znění nebyly trojičním vzýváním.

3. Po tropech vždy následuje prosba o milosrdenství, opakovaná věřícími.

Tato forma úkonu kajícnosti díky své struktuře umožňuje větší kreativitu a přizpůsobení slavení liturgie s ohledem na konkrétní liturgické období. Otevírá rozsáhlejší prostor pro možnost reflektování liturgie příslušného dne, už ze čtení v samotném úkonu kajícnosti. V národních misálech, včetně slovenského, je již vypracováno několik textů této formy, a to i na jednotlivá období v liturgickém roce.

Společně s tradičním Kyrie byla rozšířena zejména v období středověku od 9. do 16. století. Bohatost tropů s Kyrie byla chválou a oslavou Krista se vzýváním milosrdenství pro věřící. (14)

Tridentský misál však tropování z liturgie zcela vyloučil. Tuto tradici, mající původ v římské liturgii, opakovaně aplikovala do liturgické praxe až liturgická reforma v pokoncilním období.

Zmíněné formy úkonu kajícnosti je v liturgickém slavení v některých případech možné nahradit. Například během nedělních mší prostřednictvím obřadu Asperges. Tento obřad je charakteristický požehnáním vody a následným pokropením věřících.

Druhou část článku naleznete zde.
------------------------


Poznámky k textu:

(1) OTTAVIANI A. – BACCI, A.: Stručný kritický rozbor nového mešního řádu. Nová liturgie.
(2) OTTAVIANI A. – BACCI, A.: Stručný kritický rozbor nového mešního řádu. Nová liturgie.
(3) Pro podrobnější informace viz: PIUS V.: Quo primum tempore, „ad pristinam... sanctorum Patrum ac ritum.
(4) Pro podrobnější informace viz: RAGAN, G.: Liturgické hnutie na Slovensku. s. 13 – 14; Podrobnostmi o původu potridentského misálu Pia V., jakož i dalšími diskutabilními argumentacemi Ottaviavianiho intervence se zabývá například i článek: DUČÁK, K.: Svätá omša podľa Misála Pavla VI. Vysvetlenie niektorých sporných momentov v polemike s tridentistami. In Duchovný Pastier. roč. 97, č. 4, 2016. ISSN 0139-861X.
(5) Tropování nebo (tropus) znamená obohacení mešního zpěvu o nějaký úvod nebo intermezzo s vlastním textem a melodií. Do liturgie se dostal již v období středověku – Pozn. autora.
(6) Předtím než začali věřící přistupovat k svatému přijímání – pozn. autora.; MALÝ, V.: Slávenie svätej omše, s. 25 – 27.
(7) CABAN, P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, s. 138.
(8) Konštitúcia Sacrosanctum concilium, 50.
(9) Konštitúcia Sacrosanctum concilium, 28.
(10) Konštitúcia Sacrosanctum concilium, 48.
(11) Pro podrobnější informace viz: SARAH, R.: Cardinal Sarah: „Nová liturgia musí byť v kontinuite so starou“. Ako treba obnoviť misál Pavla VI.? In L'Osservatore Romano, June 12, 2015, dostupné i na internetu:http://www.lifenews.sk/content/cardinal-sarah-%E2%80%9Enov%C3%A1-liturgia-mus%C3%AD-by%C5%A5-v-kontinuite-so-starou%E2%80%9C-ako-treba-obnovi%C5%A5-mis%C3%A1l-pavla
(12) MALÝ, V.: Slávenie svätej omše, s. 26.
(13) Tropovalo se především vzývání Kyrie, Gloria, Sanctus a Agnus Dei, a také Ite missa est. Před introit se s oblibou předsouvala úvodní sloka. Graduale, Offertorium a Communio bylo básnicky rozšířené. Epištoly a někdy i evangelium byly v svátečních dnech tropovány různými doplňky ... I chórová modlitba znala tropy, především u velkých responzorií matutina a u antifon. (BERGER, R.: Liturgický slovník, s. 511 – 512)
(14) MALÝ, V.: Slávenie svätej omše, s. 28.

Tridentský koncil, volné dílo, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Dopis biskupa Zdenka Wasserbauera k neděli Božího slova (21.01.2023)
Kardinál Sarah: „Náboženská svoboda na Západě ohrožena“ (25.12.2022)
Slovo otce biskupa Pavla k Tříkrálové sbírce (17.12.2022)
Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022 (04.12.2022)
„Synodálny proces jako nástroj na zmenu Cirkve?“ (24.11.2022)
Kardinál Müller: Musíme mít pevnou důvěru ve vítězství Krista (31.10.2022)
Kardinál Brandmüller: Liberální profesoři morální teologie a pokrokoví biskupové způsobují CHAOS v Církvi. (30.10.2022)
Španělsko: Biskup varuje před jistými návrhy synodu (27.08.2022)
Slovensko se loučí s kardinálem Jozefem Tomkem (11.08.2022)
Svatý stolec: Synodální cesta v Německu nemůže přijímat doktrinální rozhodnutí (24.07.2022)
První pastýřský list biskupa Pavla (02.07.2022)
Kardinál Burke žádá papeže o odvolání německých biskupů (01.06.2022)
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně (26.05.2022)
Kázání Dominika kardinála Duky v Katedrále sv. Víta, Navalis, neděle L.P. 15. 5. 2022 (17.05.2022)
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner (13.05.2022)
Dominik Duka: Není vinen jen voják, který znásilňoval. / Nepodporujte je! II. (04.05.2022)
Výzva Svatého otce Františka k Popeleční středě (02.03.2022)
Polsko: Arcibiskup Gadecki napsal kritický dopis německým prelátům o jejich Synodální cestě (23.02.2022)
George Weigel: Podkopávání II. vatikánského koncilu na obranu II. vatikánského koncilu (19.02.2022)
George Weigel: Tekutý katolicismus a německá synodální cesta (19.02.2022)
Ve svátek Panny Marie Lurdské přijel do Medžugorje nový apoštolský vizitátor + první promluva v Medžugorji a (video) rozhovor (16.02.2022)
Kardinál Dominik Duka reaguje na nenávistnou kampaň proti Benediktu XVI. (09.02.2022)
Útoky na Benedikta XVI. přicházení z církevních kruhů a vyvolávají ničení Církve (soubor článků) (09.02.2022)
Karol Dučák: Katolická církev během Druhého vatikánského koncilu ateistický komunismus odsoudila! (21.01.2022)
ECCLESIA DISCUTENS - Církev diskutující (16.01.2022)
Kázání pražského generálního vikáře otce biskupa Zdenka při Půlnoční – 25.12.2021 (26.12.2021)
Úvaha konvertity nad synodální cestou (23.12.2021)
Církev a vakcíny Kardinál Müller a arcibiskup Cordileone zpochybňují očkování (12.12.2021)
Modlitba za nového biskupa brněnské diecéze (03.12.2021)
Byl jmenován nový Apoštolský vizitátor pro Medžugorje (29.11.2021)
Karol Dučák: Jaký je správný vztah člověka k majetku ve smyslu sociální nauky Katolické církve? (31.10.2021)
Synoda - Jak se k ní postavit, nakolik se zajímat, zapojit? (video) (19.10.2021)
Kardinál Burke: vděčný za uzdravení a modlitbu růžence (18.10.2021)
'Jako biskup mám povinnost důrazně varovat Západ': interview s kardinálem Robertem SARAHEM (02.10.2021)
Nigerijský kardinál: "Eucharistii bychom nikdy neměli přijímat nehodně." (18.09.2021)
Přednáška kardinála Dominika Duky na Mezinárodním eucharistickém kongresu (11.09.2021)
Zemřel Mons. Henryk Hoser, SAC - Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje (14.08.2021)
Děkovný list arcibiskupa Jána Orosche Mons. Gadeckemu z Polska za jeho (kritizované) kázání (17.07.2021)
Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů (12.07.2021)
(Ke+) Kázání poznaňského arcibiskupa Stanisława Gądeckeho z nitranské cyrilo-metodějské pouti (09.07.2021)
Stanovisko Komise biskupů zemí Evropské unie k tzv. reportu Matić (30.06.2021)
Otec biskup Vojtěch povzbuzuje (26.04.2021)
Kardinál Comastri o zrazení Pána a úloze Panny Marie během umučení (22.04.2021)
Polští biskupové proti vakcíně na základě potratů (22.04.2021)
Slovensko: Arcibiskup Zvolenský: Ignorování požadavků Církve se stalo neudržitelné (27.03.2021)
Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně 2021 (21.03.2021)
Kardinál Sarah: Situace Církve - jako Velký pátek (14.03.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 2. část (23.02.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 1. část (21.02.2021)
Otevřený dopis kardinála Duky prof. Hořejšímu (19.02.2021)
Kardinál Dominik Duka: Považuji za svoji povinnost se zastat Jany Jochové, předsedkyně Aliance pro rodinu. (08.02.2021)
Katoličtí biskupové v listu Joeovi Bidenovi odsuzují "nespravedlnost, jakou je potrat" (27.01.2021)
Biskup: Křesťané se musí připravit na novou dobu mučednictví (25.01.2021)
Skotský biskup vyzývá katolíky celého světa připojit se k němu v zasvěcení Panně Marii (18.01.2021)
Pastýřský list na Nový rok 2021 (01.01.2021)
PF 2021 (31.12.2020)
Kardinál Müller: Politici nemají právo zakazovat mši (25.12.2020)
Kardinál Pujats: Společnost stvořila náhradní náboženství: Zdraví! (22.12.2020)
Kardinál Burke: Síly stojící za "Velkým restartem" zneužily COVID na prosazení své zlomyslné agendy (video + text) (22.12.2020)
Odpověď polských biskupů EU parlamentu: Je jen právo na život, ne ale na potrat (21.12.2020)
Rozštěp rtu – smrtelné postižení? (15.12.2020)
Polsko: Biskupové odmítají kritiku EU k zákonu o potratu (08.12.2020)
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska (02.12.2020)
Kardinál Dominik Duka: Dopis arménskému velvyslanci (18.11.2020)
Kardinál Dominik Duka: Bělohorská poznámka ze mše na Bílé Hoře (11.11.2020)
Biskupové Polska: "S bolestí sledujeme eskalaci agrese" + Modlitba za pokoj (na základě listu Efesanům) (31.10.2020)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Vladyka Ján Babjak: Buďme vynalézaví a pozitivně naladěni (30.10.2020)
Arcibiskup Aupetit: Pandemie si žádá ohleduplnost, nikoliv teror (27.10.2020)
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obracejí na všechny věřící s následující výzvou: (23.10.2020)
Texaský biskup: Tyto volby jsou o posvátnosti života (14.10.2020)
Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence (09.10.2020)
Kardinál Sarah: Bůh nechce vykořeňovat lidi migrací (27.09.2020)
Kardinál Sarah: "Vraťme se s radostí k Eucharistii!" (22.09.2020)
Burácející homilie vladyky Cyrila Vasila v Michalovcích - Co dělá z lidí mučedníky nebo mučitele (07.09.2020)
Katoličtí biskupové odsuzují vakcíny proti koronaviru z buněk potracených dětí (07.09.2020)
Kard. Dominik Duka: Pár slov o Evropské unii (29.08.2020)
Libanon: Maronitský patriarcha prosí o pomoc (05.08.2020)
Biskup Schneider: Usmiřujme Ježíše v Eucharistii (25.07.2020)
Milan Šášik: Mám pocit, že nás někdo zahání do kouta (17.07.2020)
Kardinál Napier ostře kritizuje hnutí Black Lives Matter (+ Život Cirkvi vo svete 28/2020) (13.07.2020)
Postoj biskupů k produkci nakladatelství Vérité (08.06.2020)
Výzva kardinálů - VERITAS LIBERABIT VOS !!! (18.05.2020)
Kardinál Sarah: Nelze přistoupit na eucharistii za cenu profanace (04.05.2020)
Biskup: Vlády používají covid-19 na pronásledování Církve + Život Cirkvi vo svete 18/2020 (02.05.2020)
Vladyka Milan Chautur - KVĚTEN - NOVÝ ŽIVOT (snad nejen v přírodě) (01.05.2020)
Kardinál Brandmüller: Velikonoce v době pandemie jsou drama! (28.04.2020)
Kardinál Müller: "Pánem Církve není lid, ale Bůh" (26.04.2020)
Rozhovor: Kardinál Dominik Duka hostem Bratislavských Hanusových dnů (video) (26.04.2020)
* O tom zda se katolíci (zvláště mladí) vrátí na mše svaté? * O falešném obvinění a propuštění kardinála Pella (17.04.2020)
* Plačící kardinál Comastri při růženeci u sv. Petra (+ video) * Biskupové, modlete se se svým lidem svatý růženec (16.04.2020)
Církev a Velikonoce v době pandemie (16.04.2020)
Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou (06.04.2020)
Pozdrav brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho (06.04.2020)
Velikonoční výzva českých a moravských biskupů (06.04.2020)
Mons. Ján Orosch: Nedejme se zastrašit natolik, že bychom se ze strachu zcela odloučili od Boha a Církve (video + text) (05.04.2020)
Poselství biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera (31.03.2020)
'Nastal čas vložit veškerou svou naději v Boha' - bývalý prefekt pro nauku víry kdl. Müller (25.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - ZÁBAVA NEBO KARANTÉNA ...? (21.03.2020)
Půst na zastavení koronaviru (16.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Noe přinesl Bohu oběť díků, co udělá člověk dnes? (16.03.2020)
Výzva litoměřického biskupa z 12. 3. 2020 (13.03.2020)
Slovenští biskupové vyzývají k postu za odvrácení šíření koronaviru (13.03.2020)
* Prohlášení našich biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020 *+* Rozhodnutí biskupa V. Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvisloslosti (12.03.2020)
Polští biskupové: Zvyšte počet nedělních mší svatých v kostelích (10.03.2020)
Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob (10.03.2020)
Biskup Pascal Roland: Epidemie koronaviru nebo epidemie strachu? (10.03.2020)
Italští biskupové: Zrušení bohoslužeb působí utrpení kněžím i věřícím (09.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Rizika choroby duše a těla! (08.03.2020)
* Příklad z místa vážného ohrožení koronavirem + MODLITBA
* Benátský patriarcha chce jednat o návratu bohoslužeb do kostelů
(27.02.2020)
(Z) prohlášení Slovenských biskupů k parlamentním volbám 2020 (26.02.2020)
Pentos - pláč nad hříchy - Velkopostní promluva vladyky Milana Chautura (25.02.2020)
Mons. S. Stolárik, rožňavský biskup: Pravda a lež nebo - Rozhodněme se správně! (08.02.2020)
'Zůstaňme věrnými Kristovými bojovníky'- kard. Burke během mše sv. před 'Pochodem' (04.02.2020)
Arcibiskup Aupetit: Kým jsem já, abych dítě zbavoval jeho kořenů (03.02.2020)
Karol Dučák: Dobrodiní Tridentského koncilu (22.01.2020)
Arcibiskup Cyril Vasiľ jmenován administrátorem košické řeckokatolické eparchie. Předcházelo falešné obvinění eparchy M. Chautura (21.01.2020)
Nářek kardinála Saraha: Katolická církev ztratila smysl pro posvátno (23.12.2019)
Nová kniha biskupa A. Schneidera: Kristův triumf nad temnotou věku (26.11.2019)
Trnavská novéna 2019 - kázání kardinála Raymonda L. Burkeho (22.11.2019)
Biskup Vlastimil Kročil: Nesprávné pojetí svobody může ohrozit svobodu druhého (13.11.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí svatořečení Anežky České (25.10.2019)
Arcibiskup Tasmánie: Kněží nemohou dodržovat zákony, které porušují zpovědní pečeť (20.09.2019)
Bohoslužba za Mons. ThDr. Jaroslava V. Polce (13.09.2019)
Kardinál Sarah: Evropa nepozná pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu (01.09.2019)
Kardinál Sarah: Človek na kolenou je mocnější než svět (20.08.2019)
Arcibiskup varuje před veřejnými satanistickými mšemi (20.08.2019)
* Prohlášení předsedy polského episkopátu o světonázorovém totalitarismu
* Připojení se kardinála Dominika Duky
(09.08.2019)
Promluvy ze mší svatých na Mladifestu v Medžugorji (audio) (06.08.2019)
Mou povinností jakožto biskupa je varovat Západ - rozhovor s kardinálem Sarahem (01.08.2019)
Cenná slova útěchy vzácného pastýře na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (08.07.2019)
Odpověď Kardinála Dominika Duky na otevřený dopis Pavla Černého (02.07.2019)
Vyznání pravd vztahujících se k nejčastějším omylům v životě Církve naší doby. (02.07.2019)
Kardinál Sarah: Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu (26.06.2019)
Dopis kard. Duky primátoru Hřibovi ohledně Mariánského sloupu (25.06.2019)
Postačí, když bude papež František jen mlčet? (24.06.2019)
Kardinálové a biskupové vydali 'Deklaraci pravd víry' (+ Život Cirkvi vo svete 24/2019) (17.06.2019)
Kardinál Sarah: Nestaňme se mlčením komplici nové ideologie! (09.06.2019)
Kardinál Ouellet: Evropskou krizi lze překonat na základě duchovních hodnot (09.06.2019)
Kardinál Müller: Němečtí biskupové na absolutně špatné cestě (06.06.2019)
Rozhovor s kardinálem Eijkem: Katolík nemůže prohlásit, že Bůh stvořil homosexualitu (02.06.2019)
Kardinál Sarah: Hlavním problémem dnešní církve je strach (10.04.2019)
* Tiskové prohlášení biskupa Kročila
* Kardinál Duka: O kauze sexuálního zneužívání v českobudějovické diecézi jsem nevěděl
(29.03.2019)
Kardnál Sarah: "Dobrý pastýř položí i svůj život za své ovce!" (25.03.2019)
Anglický biskup: V Církvi chybí úsilí o svatost (16.03.2019)
Právo na vlastní názor / objektivní skutečnost (10.03.2019)
Vzpomínková mše svatá (08.03.2019)
Poselství nemocným Postní doba a velikonoce 2019 (05.03.2019)
100. výročí narození kardinála Špidlíka (27.02.2019)
Biskup Atanáš Schneider: Dar Božího synovství (24.02.2019)
Kardinál Burke: 'Zmatek a omyly' lídrů Katolické církve mohou být znamením konce časů
* Jak překonat krizi v současné Církvi?
(17.02.2019)
Pastýřský list o kráse kněžského povolání (15.02.2019)
Pastýřský list o studiu teologie (15.02.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován před devětadvaceti lety (15.02.2019)
Nový generální vikář brněnské diecéze (21.01.2019)
Pastýřský list na Nový rok 2019 (01.01.2019)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (21.12.2018)
Kardinál: Praktikující homosexualitu, antikoncepci, cizoložství nemohou dostat přijímání (01.11.2018)
Biskup: "Církev nesmí mít strach před pravdou" "Církev spí a Evropa bude islamizovaná! ... (27.10.2018)
Kardinál Sarah na synodě: Odvážněě hlásat nauku a ne ji ředit!
+ Život Cirkvi vo svete 43/2018
(27.10.2018)
Biskup Chaput vystoupil proti užívání zkratky LGBT v církevních dokumentech (06.10.2018)
Arcibiskup Zvolenský překvapil politiky (03.10.2018)
Co je za falešným obviněním biskupa Milana Chautura (20.09.2018)
Biskup Schneider: Ze strachu před perzekucí nepodepíší někteří kazašští preláti prohlášení (11.09.2018)
Ještě nikdy v historii nebyl společenský kredit biskupa na tak nízké úrovni (04.09.2018)
Útok na nebe: Přidejte se ke kardinálovi Burkovi v jeho výpravě za Církev a společnost (01.09.2018)
Fulton Sheen prorocky varoval před krizí křesťanství (17.08.2018)
Kardinál Bagnasco: Jedině návrat Boha na první místo může ubránit Evropu a lidskost (05.08.2018)
Argentinský biskup:,Potrat není právo, ale tragédie' + Zpravodajství Život Cirkvi vo svete 28/2018 (20.07.2018)
„Program LGBT je démonický útok na rodinu“, varoval kardinál Robert Sarah v USA (24.06.2018)
Biskup Schneider vysvětluje, jak se vypořádat s "heretickým kazatelem" (18.06.2018)
Vyprazdňování kostelů nezpůsobil Druhý vatikánský koncil (04.06.2018)
Jak to vidí... kardinál Dominik Duka (01.06.2018)
Kardinál Burke přijede na Slovensko, bude mít přednášku i tridentskou mši (25.04.2018)
Katolický biskup: čelíme 'děsivé nové době temna' (25.04.2018)
Kázání kardinála Dominika Duky - repatriace kardinála Berana (21. 4. 2018) (21.04.2018)
Návrat kardinála Berana: Loučení s Římem v Papežské koleji Nepomucenum (21.04.2018)
Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí (19.04.2018)
* Na počest kardinála Berana se v pátek rozezní zvony ve všech kostelích
* Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nen
(13.04.2018)
Kardinál Sarah: "Odsuzuji krizi víry zrádného duchovenstva" (10.03.2018)
Úsvit velké apostaze a prorocká slova bl. kardinála Johna Henryho Newmana (01.03.2018)
Kardinál Erdö: Základy demokracie se "otřásají" (26.02.2018)
Biskup Andreas Laun: "Homosexuální svazky žehnat nelze" (17.02.2018)
Kardinál Müller na mezinárodním sympoziu u příležitosti 25. výročí encykliky Veritatis splendor + rozhovor (16.02.2018)
Konec iluzí o Evropské unii ve zprávě Observatoria sociální nauky církve kardinála Van Thuâna (15.02.2018)
Všechno nejlepší, pane kardinále - Režisér Jiří Strach píše kardinálu Dominiku Dukovi. Připojte se i vy (14.02.2018)
Stojím za naším Otcem Arcibiskupem Dominikem Kardinálem Dukou (13.02.2018)
POVINNOST HÁJIT POSVÁTNOST MANŽELSTVÍ
- Rozhovor s Mons. Thomasem Paprockim
(12.02.2018)
Kard. Sarah: Křesťané jsou nejvíce pronásledováni na Západě. Chtějí zabít vaši víru (09.02.2018)
Kardinál Dominik Duka k výsledkům prezidentských voleb (29.01.2018)
Exorcista: Démonické aktivity dramaticky rostou (28.01.2018)
Zvolme prezidenta s Boží pomocí, modlitbou a užívejme rozum (26.01.2018)
Kardinál Burke: homosexualita je 'nenormální'. Církev se nemá co omlouvat za svou nauku (18.01.2018)
Výzva arcibiskupa. Jana Graubnera všem farnostem (18.01.2018)
Modleme se za kandidáty na prezidenta i za voliče, vyzývá arcibiskup Graubner (05.01.2018)
Apoštol Kristův Arcibiskup Fulton Sheen (8. 5. 1895 – 9. 12. 1979) (28.12.2017)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (20.12.2017)
Pět nástrah na dnešní církev (Z knihy kardinála Carla Caffarry) (19.12.2017)
Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup (15.11.2017)
Biskup Schneider: katolíci musí být připraveni stát se i mučedníky pro svou víru (26.10.2017)
Kardinál Müller: Luther jednal "proti Duchu Svatému" (26.10.2017)
Polští biskupové zůstanou v linii Jana Pavla II. a Benedikta XVI. (26.10.2017)
Evropští biskupové apelují na celý Evropský kontinent, aby oživil své křesťanské kořeny (20.10.2017)
(Aktualizováno) Dnes (14. 10.) v Olomouci vysvětili nové biskupy
Josef Nuzík a Antonín Basler pomocnými biskupy v Olomouci
(14.10.2017)
Kardinál Burke byl znovujmenovaný na post Vatikánského nejvyššího soudu (03.10.2017)
Přímluvy a Svatováclavské kázání ze Staré Boleslavy 28. září 2017 (29.09.2017)
Kardinál Burke: Jak překonat „zmatek a omyly“ v Církvi (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Nejste muzeálními kuriozitami, jste katolíci římského ritu (17.09.2017)
Stanovisko předsedy Konference biskupů Slovenska k výstavě Body The Exhibition: (20.08.2017)
Kardinál Sarah: Křesťanské rodiny předvojem vzpoury proti nové diktatuře egoismu (14.08.2017)
Modleme se za milost obrácení pro Evropu, kterou tvoříme (18.07.2017)
* Benedikt XVI. vzpomíná na kardinála Meisnera
* Z duchovní závěti kard. Meisnera
(16.07.2017)
Kardinál Dominik Duka hostem TV Lux (10.07.2017)
Kardinál Burke: Doufám, že budu moci i nadále trpět pro víru (10.07.2017)
Kardinál Turkson: Takto to dál nejde. Evropa musí zavřít kohoutek africké imigrace (07.07.2017)
* Zemřel kardinál Joachim Meisner
* Zemřel bývalý vatikánský tiskový mluvčí
Joaquin Navarro-Valls
(07.07.2017)
Kardinál Caffarra: satan hází Bohu do tváře rukavici - "definitivní a hrozná výzva" (26.06.2017)
Polská konference biskupů: Žádné přijímání pro "znovu sezdané" (19.06.2017)
Lidská náboženství a Boží náboženství (31.05.2017)
Kardinál Sarah pojmenovává diktaturu hluku, která proniká i na mše sv. (28.05.2017)
Biskup Luigi Negri dětem z Manchesteru: "Ubohé děti společnosti, která nerozezná již více Zlo" (26.05.2017)
Katolická církev k rodině v české společnosti (29.04.2017)
EXKLUZIVNĚ! interview s kardinálem Burkem: "Je zde velmi nebezpečný zmatek a se zmatkem přijde rozdělení." (25.04.2017)
Papežův vyslanec kritizuje úsilí OSN regulovat populaci (22.04.2017)
Přípravný dokument XV. řádného generálního zasedání biskupské synody (19.04.2017)
Kardinál Sarah: Benedikt XVI. mlčky promlouvá (30.03.2017)
Muži minulosti a muži budoucnosti v Katolické církvi (27.03.2017)
Kardinál Vlk odešel (22.03.2017)
Biskup Schneider: Pokud mi biskup nebo papež přikáží hřešit, "musím odmítnout" (21.03.2017)
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně (20.03.2017)
Slovenští biskupové rozhodli o znovuzasvěcení Slovenska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (17.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKEHO RITU - 2. část (09.03.2017)
Slovenští biskupové otevřeně: Křesťanství se s islámem nachází v permanentním konfliktu (25.02.2017)
Prohlášení ČBK k Pochodu pro rodinu a pro život (26.01.2017)
VÝSTAVA BRNĚNSKÁ DIECÉZE VE FOTOGRAFIÍCH (21.01.2017)
Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy (15.01.2017)
Výzva České biskupské konference k modlitbě a rozeznění zvonů (31.12.2016)
Přání k Vánocům od našeho biskupa Vojtěcha (24.12.2016)
Biskup Schneider: Církev již odpověděla na "Lutherovy chyby" (10.12.2016)
Horké téma! Papež odpověděl na dopis kardinálům (25.11.2016)
Kardinálové prosí papeže o vysvětlení Amoris laetitia (18.11.2016)
Kardinál Burke varuje před démonizací Trumpa (11.11.2016)
Biskup Schneider o soužití partnerů, změně pohlaví a ekumenismu (08.11.2016)
Připomínka reformace jako historický moment, ale spíše důvod k zármutku než k oslavám (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (4. část) (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (3. část) (24.10.2016)
Kardinál Parolin: lidská svoboda se absolutizuje, a člověku se upírá respekt k jeho svědomí (23.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (2. část) (22.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (1. část) (19.10.2016)
Kardinál Raymond Burke v České republice (11.10.2016)
Kardinál Dominik Duka: Potřebujeme vzpouru slušných a rozumných ludí (30.09.2016)
Poděkování otce biskupa Vojtěcha (05.09.2016)
Sekretář komise pro dialog s lefébvristy: Koncilní dokumenty nejsou nedispenzovatelné (19.08.2016)
Kardinál Sarah: "Ti, kteří tvrdí, že vykoření chudobu, překrucují Ježíšova slova - nejenže se mýlí, ale i lžou." (08.07.2016)
* Brno má nového pomocného biskupa, je jím P. Pavel Konzbul
* Záznam biskupské svěcení: Brno 29. 6. 2016 v katedrále
(04.07.2016)
První homilie biskupa Pavla Konzbula (01.07.2016)
Bůh nebo nic - úryvek z knihy kardinála R. Saraha (22.06.2016)
Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu (20.06.2016)
Kardinál Sarah o diktatuře hrůzy v dnešním světě (07.06.2016)
Brána milosrdenství putuje na loďce po ostrovech (03.06.2016)
* Nejvýznamnější africký kardinál přijede na Slovensko
* Vyjde slov. překlad knihy "Bůh nebo nic"
(01.06.2016)
Je demokracie 'totální moc menšiny'? (27.05.2016)
Kardinál Sarah vyzval Američany k odvážné obraně rodiny (25.05.2016)
Soudruzi zvedají hlavu (22.05.2016)
6+1 otázka pro biskupa Pavla Konzbula (22.05.2016)
Zemřel kardinál Giovanni Coppa (18.05.2016)
Kardinál Burke: Papežova exhortace nemění učení církve (19.04.2016)
Kardinál Sarah: svatostánek nás orientuje k Bohu (12.04.2016)
Kardinál Müller: Protestantizace katolické církve nás s protestanty nesmíří (01.04.2016)
Patriarcha Kyrill - nejvyšší církevní představitel nejen Ruska, ale Rusi (14.02.2016)
Nový biskup plzeňské diecéze (12.02.2016)
Mons. Gallagher: Unijní migrační politika musí respektovat reálné možnosti států (20.12.2015)
Zemřel Mons. Jiří Paďour, pohřeb vysílá TV Noe (19.12.2015)
Arcibiskup Chaput: Eucharistie pro opětovně sezdané porušuje učení Církve (17.12.2015)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (17.12.2015)
Modlitba za nového pomocného biskupa (12.12.2015)
Kardinál Arinze odpovídá kardinálovi Marxovi (07.12.2015)
Arcibiskup Chaput: přizpůsobivost není cestou milosrdenství (01.12.2015)
Kardinál Giovanni Coppa slaví devadesátku (12.11.2015)
Pohled katolické církve na imigraci (12.11.2015)
* Tři pohledy na kardinála Korce
* Vzpomínka na kardinála J. CH. Korce: Člověk, který byl otcem
(26.10.2015)
Synoda skončila... Rozvedení přišli o hlas (aktualizováno) (26.10.2015)
V synodní aule představen závěrečný dokument (23.10.2015)
Biskup Vokál kázal před generálním shromážděním biskupské synody (23.10.2015)
Synoda o rodině: K dokumentu Instrumentum laboris (23.10.2015)
Německá strategie na synodě: Předstírat harmonii (20.10.2015)
* Kardinál Burke za věrnost katolické sexuální nauce
* Arcibiskup Peta: ,Satanův kouř' je citelný
(19.10.2015)
Přiznání kardinála Danneelse / Mafie proti Benediktovi (13.10.2015)
Prefekt papežské kongregace pro nauku víry: Církev se nemůže poddat totalitnímu duchu doby (11.10.2015)
Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině (05.10.2015)
Africký kardinál na Světovém setkání rodin: Změna Kristova učení je herezí (04.10.2015)
Biskup Atanáš Schneider - dokument synody odporuje Božímu zákonu (03.10.2015)
Polští biskupové a blížící se Synoda (02.10.2015)
Biskupové svolávají první národní eucharistický kongres (02.10.2015)
Nigerijský arcibiskup důrazně brání přirozenou rodinu (30.09.2015)
Arcibiskup Carballo z Vatikánu: Příliš se přizpůsobujeme světu (29.09.2015)
Afričtí biskupové: odmítáme ideologickou kolonizaci našeho kontinentu (20.09.2015)
Kardinál varuje před 'ďábelským útokem' na manželství (17.09.2015)
Prohl. předsedy a místopředsedy ČBK k situaci migrantů (11.09.2015)
Potřebujeme poznat moudrost, řekl kardinál George (01.09.2015)
Kardinálové opět polemizují s Kasperem. Přidal se i Duka (01.09.2015)
Kardinál Brandmüller: Zastánci změny katolického učení jsou kacíři (27.08.2015)
Kardinál Cordes papežským legátem na Národním eucharistickém kongresu (23.08.2015)
Exkluzivní rozhovor pro Aktuality.sk poskytl pražský arcibiskup a český kardinál Dominik Duka. (12.08.2015)
Arcibiskup Jan Graubner k pastoraci homosexuálů (12.08.2015)
Prohlášení předsedy ČBK u příležitosti Prague Pride 2015 + (12.08.2015)
Nigerijští biskupové: "Nepodléhejte západnímu LGBT vlivu" (11.08.2015)
Arcibiskup Detroitu: Kázat pro některé je jako sázet do betonu (24.07.2015)
Polský episkopát hluboce rozčarován přijetím zákona o oplodnění in vitro (24.07.2015)
Přijímání eucharistie rozvedenými je urážkou Krista (11.07.2015)
Nad Mexikem byl proveden velký exorcismus (05.07.2015)
Prorocká slova z r. 1980 k synodě o rodině? (25.06.2015)
Kniha Setrvat v pravdě Kristově - Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi vychází česky (09.06.2015)
* Kardinál Burke: Irsko hlasováním pro homosexuální manželství " popřelo Boha"
* Kardinál Parolin: Jde o porážku lidství
(31.05.2015)
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista (27.05.2015)
Prohlášení biskupů střední a východní Evropy o rodině (15.05.2015)
Otevření otázky znovu sezdaných je útokem na Církev (14.05.2015)
Kardinál Burke odpovídá na nedávnou kritiku (07.05.2015)
Němečtí biskupové hovoří o hranicích učení Církve o manželství (06.05.2015)
Kardinál Kasper není „papežův teolog“ (24.04.2015)
Prefekt kongregace pro nauku víry: Církev nemůže nabízet "zředěnou" víru (22.04.2015)
Kardinál Tomáš Špidlík věčnaja pamjať (19.04.2015)
Bosenský kardinál: Evropa se obává muslimů, ale zapomíná na své vlastní křesťanské dědictví (18.04.2015)
Nemůžeme přizpůsobovat víru době, jako to křesťané dělali v době nacismu (13.04.2015)
Kardinál Műller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem (30.03.2015)
Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství (27.03.2015)
Dva postoje v Církvi: A) mučednictví za manželství VS. B) odsuzování "tvrdého slovníku" (26.03.2015)
Mons. Vlastimil Kročil novým českobudějovickým biskupem (19.03.2015)
Referendum - Mons. Ján Sokol: Kdo je vlastně za tím vším? (video) (30.01.2015)
Ukrajinský patriarcha Filaret kritizuje ruskou vládu (12.12.2014)
Kardinál Raymond Leo Burke: Učení o manželství musí být zpřesněno a pouze sv. Otec František to může udělat (04.12.2014)
Biskupové Slovenska: Odmítíme Strategii rodové rovnosti (28.10.2014)
Kardinál Duka napsal dopis rodičům zavražděného studenta (22.10.2014)
Závěrečná synodální zpráva pozměnila zmínky o homosexualitě (20.10.2014)
Reflexe v poločase biskupské synody o rodině (14.10.2014)
* Synoda o rodině 2014-2015: Základní informace
* Zdroje informací a přímé přenosy
(05.10.2014)
Prohlášení předsedy KBS k rozhodnutí prezidenta SR o referendu (06.09.2014)
Kardinál Dominik Duka: kázání na Národní pouti rodin 2014 (31.08.2014)
kardinál Raymond Burke: "Potřebujeme katolíky bez kompromisů" (21.08.2014)
Biskup Atanáš SCHNEIDER: "Nacházíme se ve čtvrté velké krizi církve" (20.07.2014)
Řezenský biskup kritizuje gender agendu a povolává laiky k ochraně počatých dětí (16.04.2014)
Evropští biskupové vyzvali k účasti u voleb do Evropského parlamentu (09.04.2014)
Přijímání pro rozvedené a znovu sezdané je nemožné (02.04.2014)
Kardinál Turkson: Lidská práva vyplývají z naší důstojnosti, hrozí jejich dezinterpretace (12.03.2014)
Kardinál Müller: učení a praxi nelze oddělovat (07.03.2014)
* Papež přijal rezignaci kardinála Meisnera
* Biskup Jiří Paďour odchází z úřadu kvůli nemoci
(04.03.2014)
Kardinál Kasper k problematice rozvedených a znovusezdaných (23.02.2014)
Brno navštíví apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza (20.02.2014)
Biskup Cikrle předsedal mši v bazilice sv. Bartoloměje (19.02.2014)
Čeští a moravští biskupové u papeže Františka (15.02.2014)
Ad limina 2014: živě z Vatikánu na TV NOE (12.02.2014)
Ad limina apostolorum (11.02.2014)
Kardinál Ján Chryzostom Korec o svobodě, výhradě svědomí a odluce církve (24.01.2014)
Kardinál Poupard: Je zbytečné mluvit o právech, nectí-li se povinnosti (23.12.2013)
Člověk je napadán novými herezemi
- rozhovor s prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Müllerem
(23.12.2013)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrle (22.12.2013)
Mučedníci komunismu - blahoslavený Vasil Hopko (24.11.2013)
Vatikán: Doporučení OSN jsou zavrženíhodné (09.11.2013)
Stanovisko subkomise pro bioetiku Teologické komise KBS k prodeji a výdeji přípravků hormonální antikoncepce (05.11.2013)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k ukončení Roku víry (30.10.2013)
Biskupové: Nastal čas odstranit diskriminaci nenarozených dětí (29.10.2013)
Protest COMECE proti záměrům EU (23.10.2013)
Čeští a slovenští biskupové se setkají ve Vranově u Brna (22.10.2013)
Předvolební boj (22.10.2013)
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VOLBÁM (14.10.2013)
Slavnostní bohoslužba s českými, moravskými a slovenskými biskupy (23.09.2013)
Den postu a modliteb za mír v Sýrii (04.09.2013)
Světla a stíny v Evropě. Od Ecclesia in Europa k Roku víry: 10 let nové evangelizace. (20.07.2013)
Biskup Vojtěch vyzval k podpoře iniciativy "Jeden z nás" (11.07.2013)
Kardinál Vatikánu: "Antikoncepce nemá daleko od potratu." (26.06.2013)
Scola: Evropa musí radikálně změnit myšlení, jinak hrozí zánik (22.06.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha
k sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově
(25.05.2013)
Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské (24.05.2013)
Papež vyzývá k eucharistickým modlitbám (14.05.2013)
Je boj proti ideologiím ztracený? (30.04.2013)
K osočení kardinála Duky: Šéf SNAP přiznal u soudu, že publikuje nepravdivé informace (08.03.2013)
Pastýřský list biskupů
k majetkovému narovnání
(04.03.2013)
Pastýřský list pro první neděli postní 2013 (18.02.2013)
Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu a modlitbám
Biskupové proti legalizaci chemického potratu RU-486
(15.02.2013)
Indie – Biskupové proti znásilnění: Důstojnost každého člověka je posvátná. Problémem je vzdělání (01.02.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha k Vánocům 2012 (22.12.2012)
Prohlášení litoměřického biskupa Jana Baxanta 16.12.2012 (17.12.2012)
Arcibiskup Chaput: Být svatý je to jediné, na čem záleží (06.12.2012)
Arcibiskup Müller: Tradicionalistické a pokrokářské ideologie se setkávají (30.11.2012)
Mons. Štefan Sečka k "varování"+ svědectví: Buď ostražitý! (23.11.2012)
Je třeba vytrvale upozorňovat na křesťanské hodnoty v Evropě (18.11.2012)
Aktuálně: Benedikt XVI.. a Obama, biskupové USA apelují na ochranu života (08.11.2012)
Kardinál Koch: ordinariát pro luterány je možný, požádají-li o něj (03.11.2012)
První bilance synodu (28.10.2012)
Synodní Poselství Božímu lidu (28.10.2012)
Dnešní lidé potřebují místa a události, v nichž zakusí krásu víry (18.10.2012)
Kardinál Grocholewski: Největší překážkou evangelizace je pýcha a sebeláska (10.10.2012)
Biskup Radkovský: Svatováclavské pojetí státnosti je v krizi (30.09.2012)
Slovo biskupů k beatifikaci čtrnácti mučedníků (30.09.2012)
Kardinál Carlo Maria Martini a Česko (+ další odkazy) (05.09.2012)
Kardinál Piacenza: Nejvážnějším druhem chudoby je neznalost Pravdy (27.07.2012)
Slovenská nunciatura k odvolání mons. Roberta Bezáka (14.07.2012)
Nový prefekt Kongregace pro nauku víry (04.07.2012)
Konference biskupů Slovenska vydala upozornění o posvátném prostoru (01.06.2012)
Pastýřský list k VII. světovému setkání rodin (11.05.2012)
Slovo biskupů k situaci ve společnosti (09.05.2012)
Povolání, dar Boží lásky (28.04.2012)
Slovo k dnešku (21.04.2012)
Svaté přijímání (06.04.2012)
Velikonoční přání otce Jiřího Mikuláška (04.04.2012)
Jde nakonec o věrnost (30.01.2012)
V síle pravdy a lásky (22.01.2012)
Pastýřský list pro Nový rok 2012 (02.01.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (23.12.2011)
Biskup Cikrle vydává publikaci provázející brněnskými chrámy (30.11.2011)
Páté výročí smrti Mons. Pavla M. Hnilicu, apoštola Panny Marie (06.10.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k roku biřmování 2012 (16.09.2011)
Reakce arcibiskupa Duky k Prague Pride (12.08.2011)
Kard. Schönborn jasně a srozumitelně o církvi a víře (15.07.2011)
Vezměme vážně výzvu otce biskupa (17.04.2011)
Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa (12.04.2011)
Pastýřský list k první neděli postní 2011 (13.03.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011 (06.03.2011)
Prohlášení biskupů k situaci ve společnosti (04.02.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 03. 2017 | 6805 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace