Zajímavé...

Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality

Silverleaf,  CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Materiální, pozemský a tělesný svět je víc, než jen obyčejnou hrnčířskou hlínou v rukou člověka. Stvoření je posvátné. Má svátostný charakter. Odráží Boží slávu. To zahrnuje i naše tělo. Naše sexualita má schopnost plodit (prokreace), a tak mít účast na důstojnosti lidské osoby stvořené k Božímu obrazu. Máme žít v tomto vědomí.

Přirozený hmotný svět oplývá duchovním dobrem


37. Katolická víra byla vždy náboženstvím silně provázaným s "hmotným" světem. Bible začíná v zahradě a končí svatbou. [33] [1] Bůh stvořil svět, nazval ho dobrým a vstoupil do dějin. Ježíš Kristus, Boží Syn, vzal na sebe tělo a stal se jedním z nás. Ve svátostech jsou Konsekrované materiální věci, přičemž se stávají viditelnými znaky milosti. Obyčejný chléb a víno, voda, olej a dotek lidských rukou - to vše jsou materiální způsoby, ve kterých se Boží přítomnost stává účinnou a skutečnou.

38. Věříme, že skutky tělesného milosrdenství mají duchovní rozměr. Když nasytíme hladového, dáme pít žíznivému, budeme odívat nahého, přijmeme do domu pocestného, navštívíme nemocného, poskytneme pomoc uvězněnému nebo pohřbíme mrtvého - tím vlastně sloužíme Ježíši (Mt 25, 25-40). Věříme, že Boží stvoření je dobré (srov. Gn 1, 4-31). Touto důvěrou je proniknut katolický pohled na svět. Je možné to postřehnout v našem umění a architektuře, v rytmu našeho liturgického kalendáře, který obsahuje svátky a půsty i v naší lidové zbožnosti a ve svátostinách.

Mužská a ženská sexualita
jsou součástí našeho duchovního zaměření


Unsplash, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


39. Materiální stvoření má i svůj duchovní význam a uzpůsobuje náš život jako muže nebo jako ženy. Naše sexualita má své zaměření. Naše tělo není pouze schránkou pro duši nebo mechanickým zařízením smyslů pro mozek. Ba není ani surovým materiálem, který můžeme volně používat nebo přeprogramovat. V křesťanském pojetí jsou tělo a duch hluboce spojené. Každá lidská bytost je jednotou těla a duše. Svatá Hildegarda z Bingenu napsala: "Tělo je skutečně chrámem duše, spolupracuje s duší prostřednictvím smyslů, podobně jako je mlýnské kolo poháněno vodou." [34] [2] Tělo má přirozenou důstojnost, neboť je součástí Božího stvoření. Je intimní součástí naší identity a našeho věčného údělu. Dvě pohlaví doslovně zhmotňují Boží plán vzájemné závislosti, společenství a otevřenosti pro nový život. Nemůžeme znehodnotit nebo zneužít tělo bez toho, abychom nezpůsobili škodu duchu.

40. Samozřejmě, ne vždy milujeme tak, jak bychom měli. Sexualita je jedinečným a výrazným faktorem lidského chování - jak pro dobro tak i pro zlo. Zneužitá nebo neuspořádaná sexualita způsobovala vždy velký zmatek a hřích. Sexuální touha a porozumění sobě samému mohou být složité. Naši identitu nám zjevuje Ježíš a Boží plán s naším životem, a ne naše rozhodnutí poznamenané hříchem a ohraničeností.

41. Manželství může existovat proto, že to, co je "lidské", zahrnuje plodnost (prokreaci) i společenství, biologický aspekt i aspekt Boží smlouvy, přirozené i nadpřirozené. Manželství je tady na to, abychom spíše objevovali a přijímali, než vynalézali či stanovovali, povolání k sebedarování, protože ono je vepsáno do podstaty stvořené lidské přirozenosti muže a ženy v kontextu smlouvy. Manželství je Božím dílem, protože jsme Božími stvořeními a protože Bůh stvořil muže a ženu, aby se stali jeho přáteli prostřednictvím smlouvy s Ním.

42. Náš původ jako dvou rozličných a doplňujících se pohlaví je součástí téhož povolání k lásce, společenství a životu. [35] [3] Řečeno slovy papeže Františka: "Je to příběh lásky. Je to příběh mistrovského díla stvoření ".[36] [4]

43. Toto povolání k lásce, společenství a životu zahrnuje celou bytost muže a ženy, tělo i duši. Lidská osoba je "bytost zároveň tělesná i duchovní". [37] [5] Tělo v určitém smyslu vyjadřuje osobu. [38] [6] Lidská sexualita proto není nikdy čistě biologická. Pohlavní rozdílnost, kterou tělo zviditelňuje, přímo napomáhá manželskému charakteru těla a schopnosti lidské osoby milovat. [39] [7] Středobodem tohoto povolání milovat je Boží pověření: "Ploďte a množte se!" (Gn 1, 28). Jednota manželského páru prostřednictvím těla je proto svou vnitřní povahou také povoláním k rodičovství - stát se otcem a matkou. [40] [8]

44. Když Adam poprvé uviděl Evu, v jeho slovech se oprávněně ozývá výkřik radosti: To je kost z mých kostí a tělo z mého těla (srov. Gn 2, 23). Katechismus katolické církve poznamenává, že od začátku "muž objevuje ženu jako druhé, ja' se stejnou lidskou přirozeností". [41] [9] Muž a žena mají stejnou důstojnost, která pochází od Boha, jejich Stvořitele. V Božím plánu souvisí podobnost a rozdílnost muže a ženy s pohlavní komplementaritou, vzájemným doplňováním mužství a ženství. Muž a žena jsou stvořeni spolu (srov. Gn 1, 26-27) a Bůh chce, aby byli jeden pro druhého. [42] [10] Pohlavní rozdílnost je prvním připomenutím, že jsme stvořeni k tomu, abychom se darovali jiným, k čemu nás vede Boží láska.  

45. Svatý Jan Pavel II. často hovořil o "snubním" nebo manželském významu těla". [43] [11] Ozývá se zde učení Druhého vatikánského koncilu, že "svazek [muže a ženy] je prvotní formou společenství osob." [44] [12] Pohlavní rozdílnost charakterizuje všechny naše vztahy, ba platí to i pro ty, kteří nežijí v manželství, protože každý z nás se narodil buď jako syn nebo jako dcera. Jsme povoláni, abychom se stali nejen bratry či sestrami našich sourozenců v rodině, ale i nuzným v našem okolí, společenství a Církvi. Naše identita jako muže a ženy je základem našeho povolání k otcovství nebo mateřství, a to ať už přirozenému nebo duchovnímu. Takto nabývá pohlavní rozdílnost univerzální význam.  

46. Jelikož jde o ústřední prvek naší identity, sexualita nemůže být izolována od významu lidské osoby. Sexualita není nikdy pouze tělesným nebo emocionálním pudem. Vždy zahrnuje mnohem více. Sexuální touha ukazuje, že člověk není soběstačný. Touží po intimitě s druhým. Pohlavní akt, byť "příležitostný", nikdy není čistě biologickým aktem. Sexuální intimita je v určitém smyslu vždy manželská, protože vytváří lidské pouto, byť nechtěné. Oprávněný manželský akt není nikdy zaměřen jen směrem dovnitř, není autonomním erotickým aktem. Naše sexualita je osobní a intimní, zahrnuje však vždy i společenský rozměr a důsledky. Svátostné manželství není nikdy naším soukromým vlastnictvím, ale jeho podstatu objevujeme ve vztahu k mnohem širší Boží smlouvě.

Máme sexuální etiku protože sexualita má duchovní význam


  47. Manželství a celibát jsou dvě různá povolání, která odpovídají povolání muže a ženy v Božím plánu. Obě tyto profese mají společný předpoklad, že sexuální intimita mezi mužem a ženou patří a rozvíjí se v kontextu smlouvy. Celibát je cestou, kterou nesezdaný člověk potvrzuje pravdu a krásu manželství. V celibátu i v manželství se člověk zříká takového sexuálního aktu, který využívá druhého podmíněným nebo dočasným způsobem. Opravdová zdrženlivost v celibátu zajisté neznamená, že člověk pohrdá sexem, ale spíše ho oceňuje tím, že klade sexuální intimitu do služby smlouvy. Žít ve světle smlouvy znamená, že manželské páry a podobně také osoby žijící v celibátu uplatňují svou sexualitu ve prospěch společenství, aby budovali společnost, která není založena na žádostivosti a využívání.  

48. Další tři katecheze budou podrobněji hovořit o manželství (čtvrtá a pátá) a o celibátu (šestá). Oba způsoby života jsou totiž založeny na povolání, daném od Boha, a to na prožívání mužství a ženství ve velkodušnosti a v sebedarování. Oba tyto způsoby života odkazují na Boží smlouvu a pro oba jsou skutečnost, že jsme stvořeni jako muž a žena, příležitostí k radosti. Řád, který ukládáme naší lásce - řád smlouvy - někdy pociťujeme jako břemeno. Nicméně právě tento řád oceňuje a zjevuje pravý smysl lásky Božího obrazu.  

49.Tím, že jsme stvořeni k Božímu obrazu jako muž a žena, všichni jsme povoláni k ctnosti čistoty. Čistota se vyjadřuje různým způsobem, a to podle toho, zda žijeme v manželství nebo ne. Ale pro každého platí, že čistota zahrnuje to, abychom nepoužívali naše tělo nebo tělo jiných jako předmět užívání. Čistota je stav, ve kterém prožíváme - bez ohledu na to, zda jsme v manželství nebo ne - naši sexualitu důstojně a v milosti, ve světle Božích přikázání. Žádostivost je opakem čistoty. Žádostivost znamená, že se díváme na jiné jen z hlediska užitku, jako by jejich tělo existovalo pouze pro uspokojení našich choutek. Pravá čistota "nepohrdá tělem", ale hledí na tělo v plném rozměru osoby. [45] [13] Čistota je velkým "ano" pravdě o člověku, který je stvořen k Božímu obrazu a povolán žít podle smlouvy.  

50. Když pochopíme čistotu tímto způsobem, uvidíme, že každý člověk je povolán, aby zachovával čistotu. "Každý pokřtěný je povolán k čistotě ... Manželé jsou povoláni žít v manželské čistotě. Ostatní zachovávají čistotu v zdrženlivosti." [46] [14] Manželská čistota dává eros do kontextu lásky, péče, věrnosti a otevřenosti životu. Čistota v celibátu, zachovávaná v zdrženlivosti, se s ní shoduje v tom, že sexuální intimita patří do kontextu lásky, péče a věrnosti.  

51. Kořeny tohoto křesťanského učení jsou starobylé. Už svatý Ambrož ve čtvrtém století napsal: "Víme, že ctnost čistoty má tři formy: jednu manželskou, druhou vdovskou a třetí panenskou. Nevychvalujeme totiž jednu tak, abychom vylučovali ostatní ... V tomto je disciplína Církve bohatá." [47] [15]  

52. Jak máme konkrétně žít toto učení v manželství nebo v celibátu a v dnešních někdy náročných podmínkách - tímto tématem se budeme zabývat v následujících katechezích.  

53. Bůh stvořil celý materiální svět z lásky k nám. Vše, co můžeme vidět a čeho se můžeme dotknout, včetně mužského a ženského těla, bylo stvořeno pro Boží smlouvu. Ne vždy milujeme tak, jak máme, ale vzor Boží lásky nás chrání a volá nás vrátit se k naší pravé přirozenosti. Manželství a celibát jsou dvě cesty společného života, platné pro muže či ženu ve světle Boží smlouvy. Proto jsou manželství a celibát považovány za dvě formy prožívání čistoty v životě.  

http://farnostslavkov. rajce.idnes.cz
 

OTÁZKY K DISKUSI:

1. Proč se katolíci ve velké míře zajímají o hmotný, pozemský svět a váží si ho? Představ si něco nádherného jako příroda, tělo, jídlo, nebo umění - proč mají tyto skutečnosti v katolické tradici tak velký význam?

2. Co je cílem stvoření? Je tělesný svět jako nepopsaný list papíru, který můžeme používat a dělat si s ním, co se nám zachce?

3. Odpočinek, jídlo, potěšení a krása - to vše se nám líbí. Někdy však ve svém nitru pociťujeme touhu a chuť udělat něco, co není dobré. Jak rozeznáme, jestli je naše touha oprávněná a dobrá? Jak se máme v každodenním životě starat o stvoření i o naše tělo a jak se z nich můžeme těšit?

4. Co myslíš, proč zahrnuje katolická tradice slavení svátků i zachovávání půstů? Proč obsahuje celibát i manželství?

  Poznámka překladatele: V bodě 44. byl biblický citát převzat z Jeruzalémské bible, ve které je použit výraz "tělo" namísto tradičního výrazu "maso".

Poznámky 

[1] [1] Katechismus katolické církve, 1602. Srov. Zj 19,7.9 a Gn 1, 26-27.
[2] SVATÁ Hildegarda z Bingenu, Explanatio symboly Sancti Athanasiou, In: patrologie Latina, 197, 1073. Srov 1 Kor 6, 19.
[3] Katechismus katolické církve, 2331; Familiaris consortio 11.
[4] FRANTIŠEK: Homilie "Papežská mše u Svaté Marty - Když láska selže." L'Osservatore Romano (28. únor 2014).
[5] Katechismus katolické církve KC 362.
[6] JAN PAVEL II. : Středeční audience o teologii těla, 9. ledna 1980.
[7] Kongregace pro nauku víry: List O spolupráci muže a ženy (2004), 8.
[8] Srov .: Pavel VI., Encyklika Humanae Vitae (1968), 12.
[9] Katechismus katolické církve, 371.
[10] Srov. Katechismus katolické církve, 371.
[11] Srov. Teologie těla, 9. leden 1980.
[12] Gaudium et spes, 12.
[13] KAROL WOJYŁA: Love and Responsibility (Láska a odpovědnost), Ignatius Press, 1993, 171.
[14] Katechismus katolické církve, 2348-2349. Srov. Ambrož, De vidu, 23.
[15] Katechismus katolické církve, 2349.


Převzato z http://zastolom.sk, článek naleznete zde.

LoveToTakePhotos, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com

Sdílet

Související články:
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (26.05.2023)
Přednáška “MANŽELSTVÍ NENÍ MOŽNÉ PRO VŠECHNY” 31. 5. 2023, Brno - Křenová (23.05.2023)
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 05. 08. 2015 | 6081 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace