Zajímavé...

P. František Trstenský: Když přijde chvíle Pravdy

Bible Evangelijní úryvek slavnosti Krista Krále (Mt 25, 31 - 46) hovoří o příchodu Syna člověka, když usedne na trůn své slávy a oddělí jedny od druhých. Pán Ježíš uvádí i kritéria, kterými se bude při oddělování řídit.

V těchto týdnech a měsících v naší společnosti zaznívají hlasy, které říkají, že je třeba se sjednocovat a spojovat. Známe slova Ježíše Krista, který se modlí k Otci, aby "všichni byli jedno" (Jan 17, 21). Také je nám známý obraz dobrého Pastýře, který hledá i jednu ztracenou ovci, aby byl jeden pastýř a jeden ovčinec. Evangelijní úryvek této neděle však hovoří o rozdělení.

Chvíle rozdělení

Slavíme závěrečnou neděli tohoto liturgického roku, během kterého zaznívaly úryvky především z Matoušova evangelia.
Poslední neděle se nesou ve znamení separace: moudrých od nerozumných družiček; věrných a dobrých sluhů od špatného a líného sluhy a dnes těch, kteří pomohli hladovému, žíznivému, poutníkovi ... od těch, kteří je přehlédli. Nutí nás to přemýšlet nad tím, co znamená jednota v křesťanství ale i ve společnosti, jak se vytváří a zda je možná, jak se řekne, "za každou cenu". Připomenu, že i v podobenství o plevelu, mezi pšenicí nakonec dojde v době sklizně k oddělení plevele od čisté pšenice (srov. Mt 13, 30) a v podobenství o rybářské síti se dobré ryby oddělí od špatných, které vyhodí ven (Mt 13, 48 ). Všechny tyto texty odkazují nejprve na "soužití" dobrých a špatných v rámci jednoho prostoru, společenství, jakož i na jejich oddělení, které nastává v závěru. Boží soud nechápejme negativně. Je odměnou pro věrné, je jejich záchranou, je naplněním jejich trpělivého čekání. Nevzali "spravedlnost" do vlastních rukou, přenechali soud Bohu, aby se nyní dočkali Božího výroku.

  Příchod v slávě

V Písmu je chápání úlohy krále výrazně odlišné od dnešního pohledu. V biblickém světě je král obráncem nejslabších sociálních skupin, brání právo chudého vůči mocným. Jeden z důvodů pádu izraelského království, na které upozorňovali starozákonní proroci, byla právě ta skutečnost, že izraelští králové opustili tyto atributy. V Novém zákoně Ježíš Kristus ohlašuje Boží království a připomíná, že toto království patří malým, chudým, pokorným a pronásledovaným pro spravedlnost.

Podobenství otevírá slavnostní scéna příchodu Syna člověka, která Ježíšovým posluchačům musela připomínat vidění v Knize proroka Daniela: "Viděl jsem v nočním vidění a hle, v nebeských oblacích přicházel jakoby Syn člověka; přišel až k Starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, vláda a království, takže mu sloužili všechny národy, kmeny a nářečí; jeho vláda je vláda věčná, která nezaniká, a jeho království nebude zničeno." (Dn 7, 13 - 14) Jde o text, který z literárního hlediska řadíme v Bibli mezi tzv. eschatologické texty. Eschatologie se zabývá posledními věcmi člověka, společnosti a světa: druhý příchod Páně, poslední soud, nebe, očistec, peklo. Můžeme zjednodušeně říci, že se zabývá problematikou života po smrti.

Syn člověka přichází ve slávě spolu s anděly, čímž se zdůraznil Boží majestát a Boží nekonečná moudrost. Je to eschatologický den a dotýká se všech národů. Jde o obraz nebeského královského dvora, který má povahu slavnostního zasedání soudního tribunálu, kterému předsedá samotný král. Z této slavnostní a velmi vznešené perspektivy se najednou dostáváme k velmi jednoduchému obrazu každodenní práce pastýřů. Ovce a kozy se během dně pásly spolu, ale večer při dojení a stříhání se oddělily. Tento náhlý obrat vystihuje povahu Kristova evangelia. Ono vyniká svou vznešeností nad všechno ostatní, ale zároveň se dotýká každodennosti - až všednosti našeho života.

Nejmenší

Koho má Ježíš na mysli výrazem "nejmenší bratři"? Někteří biblisté zužují výklad jen na Ježíšovy učedníky, kteří později při šíření evangelia šli do celého světa a tam zažívali hlad, nepřijetí, vězení. Jiní se domnívají, že slova třeba aplikovat pouze na křesťany. Není však důvod na takový zúžený výklad.

Když Ježíš hovoří o svých učednících, používá řecký výraz "mikrós, mikróteros" - "malý, nejmenší" (srov. Mt 10, 42; 18, 6). Ale zde je použito řecké přídavné jméno "eláchistos", což doslova znamená "nejposlednější", tzn. kdokoli, koho postihlo neštěstí. "Nejmenším bratrem" je každý, koho se některá z běd tohoto světa dotkla.

Důležité místo má skutečnost, že tento text zaznívá v Matoušově evangeliu bezprostředně před popisem Ježíšova umučení (srov. Mt 27 - 28). Druhému příchodu Syna člověka, který přijde na konci časů ve slávě, předchází scéna ukřižovaného Syna člověka, který zemřel před 2000 lety na kříži. Můžeme ho potkat i dnes v osobách, které nesou s ním svůj každodenní kříž chudoby, samoty, nemoci, kteří se trápí s důsledky svých vlastních pochybení z minulosti nebo s důsledky pochybení druhých atd. Chceme a dokážeme v nich poznat Krista?

Ptejme se sami sebe, ve které ze dvou skupin, které stojí před Synem člověka, se nacházím já? Jakým způsobem zacházím s odpovědností, kterou mám vůči druhým v zaměstnání, v rodině, ve společenství?


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 20. 11. 2020 naleznete na https://blog.postoj.sk/66056/novy-blog

Horní Kounice

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (28.11.2020)
P. František Trstenský: Křesťan není "údržbář", ale aktivní učedník (14.11.2020)
P. František Trstenský: Nežít svou víru pro jednu hvězdnou chvíli (07.11.2020)
P. František Trstenský: Blahoslavenství - Ježíšova cesta štěstí (31.10.2020)
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 11. 2020 | 129 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1301 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (923 hl.)
 
Je to bláznovství (919 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (962 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1300 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (968 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (850 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 7223
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace