Zajímavé...

7 kroků k odpuštění v manželství

ruce, chránit, rodina- geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Jádrem potíží v manželství, kdy se musíme s námahou prokopávat ke kořenům problémů, je často odpuštění. Odpuštění v manželství je jeden z nejdůležitějších, přímo základních návyků, které je nutné pěstovat, aby naše křesťanské manželství prosperovalo. O odpuštění třeba vědět tři věci:

Je to volba.

Je to proces.

Odmítání odpustit má velké následky.


Proč je důležité si v manželství odpouštět?

Mezi mými oblíbenými výroky je jeden od C. S. Lewise: "Překonat bolestivou zkušenost je jako lézt po prolézačce. Abyste se posouvali, v určité chvíli se musíte pustit." Při odpuštění platí totéž. Musíte se pustit bolesti ze zranění, pouze tak se budete moci pohnout vpřed.

Když se mi to daří a dokážu odpustit urážky, naše manželství vzkvétá. Ale když selhávám a držím se nějaké své bolístky, děje se něco hrozného. Mezi mým a druhým srdcem se vybuduje zeď. Nejde však jen o překážku v manželské intimitě, ta zeď vzniká i mezi mnou a Bohem. Tedy, největším důvodem, proč odpouštět svému partnerovi, je, abychom nehatili svou komunikaci s Bohem!

Bůh říká hodně o odpuštění. V Bibli je o tom téměř 200 veršů, a všechny z nich se dají aplikovat na manželství. Zmíním jen některé:

Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. (Mt 6,15)

Josefovi řekněte toto: ‚Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení.‘“ Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. (Gn 50,17)

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát. (Mt 18, 21-22)

Jak je vidět z těchto úryvků, z odpuštění plyne vícenásobný užitek:

- Odpuštění osvobozuje od tíhy hněvu a trpkosti.

- Jestli svobodně darujete odpuštění, zprůchodníte komunikační kanál s Bohem.

- Díky odpuštění zůstává vaše srdce měkké a směřuje k otevřené komunikaci, k lásce a úctě ve vztahu.

Na druhé straně, neodpuštění má také následky.

Ano, odmítání odpustit může mít zpočátku sladkou příchuť. Z dlouhodobé perspektivy je ale mnohem bolestivější. Když svému manželovi odpírám odpuštění, ať už mě zranil velmi nebo méně, přichází vztek. Vkrádá se nepozorovaně, zabydlí se na déle než je nám milé, a obírá nás také o to, k čemu jsme nedali souhlas.

Abyste v manželství překonali roztrpčení, je nutné usilovně pracovat na procesu odpuštění. Musíte si přiznat vztek a vidět, že když se dlouhodobě zanedbává, po jeho boku se objeví i hořkost. Je třeba uznat to nejen sám před sebou, ale i před Bohem, a pokud vás Bůh k tomu bude povzbuzovat, tak i před manželským partnerem. Některé příznaky zatrpklosti a hněvu spojené neodpuštěním:

- Mezi vámi a partnerem vyroste zeď;

- Navzájem se ignorujete, nevšímáte si ani bolest toho druhého;

- Když se druhý snaží s vámi navázat kontakt, postavíte se do role kritika, dokonce i vůči jeho / jejímu obrovskému úsilí o prolomení lhostejnosti;

- Ustavičně vám víří hlavou negativní myšlenky na adresu vašeho partnera;

- Vybuchujete hněvem bez zjevné příčiny;

- Stahujete se do sebe;

- Deprese;

rozvod, foto:geralt, CC0 1.0, http://pixabay.com


- Odluka;

- Rozvod ...

Toto jsou některé z jasně blikajících kontrolek, které jsem vypozorovala u sebe v případech, když jsem příliš dlouho držela hněv vůči svému manželovi.

Jak tedy odpustit? Jestli bylo prohřešení vůči vám velké, je to těžké, ale pamatujte si, že v první řadě je to o vás a pro vás.

- Hojí se tak vaše srdce.

- Zcelujet se váš vztah s Bohem.

- Neodpuštění je jako past pro vaši víru, a odpuštění ji odtud vysvobozuje.

- Naučit se odpustit partnerovi, který vám ublížil, je nezbytné pro každou zbožnou manželku.

- "Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli v hojnosti "(Jan 10, 10). Boží plán s námi je život v plnosti. Odmítat odpuštění je cestou k hořkosti a hněvu, které překážejí tomuto životu. S pomocí Ducha Svatého můžeme odpustit a vrátit se na cestu k hojnému životu.

Krok 1. Přestaňte se stavět do role oběti

"Ale v tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který nás miluje" (řim 8,37).

To, na co myslíte, má vliv na váš postoj. Pokud chcete prožívat uzdravení, integritu a svatost, je nutné začít od myšlenek.

Krok 2. Zhodnoťte škody

Ublížili vám. Bolí vás to nebo je to vážné zranění? Potřebujete si to ujasnit, protože odpuštění musí být specifické. Udělejte si seznam bolestí a zařaďte je do těchto dvou kategorií. Je nutné se za to konkrétně modlit, proto si dopřejte čas.Krok 3. Važte si toho, kdo vám ublížil

"Neboť všichni, co jste pokřtěni v Kristu, Krista jste si oblékli" (Gal 3,27).

Ježíš se na nás nedívá skrze optiku našich skutků. Jak často hřeším a urážim jeho, svého svatého Boha? A on mi i tak odpouští, ba když se na mě dívá, vidí mě zakrytého svou spravedlností. O tom mě ujišťuje Bible. On si mě váží, i když se proti němu denně prohřešuji!

Krok 4. Modlete se za toho, kdo vám ublížil

"Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je na nebesích" (Mt 5, 44-45).

Ježíš nás vybízí modlit se i za své nepřátele. Uznávám, že také jsem v některých chvílích svého manžela vnímala jako nepřítele, ale je těžké zlobit se na někoho, za koho se modlíte. Jestli tedy vidíte svého partnera jako nepřítele, předložte to Bohu a proste ho, aby vám daroval takový pohled, jakým se dívá on. Bůh nám tehdy často dá nové vidění, pomůže nám hledět na obě strany mince, a tak zmenšovat napětí v domácnosti.

Krok 5. Uznat svůj podíl

"Vždyť nedělám dobro, které chci, ale dělám zlo, které nechci ... tedy myslí sloužím Božímu zákonu a tělem zákonu hříchu" (Řím 7, 19. 25).

Všichni hřešíme. Je třeba si to upřímně přiznat. Když se zaměřuji pouze na podíl mého manžela, zůstávám zaseknutá. Potřebujeme dovolit Bohu, aby se on zabýval částí viny, kterou nese náš manželský partner, ale také se postavit tváří v tvář svým hříchům a nechat Boha, aby se nám z nich pomáhal dostat. Upřímnost ve vztahu k hříchu vede ke svobodě a srdci ochotnějšímu odpouštět druhým.

Krok 6. Odpustit dluh

"Tak i můj nebeský Otec učiní vám, jestliže neodpustíte ze srdce každý svému bratru" (Mt 18, 35).

Tento krok je pro mě nejtěžší. Nenárokovat si dluh od svého manžela, tedy zanechat bolest z ublížení, někdy vyvolává dojem, jako by se mu to mělo propéci. Není to však tak. Náš Bůh je spravedlivý a se vším si poradí ve svém čase a svým způsobem, a to mnohem lépe než my ve své lidské omezenosti. Nechme to na Boha.

Krok 7. Jak víme, že jsme odpustili?

Některé rány jsou hluboké a možná na ně nikdy úplně nezapomeneme. Tak si můžeme otestovat, jestli jsme odpustili: Umíme o tom mluvit bez pocitu bolesti? Dokážeme se za druhého modlit a necítit hněv?

Pokud ne, musíme to zkoušet znovu a znovu.

Poznámka o nevěře / zneužívání:

Pokud jste obětí domácího násilí, je nutné vyhledat odbornou pomoc. Výše zmíněné kroky nejsou její náhradou. Mohou vás ale osvobodit od zatrpklosti a hněvu, které jdou ruku v ruce s neodpuštěním a pomoct vám nežít jako oběť, ale jako vítěz v Kristu.

Dnes je ten den, kdy můžete vykročit ve víře tam, kde vás čeká Ježíšova otevřená náruč. Chcete ho hledat?

Tiffany Montgomeryová

Zdroj: https://hopejoyinchrist.com/forgiveness-in-marriage/


Blog - zastolom.sk

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 28. 4. 2021 naleznete zde.

falco, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.com


nickelbabe, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Rozhovor ve zpovědnici (manželka neschopná lásky?) (25.08.2023)
Kurz o přirozeném plánování rodičovství (20.08.2023)
Páter Pio: Generace matek, které nebudou schopné vychovat vlastní děti (09.07.2023)
Litanie k Nejdražší Krvi Páně (05.07.2023)
KLÍČOVÉ ZÁSADY pro moudré a požehnané manželství (05.07.2023)
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 04. 2021 | 1428 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace