Zajímavé...

7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií

Kostel sv. Jana Křtitele (Dry Ridge, Ohio) Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia Všichni jsme byli stvořeni, abychom se dostali do nebe a každý z nás by měl cítit hořící touhu v bezpečí tam dojít. V tomto článku bychom vám chtěli představit krátký, anebo pokud chcete, nejjednodušší způsob, jak se dostat do nebe.

Konat časté a hrdinské oběti, snažit se modlit novény, dlouho a s námahou putovat, postit se v pátek (a dokonce i ve středu), vzdát se sladkostí, koláčů a dokonce i našeho oblíbeného televizního programu – to všechno jsou nejušlechtilejší praktiky a jsou tu proto, aby byly povzbuzením na cestě správným směrem v našem horlivém úsilí o svatost a touhu po nebi. Oproti těmto našim nejušlechtilejším snahám však stále postrádáme něco, co by nám mohlo vydláždit dálnici ke svatosti. Toto je klíč a zkratka ke svatosti, pravému štěstí a nebeské blaženosti: vroucí přijímání Eucharistie!

Největším gestem, které může člověk udělat, je přijmout Ježíše Krista ve svátosti Eucharistie. Existuje však mnoho způsobů, jak přijmout Ježíše v Eucharistii nesprávně, roztržitě, se slabou láskou a horlivostí, bez jakékoli přípravy a bez díkuvzdání, v průměrném a vlažném módu, anebo ještě hůře – svatokrádežně, což představuje bránu do stavu smrtelného hříchu.
>
Pokaždé, když přijmeme Pána Ježíše ve svatém přijímaní, měli bychom toužit přijmout ho lépe a lépe, až dokud se nedostaneme do nebe. Proto vám nabízíme deset praktických návrhů, jak zlepšit přijímání Eucharistie tak, abychom učinili obrovské pokroky v úsilí o svatost a nakonec dospěli k věčnému osudu: nebi!

1. Víra

V první řadě musíme posilnit vlastní víru ve skutečnost, že Ježíš je skutečně přítomný v Nejsvětější Eucharistii. Když nebudeme kultivovat naši víru ve skutečnou přítomnost Ježíše ve svaté hostii, kterou nazýváme Eucharistií, potom je možné, že nakonec úplně ztratíme víru. Když víru nepoužíváme, ztrácíme ji. Proto bychom měli zvolat k Pánu slovy biblické modlitby – “Pane, posilni naši víru”.

2. Čistota skrze svátost smíření

Naše duše se dá přirovnat k okenní tabuli. Jak lehké je ušpinit okno nečistotami? Je daleko lehčí ušpinit vlastní duši hříchem. Dobrá zpověď však očišťuje duši a činí nás hodnějšími a ochotnějšími přijmout Ježíše v Eucharistii. Když chceme přijmout důležité hosty, musíme si vyčistit dům. Podobně i před přijetím Ježíše – hosta naší duše – bychom se měli rozhodnout vyčistit vlastní duchovní dům – vykonat si dobrou zpověď.

3. Přicházejte na mši včas

Může se to zdát zřejmé, ale pozdní příchody na mši mohou značně poškodit efekt přijetí Ježíše, eucharistického Pána. Na filmy, sportovní utkání, promoce, dokonce i do restaurace se všichni snažíme přijít aspoň o několik minut dříve. Když však jde o mši svatou, kde se potkáváme s Ježíšem, Pánem Pánů a Králem Králů, často jsme lhostejní - bez jakýchkoli pochybností ve svědomí.

Buďme disciplinovaní a přijďme dřív – aspoň deset minut přede mší. Dřívějším příchodem na mši svatou můžeme setřást prach z našich myslí a srdcí, vstoupit do duchovního prostředí a zapnout režim kontemplace (soustředění se).

4. Oblékejte se skromně

V důsledku náporu pohanství je třeba říci, že bychom se měli vždy oblékat podle důstojnosti toho, kým skutečně jsme, syny a dcerami Božími a vyslanci Krista. Neméně by to mělo být v případě vstupu do Božího chrámu, který nás přitahuje k našemu trojsvatému Bohu ve svatostánku! Naše šaty svědčí o tom, kdo jsme, koho zastupujeme a koho chceme přijmout skrze mši svatou.

5. Obětujte svoje vlastní úmysly

Ve většině farností obětuje kněz mši svatou s určitým úmyslem. To však nezpochybňuje skutečnost, že i my můžeme nabídnout vlastní osobní úmysly a může jich být nespočetné množství. Jaké úmysly můžeme nabídnout? Navrhneme tři:

- Úmysl za duše v očistci

Nikdy nemůžeme selhat, když nabídneme modlitby, půst, oběti, almužny, ale hlavně obětovat mši svatou za duše v očistci, zejména za ty opuštěné. Tyto duše jsou spasené, ale musí být očištěné od hříchů. Jsou tu i duše, které neučinily dostatečnou lítost, nemodlily se anebo neobětovaly almužny. Pomozme jim odčinit jejich trest. V Boží ekonomice spásy využívá Bůh naše modlitby, úmysly a svaté přijímání, aby pomohl duším v očistci dosáhnout úplnou dokonalost lásky a tak bezpečně dorazit do nebe.

- Úmysl za obrácení hříšníků

Jednou z nejnaléhavějších tužeb Panny Marie z Fatimy a Panny Marie Lurdské bylo, abychom se modlili a obětovali za obrácení a spásu hříšníků. Není větší oběti, kterou bychom mohli obětovat, než mše svatá a svaté přijímání za obrácení hříšníků a jejich věčnou spásu!

- Úmysl za osobní obrácení

První osobou v našem seznamu hříšníků bychom měli být my sami! Všichni se potřebujeme obrátit. V jistém smyslu – pokaždé, když přijímáme svaté přijímání – Tělo, Krev, Duši a Božství Ježíše Krista – můžeme skutečně přijmout duchovní “transplantaci” srdce. V každém svatém přijímání přijímáme úplného Krista a to samozřejmě zahrnuje Jeho Nejsvětější Srdce. Ať každé přijetí svatého přijímání promění naše srdce na Nejsvětější Srdce Ježíšovo!

6. Přijetí svatého přijímání

Způsob přijímání Eucharistie má mimořádný význam. Naše vnější prostředí by mělo projevit tu největší úctu: naše ruce by měly být složené a přijímání svatého přijímání by měl předcházet nějaký akt úcty. Dalším klíčovým tajemstvím přijímání nejhorlivějších a plodných svatých přijímání je však prosit Pannu Marii, aby nám darovala svoje Neposkvrněné Srdce přijmout jejího Syna Ježíše s velkou vírou, láskou, horlivostí a oddaností. Nikdo nikdy nepřijal Ježíše s větší láskou jako právě Jeho Matka, svatá Maria!

7. Díkuvzdání

V neposlední řadě ještě slovo o důležitosti díkuvzdání po přijetí svatého přijímání. Minuty po přijetí Ježíše v Eucharistii jsou nejdůležitější minuty našich životů! Je to čas, kdy přichází Stvořitel celého vesmíru do hloubky našeho srdce, mysli a duše! Po přijetí Eucharistického Pána bychom měli strávit čas díkuvzdáním. Můžeme jednoduše zavřít oči a říct Ježíši, že ho milujeme. Můžeme vylévat naše srdce díkuvzdáním. Anebo jak se nám líbí, můžeme se stát žebráky a prosit Pána o všechno, co potřebujeme, anebo o to, co jiní potřebují. Někdy dokonce chceme říct Pánu slova omluvy za čas v minulosti, kdy jsme selhali. Nakonec mu můžeme jednoduše říct, co je v naší mysli: naše obavy a nejistoty, naše plány, záměry a prosit Pána o Jeho pomoc a požehnání.

Blahoslavený papež Pavel VI. ve svojí apoštolské exhortaci Marialis Cultus vyhlásil, že vynikajícím způsobem, jak vyjádřit dík po mši svaté, může být modlitba nejsvětějšího růžence.

A tak uzavíráme naši pokornou výzvu všem, abychom usilovali o svatost skrze úsilí našeho srdce, mysli i duše přijmout Ježíše v Eucharistii s horlivostí, oddaností a láskou přes Srdce Marie.


Zdroj: CatholicExchange7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií

Převzato z www.verim.sk/, článek (s původním názvem "10 spôsobov, ako sa posväcujeme Eucharistiou" naleznete zde.

Pro Fatym.com přeložila Lenka Kolačná, vydáno 5. 6. 2019

eucharistie, www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

Související články:
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (02.02.2023)
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 06. 2019 | 3521 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace