Zajímavé...

Svatá Rita - patronka neřešitelných situací

S.Rita_da_Cascia, volné dílo, cs.m.wikipedia.org Jen málokterý světec nebo světice měli možnost žít Bohu zasvěcený život v manželském i řeholním stavu. Sv. Rita z Cascie, plní Boží vůli i přání rodičů, ve svém životě zakusila život mladé dívky, oddané manželky, milující matky, truchlící vdovy a nakonec i pokorné řeholnice.

Sv. Rita - Margherita Lotti, se narodila v roce 1371 v Rocaporene, v malé vesničce vzdálené 5 km od města Cascia, v dobře situované a zámožné rodině vysoce vážených zástupců svobodného města Cascia, kterým svěřovali těžké případy usmiřování soupeřů, aby nastolili mír, nebo alespoň zabránili krutému vraždění. Margherita byla vytouženým a očekávaným dítětem, které se manželům narodilo po několikaletém bezdětném manželství.

Bůh Ritu ochraňoval zvláštním způsobem už od malička. Legenda říká, že pátý den po narození bylo děvčátko v kolébce. Její rodiče pracovali na poli. Nad kolébkou létalo několik včel, které opakovaně vlétaly a vylétaly z jejích úst. Když to jeden rodinný přítel uviděl, snažil se včely prudkým pohybem odehnat. Údajně se při tom zranil srpem, ale nedbal na to, spěchal zachránit dítě. Včely mu sedly na ránu a on byl zázračně uzdraven.

Je to sice jen legenda, ale potvrzuje obrovskou úctu a oblibu této světice u lidí, která přetrvává už celá staletí. Rita se nenarodila s aureolou, ale pověst svatosti si získala svým životem. Od dětství byla poslušnou dcerou. Rodiče se postarali, aby měla dobrou náboženskou i obecnou výchovu, které se v té době nedostalo každému.

Navzdory její touze stát se řeholnicí, v roce 1385 jako 14-letá uzavřela manželství s Pavlem di Ferdinandem di Mancinim. O tom, zda to bylo manželství z povinnosti nebo z lásky se vedou dohady. Ale tato domněnka nemá žádný vliv na Ritinu svatost. Faktem zůstává, že Rita přijala roli manželky bez výhrad. Svůj ctnostný život nadále naplno rozvíjela i v manželství. Byla vzorem pro svého manžela - velkého bouřliváka, kterému její příklad umožnil vést plnohodnotný křesťanský život. Mnohé povzbuzovala její skromnost, obětavost a ochota pomoci.

Pán požehnal tyto manžele darem dvou synů, pravděpodobně dvojčat nebo narozených s krátkým časovým odstupem. Po 18 letech manželství nastal v životě této světice zlom. Její manžel se stal obětí krevní msty, tzv. vendety. Pro Ritu začalo nové těžké období - život vdovy. I v tomto čase žila jako pokorná Boží služebnice. Velmi ji trápila touha jejích synů pomstít otcovu smrt. Úpěnlivě prosila Boha, aby se nepošpinili krutostmi a nestrhla je spirála nenávisti. Bůh vyslyšel její modlitbu, byť velmi bolestivým způsobem. Duše obou chlapců zachránil. Zemřeli jeden po druhém krátce po otcově smrti na záhadnou chorobu.

Rita zůstala osamocená. Dramatické události v její rodině a samota ji však stále více přibližovaly k trpícímu Kristu. Ubohá žena však nebyla plná nenávisti, naopak se modlila za ty, co jí způsobili tolik bolesti i za své drahé zesnulé. Ale ve svých modlitbách nezapomínala ani na živé a prosila, aby Boží pokoj zvítězil nad nenávistí. V tomto období neutuchajících modliteb v ní dozrála silná touha pozvednout svou lásku na novou úroveň a k jinému ženichovi - ke Kristu. Její vstup do kláštera nebyl jednoduchý, ale po několika odmítnutích začala jako 36-letá nový život v augustiniánském Klášteře svaté Máří Magdalény.

Santa Rita da Cascia, Slånbär, CC BY-SA 4.0, commons..


Pokud byste čekali, že vstupem do řehole se Ritě splnil dětský sen a prožila krásný, klidný a pohodlný život za zdmi kláštera - jste na omylu. Čtyřicet let klášterního života bylo naplněných bolestí a utrpením. O toto utrpení však sama prosila Pána. Toužila mít účast na Kristových bolestech a Bůh jí je dopřál opravdu v hojnosti. Kromě sebeumrtvování svého těla a nespočetného ponižování od spolusester jí Bůh dal "vzácný dar" - stigma na čele - trn Kristovy koruny. Rita žila tento dar s velkou pokorou a nikdy se jím nechválila. O svém poznamenáni mluvila málo a jednoduše jen jako o ráně. Stigma sv. Rity překonala v dějinách stigmat každé pravidlo: hnisala a odporně zapáchala, ale přitom zůstávala lokalizovaná a neinfikovala další tkáně. Právě kvůli zapáchající stigmatizaci sv. Rita zažila neskutečné ponížení a opuštěnost.

V noci z 21. na 22. května v roce 1447 ve věku 76 let duše sv. Rity zanechala na zemi utrpením zubožené tělo a odešla vstříc svému milovanému ženichovi - Kristu. V té chvíli se, podle legendy, klášterní zvony nevysvětlitelným způsobem rozezněly. Takto, jakoby z nebeského podnětu, svolaly lidi, aby si přišli uctít svatou sestru Ritu. Krátce po smrti se na její přímluvu začaly dít první zázraky.

Sv. Rita je již po staletí uctívána jako patronka v beznadějných situacích. Na její přímluvu se událo množství zázraků. Kanonizována byla v roce 1900. Cascia dnes patří k největším poutním místům v Itálii, je centrem úcty sv. Rity a místem smíření.

Životopisy sv. Rity jsou opředené množstvím legend, které se šířily spolu s její rostoucí úctou. Remo Piccolomini a Natalino Monopoli se proto ujali nelehkého úkolu. Tito dva italští augustiniáni napsali životopis, který, nakolik to bylo možné, podložili historickými fakty i autentickými fotografiemi.

Svätá Rita – dych odpustenia


www.zachej.sk,zastolom.sk


U nás úctu ke sv. Ritě šíří převážně augustiniáni - Řehole sv. Augustina na Slovensku. Při klášteře je kostel zasvěcený právě této světici. 27.4.2018 přinesla delegace z Casco z Itálie do Košic relikvie sv. Rity. Jde o relikvie 1. stupně - kostičky z ruky světice, které jsou uloženy v měděné růži s výškou 50 cm. Tyto relikvie byly předány při mši, které předsedal košický emeritní biskup Mons. Alojz Tkáč. Věřící mohli uctít relikvie po mši v podzemní kapli kostela, kde je relikvie uložena.

Páter Juraj Pigue, představený Řehole sv. Augustina na Slovensku, sestavil několik knížeček, díky kterým můžeme i my v sobě rozvíjet úctu k sv. Ritě.

3 novény k sv. Ritě


www.zachej.sk,zastolom.sk


Tyto novény pocházejí přímo z italské Cascie. Prostřednictvím nich si můžeme vyprošovat milosti potřebné pro náš život. Kromě novén je v knížečce uveden i krátký životopis sv. Rity.

33 modliteb k sv. Ritě


www.zachej.sk,zastolom.sk


Modlitby v této knížečce jsou sestaveny jako "návod" na utíkání se ke sv. Ritě, vyprošování si milostí a Božího zásahu hlavně v beznadějných a v neřešitelných situacích. Knížka napomáhá, aby kromě úst volalo hlavně naše srdce, abychom podle příkladu a na přímluvu sv. Rity byli schopni plnit Boží vůli v každé situaci.

7 ctností sv. Rity


www.zachej.sk, zastolom.sk


Sv. Rita byla ženou mnoha ctností, které se naplno projevovaly v jejím životě. V knize je zdůrazněných sedm z nich: pokoj, víra, modlitba, odpuštění, naděje, utrpení a láska. Nechme se ovlivnit spiritualitou této ženy, jejíž odkaz je aktuální i dnes.

22. květen se každoročně v Církvi slaví svátek sv. Rity. Je to svatá, která možná u nás není až tak známá a já sama jsem se s jejím jménem setkala teprve před několika lety. Zaujal mě její životní příběh a zvláštnost, kterou jí Bůh dopřál - žít život manželky, matky, vdovy, řeholnice. Obsadit místo patrona neřešitelných situací také není zrovna snadný úkol, ale myslím, že Bůh to dobře zařídil. Životní zkušenosti a univerzálnost povolání sv. Rity přímo předurčují tento patronát. Často se k ní modlím a bylo mi dopřáno okusit ovoce vyslyšení modliteb. Upřímně vás povzbuzuji, abyste neváhali s důvěrou se obrátit na patronku beznadějných situací s prosbou o pomoc - vždyť Bohu není nic nemožné!

Více křesťanských knih naleznete na Zachej.sk

Monika Bugáňová

Převzato z http://zastolom.sk, článek ze 17. 5. 2018 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 17. 5. 2018)

S.Rita_da_Cascia, volné dílo, cs.m.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2020)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (26.08.2020)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (13.08.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (18.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se našlo neporušené (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Archanděl Michael: Náš ochránce (29.09.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 22. 05. 2018 | 4699 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (831 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (574 hl.)
 
Je to bláznovství (603 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (616 hl.)
 
Dost se o to zajímám (750 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (634 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (558 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4566
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace