Zajímavé...

Z mládí sv. Josefa

Socha sv. Josef s Ježíškem, volné dílo, wikimedia.org Úryvek z vypravování vidění blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové o mládí sv. Josefa. Jak žil s bratry v Betlémě a jak se vyučil tesařskému řemeslu. Vypravováno 18. března 1820 a 18. března 1821.

Z mnoha událostí z mládí svatého Josefa, které jsem dnes viděla, pamatuji se ještě na tyto: Josef, jehož otec se jmenoval Jakob, byl třetím ze šesti bratří. Jeho rodiče bydleli ve veliké budově před Betlémem, která byla kdysi rodinným domem Davidovým a náležela jeho otci Isaiovi či Jesseovi.

Avšak z doby Josefovy už ze staré budovy nezůstalo mnoho, jedině hlavní zdi. Okolí domu bylo velmi příjemné a bohaté na vodou. Vyznám se tam skoro lépe, než v naší vesničce Flamské.

Před domem, stejně jako před domy ve starém Římě, se rozprostíralo nádvoří, které bylo ohrazeno krytými sloupovými chodbami jako nějakým podloubím. V těchto sloupových chodbách jsem viděla obrazy, které vypadaly jako hlavy dávných mužů.

Na jedné straně dvora byla vyhloubena studna pramenité vody, nad níž se zdvihala kamenná stavba. Voda proudila z hlav zvířat.

Na obytném stavení nebyla v přízemí žádná okna, nahoře však byly okrouhlé otvory. Dům, jak jsem viděla, měl jedny dveře.

Nahoře kolem domu se vinula široká galerie, v jejichž čtyřech rozích vystupovaly věžičky, podobné tlustým, krátkým sloupům, které končily velikými koulemi nebo kupolemi, do nichž byly zatknuty praporečky.

Z otvorů těchto kupolí, do nichž vedly věžičkami schody, mohl člověk pozorovat vše široko daleko a sám být zcela skryt. Na Davidově paláci v Jeruzalémě byly také takové věžičky, a právě z kupole jedné takové vížky David pozoroval, jak se koupe Batšeba. Tato galerie nahoře na domě (otce Josefova) se vinula kolem nižšího poschodí, na jehož ploché střeše se zdvihal ještě výstupek s takovou věžičkou.

Socha mladý sv. Josef, volná licence, publicdomainpictures.net


Zde nahoře bydlel Josef a jeho bratři, a v nejvyšším výstupku jejich učitel, starý Žid. Všichni spali kolem stěn v jedné světnici uprostřed poschodí, kolem něhož se vinula galerie. Jejich lůžka, z houní a koberců, které byly ve dne svinuty ke stěně, byla oddělena matracemi, jež šly také snadno odstranit.

Viděla jsem, jak si zde nahoře chlapci hrají ve svých komorách. Měli hračky v podobě zvířat, jako malé pejsky.

Viděla jsem také, jak je jejich učitel vyučoval všelijakým podivným způsobem, kterému jsem dobře nerozuměla. Viděla jsem, jak na zemi z hůlek skládal dokola rozmanité obrazce, a jak kázal hochům, stoupat do těchto obrazců. Pak jsem viděla, jak hoši stoupají zas do jiných obrazců, jak hůlky rozbírají, jinak skládají a rozdělují, a přitom všelicos vyměřují.

Viděla jsem také rodiče; nestarali se mnoho o děti a málo se s nimi stýkali. Nezdáli mi ani dobří, ani zlí.

Josef, kterému bylo, když jsem měla toto vidění o něm, asi osm let, se velmi lišil svou povahou od bratrů.

Měl dobré vlohy a učil se dobře, avšak byl prostý, tichý, zbožný a bez ctižádosti. Jeho bratři mu vyváděli všelijaké kousky, a strkali jím sem a tam.

Hoši měli malé, oddělené zahrádky. U vchodů do zahrádek stály na sloupech, ale poněkud ukryty (snad v nějakých výklencích?) obrazy podobné loutkám, jaké jsem vídávala často, a zvláště také na zácloně, která byla zavěšena před modlitebnou svaté Matky Anny, a také před modlitebnou přesvaté Panny, jenže v domě Mariině tato postava držela v ruce něco, co připomínalo kalich, z něhož se něco vinulo. Obrazy zde v domě byly jen jako loutky s kulatými obličeji, ověnčenými paprsky.

Zpozorovala jsem, zvlášť ještě v dřívějších dobách, mnoho podobných obrazů v Jeruzalémě. Také mezi ozdobami v Chrámě se vyskytovaly. V Egyptě jsem je viděla také, tam často měly na hlavách malé čepičky. Mezi obrazy, které Ráchel odnesla svému otci Labanovi, bylo také několik takových obrazů, ale menších, bylo však mezi nimi také několik jiných.

Viděla jsem takové obrazy také u Židů v malých skřínkách nebo v košíčcích. Myslím, že snad znázorňovaly dítě Mojžíše, jak byl vysazen na vody Nilu. A že bylo dítě zavinuto, to snad představovalo, že jsou Židé pevně vázáni Zákonem. Často jsem si myslela, že mají tento obrázek asi v takové úctě, jako my Jezulátko.

V zahradách hochů viděla jsem byliny, křoviska a stromky. Viděla jsem, jak bratři v Josefově zahrádce často tajně něco rozšlapali nebo vytrhali. Dělali mu mnoho příkoří. Vídala jsem ho, jak byl v podloubí nádvoří obrácen ke stěně a klečel. Modlíval se s rukama rozpjatýma, jeho bratři se přikrádali a šťouchali ho do zad. Viděla jsem, že jednou, když takto klečel, ho jeden z nich kopl do zad. Protože se se zdálo, si toho nevšímal, kopl ho ještě jednou tak prudce, že ubohý Josef padl na tvrdou kamennou dlažbu. Z toho jsem poznala, že při modlitbě nebyl při sobě, ale byl u vytržení. Když se vzpamatoval, nezlobil se, nemstil se, ale vyhledal si skrytý koutek, kde se dále modlil.

Ku vnějším zdem domu byla přistavěná malá obydlí, v nichž bydlelo několik žen středních let. Chodily zahaleny, tak jako často vídávám v těchto krajinách ženy bydlící při školách. Zdálo se, že jsou z domácí čeledě, protože jsem je viděla konat rozličné práce a pochůzky.

Přinášely vodu, myly a drhly, zavíraly okna mřížemi zvenčí zavěšenými, svinovaly lůžka ke stěnám a stavěly před ně pletené zástěry.

Někdy jsem viděla Josefovy bratry mluvit s těmito služkami nebo jim v práci pomáhat, a také s nimi žertovat.

Josef to nedělal, zachovával vážnost a samotu.

Zdálo se mi, že v domě jsou také dcery. Zařízení spodních obytných místností bylo skoro takové jako v domě Annině, jen vše bylo prostrannější.

Ani rodiče nebyli zcela spokojeni s Josefem. Přáli si, aby se s takovými schopnostmi dopracoval nějakého světského úřadu, ale neměl na to neměl ani pomyšlení. Byl pro ně příliš prostý a bez hrdosti. Modlit se tiše něco pracovat, to bylo jeho jedinou zálibou.

Aby se vyhnul stálému škádlení bratří, vídávala jsem ho často, když mu bylo už asi 12 let, za Betlémem nedaleko pozdější jeskyně Jesliček prodlévat u několika zbožných žen, které patřily do malé komunity Essenek. Bydlely v řadě skalních komor ve vylámané stěně pahorku, na němž leží Betlém, vzdělávaly malé zahrádky u svých příbytků a vyučovaly děti jiných Essenů.

Když se při lampě ve své skalní kobce modlily ze svitku na stěně zavěšeného, tu malý Josef, jak jsem viděla, nejednou se k nim utíkal od škádlení svých bratří a modlil se s nimi. Také jsem viděla, že pobývá ve slujích, z nichž v jedné se později narodil Náš Pán. Modlíval se tam zcela samoten. Nebo vyráběl všelijaké drobnosti ze dřeva, neboť nedaleko Essenek měl dílnu starý tesař dílnu. Josef u něj trávil celé hodiny, býval mu při práci k ruce, a přiučil se tak pomalu jeho řemeslu, přičemž mu nemálo prospívalo jeho umění měřické, kterému se naučil doma u svého učitele.

Nepřátelství jeho bratrů mu po čase činilo další pobyt v otcovském domě nemožným. Viděla jsem, že přítel z Betléma, který byl od jeho otcovského domu oddělen potůčkem, mu dal jiné šaty. Do nich se přestrojil a v noci odešel z domu, aby si jinde tesařinou vydělával živobytí. Tehdy mu bylo asi osmnáct nebo dvacet let.

Viděla jsem ho nejprve pracovat u jistého tesaře v Libonah, u něhož se vlastně teprve řádně naučil řemeslu. Jeho mistr bydlel ve starých hradbách, které vedly jako nějaká silnice po úzkém horském hřbetu vzhůru k rozbořenému hradu. Tam v hradbách bydlelo více takové chudiny.

Sv. Josef, socha Saint Joseph Josef Joseph Fig Statue Zimmermann, volné dílo, maxpixel.net


Zde mezi vysokými zdmi, v nichž nahoře byly světlíky, jsem viděla Josefa tesat dlouhé tyče. Byly to rámy, do nichž se vsazovaly pletené stěny.

Jeho mistr byl chudý člověk, dělal většinou jen takové stěny z hrubého pletiva a tesal jiné zcela nepatrné práce.

Josef byl velmi zbožný, dobrý a prostinký, a každý ho miloval. Viděla jsem ho, jak zcela pokorně koná svému mistru každou službu, viděla jsem ho sbírat třísky, snášet dříví a na zádech do dílny vláčet. Později jednou šel tudy se Sv. Pannou, a jak myslím, navštívil s Ní místo, kde dříve pracoval.

Jeho rodiče se z počátku domnívali, že ho unesli lupiči. Viděla jsem však, že jeho bratři ho tu posléze vypátrali a že ho velmi vyplísnili, neboť se styděli za jeho nízké zaměstnání, kterého se však proto přece z pokory nevzdal; jenom odešel z tohoto místa a pracoval později v Thanath u Megidda na říčce (Kisonu), která teče do moře. Tato obec ta leží nedaleko Afeke, otcovského města apoštola Tomáše.

Zde žil u zámožného mistra, rovněž tesařili, dělali však už lepší práci.

Viděla jsem ho ještě později v Tiberiadě pracovat pro jistého mistra. Bydlel samoten v domě u vody.

Bylo mu už asi třicet tři let. Jeho rodiče v Betlémě už zemřeli před delší dobou. Dva bratři bydleli ještě v Betlémě, ostatní byli rozptýleni. Rodný dům byl v jiných rukou a celá rodina rychle zchudla.

Josef byl velmi zbožný a horlivě se modlil za příchod Mesiáše. Zabýval se právě tím, že si u svého příbytku zřídí komůrku, v níž by se mohl ještě více o samotě modlit, když se mu zjevil Anděl a řekl mu, aby to nedělal, protože jako kdysi patriarcha Josef se stal se z vůle Boží v tomto věku správcem obilí v Egyptě, tak že také jemu bude nyní svěřena Obilnice Spásy.

Josef tomu ve své pokoře neporozuměl. Modlil se dále, až se mu dostalo poslání, aby se odebral do Jeruzaléma do Chrámu, kde se Božím rozhodnutím stal manželem přesvaté Panny.Zpracováno (jazykově upraveno) z knihy Život přesvaté Panny Marie

čČNB: cnb000104637

Datum vydání: 1912

Autor: Emmerich, Anna Katharina a Brentano, ClemensSv. Josef s Ježíškem, volné dílo, wikimedia.org

Sdílet

Související články:
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Archanděl Michael: Náš ochránce (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2020)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (26.08.2020)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (13.08.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 18. 03. 2019 | 1942 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1282 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (911 hl.)
 
Je to bláznovství (909 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (944 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1271 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (957 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (835 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 7109
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace