Katolická charismatická konference
Jsme mediálními partnery Katolické charismatické konference.

Zajímavé...

Zjevení Panny Marie v Nikaraguy

Příroda Fakt zjevení Panny Marie v Nikaraguy získal téměř okamžitě imprimatur od biskupa Pablo Vega. Biskup byl však přinucen za svoji podporu Mariiných zjevení odejít do exilu.

ZJEVENÍ PANNY MARIE V ÚDOLÍ CUAPA, NIKARAGUA, STŘEDNÍ AMERIKA
15. dubna 1980 – 13. října 1980.

„Nic se vás tak hluboce nedotkne svou milostí jako příběh Naší paní z Nikaraguy“, řekl biskup Pablo Vega, zodpovědný za zkoumání zjevení Panny Marie v údolí Cuapa. „Co je však udivující, po více jak dvaceti letech od prvního zjevení, že skoro nikdo o něm nic neví. Poselství Panny Marie jsou tak důležitá, tak jednoduchá, pravověrná, přesná a milující, že by je měla šířit všechna mariánská periodika a katolické televize. Ticho je ohlušující“.

Panna Maria se zjevila celkem v pěti hlavních zjeveních. Hlavními myšlenkami všech pěti zjevení je: Modlete se růženec, vytvářejte mezi sebou navzájem pokoj, obnovte pobožnosti pěti prvních sobot v měsíci tak často, jak jste toho jen schopni, a to všechno speciálně v rodinách. Dále Panna Maria nabádala k poslušnosti k představeným, k věrnosti učení Církve a mluvila o naplněných proroctvích.

Vizionářem je chudý, jednoduchý a skromný rolník středního věku Bernardo Martinez. Měl velmi zbožnou matku, která jej učila modlit se růženec a milovat Pannu Marii. Bernardo Martinéz vždy o sobě velmi pokorně smýšlel a považoval se za velkého hříšníka. Staral se o malý kostelík v údolí Cuapa. Dne 15. dubna 1980 viděl v kostelíku osvětlenou sochu Panny Marie. Řekl si, že ženy, které se starají o kostelík, zapomněly zhasnout světlo. Ve své skromnosti to však pro sebe považoval za znamení, že se Panna Maria na něho hněvá, protože se často hádá s lidmi. Rozhodl se, že se všem veřejně omluví. Když to dělal, řekl jim také, že viděl osvětlenou sochu Panny Marie, což považuje pro sebe za znamení. Lidé v údolí Cuapa si o všem začali povídat a mnozí se Bernardovi začali posmívat. Kněz mu poradil, aby se modlil, a zjeví-li se mu Panna Maria, aby se jí zeptal, jestli chce lidem v Cuapa něco sdělit. Ale Bernardo se modlil ve zcela jiném smyslu. Říkal: Panno Maria, prosím, nechtěj ode mě nic. Mám mnoho problémů ve farnosti. Požádej o to někoho jiného, protože já se chci vyhnout dalším problémům.

Dne 8. května 1980 se Bernardo vracel z rybolovu, když uviděl dva záblesky světla. Při druhém se mu zjevila Panna Maria. Vypadala jako socha Panny Marie z Fatimy. Nehýbala se. Bernardo o tom říká: „Necítil jsem strach, byl jsem jen strašně překvapený a pomyslil jsem si: Dělá si tady snad někdo žerty? Přetřel jsem si rukou tvář, jestli se mi to nezdá, ale uviděl jsem, že socha má lidskou pokožku, že její oči se hýbou a že mrkla. Řekl jsem si, že to není socha, že to je živá postava. Zůstal jsem zcela ohromen, když v tom se ke mně rozpřáhly její ruce, ze kterých vycházely paprsky zářící silněji než paprsky slunce. Dotkla se mé hrudi a v tu chvíli jsem dostal sílu mluvit, protože do té doby jsem jen koktal. Zeptal jsem se jí, kdo je. Odpověděla nejsladším hlasem, jaký jsem nikdy neslyšel u ženy ani u žádné jiné osoby. Řekla mi, že se jmenuje Marie. Viděl jsem, jak se pohly její rty. Řekl jsem si: Ona je živá, mluví, odpověděla mi na otázku! Viděl jsem, že se s ní dá mluvit, tak jsem se zeptal odkud je. Odpověděla mi zrovna tak sladce, jako předtím: „Přicházím z nebe. Jsem Ježíšova matka“. Když jsem to slyšel, vzpomněl jsem si na slova kněze a zeptal jsem se: Chtěla byste lidem něco sdělit? Odpověděla: “Chci, abyste se modlili růženec každý den“. Přerušil jsem ji a řekl jsem: Modlíme se ho, kněz nám přinesl úmysly z farnosti svatého Františka a tak jsme s nimi spojeni. Řekla: „Nechci, abyste se ho modlili jen v květnu. Chci, abyste se ho modlili stále, v rodinách společně s dětmi, které jsou dost staré na to, aby pochopily. Stanovte si hodinu, kdy nemáte žádné jiné povinnosti“. Řekla mi, že Bohu se nelíbí naše modlitby, které jsou ve spěchu a mechanicky. Doporučila modlitbu růžence spolu se čtením citátů z Bible a tak abychom zapojili do praxe Slovo Boží. Když jsem to slyšel, řekl jsem: Jak? Kde jsou ty biblické citáty?, protože jsem nevěděl, že růženec je biblický. Řekla mi, abych si to v Bibli vyhledal a pokračovala: „Mějte se navzájem rádi. Plňte, co jste slíbili. Vytvářejte pokoj. Nežádejte pokoj od Boha, protože když si ho neuděláte mezi sebou sami, nebudete ho mít. Obnovte pět prvních sobot. Když to všechno budete dělat, obdržíte mnoho milostí“.

Před válkou jsme to dělávali. Chodívali jsme ke zpovědi a k přijímání každou první sobotu v měsíci. Ale od doby, kdy nás Bůh osvobodil od prolévání krve v Cuape, nepokračujeme v tom.
Potom Panna Maria řekla: „V době zemětřesení Nikaragua velmi trpěla. Ale hrozí, že bude ještě víc trpět, jestliže se nezměníte. Modlete se. Modli se, můj synu, růženec za celý svět. Řekni věřícím i nevěřícím, že svět je ve smrtelném nebezpečí. Prosím Boha, aby zmírnil svou spravedlnost. Směřujete ke třetí světové válce“. Když vyslovila tato slova, pochopil jsem, že to musím říct ostatním a řekl jsem jí: „Paní, nechci mít problémy. Mám jich plno v kostele. Pověz to někomu jinému. Na to mi odpověděla: „Ne, protože náš Pán si vybral na odevzdání poselství tebe“.

Uběhlo osm dní a Bernardo stále nikomu nic neřekl, protože měl obavy z reakce lidí. Panna Maria se mu zjevila znovu a řekla mu: „Proč jsi neřekl lidem co jsem ti řekla“?- Paní, bojím se toho, co bude následovat. Bojím se posměchu. Bojím se, že se mi budou smát a nebudou mi věřit. – „Neboj se, já ti pomohu. A řekni to knězi“. Dne 9. května 1980 přišel Bernardo do Juigalpa a oznámil vzkaz knězi. Kněz mu přikázal, že to, co viděl a slyšel, má říct lidem, ale kdyby měl další poselství, nemá to už říkat nikomu, jen jemu.

Dne 8. června 1980 se Panna Maria Bernardu Martinézovi znovu zjevila a tehdy se mu dostalo vidění čtyř skupin lidí. Viděl velkou skupinu lidí oblečených v bílém, zářili světlem, zpívali a pochodovali směrem k nebi. To byli první křesťané. Ve druhém vidění viděl skupinu lidí, oblečených v bílém s velkými zářícími růženci v rukou, kteří se modlili. „To jsou ti, kterým jsem jako prvním odevzdala růženec. To je to, co chci. Abyste se modlili růženec“. Potom Bernardo viděl třetí skupinu lidí oblečených v hnědém. To byli františkáni. Slyšel slova:“ To jsou ti, kteří převzali růženec z rukou těch prvních“. Nakonec Bernardo viděl čtvrtou skupinu lidí, oblečených v běžném oděvu. Všichni měli růžence v rukou, byli úplně obyčejní až na to, že z nich vyzařovalo světlo. Po tomto vidění měl Bernardo chuť říct o tom každému. Ale poslechl kněze, že o dalších zjeveních má povědět jen jemu. Odolal pokušení a osvědčil se v poslušnosti ke knězi. Kněz v krátkém čase potom sám rozšířil celé poselství po kraji.

Dne 8. září 1980 se Panna Maria zjevila Bernardovi jako dítě ve věku 6 – 7 roků. Měla pro lidi stejná poselství jako poprvé. Bernardo se jí zeptal, zda si přeje postavit ke své cti kostel. Jeden muž už věnoval na tento účel velkou částku peněz. Maria odpověděla: „Ne, Bůh chce, abyste vy byli živými chrámy a tím abyste oslavovali Boha. Milujte se navzájem. Ve vás sídlí Bůh. Milujte se navzájem, odpouštějte jeden druhému, buďte tvůrci pokoje. Pokračujte ve výuce katechizmu, postupně pochopíte všechno, co církev učí. Jako společenství rozjímejte o blahoslavenstvích, vzdáleni od všeho hluku světa. Vrátím se 13. října“.
Ten den, 13. říjen 1980, byl připomínkou fatimského zázraku. Vidíme v tom zvláštní spojitost: Fatina zdůrazňuje modlitbu růžence, Nikaragua klade důraz na důkladnost, se kterou se jej máme modlit. Fatima zdůrazňuje pět prvních sobot, Nikaragua je znovu připomíná - je třeba je dodržovat. Panna Maria žádá modlitbu za pokoj a mír ve světě a dodává, že musíme mít především pokoj a mír v srdci a v rodině.
Toho dne přišlo na místo zjevení asi padesát lidí. Modlili se růženec a zpívali, když v tom se nad zemí zformoval velký světelný kruh. Bernardo Martinéz to popisuje takto: „Každý bez výjimky tento kruh viděl. Světlo přicházelo shora. Když se dotkl kruh země, ta se rozptýlila. Když jsem viděl, jak světlo dopadá na přítomné, podíval jsem se nahoru. Na nebi se tvořily kruhy různých barev, které nepocházely ze slunka. Slunce bylo úplně na jiném místě. Byly tři hodiny odpoledne. Bylo cítit lehký osvěžující vánek. Náhle se zablesklo, potom podruhé. Otevřel jsem oči a viděl jsem Pannu Marii“.

Zatímco se lidé dívali na světelný kruh, Bernardo hovořil s Pannou Marií. Tentokrát se mu zjevila jako Matka Bolestná a plakala: „Rozesmutňuje mě tvrdost lidských srdcí. Ale vy se budete modlit, aby se změnili. Modlete se růženec. Rozjímejte o jeho tajemstvích. Poslouchejte Boží slovo, které z něho promlouvá. Milujte jeden druhého. Buďte tvůrci pokoje. Nežádejte pokoj, aniž byste jej sami nevytvářeli, protože když jej sami nevytváříte, nemůžete o něj ani žádat. Plňte, co slibujete, uvádějte do praxe Boží slovo. Hledejte způsoby, jak potěšit Boha. Služte svým bližním, protože tento způsob ho těší. Lidé mě žádají o nepodstatné věci. Žádejte o víru, abyste měli sílu nést svůj vlastní kříž. Utrpení tohoto světa se zrušit nedá. To je způsob, jak život funguje. Jsou problémy s manželem, ženou, dětmi, bratry. Mluvte spolu, vykládejte si, tak se problémy vyřeší v pokoji. Neuchylujte se k násilí. Nikdy. Modlete s o víru a o trpělivost. Na tomto místě mě už neuvidíte“. Bernardo začal křičet: „Neopouštěj nás, Matko! Neopouštěj nás!“ – „Nermuťte se. Já jsem s vámi i když mě nevidíte. Modli se, modli se, můj synu, za celý svět. Světu hrozí smrtelné nebezpečí. Matka nikdy nezapomíná na svoje děti a nezapomněla jsem, co jste vytrpěli. Jsem Matka vás všech hříšníků. Volejte ke mně těmito slovy: Svatá Panno, jsi moje Matka, Matka všech nás hříšníků“.

Panna Maria odešla a nikdy se už nevrátila. Poselství bylo kompletní: Modlit se růženec, rozjímat o Ježíši Kristu a blahoslavenstvích, modlit se společně v rodinách, vytvářet pokoj nikdy ne násilí, milovat, odpouštět, potěšovat Boha, uvádět Boží slovo do praxe. V Nikaraguy Panna Maria stále znovu zdůrazňovala pět prvních sobot To by se mělo stát součástí křesťanského života.


A co předpovědi III. světové války?
Blahoslavený papež Jan Pavel II. k fatimskému zjevení řekl: Modlete se a nebuďte zvědaví, co bude. Všechno je třeba s důvěrou vložit do rukou Boží Matky. Připravte se na zkoušky v blízké budoucnosti i když nás to bude stát životy. Dále je potřebné odevzdávat se také do rukou Božích. Zkoušky mohou být zkráceny našimi modlitbami. Vyhnout se tomu je však už nemožné, protože to je jediný způsob, jak může dojít k očistě Církve. Jak často byla Církev obnovována krví! Nemůže to být ani tentokrát jinak. Buďte silní. Buďte připraveni. Měli bychom plně důvěřovat Kristu a jeho Matce. Modlete se často, modlete se často růženec. Tak nevykonáte málo, tak vykonáte všechno.

Fakt zjevení Panny Marie v Nikaraguy získal téměř okamžitě imprimatur od biskupa Pablo Vega. Biskup byl však přinucen za svoji podporu Mariiných zjevení odejít do exilu. Bernadro Martinéz dál zůstal kostelníkem v kostelíku v údolí Cuapa a otvírá jej pro věřící, vede růžencové společenství, rád čte v Bibli a účastní se katechezí. Nikdy za své svědectví nepřijal sebemenší dar, nikdy neprojevil ani náznak pýchy.
Proč je tolik roků Naše Paní z Nikaraguy tou nejzapomenutelnější na světě? Rouhání vůči jejímu Neposkvrněnému Srdci a současně mlčení o poselstvích naší nebeské Matky trvá. Na svět přijde velký trest. Prorok Ezechiel v kap. 38 a 39 prorokuje, že 75% světa zahyne a bude trvat mnoho měsíců, než svět pochová mrtvé. Proč ještě za tolik roků o zjeveních Panny Marie v Nikaraguy ví tak málo lidí?


kriz u cesty

Sdílet

Související články:
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
Je mariánska úcta biblická? 1/2 (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
PORTUGALSKO, „ZEMĚ PANNY MARIE“ (17.04.2017)
Panna Maria v Nikaraguy: Spěcháte ke III. světové válce (07.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
První soboty v měsíci. Úcta k Neposkvrněnému srdci Panny Marie (01.04.2017)
Česká mše svatá a požehnání v Evropském parlamentu a zasvěcení Bruselu (30.03.2017)
Neposkvrněná a její medaile, úvod: Zázračná medaile a jiné medaile (25.03.2017)
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ČLENY RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ (25.03.2017)
NECHAT SE PŘETVÁŘET BERÁNKEM BEZ POSKVRNY (17.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Udělejme dárek Panně Marii - 5 prvních sobot v měsíci za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie (03.03.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (27.02.2017)
Zasvěcení Anglie a Walesu Neposkvrněnému srdci P. Marie (25.02.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Trojí poučení z Lurd (19.02.2017)
Koho se démoni nejvíc z lidí bojí? (18.02.2017)
Mariina doba (17.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
Lurdy - 11. únor 1858: Zjevení Panny Marie - Neposkvrněného Početí (11.02.2017)
"Svatořečení Františka a Hyacinty v r. 2017 možné" (10.02.2017)
Biskup Stanislav Stolárik: O důsledcích Nezasvěcení Ruska Panně Marii (10.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Panna Maria – spoluvykupitelka s Ježíšem Vykupitelem (27.01.2017)
Historie zasvěcujících svěření se Panně Marii (26.01.2017)
Matka Boží - nejdůležitější činitel ekumenické jednoty (18.01.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Co nám o Marii říká titul "Matka Boží"? (01.01.2017)
Věřím, že Bůh koná zázraky a zvláště na přímluvu Matky Boží (30.12.2016)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (1. část) (30.12.2016)
Maria pláče nedaleko Říma (25.12.2016)
Jak znovu počít a porodit Krista (19.12.2016)
Dokumentární film: Zjevení Panny Marie v Mexiku - Guadalupe - zázračný obraz (15.12.2016)
Přepis rozhovoru Panny Marie Guadalupské a indiána sv. Juana Diega (13.12.2016)
TILMA Z GUADALUPE (12.12.2016)
Neposkvrněná a její medaile, 1. kapitola: Poselkyně, svatá Kateřina Labouré (08.12.2016)
Hodina milosti pro svět (8. 12.: 12-13 hod.) (08.12.2016)
Neposkvrněné početí Panny Marie (08.12.2016)
Aktuálně: Neposkvrněné Početí Panny Marie (církevní svátek 8. prosince) (08.12.2016)
Představení nové kniha o Panně Marii Guadalupské (07.12.2016)
ZJEVENÍ PANNY MARIE SESTŘE KATEŘINĚ LABOURÉ 27.11.1830
+ videa: Sv. Katarina Labouré a Zázračná medaila + prohlídka kaple
(27.11.2016)
Neposkvrněná a její medaile, 2. kapitola: Zjevení (27.11.2016)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Turzovka: Pokusili se vypálit chrám na Živčáku, P. Ivan Mahrik: Dějí se tu hrozné věci (16.11.2016)
V hodině Velké zkoušky (01.11.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 9. díl: Vítězství Panny Marie v Africe (2008 - 2009) (31.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 8. díl: Záchrana katolických kněží v Hirošimě (29.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 7. díl: Druhá filipínská růžencová revoluce r. 2001 (27.10.2016)
Sv. Bernard: S Marií v každé chvíli (25.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 6. díl: První filipínská růžencová revoluce r. 1986 (24.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 5. díl: Osvobození Rakouska (22.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 4. díl: Záchrana Portugalska (19.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 3. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně (16.10.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
O mariánském rozměru církve (13.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 2. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta (06.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 1. díl: Záchrana Prahy před švédským vojskem (01.10.2016)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Arcibiskup Bober v Šaštíně: Nemohu mlčet, když vidím, jak roste tlak na věřící lidi (18.09.2016)
Vynikající rodiče Ježíšovy matky (08.09.2016)
Tvé narození darovalo radost celému světu (08.09.2016)
Proč sa tak démoni bojí Panny Marie? - aneb k čemu dospěl (bývalý) protestant (04.09.2016)
Zaslíbení prvních sobot v měsíci (03.09.2016)
Jak zvítězit s Marií (30.08.2016)
Když Královna u Krále prosí, okouzluje i rozděluje (22.08.2016)
Aby i vy jste byli tam, kde jsem já! (18.08.2016)
Tělesné nanebevzetí Panny Marie (18.08.2016)
Promluva sv. Maxmiliána M. Kolbeho v Osvětimi (14.08.2016)
Sv. Maxmilián Maria Kolbe (12.08.2016)
Vyučování Panny Marie - Budu ti Matkou, jako Ježíši (10.08.2016)
* Litmanová: nestyďme se za víru,
* Dechtice: Poselství lásky (+ videa)
(09.08.2016)
„Pojďte se mnou do večeřadla…“ - pozvání do republikových večeřadel (05.08.2016)
Atentáty a zasvěcení (03.08.2016)
Kdo je "Černá Madona" a proč je tak důležitá? (28.07.2016)
Blíží se výročí 100let od zjevení Panny Marie ve Fatimě (17.07.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Poselství naší milé Boží Matky (08.07.2016)
18. červen - 55. výročí Zjevení Panny Marie v Garabandalu (19.06.2016)
Dvě srdce na medaili (13.06.2016)
Panna Maria a světci v našich životech (07.06.2016)
Neposkvrněná a její medaile, 4. kapitola: Věroučné poselství medaile (03.06.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 4) (03.06.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 3) (01.06.2016)
ZÁZNAM - Modlitební den k úctě Panny Marie, Matky všech národů v Nitře (30.05.2016)
„Kdo se modlí, nemá strach z budoucnosti“ (30.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (29.05.2016)
Změnila děsivý rozsudek: "Peklo navěky!" (27.05.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 2) (23.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (22.05.2016)
Medžugorje otevřená náruč milostí (22.05.2016)
Socha Panny Marie z kalifornského Fresno roní slzy, které voní jako růže (22.05.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 1) (21.05.2016)
Nejkrásnější a nejdokonalejší cesta (16.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (15.05.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (08.05.2016)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovníce (07.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (01.05.2016)
Dnes je začátek naší spásy! (05.04.2016)
P. Paul M. Sigl o Matce všech národů na TV LUX
+ přímý přenos 12. 3. - info
(11.03.2016)
Nová kniha: Boj Panny Marie a ďábla během exorcismu (04.03.2016)
Lurdy potřebují jen pravdu (23.02.2016)
Interview s nejvyšším římským exorcistou, otcem Gabrielem Amorthem (02.02.2016)
Panna Maria z Guadalupe: světlo pro lidskou důstojnost tváří v tvář kultuře smrti (08.01.2016)
Mariino Neposkvrněné srdce (05.01.2016)
Památka Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a zjevení P. Marie v Guadalupe (9. a 12. 12.) (10.12.2015)
Upřesnění k výzkumu obrazu z Guadalupe agenturou NASA (+ možnost objednání DVD) (10.12.2015)
Výstava obrázků Panny Marie (09.12.2015)
8. prosinec - Neposkvrněné početí Panny Marie - modlitba (06.12.2015)
8. prosince: Hodina milosti (12.00-13.00) (06.12.2015)
Svátek Všech svatých očima Panny Marie (01.11.2015)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Byl to jako Mariin podpis (07.10.2015)
Pláč Panny Marie v Japonsku (také videozáznam) (15.09.2015)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (15.09.2015)
O Sedmibolestné Panně Marii (14.09.2015)
Vyhodnocení soutěže "Nakresli Pannu Marii" (13.09.2015)
A jméno té panny bylo Maria (12.09.2015)
Tři mariánská znamení pro Blízký východ (27.06.2015)
27. 6. - svátek Matky ustavičné pomoci (24.06.2015)
Amsterdam: 31. 5. 1965 - závažné poselství Panny Marie
Jan Pavel II. a Spoluvykupitelka
(29.05.2015)
Pochopení úplné pravdy (24.05.2015)
Naše Paní Dobrého díla - poselství pro naši dobu (16.05.2015)
* Papež František chce navštívit Fatimu v roce stého výročí mariánského zjevení
* 34. výročí atentátu na Jana Pavla II.
(14.05.2015)
Zjevení Panny Marie v Beauraing (1933) (12.04.2015)
Ať nic neruší váš pokoj! (05.04.2015)
Litanie - MATKO BOŽSKÉ MILOSTI (05.04.2015)
Panna a Evin hřích - Strom se čtyřmi větvemi (17.12.2014)
Trnavská novéna: 12. - 21. 11. 2014 - přímé přenosy TV Lux (16.11.2014)
TOTUS TUUS, MARIA... (02.11.2014)
Mariánský sloup jako pomník Stalina? (28.10.2014)
Zjevení Panny Marie u Tří klasů (17.10.2014)
Františkánská pouť do Montichiari v Itálii pod duchovním vedením otce Jaroslava Stříže (19.09.2014)
Sdružení mariánské mládeže (03.07.2014)
Panna Maria Královna, 31. květen - Závažné poselství z Amsterdamu
Dosud nenaplněné předpovědi
(01.06.2014)
NAŠE PANÍ Z KIBEHO - Panna Maria promlouvá ke světu ze srdce Afriky (20.05.2014)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Čas Matky (07.05.2014)
140 mariánských kázání - 70 kazatelů (05.05.2014)
Nejznámější mariánská svatyně v Brazílii? (17.03.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2014 (17.03.2014)
Aktuálně: Proč pláčou v současnosti ikony na Ukrajině a v Rusku? (28.02.2014)
Alfons Ratisbonne byl zapřisáhlým nepřítelem Boha i Jeho církve (20.01.2014)
Biskup zasvětil diecézi Panně Marii
DOKUMENT: zásvětná modlitba k Panně Marii
(04.01.2014)
Hradec Králové: Biskup zasvětí diecézi Panně Marii (30.12.2013)
Video: o.Juraj Augustin: O pravé úctě k Panně Marii (28.12.2013)
Obrana proti démonům (26.12.2013)
O soše na námestí v Dechticích, zjeveních Panny Marie a její kapli (video) (13.12.2013)
Neposkvrněná Panna Maria: Tajemství Boží lásky k lidstvu (8. prosinec) (08.12.2013)
Slovenští biskupové vyhlásili Rok Sedmibolestné Panny Marie (06.12.2013)
ARCHIV TV-LUX - U Nikodéma: DUCHOVNÍ SVĚT A "ZÁZRAKY" (27.11.2013)
Dechtice, poselství Královny pomoci z 15. 11. 2013 (19.11.2013)
Je mariánská úcta biblická? 2/2 (17.11.2013)
Papež svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské + text zásvětné modlitby (14.10.2013)
NYNÍ přímý přenos - 12. a 13. října se v Římě bude konat Den mariánské úcty (13.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Poutní místo Hora Zvir: Litmanovské Zvěsti od o.Vasila Kindju (09.10.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, 6. říjen 2013 + poselství (09.10.2013)
Madona pláče - Tajemná řeč slz (02.10.2013)
P. Slavko Barbarič: Maria si přeje mít nás ve svém náručí (26.09.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Poselství z 15. září 2013 (16.09.2013)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 8. září 2013 +video + svědectví (15.09.2013)
Pečeť kříže. Svátek Sedmibolestné Panny Marie (15.09.2013)
Aktuálně: Myrna Nazzoura ze Sýrie (opět) na Slovensku!
Výzva vladyky Mons. Jána Babjaka
(12.09.2013)
12. září - Svátek Panny Marie - svátek vítězství.
OROL TV (film): Bitva u Vídně
(12.09.2013)
Sýrie: Panna Maria se nezjevila v Damašku bez příčiny (08.09.2013)
Mise Královny pomoci v Rakousku – Adriana Kúdelová: Odprošujme urážky Ježíše (07.09.2013)
Turzovka: 3. výročí smrti vizionáře Matouše Lašúta - video + svědectví (17.08.2013)
Mariánský sloup v Praze (31.07.2013)
Mladifest 2013 v Medžugorje (28.07.2013)
Prof. Mark Miravalle: VAROVÁNÍ - EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ FALEŠNÉ PROROCTVÍ (27.07.2013)
Karmelitánský škapulíř (18.07.2013)
Panna Maria, Královna Libanonu (28.06.2013)
Aktuálně: Libanon zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (28.06.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. června 2013: Zraňuje mě nedůvěra ... (19.06.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. června 2013: Naplňte se oslavou Otce (18.06.2013)
Zapomněli jsme se snažit o svou nápravu (06.06.2013)
Výzva Matky Milosrdenství (20.05.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
10 let od uznání zjevení P. Marie v Amsterodamu (18.05.2013)
Dechtice 15. 05. 2013 - prostřednictvím Martina (17.05.2013)
Panna Maria to myslí vážně (14.05.2013)
Videopřednášky: O zjeveních, o pravé mariánské úctě a zasvěcení se Panně Marii (09.05.2013)
Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně (08.05.2013)
Jak se úcta k Panně Marii rozvazující uzly ujala v Buenos Aires (08.05.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 4. 2013: svědčte láskou srdcí (21.04.2013)
Praha: Pannu Marii přirovnávají ke Stalinovi, nebo – boj o Mariánský sloup (16.04.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Buďte světlem + Video + svědectví (12.04.2013)
Rwanda: Vize života a smrti, Matka Slova a genocida
Výročí masového vraždenia v Rwande
(11.04.2013)
Maria - zářivá duha (sv. Antonín Paduánský) (08.04.2013)
Královna pomoci, 15. března 2013: Kříž je znamením vítězství (18.03.2013)
Kdy ďábel prohrává? (09.03.2013)
Půst a rodina 9 - Modifikované způsoby půstu (05.03.2013)
TV orol - Pro modlitební skupiny: Křížová cesta, Dechtice, 3. března 2013 (05.03.2013)
Komentujeme: Pravost lásky + cyklus videí o mariánských zjeveních (18.02.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 02. 2013: Zaměřte svůj zrak na Ježíše (18.02.2013)
Video: Královná pomoci, Dechtice, 3. 2. 2013: Jsem šťastná, že sem přicházíte (07.02.2013)
Panna Maria v Brazílii: Nebojte se a nezoufejte! (26.01.2013)
Královna pomoci, 15. ledna 2013: Ponořte se do modlitby lásky (17.01.2013)
Kněz vyznává: Jsem čerstvě zamilovaný! (16.01.2013)
Panna Maria v Banneux: „Věřte ve mne, já věřím ve vás“ (16.01.2013)
TV orol: Zjevení Královny pomoci, 6. leden 2013 (12.01.2013)
K naší víře v Boha nevyhnutelně patří Maria (03.01.2013)
Panna Maria, která nevede ke Kristu, není ta pravá (02.01.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. prosince 2012: Oslavujte novorozeného Pána (18.12.2012)
Milost přináší pravou radost (09.12.2012)
Milost je s to vyvolat odpověď (09.12.2012)
Královna pomoci k jejímu svátku, dne 4. XII. 2012: Vkládám do vás svou naději (05.12.2012)
Zjevení, Tajemství, Varování - realita naší doby (24.11.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15.XI. 2012: Přinášejte uzdravující lásku,
Vizionáři: Stanovisko k "varování"
(19.11.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 4.11.2012: Noste vůni svatosti (11.11.2012)
Panna Maria: Nový Jeruzalém (Slavnost všech svatých) (01.11.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje na Radiu Proglas (28.10.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. X. 2012: Ukažte světu Ježíše (20.10.2012)
Lurdy: Nový uznaný zázrak - uzdravení ochrnuté ženy (17.10.2012)
Obraz Panny Marie v Guadalupe (17.10.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 7. října 2012: Vaše modlitby přináším před mého Syna (10.10.2012)
K poselství Královny míru z 2. IX. 2012: Maria je s námi (28.09.2012)
Spoluvykupitelka (19.09.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. září 2012: Otevřete se tichu ... (18.09.2012)
Benedikt XVI. k účastníkům mariologického kongresu (10.09.2012)
Medžugorje - Podbrdo v plamenech, Očekávání stanoviska Vatikánu ke zjevením (05.09.2012)
Medžugorje: Pozvání k pokoji a míru (31.08.2012)
Maria je královnou ve službě Bohu a lidstvu (27.08.2012)
K poselství Královny míru 2. srpna 2012 NEVZDÁVÁM SE (25.08.2012)
TV Magnificat: Královna pomoci 15. srpna 2012: Nutná denní účast na sv. mši za obnovu církve! (21.08.2012)
Maria neodchází do neznámé galaxie, ale k Bohu, který je nám nablízku (16.08.2012)
Královna pomoci, Dechtice, (15. srpna 2012): Noste Boha ve svých srdcích (15.08.2012)
Dechtice, 5. srpna 2012, zjevení Královny pomoci
(také video)
(13.08.2012)
Výročí Litmanové - Neposkvrněná Čistota: Prosím celé Slovensko (08.08.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje se blíží / aktualizováno (30.07.2012)
Rozhodni se! (28.07.2012)
Zjevení v Lípě (Filipíny): Biskupové podepsali negativní posudek pod hrozbou exkomunikace! (21.07.2012)
Mariina dokonalá svatost -
Jan Pavel II. při generální audienci 5. června 1996
(14.07.2012)
Video: Dechtice 8. července 2012 - Nebojte se! (14.07.2012)
Odpovědi katolíků protestantům 1: Jediný prostředník (13.07.2012)
„Proč Církev tolik vyvyšuje Marii, když Písmo svaté o ní vlastně mlčí?" (13.07.2012)
Kard. Tomáš Špidlík: Smysl vidění a zjevení (07.07.2012)
Královna pomoci, Dechtice 15. června 2012: Věřte Ježíši! (18.06.2012)
Královna míru, Medžugorje: Já vám pomůžu! (Zprávy sestry Emmanuely) (18.06.2012)
Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů (12.06.2012)
Matko veškeré útěchy (28.05.2012)
Vizionáři z MEDŽUGORJE, jejich vyšetřování a zkoumání (27.05.2012)
Zveřejněny Normy pro rozlišování údajných vidění a zjevení (23.05.2012)
Svatý Pán Bůh mě posílá do celého světa (23.05.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. května 2012: žízniví po lásce (19.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Kibeho (16.05.2012)
Zjevení Panny Marie v La Vang (15.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Mukuyu-ini (14.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Our Lady of Good Help (13.05.2012)
Soukromá mariánská zjevení (10.05.2012)
Předobrazy Panny Marie v Písmu svatém Starého zákona (06.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Damašku (30.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Guadalupe (29.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Coromoto (28.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Civitavecchia (27.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Akitě (26.04.2012)
Video: Přednáška o. Juraje Augustina: O pravé úctě k Panně Marii (23.04.2012)
Dokumentární film Královna pomoci + dubnové poselství (22.04.2012)
20 let od pomoci Medžugorje (19.04.2012)
Zprávy sestry Emmanuely z Medžugorje: sv. Josef hledá práci! (17.04.2012)
Evangelium se obrozuje v mariánských svatyních (10.04.2012)
Dva svátky Dítěte Ježíše (Početí a Vánoce) (27.03.2012)
Panna Maria na Maltě: Modlete se za Írán, Rusko, USA, Čínu a Austrálii! (26.03.2012)
Katolíci se Marii neklaní, oni k ní chovají úctu. (20.03.2012)
Svědectví z Dechtic 2: svědectví poutníků (19.03.2012)
Bez Marie není církev (19.03.2012)
Dechtice 4. března 2012: Křížová cesta a Zjevení Královny pomoci (video) + stanoviska k falešným poselstvím (10.03.2012)
Panna Maria v Argentině: Kdokoliv chce následovat Pána, musí následovat mne ... (14.02.2012)
Video - Dechtice, Zjevení Královny pomoci, 5. únor 2012 (10.02.2012)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (dokončení) (31.01.2012)
Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti (25.01.2012)
Královna pomoci, 15. ledna 2012: Pojďte se Mnou měnit svět (17.01.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 8. ledna 2012: Děti moje, nebojte se! (12.01.2012)
Medžugorje: Smrtelně nemocný 3-letý chlapec uzdraven (04.01.2012)
Panna Maria a její zjevení: starší televizní debata s otci biskupy + film Garabandal (02.01.2012)
Slova Panny Marie (donu Gobbimu) na svátek Bohorodičky (02.01.2012)
Tobě, má milá!(pokračování) (20.12.2011)
Mexiko: K Matce Boží v Guadalupe přišlo přes 5 milionů lidí! (17.12.2011)
NASA přináší zajímavosti o obrazu Guadalupské Panny Marie (12.12.2011)
Video a reportáž: Dechtice 4.12.2011 - Královna pomoci přichází už 17 let (10.12.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 6. kapitola: Nosme zázračnou medaili (25.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 5. kapitola: Pastorační poselství (22.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 3. kapitola: Jaké úmysly měla Neposkvrněná (20.11.2011)
Královna pomoci, 6. listopad 2011: Bůh vás opravdu miluje! (16.11.2011)
Nevýstižná velikost Matky Církve (14.11.2011)
Perly o Marii, úryvek z knížky Benedikta XVI. a jedno svědectví (25.10.2011)
8.12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu (16.08.2011)
VI. CYKLOPOUŤ do Jeníkova u Duchcova (06.06.2011)
Potřebovala Panna Maria Vykoupení? (29.05.2011)
Mariánské večeřadlo (15.05.2011)
Básnička Panně Marii (03.05.2011)
Wisconsin - první církevně uznané mariánské zjevení v USA (17.12.2010)
Souhrn zjevení Panny Marie ve 20. století (15.12.2010)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (00.00.0000)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 01. 05. 2012 | 10519 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 151308
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace