Zajímavé...

Alfons Ratisbonne byl zapřisáhlým nepřítelem Boha i Jeho církve

Byl mužem, jenž bytostně nenáviděl vše katolické a s oblibou se veřejně rouhal. Ale jednoho dne si pro něj osobně přišla Panna Maria a on se stal šiřitelem slávy její i jejího Syna a zasloužil se o oficiální uznání Zázračné medailky papežem. Ten muž se jmenoval Alfons Ratisbonne.

Narodil se 1. května 1814 ve Štrasburku v rodině pohádkově bohatých židovských bankéřů. Židem však byl pouze podle krve, víra předků mu neříkala zhola nic. Nezájem o věci duchovní byl vůbec jeho poznávacím znamením, byl typickým dítětem své doby, klasickým intelektuálem této epochy, v níž ostošest bujely osvícenské bludy, Bůh se stával pouze prázdným a nic neříkajícím pojmem a na věřící se pohlíželo v nejlepším případě se shovívavým úsměvem. Tyto postoje do sebe Alfons nasával prakticky s mateřským mlékem a v deseti letech se z opovržení změnily na nenávist. Tehdy se totiž jeho o dvanáct let starší bratr Teodor obrátil na katolickou víru a později se stal dokonce knězem. Bratrova konverze se pro něj stala spouštěčem až proletářské nenávisti vůči katolictví i Bohu samotnému. Kde mohl, tupil Jej i Jeho věrné, veřejně se rouhal a vystupoval proti církvi. Kněze měl za prolhanou pakáž, co obelhává důvěřivý lid, aby z jejich peněz mohla vést zahálčivý život. Na bratra po jeho vysvěcení nadobro zanevřel a na každém kroku na něj nasazoval. Vyčítal mu mimo jiné, že může za nenávistné slovní i fyzické útoky židovské komunity, jimž musel on i jeho rodina čelit, když Teodorova konverze vešla ve známost.

Mladý Žid Ratisbonne tedy vyrůstá naplněn hněvem a záští, naplněn myšlenkou emancipace svých židovských soukmenovců, kterou však nechápe ve smyslu starozákonním, s vidinou příchodu Mesiáše, nýbrž na bázi materialistické myšlenky židovského osvícenství rovnosti všech se všemi, zejména pak vyhranění vůči křesťanské většině. Po studiích zahajuje kariéru bankéře, užívá si života plnými doušky a vše ukazuje na to, že se stane uznávaným, úspěšným a bohatým mužem. Po otcově smrti (v r. 1830, v roce Teodorova vysvěcení na kněze) přichází nabídka bezdětného strýce, který si mladého liberála oblíbil, aby se stal podílníkem v jeho bance. Zasnubuje se se svou šestnáctiletou neteří Florou, na ženitbu však pro Flořin nízký věk není zatím pomyšlení. Stačilo málo a jeho život by se hnul docela opačným směrem. To by se ovšem na přelomu let 1841 a 1842 nesměl vydat na cestu na Maltu a Blízký Východ. Vyjížděl na ni jako ten, kdo křesťanství považuje za lež, vracel se jako přesvědčený katolík rozhodnutý bránit věčné pravdy i za cenu ztráty vlastního života.

Když 8. 12. 1841 vyplouvali z Marseille do Civitavecchia, zazněly dělostřelecké salvy. Na svou otázku, co se to děje, dostal odpověď: „Víte, pane, dnes je svátek Neposkvrněné Panny Marie, no a dělostřelci střílejí na počest své patronky.“ To mu stačilo. Zasakroval a se zhnuseným výrazem ve tváři odešel do své kajuty. Kapitán se jej otázal, co se děje. „To je hnus! Chtěl jsem se stavit do Říma, ale z těch pánbíčkářských ceremonií mi je zle. Stejně jako z toho proklatého papežova města. Do žádného Říma nepojedu!“

Zvědavost a touha vidět zašlou slávu antického města však přece jen zvítězily a on v Římě zastávku přeci jen učinil a rozhodl se jej projít. Oč dychtivěji pohlížel na takové Koloseum, o to lhostejněji se díval na majestátní věže kostelů. „To je hrozné – Řím, Věčné město a nyní tu vládne ten arcilotr s tiárou na hlavě,“ posteskl si ve svém deníku. Neopomněl navštívit ani židovské ghetto, kde ho poměry, s nimiž se v něm setkal, přiměly svou averzi ke všemu katolickému ještě znásobit. Neodradilo ho to však v odhodlání poznat „Věčné město“ celé. Při jedné pochůzce se rozhodl navštívit svého dávného přítele – Gustava de Bussiéres. Poseděli, zavzpomínali, navzájem se dobírali kvůli svému původu, Gustav jej polovážně, položertem přemlouval, ať se stane protestantem jako on. V jeho domě se setkal i s jeho bratrem Teodorem. To byl katolický konvertita a blízký přítel o. Teodora Ratisbonna, Alfonsova bratra. Když pak měl Alfons před plánovaným pokračováním cesty směr Neapol, ze slušnosti zanesl svému novému známému svou vizitku – to pro případ, že by jej chtěl někdy ve Štrasburku navštívit. Původně ji chtěl předat jen Teodorově majordomovi, ten ovšem neuměl francouzsky, a tak počkal na samotného Teodora, aby se s ním rozloučil. Jeho nový přítel jej srdečně přivítal a na chvíli si sedli, aby se pobavili. Ratisbonne jako vždy lhostejně hovořil o tom, co v Římě viděl, a mezi řečí konstatoval, že možná jen takový kostel Ara Coeli na něm zanechal alespoň jakýs takýs dojem, prý dokonce zapůsobil i na jeho sluhu. „Vidíte, to proto, že to byl katolický kostel,“ poznamenal Teodor. Jenže Alfons odtušil, že možná šlo o duchovní prožitek, rozhodně však ne křesťanský, ježto pro něj jsou všecka vyznání úplně stejná. Teodor na to odpověděl: „Záleží na úhlu pohledu, já si myslím něco jiného. Ale dobře, když si to myslíte, když si myslíte, že jste takový veleduch, že vámi nic nepohne, vezměte si ode mne tuto medailku a noste ji na krku.“ „O co jde?“ zeptal se mladý Žid. De Bussiéres vytáhl zlatou Zázračnou medailku a pověsil ji překvapenému druhovi kolem krku: „Nebojte, nic se vám přece nemůže stát, když jste tak pevný ve svém přesvědčení.“

Alfons byl v rozpacích, ale taktně medailku přijal. Ale Teodor pokračoval: „A ještě něco: Slibte mi, že se budete denně, ráno a večer modlit modlitbu sv. Bernarda: ,Pamatuj, láskyplná Panno Maria‘. Mám však jen tento jeden text, tak si jej doma, prosím, opište a přineste mi ten můj nazpět,“ pojistil se Teodor, aby Alfons s textem modlitby přece jen přišel do styku a nevyhodil jej za rohem do koše. Mladému židovskému bankéři to přišlo tak bizarní, že neodporoval. Uškodit mi určitě neuškodí a kdykoli ji můžu zahodit, řekl si. Ať má radost, kašpar jeden katolický. Navíc to bude pikantní historka do mého cestovního deníku: kdo by to byl řekl – stanu se katolickým apoštolem, ušklíbl se.

Teodor ještě téhož večera zašel za svým otcovským přítelem, hrabětem de Laferronaysem, aby jej požádal o modlitbu za Alfonse. „Víte, já přímo cítím, že se obrátí,“ řekl. „Teodore, slibuji ti, že se za něj budu modlit a už nyní ti povídám – on se opravdu obrátí,“ prohlásil starý hrabě. Nazítří šel hrabě na mši sv., kde se podle svého slibu za obrácení zapřisáhlého nevěrce modlil. Večer pak skonal.

Z náhlého popudu odložil Alfons o pár dní svůj odjezd a kromě prvního večera se dokonce snažil poctivě plnit svůj slib – Bernardovu modlitbu odříkával a za chvíli mu nešla z hlavy, což mu dost vadilo, poněvadž alergie na vše křesťanské v něm rostla den ze dne.

Teodor de Bussiéres se nazítří rozhodl provést Alfonse Římem. Navštěvoval s ním katolické chrámy a ukazoval mu nádheru jejich interiérů. Tomu se ovšem nic nelíbilo a například takové obrazy mučedníků se mu přímo hnusily. Nedovedl pochopit, jak může někdo obětovat život kvůli chiméře. Neopomněl svého přítele popíchnout: „Chápu, oč vám jde, když mě taháte do těch vašich kostelů. Ale nemyslete si, že mě obrátíte. Zůstanu, jaký jsem.“ Teodor mu opáčil: „Víte, já jsem přesvědčen, že se už brzy obrátíte. Bůh si vás přitáhne k sobě, i kdyby měl kvůli tomu poslat anděla z nebe, ale přitáhne si vás k sobě,“ řekl v okamžiku, když v kostele sv. Jana Lateránského přicházeli ke Svatým schodům, po nichž kdysi přicházel Ježíš k Pilátovi a jež byly z Jeruzaléma přivezeny sem do Říma. A hlasitě, aby to jeho nevěřící druh slyšel, pronesl: „Vítejte, Svaté schody, vedle mne jde Izraelita, který vás co nevidět bude stejně zbožně vítat jako teď já.“ Alfons se tomu upřímně zasmál. „No, smát se můžete,“ řekl mu Teodor, „ale jsem pevně přesvědčen, že brzy po těchto schodech budeme vystupovat po kolenou společně.“ Nato se rozešli.

V den svého odjezdu si Ratisbonne domluvil se svým přítelem schůzku na Španělském náměstí. Chtěl se s ním rozloučit – tentokrát už definitivně. Potkal ho, jak jede do kostela sv. Ondřeje delle Fratte, kam jel zařizovat záležitosti spjaté s pohřbem hraběte de Laferronayse. Teodor Alfonse vyzval, ať se k němu přidá a počká na něj v útrobách chrámu, zatímco on bude v sakristii vyřizovat potřebné formality. Alfons svolil. Byl čtvrtek 20. ledna 1842, krátce před polednem.

Zatímco de Bussiéres byl v sakristii, jeho mladý židovský přítel v mezičase čekání bloumal kostelem a chladně a bez zájmu obhlížel výzdobu. Když se však de Brussiére zhruba po deseti minutách vrátil, nikde jej neviděl. Prošel celou svatyni a až v boční kapli sv. Archanděla Rafaela spatřil schoulenou klečící postavu s dlaněmi přitisknutými k obličeji. Když přišel blíž, poznal v ní Alfonse. Promluvil na něj: „Alfonsi!“ ale ten nic. „Alfonsi! Slyšíte, Alfonsi!“ Zatřásl jím, pak ještě jednou, začal na něj volat, ale ten stále nereagoval. Zvedl mu hlavu a oddělil mu dlaně od tváře. Ta byla celá zalitá slzami, na Alfonsových rtech byla přitisknutá Zázračná medailka a sám Alfons se mírně chvěl. „Já ji viděl,“ řekl hlasem jak z jiného světa. „Koho?! Koho jste viděl?!“ „Ji!“ odvětil. „Ach, jak se za mne musel modlit,“ hlesl. Teodora ovanula posvátná bázeň, která ještě vzrostla, když z přítelových slov uslyšel: „Dělejte si se mnou, co chcete, vezměte mě, kam chcete, poslechnu vás na slovo.“

Teodor vzal přítele v tušení, že se právě stává svědkem něčeho velkého, k sobě domů, aby si tam odpočinul. Tam Alfons zajíkavě pronášel: „Ach, jak jsem šťastný! Šíleně šťastný! A jak nešťastní jsou mí bratři. Za nic na světě už nemůžu žít bez křtu, ani jednu minutu. Já toužím, bytostně toužím po křtu a je mi jedno, jestli mě pak roztrhají na kousky. Ó Bože, jak toužím být pokřtěn!“ „Co se stalo?“ zeptal se ho Teodor konečně. „To vám nemůžu říct, to můžu říct jen na kolenou knězi. Nikomu jinému!“ Teodor jej tedy zavedl k jezuitovi, o. Villefortovi, na nějž ještě před pár dny vykřikoval mladý Žid nejapné poznámky. A jemu Alfons vkleče vyznal toto:

„Byl jsem v tom malém kostelíku takřka sám. Žádné z uměleckých děl, co tam všude kolem byly, mne nijak neupoutalo, prostě jsem se jen zcela bezmyšlenkovitě rozhlížel kolem sebe. Pamatuji si jen černého psa, který přede mnou poskakoval. Náhle zmizel i ten pes, co pes, celý kostel najednou zmizel. A já neviděl nic, vůbec nic, přesněji řečeno, ach můj Bože, viděl jsem jen jedno jediné!!! Celý prostor zahalila tma a veškeré světlo se koncentrovalo na jediné místo v kapli. Podíval jsem se tím směrem a na oltáři stála ona sama, nejsvětější Panna Maria – tak vznešená, tak… tak nádherná a přesladká… stála tam plná milosti, ach… Měla roztažené ruce v nevyslovitelně krásném gestu lásky a odpuštění a z těch rukou vycházely paprsky nejjasnějšího světla. Vypadala jak na té medailce. Pokynula mi, abych přistoupil a poklekl. Tomu nešlo, nešlo odolat! Padl jsem na kolena tak, jak jsem byl, zkoušel jsem se na ni dívat, ale nebyl jsem s to snést její nádheru a svatost. Přesto jsem však všemi póry těla zcela zřetelně cítil její přítomnost. Nejsvětější Panna neřekla ani slovo, přesto jsem v tom jednom jediném okamžiku pochopil vše – žalostný stav, v němž jsem se nacházel, spoušť, jakou ve mne způsobil hřích a krása katolické víry. Pochopil jsem vše, ale jak mám vyjádřit něco, co je nevyjádřitelné?! Každý pokus o popis by byl znevážením té nádherné nevyslovitelné pravdy. Byl jsem tam, klečel jsem na zemi, plakal jsem, byl jsem, byl jsem naprosto bezvládný, dokud mě pan de Bussiéres neprobral. Vůbec jsem nedokázal odpovídat na jeho otázky. Pak jsem stiskl medailku, kterou jsem měl na krku, a políbil jsem vroucně vyobrazení Nejsvětější Panny, z nějž vyzařovalo tak láskyplné světlo, že nenacházím slov, abych to mohl popsat… Ano, to byla ona! Ona! Nevěděl jsem, kde to jsem, nevěděl jsem, kým jsem, zda jsem Alfons nebo třeba někdo jiný. Ta změna ve mně byla taková, že se ze mne stal úplně nový člověk. Z duše mi vytryskl tak nadšený výkřik radosti, že… Cítil jsem, jak z mých očí spadla rouška… Ne jedna, ale několik roušek, které mi až dosud bránily vidět. A najednou mizely jedna po druhé, jako když mizí sníh pod paprsky slunce, jako když pod nimi náhle roztaje led. Vím jen jedno: když jsem vstupoval do kostela, všechno jsem ignoroval. Když jsem z něho vycházel, viděl jsem všechno naprosto jasně.“

Zčistajasna byl Ratisbonne neochvějně, bezmezně, více než stoprocentně přesvědčen o pravdivosti katolické víry. Zopakoval, že má jednu jedinou touhu – nesmírně, bytostně chce být pokřtěn. O. Villefort neseznal v jeho slovech nic pochybného, dovolil mu svědčit o oné události veřejně. Prvního, koho na ulici potkal, byl jeho známý jménem Human. Když se mu Alfons pln nadšený svěřil, že je z něj katolík, a v euforii začal chválit Boha, myslel si Human, že se pomátl. Vždyť ještě před několika desítkami minut spolu seděli v kavárně, nezávazně spolu debatovali o všem možném a tento mladý Žid podle svého zvyku ostentativně dával najevo svou nudu a pohrdání. Až když jej Alfons spravil, co právě prožil, Human pochopil. Stalo se něco zázračného. To pochopil i generální představený jezuitů, k němuž ho vzal o. Villefort. Generál byl obezřetný a Ratisbnonovi řekl, že s sebou takováto milost ponese v budoucnu též velký kříž a jal se mu předčítat vybrané pasáže z Kempenského Následování. Ratisbonne jej požádal, aby mu tento text poskytl k celoživotnímu rozjímání. Požádal též, aby mohl celou noc dlít v modlitbách u katafalku s rakví zemřelého hraběte Laferronnayse, ale bylo mu povoleno jen pár hodin. I za ty byl nesmírně vděčný.

Obrácení mladého Žida bylo prvotřídní senzací. Tu nešlo o nějakého řadového podomního obchodníčka z ghetta, ale o zámožného francouzského bankéře, velkou naději liberálů a svobodných zednářů v jejich proticírkevním boji, člověka nesnášejícího vše, co na sobě mělo znamení Kristova kříže. „Celou svou svobodu odevzdávám Pánu. Zasvěcuji Mu svůj život, abych sloužil církvi… pod ochranou Panny Marie,“ prohlásil. Papež Řehoř XVI. proto osobně vyslal o. Geberta, předního dobového teologa a znalce Písma, aby se s ním setkal. A tento kněz byl doslova fascinován mimořádnými znalostmi čerstvého konvertity o věcech božských. Hovořil o nich s naprostým přehledem a netajenou vroucností. Jak je to možné? Vždyť nikdy předtím žádnou duchovní knihu nečetl, všemu křesťanskému se vysmíval a haněl to, neznal ani Starý zákon a najednou tu rozmlouval o věcech, jež byly těžko rozlousknutelným oříškem pro řadu věhlasných teologů, a to dokonce s takovou grácií, s takovou znalostí problematiky, že až mrazilo v zádech. Když pak spolu dleli na adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí, řekl mu Ratisbonne, že si vůbec nedokáže představit, co jako nepokřtěný prožívá při pohledu na Krista v Eucharistii. O svém prožitku z kostela sv. Ondřeje delle Fratte odmítal hovořit v nepřítomnosti kněze – tentýž člověk, co ještě před několika málo dny kněze veřejně tupil a urážel je.

Zatímco v římských ulicích se odehrával karneval, on se v tichu jezuitského kláštera připravoval nejspíše ke křtu. K tomu došlo 31. ledna v jezuitském kostele Il Gesú, narvaném doslova k prasknutí. Nikdo si nechtěl nechat ujít příležitost, až papežův vikář, kardinál Mezzofanti, pronese ona nádherná slova „Ego te baptisto.“ Alfons dostal při křtu jméno Maria, během obřadu svíral v sevřené dlani růženec a při Proměňování plakal. Celý akt působil tak silným dojmem, že i Alfonsovi protestantští přátelé, kteří se ze zvědavosti dostavili, klečeli a byli skrz naskrz proniknuti dojetím. Zpráva o zázračném obrácení a křtu nedávného rouhače proletěla celou Evropou, ba celým světem. Z úst do úst se neslo vyprávění o tom, co se v onen lednový čtvrtek událo v jednom z římských chrámů. Na základě tohoto obrácení došlo záhy k četným konverzím po celém světě, Boží milost zasáhla prostřednictvím obrácení jednoho člověka srdce mnoha jiných.Alfons Maria Ratisbonne později napsal: „Kdyby mi ono ráno 20. ledna 1842 někdo řekl: ,Ty, pyšný žid se staneš katolíkem‘, měl bych ho za největšího blázna na světě… Kdyby mi někdo v okamžiku, kdy jsem vstupoval do kostela sv. Ondřeje – bylo to v poledne –, řekl: ,Za čtvrt hodiny se budeš klanět Ježíši Kristu, svému Bohu a Pánu, budeš ležet v prostraci v tomto chudém kostelíku a budeš se bít v prsa u nohou kněze v jezuitské koleji, kde prožiješ masopust, aby ses připravil na křest, za čtvrt hodiny budeš ochoten obětovat se pro katolickou víru, zřekneš se světa, svých zálib, svého majetku, své cti, přátel, své slibně se rozvíjející kariéry, zřekneš se i lásky své rodiny, respektu svých přátel, vážnosti u Židů a nebudeš mít zájem o nic jiného než sloužit Ježíši Kristu a nést Jeho kříž až do smrti‘, říkám, že kdyby mi nějaký prorok toto předpověděl, měl bych za to, že není bláznivějšího člověka, než je tento: snad jen takový, který by něčemu tak šílenému, tak bláznivému věřil. A přece toto bláznovství je dnes mou moudrostí a mým štěstím. Co jsem z toho kroku mohl získat, jaký jsem z toho mohl mít prospěch? Byl jsem přece bohatý Žid z rodiny, která se zřekla mého bratra, jenž se stal knězem, měl jsem navíc dědit po svém bohatém strýci, měl jsem se ženit, měl jsem před sebou zářnou kariéru! Co mě k tomu přimělo? Čtení katolických knih? Žádné jsem se nikdy ani nedotknul! Rozhovory s katolickými přáteli? Já žádné neměl! Pronásledoval jsem svého bratra a vůči křesťanské víře jsem byl nastaven výhradně nepřátelsky! Nebo to Řím a jeho památky na mne tak zapůsobily? Vždyť já v římském ghettu vzplanul ke křesťanství ještě větší nenávistí! Nebo mě snad chcete obvinit ze samolibosti, že na sebe chci upoutat pozornost?! Ne! Důvod mého obrácení má jen jedno jméno – Maria!“

Velkou radostí byla Alfonsova konverze pro jeho bratra – kněze. Obrovskou, nevyslovitelnou. Kolik modliteb na tento úmysl za ta léta k Bohu vznesl… Alfons mu ještě z Říma napsal dopis, v němž ho vyzval, aby zprostředkoval židovským dětem výuku křesťanství a koupil dům, kde by tato výuka probíhala. Teodor měl zprvu pochybnost, věděl o celé řadě Kongregací či církevních spolků, jež měly jepičí život. Vrhl se na kolena a odevzdal to Nejsvětější Panně: „Učiním, cokoli mi řekneš. Pokud jsi dala Alfonsovi to vnuknutí ty, dej mi znamení. Pošli mi jedno jediné židovské dítě a já budu vědět, že je od tebe.“ Večer pak četl dopis zpovědníka sv. Kateřiny Labouré o. Aladela, kde jej dotyčný páter žádal, aby se ujal dvou dětí těžce nemocné Židovky. Otec Teodor věděl – byly od ní. Založil Kongregaci Panny Marie Sionské, jejíž členky zasvětily svůj život obrácení židovského národa.

To už byl Alfons v jezuitském semináři v Římě. 24. září 1848 byl v Laval vysvěcen na kněze. Už čtyři roky po vysvěcení (1852) uposlechl Božího hlasu a požádal generála jezuitů otce Roothaana o povolení vystoupení z řádu, aby se odteď mohl po boku svého bratra Teodora plně věnovat práci na spáse svých židovských soukmenovců. Otec Roothaan mu to povolil, poznal, že jde o hlas živého Boha, čímž ale úzká spolupráce jezuitů bratří Ratisbonnových nekončila. Ostatně, Teodor se při sepisování vnitřních pravidel Kongregace inspiroval těmi ignaciánskými.

Alfons spolu s několika kněžími založil mužskou odnož Kongregace – r. 1855 byla pod názvem Kongregace kněží Panny Marie Sionské potvrzena. Rozhodl se najít místo pro stavbu kláštera přímo v srdci židovství – ve svatém městě Jeruzalémě. Sám latinský patriarcha si přál, aby zde Kongregace začala působit. Alfons za značnou sumu zakoupil Praetorium (peníze sháněl po celé Evropě), v němž Pilát ukázal Židům zbičovaného Spasitele a následně odsouzen k trestu smrti ukřižováním. Nazval tento dům „Ecce Homo“ a ono místo vyčlenil pro kapli – ta byla r. 1902 povýšena na baziliku. V Jeruzalémě založil školu a internát pro děti všech vyznání. Když v r. 1860 vypukl tzv. Libanonský konflikt, při němž muslimští Drúzové pobili tisíce křesťanů žijících v Sýrii a vypálili na šedesát křesťanských vesnic, běhaly po ulicích rázem stovky sirotků. Otec Ratisbonne obratem zřídil tři velké sirotčince a peníze na ně sháněl opět po celém kontinentě, který neúnavně projížděl křížem krážem. Kvůli informovanosti veřejnosti o činnosti Kongregace začal vydávat ročenku „Anály misie Kongregace Panny Marie Sionské ve Svaté zemi“. Významnou pomocí mu bylo Arcibratrstvo křesťanských matek, fungující ve Francii, jehož duchovním otcem byl P. Teodor Ratisbonne a jejíž bohatší členky si adopcí na dálku osvojovaly mnohé jeruzalémské sirotky.

V lednu r. 1884 Teodor zemřel ve svém pařížském bytě. Alfons jej na věčnost následoval za čtyři měsíce. Onemocněl, svůj život nabídl Bohu za spásu Izraele a za několik dní nato zemřel obklopen svými sirotky. Na náhrobek si nechal vytesat tento nápis: „Narodil jsem se jako hříšník, ale chci vyprávět o velkém milosrdenství nejsvětější Marie vůči mně.“

Kostel sv. Ondřeje delle Fratte byl papežem Piem XII. r. 1942 povýšen na baziliku a r. 1960 jej Jan XXIII. prohlásil kostelem kardinálským. 29. 4. 1918 zde svou primiční mši svatou sloužil sv. Maxmilián Maria Kolbe. R. 1894 schválil Lev XIII. přídomek „Zázračná“ pro medailku, která hrála tak velkou roli v obrácení mladého židovského ateisty jménem Alfons Ratisbonne, a ustanovil 27. listopad jako den, kdy se má v celé církvi připomínat darování Zázračné medailky. Alfonsův prožitek v kostele sv. Ondřeje delle Fratte uznal již 3. 6. 1842 Řehoř XVI. za obrácení zázračné, k němuž došlo na přímluvu Panny Marie.

Libor Rösner

Zpracováno podle:

http://www.katolik.pl/index1.php?st=artykuly&id=1409

http://www.ultramontes.pl/nawrocenie_ratisbonne.htm

http://www.marypages.com/ratisbonnePolish.htm

http://partenos.nowyekran.pl/post/41631,zyd-mason-i-to-jeszcze-bankier-nawrocony-na-katolicy

Risso Paolo, Alfons Maria de Ratisbone, Světlo č 40, 2005, s. 9-10.

Kindlerová Anežka, Bratři Teodor a Alfons Ratisbonnovi, Te Deum č. 1, 2011, s. 44-57.

Převzato z immaculata.minorite.cz,
článek vydaný 18.3.2012 naleznete zde.

@@@@

Immaculata

Časopis si můžete objednat:
Na adrese:


Konvent minoritů v Brně
Minoritská 1
602 00 Brno

Na telefonním čísle:

tel: 542 215 600
(Po-Pá 8:30-12:30, 14:00-15:30)

Pomocí objednávkového formuláře

Číslo našeho účtu:
(Nové!)
7498984001/5500
50013424/6200
(Dary z ČR)

Dary ze Slovenska:
č.ú.: 4060015034/3100
Dary ze zahraničí (kromě Slovenska): IBAN: CZ1555000000007498984001
časopis Immaculata

Sdílet

Související články:
Sv. Maximilián M. Kolbe: Naše válka (29.01.2023)
Poutě do Međugorje 2023 (22.01.2023)
MARIE – ŽIVÁ FORMA BOHA (18.01.2023)
Matka Boží - nejdůležitější činitel ekumenické jednoty (18.01.2023)
Panna Maria, vznešená Matka Boží i pečlivá matka naše (02.01.2023)
Vzniklo české centrum Medjugorje, z.s. (26.12.2022)
Neposkvrněné početí Marie – akt lásky Nejsvětější Trojice (25.12.2022)
Maria je veliký příklad pro nás všechny (15.12.2022)
KŘESŤANA MŮŽE VYCHOVAT POUZE TA, KTERÁ VYCHOVALA KRISTA. (11.12.2022)
Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu (Pius IX.) (09.12.2022)
Vladyka Milan: SVÁTEK NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ (08.12.2022)
Aktuálně: Neposkvrněné Početí Panny Marie (církevní svátek 8. prosince) (08.12.2022)
Koho se démoni nejvíc z lidí bojí? (08.12.2022)
Hodina milosti pro svět - 8. prosinec 12-13 hod. (doplněno o videa) (08.12.2022)
Neposkvrněné početí Panny Marie - nebiblická nauka? (08.12.2022)
Zázračná medaile: Kaple v Paříži udělala na Jana Pavla II. obrovský dojem (27.11.2022)
Zázračná medaile: musí se šířit (27.11.2022)
„Nešťastníku, zranil jsi svatou Pannu!“ (25.11.2022)
Prožijte 365 dní s Marií (24.11.2022)
PŘEDSTAVENÍ NEJSVĚTŠÍ PANNY MARIE V CHRÁMU (21.11.2022)
Matka bolestná - těšitelka duší v očistci / přislíbení těm, kteří budou uctívat její utrpení (15.11.2022)
POD TVOU OCHRANU SE UTÍKÁME (31.10.2022)
18. říjen: Milion dětí se modlí růženec, připojte se k nám i vy! (17.10.2022)
Mariini bojovníci - v polské Bydgošti proběhlo Celostátní setkání Wojowniků Maryi se zastoupením z České republiky (10.10.2022)
Svěcení a otevření Capelinhy v Koclířově (09.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 2. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta (06.10.2022)
Neposkvrněná a její medaile, úvod: Zázračná medaile a jiné medaile (05.10.2022)
Bylo to jako Mariin podpis (03.10.2022)
Panna Maria je naší Matkou, proč to stále nechápete? (15.09.2022)
Prožívejme bolest s Pannou Marií (15.09.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 3. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně (12.09.2022)
Panna Maria - proč se zjevuje a chce, abychom se modlili právě 13.? (12.09.2022)
Mariini bojovníci v ČR (12.09.2022)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE (08.09.2022)
8. září: Církevní svátek Narození Panny Marie (08.09.2022)
V roce 1920 Matka Boží zachránila Evropu (26.08.2022)
Bojovat za královnu (Marii) znamená bojovat za krále (Ježíše) (22.08.2022)
SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE (22.08.2022)
PROČ ĎÁBEL NENÁVIDÍ PANNU MARII? (20.08.2022)
Srpen: Měsíc zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (14.08.2022)
P. Piotr Glas: Matka, která nás dovede do nebe, je Panna Maria (video + text) (14.08.2022)
Z myšlenek sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii (14.08.2022)
Sv. Maxmilián Maria Kolbe (14.08.2022)
Zaslíbení prvních sobot v měsíci (doplněno) (06.08.2022)
P. Peter Šimko: O co bychom přišli, kdybychom Pannu Marii ve svém životě vynechali? (29.07.2022)
Nová kniha - Pod ochranným plášťom Márie (27.07.2022)
Slavnost Panny Marie Karmelské (17.07.2022)
Když i DVĚ VĚTY řeknou mnoho... (16.07.2022)
TŘI drobnosti o NÁVŠTĚVĚ PANNY MARIE... (03.07.2022)
Mariánské poutní místo Humberk (02.07.2022)
Kytice modliteb májové Panně Marii (16. - 31. květen) (30.05.2022)
Novéna k Duchu Svatému s Pannou Marií (27.05.2022)
RADUJ SE NEBES KRÁLOVNO, ALELUJA! Několik rad, jak uctívat Přeblahoslavenou Pannu Marii: (27.04.2022)
NEJSTRAŠNĚJŠÍM NEPŘÍTELEM ĎÁBLA, JAKÉHO KDY BŮH USTANOVIL, JE PANNA MARIE, JEHO SVÁTÁ MATKA (26.04.2022)
Démoni: Marně jsme otřásali vírou Marie (19.04.2022)
Chceš pomoct Marii? Exorcista ukazuje jak (19.04.2022)
Panna Maria přislibuje 16 mocných milostí všem, kteří uctívají Jejích 7 bolestí (05.04.2022)
Svátek Zvěstování Páně - vhodný čas k zasvěcení se Panně Marii (17.03.2022)
Trojí poučení z Lurd (11.02.2022)
P. Maria donu Gobbimu o svém Neposkvrněném Početí (10.02.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 6. díl: První filipínská růžencová revoluce r. 1986 (26.01.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 44: Velká moc Panny Marie: Auto shořelo a hasiči objevili něco „nadpřirozeného“ (20.01.2022)
MARIA JAKO "BFF" - nejlepší přítel (16.01.2022)
Úcta k Bohorodičce - Mariino božské mateřství pozvedlo důstojnost všech matek (01.01.2022)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (1. část) (31.12.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 43: Panna Maria z Guadalupe zachránila Mexiko před epidemií (25.12.2021)
Památka Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a zjevení P. Marie v Guadalupe (9. a 12. 12.) (09.12.2021)
P. Dominik Chmielewski - Probuďte se, tohle je poslední šance!, video - 2.část (03.12.2021)
Poutní slavnost u mariánského sloupu v Praze (01.12.2021)
P. Dominik Chmielewski - Probuďte se! Toto je poslední šance, video - 1. část (01.12.2021)
Zjevení, Tajemství, Varování - realita naší doby (24.11.2021)
Maria je naše máma a Matka církve. Jak spolupracujeme s Marií? Bereme si k srdci Mariina slova? (Video a jeho přepis) (21.11.2021)
Požehnaná mezi ženami, a přitom plná bolestí (18.09.2021)
Sedm bolestí Panny Marie (a kdy jsme jí podobní) (15.09.2021)
BOLEST MATKY - Fatimská sobota (04.09.2021)
P. Elias Vella: Maria jako charisma (30.08.2021)
Záhadná žena na nebi v Knize zjevení (22.08.2021)
PANNA MARIA KRÁLOVNA (22.08.2021)
Kázání prof. Petra Piťhy na slavnost Nanebevzetí Panny Marie (18.08.2021)
Nakladatelství Flétna: Kniha Mariánský sloup v Praze (Zvýhodněná nabídka) (12.08.2021)
Socha Panny Marie - Šaštín. + Mikulčice - Morava (Česko&Slovensko bylo varované. poslechne to někdo? (26.07.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 41: 9 zázraků Škapulířské Panny Marie (16.07.2021)
Karmelitánský škapulíř (16.07.2021)
Tip na knihu: Žaltář k Matce Boží @ Pochvalná řeč o přesvaté Bohorodičce (12.06.2021)
Dvě srdce na medaili (11.06.2021)
Modlitební den u Panny Marie, matky všech národů dnes, tj. 22.5. 2021 (22.05.2021)
Co je odevzdání se Marii? (13.05.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 12 díl: Kazaňská madona a obrat na východní frontě Druhé světové války (10.05.2021)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 2) (10.05.2021)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 1) (07.05.2021)
Panna Maria vysvětluje modlitbu Zdrávas (25.04.2021)
'BOŽE, OBĚTUJI TI PLAMENNÝ ŽÁR LÁSKY NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE ZA TUTO DUŠI' (11.04.2021)
Zázračný pramen v Dobré Vodě u Kdousova (31.03.2021)
P. Dominik Chmielewski: Proč si vybrat Marii? (29.03.2021)
P. František Trstenský: Bůh vždy překvapí (Slavnost Zvěstování Páně) (24.03.2021)
Video: Panna Maria je nejkrásnější a nejlehčí cesta k Ježíši. Proto naslouchejme Jejímu volání a nechme se Jí vést k Ježíši. (22.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 36: Můj bratr se měl narodit postižený. Panna Maria z Guadalupe pomohla (22.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 35: Jak Panna Maria růžencová zachránila Filipíny (21.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 34: Ve službách Panny Marie, která vyhrává všechny Boží zápasy (14.03.2021)
Z Modré knihy: Svěřte se do mocné ochrany sv. Josefa! (14.03.2021)
Zasvěcení se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Panny Marie (17.02.2021)
Maria je mým světlem ve tmě + Zdrávas, hvězdo moří (lidový hymnus) (15.02.2021)
Exorcista v Atlantě měl údajně 3 vidění Panny Marie, která tmavou látkou zatemňovala zem (27.01.2021)
Luteránský generál s obrazem Panny Marie (17.01.2021)
„Nebeská hudba“ na plášti Panny Marie Guadalupské (04.01.2021)
Neposkvrněné početí Panny Marie - 8 věcí, které byste měli o něm vědět (21.12.2020)
Mexiko: Zasvěcení Guadalupské Matce Boží (08.12.2020)
8. prosince: Hodina milosti (12.00-13.00) (07.12.2020)
Neposkvrněné početí Panny Marie (07.12.2020)
Neposkvrněná Panna Maria: Tajemství Boží lásky k lidstvu (8. prosinec) (07.12.2020)
Ďábel velebí Neposkvrněné početí (07.12.2020)
Život prožívaný v Marii + modlitba zasvěcení mateřského lůna Matce Boží (28.11.2020)
"Naše Paní ze Skalistých hor": zázračný příběh a 27 metrová socha Panny Marie v Montaně (27.11.2020)
V této době nákazy koronavirem šiřme Zázračnou medaili (26.11.2020)
Tajemná žena z podobenství o ztracené minci - Velitelka pro speciální úlohy (16.11.2020)
Dát smysl lidskému utrpení (+ modlitba) (14.11.2020)
Úloha Matky všech národů v těžkých časech (26.10.2020)
Kázání otce Martina Höniga o růženci - (video) (07.10.2020)
Zjevení v italském Trevignano Romano (29.09.2020)
Prázdnotu se snažíme zaplňovat věcmi (24.09.2020)
5 důvodů, proč nosím zázračnou medaili - a proč byste to měli také vyzkoušet! (21.09.2020)
O Sedmibolestné Panně Marii (14.09.2020)
Moc jména Panny Marie (11.09.2020)
Erik Dujava: Maria, Matka Boží: Jak mohla (ne) obyčejná žena porodit věčného Boha? (08.09.2020)
P. Dominik Chmielewski - Vítězství Marie, nové Jaro Církve (video) (07.09.2020)
Úvod k ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠOVI PROSTŘEDNICTVÍM PANNY MARIE (03.09.2020)
P. Ján Krupa: 15. srpen - svátek - Nanebevzetí Panny Marie nemá biblický základ, je součástí církevní tradice   (15.08.2020)
Tělesné nanebevzetí Panny Marie (15.08.2020)
Promluva sv. Maxmiliána M. Kolbeho v Osvětimi (13.08.2020)
Informace pro veřejnost - požehnání mariánského sloupu v Praze + Možno sledovat i na TV NOE (13.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 8. díl: Záchrana katolických kněží v Hirošimě (08.08.2020)
Panna Maria, Královna Libanonu (05.08.2020)
Eucharistické procesí s odprošováním; zasvěcení se Panně Marii - Libanon neztrácí čas (05.08.2020)
Chlapec a Panna Maria (aneb Matka Boží v srdci budoucího kněze) (02.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 27: *Matka Boží nám pomáhá *Jak nás Ježíš a Maria chrání? (2 příběhy) (25.07.2020)
Panna Maria Matka Ticha (13.07.2020)
Zlomená Panna Maria v odpadovém koši udělala zázrak (09.07.2020)
Matko Boží jdi první a já tě budu následovat (02.07.2020)
Vítězství přijde skrze Marii (26.06.2020)
Mariánský sloup: Panna Maria po 102 letech znovu ochraňuje Pražany (20.06.2020)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 3) (18.06.2020)
Matka Boží je univerzální matkou, i pro protestanty (18.06.2020)
Dr. Radomír Malý: Sloup smíření, nebo rozdělení? (09.06.2020)
Stanislav Běhal: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – mýty a fakta (09.06.2020)
Silné svědectví kněze a exorcisty - Piotr Glas (PL) (09.06.2020)
Je mariánska úcta biblická? 1/2 (09.06.2020)
Je mariánská úcta biblická? 2/2 (09.06.2020)
Dr. Radomír Malý: Praha se rozzářila: Mariánský sloup znovu stojí! Čtvrtstoletí bojů a modliteb. (08.06.2020)
Živě: Vztyčení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Sledujte dokončení stavby (04.06.2020)
Matka Boží a modlitba jednoduché ženy (01.06.2020)
O. Peter Glas: Bojujme o duše s Pannou Marií (video) (01.06.2020)
Májová pobožnost ve Vranově nad Dyjí (28.05.2020)
Panna Maria - Pomocnice křesťanů (25.05.2020)
K Marii voláme ... (25.05.2020)
Maria v životě papeže Jana Pavla II. (22.05.2020)
Duchovní kytice pro Neposkvrněné Srdce Panny Marie (05.05.2020)
S důvěrou se svěřme pod ochranu Panny Marie Zázračné medaile (02.05.2020)
Biskupové Kanady a USA obnoví mariánské zasvěcení svých zemí (01.05.2020)
Dokument o zjevení Matky všech národů (30.04.2020)
Po přijetí stovek žádostí svěří biskupové Itálii do rukou Panny Marie (24.04.2020)
Muslimský guvernér v Saúdské Arábii doporučuje bojovat proti viru Covid 19: Obraťte se na Pannu Marii. (24.04.2020)
Biskupové obou Amerik zasvěcují svou zemi v době pandemie Panně Marii Guadalupské (20.04.2020)
Španělská policie přinesla ikonu Matky ustavičné pomoci do nemocnice (19.04.2020)
Obraz Panny Marie (14.04.2020)
Současná celosvětová pandemie vyvolává vlnu zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (31.03.2020)
Mariánský sloup - vyhlášená sbírka, její důvod + jak pokračuje stavba (26.03.2020)
Pravda o Mariánském sloupu: Symbol poroby nebo manipulace dějin (video) (12.03.2020)
Obnova mariánského sloupu v srdci Prahy: katolíci patří k českému národu (01.03.2020)
Piráti odmítli odpustit poplatek milion korun za Mariánský sloup. Zřejmě vznikne veřejná sbírka (01.03.2020)
Stavba Mariánského sloupu začala (foto + video) (17.02.2020)
Lurdy - 11. únor 1858: Zjevení Panny Marie - Neposkvrněného Početí (10.02.2020)
První soboty v měsíci. Úcta k Neposkvrněnému srdci Panny Marie (01.02.2020)
Jan Paluska: Žumpa a fakta (vyvrácení argumentů odpůrců Sloupu) (31.01.2020)
Nebeská advokátka (27.01.2020)
Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí byla schválena (25.01.2020)
Karol Dučák: Triumf mariánské cesty ekumenismu návratu (22.01.2020)
Mariino božské mateřství (06.01.2020)
Jste unavená z mateřství? Rozčiluje vás vaše manželství? Pius XI. zavedl svátek Bohorodičky právě pro vás (30.12.2019)
Co nám o Marii říká titul "Matka Boží"? (30.12.2019)
Tvář Panny Marie Guadalupské nepřestává udivovat - vyzařuje zároveň 'radost' i 'smutek' (11.12.2019)
Dokumentární film: Zjevení Panny Marie v Mexiku - Guadalupe - zázračný obraz (11.12.2019)
"Plná milosti" je nové jméno, které Bůh dal Marii (10.12.2019)
P. František Trstenský: Maria, pokorná Pánova služebnice (09.12.2019)
Neposkvrněné početí a redemptoristé (09.12.2019)
O Mariině trvalém panenství (a Ježíšových bratřích a sestrách) (07.12.2019)
Neposkvrněná a její medaile, 2. kapitola: Zjevení (27.11.2019)
Panna Maria, po Kristu nejvyšší a nám nejbližší - úvaha o tajemství P. Marie podle konstituce Lumen gentium (15.10.2019)
Národní pouť k sedmibolesté Panně Marii v Šaštíně (03.10.2019)
Jak můžeme nejlépe uctívat Pannu Marii? (01.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 17: Zázračné obrácení Bruna Cornacchiolyho - muže, který chtěl zabít papeže (01.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 16. díl: Texaský kněz zázračně přežil střelbu s růžencem v rukou (18.09.2019)
Změnila děsivý rozsudek: "Peklo navěky!" (25.08.2019)
Fatima v přímém přenosu (+ k-tv - LIVE STREAM) (13.08.2019)
Bůh s námi počítá - zamyšlení ke svátku Nanebevzetí Panny Marie (13.08.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 15: Zjevení Panny Marie zachránilo životy před nejsmrtelnějším požárem v amerických dějinách (02.08.2019)
"Maria, naslouchající, dotazující se a souhlasící" (+ Život Cirkvi vo svete 30/2019) (27.07.2019)
Proč postavit mariánský sloup na Staroměstském náměstí (10.07.2019)
Co Královna Karmelu slíbila, opravdu platí (09.07.2019)
Kalich je zpět, Mariánský sloup na obnovu stále čeká (28.06.2019)
Zamyšlení - František Schildberger: Mariánský sloup (18.06.2019)
15. 6. 2019 - Staroměstské náměstí - smírná modlitba (11.06.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 14: Vlna cunami se zastavila (+ Nejúčinnější ochrana před tsunami zla + modlitba) (08.06.2019)
Katolíci se v duchovním boji musí zcela spolehnout na Marii (06.06.2019)
Mariiny datle – Maria jako ústřední postava křesťansko-islámského dialogu (05.06.2019)
Na Staroměstském náměstí započala obnova Mariánského sloupu (30.05.2019)
Květen – měsíc přislíbení (22.05.2019)
Učme se denně hledat útočiště u Matky (06.04.2019)
Mariánské zasvěcení: ochrana před hříchem a zlem (24.03.2019)
Setkání Rytířstva Neposkvrněné v Mohelně - přednáška s promítáním "Maria a my v příběhu Zvěstování" (17.03.2019)
Postoj Panny Marie a satana, ke kterému máme blíž? (19.01.2019)
Pláč Panny Marie v Japonsku (také videozáznam) (19.01.2019)
1973 - 2017 ... nejvyšší čas pro nový "management". TOTUS TUUS, Panno Maria! (19.01.2019)
Další příběh zázračné medaile (svědectví) (04.01.2019)
Smíme nazývat Pannu Marii Bohorodičkou? (31.12.2018)
Ustavičné Mariino panenství (úryvek z knihy Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov) (25.12.2018)
Blahoslavená, která uvěřila (4. neděle adventní, cykl. C) (21.12.2018)
Upřesnění k výzkumu obrazu z Guadalupe agenturou NASA (+ možnost objednání DVD) (14.12.2018)
NASA přináší zajímavosti o obrazu Guadalupské Panny Marie (12.12.2018)
Po celém Rusku a na Ukrajině začaly plakat ikony Panny Marie a Pána Ježíše (08.12.2018)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze
- Ke vzpomínkové akci 3. listopadu 2018
(07.12.2018)
Cháire, Maria! (06.12.2018)
10 příkladů kdy Panna Maria řekla NE (05.12.2018)
Co mám dělat? (04.12.2018)
Neposkvrněná a její medaile, 1. kapitola: Poselkyně, svatá Kateřina Labouré (25.11.2018)
Učme se od blahoslavené Matky Boží a přiviňme se z celé síly k Ježíši! (15.10.2018)
Poutní místo Maria Dreieichen - Panna Marie Třídubská (17.09.2018)
Biskup: Maria je "ručička kompasu a ukazuje na Krista" (15.09.2018)
Don Gobbi – Život a dílo (18.08.2018)
Pius XII. viděl 4krát znamení Slunce před přijetím dogmatu o nanebevzetí Panny Marie (15.08.2018)
Panna Marie Znojemská - Pomocnice křesťanů (26.07.2018)
Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně (09.07.2018)
Neposkvrněná a její medaile, 4. kapitola: Věroučné poselství medaile (06.07.2018)
P. Slavko Barbarič: Maria si přeje mít nás ve svém náručí (30.06.2018)
Hle, Tvá Matka - přednáška z večeřadla otce Martina Dudoka (Video) (18.06.2018)
Pán zjevuje tajemství Mariina života (18.06.2018)
Kázání otce Petra Václávka o zasvěcení se Panně Marii + 33 denní příprava k zasvěcení (07.06.2018)
Zahrádky Panny Marie (31.05.2018)
Panna Maria Královna, 31. květen - Závažné poselství z Amsterdamu
Dosud nenaplněné předpovědi
(30.05.2018)
Edel Mary Quinn, horlivá legionářka Panny Marie (26.05.2018)
10 věcí, kterým Maria řekla ne (22.05.2018)
Slavíme památku Panny Marie, Matky Církve (21.05.2018)
Zasvěcení Panně Marii udělalo zázrak (17.05.2018)
Snoubenka Ducha Svatého (17.05.2018)
Zázračný obraz Panny Marie Matky Dobré rady, který přiletěl z nebe (08.05.2018)
Vytrhla mi neprávem tuto duši (06.05.2018)
Máj - měsíc Panny Marie (01.05.2018)
Na získání Boží milosti je třeba najít Pannu Marii (01.05.2018)
Maria, věděla jsi? - Slavnost zvěstování Panny Marie (+ píseň) (09.04.2018)
Orodovaním jsem všemohoucí v nebi i na zemi... (05.04.2018)
Exorcista o nenávisti satana k Panně Marii (03.04.2018)
První zjevení Panny Marie (13.03.2018)
Památka Panny Marie Matky církve bude závazná pro celou církev (03.03.2018)
Slova Panny Marie z Lurd a postní doba - zamyšlení na únor 2018 (nejen pro Sdružení mariánské mládeže) (10.02.2018)
Biskup Mons. Stanislav Stolárik: Pod ochranu tvou (31.01.2018)
Přímý přenos z poutního kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v ČM Fatimě Koclířov (31.01.2018)
Kde je v domě Maria, tam se ďábel nedostane! (30.01.2018)
Marianka pri Bratislave - Panna Maria bez rukou a Bernadetta bez hlavy (12.01.2018)
Naše Paní Dobrého díla - poselství pro naši dobu (07.01.2018)
Jak znovu počít a porodit Krista (19.12.2017)
ZAMYŠLENÍ NA LISTOPAD: MĚSÍC, KDY NEBE MLUVÍ (27.11.2017)
Poděkování těm, kdo podepsali a prosba o modlitbu za obnovu Mariánského sloupu (25.11.2017)
Mariina vítězství 10. díl: Panna Maria zastřela zrak bojovníkům Islámského státu (15.11.2017)
P. Pallù: P. Maria překazí ďáblovo dílo (15.11.2017)
Interpelace pro obnovu Mariánského sloupu - podepište petici (12.11.2017)
BYLO STRŽENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU „JENOM“ VANDALSTVÍM? (30.10.2017)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 1. díl: Záchrana Prahy před švédským vojskem (09.10.2017)
Panna Maria Fatimská v Litoměřicích (21.09.2017)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí - ZAMÍTNUT ! (17.09.2017)
Zemřel teolog 2. vatikánského koncilu René Laurentin (16.09.2017)
Na pražské Staroměstské náměstí se může vrátit Mariánský sloup (14.08.2017)
P. Vojtěch Kodet: Vítězství srdce - přednáška (13.07.2017)
100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě: Jeden krok zpět se Svatými Otci (28.05.2017)
MIMOŘÁDNĚ: Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie (22.05.2017)
MATCE BOŽÍ ZACHRÁNKYNI (báseň) (21.05.2017)
PODIVUHODNÝ FENOMÉN VE SVATYNI V BRA
(+ pietní místo k uctění P. Marie u nás !?)
(18.05.2017)
Nizozemští biskupové zasvětili svoji vlast Neposkvrněnému Srdci P. Marie (17.05.2017)
Nalaďte si: Radio Maria nově i ve slovenštině (16.05.2017)
Tajemství fatimského tajemství (14.05.2017)
Mariánskou úctu nelze obcházet (12.05.2017)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci od Aleppa po Maastricht (11.05.2017)
Program papežské pouti do Fatimy (10.05.2017)
Blahoslavená Panna Maria z Akity, potrat a 13. říjen (30.04.2017)
PORTUGALSKO, „ZEMĚ PANNY MARIE“ (17.04.2017)
Česká mše svatá a požehnání v Evropském parlamentu a zasvěcení Bruselu (30.03.2017)
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ČLENY RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ (25.03.2017)
NECHAT SE PŘETVÁŘET BERÁNKEM BEZ POSKVRNY (17.03.2017)
Udělejme dárek Panně Marii - 5 prvních sobot v měsíci za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie (03.03.2017)
Zasvěcení Anglie a Walesu Neposkvrněnému srdci P. Marie (25.02.2017)
Mariina doba (17.02.2017)
"Svatořečení Františka a Hyacinty v r. 2017 možné" (10.02.2017)
Biskup Stanislav Stolárik: O důsledcích Nezasvěcení Ruska Panně Marii (10.02.2017)
Panna Maria – spoluvykupitelka s Ježíšem Vykupitelem (27.01.2017)
Historie zasvěcujících svěření se Panně Marii (26.01.2017)
Věřím, že Bůh koná zázraky a zvláště na přímluvu Matky Boží (30.12.2016)
Maria pláče nedaleko Říma (25.12.2016)
Přepis rozhovoru Panny Marie Guadalupské a indiána sv. Juana Diega (13.12.2016)
TILMA Z GUADALUPE (12.12.2016)
Představení nové kniha o Panně Marii Guadalupské (07.12.2016)
ZJEVENÍ PANNY MARIE SESTŘE KATEŘINĚ LABOURÉ 27.11.1830
+ videa: Sv. Katarina Labouré a Zázračná medaila + prohlídka kaple
(27.11.2016)
Turzovka: Pokusili se vypálit chrám na Živčáku, P. Ivan Mahrik: Dějí se tu hrozné věci (16.11.2016)
V hodině Velké zkoušky (01.11.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 9. díl: Vítězství Panny Marie v Africe (2008 - 2009) (31.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 7. díl: Druhá filipínská růžencová revoluce r. 2001 (27.10.2016)
Sv. Bernard: S Marií v každé chvíli (25.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 5. díl: Osvobození Rakouska (22.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 4. díl: Záchrana Portugalska (19.10.2016)
O mariánském rozměru církve (13.10.2016)
Arcibiskup Bober v Šaštíně: Nemohu mlčet, když vidím, jak roste tlak na věřící lidi (18.09.2016)
Vynikající rodiče Ježíšovy matky (08.09.2016)
Tvé narození darovalo radost celému světu (08.09.2016)
Proč sa tak démoni bojí Panny Marie? - aneb k čemu dospěl (bývalý) protestant (04.09.2016)
Jak zvítězit s Marií (30.08.2016)
Když Královna u Krále prosí, okouzluje i rozděluje (22.08.2016)
Aby i vy jste byli tam, kde jsem já! (18.08.2016)
Vyučování Panny Marie - Budu ti Matkou, jako Ježíši (10.08.2016)
* Litmanová: nestyďme se za víru,
* Dechtice: Poselství lásky (+ videa)
(09.08.2016)
„Pojďte se mnou do večeřadla…“ - pozvání do republikových večeřadel (05.08.2016)
Atentáty a zasvěcení (03.08.2016)
Kdo je "Černá Madona" a proč je tak důležitá? (28.07.2016)
Blíží se výročí 100let od zjevení Panny Marie ve Fatimě (17.07.2016)
Poselství naší milé Boží Matky (08.07.2016)
18. červen - 55. výročí Zjevení Panny Marie v Garabandalu (19.06.2016)
Panna Maria a světci v našich životech (07.06.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 4) (03.06.2016)
ZÁZNAM - Modlitební den k úctě Panny Marie, Matky všech národů v Nitře (30.05.2016)
„Kdo se modlí, nemá strach z budoucnosti“ (30.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (29.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (22.05.2016)
Medžugorje otevřená náruč milostí (22.05.2016)
Socha Panny Marie z kalifornského Fresno roní slzy, které voní jako růže (22.05.2016)
Nejkrásnější a nejdokonalejší cesta (16.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (15.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (08.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (01.05.2016)
Dnes je začátek naší spásy! (05.04.2016)
P. Paul M. Sigl o Matce všech národů na TV LUX
+ přímý přenos 12. 3. - info
(11.03.2016)
Nová kniha: Boj Panny Marie a ďábla během exorcismu (04.03.2016)
Lurdy potřebují jen pravdu (23.02.2016)
Interview s nejvyšším římským exorcistou, otcem Gabrielem Amorthem (02.02.2016)
Panna Maria z Guadalupe: světlo pro lidskou důstojnost tváří v tvář kultuře smrti (08.01.2016)
Mariino Neposkvrněné srdce (05.01.2016)
Výstava obrázků Panny Marie (09.12.2015)
8. prosinec - Neposkvrněné početí Panny Marie - modlitba (06.12.2015)
Svátek Všech svatých očima Panny Marie (01.11.2015)
Vyhodnocení soutěže "Nakresli Pannu Marii" (13.09.2015)
A jméno té panny bylo Maria (12.09.2015)
Tři mariánská znamení pro Blízký východ (27.06.2015)
27. 6. - svátek Matky ustavičné pomoci (24.06.2015)
Amsterdam: 31. 5. 1965 - závažné poselství Panny Marie
Jan Pavel II. a Spoluvykupitelka
(29.05.2015)
Pochopení úplné pravdy (24.05.2015)
* Papež František chce navštívit Fatimu v roce stého výročí mariánského zjevení
* 34. výročí atentátu na Jana Pavla II.
(14.05.2015)
Zjevení Panny Marie v Beauraing (1933) (12.04.2015)
Ať nic neruší váš pokoj! (05.04.2015)
Litanie - MATKO BOŽSKÉ MILOSTI (05.04.2015)
Panna a Evin hřích - Strom se čtyřmi větvemi (17.12.2014)
Trnavská novéna: 12. - 21. 11. 2014 - přímé přenosy TV Lux (16.11.2014)
TOTUS TUUS, MARIA... (02.11.2014)
Mariánský sloup jako pomník Stalina? (28.10.2014)
Zjevení Panny Marie u Tří klasů (17.10.2014)
Františkánská pouť do Montichiari v Itálii pod duchovním vedením otce Jaroslava Stříže (19.09.2014)
Sdružení mariánské mládeže (03.07.2014)
NAŠE PANÍ Z KIBEHO - Panna Maria promlouvá ke světu ze srdce Afriky (20.05.2014)
Čas Matky (07.05.2014)
140 mariánských kázání - 70 kazatelů (05.05.2014)
Nejznámější mariánská svatyně v Brazílii? (17.03.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2014 (17.03.2014)
Aktuálně: Proč pláčou v současnosti ikony na Ukrajině a v Rusku? (28.02.2014)
Biskup zasvětil diecézi Panně Marii
DOKUMENT: zásvětná modlitba k Panně Marii
(04.01.2014)
Hradec Králové: Biskup zasvětí diecézi Panně Marii (30.12.2013)
Video: o.Juraj Augustin: O pravé úctě k Panně Marii (28.12.2013)
Obrana proti démonům (26.12.2013)
O soše na námestí v Dechticích, zjeveních Panny Marie a její kapli (video) (13.12.2013)
Slovenští biskupové vyhlásili Rok Sedmibolestné Panny Marie (06.12.2013)
ARCHIV TV-LUX - U Nikodéma: DUCHOVNÍ SVĚT A "ZÁZRAKY" (27.11.2013)
Dechtice, poselství Královny pomoci z 15. 11. 2013 (19.11.2013)
Papež svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské + text zásvětné modlitby (14.10.2013)
NYNÍ přímý přenos - 12. a 13. října se v Římě bude konat Den mariánské úcty (13.10.2013)
Poutní místo Hora Zvir: Litmanovské Zvěsti od o.Vasila Kindju (09.10.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, 6. říjen 2013 + poselství (09.10.2013)
Madona pláče - Tajemná řeč slz (02.10.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Poselství z 15. září 2013 (16.09.2013)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 8. září 2013 +video + svědectví (15.09.2013)
Pečeť kříže. Svátek Sedmibolestné Panny Marie (15.09.2013)
Aktuálně: Myrna Nazzoura ze Sýrie (opět) na Slovensku!
Výzva vladyky Mons. Jána Babjaka
(12.09.2013)
12. září - Svátek Panny Marie - svátek vítězství.
OROL TV (film): Bitva u Vídně
(12.09.2013)
Sýrie: Panna Maria se nezjevila v Damašku bez příčiny (08.09.2013)
Mise Královny pomoci v Rakousku – Adriana Kúdelová: Odprošujme urážky Ježíše (07.09.2013)
Turzovka: 3. výročí smrti vizionáře Matouše Lašúta - video + svědectví (17.08.2013)
Mariánský sloup v Praze (31.07.2013)
Mladifest 2013 v Medžugorje (28.07.2013)
Prof. Mark Miravalle: VAROVÁNÍ - EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ FALEŠNÉ PROROCTVÍ (27.07.2013)
Aktuálně: Libanon zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (28.06.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. června 2013: Zraňuje mě nedůvěra ... (19.06.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. června 2013: Naplňte se oslavou Otce (18.06.2013)
Zapomněli jsme se snažit o svou nápravu (06.06.2013)
Výzva Matky Milosrdenství (20.05.2013)
10 let od uznání zjevení P. Marie v Amsterodamu (18.05.2013)
Dechtice 15. 05. 2013 - prostřednictvím Martina (17.05.2013)
Panna Maria to myslí vážně (14.05.2013)
Videopřednášky: O zjeveních, o pravé mariánské úctě a zasvěcení se Panně Marii (09.05.2013)
Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně (08.05.2013)
Jak se úcta k Panně Marii rozvazující uzly ujala v Buenos Aires (08.05.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 4. 2013: svědčte láskou srdcí (21.04.2013)
Praha: Pannu Marii přirovnávají ke Stalinovi, nebo – boj o Mariánský sloup (16.04.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Buďte světlem + Video + svědectví (12.04.2013)
Rwanda: Vize života a smrti, Matka Slova a genocida
Výročí masového vraždenia v Rwande
(11.04.2013)
Maria - zářivá duha (sv. Antonín Paduánský) (08.04.2013)
Královna pomoci, 15. března 2013: Kříž je znamením vítězství (18.03.2013)
Kdy ďábel prohrává? (09.03.2013)
Půst a rodina 9 - Modifikované způsoby půstu (05.03.2013)
TV orol - Pro modlitební skupiny: Křížová cesta, Dechtice, 3. března 2013 (05.03.2013)
Komentujeme: Pravost lásky + cyklus videí o mariánských zjeveních (18.02.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 02. 2013: Zaměřte svůj zrak na Ježíše (18.02.2013)
Video: Královná pomoci, Dechtice, 3. 2. 2013: Jsem šťastná, že sem přicházíte (07.02.2013)
Panna Maria v Brazílii: Nebojte se a nezoufejte! (26.01.2013)
Královna pomoci, 15. ledna 2013: Ponořte se do modlitby lásky (17.01.2013)
Kněz vyznává: Jsem čerstvě zamilovaný! (16.01.2013)
Panna Maria v Banneux: „Věřte ve mne, já věřím ve vás“ (16.01.2013)
TV orol: Zjevení Královny pomoci, 6. leden 2013 (12.01.2013)
K naší víře v Boha nevyhnutelně patří Maria (03.01.2013)
Panna Maria, která nevede ke Kristu, není ta pravá (02.01.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. prosince 2012: Oslavujte novorozeného Pána (18.12.2012)
Milost přináší pravou radost (09.12.2012)
Milost je s to vyvolat odpověď (09.12.2012)
Královna pomoci k jejímu svátku, dne 4. XII. 2012: Vkládám do vás svou naději (05.12.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15.XI. 2012: Přinášejte uzdravující lásku,
Vizionáři: Stanovisko k "varování"
(19.11.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 4.11.2012: Noste vůni svatosti (11.11.2012)
Panna Maria: Nový Jeruzalém (Slavnost všech svatých) (01.11.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje na Radiu Proglas (28.10.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. X. 2012: Ukažte světu Ježíše (20.10.2012)
Lurdy: Nový uznaný zázrak - uzdravení ochrnuté ženy (17.10.2012)
Obraz Panny Marie v Guadalupe (17.10.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 7. října 2012: Vaše modlitby přináším před mého Syna (10.10.2012)
K poselství Královny míru z 2. IX. 2012: Maria je s námi (28.09.2012)
Spoluvykupitelka (19.09.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. září 2012: Otevřete se tichu ... (18.09.2012)
Benedikt XVI. k účastníkům mariologického kongresu (10.09.2012)
Medžugorje - Podbrdo v plamenech, Očekávání stanoviska Vatikánu ke zjevením (05.09.2012)
Medžugorje: Pozvání k pokoji a míru (31.08.2012)
Maria je královnou ve službě Bohu a lidstvu (27.08.2012)
K poselství Královny míru 2. srpna 2012 NEVZDÁVÁM SE (25.08.2012)
TV Magnificat: Královna pomoci 15. srpna 2012: Nutná denní účast na sv. mši za obnovu církve! (21.08.2012)
Maria neodchází do neznámé galaxie, ale k Bohu, který je nám nablízku (16.08.2012)
Královna pomoci, Dechtice, (15. srpna 2012): Noste Boha ve svých srdcích (15.08.2012)
Dechtice, 5. srpna 2012, zjevení Královny pomoci
(také video)
(13.08.2012)
Výročí Litmanové - Neposkvrněná Čistota: Prosím celé Slovensko (08.08.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje se blíží / aktualizováno (30.07.2012)
Rozhodni se! (28.07.2012)
Zjevení v Lípě (Filipíny): Biskupové podepsali negativní posudek pod hrozbou exkomunikace! (21.07.2012)
Mariina dokonalá svatost -
Jan Pavel II. při generální audienci 5. června 1996
(14.07.2012)
Video: Dechtice 8. července 2012 - Nebojte se! (14.07.2012)
Odpovědi katolíků protestantům 1: Jediný prostředník (13.07.2012)
„Proč Církev tolik vyvyšuje Marii, když Písmo svaté o ní vlastně mlčí?" (13.07.2012)
Kard. Tomáš Špidlík: Smysl vidění a zjevení (07.07.2012)
Královna pomoci, Dechtice 15. června 2012: Věřte Ježíši! (18.06.2012)
Královna míru, Medžugorje: Já vám pomůžu! (Zprávy sestry Emmanuely) (18.06.2012)
Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů (12.06.2012)
Matko veškeré útěchy (28.05.2012)
Vizionáři z MEDŽUGORJE, jejich vyšetřování a zkoumání (27.05.2012)
Zveřejněny Normy pro rozlišování údajných vidění a zjevení (23.05.2012)
Svatý Pán Bůh mě posílá do celého světa (23.05.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. května 2012: žízniví po lásce (19.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Kibeho (16.05.2012)
Zjevení Panny Marie v La Vang (15.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Mukuyu-ini (14.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Our Lady of Good Help (13.05.2012)
Soukromá mariánská zjevení (10.05.2012)
Předobrazy Panny Marie v Písmu svatém Starého zákona (06.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Nikaraguy (01.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Damašku (30.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Guadalupe (29.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Coromoto (28.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Civitavecchia (27.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Akitě (26.04.2012)
Video: Přednáška o. Juraje Augustina: O pravé úctě k Panně Marii (23.04.2012)
Dokumentární film Královna pomoci + dubnové poselství (22.04.2012)
20 let od pomoci Medžugorje (19.04.2012)
Zprávy sestry Emmanuely z Medžugorje: sv. Josef hledá práci! (17.04.2012)
Evangelium se obrozuje v mariánských svatyních (10.04.2012)
Dva svátky Dítěte Ježíše (Početí a Vánoce) (27.03.2012)
Panna Maria na Maltě: Modlete se za Írán, Rusko, USA, Čínu a Austrálii! (26.03.2012)
Katolíci se Marii neklaní, oni k ní chovají úctu. (20.03.2012)
Svědectví z Dechtic 2: svědectví poutníků (19.03.2012)
Bez Marie není církev (19.03.2012)
Dechtice 4. března 2012: Křížová cesta a Zjevení Královny pomoci (video) + stanoviska k falešným poselstvím (10.03.2012)
Panna Maria v Argentině: Kdokoliv chce následovat Pána, musí následovat mne ... (14.02.2012)
Video - Dechtice, Zjevení Královny pomoci, 5. únor 2012 (10.02.2012)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (dokončení) (31.01.2012)
Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti (25.01.2012)
Královna pomoci, 15. ledna 2012: Pojďte se Mnou měnit svět (17.01.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 8. ledna 2012: Děti moje, nebojte se! (12.01.2012)
Medžugorje: Smrtelně nemocný 3-letý chlapec uzdraven (04.01.2012)
Panna Maria a její zjevení: starší televizní debata s otci biskupy + film Garabandal (02.01.2012)
Slova Panny Marie (donu Gobbimu) na svátek Bohorodičky (02.01.2012)
Tobě, má milá!(pokračování) (20.12.2011)
Mexiko: K Matce Boží v Guadalupe přišlo přes 5 milionů lidí! (17.12.2011)
Video a reportáž: Dechtice 4.12.2011 - Královna pomoci přichází už 17 let (10.12.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 6. kapitola: Nosme zázračnou medaili (25.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 5. kapitola: Pastorační poselství (22.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 3. kapitola: Jaké úmysly měla Neposkvrněná (20.11.2011)
Královna pomoci, 6. listopad 2011: Bůh vás opravdu miluje! (16.11.2011)
Nevýstižná velikost Matky Církve (14.11.2011)
Perly o Marii, úryvek z knížky Benedikta XVI. a jedno svědectví (25.10.2011)
8.12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu (16.08.2011)
VI. CYKLOPOUŤ do Jeníkova u Duchcova (06.06.2011)
Potřebovala Panna Maria Vykoupení? (29.05.2011)
Mariánské večeřadlo (15.05.2011)
Básnička Panně Marii (03.05.2011)
Wisconsin - první církevně uznané mariánské zjevení v USA (17.12.2010)
Souhrn zjevení Panny Marie ve 20. století (15.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 01. 2014 | 11950 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://immaculata.minorite.cz/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace