Zajímavé...

Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi

Sv. Josef, volné dílo, flickr.com Krátké denní úvahy k modlitbě ke svatému Josefovi na každý den v týdnu. Můžete se je modlit během jednoho týdne nebo i po celý březen, což je „měsíc sv. Josefa“.

Úvodní modlitba


Svatý Josefe, vzývám Tě a prosím jako svého nebeského patrona a vzor ctnostného života. Spolu s Tebou chci začít a prožít celý tento týden (měsíc) a denně rozjímat o významných věcech, které ve Tvém životě Bůh vykonal. Na Tvou přímluvu si vyprošuji sílu poznávat a plnit Jeho vůli, růst v důvěře v Něj a ochranu mého srdce před každou poskvrnou hříchu.

Požehnej tento můj úmysl a ochraňuj mě tak, jak jsi chránil malého Ježíše, provázej mě tak, jak jsi doprovázel Marii, a vypros mi všechno, co mi pomůže být lepším křesťanem a přivede k Bohu.

Svatý Josefe, pros za mne všemohoucího Pána, abych byl/a hodný/á žít po celou věčnost ve společenství Ježíše, Marie, Tebe i všech svatých, kteří se už na zemi naučili žít v Boží přítomnosti.

Amen.Modlitba v neděli


„Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají." (Mt 1,19)

Svatý Josefe, obdivuji Tvou lásku k Marii, a také to, jak jsi ji chránil a zastával se jí i tehdy, když jsi nerozuměl tomu, co se děje v jejím životě.

Prosím Tě, vypros mi dar pravé moudrosti a pokory, ale i tichosti a porozumění, abych nikdy neodsuzoval/a ty, jejichž jednání nerozumím, ale abych na ně hleděl/a jako na své bratry a sestry, kteří také hledají Pánovu vůli a zápasí se svými hříchy. I když se jim ne vždy daří, tak touží zvítězit nad svými slabostmi.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Modlitba v pondělí


„Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu..." (Mt 1,20)

Svatý Josefe, hledím na Tebe jako na člověka, který přemýšlí nad tím, co se v jeho životě děje, který ví, že všechno má svůj smysl, a který je otevřen poznání Božích tajemství.

Prosím Tě, dej mi srdce vnímavé a otevřené pro všechno, co i mně Pán denně zjevuje prostřednictvím andělů i lidí, čím ke mně promlouvá v jednotlivých životních situacích, čemu mě učí - i když ne vždy vyslyší všechny mé modlitby tak, jak mu je předkládám - a čím se ke mně promlouvá, aby mě posílil na cestě spásy.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Modlitba v úterý


„Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě." (Mt 1,24)

Svatý Josefe, úžasný ve své naprosté poslušnosti Bohu, když bez váhání děláš to, co je Ti přikázáno. Neváháš a nediskutuješ, protože víš, že to, co od Tebe žádá Hospodin, je správné pro Marii i pro Dítě.

Prosím Tě, přimlouvej se za mě u Pána, aby i mně daroval poslušnost, aby mě vedl v pokoře a bezpodmínečné důvěře. Ať hledám Jeho vůli, poslouchám Jeho slovo, ať dokážu udělat vše, co ode mě očekává, abych plnil/a Jeho svatou vůli.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Sv. Josef s Ježíškem, volné dílo, flickr.com
Modlitba ve středu


„Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.“ (Mt 1,25)

Svatý Josefe, nejen obdivuhodně naplňuješ Pánovu vůli, ale také plníš své povinnosti vůči Dítěti. Jako Ježíšův pozemský otec mu máš dát jméno. Tím překonáš patriarchy a proroky, protože jen Ty smíš vzít Spasitele do svých rukou a jako první ho oslovit tak, jak to budeme dělat podle Tvého vzoru a příkladu.

Prosím Tě, přiveď mě k poznání Toho, kterého považovali za Tvého Syna, abych ho i já uměl/a oslovit jeho svatým jménem, abych bytostně uvěřil/a, že On je Bůh, spása. A že při Jeho jménu poklekne každé koleno, že On je náš jediný Pán a Bůh. Dej, abych podle této víry měnil/a svůj život.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Modlitba ve čtvrtek


„On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta.“ (Mt 2,14)

Svatý Josefe, s údivem rozjímám nad těmito slovy evangelia, které mluví o Tvé velké odvaze. Za noci a narychlo opustit domov a vybrat se na cestu do ciziny, abys chránil Marii i Ježíše. Nemyslíš na nástrahy cesty, ani na to, zda v cizině naleznete přijetí, protože bezvýhradně důvěřuješ Bohu.

Prosím Tě, provázej i mě na cestě do věčného domova v nebi, abych s Tvou pomocí překonal/a všechny nástrahy, které mě budou chtít odradit a zastrašit, abych nikdy nezapomněl/a, jaký je cíl mé životní cesty. Ať vždy věřím, že pokud budu důvěřovat Bohu, pošle mi své anděly, kteří mě ochrání tak, jak chránili Tebe.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Modlitba v pátek


„Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“ (Mt 2,19-20)

Svatý Josefe, jaká musela být Tvá trpělivost, když jsi dokázal žít dlouhý čas v cizině a pokorně čekat na znamení anděla, který oznámil, že se můžeš vrátit! Věděl jsi, že přijde ten správný čas, ale i to, že je potřeba na něj trpělivě čekat.

Prosím Tě, posiluj mě v každém čekání mého života, abych i já pokorně doufal/a, že přijde ten správný čas, který nelze urychlit. Na mnohé v životě musím trpělivě dozrát, abych pochopil/a i to, co je mému poznání nyní skryto.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Modlitba v sobotu


„…a usadil se v městě zvaném Nazaret – aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.“(Mt 2,23)

Svatý Josefe, velebím Pána, že ses stal manželem přesvaté Marie, žes přijal svaté Dítě Ježíše a dal mu jméno, žes ho chránil, když mu chtěli sáhnout na život, žes postavil dům, ve kterém přebýval sám Boží Syn, a staral ses o něj s největší láskou.

Prosím Tě, veď mě každý den mého života, abych i já připravil/a Hospodinův dům ve svém srdci, abych i já celý život sloužil/a Ježíši. Vždyť jen tak dosáhnu tady na zemi pravého štěstí a v nebi věčné blaženosti.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Závěrečná modlitba


Drahý světče, svatý Josefe, pro čest, kterou Ti udělil Věčný Otec, když Tě povýšil, abys ho zastupoval na zemi a pro jeho Syna Ježíše byl pěstounem, vypros mi od Boha milost, po které toužím.

Pro lásku, kterou měl vůči Tobě Ježíš, když Tě uznával za svého něžného otce a s úctou Tě poslouchal jako zdvořilý syn, moc Tě prosím, drahý světče, vypros mi od Boha milost, o kterou tě prosím.

Pro mimořádnou milost, kterou jsi dostal od Ducha, když Ti dal za manželku svou vlastní Nevěstu a naši drahou Matku, vypros mi od Boha milost, po které velmi toužím.

Pro čistou lásku, kterou jsi miloval Ježíše jako svého Syna a Boha a Pannu Marii jako svou milovanou manželku, vypros mi u Nejvyššího, aby mi udělil milost, o kterou Tě úpěnlivě prosím.

Pro velké potěšení, které jsi cítil v srdci, když jsi mluvil s Ježíšem a Marií a sloužil jim, ať mi milosrdný Bůh udělí milost, po které tak toužím.

Pro naplněný život, jenž jsi završil v náručí Ježíše a Marie, získej mi svou mocnou přímluvou u Boha milosti, o které prosím.

Pro úctu, kterou k Tobě chová celý nebeský dvůr jako k pěstounovi Ježíše a ženichovi Panny Marie, vyslyš, svatý Josefe, moje prosby, o které Tě vroucně žádám se živou vírou a získej mi milosti, po kterých toužím.

Amen.Převzato z Svätý Jozef.

Článek ze 13. 2. 2019 naleznete zde.Sv. Josef, patron církve, CC BY-NC-ND 2.0, flickr.com

Sdílet

Související články:
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Novéna ke sv. Mikulášovi (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Archanděl Michael: Náš ochránce (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2020)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (26.08.2020)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (13.08.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 02. 03. 2019 | 2601 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1327 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (943 hl.)
 
Je to bláznovství (937 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (983 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1333 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (981 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (863 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 7367
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace