Zajímavé...

10 darů vánočního období

CC0, pixabay.com Hlavním zaměřením, důvodem a podstatou Vánoc je vtělení a narození našeho Pána Ježíše Krista. Ctihodný Fulton J. Sheen tvrdí, že nejdůležitější jméno, které můžeme dát Ježíši, je jméno Spasitel.

Postoj vděčnosti

Naše srdce, poznajíc naši spásu skrze Ježíše Krista, by měla být rezervoárem protékajícím vděčností za nekonečné milosti, které pro nás získal Ježíš. Měli bychom být zvlášť vděční za věčnou spásu naší nesmrtelné duše. Avšak Ježíš a Jeho mystické tělo Církev nás neustále zaplavují tolika milostmi a požehnáním. Ve vánočním období nám odhaluje církevní kalendář sérii mimořádných světců a svátků. Proto mezi těmito deseti krásnými vánočními dary jsou velcí svatí, naši bratři a sestry a přímluvci u Krista. Ať vydláždí naši cestu k Ježíši a Marii v tomto a ve věčném životě.

dar # 1 - 26. prosinec - Svatý Štěpán

Svatý Štěpán se nazývá Prvomučedník, člověk plný víry a lásky k Božímu slovu, který horlivě kázal a odsuzoval zlo a pokrytectví a který byl naplněn Duchem Svatým a měl nezkrotného a odvážného ducha. Důvodem tohoto titulu je, že byl prvním v rané Církvi, který prolil svou krev Kristu a pravdě.

Jeden svatý může motivovat ostatní, aby byli svatými. Svatý Štpán napodoboval Pána, když odpustil svým pronásledovatelům a žil tak milosrdné evangelium pro Ježíšovo Srdce. Kdo jiný by mohl přimhouřit oči nad mučednictvím sv. Štěpána? Nikdo jiný než zapálený příští apoštol, svatý Pavel. Někteří církevní učitelé komentovali tuto situaci tak, že modlitby a milosrdenství Štěpána byly katalyzátorem proměny Saula na svatého Pavla.

Prosme, aby se vánoční dar naplnil a pronikl duchem svatého Štěpána, jehož fyzická smrt byla jeho narozením do nebe!

dar # 2 - 27. prosinec - Svatý Jan, evangelista

Svatý Jan Evangelista je nepochybně jednou z klíčových osobností evangelia, jakož i prvotní Církve. V knize In Sinu Jesu - Když srdce mluví k srdci, je na přední obálce knihy zobrazený svatý Jan Evangelista při poslední večeři, jak odpočívá na Ježíšově boku, když předává světu Eucharistii a kněžství.

Proto, když prosíme o vánoční dárky pro sebe, tak pro ostatní, prosme prosbou svatého Jana Evangelisty o tři milosti:
- dynamické, hluboké a trvalé přátelství s Ježíšem;
- vděčnost a lásku ke kněžství;
a hlubší víru a oddanost k svátosti Pánova Těla, Krve, duše a božství v Nejsvětější Eucharistii.

dar # 3 - 28. prosince - svátek svatých neviňátek

Poté, co Herodes zjistil, že ho mudrci oklamali, rozzuřil se a poslal své vojáky, aby našli a zabili všechny novorozené chlapce v Betlémě a v jeho blízkosti. Josef po snu vstal uprostřed noci a vzal Marii a Ježíška do Egypta - do bezpečí. Mezitím Herodovi vojáci tyto nevinné děti brutálně pozabíjeli. Toto jsou svaté neviňátka, která, ačkoli o tom ani nevěděla, prolila krev pro Ježíška.

Herodes symbolizuje a představuje hrozné, morbidní masové vraždy nevinných dětí v smutné realitě potratů. To by nás mělo vést k modlitbě, růžencovým obětem, obětováním mší a svatým přijímáním jako náhradu za tyto hříchy. "Pro jeho bolestné utrpení měj milosrdenství s námi i s celým světem." (Korunka Božího milosrdenství)

dar # 4 - 29. prosinec - svátek Svaté rodiny

Ve vánočním období slaví Církev i svátek sv. rodiny - Ježíše, Marie a svatého Josefa. Zvedáme oči, mysli a srdce ke vzoru a té nejlepší ze všech pozemských rodin. Ježíš byl dokonalý Syn; Maria, dokonalá Matka a manželka; a svatý Josef byl dokonalý manžel a otec.

Svatá rodina nám dává nespočet lekcí, ale nabízíme dvě:

* potřeba ticha a modlitby. Svatá rodina trávila každý den v tichosti a modlitbě, když se v hloubce setkávala s Bohem. Važme si ticha, které nás vede k hluboké, mystické modlitbě a sjednocení s Bohem.
* zákon práce. Marie tvrdě pracovala v nazaretském domě, a tak milovala Boha a svou rodinu. Svatý Josef a Ježíš pracovali v tesařské dílně dlouhé a namáhavé hodiny, čímž zajišťovali výživu pro svou rodinu. Takto můžeme poznávat důležitost tvrdé práce v našem každodenním životě, když chci kráčet po stopách Ježíše, Marie a Josefa!

dar # 5 - 1. leden - Slavnost Bohorodičky Panny Marie, Boží Matky

Oslavit největší ze všech Mariiných titulů - Marii, Matku Boží, je vynikající způsob, jak začít nový rok. Ve skutečnosti je Maria Boží Matkou, ale také Matkou Církve a naší Nebeskou Matkou. Můžeme zcela a bezvýhradně svěřit své životy do její mateřské péče a ochrany. "Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen."

dar # 6 - 6. leden - Zjevení Páně: Hvězda a mudrci

Dalším klíčovým svátkem v kontextu vánočních svátků je Zjevení Páně, tedy "zjevení Ježíše pro celý svět". Mudrci následovali hvězdu, která je dovedla k Ježíši. "Mudrci neustále nacházejí Ježíše v náručí Marie." Maria a Ježíš jsou neoddělitelní. V Káně byla Mariina poslední slova: "Udělejte, co vám řekne!" To je nejlepší rada na světě; berte to jako své novoroční heslo a akční položku! Mudrci přinesli tři dary - darujme si symbolický a praktický význam a ztvárnění těchto darů.

dar # 7 - 12. leden - Křest Krista, našeho Pána

Vánoční období se každý rok končí křtem našeho Pána. Ježíšův křest by měl být obdobím, ve kterém zkoumáme svůj vlastní život, abychom zjistili, zda skutečně prožíváme svůj vlastní křestní závazek. To znamená, že se vzdáme satana a všeho, co je v nás a mimo nás, což nás vede na cestu hříchu. Jinými slovy, svátost křtu nás všechny zve k úsilí o životní svatost a touhu stát se velkým svatým. Tak jak nás Ježíš vyzývá a přikazuje těmito slovy: "Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." (Mt 5, 48)

Zauvažujme o proměně při vlastním křtu: Dítě Boží, důvěrný přítel Ducha Svatého, příjemce tří teologických ctností, morálních ctností a sedmi darů Ducha Svatého - všechny tyto dary a mnoho dalších se vlévá do naší duše - v okamžiku našeho křtu. Od této chvíle je na nás, abychom s pomocí našich rodičů a kmotrů prožívali vznešený dar svátosti křtu!

Tři dárky, které můžeme darovat

dar # 8 - zlato: symbolický obraz Ježíše Krista, našeho krále

Ať král Kristus vládne v našich rodinách, v naší Církvi a v našich osobních životech. "Viva Cristo Rey!" Naší reakcí na zlato může být almužna, kterou darujeme. Almužna může znamenat darování peněz chudým, opuštěným, potřebným nebo bezdomovcům. Může to však také znamenat být každý den na praktičtějšmí základě laskavý, radostný a ochotný ve službě členům vlastní rodiny!

dar # 9 - kadidlo: symbolické Ježíšovo božství

Jako bílý, voňavý kouř kadidla stoupá vysoko během slavnostních mší, tak vysoko vystupují i vroucí modlitby svatých. Jen vlastním snažením se svatí stávají svatými, naplněnými vroucím a dynamickým modlitebním životem! Naše vroucí, bílé kadidlo modlitby také slouží jako nejúčinnější prostředek k úlevě duší v očistci a umožnění vstupu do nebe!

dar # 10 - myrha: symbolický obraz Ježíše Krista předurčeného k utrpení a smrti na Kalvárii

Myrha byla mastí, kterou používali, když Ježíšovo tělo po utrpení a smrti sundali z kříže a zabalili do plachty. Svatý Ignác z Loyoly poukazuje na skutečnost, že Ježíš se pro nás narodil v Betlémě, aby za nás zemřel na Kalvárii, a tak jsme mohli mít život a to život v hojnosti. Jaká to pravda: Ježíšova smrt přinesla život na svět, pro mě i pro vás!

Jak můžeme použít tento poslední ze tří darů mudrců (myrhu) do našeho života? Zjednodušeně: buďme připraveni obětovat se Pánu za spásu duší. Přinejmenším v jisté míře jsme povoláni, abychom Ježíši nabídli své vlastní malé, ale vroucí a neustálé oběti za spásu tolika duší, které jsou otroky svých vášní, a které nevnímají Boží lásku. Malé oběti nabízené s velkou láskou otevírají pokladnu Božích milostí a brány nebes ubohým hříšníkům!

Na závěr doufáme a modlíme se, aby všichni pěstovali autentický postoj vděčnosti a pokorně uznávali a přijímali hojné dary, které náš milující Nebeský Otec daroval v daru Ježíše, Marie a svatého Josefa, jakož i v nesčetných požehnáních, které na nás nadále prší v proudech skrze mystické tělo Kristovo, Církev!

"Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky." (Ž 136, 1)

Zdroj: CatholicExchange

Převzato z www.verim.sk, článek z 27. 12. 2019 naleznete zde.

publicdomainpicturesSdílet

Související články:
SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ: “NAŠLI DÍTĚ S MARIÍ, JEHO MATKOU” Meditace svatého Alfonze Maria de Ligouri (06.01.2024)
VIGÍLIE SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ (05.01.2024)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (01.01.2024)
Musica animata zve na vánoční koncerty 2023 (27.12.2023)
Vánoční zpívání v Plenkovicích (26.12.2023)
Vánoce a … samota (26.12.2023)
Vánoce nám připomínají, že radost i smutek jsou součástí „kalicha života" (26.12.2023)
Mariina nesmírná láska k dítěti Kristu nás v tuto vánoční noc zve k jeslím (25.12.2023)
Bůh se nemusel stát člověkem, aby nás zachránil. Tak proč to udělal? (25.12.2023)
Vladyka Milan Chautur: RODOKMEN KRISTA (24.12.2023)
Evangelizační námět (23.12.2023)
Kardinál Zen: „Advent je ten správný čas na přeorientování svého života směrem k Božímu dítěti“ (17.12.2023)
Získání plnomocných odpustků v době adventní a vánoční (15.12.2023)
Namaluj obrázek pro Ježíška (14.12.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (14.12.2023)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha 2023 (14.12.2023)
Advent moderního člověka (11.12.2023)
2 slova, nad kterými můžete během adventu rozjímat (06.12.2023)
Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí 2023 (20.11.2023)
Adventní koncert ve Vranově 2023 (20.11.2023)
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
Mají Vánoce pohanské kořeny? (18.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 12. 2019 | 3184 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace