Zajímavé...

Poselství z Dechtic: Žijte s Ježíšem

V tomto příspěvku naleznete reportáž z březnové pouti, několik poselství Panny Marie, myšlenky k postní době i rozhovor s poutnicí z Brna.

Dechtice, 6.března 2011: Je pěkná trochu chladná slunečná neděle, na náměstí v Dechticích u pramene se seřazují poutníci. Přivítal je vizionář Jozef Danko a modlitbou Anděl Páně zahájil pravidelnou prvonedelní pouť k místu zjevení Královny pomoci na horu Boričky.

Kráľovná pomoci: Žite s Ježišom
Cestou na Boričky sa pútnici spolu s vizionármi modlili modlitby svätého ruženca. Prvé zastavanie bolo pri kríži. Jozef Danko prihovoril k pútnikom a povedal, že táto púť a krížová cesta sa bude niesť v znamení odprosenia za všetky urážky, ktoré sa dostali Ježišovi a Panne Márii počas zábav a plesov, a budeme prosiť, aby nám bol Boh milostivý za previnenia voči jeho láske. Pripomenul všetkým pôstny čas, ktorý sa popolcovou stredou začína, aby sme ho využili v pokore a aj krížové cesty, aby sme obetovali na naše posvätenie a posvätenie rodín.

Potom pripomenul ponuku Panny Márie na pobožnosť 7 prvých nedieľ ako odčinenie za urážky, ktoré sa dostávajú srdciam Ježiša a Márie. Poďakoval sa Panne Márii za orodovanie za nás u svojho Syna a Nebeského Otca a Nebeskému Ockovi poďakoval za milosť, že Panna Mária môže k nám prichádzať. Nasledovali modlitby k piatim ranám a krížová cesta.Na vrchu Boričky sa pomodlil vizionár Martin Gavenda:


„Drahá naša Matka, tu pod krížom nám chceš darovať svoju lásku a lásku svojho milovaného Syna! Preto Ťa prosíme, drahá Matka, nech na Tvoj príhovor Nebeský Otec, ktorý nás tak veľmi miluje, v mene svojho Syna Ježiša zošle nám Svätého Ducha.

Ó Duchu Svätý, Ty Svetlo, ktoré nikdy nezhasínaš buď v našich srdciach zápal nás ohňom svojej lásky o Duchu Svätý, Duchu rozumu, Múdrosti a Sily, Rozumu, Nábožnosti príď a naplň nás, zmeň naše životy. Ako nás Panna Mária v posolstve pozvala k modlitbe, povedala modlitba je ako slnko, ktoré premieňa zem nech táto naša dnešná modlitba o Duchu Svätý, skrze Teba a Tvoju moc zmeň naše životy. Nech nám obmäkčí naše srdcia a posilní v konaní dobra. Amen.“

Potom sa všetci pútnici modlili svätý ruženec a medzi desiatkami boli čítane staršie posolstvá:

Cesta s Ježišom končí víťazstvom


Moje deti, tak málo ste vložili svoje srdcia do modlitby! Deti, zamýšľali ste sa nad krížovou cestou môjho Syna, zamyslite sa nad každým zastavením, nad každým okamihom, ktorý Ježiš prežil. Naučte sa od neho, akú lásku vkladal do každého svojho skutku. Hoci jeho utrpenie ho na každom kroku umáralo, nikdy nezabudol na lásku. Deti, cez túto pôstnu dobu naberte silu z Ježišovej cesty pre Vašu životnú cestu, sprevádzanú krížom. Deti, v každom okamihu prejavujte lásku a nezabúdajte, že každá cesta má svoj koniec. Cesta s Ježišom končí víťazstvom nad zlom a smrťou.

Modlitba vás nasýti láskou


Moje deti, cez toto pôstne obdobie sa viacej venujte modlitbe, ktorá je pre Vás dôležitá. Ako nemôžete žiť bez vody a chleba, tak vaše srdcia nemôžu duchovne rásť a rozvíjať sa bez modlitby. Deti modlitba napĺňa vaše srdcia láskou skrze modlitbu budete lepšie chápať veci, ktoré Vám boli nepochopiteľné. Deti nezabúdajte na to, že práca môže byť modlitbou, modlitba Vás nasýti nehou, láskou , ktorú môžete rozdávať svojim blížnym.

Nebojte sa skúšok


Moje deti, som šťastná, keď vidím Vašu túžbu po Bohu, som šťastná, keď vidím Vaše otvorené srdcia. Dnes cítim veľkú blízkosť k Vám, pretože Vy ste sa mi darovali svojim áno a dovoľujete nám priblížiť sa k Vášmu srdcu a naplniť láskou Vaše srdcia, deti milujem Vás. Deti nebojte sa, nebojte sa skúšok a temných chvíľ vo vašich životoch pretože ste nám už povedali svoje áno, vždy, keď to poviete my budeme pri Vás vo vašom srdci. Milujeme Vás!

Chcem vás povzbudiť


Moje deti, v túto pôstnu dobu, v tento čas požehnania, vás chcem povzbudiť, aby ste sa nebáli hľadať Ježiša vo svojich srdciach. Hľadajte Ježiša vo svojich deťoch. On sa Vám dá spoznať. Neustále hľaďte na kríž a nasledujte Ježiša. Deti, i keď mnohokrát prežívate vo svojich životoch opustenosť a prázdnotu, Ježiš je pri Vás a čaká, kedy mu dáte svoje srdcia. Proste Ježiša, aby ste ho mohli lepšie poznať. Proste Ducha Svätého, Ducha uzdravovateľa, aby Vaše srdcia boli schopné žiť s Ježišom, ktorý vás veľmi Vás miluje.

Dovoľte Ježišovi, aby vás uzdravil


Moje deti, aj dnes k Vám prichádzam pretože Vás veľmi milujem, vidím Vaše rany a bolesti, ktoré prežívate, preto dovoľte Ježišovi, aby láskou svojich rán uzdravil Vaše rany a rany, ktoré nesiete na sebe po svojich predkoch. Dovoľte Ježišovi nech Vás obmyje svojou drahocennou krvou, aby vo Vás zažiarilo víťazstvo jeho kríža. Neprestajne ďakujem môjmu Synovi, že vďaka jeho láske ste sa stali mojimi deťmi.

Počas zjavenia sa Kráľovnej pomoci (na začiatku 3. desiatka sv. ruženca) sa vizionári modlili s Pannou Máriou na určené úmysly.Vizionár Martin potom povedal prítomným:


Panna Mária prišla medzi nás a na začiatku nás všetkých pozdravila a modlil som sa s ňou Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetky národy, pre nás všetkých. Panne Márii som odovzdával Vás chorých a tých, ktorí ma prosili o modlitby, odovzdával som všetky Vaše ťažkosti, všetko to čo ste priniesli vo svojich srdciach a tiež aj modlitby, ktoré budeme konať od popolcovej stredy. Dnes som sa s Pannou Máriou modlil modlitbu za uzdravenie, ale táto modlitba bola skôr ako posilnenie všetkých tých, ktorí veria v Pána Ježiša. Panna Mária v tejto modlitbe nás prijala do svojho srdca. Praje si, aby sme žili život s Ježišom všade, kde sme. Aby sme si zachovali naozaj živú vieru v našom srdci a nebáli sa zveriť Ježišovi. Panna Mária sa modlila ako Matka za každého jedného z nás a vyprosovala nám milosti, ktoré sú nám tak potrebné. Nakoniec nás Panna Mária všetkých žehnala.

Ježišove rany nás uzdravili


Na záver púte prítomný kapucín o. Marek Török povedal:


„Začíname pôstne obdobie dnes, keď sme vnímali Máriine posolstvá. V čom by nás Panna Mária aj so svojim Synom posunula dopredu, aby sme prežívali dôstojne toto pôstne obdobie?

Je to život modlitby. Aby prameň živej vody prišiel do čistého srdca, aby ste stále boli v stave Božej milosti a zmierení so všetkými s každým človekom. Pretože, ak nie ste zmierení s blížnym, naša modlitba je prázdna.

Druhá taká myšlienka je, aby sme zdravo vedeli prežívať modlitbu, všetko konať s láskou. Môžu to byť jednoduché veci, bežný život, ktorý prežívame v rodine.

Tretia taká myšlienka je posolstvo, aby sme viacej rozmýšľali o kríži, aby sme prijali to, že Ježišove rany nás uzdravili a tiež si uvedomujeme, že tieto rany, keď sa pozrieme na kríž nás stále uzdravujú.

Odtiaľ stále pramení milosrdenstvo. Aj tie svoje denné kríže, ktoré máte Vy, ja – všetci – spájajme s láskou s Ježišovým krížom. A to bude to nádherné plnenie programu v tomto pôstnom období. K tomu Vám udeľujem požehnanie, aby tento čas bol časom milosti, aby sme sa dostali bližšie k Ježišovmu a Máriinmu Nepoškvrnenému srdcu.“

Niektorých pútnikov sme sa spýtali na dôvod ich púte a vzťah ku Panne Márii:


Kráčať v Božej pravde


Zuzana Pecúšová, Dubnica nad Váhom ,
31 rokov


M ROSA: Aký ma pre Teba význam Mariánskeho putovania a čo Ti dávajú takéto stretnutia?

Zuzana:
„Je to veľké povzbudenie vo viere byť na Mariánskej púti a aj na stretnutí s Pannou Máriou. Nachádzam tu pokoj, radosť v tomto veľmi ubehanom spôsobe žitia, kde pravé hodnoty strácajú zmysel. Žijeme hroznú dobu, keď ľudia hľadajú lásku a pokoj, ale nehľadajú ju u Boha pri prameňoch živej vody, kde by si určite načerpali, ale hľadajú ju v televízii, mamone, v jedle, obliekaní, všetko toto kladú na prvé miesto, na Boha im už miesto nezostane. Je to vidno aj na chovaní ľudí, že sa nemodlia a odvrátili sa od Boha, sú arogantní, bezočiví, rozkrádajú, nectia si ani zákony svetské ani Božie, ničoho sa neboja.“

M ROSA: Dalo by sa ľuďom pomôcť?

Zuzana:
„Panna Mária hovorí, že treba prísť k Bohu a pýtať si od neho svetlo na cestu, aby ľudia kráčali vo svetle a v Božej pravde. Ale ľudia si myslia, že si vystačia so svojím rozumom. Nezaujímajú sa o Pána Boha a Pannu Máriu. O koľko by viac bolo lásky medzi ľuďmi, keby žili s Bohom! Naša rodina je neveriaca, aj to je dôvod môjho putovania na mariánske miesta, vyprosiť milosť obrátenia pre moju rodinu a zakorenenie sa viacej v Ježišovej láske.“

Rozkvitnuté srdce


Viera Hlouchová (Brno) 47 r.


M ROSA: Oslovila Vás púť v Dechticiach?

Viera: „Som zvyknutá chodiť na Mariánske púte a veľmi som túžila v srdci prísť aj do Dechtíc. Moja kamarátka mi oznámila, že majú dve miesta volné v autobuse, tak som dnes prišla aj so svojim postihnutým synom. Je to veľkým požehnaním byť na živom zjavení Panny Márie a byť v jej prítomnosti, prežívať to, ona je moja maminka. Som rytierka Panny Márie a snažím sa zo všetkých síl byť jej dobrou dcérou, lebo cítim k nej veľkú lásku“

M ROSA: Pútnici z Brna vždy nosia kvety pre Pannu Máriu, aj dnes ste ich priniesli a aký je úmysel Vašich púti?

Viera:
„Kvety Panne Márii priniesol z Brna každý pútnik, je to prejav lásky a vďaky Panne Márii a má nám pripomínať rozkvitnuté srdce zapálené pre Pána Ježiša. K Panne Márii som si priniesla vo svojom srdci veľmi veľa prosieb, ale viem, že Panna Mária má pre mňa pripravené to, čo potrebujem a to aj dostanem, tak sa jej s láskou zverím a všetko nechám na Ňu a Pána Ježiša.“

M ROSA: Čo odkazujete pútnikom ?

Viera:
„Aby ľudia mali absolútnu dôveru v Ježiša a Pannu Máriu, aby sa jej zverili pod ochranu a nech sa chovajú tak ako sa dieťa chová k Matke. Všetku úctu k Panne Márii získate skrze úctu k Pražskému Jezuliatku.“

Púte v Dechticiach sa stali doslova medzinárodnými, prítomní boli pútnici aj z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska a Chorvátska.

Text a foto: Mária Víziková

* * * ** * ** * * *


Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

http://www.avemaria.sk/dechtice/

Možnosť zapísať sa do modlitbovej pôstnej reťaze, a to na linke

http://www.avemaria.sk/dechtice/?page=mrfa

Kontakt na vizionárov: dechtice@avemaria.sk

Převzato z www.magnificat.sk. Článek naleznete zde.


Sdílet

Související články:
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (14.12.2017)
Objevme radost evangelia (2. neděle adventní, cykl. B) (14.12.2017)
Na čem v životě skutečně záleží (Slavnost Krista Krále, cykl. A) (23.11.2017)
Rodokmen pýchy (19.11.2017)
Při šíření Kristova evangelia je potřebná kreativita (33. neděle v mezidobí, cykl. A) (16.11.2017)
Pokud naší víře chybí láska, zůstaneme venku (32. neděle v mezidobí cykl. A) (09.11.2017)
Aby se víra nestala hereckým výkonem (31. neděle v mezidobí, cykl. A) (02.11.2017)
Do hrobu, zkapalnět, spálit nebo rozházet po kopcích? (31.10.2017)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
Nejlstivější trik ďábla (27.10.2017)
Žádná lidská autorita nestojí nad Bohem (29. neděle v mezidobí, cykl. A) (21.10.2017)
Blog: Modlitba při ranní kávě (16.10.2017)
Tajemství svatebních šatů (28. neděle cykl. A) (12.10.2017)
Je jóga jenom cvičení? (12.10.2017)
Pokušení vlastnit pravdu, Církev a moc je vždy aktuální (27. neděle cykl. A) (06.10.2017)
5 zajímavých faktů o andělech strážných (04.10.2017)
Když pocítíš úzkost, vzpomeň si na nejčastější radu v Bibli (04.10.2017)
Medžugorský farář na mši svaté v Dubrovníku: „Buďte přísní k sobě, a velkodušní k druhým lidem" (04.10.2017)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 2 díl (01.10.2017)
Svatý Jeroným (30.09.2017)
Patřit do Božího týmu (26. neděle cykl. A) (28.09.2017)
Nezírej, ale konej dobro! (25. neděle cykl. A) (23.09.2017)
Vedou všechna náboženství k Bohu? (20.09.2017)
Poutní místo La-Saletta, Francie (19.09.2017)
Jediné poslání: Napodobovat Boha (24. neděle v mezidobí, cykl. A) (16.09.2017)
Ukřižovaná nekonečná lásko, miluji Tě (11.09.2017)
Sv. Alfons Maria z Liguori: VZNEŠENOSTI PANNY MARIE (08.09.2017)
Církev není elitním klubem dokonalých (23. neděle cykl. A) (08.09.2017)
Bojí se toho jako Lidl kříže! (03.09.2017)
Žít Kristovo evangelium není cestou gaučového pohodlí (01.09.2017)
Pravda evangelia nesmí stát na růstu popularity (29.08.2017)
Papežský primát a podstata křesťanství (27.08.2017)
Žena, která si získala Kristův obdiv (19.08.2017)
Duchovní slovo na Radiu Proglas - kardinál Špidlík: Prameny světla (14.08.2017)
Sv. Maxmilián Kolbe o těžkém hříchu (13.08.2017)
Chytit se Boží ruky (12.08.2017)
Třísky, trámy a jasný zrak (06.08.2017)
Vystup s Pánem a zažij proměnu (04.08.2017)
2. srpna: Porciunkule - možnost získat odpustky (02.08.2017)
Zariskovat a přijmout pozvání (28.07.2017)
V domě Marty a jejich sourozenců v Betanii (26.07.2017)
Vytrhat plevel nebo raději ho vůbec nesít (jak máme reagovat na zlo) (22.07.2017)
Citát, který mě přesvědčil, abych konvertoval ke katolicismu (21.07.2017)
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti (19.07.2017)
TV Lux: DUCHOVNÁ PORADŇA (43) PRAVDA O SEXUALITĚ II. (18.07.2017)
S otcem Mariánem Kuffem (nejen) o lidech bez domova (17.07.2017)
TV Lux: DUCHOVNÁ PORADNA (41) PRAVDA O SEXUALITĚ I. (16.07.2017)
Jak se stavět k mailům, kde se na konci píše: Pokud to nepošleš sedmi lidem, tak se ti něco stane? (14.07.2017)
Dokáže ďábel předpoznat mou budoucnost a tak ji ovlivnit? (14.07.2017)
HISTORIE MEDAILE A KŘÍŽE SV. BENEDIKTA (11.07.2017)
NASLOUCHAT NESTAČÍ Svět prázdných zpovědnic je předsíní pekla (11.07.2017)
25 tajemství duchovního boje, které Pán Ježíš zjevil sv. Faustyně - Jak se chránit před útoky démonů a jejich pokušení? (27.06.2017)
Bůh moudře řídí budování svého města (22.06.2017)
Úcta Ježíšova Srdce není zastaralý sentiment (21.06.2017)
Italský exorcista vzkazuje představenému jezuitů: "Ne, ďábel není jen symbol!" (15.06.2017)
Z otroctví k synovství (recenze knihy) (11.06.2017)
Trojice - dialog lásky a tance (11.06.2017)
O tajemství Nejsvětější Trojice s prof. C. V. Pospíšilem (10.06.2017)
Ďáblova "velká trojka" tabuizovaných témat (05.06.2017)
Eucharistická adorace může naši Církev proměnit (02.06.2017)
DŮLEŽITÉ! Nejsvětější srdce Ježíšovo a milosti, které vycházejí ze zachovávání prvních pátků (01.06.2017)
JAK PŘEŽÍT KOLAPS ZÁPADU (01.06.2017)
Najít si čas (29.05.2017)
Prof. Petr Piťha: Co také zaznělo na Libici při poutní mši svaté 22. 4. 2017 (28.05.2017)
Jak ve skutečnosti sdílíte svou víru s přáteli? (18.05.2017)
Kurz Samuel 2017 - 2018 (17.05.2017)
6 způsobů, jak žít radostný život podle sv. Jana Boska (15.05.2017)
O ceně a důstojnosti člověka a co znamená věřit (04.05.2017)
Trpící duše - Jak může existovat dobrotivý Bůh, když dopouští utrpení dětí? (02.05.2017)
Pálení čarodějnic (odpověď na otázku) (30.04.2017)
Mše svatá s Ježíšem a Marií - mystické vidění K. Rivas (30.04.2017)
O MUŽSKÉ SPIRITUALITĚ - Ján Balažia: Ježíš byl praktickým mužem činu. Tomu chlapi rozumějí (29.04.2017)
Myšlenky sv. Ludvíka M. Grigniona o mariánské úctě a sjednocení s Kristem (28.04.2017)
Proč se exorcisté ptají démonů na jméno (27.04.2017)
BOŽÍ OBRAZ V NÁS (26.04.2017)
Nepřátelé Kristova kříže (15.04.2017)
Svatý TÝDEN: Půst důvěry (14.04.2017)
Petrovo zapření - báseň (12.04.2017)
Účinky svatého přijímání (11.04.2017)
Církevní učení o věštkyních, čarodějnicích a psychických poradcích (11.04.2017)
5. POSTNÍ TÝDEN: Půst dobrých myšlenek (03.04.2017)
Studie: porno dělá muže nespokojenými s jejich vztahy (26.03.2017)
15 herezí a odvážní svatí, kteří proti nim bojovali 3/3 (24.03.2017)
4. POSTNÍ TÝDEN: Půst pokory (23.03.2017)
15 herezí a odvážní svatí, kteří proti nim bojovali 2/3 (22.03.2017)
15 herezí a odvážní svatí, kteří proti nim bojovali 1/3 (20.03.2017)
3. POSTNÍ TÝDEN: Půst přejícnosti a boj proti závisti (14.03.2017)
Vzkaz Maxe Kašparů - nejen video (13.03.2017)
2. POSTNÍ TÝDEN: Půst dobrotivosti (11.03.2017)
1. POSTNÍ TÝDEN: Půst trpělivosti (08.03.2017)
Začíná projekt PŮST S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (28.02.2017)
Klidně očekávej radost po smutku - z listů svatého Petra Damianiho, biskupa a učitele církve (24.02.2017)
Co má společného chození na mši s praktikováním jógy? (23.02.2017)
Vizionářka z Medžugorje odpovídá na otázku: "Říká Panna Maria něco o radikálním islámu?" (22.02.2017)
Tvůj úsměv (08.02.2017)
6 rad, jak prožít radostný život od sv. Dona Boska (30.01.2017)
Jak tě může zlomené srdce dostat blíže k Bohu? (30.01.2017)
"Byl jsem uvězněný": Vzácný pohled do dramatického světa andělů a jejich zápasu mezi sebou (20.01.2017)
Návštěva Svědků Jehovových ... dej jim šanci na osvobození! (18.01.2017)
Jak si zachránit duši na postkřesťanském Západě (05.01.2017)
STOP mlžení. Církev o zednářích stručně a jasně (02.01.2017)
Slavnost Matky Boží Panny Marie (01.01.2017)
Oprávněnost a důsledky vyhlášení dogmat (01.01.2017)
Matka Boží i Tvá - báseň (01.01.2017)
Novéna k dítěti Ježíši (19.12.2016)
Příprava ke svátosti smíření - P. Ing. Aleš Opatrný (1. část) (19.12.2016)
V malých věcech odkrýt Boha Stvořitele (M.M.) (15.12.2016)
Jak jsem pochopil Neposkvrněné Početí (08.12.2016)
Fundamenty (24) Boží Syn sa stal človekem (05.12.2016)
FUNDAMENTY (25): Početí a narození Ježíše Krista (05.12.2016)
Vztahová gramatika, 1.část Podmět: Kdo jsem? (01.12.2016)
... ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. (28.11.2016)
Ouija tabulky - vstupní brána zlého ducha (22.11.2016)
Fundamenty (46) LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (12.11.2016)
Kdo naprogramoval náš genetický kód? (11.11.2016)
Jsme sužováni zlými duchy nebo démony? (05.11.2016)
MEMENTO MORI: 5 benefitů - pamatování na svou smrt (03.11.2016)
Vyberte si - katolická víra nebo ateismus (27.10.2016)
Neuvěřitelný skutečný příběh o nadpřirozené síle Ježíšova jména (16.10.2016)
Fundamenty (45) CO JE LITURGIE (30.09.2016)
Na čí "straně" je Bůh? (22.09.2016)
Konec světa (21.09.2016)
Modlitba Páně "Otče náš" jako duchovní zbraň (18.09.2016)
Pravý význam 'rouhání se proti Duchu Svatému' (11.09.2016)
Mizení tří křesťanských ctností (05.09.2016)
Dva mniši (31.08.2016)
* Hodnota mše svaté
* Nesmírná hodnota mše svaté očima světců
(10.08.2016)
Nebojte se! (06.08.2016)
Proč takové množství nevěřících věří v posmrtný život? (06.08.2016)
Jsme křesťany opravdově (v srdci) nebo jen navenek? (03.08.2016)
Důležitost odpuštění (18.07.2016)
Čtyři manželky (12.07.2016)
Posadí se jako tavič a čistič stříbra (11.07.2016)
O chození do kostela (10.07.2016)
Fundamenty (44) SMRT A POSLEDNÍ SOUD (06.07.2016)
Fundamenty (43) ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ A VZKŘÍŠENÍ ... (02.07.2016)
Satanistická černá mše dokazuje, že katolická víra má pravdu (29.06.2016)
Fundamenty (42) CO JE SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH? (25.06.2016)
Příběh Marie Simmy: 75 mší svatých (23.06.2016)
Fundamenty (41) HIERARCHIE, LAICI A ZASVĚCENÝ ŽIVOT (18.06.2016)
Mormoni - okultismus v rouše křesťanství (14.06.2016)
Fundamenty (40) CÍRKEV KATOLICKA A APOŠTOLSKÁ (13.06.2016)
Nedejte se oklamat typickou rafinovaností satana (09.06.2016)
Třetí zamyšlení ke skutkům milosrdenství (08.06.2016)
Fundamenty (39) CÍRKEV SVATÁ A KATOLICKÁ (08.06.2016)
Dej Bohu šanci!! (31.05.2016)
„Klaním se ti vroucně“ – myšlenky k Božímu Tělu (25.05.2016)
Modlitba bolesti (13.05.2016)
9 důvodů, proč vykopnout porno ze svého života (09.05.2016)
Novinka - střelný apoštolát (09.05.2016)
Svatodušní inspirace nejen pro Seslání Ducha svatého (04.05.2016)
Mějme naději, protože máme útěchu v Písmu (21.04.2016)
Horoskopy, sny a věštby (20.04.2016)
Stefanie Stahlhofenová: "Démoni jsou neuvěřitelně vychytralí" (18.04.2016)
Fundamenty (38) CÍRKEV JEDNA A SVATÁ (18.04.2016)
Fundamenty (37) BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM ŽIVÉHO BOHA (15.04.2016)
Druhé zamyšlení ke skutkům milosrdenství (05.04.2016)
Fundamenty (30) Ježíšovo zmrtvýchvstání (29.03.2016)
Fundamenty (29) Ukřižování Ježíše (24.03.2016)
Leopold Jablonský: “Na kříži vidím mrtvého muže” (video) (19.03.2016)
Fundamenty (36) CÍRKEV LIDSKÁ A BOŽSKÁ (19.03.2016)
Zpytování svědomí podle zastavení křížové cesty (17.03.2016)
Proč chodit do kostela? (03.03.2016)
Fundamenty (35) VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV (02.03.2016)
Fundamenty (34) Duch Svatý dříve a nyní (28.02.2016)
Fundamenty (33) PROJEVY A SYMBOLY DUCHA SVATÉHO (27.02.2016)
DESET VĚCÍ, OD KTERÝCH SE MŮŽEME POSTIT MÍSTO ČOKOLÁDY (26.02.2016)
První zamyšlení ke skutkům milosrdenství (18.02.2016)
František nás zve ke skutkům milosrdenství - úvod (18.02.2016)
Půst a rodina 4 - Plody půstu ve třech kategoriích 1 (15.02.2016)
Tři myšlenky na Půst (14.02.2016)
Co ti úplně zabrzdí duchovní život - z Lidových misií ve farnostech Sobotín, Loučná, Velké Losiny: (08.02.2016)
Vnitřní zranění nejen ve vztahu: Principy (03.02.2016)
Jak přemoci zlozvyky (26.01.2016)
Fundamenty (32) KDO JE DUCH SVATÝ? (18.01.2016)
FUNDAMENTY (31): Kristův slavný příchod (14.01.2016)
Příprava ke svátosti smíření - P. Ing. Aleš Opatrný
(2. část, Zpytování svědomí)
(19.12.2015)
Musíte vydržet, i když je pravděpodobné, že prohrajete (10.12.2015)
Pornografie: dlouhodobě nejvyšší duchovní hrozba (30.11.2015)
Záznam a přepis kázání Prof. Petra Piťhy z bohoslužby 13. listopadu 2015 (sv. Anežky České) (15.11.2015)
Lekce z kláštera: Modlitba (15.11.2015)
Je Bůh šťastný? (10.11.2015)
Biskup Athanasius Schneider: Útok na manželství a rodiny ze strany "ateistického, neokomunistického světa" 2 (09.11.2015)
FUNDAMENTY (27): Ježíšův veřejný život (09.11.2015)
Biskup Athanasius Schneider: Útok na manželství a rodiny ze strany "ateistického, neokomunistického světa" 1 (08.11.2015)
Fundamenty (26) Tajemství Kristova života (05.11.2015)
Litanie za pokoru (04.11.2015)
Od spouštěcích varování ke spouštěčům modlitby: Výzva k časté modlitbě (03.11.2015)
Odpustky – projev plnosti Otcova milosrdenství. (29.10.2015)
o. Ľuboslav Petričko: Vztahy dobré a špatné jdou až za hrob (28.10.2015)
Strach a důvěra (28.10.2015)
Co může Ježíš způsobit při mši svaté (19.10.2015)
Svět zapomněl a opustil Boha (Fra Ljubo Kurtovic) (28.09.2015)
Tři zázraky v jednom městě (26.09.2015)
Pokud nemáš pokoj - modli se! (29.08.2015)
o. Ľuboslav Petričko - Jak sa nedostat do vlivu zla (24.08.2015)
Zraněná krása (08.08.2015)
P. Elias Vella o věštění, pověrčivosti, horoskopech a osvobození (video) (20.07.2015)
* ODPUŠTĚNÍ, Proč vůbec odpouštět?
* Modlitba za odpuštění
(20.07.2015)
Je možné dotýkat se Ježíše jen tak... (28.06.2015)
I tak kázal Vianney - na Radiu Proglas (18.06.2015)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (11.06.2015)
Eucharistické zázraky 1. a 2. díl (09.06.2015)
TV Lux: Fundamenty: Manželství v Božím plánu (27.05.2015)
Trojice (25.05.2015)
TV Lux: Fundamenty: Eucharistie - pokrm na každý den (12.05.2015)
TV Lux: Fundamenty: Potřebujeme Eucharistii? (29.04.2015)
Ďáblovo umění se projevuje v okupování prostoru svobody (22.04.2015)
Fundamenty -Zpovědník a účinky zpovědi (15.04.2015)
Porno mění muže z ochránců v predátory. Braňte se (12.04.2015)
Velkopáteční půst- hlad a nervozita anebo cesta k milosrdenství (02.04.2015)
Inspirace pro postní dobu (19.02.2015)
Postní doba (18.02.2015)
Pár řádků k rozjímání (17.02.2015)
FUNDAMENTY: "Jako muže a ženu je stvořil" (01.02.2015)
Max Kašparů v ČRo 1/3 - Žijeme v zemi, kde není stud, kde nic není hanba. Ztratili jsme směr a stali se z nás Bludní Holanďané (16.01.2015)
Max Kašparů v ČRo 2/3 - Na morální díry dáváme technické záplaty a nechce se nám vrátit na místo, kde jsme zabloudili (16.01.2015)
Max Kašparů v ČRo 3/3 - Neopravujeme, vyhazujeme a pořizujeme nové. A to platí i o vztazích, říká psychiatr Max Kašparů (16.01.2015)
Horoskop i pro křesťany? (13.01.2015)
Video: P. Marián Kuffa: Co dělat, pokud někdo blízký sejde z cesty a žije hříšným životem? (13.01.2015)
Pokud chceme čelit nemorálnosti dneška, potřebujeme sílu prvních křesťanů (09.01.2015)
Urbi et Orbi - požehnání papeže Františka (25.12.2014)
Štědrý večer (25.12.2014)
Vatikánské promluvy s humorem (CD nebo kniha) (18.12.2014)
Několik myšlenek k zamyšlení pro všechny z nás od Teodora Križku: (03.12.2014)
Chcete, aby vás během adventu provázel Jan Pavel II.?
Jeho myšlenka denně na vašem e-mailu
(03.12.2014)
Proč bych se měl zpovídat (přednáška Myrny Nazzour ze Sýrie) (28.11.2014)
6 klíčů k tajemství důstojnosti člověka (15.11.2014)
Jozef Maretta: Jak poznat dobro a zlo v dnešní době (13.11.2014)
Chlapec napsal na auto ... (06.11.2014)
Muži a jejich (ne) chození do kostela (05.11.2014)
Fundamenty - nad Katechismem Katolické církve: (28.10.2014)
Jestliže je Bůh dobrý, proč dopustil rozpad mého manželství? (28.10.2014)
Nehlásáte pravdu! (27.10.2014)
Je smích zakázaným ovocem? (22.10.2014)
Marián Kuffa: Jak se chránit před lidskou závistí a nenávistí (video) (21.10.2014)
Jak se vyznat v džungli zjevení a proroctví? (19.10.2014)
Marián Kuffa: SVĚT JE ROZDĚLENÝ NA DVA TÁBORY (Didaché) - záznam přednášek P. Kuffy (08.10.2014)
Adorační dny v našich farnostech 2014 (14.09.2014)
Jít proti proudu (09.09.2014)
KOHO POŠLU? KDO PŮJDE? (08.09.2014)
Averze a odstup už nejsou láskou (27.08.2014)
Jóga jako vstupní brána zlého ducha (14.08.2014)
P. Elias Vella: Věřit navzdory problémům (06.08.2014)
Konkurence (26.07.2014)
TRAJA VY, TRAJA MY - (krátký film) (13.07.2014)
Decentní oblékání žen (08.07.2014)
O svobodě svědomí, ke které osvobozuje absence pravdy (07.07.2014)
Nazývá Ježíš Boha Otcem metaforicky? (03.07.2014)
Fundamenty - nad Katechizmem Katolické církve:
-Dnes - téma: O čem je víra
(25.06.2014)
Ke slavnosti Božího Těla, myšlenky o eucharistii, mši sv. a kněžství (24.06.2014)
Deset sloupů chrámu tvojí duše (31.05.2014)
Promluva jáhna Ladislava Kince při zádušní mši svaté (26.05.2014)
Křesťanské mandaly? (odpověď na otázku) (25.05.2014)
Kde je láska, tam je dávání... (20.05.2014)
Mše uzdravuje a osvobozuje od Zlého (20.05.2014)
Země s množstvím satanistů (16.05.2014)
Velkopáteční kázání o. Cantalamessy o Jidášovi (20.04.2014)
O sestoupení Krista do předpeklí (19.04.2014)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 4 díl ; 2 část (16.04.2014)
Pán Ježíš byl obětován, protože sám chtěl... (15.04.2014)
Jóga, gravidjóga a křesťanství (odpověď P.Vojtěcha Kodeta na otázku) (11.04.2014)
Svatá zpověď duchovním zrakem mystičky Kataliny Rivas (10.04.2014)
Bl. Jan Pavel II.: Redemptoris Custos (Ochránce Vykupitele) (19.03.2014)
„Nové stvoření“ ve světle Písma svatého (15.03.2014)
Ježíšova pokušení na poušti - 1. neděle postní, cyklus A (09.03.2014)
Půst a rodina 3 - Podstata a ovoce postu (07.03.2014)
Půst a rodina 2 - Všeobecné medžugorské pozvání k půstu (07.03.2014)
Postní úvaha o maskách (05.03.2014)
Svatopostní inspirace - výběr textů (04.03.2014)
Karikatury Boha aneb jaký Bůh není (27.02.2014)
Uctívání andělů - uctívání sebe sama? (22.02.2014)
P. Imrich Degras: Ďábel pokouší, abychom nedělali věci, které dělat máme (video) (15.02.2014)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 4 díl ; 1 část (11.02.2014)
Jaké obrácení netěší Ježíše (25.01.2014)
Co znamená ztratit víru? (22.01.2014)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (16.01.2014)
SÍLA ŽEHNÁNÍ 2 (žehnání laiky, rodičovské požehnání...) (07.01.2014)
Vytratila se z našich rodin modlitba? (20.12.2013)
O červených nitkách (18.12.2013)
O. Cantalamessa kázal o pokoře (15.12.2013)
ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ od biskupů (10.12.2013)
Malý Jeníček a velký balvan (25.11.2013)
Téma: OKULTISMUS (20.11.2013)
Mše svatá s modlitbou za uzdravení
Jaroměřice nad Rokytnou
(18.11.2013)
Jeden den v očistci (02.11.2013)
Hodnota mše svaté (01.11.2013)
Evangelium v obrazech (fallingplates) (30.10.2013)
Krysa, nebo princezna? Dva modely spásy (15.10.2013)
Adorační dny 2013 v některých farnostech FATYMu (08.10.2013)
Knížka Catalina Rivas - Prožívej adoraci (07.10.2013)
Intelektuální poctivost (29.09.2013)
Závist a smilstvo (26.09.2013)
MŠE SVATÁ, její účinky (23.09.2013)
Začíná celostátní kampaň ke kurzům Alfa (12.09.2013)
Dotek Krista (28.08.2013)
Kdo chce slyšet Boha, musí mu naslouchat (27.08.2013)
Ďábel je dnes aktivnější než kdykoliv předtím (25.08.2013)
Jdi i za mne (17.08.2013)
Nová brožurka z nakladatelství A.M.I.M.S. (11.08.2013)
P. Marián Kuffa - výběr 38 úryvků z jeho kázání... (08.08.2013)
Aktuálně: Eucharistický zázrak v Mexiku – ztělesnění lásky Panny Marie (07.08.2013)
Píšete nám: Zvítězíme Boží mocí! (28.07.2013)
Prof. Petr Piťha: Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj
+ kritické srovnání jejich a naší situace
(18.07.2013)
Miluj mě tady a teď (14.07.2013)
Kontaktní asistent pro záležitost exorcismu (12.06.2013)
Kard. Canizares: Je třeba obnovit projev adorace při sv. přijímání (30.05.2013)
Eucharistie je pramenem světla, síly a útěchy (30.05.2013)
Lakomství (25.05.2013)
Mlčenlivé svědectví (20.05.2013)
Do úst, nebo na ruku? (15.05.2013)
Svatořečení Otranských mučedníků (12.05.2013)
Jsme ochotni? (05.05.2013)
Věčný život, nebe, dobrý Pastýř - promluva ze 4. neděle velikonoční (03.05.2013)
Kázání Petra Piťhy na svátek sv. Vojtěcha (27.04.2013)
O víře a daru víry z pohledu Bible (2. část) (25.04.2013)
Františkův vzkaz? "Prodejme vatikánské umění a rozdejme peníze chudým!" (24.04.2013)
O víře a daru víry z pohledu Bible (1. část) (21.04.2013)
Krásný pastýř (19.04.2013)
…tam, kde byli učedníci (08.04.2013)
Lepší je někdy nepřítelem dobrého (08.04.2013)
Inspirující pohled pravoslavného arcibiskupa (05.04.2013)
Proč hlásat Krista - proč nenechat druhé "na pokoji"??? (05.04.2013)
Přijměme milost Kristova vzkříšení - Urbi et Orbi (31.03.2013)
Půst a rodina 12- Praktické rady pro půst v rodině 2 (29.03.2013)
Arcibiskup Müller o ďáblu (25.03.2013)
Půst a rodina 11- Praktické rady pro půst v rodině 1 (25.03.2013)
Sestra Marie Vojtěcha Hasmandová (14.03.2013)
Přístupové cesty Zlého (06.03.2013)
Nabídka PROGLASu - vzdělávací pořady (nejen) na USB flash (04.03.2013)
Jak vysoko je nebe nad zemí… (Benedikt XVI. jako Mojžíš) (02.03.2013)
Svědectví Gorana z Medžugorje - opavdu neuvěřitelné (28.02.2013)
K proměnění Páně (23.02.2013)
Půst a rodina 8 - „Nejlepší půst“ (23.02.2013)
POSTNÍ ZAMYŠLENÍ na 5 dnů dopředu: (21.02.2013)
O pokušení člověka (20.02.2013)
Mystické město Boží od Marie od Ježíše z Agredy (19.02.2013)
Půst a rodina 5 - Plody půstu ve třech kategoriích 2 (16.02.2013)
Blahořečení 14 pražských mučedníků – svátek 15. 2. 2013: modlitba proti RU-486 (15.02.2013)
Kdy se pokrok stává podvodem a co je úkolem rozumu (05.02.2013)
Eucharistie znovu objevená (30.01.2013)
Kosmetická zábrana (29.01.2013)
Charakteristické rysy víry (25.01.2013)
Důvěřujte mi! - Co to opravdu znamená důvěřovat Ježíši?
Novéna odevzdanosti
(21.01.2013)
Duchovní cvičení na Velehradě a Svaté Hoře v roce 2013 (18.01.2013)
Maria při mém kříži (08.01.2013)
Písmo svaté (29.12.2012)
Papežský kazatel: Radost je působena Bohem (25.12.2012)
Odkud se bere dobro? (24.12.2012)
Komentujeme: Nebojte se! (08.12.2012)
Kristovo zjevení a soukromá zjevení (06.12.2012)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 6 díl (03.12.2012)
Den Bible v neděli 18. listopadu (18.11.2012)
Apoštolská penitenciárie pořádá sympozium o svátosti pokání (17.11.2012)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 5 díl (13.11.2012)
Zamyšlení na počátku Roku víry (03.11.2012)
1.11. Všech svatých (02.11.2012)
Kurz nikoho nezmění, rozhodující je osobní setkání (25.10.2012)
Ježíšovo a Mariino sebezmaření - nový pohled na P. Marii (25.10.2012)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 3 díl (25.10.2012)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska (21.10.2012)
Naladěni na víru (odkazy na některé akce k Roku víry) (16.10.2012)
Plnomocné odpustky v Roce víry (16.10.2012)
Jiří Zajíc - Cena věrnosti (11.10.2012)
Svět s Bohem či bez Boha (07.10.2012)
Adorační dny ve farnostech FATYMu (01.10.2012)
Svatý Otec Benedikt XVI. -homílie na Tuřanském letišti v Brně (27.09.2012)
Když ztichnou motory...(Clay Regazzoni in memoriam) (22.09.2012)
Via dolorosa – via vitae (o smyslu utrpení a bolesti) (20.09.2012)
Teologický kurz 2012 (20.09.2012)
Spása (13.09.2012)
Setkání Společnosti sv. Tomáše Akvinského o Integrálním humanismu J. Maritaina (12.09.2012)
Parafráze na Žalm 23 (11.09.2012)
Biblický kurz (31.08.2012)
Pověrčivost je v Africe rozšířená podobně jako v Evropě (16.08.2012)
Myšlenka z kázání o. Marka Dundy na mši svaté na pláži (27.07.2012)
Myšlenky z kázání při pouti k Panně Marii Karmelské (27.07.2012)
Duše lidská je nesmrtelná (25.07.2012)
Krásná bitva (20.07.2012)
Kniha Zázrak v Praze (03.07.2012)
Myšlenka na neděli:13. neděle v mezidobí (02.07.2012)
Nový web "Teologie těla - Povolání k lásce" právě spuštěn! (27.06.2012)
Z Eucharistického kongresu v Dublinu (17.06.2012)
Bůh koná divy skrze naši slabost (14.06.2012)
Královna pomoci: Vidím svět, který kráčí bez Boha (12.06.2012)
Královna pomoci, 15. listopadu 2011: Život je dar Boží lásky (12.06.2012)
Kongregace poukazuje na věroučné omyly v knize Just Love od Margaret A. Farley (09.06.2012)
Deset rad jak obnovit duševní svěžest (02.06.2012)
Dar Ducha – zůstat normální! (31.05.2012)
Hvězda jménem naděje (25.05.2012)
Pokušení luxusu (22.05.2012)
Informace o New Age, srovnání, slovník pojmů + dokument církve o tomto hnutí (14.05.2012)
O znovuzrození (14.05.2012)
Je mír možný? (13.05.2012)
Jaký je křesťanský pohled na sebevraždu? Co říká Bible o sebevraždě? (13.05.2012)
Je Bible nemravná a urážlivá? (13.05.2012)
Kněz s vlastní zkušeností varuje před New Age (13.05.2012)
Mariánské zjevení v Kibeho ve Rwandě (r. 1981-1989) (05.05.2012)
Zvláštní zkušenost: Cesty vizionářek (05.05.2012)
Ukřižovaný a vzkříšený (28.04.2012)
Otázky o Bohu (28.04.2012)
Začne rok víry (28.04.2012)
Týden modliteb za duchovní povolání 2012 (27.04.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
Kurz Spirituální dimenze člověka Univerzity třetího věku (19.04.2012)
Návštěva Anselma Grüna v Brně (18.04.2012)
Poselství, které Pán Ježíš svěřil P. Dolindu Ruotolovi (18.04.2012)
PSYCHOTRONIKA z křesťanského pohledu (18.04.2012)
Lidské srdíčko (17.04.2012)
Mariiny pašije (06.04.2012)
„Abych získal...“ (05.04.2012)
Ve skrytosti (01.04.2012)
Rozhodneš-li se změnit způsob života (29.03.2012)
Kříž, znamení spásy. (29.03.2012)
KŘÍŽOVÁ CESTA (28.03.2012)
Využít všechny své síly (25.03.2012)
Odpuštění (25.03.2012)
Rozhodnutí pro víru (21.03.2012)
Přednáška o církevních restitucích v Třebíči (20.03.2012)
ČÍM JSTE BYLI VE SVÉM MINULÉM ŽIVOTĚ? (20.03.2012)
Ať jsi v jakékoliv louži, Bůh říká:,,Skoč, mé ruce jsou tady" (10.03.2012)
Tavič usedne a pročistí stříbro (05.03.2012)
„Věříte, že mám takovou moc?“ (02.03.2012)
Cesta k Otci: modlitba a půst (21.02.2012)
Návrhy na postní obnovu Božím slovem (21.02.2012)
Katolictví není slučitelné se zednářstvím (16.02.2012)
Jak přijmout plnost Božích milostí (16.02.2012)
Malý průvodce postní dobou 2012 (13.02.2012)
Uprostřed světa... lidé potřebují Boha, to je jisté. (09.02.2012)
Všechno pouhá náhoda? (06.02.2012)
Na každé negativum ... Bůh odpovídá pozitivně ... (30.01.2012)
Chrám a domov - myšlenky na neděli, 2.neděle mezidobí – B -15.01.2012 (18.01.2012)
Co musím dělat? (15.01.2012)
Navzdory Svatí! (13.01.2012)
Od víry neexistuje dispenz (11.01.2012)
Srovnání poslání a vlastností tří králů s posláním biskupů (10.01.2012)
Televizní "antižalm" (09.01.2012)
Imaginární interview s Pražským Jezulátkem (09.01.2012)
Přednáška P. Vojtěcha Kodeta: O hříchu (09.01.2012)
Desatero pokoje (06.01.2012)
Křesťanství a ochrana přírody - P. Marek „Orko“ Vácha (04.01.2012)
Zamyšlení (02.01.2012)
Sv. Anežka Přemyslovna pohledem historika (30.12.2011)
Jde jen o touhu lidové zbožnosti? - k vyhlášení 5. mariáského dogmatu (29.12.2011)
sv. Jana Beretta Molla - Milovat až do krajnosti ... (27.12.2011)
Co říká Matka Tereza...posilující slova (26.12.2011)
Příchod Vykupitele (25.12.2011)
Návrat z labyrintu světa aneb povznes se k Bohu (15.12.2011)
Evangelizace (08.12.2011)
Konference o nové evangelizaci (01.12.2011)
Víkendové kurzy četby Písma na CMTF UP v Olomouci (23.11.2011)
Sedm nesoustavných poznámek o adoraci Nejsvětějšího (11.11.2011)
Karel Skočovský: Hledám spolupracovníky pro životopisy svatých manželů (09.11.2011)
Duše v očistci (08.11.2011)
Odpovědi katolíků protestantům 2: Je správná zásada "Pouze Písmo"? (06.11.2011)
Smrt je realitou života (02.11.2011)
„Youcat“ - světový bestseller (02.11.2011)
Dušičky – radostné poselství zmrtvýchvstání
úvaha otce Milana Plíška
(30.10.2011)
Královna pomoci 15. září 2011: Poznejte lásku Otce! (17.10.2011)
Kdo odpouští, prožije osvobození - zkušenosti ze služby odpuštění ve Rwandě (16.10.2011)
Výzbroj křesťana znamená vnitřní proměnu (14.10.2011)
Nedělní kázání o. Nika - kardinální ctnosti (09.10.2011)
Eucharistické zázraky (07.10.2011)
Syrská stigmatizovaná mystička Myrna Nazzour na Slovensku (30.09.2011)
Tělo je darem od Pána Boha –
myšlenky z nedělního kázání o. Marka
(30.09.2011)
Několik myšlenek z povídání o. Marka na 11. celostátním setkání SČS. (30.09.2011)
Křížek na krk: návod k použití (30.09.2011)
List sv. otce Pia Annitě R.: O důležitosti mše svaté (22.09.2011)
Kristus miloval církev - a co ty? Miluješ církev? (22.09.2011)
Proč si připadám normální? (20.09.2011)
Poselství Královny pomoci: Přicházejte k Bohu jako milovaní (19.09.2011)
Síla modlitby - lze jí měnit běh dějin (videopřednáška) (13.09.2011)
Biblický kurs 2011: Exodus a Lukášovo evangelium podruhé... (12.09.2011)
Obrana drmolících babiček (08.09.2011)
Vztah s Bohem není možné stavět výlučně na citech (08.09.2011)
Proběhlo další setkání biřmovanců v Jeníkově - aneb šest základních pravd. (06.09.2011)
Víra není morálka, nýbrž tajemství lásky (31.08.2011)
Jeníkov - křest (15.08.2011)
Video: Královná pomoci, 7. srpna 2011, Dechtice: Skutečná jednota sa buduje v modlitbě (13.08.2011)
Každodenní evangelizace pro každodenní katolíky (06.08.2011)
Boží láska (03.08.2011)
Myšlenky blahoslavené Matky Terezy (03.08.2011)
Myšlenky na každý den od sv. apoštola Pavla z listu Římanům (01.08.2011)
Přednáška o sv. Prokopu (31.07.2011)
Pomazání nemocných - zkušenosti nemocničního kaplana (29.07.2011)
Ježíš Kristus Král (17.07.2011)
Příkladný mezináboženský dialog (14.07.2011)
Sedmé přikázání Desatera (11.07.2011)
Nikdo upřímně nemiluje Pána Boha, když nemiluje blížního (04.07.2011)
TV Magnificat: Don Stefano Gobbi na Slovensku (v roce 1996) (01.07.2011)
Na katolické charizmatické konferenci také o P. Marii (30.06.2011)
Fotil sochu, vyfotil tvář Panny Marie (29.06.2011)
Kolik je v Římě oken? (27.06.2011)
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity 2011/2012 - Kurz Živá teologie (27.06.2011)
Promluva P. Pavla Havláta o Letnicích 2011 (26.06.2011)
Hojnost a vděčnost (22.06.2011)
Dechtice - Poselství z 15.června: Kráčejte ve Světle (20.06.2011)
Video: Svatodušní pouť v Dechticích, -5. června 2011 (15.06.2011)
Úcta k Ježíšovu Srdci,proč? (11.06.2011)
Turínské plátno z pohledu 20. a 21. století (03.06.2011)
Evangelizační brožurka „Já jsem cesta, pravda a život.“ (03.06.2011)
Supermarkety- chrámy konzumu (27.05.2011)
Dechtice 15. května 2011: Neustále se modlete za kněze (22.05.2011)
Když vás osloví Svědkové Jehovovi... (19.05.2011)
Panenství - druhá šance (18.05.2011)
Video:Dechtice, Zjavení Královny pomoci, 8. května 2011 (15.05.2011)
Tři dny křesťanské spirituality s P.Markem Orko Váchou (07.05.2011)
NE! podávání svatého přijímání nesezdaným dvojicím (06.05.2011)
List o mravní čistotě (06.05.2011)
Svatá Anežka Česká - Doksany - národní pouť (30.04.2011)
Vzácné okamžiky života - kázání Mons. Aloise Pekárka (29.04.2011)
"Vzkříšení" - dar k narozeninám (28.04.2011)
Až neuvěřitelný postoj - výzva i pro ostatní (26.04.2011)
Vina, trest a odpuštění - kázání Mons. Aloise Pekárka (25.04.2011)
Povolání ke svatosti (23.04.2011)
Kříž je znakem Vaší spásy (22.04.2011)
Uslyšet kohouta - báseň (20.04.2011)
YouCat - Katechismus Katilické cíkve pro mládež (17.04.2011)
Nezřekla se své víry (10.04.2011)
Pastýřský list k prožívání velikonočního tridua (09.04.2011)
O Červené karkulce aneb Karkulka a my? (09.04.2011)
Diskuze o uzdravování rodových kořenů (06.04.2011)
Královna pomoci v Dechticích: Jaké plody budete sbírat? (17.03.2011)
Panna Maria patronkou Arábie (16.03.2011)
Život v jednotě s církví (14.03.2011)
Kázání při zahájení oslav 800. výročí narození Anežky Přemyslovny (11.03.2011)
Zázrak v přímém přenosu (09.03.2011)
Sbírka Haléř svatého Petra (04.03.2011)
Balet... (03.03.2011)
Pravá dokonalost (19.02.2011)
Víra v denním životě (14.02.2011)
Krvavé obrazy v Dillí (10.02.2011)
Uzdravení rodových kořenů (09.02.2011)
TV: Don Bosco - dvoudílný životopisný film (04.02.2011)
Střípky z duchovních cvičení mužů v Prosiměřicích (03.02.2011)
Papež a tiskový mluvčí Vatikánu o nešvarech ekumenického dialogu (01.02.2011)
Tolerance z křesťanského hlediska (24.01.2011)
Síla pravdy (19.01.2011)
Ani ty nejsi omyl přírody... (16.01.2011)
Poselství Královny pomoci: Bůh je vám blízko! (15.01.2011)
Benedikt XVI. povzbuzuje k adoraci (13.01.2011)
Duchovní odpoledne v Třebíči (12.01.2011)
Královna pomoci: V čistém srdci je Boží světlo (12.01.2011)
Náš mír a naše naděje (12.01.2011)
Slovo života - prosinec 2010 (07.01.2011)
Promluva o Mariána Kuffy (04.01.2011)
Přednáška Cesty po největší katolické zemi jihovýchodní Asie (03.01.2011)
Krátká poselství pro dny v novém roce (01.01.2011)
Bohu i lidem lásku (26.12.2010)
Královna pomoci: Jako jsem ho já přinesla na svět, tak i vy ho přineste světu (19.12.2010)
VÁNOCE 2010 ve FATYMu Vranov nad Dyjí (18.12.2010)
Věrohodnost Nového zákona (14.12.2010)
Dechtice - Svátek Královny Pomoci a 16. výročí zjevení (09.12.2010)
Tip na dárek! Už jste viděli DVD křesťané ve společnosti? (08.12.2010)
Může to být jinak, než se na první pohled zdá (05.12.2010)
Internetem koluje zavádějíci email s obrázkem Panny Marie (27.11.2010)
Jak poznávat Bibli, když není čas? (16.11.2010)
Milost Boží v nás (31.10.2010)
Žalářníkovo obrácení (30.10.2010)
Nahrávky kázání P. Marcela Javory (25.10.2010)
Adorační dny ve farnostech FATYMu (07.10.2010)
Půst (07.10.2010)
Posvícení ve Chvalaticích (02.10.2010)
Svoboda bez vazeb neexistuje (02.10.2010)
Svatováclavské kázání P. Piťhy (30.09.2010)
Kázání stigmatizovaného kňaze Zlatka Sudaca (28.09.2010)
Doporučení časopisu Res Claritatis MONITOR (16.09.2010)
K NALÉHAVÉ PROSBĚ ÚDAJNÉ "PANNY MARIE" (08.09.2010)
Kurz Dějiny křesťanství (07.09.2010)
Zajímavý film o Marii Goretti (06.09.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
Matka Tereza – odpůrkyně potratů, které Clinton nepodal ruku (01.09.2010)
Přednáška Jsme ve vesmíru sami? (01.09.2010)
TATO OBLUDA JE ZLO - svědectví 15leté studentky (06.08.2010)
KURZ ČETBY PÍSMA (23.07.2010)
Pád důvěry (05.07.2010)
Náš čas (03.07.2010)
Zjevení Panny Marie v Garabandalu (01.07.2010)
Cyrilometodějská mise a její odkaz (21.06.2010)
Stesky Nejsvětějšího Vykupitele (19.06.2010)
3. oblastní setkání charismatické obnovy v Olomouci (15.06.2010)
Liturgická cesta na česko-německé hranici aneb s Písmem svatým do přírody (01.06.2010)
Každé povolání je zázrakem Boží milosti (27.05.2010)
Vassula Rydén na Slovensku (09.05.2010)
Mariapoli 2010 (09.05.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 7. část (09.05.2010)
Tomáš Baťa o hospodářské krizi (06.05.2010)
Ora et labora - Modli se a pracuj (05.05.2010)
Anselm Grün v Brně (01.05.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 6. část (01.05.2010)
Zpytování svědomí trochu jinak (09.04.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 5. část (08.04.2010)
V Brně- Židenicích budou číst Bibli nepřetržitě 24 hodin (04.04.2010)
Skála lásky (02.04.2010)
Svaté přijímání (01.04.2010)
Mše svatá a duše v očistci (31.03.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 4. část (16.03.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 3. část (10.03.2010)
Slavík a růže (07.03.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 2. část (01.03.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 1. část (23.02.2010)
Zveme do Znojma na přednášky v postní době (22.02.2010)
Agnostik Leo Moulin vzkazuje katolíkům (13.02.2010)
"Postničky" (12.02.2010)
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí (23.11.2009)
Pro potěšení i pro zamyšlení (18.11.2009)
Modlitba papeže Benedikta XVI. před soškou Pražského Jezulátka (11.11.2009)
Víkend s Biblí (09.11.2009)
Křesťanství běžného dne (03.11.2009)
Promluva Benedikta XVI. (31.10.2009)
Stačí jen dvě slova (26.10.2009)
Biblický kurz v Brně (22.10.2009)
Brno: Promluva papeže Benedikta XVI. při modlitbě Anděl Páně (10.10.2009)
Největší problém současné společnosti? (09.10.2009)
Setkání s benediktinskou spiritualitou (01.10.2009)
Zveme na adorační dny (29.09.2009)
Víra, naděje a láska - zamyšlení před návštěvou Svatého Otce (21.09.2009)
VÝZVA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (17.09.2009)
Vzpomínka na P. MUDr. Ottu Opálku - a také prosba (16.09.2009)
Pastýřský list - ZAHÁJENÍ NOVÉNY (06.09.2009)
Na čem záleží? (30.08.2009)
Jan Maria Vianney (27.07.2009)
Setkání s benediktinskou spiritualitou (24.07.2009)
Motlitba pro pět prstů (16.07.2009)
Dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky (Sk 1, 8) (15.07.2009)
Sny (14.07.2009)
Kdo zpívá, dvakrát se modlí (01.07.2009)
Pastýřský list o NADĚJI (22.06.2009)
Litanie k drahocenné Krvi Pána Ježíše Krista (10.06.2009)
Každý může něco ovlivnit k dobrému (26.05.2009)
20. ročník Katolické charismatické konference (23.05.2009)
Už jenom tři minuty (10.05.2009)
Srdce jako diamant (06.05.2009)
O duši (04.05.2009)
Týden modliteb za povolání (30.04.2009)
Jubilejní rok v Kostelním Vydří (03.04.2009)
Rok svatého Pavla - modlitba ke sv. Pavlovi (01.04.2009)
Už jste si prorozjímali pastýřský list našich biskupů? (30.03.2009)
Úcta k Panně Marii (09.03.2009)
Páteční zvonění (04.03.2009)
Modlitby otců (03.02.2009)
Zveme na přednáškový cyklus Křesťanská mystika (26.01.2009)
Pochod pro život 2009 v Praze (16.01.2009)
Setkání s benediktinskou spiritualitou (10.01.2009)
Věta pro povzbuzení k duchovnímu životu (29.12.2008)
Vánoční přání - zamyšlení (25.12.2008)
Anděl Páně za křesťanskou Evropu (19.12.2008)
Jan Peňáz: Květy Nejsvětější svátosti (03.12.2008)
Velmi zajímavý výrok svatého otce Pia XII. (20.10.2008)
4. celostátní setkání společenství čistých srdcí (26.08.2008)
Co mě v poslední době výrazně oslovilo... (26.05.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 10. 03. 2011 | 12326 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 164148
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace