Migrace serveru 14. až 15. března 2020

Od soboty 14. 3. do neděle 15. 3. by měl (dá-li Bůh) proběhnout dlouho připravovaný přesun serverů A.M.I.M.S. se všemi weby s výjimkou TV-MIS na nový cloudový virtuální server, protože současná dvojice fyzických serverů pořízených v roce 2007 se již blíží konci své životnosti - či přesněji řečeno - je již několik let za hranicí životnosti a funguje už jen zázrakem - snad proto, že jsme dosud neměli nikoho, kdo by přesun a s tím sovisející úpravy systému provedl. Prosím proto všechny, kteří vkládají obsah na weby na našem serveru, aby v době přesunu, tedy od pátku 13. března až do ohlášení, že se přesun úspěšně zdařil, nevkládali žádný obsah. Stejně tak se omlouváme, že i komentáře které budou vloženy v době přesunu, již nebudou překopírovány a po spuštění webů na novém serveru nebudou. Děkuji za pochopení. Další informace o průběhu migrace a okamžiku jejího dokončení, naleznete zde. Srdečně zdraví P. Pavel Zahradníček

Aktualizace z 7. 4. 2020: Přesun webů je zdárně dokončen! Můžete vkládat obsah! Všechny problémy, které jste nahlásili, byly již odstraněny. V případě dalších problémů mě, prosím, kontaktujte (pavel(zavináč)fatym.com nebo 731402651).
P. Pavel
Zajímavé...

Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19)

V 32. čísle časopisu Světlo z roku 2013 vyšel pěkný článek k 10. výročí svatořečení P. Arnolda Janssena.

Arnold Janssen je velkou postavou misijního vzepětí církve 19. století. I když sám nebyl povolán jako misionář, umožnil zvěstování evangelia v mnoha národech a kulturách. K založení prvního německého misijního domu v holandském stylu pro vzdělávání budoucích misionářů došlo v době, kdy v Německu kvůli kulturnímu boji muselo uzavřít své brány bezpočet klášterů. Ze skromných, skoro bezperspektivních začátků vyrostl mohutný strom, jehož větve se rozrostly až do nejvzdálenějších částí země.
Svatořečení zakladatele se konalo 5. října 2003, tedy před deseti lety. Jeho bezbřehá důvěra ve vládu božské Prozřetelnosti odstranila všechen odpor, tehdy jako i dnes.

Ti, kdo stavějí na Bohu, dojdou nakonec toho nejlepšího.

Ve své po generace zbožné rodině – v Gochu (Dolní Porýní) – v níž se narodil, rozpoznal Arnold Janssen velmi brzy své povolání ke kněžství. Jeho rodiče, ve všední dny zavaleni prací, strávili skoro celou neděli ve farním kostele. A otec Gerhard neopomněl nikdy mši svatou v pondělí ráno, protože tento den je zasvěcen Duchu Svatému. Tato pobožnost ke Třetí Božské osobě přešla na jeho syna Arnolda a přinášela u něj bohaté plody.
Na svých častých cestách až do holandského Nijmwegen se modlili otec Gerhard se svým synem Arnoldem se zálibou růženec. Rodina měla po generace zvláštní vztah k 8 km vzdálenému mariánskému poutnímu místu Kevelaer. To přetrvalo i tehdy, když Arnold založil misijní dům v holandském Steylu.
Nejméně jednou v roce podnikal odtud se všemi svými kandidáty misií pouť k „Těšitelce zarmoucených“ do Kevelaer, přičemž přespali ve vesnici Walbeck. Teprve když počet kandidátů velmi vzrostl, nebylo už možné pouť touto formou pořádat. „Bylo velkou starostí matky, aby nás děti svěřila pod ochranu Matky Boží a do požehnání církve,“ vzpomíná si jeho mladší bratr Wilhelm (jako kapucín pojmenovaný „bratr Juniperus“). „V deseti letech jsme byli přijati pětkrát do škapulířového bratrstva... Zvláštní radost dělala matce májová pobožnost doma.“
Arnold se tedy chtěl stát knězem. V biskupském městě Münsteru začal příslušné studium. Mezitím se ale nechal zapsat na univerzitě v Bonnu na několik semestrů ke studiu matematiky a přírodních věd. Aby přitom mohl pěstovat pravou zbožnost, přihlásil se v obou městech do „Mariánské kongregace“.

O svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna 1861) se konalo v Münsteru kněžské svěcení. Svoji primici oslavil Arnold Janssen o dva dny později, v sobotu 17. srpna v „kostele nad vodou“ (Liebfrauen), v nejstarším mariánském kostele diecéze Münster. A svoje první kázání stanovil pro svátek narození Panny Marie (8. září). Uskutečnilo se v Kalden Kirchen, kde byl farářem jeden z jeho příbuzných, strýc Wellesen. Tématem tohoto kázání bylo: „Arcibratrstvo Neposkvrněného Srdce Mariina k obrácení hříšníků“.(1) A potom začala jeho činnost novokněze. Biskup ho poslal jako učitele a vicerektora na „vyšší měšťanskou školu“ do Bocholtu. Vedle latiny měl Arnold Janssen vyučovat matematiku a přírodovědné obory. Dvanáct let setrval v tomto postavení, a snad by to bylo do konce života, kdyby se nestala ona příhoda s mariánskou sochou.

Stalo se toto: Žáci ústavu v Bocholtu poslouchali v aule nové školní budovy každou neděli náboženskou přednášku (místo kázání při mši svaté v kostele). Nad katedru chtěl roku 1869 Arnold Janssen umístit sochu Matky Boží, kterou sám zaplatil. Kolegium učitelů souhlasilo, ale jeden člen kuratoria (správního výboru ústavu) vznesl vehementně námitku. Nějaký jiný náboženský ozdobný předmět by strpěl, ale nikoliv Madonu. Přesto objednal Arnold Janssen tuto sochu u sochaře Strackeho. Nad tím se rozčílili také ostatní členové kuratoria a požadovali v květnu 1870 rozhodnutím většiny, aby byl nad katedrou v aule umístěn „decentní krucifix“, ale žádná socha Panny Marie. Záležitost byla delší dobu v klidu, když se v lednu 1873 rozbouřila s novou silou. Arnold Janssen na to reagoval jinak, než se očekávalo: Poprosil svého biskupa, aby mohl opustit místo na bocholtské škole. 19. března 1873 to oznámil kuratoriu. Jeho zastání se Madony mu uvolnilo cestu pro jeho vlastní velké povolání. Z učitele matematiky se stal průkopníkem a apoštolem šíření víry.

Nejdříve věnoval všechny své síly „vnitřní misii“, dal se k dispozici „bonifáckému spolku“, aby pomohl katolíkům v německé diaspoře. Pracoval pro „jednotu křesťanů“, podporoval „apoštolát modlitby“. Příležitostně prý řekl: „Kdybychom se tolik modlili za protestanty, kolik na ně nadáváme, dávno by se stali katolíky.“

Poslední úsek jeho života ale patřil především světové misii („vnější misie“). Slovem i písmem hlásal svůj požadavek. Proslavil se a zasloužil se především výchovou a vysíláním mnoha misionářů do všech částí světa.
V prvních desetiletích 19. století vzbuzovala v celém münsterském kraji velkou úctu stigmatizovaná žena, Anna Kateřina Emmerichová (blahořečena 3. října 2004). I když zemřela roku 1824, zůstala mezi lidem živá až do našich dnů. Její vize (sepsané Clemensem Brentanem) se pilně četly, také Arnold Janssen jí byl fascinován, použil její vize k předčítání v Bocholtu a potom ve Steylu. V časopisu vzniklém v roce 1874 „Malý posel Srdce Ježíšova“ šířil její poselství. Byla pro něho „skoro nepřetržitě tržitě bdící, modlící se, pomáhající a nikdy ne unavenou dělnicí na vinici Páně“. Spolupráce s ní se nemohl vzdát ani takový apoštol, jakým byl Arnold Janssen, přičemž základ spočíval v tomto:
1. Nikdo není zavázán věřit, co se tam vypráví...
2. Nikdo nesmí tato sdělení klást na roveň s Písmem svatým! Ale přece: Pravá „soukromá zjevení“ se mají mít v největší vážnosti, předpokládat, že skutečně přicházejí od Boha a nejsou lidským slovem.

Pro Arnolda Janssena platilo, že Emmerichová je „jednou z největších dcer německého národa a zaslouží si, aby byla více uznávána a ctěna“. Platí 2000 let stará slova Písma svatého: „Dar promlouvání z vnuknutí nepodceňujte! Všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte!“ (1 Sol 5,20–21) Ano, bylo by mnohem lépe na světě, kdyby se lidé drželi tohoto slova!

Zakladatel řádů
Arnold Janssen se měl stát trojnásobným zakladatelem řádu, to bylo jeho vlastním posláním. Ale ještě nevěděl jak: Dva aktivní misijní řády, jeden pro muže, druhý pro ženy! A kromě toho ještě jednu čistě „kontemplativní“ odnož, všechny zvláštním způsobem zasvěcené Duchu Svatému. V holandském Steylu začal Arnold Janssen svůj dobrodružný podnik, všichni ti, „kdo to vědí lépe“, pokyvovali hlavou. Po mnoha marných pokusech se 16. června 1875 podepsal pod dokument, který mu přinesl vlastnictví jednoho pozemku. Toto datum bylo přesně výročím 200 let, kdy se v klášteře Paray-le-Monial ve Francii zjevilo Srdce Ježíšovo sv. Markétě Marii Alacoque a všem svým ctitelům zanechalo velká zaslíbení. Ve znamení Srdce Ježíšova začalo první čistě německé misijní dílo. Jedna často citovaná deviza Arnolda Janssena zněla: Vivat Cor Jesu in cordibus hominum! (Ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích lidí!)

Úcta k Srdci Ježíšovu se ukázala skutečně jako „pramen zvláštní nadpřirozené pomoci“. „Můžeme v tom očima víry spatřovat základ jejího zázračného rozvinutí,“ zní závěr Janssenova životopisce Hermanna Fischera.
8. září 1875, o svátku Narození Panny Marie, se už konalo posvěcení první budovy na pozemku: prvního misijního domu. Zakladatel přitom vyzvedl, jak se nové dílo „musí především posílit uvnitř a přijetím dobrého ducha si musí zasloužit, aby se stalo milovaným dítětem Mariiným“. Ano, jde v první řadě o zbožnost! To poznal už sv. Pavel, nejvýznamnější misionář původní církve: „Zbožnost je potřebná ke všemu. Má zaslíbení pro současný i budoucí svět.“ (1 Tim 4,8) Ano, svatého Pavla musíme napodobovat!

Ve Steylu zařídili bratři laici tiskárnu. „Posel Srdce Ježíšova“, „Město Boží“, „Michalský kalendář“ a mnoho jiných spisů a knih učinily misijní dílo známým po celé oblasti německého jazyka, vzbudily mu mnoho přátel a dobrodinců. První misionáři, P. Joh. B. Anzer (první steylský biskup) a P. Josef Freinademetz (svatořečen spolu s Arnoldem Janssenem), přijali první misijní oblast v daleké Číně. Druhá pobočka po Steylu vznikla ale v Římě, ve „Věčném městě“, k podpoře církevní „vědy“: Byla řízena vlastním bratrem zakladatele, Johanem Janssenem, který vydal mimo jiné biografii o svatém faráři z Arsu a stal se pak 1889 prvním ředitelem nově založeného Steylského misijního domu v Mödlingu (jižně od Vídně). Ve Vídni si dali Arnold Janssen a Anzer poradit od zde žijící mystičky Magdaleny Leitnerové. Drželi se přitom slova Písma svatého: „Nepohrdejte prorockým darem!“ Další misijní domy následovaly: ve Slezsku, v Sársku, u Salzburku. Dále šly sny Arnolda Janssena do Toga, do Severní a Jižní Ameriky, na Novou Guineu, do Japonska, do USA (v Techny u Chicaga). Arnold Janssen myslel na celý svět: Při jeho svatořečení měly tři jím založené společnosti celkem okolo 10 000 členů.

„Velké misijní dílo, které vybudoval Arnold Janssen téměř bez lidských prostředků, je vzácným plodem jeho apoštolského působení a neochvějné důvěry v Boží vůli a prozřetelnost. Byl to muž neustávající modlitby a horlitel apoštolátu modlitby. Zvláště uctíval Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Boží slovo a Ducha Svatého. Podporou exercičního hnutí a založením intenzívního tiskového apoštolátu dosáhl P. Janssen zvláštního přínosu k obnově náboženského života ve své vlasti. Jeho požehnané zakládání řádů šířilo horizont jeho apoštolského působení do rozměrů světového misijního apoštolátu.“ To jsou slova, která pronesl papež Pavel VI. při Janssenově blahořečení 19. října 1975.

Z Maria heute 7-8/2013 přeložil -mp-
Poznámka:
(1) Arnold Janssen ve svých modlitbách nemyslel v první řadě na svoje požadavky, nýbrž na ty, kteří „milosrdenství Boží nejvíce potřebují“, totiž na ubohé hříšníky. Ještě v jeho „Duchovním odkazu“ čteme: „Z tohoto důvodu mám velmi rád také Bratrstvo Nejsvětějšího Srdce Mariina k obrácení hříšníků, a svoje první kázání, které jsem měl o svátku Narození Panny Marie roku 1861 v Kalden Kirchen, jsem věnoval tomuto předmětu.“Sdílet

Související články:
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (18.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (15.08.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se našlo neporušené (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Archanděl Michael: Náš ochránce (29.09.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (31.08.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 17. 03. 2014 | 3741 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 32/2013
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 417024
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace