Zajímavé...

UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 1 - radostná tajemství

Medžugrje, foto: RT Na naší zářiové pouti v Medžugorji jsme při výstupu na kopec Zjevení - Podbrdo rozjímali tajemství svatého růžence na téma uzdravení.
Tato krásná rozjímání k jednotlivým desátkům zakončená poselstvím P. Marie a umocněná modlitbou a požehnáním kněze, který nás provázel, byla opravdu silná...
Texty těchto modliteb Vám nyní nabízím:

TAJEMSTVÍ RADOSTNÉHO RŮŽENCE

Úvodní modlitba:


Milovaný Ježíši! Klečím tu před tebou, v přítomnosti Tvé i mé nebeské Matky Marie, chci Tě pokorně prosit o uzdravení mé zraněné minulosti. Svěřuji do Tvé uzdravující lásky každý okamžik mé existence, od početí po dnešní den. Jako všichni Ti, kteří hledali u Tebe uzdravení v době Tvého pozemského života,přicházím i já s touhou a především s vírou a pokorně prosím:

Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!... Věřím, můj Pane, že Ty to můžeš učinit, že u Tebe není nic nemožné….

Do Tvé milosrdné lásky vkládám v tomto okamžiku i všechny ty, kteří úmyslně, nebo neúmyslně zavinili moje zranění. Odpusť jim, prosím a daruj i mně sílu k odpuštění. Zvláště Tě prosím o Tvoje milosrdenství pro ty chvíle mého života, kdy jsem se hněval na tebe, můj Bože, kdy jsem Tě vinil ze své bolesti a zapomněl, že Ty jediný bolest nezpůsobuješ, ale léčíš ji.! Ježíši, milosrdný Králi času, smiluj se nade mnou! Amen.

Medžugorje , foto: RT


1. KTERÉHO JSI, PANNO,
Z DUCHA SV. POČALA


Ježíši, v tomto desátku toužím odevzdat do Tvých laskavých dlaní moment svého početí. Možná právě tato chvíle přinesla do mého života zranění, která teď musím nést. Je to břemeno, které tíží a já jsem dosud nechápal proč… Snad v tomto momentě chyběla skutečná láska. Možná místo lásky v něm byl strach, nenávist nebo žádostivost.

Pane, Ty nejlépe víš, jak hrozné jsou následky početí člověka bez lásky. Je to nepřijetí vlastního pohlaví, odmítání sebe, neustálý strach, nevysvětlitelný pocit nenávisti, nepřirozené sexuální tužby.

Ježíši, Ty znáš všechny okolnosti mého početí, jako jediný jsi viděl do srdcí mých rodičů. V této chvíli Tě prosím, aby ses svou uzdravující láskou dotkl tohoto okamžiku, jako počátku mé existence. Též Tě vroucně prosím o odpuštění pro mou matku a otce za všechno, co v té chvíli nebylo láskou. Odpusť jim Pane, neboť nevěděli, co činí!

Smiluj se nad námi Pane, na přímluvu naší milující Matky Marie, která řekla:

„Drahé děti!
Dnes vás zvu, abyste se úplně odevzdaly Bohu. Všechno, co děláte a co máte, odevzdejte Bohu, aby vládl ve vašich životech jako král nad vším, co máte. Tak vás Bůh skrze mne může vést do hlubin duchovního života.
Milé děti, nebojte se, neboť já jsem s vámi i tehdy, když si myslíte, že není východisko a že satan vše ovládl. Já vám přináším pokoj. Jsem vaše Matka a Královna Pokoje.
Žehnám vás požehnáním radosti, ať je vám Bůh v životě vším.
Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání

/25.7.1988/

Modlitba kněžského požehnání:

Moc přečisté Krve Ježíše Krista, ať se vylije na Tebe, ať uzdraví každou ránu ve Tvých vzpomínkách a přivede Tě do plnosti radosti. A já Ti žehnám mocí Přečisté Krve našeho Pána Ježíše Krista. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


2. S KTERÝM JSI, PANNO,
ALŽBĚTU NAVŠTÍVILA


Ježíši, v této chvíli odevzdávám Tvé uzdravující milosti těch devět měsíců, po které mne moje matka nosila pod srdcem. Je to dlouhý čas, ve kterém jsem žil jejím životem a sdílel s ní všechno, co prožívala. Jen Ty chápeš, Pane, jak se mne dotýkaly všechny její bolesti, pláč, strach, ale i radosti, smích, přání … Všechny pocity a myšlenky mé matky se přenášely na mne.

Možná právě v tomto období se nachází kořen zranění, kterým dnes trpím. Stačí, že jsem se například přidusil pupeční šňůrou a už se objeví v mém životě následky v podobě různých strachů a fobií. A o co více se mne dotýkaly pocity mé matky! Jak jsem byl nechtěné dítě, jehož existenci jen trpěla, jak prožívala stresy, nepokoj, nemoci, cítila se ohrožená .. to všechno, Pane, hluboko zasahovalo do mého podvědomí.

Otče, Tobě je důvěrně známý každý okamžik tohoto období… Odpusť mojí matce, když mi v tomto čase neprojevovala dost lásky, nebo zapomněla, že všechno prožívám spolu s ní. Odpusť i těm, kteří vědomě i nevědomě způsobili, že se cítila nešťastná, zoufalá, ohrožená, že prožívala bolest. I já jim odpouštím, Pane … Nevěděli, co činí!

V této chvíli Tě prosím, Ježíši, naplň svou láskou těchto devět měsíců mého života. Uzdrav všechno zraněné a zacel „zlomené“. Prosím Tě o to, na přímluvu milující Matky Marie, která takto k tobě promlouvá :

Drahé děti!
Dnes vás zvu zvláštním způsobem, abyste vzaly do rukou kříž a přemýšlely o Ježíšových ranách. Proste Ježíše, aby uzdravil vaše rány, které jste, milé děti, dostaly v životě za vaše hříchy, nebo hříchy vašich rodičů.
Jenom tak pochopíte, že svět potřebuje uzdravení víry v Boha Stvořitele. Skrze utrpení a smrt Ježíše pochopíte, že i vy se můžete stát pravými apoštoly víry jen modlitbou, když v jednoduchosti a modlitbě prožíváte víru, která je darem.
Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.

/25.3.1997/

Modlitba kněžského požehnání:

Skrze svaté rány Ježíše Krista, ať milosrdný Bůh v Tobě uzdraví všechna citová zranění a daruje Ti svůj pokoj. A já Ti žehnám mocí svatých ran Ježíše Krista, krále celého lidstva. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


3. KTERÉHO JSI, PANNO,
V BETLÉMĚ PORODILA


Milovaný Ježíši, v tomto desátku do Tvého Božského Srdce vkládám moment mého narození. Ty víš, že i tato chvíle bývá poznamenaná různými traumaty: těžkostmi během porodu, necitlivostí lékařů a zdravotního personálu a bohužel i zklamáním rodičů, kterým se narodilo dítě jiného pohlaví, než si přáli.

Ježíši, víš, jak bolí odmítnutí! Ti, kterým chceš patřit, tě bezdůvodně odhodí, protože se jim nelíbíš, nesplňuješ jejich očekávání. Stačí jediný okamžik nepřijetí a na duši se vytvoří hluboká rána, která poznamená celý další život člověka …

Prosím Tě, laskavý Bože, přijmi všechna moje zranění způsobená porodem a uzdrav je mocí své Lásky. Jsem Ti vděčný, že Ty jsi mne přijal do své náruče od začátku mé pozemské cesty, že Tvoje Otcovská ruka nade mnou bděla a chránila mne.

Odpusť všem, kteří mne nepřijali s láskou, ale s chladem, protože nepochopili velikost „daru života“. Odpusť jim, neboť nevěděli, co činí! Prosím Tě skrze Srdce naší Matky Marie, která říká:

Drahé děti!
Probuďte se ze snů nevěry a hříchu, protože toto je čas milosti, který vám dává Bůh.
Využijte tento čas a žádejte si od Boha milost uzdravení svého srdce, abyste srdcem viděly Boha i lidi. Zvlášť se modlete za ty, kteří nepoznali Boží lásku a vydávejte svědectví svým životem, by i oni poznali Boha a jeho nesmírnou lásku.
Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.

/25.2.2000/

Modlitba kněžského požehnání:

Skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, naší Nebeské Matky, ať Ježíš Kristus v Tobě uzdraví všechny rány srdce a duše skryté v podvědomí a daruje Ti milost odpuštění. A já Ti žehnám mocí Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


4. KTERÉHO JSI, PANNO,
V CHRÁMĚ OBĚTOVALA


Ježíši, v této chvíli Ti chci odevzdat můj život do jeho patnáctého roku. Byl to čas, ve kterém jsem byl úzce spjat se svou rodinou. Moje matka, otec, sourozenci, prarodiče, kamarádi… Dětství ve mne zanechalo mnoho vzpomínek, ty krásné i ty zraňující. Sílu mnohých z nich jsem podcenil se slovy, „bylo to dávno, na bolest jsem už zapomněl..." Duše člověka však zapomínat neumí a tak v ní ta neuzdravená zranění zůstala ukryta dodnes. Občas se vynoří, můj Bože, v podobě tak těžce identifikovatelné, ale přece tíživé.

Tato zranění mi způsobili moji nejbližší, proto se hojí tak těžko, přestože je způsobily častěji slova, než samotné činy. Jejich skutečný účinek na moji duši jsi poznal jenom Ty, Pane…..

Ježíši, odevzdávám Ti teď všechny ty chvíle, které způsobily bolest mému dětskému srdci, chvíle ve kterých jsem se cítil nemilovaný, ponížený, méněcenný, nepotřebný… Ať Tvoje Uzdravující Láska vyléčí všechny tyto rány, mocný Králi času.

Prosím Tě též o odpuštění pro všechny, kteří mi ublížili, ať už vědomě nebo nevědomě. Odpusť jim, Věčná Lásko a mně též daruj sílu k odpuštění, skrze ruce Tvé i mé Matky Marie, která takto ke mně promlouvá jako ke svému dítěti.

Drahé děti!
I dnes jsem s vámi zvláštním způsobem, rozjímám a prožívám ve svém srdci Ježíšovo utrpení.
Milé děti, otevřete svoje srdce a dejte mi všechno, co v nich je: radosti, trápení, každou, byť i tu nejmenší bolest, abych ji mohla odevzdat Ježíšovi, aby On svou nesmírnou Láskou zapálil a proměnil vaše trápení v radost svého Zmrtvýchvstání.
Proto vás teď zvu, milé děti, zvláštním způsobem, aby se vaše srdce otevřela modlitbě, abyste se modlitbou staly Ježíšovými přáteli.
Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.

/25.2.1999/

Modlitba kněžského požehnání:

Nekonečná Láska Srdce Ježíše Krista, ať obmyje Tvoje srdce a zacelí všechny jeho rány. Ať Tě moc Lásky tohoto Božského Srdce osvobodí od všech pout neodpuštění, které Ti nedovolují žít naplno život Božího dítěte. A já Tě žehnám mocí Lásky Srdce Ježíšova. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


5. KTERÉHO JSI, PANNO,
V CHRÁMĚ NALEZLA


Ježíši, můj Uzdraviteli! Skrze modlitbu tohoto desátku Ti chci odevzdat svůj život od jeho patnáctého roku. Byl to čas, kdy jsem se začal odpoutávat od rodiny a hledal vlastní cestu. Bylo to těžké období, Pane. Jako ptáče, které se učí létat, jsem tolikrát spadl vlastní vinou a tolikrát jsem zakopl, protože mi jiní podrazili nohy. Musel jsem vstát a kráčet, navzdory ponížení, bolesti a smutku. Styděl jsem se před sebou i před ostatními, necítil jsem se dost dobrý…

Nelíbili se mi moji rodiče, moji učitelé, moje církev… Nelíbil jsem se sám sobě a Ty, Pane, ses mi též nelíbil. Zdál ses mi nudný a nekonečně vzdálený ….. Ještě dlouho jsem byl dost „malý“, abych Tě hledal, abych poznal tvář svého milujícího Boha. Vybíral jsem si jiné bohy, od kterých jsem tolik očekával… Oni mne však postupně obírali o mou originalitu, důstojnost, názor, schopnost růst, o lásku mého srdce.

Teď Tě, Pane, prosím o odpuštění, že jsem všechno nepodstatné v životě povýšil nad Tebe a nad Tvůj zákon Milosrdné Lásky. Uzdrav ve mne všechna citová zranění, následky hříchu, všechny projevy nelásky. Uzdrav i mé blízké, kteří trpěli pod tíhou mého egoismu, bezcitné tužby po úspěchu a slávě. Uzdrav srdce všech, kteří zůstali mnou zapomenuti a kterým jsem vymezil poslední místo na své cestě za ziskem.

V této chvíli se rozhoduji pro Tebe a Tvou lásku. Zříkám se všeho, co mi doteď bránilo úplně Ti patřit a plnit Tvou vůli. Chci být Tvým dítětem, jednoduchým a odevzdaným a to na mocnou přímluvu Přeblahoslavené Panny Marie, která mne vyzývá:

Drahé děti!
Dnes vás zvu, abyste se modlitbou a obětí připravily na příchod Ducha Svatého. Milé děti, toto je čas milosti, a proto vás znovu nabádám, abyste se rozhodly pro Boha Stvořitele.
Dovolte mu, aby vás přetvořil a změnil. Ať je vaše srdce připravené naslouchat a prožívat všechno, co Duch Svatý má ve svém plánu s každým z vás.
Milé děti, dovolte Duchu Svatému, aby vás vedl cestou pravdy a spásy k věčnému životu.
Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání!

/25.5.1998/

Modlitba Kněžského požehnání:

Skrze moc svaté Ježíšovy tváře, ať Tě pronikne Duch Svatý a daruje Tvému srdci hluboké uzdravení, abys byl svobodný od všech útoků zlého a přinášel ovoce Ježíšovy Lásky světu. A já Tě žehnám mocí Ježíšovy přesvaté tváře. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


OSTATNÍ ROZJÍMÁNÍ:

UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 2
- bolestná tajemství


UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 3
- slavná tajemství


UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 4
- tajemství světla


(Na Fatym.com vydáno 30. 9. 2016;
26. 6 2018 - 2915 přečtení; 6. 10. 2018 - 3355; 23. 12. 2019 - 5302 přečtení)

Medžugorje , foto: RT

Sdílet

Související články:
Radostný růženec pro děti - zamyšlení k desátkům + Zasvěcení se Panně Marii (19.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (část druhá) (13.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (13.10.2020)
Biskup Zdenek Wasserbauer o modlitbě růžence (09.10.2020)
Růženec je záruka spásy, pramen milostí, voňavá kytice nebe (08.10.2020)
Síla modlitby sv. růžence - Panna Maria Donu Gobbimu a citáty světců (07.10.2020)
Růženec Panny Marie - Rosarium Virginis Mariae (07.10.2020)
Růženec na internetu 1: živě, ze záznamu i ke stažení (03.10.2020)
Růženec má smysl i tehdy, když se při něm neumíme soustředit Růženec je modlitební sociální síť (03.10.2020)
USA: "Posvátný růženec od pobřeží k pobřeží" - 11. října 2020 (+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 37/2020) (22.09.2020)
Bojujete s růžencem? Zkuste těchto pět jednoduchých tipů! (14.09.2020)
TAJEMSTVÍ SEDMIBOLESTNÉHO RŮŽENCE (14.09.2020)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 2 - bolestná tajemství (14.09.2020)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebe vzal - 10 rozjímání ke 4. tajemství slavného růžence (15.08.2020)
Spolehl jsem se na růženec (svědectví nemocničního kaplana v době pandemie covid) (07.08.2020)
JEŽÍŠ, který na hoře proměnění zjevil svou slávu - 10 rozjímání ke 4. tajemství růžence světla (05.08.2020)
7 faktů o růženci, které jsou nám možná neznámé (02.08.2020)
ŠTAFETOVÁ MODLITBA Z LEVOČE - připojte se v 19,30h. (19.06.2020)
Rozjímání posvátného růžence slovy Pána Ježíše otci Montfortovi, zakladateli Společenství Dvou Srdcí Lásky (18.06.2020)
Růženec - zbraň proti herezi (10.06.2020)
Medžugorje - Podbrdo: Růženec a Zasvěcení se Ježíši prostřednictvím Panny Marie (6. 6. 2020) (06.06.2020)
Růženec od matky mě zachránil (03.06.2020)
Papež Jan Pavel I. o růženci (29.05.2020)
JEŽÍŠ, který Ducha Svatého seslal - 10 rozjímání k 3. tajemství slavného růžence (29.05.2020)
Papež František povede růženec ve spojení se světovými poutními místy (27.05.2020)
Svatý růženec uzdravuje amerického kněze hospitalizovaného s Covid-19 (25.05.2020)
Páter Pio o Boží matce a růženci (23.05.2020)
JEŽÍŠ, který na nebe vstoupil - 10 rozjímání k 2. tajemství slavného růžence (20.05.2020)
Záznam - Mariánské Večeřadlo 13.5. 2020 (13.05.2020)
Sousedé se setkávají, aby se modlili růženec (11.05.2020)
Májový růženec jako zbraň v koronakrizi (01.05.2020)
Nepochybujte o modlitbě růžence (24.04.2020)
JEŽÍŠ, který z mrtvých vstal - 10 rozjímání k 1. tajemství slavného růžence (11.04.2020)
Co když se nechceš modlit růženec? (28.03.2020)
RŮŽENEC- síla modlitby (krátké video) (28.03.2020)
Modlil ses dnes růženec? (01.03.2020)
Růženec není jednoduchý řetěz perel. Růženec je: (27.02.2020)
Rodina, která se modlí spolu, zůstane spolu; 5 milostí jako ovoce denní modlitby růžence (26.02.2020)
Růženec za Slovensko a Poselství z Medžugorje - ZÁZNAM MODLITEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ a komentář Viliama Oberhausera (25.02.2020)
7 cest k modlitbě sv. růžence podle svatého Jana Pavla II. (19.02.2020)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala - 10 rozjímání ke 4. tajemství radostného růžence (01.02.2020)
Odpověď, výzva a přání exorcisty Matúša Marcina: Proč se modlit růženec? (10.01.2020)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila - 10 rozjímání ke 3. tajemství radostného růžence (23.12.2019)
JEŽÍŠ, který pro nás byl ukřižován - 10 rozjímání k 5. tajemství bolestného růžence (24.11.2019)
Růžencoterapie: prožívám uzdravení (20.11.2019)
Výzva, inspirace z Polska - muži na kolenou u Panny Marie (18.11.2019)
Růženec vysvobozuje duše z očistce! (02.11.2019)
Růženec s dětmi: růže či trny? (28.10.2019)
Růženec - nejprospěšnější ústní, meditativní modlitba pro křesťany (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 19: Růženec změnil můj život i život mé rodiny (osobní svědectví) (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 18: Zázraky růžence (osobní svědectví) (21.10.2019)
Misijní růženec (19.10.2019)
Biskup vybízí k účasti na mezinárodní akci Milion dětí se modlí růženec (Přidá se i Česká republika?) (18.10.2019)
Ten, kdo šíří růženec, bude zachráněn: kázání z Celoslovenského večeřadla z Kysuckého Nového Města. (08.10.2019)
Deset fatimských lekcí na říjen - růžencový měsíc (07.10.2019)
Novéna k Panně Marii Růžencové (07.10.2019)
Říjen - měsíc modlitby sv. růžence - možnost získání odpustků (01.10.2019)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebi korunoval - 10 rozjímání k 5. tajemství slavného růženci (21.08.2019)
Svědectví: Jak jsem se naučila milovat růženec a přestat se bát (04.08.2019)
Kanada: První velká růžencová akce slibuje příval milosti (02.08.2019)
Přímý přenos modlitby růžence z Fatimy (11.07.2019)
JEŽÍŠ, se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila - 10 rozjímání ke 2. tajemství radostného růžence (30.05.2019)
Růžencové ovoce (27.05.2019)
Růženec od pobřeží k pobřeží Ameriky (+ Život Cirkvi vo svete 19/2019) (18.05.2019)
JEŽÍŠ, který ustanovil Eucharistii - 10 rozjímání k 5. tajemství růžence světla (17.04.2019)
Jeruzalémský růženec (modlí se ve Svatém týdnu) (15.04.2019)
Nervózní, bojující, trpící? Známe řešení (06.04.2019)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala - 10 rozjímání k 1. tajemství radostného růžence, (25.03.2019)
Proč se pravidelně modlit růženec - 7 důvodů podle sv. Ludvíka z Montfortu (18.02.2019)
Don Bosco a ruženec (29.01.2019)
JEŽÍŠ, který byl pokřtěn v Jordánu - 10 rozjímání k 1. tajemství růžence světla (12.01.2019)
Růženec na internetu 5: pdf a prezentace (23.10.2018)
Top 10 rad k růženci od Jana Pavla II. (22.10.2018)
Sv. Pavel VI. - zastánce růžence (22.10.2018)
Růžencové drahokamy - pár výroků Pavla VI. o růženci (22.10.2018)
Účinky růžence (20.10.2018)
"Postěte se srdcem": Růženec na den půstu. Bolestná tajemství (Slavko Barbarić OFM) (15.10.2018)
Mezinárodní iniciativa za mír ve světě: Milion dětí se modlí růženec (15.10.2018)
Růžence bez počtu - "Modlete se bez přestání" (12.10.2018)
Růženec za vnitřní uzdravení (10.10.2018)
Modlitba Pavla VI. ke Královně posvátného růžence (01.10.2018)
Účastníci nočního procesí na sv. Hostýn - 2500 růženců P. Marii k narozeninám (+ rozjímání) (11.09.2018)
Jedna mimořádně důležitá věc týkající se růžence, kterou mě naučil mučený voják (27.08.2018)
Růženec na internetu 2: z Youtube (aktualizováno) (03.07.2018)
Rozjímání růžence za nenarozené děti (29.06.2018)
Svědectví: "Božská připomínka, abych nezapomněla na svůj růženec" (27.06.2018)
24 hodin pro Marii (nepřetržitá modlitba svatého růžence) (09.06.2018)
Panna Marie don Gobbimu o posvátném růženci: (08.06.2018)
JEŽÍŠ, který se pro nás krví potil - 10 rozjímání k 1. tajemství bolestného růžence (29.03.2018)
Růženec ke sv. Josefovi (19.03.2018)
Modlitební iniciativa: ‎Desiatok za Slovensko (15.03.2018)
Modlitba Růžence - Za vnitřní uzdravení (01.03.2018)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 4 - tajemství světla (24.02.2018)
Zázraky modlitby posvátného růžence - 11. září 2001 (20.02.2018)
Velká Británie: Velká modlitba růžence 29. dubna! /+ Život Cirkvi vo svete 7/2018 (18.02.2018)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 11. - V dějinách Polska (+ Mariiny výzvy k modlitbě růžence) (07.02.2018)
Proč se modlím růženec? (04.02.2018)
Stigmatizovaná mystička Catalina Rivas 3 krát o růženci (12.01.2018)
Radostný růženec a Zázračná medaile (27.11.2017)
Irští katolíci plánují modlitbu růžence na Krista Krále /+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (26.11.2017)
Ze satanistického kněze světcem - Bartolo Longo jako důkaz, že Bohu nic není nemožné (22.11.2017)
Růženec – modlitba podle Písma svatého (15.11.2017)
Překonal věznění a závislost na drogách - díky růženci (09.11.2017)
k iniciativě Milion dětí se modlí růženec se připojují děti i u nás (17.10.2017)
TV Lux, pořad DOMA JE DOMA (1205): MILIÓN DĚTÍ se modlí růženec (17.10.2017)
18. říjen: celosvětová akce MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC (17.10.2017)
Růženec na hranicích - Poláci se sjednotili v modlitbě (15.10.2017)
Růženec na internetu 3: z archívu TV - Lux (aktualizováno) (06.10.2017)
Poláci se budou 7. října modlit podél hranic, aby chránili rodiny a proti islámu (05.10.2017)
Růženec jako Nový zákon v rozjímání - kniha ke stažení (03.10.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 1: radostná tajemství (22.09.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 2 - bolestný růženec (22.09.2017)
Růženec pro Dianu (07.09.2017)
Zázrak v Hirošimě - Jezuité díky růženci přežili atomovou bombu (16.08.2017)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 3 - slavná tajemství (03.06.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 4: slavná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 3: bolestná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 2: tajemství světla (23.05.2017)
Pár myšlenek o mariánské úctě, růženci a krátké rozjímání k radostným a slavným tajemstvím (08.05.2017)
TICHOST A POKORA SRDCE – Bolestný růženec (13.04.2017)
Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují (30.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás těžký kříž nesl - 10 rozjímání ke 4. tajemství bolestného růžence (20.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl trním korunován - 10 rozjímání ke 3. tajemství bolestného růžence (11.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl bičován - 10 rozjímání k 2. tajemství bolestného růžence (09.03.2017)
Satan vás chce obrátit proti Bohu (Terézia Gažiová) (21.02.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 4 - růženec světla (31.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 3 - slavný růženec (28.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 1 - radostný růženec (22.01.2017)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla - - 10 rozjímání k 5. tajemství radostného růžence (28.12.2016)
Nigerijský biskup: růženec poráží Boko Haram (17.12.2016)
JEŽÍŠ, který ohlašoval Boží království a vyzýval k pokání - 10 rozjímání 3. tajemství růžence světla (10.12.2016)
Změňme svět a zastavme války ! (17.11.2016)
RUŽENEC, LONGO A MY (31.10.2016)
Proč se modlit růženec? Jaká je jeho hodnota? (29.10.2016)
VE SVÉ ODDANOSTI RŮŽENCI VYTRVEJME (28.10.2016)
Posvěcení farnosti prostřednictvím svatého růžence (27.10.2016)
Umíte se modlit růženec? - Internetová pomůcka k naučení i modlitbě. (27.10.2016)
Růženec jedné matky (25.10.2016)
ÚŽASNÉ PLODY ZDRÁVASU (22.10.2016)
CENNOST ZDRÁVASU (21.10.2016)
* 18. října - Milion dětí se modlí růženec
* Přímý přenos TV Lux
(18.10.2016)
Moc pompejské novény, jak se ji modlit (08.10.2016)
„Dej mi tu zbraň!“ (06.10.2016)
Růženec v našich rukou (01.10.2016)
Růženec z Fatimy - dnes - přímý přenos (12.07.2016)
Jak vznikl Živý růženec? (25.06.2016)
Růžencový řetěz za český a slovenský národ (03.06.2016)
Růženec, zachránce duší (07.05.2016)
Růženec nenarozených v rámci snahy o zastavení potratů (12.04.2016)
Prosba o. Mariána Kuffy: Modlitba růžence na Velký pátek (22.03.2016)
Svědectví: Zjistil jsem, že růženec je nejsilnější zbraň proti každému zlu na tomto světě (19.02.2016)
JEŽÍŠ, který zázrakem v Káni zjevil svou moc - 10 rozjímání k 2. tajemství růžence světla (18.01.2016)
Růžencová rozjímání - odkaz na internetové stránky (03.01.2016)
Živý růženec rodin (02.12.2015)
Poselství Panny Marie o růženci (28.11.2015)
Růženec na internetu 4 - Texty sv. růžence v různých jazycích (23.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (1) Dr. Carl Sonnenschein (1876–1929) (31.10.2015)
GENIÁLNÍ JE JEDNODUCHÉ Chvála růžence (25.10.2015)
Válka se skončí! - Co jsem udělal se svým růžencem, abych ukončil konflikty? (19.10.2015)
Milion dětí se modlí růženec - přímý přenos z Bratislavy (18.10.2015)
Kirche in Not - celosvětová akce Milion dětí se modlí růženec (12.10.2015)
Královna sv. růžence: Přeji si, abyste se tento měsíc společně modlili za obrácení hříšníků. (10.10.2015)
Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí růženec (07.10.2015)
Vzdálenost na růžence měřená (07.10.2015)
Don Gabriele Amorth o růženci (02.10.2015)
Sv. Růženec - provaz, který sváže ďábla (30.09.2015)
USA: 54 dní růžencové novény za rodinu a život
+ další zprávy
(16.08.2015)
Mariánský zázrak v Nigérii? (27.06.2015)
Růženec - Setkání Kristova a našeho života skze Pannu Marii (12.06.2015)
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit (06.05.2015)
P. Tomáš Bahounek OP: Vznešenost svatého růžence (02.05.2015)
Ozvěny Lepanta: Nigerijský biskup říká: Růženec svrhne Boko Haram (25.04.2015)
Biskupové Slovenska schválili doplnění tajemství růžence (21.03.2015)
Biblický rozjímavý růženec - včetně tajemství světla (08.12.2014)
Rozjímavý růženec v den památky Panny Marie Zázračné medailky (27.11.2014)
Růženec ve štítarské farnosti (25.11.2014)
Co by vám mohlo pomoci modlit se růženec (a ne jej pouze odříkává) (30.10.2014)
Milión dětí se modlí růženec (17.10.2014)
Řekli o sv. ruženci: (08.10.2014)
KAŽDÝ DEN CELÝ RŮŽENEC
vysílá v Roce Sedmibolestné TV LUX
(08.10.2014)
Říjen - mariánský měsíc modlitby posv. růžence (01.10.2014)
Setkání mládeže v Šaštíně - záznam TV Lux (19.09.2014)
Immaculée Ilibagiza: RŮŽENEC MI ZACHRÁNIL ŽIVOT (03.06.2014)
Sedmradostný - sedmidesátkový (františkánský) růženec (23.04.2014)
Tajemství svatého růžence (27.12.2013)
Buďme i my dobrým příkladem mladé generaci (05.12.2013)
Zbraň Matky Boží (02.11.2013)
VIII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VI. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
V. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
IV. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
III. Tajemství (11.10.2013)
II. Tajemství (11.10.2013)
Rozbitá amfipora - novela o růženci a lásce (02.08.2013)
Světový den růžence 13. května 2013 (12.05.2013)
Světový den modlitby: 13. května 2013- FATIMA 96. rýročí zjevení - Modlitba sv. růžence (11.05.2013)
Týden modliteb za duchovní povolání: 15. - 21.4. 2013 (18.04.2013)
Beads From Bohemia - nabídka růženců (13.04.2013)
Modlitba růžence v pátek 29.3.2013 (29.03.2013)
Ze života svatých: Růženec v oblacích (07.01.2013)
16. říjen - výročí zvolení Jana Pavla II. a 10 let Růžence světla (16.10.2012)
Co takhle růženec? (08.10.2012)
Zapomenutá encyklika o růženci jubiluje (02.10.2012)
Růženec mi nesmíte vzít! (06.09.2012)
Poselství: Buďte v posvěcující milosti a modlete sa svatý růženec (25.07.2012)
Modlitba růžence z Fatimy DNES - 12.6. (12.06.2012)
Růženec za svět - modlitební iniciativa pokračuje (08.06.2012)
Odprošující růženec ke slávě Panny Marie (23.04.2012)
Růžencová tajemství – Bolestný růženec (23.02.2012)
Biblický rozjímavý růženec, radostná tajemství (02.02.2012)
Růžencová tajemství – Radostný růženec (02.02.2012)
Každý den se modlí růženec za jeden stát světa, připojte se! (26.12.2011)
Matka Marie Alfonsína (22.10.2011)
Růžencová tajemství – Slavný růženec (21.10.2011)
Růžencová tajemství – Růženec světla (18.10.2011)
Milion dětí celého světa se 18. října modlí růženec (17.10.2011)
Svatý růženec a světci (09.04.2011)
Růženec ochromil vraha (21.02.2011)
Růženec - zbraň dnešní doby (22.10.2010)
Růženec v rodině Dona Boska (21.10.2010)
Růženec nenarozených (21.09.2010)
Rozjímavý růženec za kněžská povolání (22.12.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 12. 2019 | 7048 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Medžugorje
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1011 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (735 hl.)
 
Je to bláznovství (745 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (791 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1002 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (795 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (701 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5780
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace