Zajímavé...

Pán vystupuje do nebe (cykl. C)

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Evangelijní úryvek slavnosti Nanebevstoupení Páně (Lk 24, 46 - 53) nabízí závěrečné verše Lukášova evangelia. Výmluvným je poslední gesto pozemského Ježíše před nanebevstoupením vůči svým učedníkům: požehnal jim.

Při Pánově nanebevstoupení zaznívají dva důležité odkazy. Prvním je Ježíšův příkaz apoštolům, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Druhým je vyzbrojení (odění) mocí z výsosti, kterým je dar Ducha Svatého. Řecké sloveso "endy" znamená "obléci", "oblékl". Teprve pak budou moci realizovat Ježíšova slova, které slyšíme v prvním čtení Bohoslužby slova: "Ale když na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete sílu a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří a až po samý konec země." (Sk 1, 8)

Jak žít bez pozemského Krista

Skutky apoštolů představují společenství Ježíšových učedníků už bez pozemské viditelné přítomnosti svého Učitele. Proto tato druhá část Lukášova dvojdíla se někdy nazývá "časem Církve", zatímco první část, kterou je Lukášovo evangelium, se nazývá "časem Ježíše Krista". Začátek pozemského působení Božího Syna je výsledkem působení Ducha Svatého. Podobně i při začátku jeho díla, kterým je Církev, stojí působení Ducha Svatého. Ježíšovi učedníci plní Ducha budou pokračovat v hlásání Boží spásy, kterou přinesl jejich Mistr. Skutky apoštolů ukazují, že cestou, kterou prošel Ježíš, nyní kráčejí apoštolové, kteří budou hlásat Hospodinovo evangelium od Jeruzaléma po celém světě.

Nepřišel zrušit Zákon, ale naplnit

Třetí evangelium je soustředěno na Jeruzalém a jeho chrám. Evangelium začíná v jeruzalémském chrámu obětí kněze Zachariáše a končí v jeruzalémském chrámu zmínkou, že po Ježíšově nanebevstoupení učedníci "s velkou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Stále byli v chrámu a velebili Boha." (Lk 24, 52 - 53) Ať nás nepřekvapí, že jeruzalémská komunita křesťanů nadále zachovávala židovské předpisy. Již v úvodu Lukášova evangelia se dočteme, jak Josef a Maria dodržovali předpisy Pánova zákona (vykonali obřízku 8. dne po Ježíšově narození, představili dítě Ježíše v chrámu 40. den po jeho narození, každoročně vykonávali pouť do Jeruzaléma na svátky atd.) . Seslání Ducha Svatého na apoštoly, když byli zaodění (vyzbrojení) mocí z výsosti, se uskutečnilo na židovský Svátek týdnů (hebrejsky Šavuot). O Petrovi a Janovi se uvádí, že chodívali do chrámu se modlit (srov. Sk 3, 1).  

Svornost společenství

Důraz na modlitbu je výraznou charakteristikou Lukášova díla jak v evangeliu, tak ve Skutcích apoštolů. Svatopisec zachoval důležité vlastnosti této modlitby. Vícekrát hovoří o "jednomyslnosti". Nejde o jednomyslnost, která by vyplývala z jednoho geografického místa, ani ze stejného kulturního či jazykového prostředí, nebo ze vzájemné sympatie členů. Jde o jednomyslnost, která je dílem Ducha Svatého a projevuje se ve vlastnostech společenství (bratrské soužití, stejná víra). "Den co den svorně (doslova "jednomyslně) setrvávali v chrámu" (Sk 2, 46); "Jednomyslně pozvedli hlas k Bohu" (Sk 4, 24); "Všichni svorně (doslova "jednomyslně") setrvávali v Šalomounově sloupoví" (Sk 5, 12). Nejvýmluvnější způsob jednomyslnosti je zachycen v charakteristice prvního společenství věřících v Jeruzalémě: "Množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši." (Sk 4, 32)

  Kontinuita

Evangelijní úryvek obsahuje tři důležitá vyjádření, která jsou obsahem hlásání Církve: Kristovo utrpení, jeho zmrtvýchvstání a výzva k pokání jeho jménem na odpuštění hříchů. Téma pokání a obrácení byla známa již v textech Starého zákona, zvláště v prorocké literatuře. V křesťanství je však podstatný rozdíl. Pokání se ohlašuje v "jeho, tzn. v Kristově jménu". Jméno zastupuje osobu. To znamená, že celá činnost Církve vychází a opírá se o osobu a dílo Ježíše Krista. Východiskovým kritériem a normou je vždy Ježíšovo evangelium. Při nanebevstoupení Pána dostali učedníci jasný příkaz, že nemají ohlašovat sebe, ale jedině Krista a jeho evangelium.

První společenství Ježíšových učedníků i po nanebevstoupení autentickým způsobem pokračuje v díle Ježíše Krista. Dokazuje to přítomností těch osob a vlastností, které charakterizovaly i pozemský život a účinkování Božího Syna. V první řadě je to Duch Svatý, apoštolové, Ježíšova matka, důležitost modlitby, lámání chleba tzn. Eucharistie, hlásání evangelia a vytváření společenství.

Ježíšovo požehnání

Posledním gestem Ježíše Krista je požehnání. Připomíná tím starozákonní osobu velekněze, který po přinesení oběti a skončení bohoslužby požehnal lid: "Áron roztáhl ruce nad lidem a požehnal ho." (Lv 9, 22) Odkaz evangelisty Lukáše je zřejmý. Celému Ježíšovu pozemskému dílu spásy dává liturgický charakter. Jeho život, nauka, hlásání evangelia, smrt na kříži a zmrtvýchvstání je oběť, kterou Boží Syn přinesl svému Otci. Tuto skutečnost Krista - velekněze připomíná list Židům, který se čte na slavnost Nanebevstoupení Páně jako druhé čtení: "On se však nyní na konci věků zjevil jednou provždy, aby obětováním sebe zničil hřích." (Žid 9, 26) "Když máme velekněze nad Božím domem, přistupme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou." (Žid 10, 21)

Je pro nás velkým povzbuzením, že Ježíš Kristus po celé dějiny lidstva drží nad svou Církví svou ochrannou ruku, aby nás žehnal. Ať jsme vždy hodni tohoto požehnání.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 29. 5. 2019 naleznete zde

Tajemství růžence:

JEŽÍŠ, který na nebe vstoupil - 10 rozjímání k 2. tajemství slavného růžence


http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=jezis-ktery-na-nebe-vstoupil-10-rozjimani-k-2-tajemstvi-slavneho-ruzence&cisloclanku=2016040111


volné dílo, cs.wikipedia

Sdílet

Související články:
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 05. 2019 | 252 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410509
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace