Zajímavé...

20 duchovních impulsů z příkladů Pata a Mata

Na táborech FATYMu učíme děti přemýšlet o tom, co vidí v pohádkách a kolem sebe vůbec, i z pohledu, jak se z toho mohu poučit. I mnozí dospělí jsou překvapeni, kolik duchovních poučení je možno najít ve zcela obyčejných skutečnostech. Na některých táborech FATYMu jsme v letošním roce 2016 po celý týden měli zaostřeno na příklad Pata a Mata. Jsou nám velkou inspirací i pro náš duchovní život. Některý z impulsů, nad kterými jsme se zamýšleli, přinášíme i zde v tomto článku.

Impuls č. 1 – Pat a Mat jsou vynalézaví
Jejich vynalézavost se projevuje zvlášť ve chvílích, kdy je potřeba realizovat něco, co pokládají za důležité a zvlášť tehdy, když narážejí na překážky a na nezdary. Pro běžný život člověka je to velmi inspirující, protože na to máme rozum, abychom hledali cesty, jak se dopracovat k cíli a jak překonávat i těžkosti. V duchovním životě nalézáme správné řešení i díky modlitbě.
Impuls č. 2 – Mají cíl a myslí na něj
Každý příběh Pata a Mata je zaměřen k cíli, který si stanovili. Jsou pro něj obětovat mnoho, dokonce všechno. K cíli směřují i přes dílčí neúspěchy, a to v duchu dřívějšího hesla „Musíme šetřit, i kdyby nás to mělo stát miliony“. Každý z nás máme jeden jasný cíl – tím je dostat se do nebe. Na ten máme myslet, k němu vždy nasměrovat veškeré naše snahy a tomu obětovat cokoli, jen abychom tohoto cíle dosáhli.

sobotaImpuls č. 3 – Pat a Mat se nebojí mít velké cíle
Všechno velké a významné začíná něčím malým. A když je někdo od začátku v zajetí sebepodceňování a strachu z velkých úkolů, tak toho mnoho nedokáže. Pat a Mat jako kdyby měli umenšený stupeň pudu sebezáchovy a sebekritičnosti. Ve skutečnosti však jsou potvrzením pravdivosti slov básníka „… a sláb je ten, kdo má jen malý cíl“. Když máme velké cíle, nemůžeme spoléhat jen na vlastní síly, ale máme si vyprošovat Boží milost. Bůh pomáhá těm, kdo o tuto milost prosí. Nemáme však jen složit ruce do klína a jen se modlit, ale správný poměr je vyjádřen heslem „Udělám, co mohu, zbytek svěřím Bohu“.
Impuls č. 4 – Spolupráce
Na Patovi a Matovi je velmi sympatické, jak ve všem a za všech okolností pořád spolupracovali. I když to jsou postavičky, které nemluví, právě ta tichá spolupráce naznačuje jejich ochotu být druhému nablízku i přesto, že ne na vše musí mít stejný názor. Díky spolupráci jsou schopni zrealizovat věci, které by jeden sám nedokázal. Bůh nás stvořil na světě víc proto, abychom jedni druhého potřebovali a mohli si navzájem pomáhat. Sám člověk ničeho nedokáže, ale když spolupracuje s druhými, může dosáhnout obrovských výsledků. Spolupráce Pata a Mata není porušena ani tím, že narážejí na neúspěchy a problémy a zažívají, že druhý někdy způsobí škody namísto zisku. S některými se nám spolupracuje lehce, ale i ti, kteří mají jiné názory, mají v sobě alespoň 10% dobrého, a to je styčný bod, na kterém se dá spolupracovat.
Impuls č. 5 Trpělivé překonávání překážek
Papež František říká, že ten, kdo je trpělivý, ten už je vlastně svým způsobem svatý. Příklad Pata a Mata je velmi výmluvný. Trpělivě snášejí nejen jeden druhého, ale trpělivě také překonávají všechny problémy, které přicházejí i ty, které si sami zavinili. Jejich trpělivost je něčím, na co bychom měli vzpomenout ve chvíli, kdy my sami trpělivost ztrácíme.
Impuls č. 6 – Snaha nezlobit se na druhého
Ti, kdo dobře znají všechny příběhy Pata a Mata, potvrdí, že se na sebe vzájemně nezlobí, alespoň ne nikdy dlouho. Okamžitě odkládají veškerý hněv na druhého a znovu hledají cestu, jak spolupracovat. A přesto – těch důvodů zlobit se na druhého je hned několik. Vždyť jeden staví a druhý mu to, i když nechtěně, zároveň bouře. Jak by svět vypadal jinak, kdybychom se dokázali takhle rychle ovládat jako Pata a Mat.
Impuls č. 7. – Nevzdávají se při nezdaru
To, čemu se děti i dospělí smějí při jednotlivých příbězích Pata a Mata, je ve skutečnosti něčím, co v životě bývá provázeno černými myšlenkami: zase se to nepovedlo, zase mi to pokazil, zase mi to pohnojil… A jak oni reagují na nezdar? O důvod více se zamyslet a hledat řešení, které zvolit, aby se to povedlo. A tak by to mělo být i v našem životě. Nezdar není na to malomyslnět, vztekat se, nebo to vzdávat. Vždy alespoň něco udělat můžeme. A když prosíme o světlo Ducha Svatého, On nám jistě vnukne, co za dané situace můžeme vylepšit, jak se postavit k danému úkolu lépe, abychom příště problém překonali.
Impuls č. 8 - Společná radost – soucítění
Na Patovi a Matovi je vidět, že se vždy radují z úspěchu toho druhého. Cokoli se druhému podařilo, je důvodem k tomu, aby sdíleli jeho radost z úspěchu. Zvlášť typické je to ve chvíli, kdy si podají ruku a udělají svůj zvláštní pozdrav, který se dobře napodobuje. Společná radost z každého úspěchu je ale také vyvážená společným soucítěním ve chvílích nezdaru. Když se jednomu něco nepovede, druhý hned prožívá jeho neúspěch a pomáhá hledat, jak se z toho dostat. Obojímu je třeba se učit – radovat se z úspěchu druhých a soucítit s nimi, když se jim nedaří. V evangeliu to Ježíš vyjadřuje slovy „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími“. Někdy na nás může jít pokušení závidět druhým, když se jim daří a nepřát jim úspěch, nebo se škodolibostí sledovat jejich nezdar a přát jim ho. Takovým pokušením se vyhněme už z dálky. Vždyť platí „Přej a bude ti přáno“.
Impuls č. 9 – Kamarádskost
Z celého příběhu o Patovi a Matovi na nás přímo dýchá jejich kamarádskost. Ta se projevuje tím, že jeden s druhým chce být, zajímá se o něho, jeden s druhým chce spolupracovat a společně se do všeho pouští jako ti, kdo jsou kamarádi. V ovzduší, kde vládne pravá kamarádskost se člověk cítí dobře, nemusí si na nic hrát a baví ho i všechny aktivity, které prožívá. A právě k tomu nás povzbuzuje náš Pán – abychom měli jeden druhého rádi a žili společně ve vzájemné lásce a spolupráci.

Pat a Mat 2016 I.Impuls č. 10 – Hledají řešení
Pat a Mat se často ocitají v situacích, o kterých se zdálo, že je vůbec nemusely potkat. Sympatické je, že ať už se ocitnou v jakékoli situaci, vždy hledají řešení, nikdy to nevzdávají. Pro nás křesťany je jasné, že Bůh má vždy správné řešení. A zvláště tehdy, když se ocitneme v nějaké neřešitelné situaci, máme jít k Bohu skrze modlitbu a vyprosit si vnuknutí Ducha Svatého, abychom objevili správné řešení v dané věci.
Impuls č. 11 – Radostnost
Z celého příběhu Pata a Mata vyplývá, že pracují radostně. Podtrhuje to i radostná hudba. Jestliže někdo pracuje a dělá to rád, tak je to na něm znát. „S chutí začni každé dílo, podaří se ti až milo.“

Pat a Mat 2016 I.Impuls č. 12 – Neztrácejí naději
Pat a Mat se mnohokrát ocitají v situaci, kdy přes veškerou jejich snahu jsou zase na začátku a navíc ještě s nějakým problémem. Přesto však nikdy neztrácejí naději. Kdyby totiž ztratili naději, nedopracovali by se vůbec nikam. Nás všechny může vést silná naděje, která nevychází z naší síly a chytrosti, ale z příslibu našeho Pána, který je věrný a plní vše, co slíbil.

Pat a Mat 2016 I.Impuls č. 13 – Pracovitost
Všechny díly seriálu o Patovi a Matovi představují tyto dva hrdiny jako velmi pracovité. I když nejsou příliš šikovní, snaha o pracovitost se jim nedá upřít. Když pracují, nemají čas na něco, co by mohlo kazit charakter, a už sama práce naplňuje jejich život něčím smysluplným a radostným. Opakem pracovitosti je lenost. Nejeden z nás je vystavený pokušení být líný. V tuto chvíli si máme vzpomenout na pracovitost u Pata a Mata a nechat se jí ve správném slova smyslu nakazit. Je třeba si připomenout ono známé heslo „Jde na mě lenost, chci ji hned přemoct“.

Pat a Mat 2016 I.Impuls č. 14 – Pokračují i v nepořádku a ztížených podmínkách
Někteří lidé mají spoustu výmluv: udělal bych to, ale potřeboval bych k tomu lepší nářadí, potřeboval bych k tomu lepší podmínky, s těmito lidmi to nepůjde,… Zvláštní je, že od Pata a Mata neuslyšíte ani jednu výmluvu tohoto typu, ale naopak nezávisle na vnějších podmínkách jedou a jedou. Pro náš duchovní život je podstatné si uvědomit, že je poslán do tohoto světa, který je nedokonalý, mezi lidi, kteří jsou hříšní (ani my sami nejsme zrovna ideál), a že nemáme čekat na nějaký ideální stav, ten nikdy nenastane. Už teď se máme osvědčit, už teď máme dělat spoustu dobra, které je v našich možnostech, i když kolem nás jsou podmínky i lidé ne zcela ideální.

Pat a Mat 2016 I.Impuls č. 15 – Jdou si za svým
V každém dílu o Patovi a Matovi vidíme, že vysloveně jdou za svým. Stanoví si, čeho chtějí dosáhnout, a pak na tom pracují. Nenechají se zneklidnit nepříznivým vývojem. S tím, že nepůjde všechno úplně hladce, počítají a nenechají se ani rozptylovat vším možným, co by je mohlo odvést od původního záměru. A tak máme v našem životě pracovat na ctnostech, vykořeňovat ze svého nitra sklon ke hříchu a nenechat se rozptylovat vším možným dalším.

Pat a Mat 2016 I.Impuls č. 16 – Trvalá snaha o vylepšení
Pat a Mat se nespokojují s tím, co už dosáhli, ale vždy znovu přemýšlejí nad tím, jak dělat věci ještě lépe, dokonaleji a jak vše ještě vylepšit. V duchovním životě bychom se neměli spokojit s tím, že už o Bohu něco víme, že se nějak modlíme, a že nějak duchovně žijeme, ale trvale by nám mělo záležet na tom, abychom stále více duchovně rostli. Ne nadarmo je symbolem duchovního života krokodýl. Ten roste po celý život, jeho tělo se od začátku do konce zvětšuje.

Pat a Mat 2016 I.Impuls č. 17 – Vstupují i do rizikových situací
V době, kdy jsme sešněrováni spoustou všelijakých chytrých i nesmyslných předpisů, jsme už předem v nebezpečí, že některé situace vyhodnotíme tak, že se ani neodvážíme do nich pustit. Pat a Mat to ale takto neřešili. Vždy byli ochotni riskovat a začínat znovu. V lidském životě je mnoho takových rizik, např. vstup do manželství, volba povolání,… Někteří ze strachu před možným rizikem se už předem vzdávají. A přitom my křesťané nejdeme do rizikových situací sami, můžeme si vyprosit pomoc Boží.

Pat a Mat 2016 I.Impuls č. 18 – Pracovní elán
Pracovní nasazení a aktivita Pata a Mata jsou obdivuhodné. Nejsme na světě proto, abychom se tady zachovali v původní mladosti a svěžesti do vysokého věku, ale tělo jsme dostali k tomu, aby mohlo sloužit a aby skrze ně mohlo být vykonáno spoustu dobra. Naše duše je nesmrtelná, ale tělo je tu též proto, abychom mohli skrze ně vykonat mnoho dobra. A mnoho dobra nevykonáme jen, když vykonáme někdy něco, trochu málo s odporem, ale k tomu patří i ten pracovní elán, který můžeme odkoukat od Pata a Mata.

Pat a Mat 2016 I.Impuls č. 19 – Chybí nekřesťanské vlastnosti
Když se zamýšlíme nad Patem a Matem, musíme přiznat, že jim chybí nekřesťanské vlastnosti. Jsou to vyloženě vzory křesťanské pracovitosti. To, že jsou nešikovní, že občas něco zkazí, to není jejich morální hřích. Hříchem by bylo, kdyby byli líní, vzteklí, škodolibí, kdyby kradli nebo si navzájem ubližovali. Nic z toho tam však není.

Pat a Mat 2016 I.Impuls č. 20 – Lepší je nepřítelem dobrého
Výchozí situace, ve kterých jsou nám Pat a Mat představeni, je celkem příznivá – pěkný pokoj, upravené prostředí,… a teď najednou některý z nich přijde na to, že se něco bude vylepšovat. V jejich podání vylepšení často znamená znehodnocení toho, co předtím bylo dobré. Už sv. Augustin říkal: „ Lepší je nepřítelem dobrého“. V běžném životě je vždy potřeba zvážit, zda vylepšení, o které usilujeme, je skutečným pokrokem, a zda kvůli němu budeme lepšími lidmi a budeme mít blíž k Bohu.


Pat a Mat 2016 I.Bylo by možno nalézt ještě mnoho dalších impulsů z příběhů těchto dvou postaviček, které mohou být inspirující pro běžný i duchovní život. Nejen děti, ale vůbec všichni lidé by v sobě měli probouzet vnímavost objevovat nejen v příbězích Pata a Mata, ale kdekoli jinde to, co může vést k našemu povzbuzení a upevnění v dobrém. „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ Člověk, který přemýšlí nad tím, jak se víc přiblížit Bohu, jak v sobě upravit Boží obraz, nachází všude kolem mnoho inspirujících impulsů. Příběhy Pata a Mata jimi přímo překypují. To by nám jistě dosvědčili i děti, které těmito tábory prošly.
P. Marek Dunda


Pat a Mat 2016 I.

Sdílet

Související články:
Antoníne svatý - píseň (31.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: sobota (12.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: pátek (12.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: čtvrtek (10.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: středa (09.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: úterý (08.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: pondělí (07.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: neděle (06.08.2023)
Tábor Hluboké Mašůvky: Svatá rodina na pouti (26.07.2023)
Děkujeme všem, kteří podporují tábory, které FATYM pořádá (24.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: sobota (15.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: pátek (15.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: čtvrtek (13.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: středa (13.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: úterý (11.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: pondělí (10.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: neděle (09.07.2023)
Při mši svaté ke cti sv. Cyrila a Metoděje ve Vranově přistoupil Ladislav Sitai k 1. Sv. Přijímání (05.07.2023)
Pozor, bude nutno zrušit některý turnus táborů? (03.06.2023)
Tábory FATYMu 2023 (06.04.2023)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František II. pátek (14.08.2022)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František II. čtvrtek (12.08.2022)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František II. středa (11.08.2022)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František II. úterý (10.08.2022)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František II. pondělí (09.08.2022)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František II. neděle (08.08.2022)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František I. (19.07.2022)
Tábory FATYMu 2022 (16.07.2022)
Vzpomínky na prázdniny (14.11.2021)
Rok sv. Josefa: Děti a svatý Josef (08.09.2021)
Tábor FATYMu 2021 - sv. Josef I. - neděle (12.07.2021)
Tábory FATYMu 2021 (27.05.2021)
Hledáme pomocníky na tábory (23.05.2021)
Tábor FATYMu 2019 - příklad Dona Bosca (06.06.2020)
Tábor FATYMu 2020 - termín je již obsazen (20.05.2020)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - sobota (11.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - pátek (10.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - čtvrtek (09.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - středa (08.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - úterý (06.08.2019)
Tábor FATYMu - Hluboké Mašůvky 2019 - Král David (06.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - pondělí (05.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - neděle (04.08.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - středa (18.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - pondělí (16.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - neděle (15.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - sobota (15.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - pátek (14.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - čtvrtek (13.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - středa (11.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - úterý (10.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - pondělí (10.07.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco I. - neděle (08.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí A: křest (05.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí A: středa výlet (04.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí A: pondělí, úterý (04.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí A: Neděle (02.07.2019)
Zveme na tábory FATYMu 2019 - posledních pár volných míst! (22.03.2019)
Inspiruj se Robinsonem (01.09.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - odkaz na fotky (14.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - sobota (12.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - pátek (10.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - čtvrtek (09.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - středa (08.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - úterý (07.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - pondělí (06.08.2018)
Tábory Fatymu - začal další turnus na téma Robinson Crusoe (05.08.2018)
Tábor FATYMu 2018 Hluboké Mašůvky - Letopisy Narnie Stříbrná židle (28.07.2018)
Tábor FATYMu - Robinson Crusoe I. (23.07.2018)
Tábor FATYMu - Robinson Crusoue I. (14.07.2018)
Tábory FATYMu 2018 (08.07.2018)
Tábor pro děti z Jeníkova a okolí: úterý, středa (05.07.2018)
Tábor pro děti z Jeníkova a okolí: neděle, pondělí (04.07.2018)
Tábor FATYMu 2017 - Vinnetou - promluvy (23.08.2017)
Tábor FATYMu 2017 Hluboké Mašůvky – Plavba Jitřního Poutníka + FOTO (06.08.2017)
Tábor FATYMu 2017 - Vinnetou II. (03.08.2017)
Tábor FATYMu 2017 Hluboké Mašůvky - Podivuhodná pouť (pátek, sobota) + FOTO (28.07.2017)
Tábor FATYMu 2017 - Vinnetou I - foto (26.07.2017)
Tábor v Hlubokých Mašůvkách- Podivuhodná pouť (čtvrtek 13.7.) (26.07.2017)
Tábor pro děti z Jeníkova turnus B: Vinnetou - neděle - středa (20.07.2017)
Tábor FATYMu Hluboké Mašůvky - Plavba Jitřního Poutníka (17.07.2017)
Letní tábory pro děti a mládež pro farnost Jeníkov a okolí (19.04.2017)
Tábory FATYMu 2017 (04.04.2017)
Táboroví vedoucí v Češkovicích - pohled Heleny (08.11.2016)
Táboroví vedoucí v Češkovicích (03.11.2016)
Táboroví vedoucí v Čejkovicích (30.10.2016)
Tábor FATYMu v Olbramkostele 2016 - fotky ke stažení (02.09.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: FOTO (27.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Hluboké Mašůvky - Letopisy Narnie očima dětí + foto (16.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Hluboké Mašůvky - Z pohádky do pohádky očima dětí + foto (16.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: sobota (14.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: pátek (13.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: čtvrtek (12.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: středa (10.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: úterý (10.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: pondělí (09.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: neděle (07.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Hluboké Mašůvky - Letopisy Narnie (24.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska TURNUS B Pat a Mat - čtvrtek (22.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska: TURNUS B - Pat a Mat: ÚTERÝ, STŘEDA (21.07.2016)
Tábor FATYMu ve Vranově n. Dyjí Pat a Mat I. - fotky ke stažení (20.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska: TURNUS B - Pat a Mat: NEDĚLE, PONDĚLÍ (20.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska: TURNUS B - sobota - PAT a MAT (19.07.2016)
Tábor FATYMu ve Vranově n. Dyjí Pat a Mat - čtvrtek - pátek (17.07.2016)
Tábor FATYMu 2016 Hluboké Mašůvky - Z pohádky do pohádky (17.07.2016)
Tábor FATYMu ve Vranově n. Dyjí Pat a Mat - úterý-středa (14.07.2016)
Tábor FATYMu ve Vranově n. Dyjí Pat a Mat - neděle - pondělí (13.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkova: pondělí (06.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska: CESTA (05.07.2016)
Tábor v Olbramkostele „OD MASOPUSTU PO VÁNOCE“ (19.05.2016)
Tábory FATYMu 2016 (13.05.2016)
III. turnus - tábor Misionáři v Olbramkostele 19.-25.7.2015 (04.09.2015)
Tábor FATYMu ve Vranově nad Dyjí - Mrazík I. - foto (06.08.2015)
Tábor FATYMu 2015 ve Vranově nad Dyjí - Mrazík I. - středa (23.07.2015)
Tábor FATYMu 2015 ve Vranově nad Dyjí - Mrazík I. - neděle - úterý (22.07.2015)
Tábor Hluboké Mašůvky 2015 Noe I. (18.07.2015)
Tábor Hluboké Mašůvky 2015 - Noe II. (18.07.2015)
Brigáda v Olbramkostele (14.07.2015)
Tábory FATYMu 2015 (12.06.2015)
Tábor Jen počkej, zajíci! (11.10.2014)
Tábor ve Štítarech - Stvoření světa 10.-16. srpna 2014 (20.09.2014)
Tábor FATYMu - Vranov nad Dyjí - Jen počkej, zajíci! 2 - neděle - úterý (18.08.2014)
Tábor FATYMu 2014 Hluboké Mašůvky - Starozákonní dobrodružství A (18.08.2014)
Díky za váš dar (05.08.2014)
Tábory FATYMu 2014 (05.08.2014)
Konec tábora ve štítarech: Jak je důležité míti Filipa, anebo život sv. Filipa Neri. (28.07.2014)
Tábor FATYMu - Vranov nad Dyjí - Jen počkej, zajíci! - I. - středa - sobota (24.07.2014)
Tábor FATYMu - Vranov nad Dyjí - Jen počkej, zajíci! - neděle - úterý (17.07.2014)
Tábor: Jak je důležité míti Filipa aneb života sv. Filipa Neri (16.07.2014)
Tábor - „Jak je důležité míti Filipa“ - sv. Filip Neri (12.07.2014)
Potáborové setkání 2013 na faře ve Štítarech (18.09.2013)
Tábor FATYMu ve Vranově nad Dyjí - sv. Cyril a Metoděj – pátek (17.08.2013)
Tábor FATYMu ve Vranově nad Dyjí - sv. Cyril a Metoděj – čtvrtek (16.08.2013)
Tábor FATYMu ve Vranově nad Dyjí - sv. Cyril a Metoděj – středa (14.08.2013)
Tábor FATYMu - sv. Cyril a Metoděj ve Vranově nad Dyjí - úterý (14.08.2013)
Tábor Cyril a Metoděj ve Vranově – pondělí (12.08.2013)
Tábor FATYMu - sv. Cyril a Metoděj ve Vranově nad Dyjí – neděle (12.08.2013)
Tábory FATYMu 2013 – Olbramkostel Cyril a Metoděj B III. část (30.07.2013)
Tábory FATYMu 2013 – Olbramkostel Cyril a Metoděj B II. část (30.07.2013)
Tábory FATYMu 2013 – Olbramkostel Cyril a Metoděj B I.část (29.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - pátek a sobota (28.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - čtvrtek (26.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - středa (25.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - úterý (24.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - neděle (22.07.2013)
Tábory FATYMu 2013 – Olbramkostel Cyril a Metoděj A (21.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - pátek (20.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - čtvrtek (20.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - středa (18.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - pondělí (16.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - neděle (15.07.2013)
Návštěva tábora nejmenších dětí z Jeníkova na faře v Olbramkostele (14.07.2013)
Návštěva tábora na faře v Lančově, kde byly děti z teplické charity (14.07.2013)
Tábor dětí z Jeníkova na faře ve Vranově nad Dyjí (13.07.2013)
Tábory FATYMu 2013 - posledních 10 míst (11.07.2013)
Tábory pořádané FATYMem - prosba o pomoc (11.07.2013)
Lančov - tábor - Život v antické Spartě (11.07.2013)
Fotky z tábora Země Kore I (16.10.2012)
Tábor FATYMu 2012 ve Vranově nad Dyjí aneb Výpravy do světa Bible (09.10.2012)
Odkaz na fotky z tábora jeníkovských ve Vranově n. Dyjí od o. Nika (01.10.2012)
Jeníkovský tábor 2012 - odkaz na fotky (11.09.2012)
Tábor pro jeníkovské děti (30.08.2012)
Začal poslední tábor FATYMu (14.08.2012)
Pátek a sobota u Korů – tábor Hluboké Mašůvky "Země Kore" (30.07.2012)
Čtvrtek v zemi Kore – tábor v Hlubokých Mašůvkách (30.07.2012)
Středa v zemi Kore - tábor v Hlubokých Mašůvkách (30.07.2012)
Úterý u Korů - tábor v Hlubokých Mašůvkách (30.07.2012)
Začal další tábor FATYMu „Země Kore“ v Hlubokých Mašůvkách (30.07.2012)
Tajemství Bible očima dětí + foto (24.07.2012)
Začal další tábor – Země Kore I (16.07.2012)
Tábor Tajemství Bible v Hlubokých Mašůvkách (10.07.2012)
Tábor „Tajemství Bible“ (17.03.2012)
Tábor FATYMu v Hlubokých Mašůvkách 2011 - II. turnus (10.09.2011)
Tábor FATYMu 2011 v Hlubokých Mašůvkách - 4. díl (06.08.2011)
Tábor FATYMu 2011 v Hlubokých Mašůvkách - 3. díl (27.07.2011)
Tábor FATYMu 2011 v Hlubokých Mašůvkách - 2. díl (23.07.2011)
Tábor FATYMu 2011 v Hlubokých Mašůvkách - 1. díl (20.07.2011)
Tábor FATYMu 2010 v Hlubokých Mašůvkách (27.08.2010)
Expedice na Ukrajinu - 2006 (03.02.2008)
Tábor Fatymu - Lísek 2001 (27.12.2007)
Tábor Fatymu - 1997 (20.12.2007)
Tábor Fatymu - Lísek 2000 (09.12.2007)
Tábory Fatymu - Lísek 1999 (17.10.2007)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 21. 08. 2016 | 6266 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace