Zajímavé...

Růženec - Setkání Kristova a našeho života skze Pannu Marii

Úvaha o významu modlitby posvátného růžence

V růženci rozjímáme o tajemstvích Kristova života a čerpáme jejich milost a zároveň do těchto tajemství vkládáme sami sebe, své blízké, Církev a svět.

Teologická suma svatého Tomáše Akvinského a růženec: tyto dvě skutečnosti jsou charakteristické pro nás, dominikány. Na první pohled se ovšem může zdát, že to jsou věci velmi rozdílné a neslučitelné. Teologická suma se zdá být ve své hloubce a bohatosti jakousi gotickou katedrálou – k ní bývá i často přirovnávána –, zatímco růženec ve své prostotě a jednoduchosti, až chudobě se zdá být jakousi malou chaloupkou vedle této katedrály. Některým se růženec dokonce jeví jako modlitba monotónní, jako jakási křesťanská obdoba tibetského modlitebního mlýnku, a proto únavná až nudná. K tomu se připojuje dojem, že modlitba růžence nemůže být tak účinná a dosahovat tak úžasných plodů spásy a pokoje, jak je přislibováno, když se navenek zdá být tak ubohá.

Modlitba vhodná pro všechny

Jak je tomu ve skutečnosti? Růženec je jistě modlitba prostá a jednoduchá, avšak zároveň v této své jednoduchosti nesmírně hluboká. Je to modlitba vhodná pro všechny: pro lidi na počátku duchovního života i pro lidi, kteří dosáhli vrcholů svatosti; pro lidi prosté i učené; pro muže a ženy; pro mladé, zralé i staré...

Modlitba velmi účinná

A jistě je to modlitba velmi účinná pro záchranu světa, mír na zemi a věčnou spásu duší. Sestra Lucie, fatimská vizionářka, říká svému duchovnímu otci: „Není žádný problém, jakkoli obtížný, časný a zvláště duchovní, týkající se osobního života každého z nás, našich rodin, rodin světa či řeholních společenství, nebo života lidí a národů, není žádný problém, pravím, jakkoli obtížný, který bychom nemohli vyřešit skrze modlitbu posvátného růžence.

A modlitba růžence je takto účinná ve své zdánlivé nepatrnosti. Vždyť nepřiměřenost mezi malostí prostředků určených Bohem a velikostí účinků, kterých se těmito prostředky má dosáhnout, je podle svědectví Božího slova něčím obvyklým v Boží „režii“, aby náležitě vyniklo, že se jedná skutečně  Boží účinky. Můžeme v tomto smyslu např. připomenout, jak prorok Elizeus řekl Námanovi ze Sýrie, aby se pro své uzdravení sedmkrát omyl v řece Jordánu. Náman se bouří: „Copak nejsou naše syrské řeky mnohem lepší?“ Nakonec však ustoupí naléhání svých služebníků, sedmkrát se ponoří do řeky Jordánu, která se mu zdála být tak bezvýznamnou, a dosáhne zázračného uzdravení (srov. 2 Král 5,1–14)

Ostatně, modlitba růžence není až tak nepatrná a nevýznamná, jak se může jevit: není chaloupkou vedle gotické katedrály Teologické sumy, ale spíše krásnou a velikou mariánskou svatyní, která je nadto s katedrálou Teologické sumy v určitém smyslu spojena, jak ještě uvidíme. V čem vlastně spočívá velikost a význam modlitby posvátného růžence? Můžeme odpovědět, že se jedná o setkání dvou životů: života Pána Ježíše Krista z jedné strany a našeho života ze strany druhé.

Duše a tělo růžence

Nejprve se zastavme u života Pána Ježíše Krista: Modlitba posvátného růžence je jako člověk: má duši a tělo. Tělem růžence jsou ústní modlitby: Otčenáš; Zdrávas, Maria; Sláva Otci a případně Krédo. A duší růžence je rozjímání o tzv. tajemstvích, tj. událostech ze života Pána Ježíše. Přitom obojí se zde krásně spojuje – tak jako duše a tělo tvoří jediného člověka: rozjímání působí, že ústní modlitba není příliš monotónní a nudná, a naopak ústní modlitba napomáhá našemu rozjímání, napomáhá pozvedat naši mysl a naše srdce k Pánu Ježíši Kristu a k Panně Marii a udržovat je u nich. Toto rozjímání nemusí být snadné, ale zde nám mohou pomoci různé prostředky: někdo např. radí přiřazovat k jednotlivým Zdrávasům myšlenky, které se vztahují k jednotlivým tajemstvím, nebo je dobré mít před sebou vyobrazení tohoto tajemství či ho mít alespoň ve své obrazotvornosti apod.

Tajemství Ježíšova života

Duší růžence je tedy rozjímání o tajemstvích života Pána Ježíše Krista: o tajemstvích Ježíšova života, která také oslavujeme v průběhu liturgického roku a o nichž tak skvělým způsobem pojednává svatý Tomáš Akvinský ve III. části (Tertia pars) své Teologické sumy. Proč jsou tato tajemství tak důležitá? Jsou to události, které se odehrály zhruba před dvěma tisíci lety v Palestině a jako historické události odezněly, pominuly a jsou neopakovatelné – podobně, jako je např. neopakovatelná bitva na Bílé hoře. Ovšem tato bitva měla určité důsledky, které trvají dodnes – především ten důsledek, že naše země nejsou protestantské –, tyto důsledky mají i jiné dějinné události, a to také platí, i když mnohem radikálněji, v případě událostí života Ježíše Krista. Vždyť protagonistou těchto událostí není pouhý člověk, pouhá lidská osoba, ale Bůh, božská osoba, druhá božská osoba Syna, která se pro nás a pro naši spásu stala člověkem.

Jistě, on jen ve svém lidství je počat v lůně Panny Marie, rodí se v Betlémě, je obětován v jeruzalémském chrámě, je pokřtěn, káže Boží slovo, trpí a umírá na kříži, je vzkříšen a vzat na nebesa, ale v posledku je to jeho osoba, která toto vše koná a podstupuje, a tato osoba je božská. Jak káže svatý Bernard z Clairvaux: „Na které z těch tajemství by se nemělo s opravdovou láskou a zbožností myslet? Myslím-li na kterékoli z nich, myslím na Boha a je v tom všem ten, který je můj Bůh.“ (Sermo de Aquaeductu)

Události ze života Ježíše Krista, vtěleného Boha, jsou tak skutečně tajemstvími: jsou „nabity“ duchovní energií a milostiplné, tj. naplněné milostí, spásonosnou mocí, jež přesahuje dobu a místo, kdy a kde se udály. My tak můžeme s touto milostí Kristových tajemství vejít do kontaktu kdykoli a kdekoli: jistě na prvním místě skrze liturgii a hned na druhém místě skrze růženec, který k liturgické oslavě Kristových tajemství vede – nejlépe na ně připravuje – a jenž z liturgického slavení Kristových tajemství vychází a je jeho jakýmsi prodloužením.

Setkání Kristova a našeho života

Dechtice, foto: www.magnificat.sk


Jak jsme však uváděli o něco výše, v případě růžence nejde jen o samotná tajemství Kristova života, ale o setkání Kristova a našeho života: my sami se svým životem se v růženci setkáváme s tajemstvími Ježíšova života, a tak osobně čerpáme jejich milost – spásonosnou moc; vkládáme do těchto tajemství sami sebe, své blízké, Církev a svět; postupně přetváříme svůj život podle těchto tajemství.

Skrze Marii

Růženec je mariánskou modlitbou – někdy také bývá nazýván mariánským žaltářem –, ale zatím jsme o Matce Boží příliš nemluvili: necháváme si ji na konec jako „zlatý hřeb“. K onomu setkání Kristova a našeho života v růženci dochází totiž per Mariam – „skrze Marii“. Skrze Marii se setkáváme se samotnými tajemstvími Kristova života, neboť jsou to události, jichž se Maria přímo účastní – jsou to společná tajemství Kristova a její; díváme se na tato tajemství jejíma očima; hledíme na to, jak se odrážela v jejím srdci.

Skrze Marii dochází také k setkání nás, našich životů, s životem Ježíše Krista: Do mocné Mariiny přímluvy, které se dovoláme znovu a znovu – „Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší“ – s velkou důvěrou vkládáme sebe samé, své blízké, Církev a svět. A skrze ruce Panny Marie dostáváme milost tajemství života Ježíše Krista, tedy milosti růžencových tajemství.

Modleme se tedy růženec a vytrvejme v této modlitbě. Ta je vždy plodná, ať se při ní cítíme povzneseni či naopak prožíváme „suchopár“. Kéž můžeme spolu s blahoslaveným Bartolem Longem, velkým apoštolem růžence, zakladatelem svatyně Panny Marie Růžencové v Pompejích a dominikánským terciářem, ze srdce říci: „Ó blahoslavený růženci Mariin, sladký řetěze, který nás spojuje s Bohem; pouto lásky, které nás sjednocuje s anděly; věži záchrany před útoky pekla; bezpečný přístave v mořské katastrofě! Nikdy tě neodhodíme. Budeš naší útěchou v hodině smrti. (Cit. in: Sv. Jan Pavel II.:Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae)P. Lect. PhDr. Štěpán Maria M. Filip OP, Th.D.,
vyučující na CMTF UP a na Angeliku v Římě

Převzato z RC MONITOR č. 11; 7. 6. 2015,
http://res.claritatis.cz/download/MONITOR-2015-11.pdf

http://res.claritatis.cz/periodika-rc/?f=364

RC MONITOR - archiv číselP. Maria Fatimská, Větéřov, foto: RTSdílet

Související články:
Američané růžencem vyhánějí ďábla ze země (24.10.2020)
Růženec na internetu 1: živě, ze záznamu i ke stažení (24.10.2020)
Radostný růženec pro děti - zamyšlení k desátkům + Zasvěcení se Panně Marii (19.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (část druhá) (13.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (13.10.2020)
Biskup Zdenek Wasserbauer o modlitbě růžence (09.10.2020)
Růženec je záruka spásy, pramen milostí, voňavá kytice nebe (08.10.2020)
Síla modlitby sv. růžence - Panna Maria Donu Gobbimu a citáty světců (07.10.2020)
Růženec Panny Marie - Rosarium Virginis Mariae (07.10.2020)
Růženec má smysl i tehdy, když se při něm neumíme soustředit Růženec je modlitební sociální síť (03.10.2020)
USA: "Posvátný růženec od pobřeží k pobřeží" - 11. října 2020 (+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 37/2020) (22.09.2020)
Bojujete s růžencem? Zkuste těchto pět jednoduchých tipů! (14.09.2020)
TAJEMSTVÍ SEDMIBOLESTNÉHO RŮŽENCE (14.09.2020)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 2 - bolestná tajemství (14.09.2020)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebe vzal - 10 rozjímání ke 4. tajemství slavného růžence (15.08.2020)
Spolehl jsem se na růženec (svědectví nemocničního kaplana v době pandemie covid) (07.08.2020)
JEŽÍŠ, který na hoře proměnění zjevil svou slávu - 10 rozjímání ke 4. tajemství růžence světla (05.08.2020)
7 faktů o růženci, které jsou nám možná neznámé (02.08.2020)
ŠTAFETOVÁ MODLITBA Z LEVOČE - připojte se v 19,30h. (19.06.2020)
Rozjímání posvátného růžence slovy Pána Ježíše otci Montfortovi, zakladateli Společenství Dvou Srdcí Lásky (18.06.2020)
Růženec - zbraň proti herezi (10.06.2020)
Medžugorje - Podbrdo: Růženec a Zasvěcení se Ježíši prostřednictvím Panny Marie (6. 6. 2020) (06.06.2020)
Růženec od matky mě zachránil (03.06.2020)
Papež Jan Pavel I. o růženci (29.05.2020)
JEŽÍŠ, který Ducha Svatého seslal - 10 rozjímání k 3. tajemství slavného růžence (29.05.2020)
Papež František povede růženec ve spojení se světovými poutními místy (27.05.2020)
Svatý růženec uzdravuje amerického kněze hospitalizovaného s Covid-19 (25.05.2020)
Páter Pio o Boží matce a růženci (23.05.2020)
JEŽÍŠ, který na nebe vstoupil - 10 rozjímání k 2. tajemství slavného růžence (20.05.2020)
Záznam - Mariánské Večeřadlo 13.5. 2020 (13.05.2020)
Sousedé se setkávají, aby se modlili růženec (11.05.2020)
Májový růženec jako zbraň v koronakrizi (01.05.2020)
Nepochybujte o modlitbě růžence (24.04.2020)
JEŽÍŠ, který z mrtvých vstal - 10 rozjímání k 1. tajemství slavného růžence (11.04.2020)
Co když se nechceš modlit růženec? (28.03.2020)
RŮŽENEC- síla modlitby (krátké video) (28.03.2020)
Modlil ses dnes růženec? (01.03.2020)
Růženec není jednoduchý řetěz perel. Růženec je: (27.02.2020)
Rodina, která se modlí spolu, zůstane spolu; 5 milostí jako ovoce denní modlitby růžence (26.02.2020)
Růženec za Slovensko a Poselství z Medžugorje - ZÁZNAM MODLITEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ a komentář Viliama Oberhausera (25.02.2020)
7 cest k modlitbě sv. růžence podle svatého Jana Pavla II. (19.02.2020)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala - 10 rozjímání ke 4. tajemství radostného růžence (01.02.2020)
Odpověď, výzva a přání exorcisty Matúša Marcina: Proč se modlit růženec? (10.01.2020)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 1 - radostná tajemství (23.12.2019)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila - 10 rozjímání ke 3. tajemství radostného růžence (23.12.2019)
JEŽÍŠ, který pro nás byl ukřižován - 10 rozjímání k 5. tajemství bolestného růžence (24.11.2019)
Růžencoterapie: prožívám uzdravení (20.11.2019)
Výzva, inspirace z Polska - muži na kolenou u Panny Marie (18.11.2019)
Růženec vysvobozuje duše z očistce! (02.11.2019)
Růženec s dětmi: růže či trny? (28.10.2019)
Růženec - nejprospěšnější ústní, meditativní modlitba pro křesťany (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 19: Růženec změnil můj život i život mé rodiny (osobní svědectví) (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 18: Zázraky růžence (osobní svědectví) (21.10.2019)
Misijní růženec (19.10.2019)
Biskup vybízí k účasti na mezinárodní akci Milion dětí se modlí růženec (Přidá se i Česká republika?) (18.10.2019)
Ten, kdo šíří růženec, bude zachráněn: kázání z Celoslovenského večeřadla z Kysuckého Nového Města. (08.10.2019)
Deset fatimských lekcí na říjen - růžencový měsíc (07.10.2019)
Novéna k Panně Marii Růžencové (07.10.2019)
Říjen - měsíc modlitby sv. růžence - možnost získání odpustků (01.10.2019)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebi korunoval - 10 rozjímání k 5. tajemství slavného růženci (21.08.2019)
Svědectví: Jak jsem se naučila milovat růženec a přestat se bát (04.08.2019)
Kanada: První velká růžencová akce slibuje příval milosti (02.08.2019)
Přímý přenos modlitby růžence z Fatimy (11.07.2019)
JEŽÍŠ, se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila - 10 rozjímání ke 2. tajemství radostného růžence (30.05.2019)
Růžencové ovoce (27.05.2019)
Růženec od pobřeží k pobřeží Ameriky (+ Život Cirkvi vo svete 19/2019) (18.05.2019)
JEŽÍŠ, který ustanovil Eucharistii - 10 rozjímání k 5. tajemství růžence světla (17.04.2019)
Jeruzalémský růženec (modlí se ve Svatém týdnu) (15.04.2019)
Nervózní, bojující, trpící? Známe řešení (06.04.2019)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala - 10 rozjímání k 1. tajemství radostného růžence, (25.03.2019)
Proč se pravidelně modlit růženec - 7 důvodů podle sv. Ludvíka z Montfortu (18.02.2019)
Don Bosco a ruženec (29.01.2019)
JEŽÍŠ, který byl pokřtěn v Jordánu - 10 rozjímání k 1. tajemství růžence světla (12.01.2019)
Růženec na internetu 5: pdf a prezentace (23.10.2018)
Top 10 rad k růženci od Jana Pavla II. (22.10.2018)
Sv. Pavel VI. - zastánce růžence (22.10.2018)
Růžencové drahokamy - pár výroků Pavla VI. o růženci (22.10.2018)
Účinky růžence (20.10.2018)
"Postěte se srdcem": Růženec na den půstu. Bolestná tajemství (Slavko Barbarić OFM) (15.10.2018)
Mezinárodní iniciativa za mír ve světě: Milion dětí se modlí růženec (15.10.2018)
Růžence bez počtu - "Modlete se bez přestání" (12.10.2018)
Růženec za vnitřní uzdravení (10.10.2018)
Modlitba Pavla VI. ke Královně posvátného růžence (01.10.2018)
Účastníci nočního procesí na sv. Hostýn - 2500 růženců P. Marii k narozeninám (+ rozjímání) (11.09.2018)
Jedna mimořádně důležitá věc týkající se růžence, kterou mě naučil mučený voják (27.08.2018)
Růženec na internetu 2: z Youtube (aktualizováno) (03.07.2018)
Rozjímání růžence za nenarozené děti (29.06.2018)
Svědectví: "Božská připomínka, abych nezapomněla na svůj růženec" (27.06.2018)
24 hodin pro Marii (nepřetržitá modlitba svatého růžence) (09.06.2018)
Panna Marie don Gobbimu o posvátném růženci: (08.06.2018)
JEŽÍŠ, který se pro nás krví potil - 10 rozjímání k 1. tajemství bolestného růžence (29.03.2018)
Růženec ke sv. Josefovi (19.03.2018)
Modlitební iniciativa: ‎Desiatok za Slovensko (15.03.2018)
Modlitba Růžence - Za vnitřní uzdravení (01.03.2018)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 4 - tajemství světla (24.02.2018)
Zázraky modlitby posvátného růžence - 11. září 2001 (20.02.2018)
Velká Británie: Velká modlitba růžence 29. dubna! /+ Život Cirkvi vo svete 7/2018 (18.02.2018)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 11. - V dějinách Polska (+ Mariiny výzvy k modlitbě růžence) (07.02.2018)
Proč se modlím růženec? (04.02.2018)
Stigmatizovaná mystička Catalina Rivas 3 krát o růženci (12.01.2018)
Radostný růženec a Zázračná medaile (27.11.2017)
Irští katolíci plánují modlitbu růžence na Krista Krále /+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (26.11.2017)
Ze satanistického kněze světcem - Bartolo Longo jako důkaz, že Bohu nic není nemožné (22.11.2017)
Růženec – modlitba podle Písma svatého (15.11.2017)
Překonal věznění a závislost na drogách - díky růženci (09.11.2017)
k iniciativě Milion dětí se modlí růženec se připojují děti i u nás (17.10.2017)
TV Lux, pořad DOMA JE DOMA (1205): MILIÓN DĚTÍ se modlí růženec (17.10.2017)
18. říjen: celosvětová akce MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC (17.10.2017)
Růženec na hranicích - Poláci se sjednotili v modlitbě (15.10.2017)
Růženec na internetu 3: z archívu TV - Lux (aktualizováno) (06.10.2017)
Poláci se budou 7. října modlit podél hranic, aby chránili rodiny a proti islámu (05.10.2017)
Růženec jako Nový zákon v rozjímání - kniha ke stažení (03.10.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 1: radostná tajemství (22.09.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 2 - bolestný růženec (22.09.2017)
Růženec pro Dianu (07.09.2017)
Zázrak v Hirošimě - Jezuité díky růženci přežili atomovou bombu (16.08.2017)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 3 - slavná tajemství (03.06.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 4: slavná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 3: bolestná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 2: tajemství světla (23.05.2017)
Pár myšlenek o mariánské úctě, růženci a krátké rozjímání k radostným a slavným tajemstvím (08.05.2017)
TICHOST A POKORA SRDCE – Bolestný růženec (13.04.2017)
Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují (30.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás těžký kříž nesl - 10 rozjímání ke 4. tajemství bolestného růžence (20.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl trním korunován - 10 rozjímání ke 3. tajemství bolestného růžence (11.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl bičován - 10 rozjímání k 2. tajemství bolestného růžence (09.03.2017)
Satan vás chce obrátit proti Bohu (Terézia Gažiová) (21.02.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 4 - růženec světla (31.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 3 - slavný růženec (28.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 1 - radostný růženec (22.01.2017)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla - - 10 rozjímání k 5. tajemství radostného růžence (28.12.2016)
Nigerijský biskup: růženec poráží Boko Haram (17.12.2016)
JEŽÍŠ, který ohlašoval Boží království a vyzýval k pokání - 10 rozjímání 3. tajemství růžence světla (10.12.2016)
Změňme svět a zastavme války ! (17.11.2016)
RUŽENEC, LONGO A MY (31.10.2016)
Proč se modlit růženec? Jaká je jeho hodnota? (29.10.2016)
VE SVÉ ODDANOSTI RŮŽENCI VYTRVEJME (28.10.2016)
Posvěcení farnosti prostřednictvím svatého růžence (27.10.2016)
Umíte se modlit růženec? - Internetová pomůcka k naučení i modlitbě. (27.10.2016)
Růženec jedné matky (25.10.2016)
ÚŽASNÉ PLODY ZDRÁVASU (22.10.2016)
CENNOST ZDRÁVASU (21.10.2016)
* 18. října - Milion dětí se modlí růženec
* Přímý přenos TV Lux
(18.10.2016)
Moc pompejské novény, jak se ji modlit (08.10.2016)
„Dej mi tu zbraň!“ (06.10.2016)
Růženec v našich rukou (01.10.2016)
Růženec z Fatimy - dnes - přímý přenos (12.07.2016)
Jak vznikl Živý růženec? (25.06.2016)
Růžencový řetěz za český a slovenský národ (03.06.2016)
Růženec, zachránce duší (07.05.2016)
Růženec nenarozených v rámci snahy o zastavení potratů (12.04.2016)
Prosba o. Mariána Kuffy: Modlitba růžence na Velký pátek (22.03.2016)
Svědectví: Zjistil jsem, že růženec je nejsilnější zbraň proti každému zlu na tomto světě (19.02.2016)
JEŽÍŠ, který zázrakem v Káni zjevil svou moc - 10 rozjímání k 2. tajemství růžence světla (18.01.2016)
Růžencová rozjímání - odkaz na internetové stránky (03.01.2016)
Živý růženec rodin (02.12.2015)
Poselství Panny Marie o růženci (28.11.2015)
Růženec na internetu 4 - Texty sv. růžence v různých jazycích (23.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (1) Dr. Carl Sonnenschein (1876–1929) (31.10.2015)
GENIÁLNÍ JE JEDNODUCHÉ Chvála růžence (25.10.2015)
Válka se skončí! - Co jsem udělal se svým růžencem, abych ukončil konflikty? (19.10.2015)
Milion dětí se modlí růženec - přímý přenos z Bratislavy (18.10.2015)
Kirche in Not - celosvětová akce Milion dětí se modlí růženec (12.10.2015)
Královna sv. růžence: Přeji si, abyste se tento měsíc společně modlili za obrácení hříšníků. (10.10.2015)
Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí růženec (07.10.2015)
Vzdálenost na růžence měřená (07.10.2015)
Don Gabriele Amorth o růženci (02.10.2015)
Sv. Růženec - provaz, který sváže ďábla (30.09.2015)
USA: 54 dní růžencové novény za rodinu a život
+ další zprávy
(16.08.2015)
Mariánský zázrak v Nigérii? (27.06.2015)
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit (06.05.2015)
P. Tomáš Bahounek OP: Vznešenost svatého růžence (02.05.2015)
Ozvěny Lepanta: Nigerijský biskup říká: Růženec svrhne Boko Haram (25.04.2015)
Biskupové Slovenska schválili doplnění tajemství růžence (21.03.2015)
Biblický rozjímavý růženec - včetně tajemství světla (08.12.2014)
Rozjímavý růženec v den památky Panny Marie Zázračné medailky (27.11.2014)
Růženec ve štítarské farnosti (25.11.2014)
Co by vám mohlo pomoci modlit se růženec (a ne jej pouze odříkává) (30.10.2014)
Milión dětí se modlí růženec (17.10.2014)
Řekli o sv. ruženci: (08.10.2014)
KAŽDÝ DEN CELÝ RŮŽENEC
vysílá v Roce Sedmibolestné TV LUX
(08.10.2014)
Říjen - mariánský měsíc modlitby posv. růžence (01.10.2014)
Setkání mládeže v Šaštíně - záznam TV Lux (19.09.2014)
Immaculée Ilibagiza: RŮŽENEC MI ZACHRÁNIL ŽIVOT (03.06.2014)
Sedmradostný - sedmidesátkový (františkánský) růženec (23.04.2014)
Tajemství svatého růžence (27.12.2013)
Buďme i my dobrým příkladem mladé generaci (05.12.2013)
Zbraň Matky Boží (02.11.2013)
VIII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VI. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
V. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
IV. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
III. Tajemství (11.10.2013)
II. Tajemství (11.10.2013)
Rozbitá amfipora - novela o růženci a lásce (02.08.2013)
Světový den růžence 13. května 2013 (12.05.2013)
Světový den modlitby: 13. května 2013- FATIMA 96. rýročí zjevení - Modlitba sv. růžence (11.05.2013)
Týden modliteb za duchovní povolání: 15. - 21.4. 2013 (18.04.2013)
Beads From Bohemia - nabídka růženců (13.04.2013)
Modlitba růžence v pátek 29.3.2013 (29.03.2013)
Ze života svatých: Růženec v oblacích (07.01.2013)
16. říjen - výročí zvolení Jana Pavla II. a 10 let Růžence světla (16.10.2012)
Co takhle růženec? (08.10.2012)
Zapomenutá encyklika o růženci jubiluje (02.10.2012)
Růženec mi nesmíte vzít! (06.09.2012)
Poselství: Buďte v posvěcující milosti a modlete sa svatý růženec (25.07.2012)
Modlitba růžence z Fatimy DNES - 12.6. (12.06.2012)
Růženec za svět - modlitební iniciativa pokračuje (08.06.2012)
Odprošující růženec ke slávě Panny Marie (23.04.2012)
Růžencová tajemství – Bolestný růženec (23.02.2012)
Biblický rozjímavý růženec, radostná tajemství (02.02.2012)
Růžencová tajemství – Radostný růženec (02.02.2012)
Každý den se modlí růženec za jeden stát světa, připojte se! (26.12.2011)
Matka Marie Alfonsína (22.10.2011)
Růžencová tajemství – Slavný růženec (21.10.2011)
Růžencová tajemství – Růženec světla (18.10.2011)
Milion dětí celého světa se 18. října modlí růženec (17.10.2011)
Svatý růženec a světci (09.04.2011)
Růženec ochromil vraha (21.02.2011)
Růženec - zbraň dnešní doby (22.10.2010)
Růženec v rodině Dona Boska (21.10.2010)
Růženec nenarozených (21.09.2010)
Rozjímavý růženec za kněžská povolání (22.12.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 06. 2015 | 6548 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: RC Monitor 11/2015
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1050 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (762 hl.)
 
Je to bláznovství (766 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (815 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1034 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (817 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (724 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5968
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace