Migrace serveru 14. až 15. března 2020

Od soboty 14. 3. do neděle 15. 3. by měl (dá-li Bůh) proběhnout dlouho připravovaný přesun serverů A.M.I.M.S. se všemi weby s výjimkou TV-MIS na nový cloudový virtuální server, protože současná dvojice fyzických serverů pořízených v roce 2007 se již blíží konci své životnosti - či přesněji řečeno - je již několik let za hranicí životnosti a funguje už jen zázrakem - snad proto, že jsme dosud neměli nikoho, kdo by přesun a s tím sovisející úpravy systému provedl. Prosím proto všechny, kteří vkládají obsah na weby na našem serveru, aby v době přesunu, tedy od pátku 13. března až do ohlášení, že se přesun úspěšně zdařil, nevkládali žádný obsah. Stejně tak se omlouváme, že i komentáře které budou vloženy v době přesunu, již nebudou překopírovány a po spuštění webů na novém serveru nebudou. Děkuji za pochopení. Další informace o průběhu migrace a okamžiku jejího dokončení, naleznete zde. Srdečně zdraví P. Pavel Zahradníček

Aktualizace z 26. 3. 2020: Momentálně je možné vkládat nový obsah bez omezení, tj. včetně obrázků! Nyní řešíme určitý problém, týkající se vkládání komentářů. V přesunu budeme pokračovat ještě o týden později, tj. o víkendu 4./5.4.2020. Od pátku 3.4. opět nenahrávejte žádný obsah na weby a neměňte texty - bude probíhat další pokus o přesun a změny by se vám nepřekopírovaly na nový server. Děkuji za pochopení. P. Pavel
Zajímavé...

P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně)

Bible Evangelijní úryvek na slavnost Zvěstování Páně (Lk 1, 26 - 38) podává příběh lidského zrodu Božího Syna.

Struktura liturgického roku a uspořádání jednotlivých období a dní má svou logiku. Slavnost Zvěstování Páně se slaví 9 měsíců před slavností Narození Páně, neboť to je doba, která za běžných okolností trvá od početí po narození dítěte. Z toho důvodu se v dnešní den na Slovensku slaví i Den počatého dítěte.

Bůh, který koná

Celý příběh je orámovaný zmínkou o andělovi, který přichází k Marii (Lk 1, 26) a odchází od ní (Lk 1, 38). Anděl je nositelem poselství Boha, čímž se naplňuje známé starozákonní proroctví v Knize proroka Izaiáše: "Jako z nebe padá deště sníh a nevrací se zpět, nýbrž napojí zemi a zúrodní ji, aby z ní klíčilo, aby obdarovala rozsévače semenem a dala chléb hladovému, tak bude se slovem, které vychází z mých úst: nevrátí se ke mně bez užitku, ale vykoná vše, co chci, a vydaří se jeho poslání." (Iz 55, 10 - 11) Boží slovo se nevrací naprázdno, ale vstupuje do života Panny Marie a vykoná dílo toho, který ho poslal. Umožní to Mariino svobodné přijetí Boží nabídky. Je to krásný příklad pro nás, abychom po přečtení Písma umožnili, aby od nás neodcházelo naprázdno.

Člověk, který odpovídá

Evangelijní úryvek je protkán třemi reakcemi Marie, které odrážejí postupné přijetí Božího plánu.

První je reakce na andělův pozdrav: "Ona se nad jeho slovy zarazila a uvažovala, co znamená takový pozdrav." (Lk 1, 29)
Druhou je její žádost o vysvětlení: "Jak se to stane, vždyť nežiji s mužem?" (Lk 1, 34).
Konečně třetí reakcí je její souhlas: "Jsem služebnice Páně, ať sami stane podle tvého slova." (Lk 1, 36)
Její třetí odpověď představuje vyvrcholení celého úryvku. Maria samu sebe nazývá "Pánova služebnice", čímž se dává do služby Božího plánu. Je to její svobodná odpověď na Boží jednání.
V druhé části své odpovědi Maria nedává jen nějaký trpný souhlas, ale aktivně žádá o toto Boží jednání a deklaruje svou spolupráci: "Ať se mi stane podle tvého slova." (Lk 1, 38) Je to nádherný vzor, který máme v osobě Marie, ženy víry. Víra totiž je jen odpovědí, "nebudu se vzpírat, nebudu bránit", ale závazkem našeho aktivního a ochotného zapojení do Božího díla spásy.

Nový titul

Maria dostává nový titul, který vejde do dějin mariánské úcty: "Milostiplná" (Lk 1, 28). Anděl hned podává vysvětlení tohoto oslovení: "Našla si milost u Boha." (Lk 1, 30) Papež František tato slova vysvětluje takto: "Co znamená plná milosti? Že Maria je plná přítomnosti Boha. Pokud ji celou zaujal Bůh, není v ní místo pro hřích. Je to zvláštní, protože celý svět bohužel je nakažený zlem. Kdokoliv z nás se podívá do svého nitra, vidí tam temné stránky. I největší svatí byli hříšníci a všechny skutečnosti, i ty nejkrásnější, jsou načaté hříchem - všechny, kromě Marie. Ona je jediná "vždy zelená oáza" lidstva, jediná nenakažená, stvořená jako neposkvrněná, aby svým "ano" plně přijala Boha, který přichází na svět a začíná nové dějiny."

Úloha pro nás

Zvěstování Ježíšova narození je vloženo do běžného světského prostředí. Uskutečňuje se v Nazaretě, ve skromném domě chudé mladé ženy. V dnešní den se duchovně spojme s Marií. Proměňme naše příbytky na dům Pánova zvěstování. Přečtěme si evangelijní úryvek a pomodleme se jeden desátek radostného růžence "kterého jsi Panno z Ducha Svatého počala" (nebo i celý radostný růženec). Děkujme za to, že nám bylo umožněno narodit se. Už to není samozřejmost, ba v některých zemích to už přestalo být právem.

Děkujme našim otcům a maminkám, že poslouchali hlas svědomí, hlas víry a nepodlehli propagandě okolí. Buďme hlasem těch, jejichž hlas není slyšet.  

Americký prezident Ronald Reagan jednou vyslovil pamětní větu: "Všiml jsem si, že každý, kdo podporuje potraty, se už narodil." Proto dnes zvlášť pamatujme na nenarozené děti, jejich matky a otce, jejich rodiny, a prosme pro ně i pro sebe o Boží milosrdenství.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 24. 3. 2020 naleznete zde

Yoel Ben-Avraham Follow sucking_thumb, CC BY-ND 2.0, flickr.comSdílet

Související články:
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 03. 2020 | 80 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 416826
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace