Zajímavé...

27. DOBROTA - vlastnost charakterního člověka

Dobrota, caragamewscourier.com Představujeme 28 vlastností (ctností), kterými je budován dobrý lidský charakter, jak je přednášel pro mladé v Univerzitním pastoračním centru v Bratislavě P. Milan Bubák SVD.

V Kanadě nebude více než stovka praktikujících neurochirurgů. Dr. Harley Smyth je jedním z nejlepších a z nejrespektovanějších v této relativně malé skupině.

A když dojde k hypofýze, k tomu tajemnému orgánu velikosti a podoby fazolí uložené na bázi lebky, tady je bezpochyby nejlepším. Smyth však takové srovnávání nemá rád. Status ho nezajímá. Důvod, pro který se věnuje rozvoji tohoto silně komplikovaného umění je to, co kdysi vyjádřil Albert Schweitzer termínem Ehrfurcht vor dem Leben (úcta k životu).

Smyth velmi dobře ví, jak je snadné pro autoritu stát se nadřazeným, a tak se snaží tomuto pokušení odolávat.

„U některých doktorů je vidět určité pohrdání lidmi. Jsem si jist, že medicína občas přitahuje lidi, kteří jaksi podvědomě hledají místo, ze kterého by nevědomě mohly uplatňovat nad lidmi svou moc ", říká.

Někteří doktoři jsou lepší než jiní, ale Smyth je jedinečný. Například se svými italskými pacienty se snaží být tak velmi sjednocen, že se už dokonce naučil hodně z jejich jazyka, aby s nimi mohl vést veselou - i když jazykově neohrabanou konverzaci v italštině, když je navštíví během svých běžných vizitací.

Má vynikající paměť na jména nejen svých pacientů, ale i jejich příbuzných. Jeho nepřetržité uvědomování si, že životy jeho pacientů leží v jeho rukou ho vede před každou operací k modlitbě. Na vnitřní straně dveří jeho skříňky jsou napsána slova Sira Jacoba Astlyho, která napsal před bitvou u Newberry:

„Pane, dnes budu velmi zaměstnán. Možná na tebe zapomenu. Ty však na mě, prosím, nezapomeň."

Smythova oddanost principu „úcty k životu" se týká i obrany nenarozených. Jak neurochirurg se chová tak, aby navenek v praxi dokázal to, o čem je přesvědčen: že totiž nenarozené dítě má právo na úctu.

Například dost často zmiňuje jednu událost, když operoval 23 letou ženu, která krvácela ze zdeformované tenkostěnné tepny v mozku během 5. měsíce svého prvního těhotenství. Operace trvala 11 hodin. V jeho dvanácti členném týmu byli dva anesteziologové a dva gynekologové, kteří nepřetržitě bděli nad každým pohybem a tlukotem srdce nenarozeného dítěte.

Čtyři měsíce po operaci se dítě normálně narodilo. Matka i dítě byli v pořádku. Podle Smytha „život je dar, pro který máme na krátký čas svěřenu láskyplnou péči a správcovství."

Zhruba v téže době, kdy Smyth začal vydávat své svědectví o úctě k životu byla jeho manželka těhotná a čekali spolu své třetí dítě. Jaksi intuitivně tušil, že něco není v pořádku. Když se malá Anna narodila, zjistili, že má Downův syndrom.

„Připadalo mi to jako ironie", říká Dr. Smyth, „že já, který jsem byl advokátem nenarozených, jsem byl volán k vydání svého vlastního svědectví.

Načasování této události bylo přímo dech beroucí. Když mu někteří kolegové navrhovali, aby svou dceru ve věku tří let, kdy měla nárok na bezplatnou péči, umístil v ústavu, tento návrh radikálně odmítl a jasně se jich zeptal:

„Ve snaze o odstranění samozřejmého srdcebolu, který je součástí snahy o přijetí mentálně retardovaného dítěte, co jiného bychom mohli ještě odstranit?"

Odpověď na tuto otázku dostal v pravý čas, a to tím nejdramatičtějším a nejosobnějším možným způsobem. Neboť totiž tím „něčím jiným", co mohlo být ještě odstraněno, byl jeho vlastní život.

Dr. Smyth se svou dvouletou dcerou Annou
Dr. Smyth s dvouletou dcerou Annou


Smyth ke své dceři přilnul. Dost často se mu na veřejnosti stávalo, že se představoval jako „Aniččin táta". Navzdory svému osmdesáti hodinovému pracovnímu týdnu si na ni vždy našel čas. Zvlášť si dal záležet, aby spolu šli na hodinu plavání do plovárny.

Jednoho dne se stala zajímavá věc: jeho tehdy sedmiletá dcera si všimla, že na zádech má jakousi „skvrnu", která vypadá trochu jinak než ostatní, které tam měl.

Všimla si toho i později, když šli opět plavat, a řekla mu: „Doktore, odstraň to!"

Na Aniččino naléhání zašel za plastickým chirurgem ve své nemocnici a poprosil ho o vyšetření. „Skvrna" se ukázala být maligním melanomem, nebezpečnou formou kožní rakoviny. Ale protože se začala léčit v raném stádiu, lékaři předpověděli dobrý vývoj.

Dnes je Smyth již ve starším věku, ale stále ještě provádí neurochirurgii bez jakékoliv redukce v počtu svých pracovních hodin. Navíc stále neztratil svou vděčnou ochotu a otevřenost vůči vedení a usměrnění ze strany jiných, zvlášť své dcerky.

Dnes devatenáctiletá Anna (psáno v roce 1996, v současnosti tedy 43 let - pozn. překl.) stále vede svého otce - jak si navykl říkat: na „neobvyklé cestičky a neobvyklá místa."

Camphill Village v Ontario. Tam, spolu s dalšími 50 lidmi - polovina z nich byla handicapovaná, většina tak, že nebyla schopna vůbec mluvit - strávili 2 týdny v komunitě, která vydávala svědectví o - jak to popsal Smyth - „magických chvílích kompletní týmové práce". Úkolem, který zde Dr. Smyth přijal s pocitem vděčnosti i hrdosti, bylo udržování ohně při přípravě javorového sirupu.

Dr. Smyth a jeho rodina
Embed from Getty Images


Komentář

Dobrota se mnohdy ukázala jako zachránkyně života. Vynikajícího psychiatra Viktora Frankla jednou uprostřed noci - ve 3.00 hod. - vzbudil telefon. Volala ho zcela neznámá žena.

Byla rozrušená a vyjadřovala se zmateně. Vyprávěla asi 20 minut o tom, že chce spáchat sebevraždu. Frankl, byť velmi unavený a vyčerpaný, jí naslouchal, dokud sama neskončila. O nějaký čas později tato žena přišla za ním, aby mu z hloubi srdce poděkovala, že jí zachránil život.

Frankl byl překvapen. Snažil se vzpomenout si na ten telefonát, ale dušoval se, že byl tehdy tak ospalý, že dnes už ani neví, co jí řekl a vlastně i pochybuje, že to, co jí řekl jí mohlo alespoň k něčemu sloužit.

Žena silně přikývla a poznamenala, že tehdy jí opravdu nebylo jasné a dosud jí není, co se jí snažil říct.

„Avšak," řekla, „samotný fakt, že tak významný člověk, jako jste vy byl ochoten strávit dvacet minut na telefonu ve tři ráno s úplně neznámým člověkem jako jsem byla já, byl pro mě znamením, že asi budu pro někoho důležitá, a tak jsem se rozhodla, že ve svém životě budu pokračovat."

Dobrota je šířka srdce, která člověku umožňuje, aby bez ohledu na to, jak vynikající a významný je v nějaké konkrétní oblasti, vždy zůstal v kontaktu se základní lidskostí v sobě i v jiných. Chrání ho před tím, aby sebe sama a své úspěchy sebral tak vážně, že by zapomněl na ostatní lidi.

Virtuos Artur Rubinstein ke konci svého života hodně slyšel o dovednosti dvanáctiletého klavírního génia Dimitrise Sgorous. Přestože na zázračné děti hleděl s nedůvěrou, chlapce laskavě pozval, aby mu něco zahrál v jeho domě v Ženevě.

Sgouros, šťasten a poctěn předvedl obecenstvu, které se tam tehdy sešlo, dvouhodinový koncert. Na konci, když dozněly poslední tóny, Rubinstein, jehož pokládali za posledního z velkých romantických klavíristů, prohlásil kluka za lepšího klavíristu než je on sám.

Dobrota je opakem snobství. Jejím zdrojem je dobrota srdce.

Laskavý člověk projevuje uznání a úctu lidem, kteří sami o sobě ani osobně, ani společensky či profesionálně nevynikají a jsou v podstatě nepatrní.

Člověk, který se chová snobsky, dává přednost tomu, co lidi od sebe odděluje - místo toho, co je spojuje. Lidi kolem sebe pořádá podle důležitosti na základě jejich bohatství, povolání, společenského postavení a podobně.

Svůj čas „neztrácí" s těmi, kteří jsou pod jeho úroveň, ale raději se snaží o uznání od těch, kteří jsou výše než on. Neodpovídat na telefonát nevýznamnému člověku nebo člověku, kterým pohrdá považuje za jasný znak úspěchu.

Dobrotivý člověk je však demokratem v tom nejryzejším smyslu slova.

Nedovolí, aby mu uznávání třídních nebo jiných rozdílů bránilo ve vidění důstojnosti v jiných lidech. Nedovolí, aby ho jeho osobní, profesionální nebo společenské výhody odcizili od těch, kteří jsou „níže".

Dobrota předpokládá schopnost vidět důstojnosti krásu v každém člověku a vhodně na ni reagovat.

Papež Jan Pavel II. projevoval ctnost dobroty, když na svých cestách chodil za nemocnými na vozíčku, za malými dětmi, když se snažil osobně pozdravit ty, kteří se zdají být nejnepatrnejšími.

Herečka Louise Fletcher projevila tutéž ctnost když se poté, co dostala Oskara za svou roli ve filmu One Flew over the Cuckoo 's Nest (Přelet nad kukaččím hnízdem) posunkovou řečí poděkovala svým hluchým rodičům za to, že do ní vložili sen, jehož výsledky mohla v ocenění vidět.

Louise Fletcher v roce 1959, volná licence, wikimedia.org


Generál Charles de Gaulle byl tak dobrotivým člověkem, že i když měl na starosti politické záležitosti s dějinným a globálním významem, dokázal si najít čas na svou dcerku s Downovým syndromem aby jí zpíval a tancoval s ní.

Jedno latinské přísloví říká: „Honores mutant mores" - pocty mění mravy. Je to charakteristika těch, kteří přišli k jistým „poctám" ve formě úspěchu, postavení, kariéry a tyto okolnosti způsobily, že se změnili.

Takoví lidé si začnou o sobě více myslet, separovat se od těch, kteří jsou od nich níže nebo kteří jsou méně úspěšní a podobně. Často se začnou chovat domýšlivě dokonce i ke svým přátelům. Ctnost dobroty však hovoří o opaku. Pocty by neměly měnit mravy.

Naopak, čím jde člověk výše nebo je úspěšnější, tím by měl být skromnější a přístupnější, i když je samozřejmé, že jeho kalendář bude časem tak přeplněný, že bude mít problém stíhat základní věci. Přesto se bude snažit být k dispozici každému.

Ctnost laskavosti ho povede a bude formovat tak, že toto bude pokládat za důležité. U dobrotivého člověka „pocty nemění mravy".

Na snobech vidíme, že neřestí, která jim brání vidět znaky důstojnosti a hodnoty u druhých lidí, je pýcha. Když se naše vidění omezí jen na naše vlastní snahy a úspěchy, pak budeme mít problém uznat, že zdrojem všeho, co je opravdu dobré, je Bůh.

Pýcha nám nedovolí vidět dary, které Bůh rozděluje velkodušně všem lidem bez výjimky, i když každému jinak.

Během války Severu proti Jihu prezident Abraham Lincoln vyhlásil národní den „pokory, půstu a modlitby". V ten den roku 1863 Lincoln řekl, že i když nebe Američanům udělilo hojnost těch nejlepších darů, na Boha - zdroj a pramen všech těchto požehnaní zapomněli:

„Zapomněli jsme na dobrotivou ruku, která nás zachovává v klidu a která nás rozmnožuje, obohacuje a posiluje. Marnivě jsme si v přetvářce svého srdce sobě zakládali, že všechna tato požehnání jsou výsledkem naší vlastní moudrosti nebo ctnosti. Náš dlouhotrvající úspěch nás tak otrávil, že jsme upadli do pocitu soběstačnosti a hrdosti. Soběstačnost nám bránila uznat, že potřebujeme milost vykoupení a ochrany. Hrdost nám zase nedovolila modlit se k Bohu, který nás stvořil."

Ospalý otec, který nad ránem chová neklidné dítě, i když ví, že ho čeká náročný den v práci, i mladá matka, která zcela podřídí svůj profesionální postup potřebám svého novorozeného dítěte, ukazují svým dětem Boží dobrotu.

Dobrota je podstatná vlastnost mateřství a otcovství, ale není podstatná pro kariéru. Kariérista, který je snob, možná postoupí vysoko na žebříčku své kariéry, ale jeho osobnost bude rozkládat pohrdání lidmi. Na povrchu bude možná dělat dojem úspěšného člověka, ale v hloubi své bytosti bude cítit, že na celé čáře selhal ve své lidskosti.

Ve filmu Zázrak naší Paní Fatimské vesničané odbydou tři děti, které tvrdí, že viděli Pannu Marii poznámkou, kterou řekl jeden z nich:

„Jsem si jist, že Boží Matka má důležitější věci na práci, než mluvit s dětmi." Tímto přehlédnou pravdu, kterou dost často přehlížíme všichni: že totiž pro matku není nic důležitějšího, než mluvit se svými dětmi.

Feministka Gloria Steinem v diskusi o feminismu se ptá: „Komu by se líbilo, být celý den zavřený s intelektem tříletého dítěte?"

Její oponentka Midge Decter jako správná matka odpovídá:

„Tříleté děti jsou těmi nejvíce okouzlujícími stvořeními na světě," a dodala, že by jí nevadilo, kdyby byla s jedním takovým stvořením kdykoliv zavřená.

Neměli bychom zapomenout, že křesťanství se zrodilo, protože jedna žena svolila, aby se středem jejího života stalo dítě.

Dobrota je ctnost, která nám umožňuje uznat, že existují i ​​jiné věci a dary, než jsou jen ty naše. A že tyto věci jsou výsledkem Boží milosti.

Toto vědomí nám pak na oplátku pomůže podívat se i naše vlastní dary a úspěchy jako dar a milost. A to je začátek moudrosti.Jsi člověkem dobroty? Je tvé srdce široké, laskavé, velkorysé?

Nejsi domýšlivý? Nejsi snob? Nepohrdnáš lidmi, kteří jsou méně nadaní jako ty? Méně vzdělaní? NIžšího původu? Chudší? Stydlivější?

Umíš se přibližovat k lidem? Umíš jim pomoci? Nacházet si na ně čas?

Kdo je pro tebe člověkem, na něhož se díváš shora? Proč to děláš? Co bys mohl udělat pro to, abys mu projevil dobrotu a laskavost?Převzato z UPeCe Bratislava, k dispozici zde.

Podkladem pro tento cyklus přednášek byla kniha Donalda DeMarco: The Heart of Virtue. Lessons from Life and Literature Illustrating the Beauty and Value of Moral Character (Ctnosti srdce. Poučení ze života a literatury ilustrující krásu a hodnotu mravního charakteru.). Ignatius Press, San Francisco, 1996.

Víra, volná licence, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Waldorfská škola - zkušenost katolických rodičů (04.02.2023)
Mějme srdce a oči otevřené (20.12.2022)
Dušičkové kázání jáhna Františka Řezníčka (oefa) z Lančova (05.11.2022)
4. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Přikázání je obousměrné. Přehnaná rodičovská kritika je projevem narcismu (04.11.2022)
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Krize svěcení neděle. (14.10.2022)
2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Zavládla pomýlená představa, že hřešit v přímém přenosu je vtipné (09.09.2022)
1. přikázání: Pověry, magie, věštby. Ďábel pracuje jako lichvář - půjčí rád, aby časem získal vše (01.09.2022)
Deset Božích přikázání v moderním světě – Úvodní rozhovor s biblistou Jozefem Jančovičem (22.08.2022)
Jak bojovat s hříchem - myšlenka z kázání o. Marka Dundy (06.07.2022)
Jak konat pokání v této postní době - impulzy z kázání o. Marka Dundy (02.03.2022)
Posedlost dnes (31.01.2022)
Buď mým Vůdcem (10.01.2022)
Slovo "náboženství"? (08.01.2022)
Ze života: Jak jsem pochopila pokání... (03.12.2021)
Učíte se i vy vidět všude impulsy Boží? (03.12.2021)
Exodus 90 (11.11.2021)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků za duše v očistci je třeba začít, co nejdříve (23.10.2021)
5 důvodů, proč Satan miluje porno (05.10.2021)
Andělé (02.10.2021)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů (05.07.2021)
Nabídka programů v Hoješíně u Seče (20.06.2021)
Rozjímání online (26.04.2021)
Už jsi vykonal velikonoční svatou zpověď? (01.04.2021)
Komu patříme? (08.03.2021)
Nabídka programů Hoješín u Seče (06.03.2021)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - příprava na velký půst (video) (24.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (21.02.2021)
Popeleční středa (17.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (12.02.2021)
Online duchovní obnova pro mládež (11.02.2021)
Paní a dívky u oltáře (26.01.2021)
Promluva jáhna Ladislava Kince z 24. 1. (24.01.2021)
Rozhovor s Bohem (15.01.2021)
Sebeodevzdání Bohu (26.11.2020)
Katolíci nemohou dovolit výjimky ze zákona o rozvodu, cizoložství, smilstvu, homosexualitě (10.11.2020)
V Kristu zůstávám Židem (08.11.2020)
Ježíšův učedník v době koronaviru (02.11.2020)
Exorcista P. Ľuboslav Petričko: Nenávistné myšlenky v sobě nesou smrt (20.10.2020)
P. Marian Kuffa: Co je to Boží požehnání? (01.09.2020)
Víru je třeba předkládat za každou cenu (28.08.2020)
Zázračný kříž v Limpias (23.07.2020)
Pavol Hucík: Harry Potter mánie ukazuje, že člověk je duchovní bytost. Děti touží po věcech mezi nebem a zemí. (05.07.2020)
Co Bůh chce, abych dělal? (16.06.2020)
26. INTEGRITA - vlastnost charakterního člověka (15.06.2020)
25. ZDVOŘILOST - vlastnost charakterního člověka (03.06.2020)
Všichni jsme nositeli radosti (21.05.2020)
Jako on už nebude žádný (15.05.2020)
Emanuel Segatašja - chlapec, který se setkal s Ježíšem (14.05.2020)
24. ZDRŽENLIVOST - vlastnost charakterního člověka (05.05.2020)
Vzbuzení dokonalé lítosti - manuál (01.04.2020)
23. ZAKOŘENĚNOST - vlastnost charakterního člověka (06.03.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 56 (05.03.2020)
Proměňující trpělivost - postní výzva lásky 1 (05.03.2020)
Svědectví o Pompejské novéně (03.03.2020)
Překladač aneb Jak se změnily hodnoty života (20.02.2020)
22. VÍRA - vlastnost charakterního člověka (19.02.2020)
21. VESELOST - vlastnost charakterního člověka (17.02.2020)
14 zázračných účinků mše svaté (07.02.2020)
20. VĚRNOST - vlastnost charakterního člověka (22.01.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 49 (16.01.2020)
19. VELKODUŠNOST - vlastnost charakterního člověka (16.01.2020)
18. VDĚČNOST - vlastnost charakterního člověka (13.01.2020)
17. UPŘÍMNOST - vlastnost charakterního člověka (02.12.2019)
16. ÚCTA - vlastnost charakterního člověka (18.11.2019)
15. TRPĚLIVOST - vlastnost charakterního člověka (13.11.2019)
14. SVATOST - vlastnost charakterního člověka (12.11.2019)
13. SOUCIT - vlastnost charakterního člověka (06.11.2019)
12. STŘÍDMOST - vlastnost charakterního člověka (30.10.2019)
11. STAROSTLIVOST - vlastnost charakterního člověka (15.10.2019)
10. SPRAVEDLNOST – vlastnost charakterního člověka (30.09.2019)
9. SKROMNOST – vlastnost charakterního člověka (23.09.2019)
8. ROZVÁŽNOST - vlastnost charakterního člověka (05.09.2019)
7. ODVAHA A ODHODLANOST - vlastnosti charakterního člověka (26.08.2019)
6. POKORA – vlastnost charakterního člověka (23.08.2019)
5. MÍRNOST – vlastnost charakterního člověka (14.08.2019)
4. ODVAHA – vlastnost charakterního člověka (09.08.2019)
Jak hlouběji prožívat mši svatou (02.08.2019)
3. LOAJALITA – vlastnost charakterního člověka (18.07.2019)
2. NADĚJE – vlastnost charakterního člověka (03.07.2019)
1. MOUDROST: vlastnost charakterního člověka (20.06.2019)
Setkání pro holky v Rajhradě (21.03.2019)
Postní předsevzetí (04.03.2019)
Uvedení do pravd katolické víry (27.02.2019)
V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost (01.02.2019)
Mše svatá pro mládež: z kázání - zkratka pro duchovní život CTNTF (31.01.2019)
Jedině láska nás polidšťuje (31.01.2019)
Homilie papeže při eucharistii s panamským duchovenstvem, katedrála v Panama City (30.01.2019)
Promluva papeže při pobožnosti Křížové cesty 25. ledna 2019, Panama – Cinta Costera (29.01.2019)
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama (28.01.2019)
Nové farizejství dláždí cestu příchodu Antikrista (24.11.2018)
Sqělba (31.10.2018)
Pane, nikdo jiný... (01.10.2018)
Protože Bůh je... (26.09.2018)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše... č. 11 (04.09.2018)
Modlitba ke svaté Barboře (16.06.2018)
Máš živou víru? (10.06.2018)
Páter Josef Toufar (25.02.2018)
Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace (16.02.2018)
Desatero na prázdniny (25.06.2017)
Týden modliteb za duchovní povolání (02.05.2017)
Zamyšlení jáhna Ladislava Kince - 1. neděle postní A - 5. 3. 2017 (06.03.2017)
Společenství, které zachraňuje (21.01.2017)
Z myšlenek otce Jiřího Balabána - sv. Václav (13.12.2016)
Den reformace – tragické memento pro luterány i katolíky (30.10.2016)
Žena v adventu (12.10.2016)
Jak jsem se snažil nemodlit (21.06.2016)
I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán (12.04.2016)
Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (11.04.2016)
Rok milosrdenství a pastorační aktivity ve farnosti Vrchlabí (18.03.2016)
Církev má průhledně nakládat s majetkem (11.03.2016)
Nastala postní doba (14.02.2016)
Jarní prázdniny u sester "klarisek" (12.02.2016)
Síla, kterou někdy nevidíš hned (07.02.2016)
Zamyšlení se nad exhortací papeže Františka na faře ve Vranově nad Dyjí (10.01.2016)
Co mám dělat se svým synem? (05.01.2016)
Vánoce Svatého roku milosrdenství (31.12.2015)
Cena daru z nedostatku (08.11.2015)
O odpouštění vin (06.11.2015)
P. Vojtěch Kodet: Pohlédl na něho s láskou - 2. část (30.10.2015)
Pohlédl na něho s láskou - 1. část (27.10.2015)
Připisování jmen andělům (28.09.2015)
Jak se žije v klášteře? (23.08.2015)
Setkání na nad exhortací papeže Františka (02.06.2015)
Víkend pro mámu a dceru - Máma a já (16.05.2015)
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením (07.04.2015)
P. Vojtěch Kodet - Milost svátosti smíření (přednáška) (29.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy III. (12.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy II. (07.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy (05.03.2015)
Boží obraz nenajdu v komputeru či encyklopedii (15.02.2015)
Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše (12.02.2015)
Víru předávají hlavně ženy (09.02.2015)
Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl (08.02.2015)
Kázání P. Mariána Kuffy také o referendu v Prešově – video (06.02.2015)
Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál (06.02.2015)
Předmisijní kázání z Třebíče (05.02.2015)
Kdo miluje Boha, je svobodný (26.01.2015)
Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny (25.01.2015)
Dovolím Bohu, aby mne měl rád? (31.12.2014)
Mlčení (27.12.2014)
Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí (14.11.2014)
Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti (06.11.2014)
Desatero klidu (18.10.2014)
Odpuštění – texty z Nového zákona (16.10.2014)
První národní eucharistický kongres ČR v říjnu 2015 (23.09.2014)
Škola křesťanského života - duchovní obnova (09.09.2014)
Nezapomeňte nahlásit děti do náboženství (07.09.2014)
Kdo čte evangelium, nachází Krista (05.09.2014)
Církev – nová smlouva a nový lid (09.08.2014)
Zajímavá a poučná myšlenka sv. Alfonse z Liguori (07.08.2014)
Duchovní život jako naslouchání (15.07.2014)
Myšlenka k nedělnímu evangeliu - Nejsvětější Trojice (16.06.2014)
Šest pravd víry (04.06.2014)
Sv. Alfonz Liguory -Láska a čistý úmysl. (03.06.2014)
Teologický kurz 2014/2015 (03.06.2014)
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (28.05.2014)
TV Lux: FUNDAMENTY - nový diskusní pořad rozebírá Katechismus Katolické církve (28.05.2014)
Církev je svatá navzdory našim hříchům (11.05.2014)
Homilie otce Nika ke 3. neděli velikonoční (10.05.2014)
Cesta do Emauz je symbolem naší cesty víry (08.05.2014)
Co protestanty provokuje na katolících? (07.05.2014)
Homilie papeže na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra (07.05.2014)
Exorcista a filosof Sante Babolin o tekutém ďáblu (02.05.2014)
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, bazilice. sv. Petra (29.04.2014)
Všichni jsme pro všechny drahocenní (10.04.2014)
Myšlenka sv. Terezie z Avily o nezbytnosti modlitby (08.04.2014)
Nevěřit každému a nevěřit všemu (04.04.2014)
Exercicie pro ženy v Prosiměřicích (25.03.2014)
Odpuštění přináší uzdravení (24.03.2014)
Ukotvit lásku v každodenním životě (06.03.2014)
Srovnejme si žebříček životních hodnot (27.02.2014)
Spisovatelka J.K. Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi (27.02.2014)
Jak máme konat s užitkem rozjímání? (26.01.2014)
Jaká musí být duše, aby napravila své chyby? (26.01.2014)
Co činit, aby byl boj proti chybám z pýchy pocházející vítězný? (26.01.2014)
Jak začátečníci chybují s pýchou? (26.01.2014)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 07. 07. 2020 | 2530 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace