Zajímavé...

Novéna k Panně Marii - Královně pomoci (25.11. - 4.12.)

Dechtice 4.12. je výročí prvního zjevení P. Marie Martinovi Gavendovi v Dechticích. Přeje si, aby se tento den slavil jako svátek Královny Pomoci. Přichází z Boží vůle, aby nám znovu ukázala cíl, připoměla Jeho slova, která jsme zapoměli... Přichází jako Boží služebnice a přináší nám Boží slovo, které nám připomíná ve svých poselstvích. Proto jsou i jednotlivé dny novény zaměřeny na to hlavní: BůH, VÍRA, MODLITBA, OBRÁCENÍ, PůST, POKOJ, MÍR a SMÍŘENÍ.
Připojme se ke Slovákům a vyprošujme i pro náš národ pomoc a požehnání...

Deviatnik ku KRÁĽOVNEJ POMOCI.


Úvod:


Božia dobrota nám dvetisíc rokov pripomína smer a spôsob k jedinej Pravde, učí nás, ako máme kráčať po ceste lásky, pokoja a svätosti. Najprv k nám Boh prehovoril vo svojom nesmiernom milosrdenstve skrze svojho Syna a potom mnohokrát rozličnými spôsobmi rovnal naše krivolaké cesty.
Nebeský Otec nám dal vo svojej nekonečnej dobrote neobyčajný dar – zjavenia Panny Márie. Naša Matka Mária sa v Dechticiach predstavila ako KRÁĽOVNÁ POMOCI.

Povedala: „Mňa sem poslal Pán Boh. Určil mi úlohu, aby som vás utvrdila vo všetkom čo máte zverené a napísané vo Svätom písme. Chce, aby som vám znovu ukázala cieľ, za ktorým sa máte ponáhľať. Pán Boh chce vašu zmenu života, vaše obrátenie sa. Chce vás zachrániť pre večný život, ktorý vám už v nebi pripravil. A preto sa k vám každý deň skláňa skrze svoje slová. Svoje slová vám podáva cez svoju služobnicu. Ja som jeho služobnica. Opakujem vám od neho všetko, na čo ste zabudli a čo vám chýba, lebo to je Otcova vôľa...“ (Kráľovná pomoci, 6. 9. 1998)

Prvý deň


Ó, najsvätejšia Matka, Kráľovná pomoci, do tvojich rúk zložil Boh poklady svojich milostí a svojho zľutovania. Utiekame sa preto k tebe plní dôvery v tvoju materinskú lásku a ustavičnú pomoc. Chceme svoju lásku a dôveru k tebe prejaviť aj tým, že sa budeme snažiť žiť tvoje posolstvá, vždy kráčať s tebou a modliť sa za to, aby deň 4. december bol v Cirkvi uznaný ako sviatok KRÁĽOVNEJ POMOCI.

Toto želanie si nám oznámila 6. apríla 1996 slovami: „Drahé deti, veľmi by som si želala, aby na deň výročia zjavení, 4. decembra, bol cirkevne schválený sviatok Kráľovnej Pomoci. Drahé deti, nech je pre vás vrch Svätodušnica prvým miestom zjavení.“ (4. 12. 1994 sa prvýkrát zjavila Martinovi G.)

Kráľovná pomoci, chceme plniť a prijať do svojich sŕdc posolstvá, ktoré sú zamerané na slová: BOH, VIERA, MODLITBA, OBRÁTENIE, PôST, POKOJ, MIER a ZMIERENIE. Prosíme ťa, aby sme pri čítaní týchto posolstiev pochopili ich význam.
Vzývame ťa, Duch Svätý, pomôž nám pochopiť ich naliehavosť a hĺbku. Kráľovná pomoci, prosíme ťa vyprosuj pre nás silu, aby sme ich dokázali žiť na slávu Boha a spásu našich duší. Amen.

Matka Mária, naša Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás. (Kráľovná pomoci, 23.9.1995)
Otče náš..., Zdravas´, Mária..., Sláva Otcu..., Loretánske litánie.

Druhý deň - BOH


„Moje deti! Chcem vás povzbudiť, aby ste neochabovali vo svojich záväzkoch a predsavzatiach. Držte sa svojho Otca Nebeského za ruku a buďte ako malé deti. Malé dieťa, keď sa odtrhne od svojho otca je stratené a túži ho čím skôr nájsť. Deti, držte sa pevne svojho Nebeského Otca a ON vás povedie. Vy ste jeho deti. Koľkokrát vy umožníte Bohu pretvoriť vaše srdcia, toľkokrát vás ON urobí šťastnými.“

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, vypros nám odovzdanosť, vrúcnosť a dôveru k všemohúcemu Bohu. Nech naša oddanosť je odpoveďou na volanie a otvorenú náruč Boha. Slová „Staň sa“ a „Áno“ nech sú neustálym výkrikom súhlasu nášho srdca a vďakou za Božiu dobrotu. Sľubujeme ti, ó, Kráľovná pomoci, že sa budeme snažiť pripodobniť tebe vytrvalou snahou priblížiť sa k tvojim cnostiam. Prosíme ťa, daj nám silu, aby sme sa vernosťou, vďačnou láskou a zmýšľaním v Duchu Svätom dokázali otvoriť Bohu, aby nám Boh mohol pretvoriť naše srdcia a urobiť nás šťastnými. Amen.

Matka Mária, naša Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.
Otče náš...,Zdravas...,Sláva..., Loretánske litánie.

Tretí deň – VIERA


„Moje deti, milujem vás. Deti, dnes vidím, ako túžite po viere, ako túžite po spojení s Bohom v modlitbe. Deti, nedajte sa odradiť, keď sa vám nedarí modliť sa. Nečakajte počas modlitby na zázraky, ale túžte po živom Bohu. Túžte po Bohu v Oltárnej Sviatosti a keď k vám príde, nechajte na seba pôsobiť jeho lásku a bezhraničný pokoj. Nebojte sa, ja vám pomôžem, pretože vás milujem.“

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, ďakujeme ti za tvoje uistenie a tvoju starostlivosť o našu dušu a telo. Prosíme ťa, vypros nám, našim deťom, rodinám, národu a celému svetu od Pána Ježiša Krista dar živej viery. Vypros nám dar modlitby, oživ túžbu po Bohu v Oltárnej Sviatosti, aby láska z nej mohla pôsobiť na nás počas celého života. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.
Otče náš..., Zdravas´, Mária..., Sláva Otcu..., Loretánske litánie

Štvrtý deň – MODLITBA


„Moje drahé deti, dnes vás chcem pozvať na modlitbu. Deti, otvorte vaše srdcia pre modlitbu. Nech je vaša modlitba úprimná a čistá. Keď vaša modlitba bude úprimná a čistá, tak z tejto modlitby budete naplnení pokojom a láskou a vo vás rozkvitne radostná viera. Veď modlitba je rozhovor s vaším Nebeským Otcom. Len tak z vašej modlitby budete mať radosť.“

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, pomôž nám, aby nás naša modlitba premieňala. Prosíme ťa, nauč nás modliť sa, aby naša modlitba bola úprimná a čistá, aby skrze ňu mohol Boh prichádzať k nám. Prosíme ťa, daj, aby miesta, kde sme a žijeme, naša škola, kancelária, naša kuchyňa, naša firma, boli posvätené našimi modlitbami a Božou prítomnosťou v nás. Daj, aby modlitba premieňala miesta na Boží príbytok, na miesta, kde je zvelebovaný Boh a kde sa všetci navzájom milujú. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.
Otče náš..., Zdravas´, Mária..., Sláva Otcu..., Loretánske litánie

Piaty deň - OBRÁTENIE


„Moje deti! Toto posolstvo vám zverujem, aby sa tento ľud polepšil. Deti, viac sa modlíte za mládež, lebo ona potrebuje veľmi veľa modlitieb a pôstov. Deti, chcem, aby ste plnili moje výzvy a prosby a aby vaše srdcia boli čisté. Ty môj malý národ, dokedy budeš urážať Boha a vášho Pána vo Sviatosti Oltárnej? Vaše srdcia nepoznajú lásku, lebo vám je ľahšie činiť hriech, ako sa mu vyhnúť. Prosím vás o vaše obrátenie. Chcem, aby ste sa obrátili, deti. Neželám si vaše zatratenie. Prosím, obráťte sa!“

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, prosíme, podaj nám svoju pomocnú ruku. Chceme ju prijať a nechať sa tebou viesť. Chceme s tebou a s tvojou pomocou viesť boj proti Zlému. Prosíme ťa, pomôž nám a veď nás, lebo ak nám ty nepomôžeš, zahynieme. Nauč nás odprosovať Boha za urážky tvojho Syna vo Sviatosti Oltárnej, odpusť nám urážky a hriech v našom národe. Prosíme ťa, Kráľovná pomoci, vypros nášmu národu obrátenie. Zadrž trestajúcu ruku svojho Syna, lebo ty si Matka a Kráľovná celého ľudstva, Kráľovná celého vesmíru. V teba skladáme všetku našu nádej a dôveru. Zachráň nás. Neopúšťaj nás, Mária, Kráľovná pomoci. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.
Otče náš..., Zdravas´, Mária..., Sláva Otcu..., Loretánske litánie

Šiesty deň – PÔST


„Moje drahé deti! Deti, modlite sa a robte pokánie, pretože Božia láska je blízko vás. Modlite sa, robte pokánie a držte pôst. Modlite sa svätý ruženec a to radostný, bolestný a slávnostný. Robte pokánie, prichádzajte na sv. omšu, na sväté prijímanie a na sv. ruženec. Držte pôst každý pondelok, stredu a piatok. Deti, modlite sa, robte pokánie a postite sa, pretože Boží trest je blízko.“

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, pomôž nám vytrvať vo vernosti Bohu a dodržať tebou odporúčaný pôst, pretože ako povedal tvoj Syn, niektoré formy zla sa dajú premôcť len modlitbou a pôstom. Buď pre nás vzorom v umŕtvovaní sa. Osloboď nás od vyhľadávania osobných pôžitkov. Nauč nás prijať aj nepohodlie, hlad, smäd, telesné bolesti a ťažkosti, únavu. Nauč nás prijímať naše kríže a utrpenia s radostným srdcom, aby sme tak odčinili urážky, ktoré sa dostávajú najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša a tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Prosíme ťa, Kráľovná pomoci, vyprosuj pokoj a lásku pre náš národ, pre celý svet a večnú spásu našich duší. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.
Otče náš..., Zdravas´, Mária..., Sláva Otcu..., Loretánske litánie

Siedmy deň – POKOJ


„Deti, vaše srdcia začínajú podliehať strachu, keď vidíte a počujete, čo sa okolo vás deje. Preto k vám dnes prichádzam s naliehavou prosbou, aby ste sa navzájom jeden za druhého modlili. Aby ste sa modlili za pokoj v srdciach. Keď vám ho Pán Ježiš vleje do sŕdc, potom sa vám bude ľahšie vyprosovať pokoj pre celý svet. Modlite sa za pokoj vo svete, lebo sa nepokoj začína veľmi šíriť. Terajší svet veľmi potrebuje modlitby za pokoj a pokoj je tiež pre vás veľmi, veľmi potrebný. Všetky svoje modlitby obetujte na tento úmysel.“

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, ty si plná Boha a plná milostí, v tebe je nevyčerpateľný poklad dobra a lásky, neustále pomáhaš všetkým, ktorí ťa o pomoc prosia. Vypros nám Svätého Ducha, aby On v nás pôsobil svojou láskou a pokojom, aby pretvoril naše kamenné srdcia na srdcia plné lásky a Ježišovho pokoja. Prosíme ťa o pokoj do našich sŕdc, aby sme ho mohli rozdávať a rozmnožovať vo svete, v ktorom žijeme. Veríme, že tento potrebný pokoj nám u svojho Syna, nášho Pána a Kráľa Pokoja vyprosíš a sme ti za to nesmierne vďační. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.
Otče náš..., Zdravas´, Mária..., Sláva Otcu..., Loretánske litánie

Osmy deň - MIER


„Drahé deti! Opäť vám dnes hovorím. Pokoj, pokoj, musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a vždy len pokoj. Preveľká je jeho láska, pretože ma posiela k vám priniesť vám pokoj. Roztvorte svoju náruč pre Hospodina, pretože vám daruje pokoj. Prijímajte pozvanie pre prijímanie pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, milujem vás.“ Panna Mária nakoniec dodala: „MIER, MIER, MIER!!!“

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, máš moc nad všetkými duchovnými pokladmi, si nevesta Ducha Svätého. Vo svojej poslušnosti, oddanosti Bohu, prijatí a plnení Božej vôle si sa stala Veľkou v Božích očiach. Boh si ťa vyvolil a pre tvoje cnosti si bola odmenená. Preto sa dnes s veľkou dôverou obraciame k tebe, Kráľovná pomoci. Vypros nám a nášmu národu ale aj celému svetu pokoj a mier. Vypros každému, ktorí sa ti zasväcujeme mier v srdci. Prosíme ťa, vypros odpustenie, pokoj a mier v srdciach aj pre tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku ako veľký boží dar. Prosíme, vyprosuj u svojho Syna mier pre všetky národa a pre celý svet. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.
Otče náš..., Zdravas´, Mária..., Sláva Otcu..., Loretánske litánie

Deviaty deň – ZMIERENIE


„Drahé deti! Neodmietajte toto posolstvo, ktoré vám dnes dáva vaša Matka. Ten, ktorý ma poslal, poslal ma k vám z jeho veľkej lásky. Zmierte sa, zmierte sa s ním, zmierte sa s Bohom. Lebo to, že som tu s vami, je jeho preveľká láska. Nabádam vás, dietky, najprv sa zmierte vo vašich rodinách, potom medzi susedmi a v národe, a potom medzi štátmi. Iba tak sa môžete zmieriť s Bohom. Vyzývam vás k zmiereniu, ktoré k vám prichádza od Stvoriteľa.“

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, ty si veľmi želáš, aby sme sa k sebe správali ako bratia a sestry. Učíš nás, aby sme sa navzájom medzi sebou milovali, aby nik nebol opustený, nešťastný, nemilovaný. Ty chceš, aby sa všetky deti mohli stretnúť v nebi so svojím Stvoriteľom. Najmilostivejšia Kráľovná, veríme, že pre lásku k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi neopustíš svoje deti, ktoré v teba skladajú všetku svoju dôveru, pretože si naša Matka, Matka kňazov, Matka rodín, Matka Cirkvi, a pre všetkých spoločne - Kráľovná pomoci. Prosíme ťa, daj nám silu otvoriť sa Božej a tvojej láske, vašim spojeným srdciam, aby sme sa dokázali zmieriť sami so sebou, aby sme sa dokázali zmieriť s Bohom, aby sme sa dokázali zmieriť s blížnymi a všetkými ľuďmi, ktorých nám posiela Boh do cesty. Prosíme ťa, vypros nám silu, aby sme dokázali odpustiť aj nepriateľom. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.
Otče náš..., Zdravas´, Mária..., Sláva Otcu..., Loretánske litánie

Záver:


Ďakujeme, ti Bože, že si k nám poslal Kráľovnú pomoci, aby nás viedla a učila žiť evanjelium. Ďakujeme ti, Kráľovná pomoci, že si prijala od Boha misiu na našom drahom Slovensku. Ďakujeme ti, že nás učíš modlitby lásky a dôvery. Ďakujeme ti, drahá naša Mama, že nás učíš napĺňať sa Duchom Svätým a milovať Ježiša Krista v Eucharistii. Ďakujeme ti, Kráľovná pomoci, že nás pripravuješ na splnenie Božieho plánu – modliť sa za vieru vo svete a ponúknuť národom živú vieru v Boha.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás a veď nás cestou svätosti. Amen.
3 x Sláva Otcu...

Královna pomoci


Zde si můžete zobrazit již vydaný článek o Dechticích:
Dechtice - místo zjevení Panny Marie - Královny pomoci

Sdílet

Související články:
Možnost získat plnomocné odpustky - co, kdy a jak pro to udělat? (18.10.2020)
Modlitba k archandělovi Rafaelovi (04.10.2020)
Modlitba na přímluvu sv. Václava za ty, kdo vládnou (27.09.2020)
Archandělé Michael, Gabriel a Rafael (27.09.2020)
Obnova modlitby ke sv. Michaelovi archandělovi (27.09.2020)
Litanie ke sv. Michaelovi Archandělovi (27.09.2020)
Při útocích ďábla - Korunka k sv. Michaelovi (27.09.2020)
Příprava na svátek archanděla Michaela speciální novénou (24.09.2020)
Modlitba k Sedmibolestné (15.09.2020)
Odprošení Sedmibolestné Matky (14.09.2020)
Existuje satanistická společnost, jejíž členové se zavazují vyslovit denně 50 rouhání Neposkvrněného Srdce Panny Marie. (10.09.2020)
P. Monfort Okaa - Modlitba dvou Srdcí lásky (video) (05.09.2020)
Tři modlitby k Panně Marii (01.09.2020)
P. Dominik Chmielewski SDB: Adoptuj si nepřítele Církve - velká modlitební akce za nepřátele Církve od 15.8. do 24.12.2020 (27.08.2020)
Zásvětné modlitby k Panně Marii a odpověď po smyslu a důvodech zasvěcení (15.08.2020)
Mariazellská slavnost v Třebíči (12.08.2020)
Modlitba ke sv. Anně (26.07.2020)
Obětování Ježíšovy krve za zemřelé. (24.07.2020)
Modlitba úcty k Panně Marii + Pojď ke mně, mé dítě (06.07.2020)
Modlitba M. J. Husa k Panně Marii, (06.07.2020)
Novéna ke Kristově krvi + ranní modlitba ponoření do Kristovy krve (03.07.2020)
Duchovní kytička k Srdci Páně - měsíční pobožnost (30.06.2020)
Společenství Dvou Srdcí Lásky: Pozdravy všem našim členům (26.06.2020)
Litanie v době dešťů a povodní (21.06.2020)
Osobní zasvěcení se Božskému Srdci Ježíšovu (19.06.2020)
Modlitba osvobození od prokletí (z minulosti): (18.06.2020)
Modlitba ponoření do Kristovy krve (ranní modlitba) (18.06.2020)
Deviatnik (novéna) k Božskému Srdci Ježišovu - 7., 8., 9. den (18.06.2020)
Deviatnik (novéna) k Božskému Srdci Ježišovu - 1., 2., 3. den (14.06.2020)
Deviatnik (novéna) k Božskému Srdci Ježišovu - 4., 5., 6. den (14.06.2020)
Litanie za kněze 2 (05.06.2020)
Litanie za kněze 1 (05.06.2020)
Panno Maria, svěřujeme ti náš národ (02.06.2020)
NOVENA K DUCHU SVATÉMU + MODLITBA (31.05.2020)
Novéna k Duchu Svatému - Jan Pavel II. (+ vzývání Ducha Svatého) (31.05.2020)
Prosba k Duchu Svatému (30.05.2020)
Modlitba o dary, plody a charizmata Ducha Svatého (29.05.2020)
Nech Tvoj DUCH preteká... (pěkná píseň k Duchu Svatému) (28.05.2020)
Modlitba k Matce Eucharistie (28.05.2020)
P. Elias Vella: Modlitba za uzdravení vnitřních ran na duši. (26.05.2020)
* Modlitby k Matce ustavičné pomoci * Maria stále pomáhá. Zázračná síla těchto modliteb (25.05.2020)
K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba ke sv. Jiří (16.05.2020)
PROSBY K PANNĚ MARII FATIMSKÉ (13.05.2020)
Už zítra 13. května 2020 * VELKÁ NOVÉNA POMPEJSKÁ * (12.05.2020)
Novéna k Fatimské Panně Marii (05.05.2020)
Zásvětná modlitba Srdci Ježíšovu, kterou Panna Maria sdělila v Medžugorji (04.05.2020)
NOVÉNA K UCTĚNÍ PANNY MARIE ZÁZRAČNÉ MEDAILE (02.05.2020)
Modlitba k blahoslavené Panně Marii (01.05.2020)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (01.05.2020)
Novéna odevzdanosti (01.05.2020)
Litanie v čase sucha (27.04.2020)
Prosby za déšť (26.04.2020)
Korunka a novéna k Božímu milosrdenství (+ další odkazy) (24.04.2020)
VIA LUCIS - Cesta světla - od prázdného hrobu k Letnicím. (12.04.2020)
HODINKY - Umučení našeho Pána Ježíše Krista (09.04.2020)
Křížová cesta Srdcí Lásky (08.04.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Modlitba ke svatým pasáčkům z Fatimy proti pandemii koronaviru (31.03.2020)
Modlitební zápas - pátek 27.3. 2020 - vytvořme duchovní most (27.03.2020)
Modlitební zápas - jak postupovat /nejen DNES 27. 3./ při tvorbě modlitebního mostu (27.03.2020)
Modlitba ODPROŠENÍ Nejsvětější Trojici za naše hříchy - součástí je zasvěcení Dvěma srdcím – Ježíše a Marie (26.03.2020)
Modlitba klanění Pražskému Jezulátku (26.03.2020)
Zachraňujme duše těch, kteří umírají sami a bez svátostí, jsou jich stovky (23.03.2020)
od olomouckých biskupů: KŘÍŽOVÁ CESTA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVURU (23.03.2020)
Mimořádná novéna k Panně Marii Pomocnici (17.03.2020)
Hymnus za zastavení moru a jiné modlitby (nejen) pro tuto dobu (17.03.2020)
Modlitba olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera pro tuto mimořádnou situaci (15.03.2020)
9 - denní novéna k Panně Marii Fatimské za zastavení Koronaviru, (13.03.2020)
Velká sbírka - křížové cesty pro děti; pro mládež; rodičů a dětí a jiné (aktualizováno) (11.03.2020)
Jak si poradit s koronavirem? Modlete se ke dvěma svatým, kteří zázrakem zastavili mor (11.03.2020)
Modlitba za ochranu ke Klokočovské Bohorodičce v čase virové epidemie: (10.03.2020)
11. března A DALŠÍ DNY ve 20 hod. - sjednocení křesťanů k modlitbě za zastavení koronaviru (10.03.2020)
Staletími ověřená ochrana před epidemiemi (10.03.2020)
Litanie v čase nakažlivých nemocí (06.03.2020)
Modlitba k blahoslavené Panně Marii v neštěstí (05.03.2020)
Modlitba matky za své děti, .... (05.03.2020)
Modlitba - Maria, Matko Ježíšova, rozprostři plášť své čistoty na naše kněze. (04.03.2020)
Svatá tvář Ježíše Krista (02.03.2020)
Březnová modlitba k svatému Josefovi (02.03.2020)
* Kněz, který utíral slzy Panny Marie
* Modlitba před obrazem Bolestné Matky
(01.03.2020)
Křížové cesty - velké sbírky na www.mojakomunita.sk a www.pastorace.cz (29.02.2020)
"MODLITBA ZA OCHRANU PŘED KORONAVIREM" (29.02.2020)
Seminář s Mary Shaw - Modlitba a víra v rodině (27.02.2020)
Postní VÝZVA 40x40 /40 modlitebních úmyslů na 40 dní postního období (26.02.2020)
Korunka za umírající (23.02.2020)
Výzva k modlitebnímu tažení za záchranu našeho českého národa (28.01.2020)
Příslib dvou srdcí lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina, dvou Srdcí navždy spojených láskou. (25.01.2020)
Obětování dne (16.01.2020)
Modlitba: k Panně Marii, matce naděje (16.01.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Prosme všichni v tento předvánoční čas na tyto úmysly (13.12.2019)
Modlitba před Nejsvětější svátostí: "Modli se ji, když ti chybí slova" (12.12.2019)
Novéna k Panně Marii Guadalupské (11.12.2019)
Modlitba za čistotu (06.12.2019)
Novéna k blahoslavené Anke Kolesárové: 7. - 9. den (19.11.2019)
Modlitba za zesnulého v den smrti nebo pohřebních obřadů (18.11.2019)
Modlitby za slovenský, český národ a Evropu (17.11.2019)
Novéna k blahoslavené Anke Kolesárové: 4. - 6. den (15.11.2019)
Novéna k blahoslavené Anke Kolesárové: 1. - 3. den (13.11.2019)
Modlitby ke sv. Judovi Tadeáši (04.11.2019)
Litanie za duše v očistci + Litanie za zemřelé (02.11.2019)
14 způsobů, jak se modlit za duše v očistci (02.11.2019)
* Modlitba, která je velkou pomocí pro duše v očistci
* Modlitba za nejvíce zapomenuté duše v očistci
(01.11.2019)
14 modliteb za budoucího manžela (27.10.2019)
Novéna za kněze s bl. Zdenkou Schelingovou (17.10.2019)
Síla Novény třech Zdrávasů (13.10.2019)
Modlitba ke třem archandělům (27.09.2019)
Novéna za úctu k daru lidského života (5. - 9. den) (22.09.2019)
Novéna za úctu k daru lidského života (Úvod + 1. - 4. den) (21.09.2019)
Modlitba ve stáří (09.09.2019)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - PRVNÍ DEN (07.09.2019)
Litanie k Duchu Svatému (II.) a další modlitby (02.09.2019)
Překonejte pokušení s pomocí Panny Marie mocnou modlitbou od sv. Alfonse z Liguori (25.08.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Prosba o modlitbu za nemocného kněze (20.08.2019)
Rytířstvo Neposkvrněné - Militia Immaculatae (MI) (15.08.2019)
Litanie v čase sucha (02.08.2019)
Růženec, litanie (a novéna) ke sv. Šarbelovi (23.07.2019)
Každodenní modlitba k blahoslavené Panně Marii Karmelské (10.07.2019)
Modlitba k Ježíšově Krvi (09.07.2019)
Novéna k Panně Marii Karmelské (07.07.2019)
Novéna k Panně Marii Škapulířské (06.07.2019)
Modlitba k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (28.06.2019)
* MODLITBA SMÍRNÉ OBĚTI ZA KNĚZE
* LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU ZA KNĚZE
* MODLITBA ZA ZBLOUDILÉ KNĚZE
(28.06.2019)
Každodenní modlitba k NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU a k NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE (28.06.2019)
2x Litanie ke sv. Janu Křtiteli (24.06.2019)
15 modliteb po svatém přijímání (22.06.2019)
Novéna před svátkem Božího těla (11.06.2019)
Modlitba a litanie k Duchu Svatému I. (27.05.2019)
Exorcista svědčí a vede modlitbu rodičů za děti - rozjímání z Medžugorije (audiozáznam) (20.05.2019)
Píseň ke sv. Jiří - nápěv podle písně z Kancionálu č. 709 (23.04.2019)
O. exorcista z Klokočova vede křížovou cestu podle bl. Kateřiny Emmerichové (11.04.2019)
Křič na Ježíše za své děti! (03.04.2019)
Křížová cesta - za závislé, jejich rodiny, přátele a ty, kteří jim pomáhají uzdravit se (02.04.2019)
S knězem o víře v sílu modlitby (30.03.2019)
Křížová cesta za uzdravení rodin (26.03.2019)
Křížová cesta za nenarozené (20.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Buď pozdravené opravdové Tělo Kristovo, zrozené z Marie Panny (10.03.2019)
Modlitba za uzdravení rodu tzv. rodokmenu (09.03.2019)
Modlitba za manžela (08.03.2019)
Modlitba k Duchu Svatému (08.03.2019)
Modlitba ze zapomenutého pohledu (05.02.2019)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (14.12.2018)
Novéna (+ litanie) k Neposkvrněnému početí Panny Marie (29.11.2018)
Novéna ke svaté Kateřině Labouré (21.11.2018)
Modlitba před Nejsvětější Svátostí: "Modli se ji, když ti chybí slova" (20.11.2018)
Píseň a modlitby ke sv. Aloisovi k získání plnomocných odpustků (20.11.2018)
Anděl Páně a výzva ke společným modlitbám za nepřijetí Istanbulské úmluvy (03.11.2018)
Novéna za duše v očistci od sv. Alfonse z Liguori (03.11.2018)
NOVĚNA 1000 ZDRÁVASŮ - Fantastická nabídka pro farnosti a jejich kněze od sv. Faustiny Kowalské (30.10.2018)
Korunka k bl. Anke Kolesárové + modlitba v pokušení (29.10.2018)
Novéna za ubohé duše v očistci (23.10.2018)
Modlitba Jana Pavla II. za svět v ohrožení (22.10.2018)
Modlitby k uctění Krve Kristovy (14.10.2018)
Pozvánka na pouť Celurodu, jeho přátel a dobrodinců 2018 (10.10.2018)
Litanie ke svaté Faustyně Kowalské (05.10.2018)
Modlitba zasvěcení sv. Michaelovi achandělovi (29.09.2018)
Zásvětná modlitba k Panně Marii (27.09.2018)
Korunka ke svatému archandělovi Michaelovi (24.09.2018)
Modlitba rodičů za děti (20.09.2018)
Slzící Póčská Panna Maria koná zázraky (14.09.2018)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - ŠESTÝ DEN (12.09.2018)
Modlitba za kněze (08.09.2018)
Nejjednodušší akt zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, (02.09.2018)
Novéna na svátek Narození Panny Marie (01.09.2018)
Modlitba odevzdání po sv. přijímání (26.08.2018)
Adorace k Nejsvětější Svátosti (03.08.2018)
Modlitba k Panně Marii z Knock za děti v matčině lůně (25.07.2018)
Dary a milosti škapulíře + modlitba při přijímání škapulíře (09.07.2018)
Maria si přeje mít nás ve své náruči (03.07.2018)
Zázrak Panny Marie pro Terezku z Lisieux (+ modlitba trpících úzkostmi a depresemi) (03.07.2018)
Devítidenní novéna k Panně Marii jako příprava na úkon zasvěcení českého národa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na Velehradě 5.7.2018 (22.06.2018)
Modlitba za pokoj v rodinách (18.06.2018)
Modlitba k Božskému Srdci Pána Ježíše (12.06.2018)
* Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
* Litanie k přečistému Srdci Panny Marie
(09.06.2018)
Odprošující MODLITBA O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - Pátek, 8. červen 2018 (07.06.2018)
Novéna k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (04.06.2018)
Vzývání Ducha Sv. Miriam od Ukřižovaného / Malé Arabky / (17.05.2018)
Korunka Panny Marie (03.05.2018)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Vzývání Ducha Svatého * Texty k rozjímání * Modlitba důvěry k Duchu Svatému (26.04.2018)
Modlitba Jana Pavla II. za svět v ohrožení (14.04.2018)
Korunka k Matce Božího Milosrdenství (08.04.2018)
Zasvěcení se Předrahé krvi Ježíšově (30.03.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (12.03.2018)
Litanie ke svatým Františkovi a Hyacintě (19.02.2018)
Novéna tří Zdrávasů (11.02.2018)
Modlitba k Panně Marii Guadalupské, Matce Života a litanie za ukončení potratů (23.01.2018)
Novéna za dobrého prezidenta České republiky (18.01.2018)
31 dní s Duchem Svatým podle Písma svatého (15.01.2018)
Litanie k Duchu Svatému (13.01.2018)
ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE v roce 100. výročí zjevení (12.01.2018)
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2018 (12.01.2018)
Modlitba rodin za rodinu (07.01.2018)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 9. den se svatým Páterem Piem o oslavě Boha (04.01.2018)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 8. den se svatou sestrou Faustinou o Boží radosti (03.01.2018)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 7. den se svatým Janem Vianneyem o modlitbě prosby (02.01.2018)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 6. den s blahoslavenou Zdenkou Cecílií Schelingovou o modlitbě díků (01.01.2018)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 5. den se svatým Antonínem Paduánským o adoraci (31.12.2017)
Zjevení sv. Mechtildě o modlitbě, která nejvíce potěšuje Pannu Marii (30.12.2017)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 4. den se svatou Terezií z Lisieux o nevinnosti dětí (30.12.2017)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 3. den se svatým Ignácem z Loyoly o důvěře v Boha (29.12.2017)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 2. den se Svatou Editou Steinovou o Boží vůli (28.12.2017)
Tajemství růžence k Nebeskému Otci, Litanie k Nebeskému Otci a Modlitba zasvěcení se Bohu Otci (27.12.2017)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 1. den se svatým Janem Pavlem II. o Boží lásce (26.12.2017)
Noci s Nikodémem (19.12.2017)
Děkuji ti za našeho kněze... (Píseň vděčnosti ženského srdce) (16.12.2017)
Novéna za úspěšné jednání o (a) znovupostavení Mariánského sloupu v Praze (20.11.2017)
MODLIDBA K TRNAVSKÉ PANNĚ MARII, (14.11.2017)
Modlitba za zemřelé (09.11.2017)
I letos mohou věřící v ČR získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již od 25. října (26.10.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc Říjen (16.10.2017)
První soboty podle zjevení ctihodné služebnice Boží sestry Konsoláty Betrone (26.09.2017)
www - KATOLICKÉ SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY JEŽÍŠOVA A MARIINA (23.09.2017)
Zásvětná modlitba z Medžugorje (16.09.2017)
Modlitba (přímluvy) za mír (05.09.2017)
Zasvěcení farnosti (arcidiecéze) Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (15.08.2017)
Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (13.08.2017)
Novéna k uctění Nanebevzetí Panny Marie (modlí se od 7. do 15. srpna) (07.08.2017)
Báseň pro potěchu duše (16.07.2017)
Modlitba k Panně Marii Neposkvrněné ke 100. výročí Rytířstva Neposkvrněné (M. I.) (10.07.2017)
Odprošující modlitba na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (23.06.2017)
Novéna sv. Aloise Gonzagy napsaná samotným svatým (21.06.2017)
První pátky v měsíci (02.06.2017)
Modlitba za Celostátní setkání mládeže (19.05.2017)
Novéna před modlitebním setkáním na Ukrajině 21. - 29. 4. 2017 (21.04.2017)
Pozvánka na setkání matek znojemského děkanátu (12.04.2017)
Novéna ke sv. Josefovi (18.03.2017)
Novéna za Martina Goliáše (13.03.2017)
Malý průvodce postní dobou (ke stažení) (01.03.2017)
Papež Jan Pavel II chtěl, abychom se vrátili k modlitbě ke sv. Michaelovi archandělovi (08.02.2017)
Novéna k Panně Marii Lurdské (06.02.2017)
TV LUX: Akatist k Presvätej Bohorodičke (06.01.2017)
POŽEHNÁNÍ VELKÉ LÁSKY (31.12.2016)
Modlitby za vznik komunitního domu Cenacolo v ČR (28.12.2016)
Elektronický český breviář (14.12.2016)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 9. den (07.12.2016)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 8. den (06.12.2016)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 7. den (05.12.2016)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 6. den (04.12.2016)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 5. den (03.12.2016)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 4. den (02.12.2016)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 3. den (01.12.2016)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 2. den (30.11.2016)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 1. den (29.11.2016)
Pastýřský list Mons. J. Graubnera - konec roku Milosrdenství a modlitby za zamřelé (21.11.2016)
Slavnost Krista Krále - modlitba a litanie (21.11.2016)
Pompejská novéna má Imprimatur (17.11.2016)
Modlitba - Život (03.11.2016)
Ať se vám modlitba stane životem ... (25.10.2016)
Biskupové vyzvali farnosti k připojení k výzvě "Hlas zvonů pro Aleppo" (20.10.2016)
Novéna se sv. Terezkou z Lisieux (15.10.2016)
Tajemný původ modlitby k sv. Michaelovi (28.09.2016)
Papež František vyzval celý svět: "Prožijte úterý 20. 9. jako Den modlitby za mír" (19.09.2016)
Latinský breviář v elektronické podobě (19.09.2016)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - DRUHÝ DEN (10.09.2016)
Ježíšova modlitba (nahrávka modlitby) (03.09.2016)
Maria Neposkvrněná - modlitba Maxmiliána M. Kolbe (+1941) (12.08.2016)
V srdci nemáte modlitbu ani radost (11.08.2016)
Novéna ke svatému Šarbelovi (začíná se 15. 7. ) (22.07.2016)
Vatikán dementuje spekulace o „reformě liturgické reformy“ (13.07.2016)
Co způsobovalo Ježíši největší bolest? Ježíš odhalil toto tajemství jednomu svatému v 12. století (24.06.2016)
Novéna k 35. VÝROČÍ Zjevení Panny Marie V MEDŽUGORJI (od 15. června) (18.06.2016)
Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 2 (05.06.2016)
Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 1 (05.06.2016)
Zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (04.06.2016)
Růženec Božího Milosrdenství
Meditace sv. Faustiny o Ježíšově umučení
(27.05.2016)
Modlitební noc v klášteře v Kroměříži (22.05.2016)
Mariánská májová pobožnost v Onšově (09.05.2016)
Setřít slzy. Papež povede modlitbu za ty, kdo prožívají bolest. (27.04.2016)
Litanie k Božímu milosrdenství (02.04.2016)
Modlitba před Madonou z Veveří (01.04.2016)
Křížová cesta pro rozvedené (18.03.2016)
* Křížová cesta za rodiny * Křížová cesta za kněze
* Křížová cesta s Pannou Marií (Z youtube)
(15.03.2016)
24 hodin pro Pána v Lančově (28.02.2016)
Postní litanie k Panně Marii (20.02.2016)
Křížová cesta za kněze: (podle poselství P.Ježíše diktované Catalině Rivas) (11.02.2016)
Aby půst nezůstal bez užitku (10.02.2016)
Modlitba za vnitřní uzdravení (05.02.2016)
Novéna k Panně Marii Lurdské (01.02.2016)
Malý průvodce postní dobou (29.01.2016)
Modlitba (18.01.2016)
Kdybych věděl… (16.01.2016)
Prosba o pomoc a modlitbu (13.12.2015)
Nepoctivá výzva k modlitbě za papeže Františka (05.12.2015)
Modlitba za vojáky tzv. ISSIS (02.12.2015)
PAŘÍŽ PLÁČE
Kardinál Duka a francouzský arcibiskup k teroristickým útokům
(15.11.2015)
Modlitba za řešení uprchlické krize (14.11.2015)
Novéna - zasvěcení českobudějovické diecéze Panně Marii (13.11.2015)
Síla modlitby - NEUVĚŘITELNÁ SKUTEČNOST (23.09.2015)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - DEVÁTÝ DEN (15.09.2015)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - OSMÝ DEN (14.09.2015)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - SEDMÝ DEN (14.09.2015)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - PÁTÝ DEN (12.09.2015)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - ČTVRTÝ DEN (12.09.2015)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - TŘETÍ DEN (11.09.2015)
Modlitba před připojením se k internetu: (02.08.2015)
LITANIE KE SV. ANNĚ (25.07.2015)
Karmelitánské litanie k Panně Marii (09.07.2015)
Novéna ke 34. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorje (18.06.2015)
Prosba o zapojení se do duchovního boje proti uskutečnění festivalu s názvem „HELL FAST ATTACK“ v Brně (18.06.2015)
Svatodušní novéna (Vojtěch Kodet) (21.05.2015)
Žízním po Tobě (18.05.2015)
Vatikán uveřejnil modlitbu na Rok milosrdenství (13.05.2015)
Novéna k Panně Marii, rozvazující uzly (07.05.2015)
V pondělí 20. dubna začíná Týden modliteb za duchovní povolání (18.04.2015)
O moci Kristova svatého Kříže (co řekli a zažili svatí) (03.04.2015)
Boží milosrdenství - Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
Na TV-LUX denně v 15h + záznam zde
(02.04.2015)
Každodenní modlitba marianky (22.03.2015)
Prosím o modlitbu.. (16.03.2015)
Jaký má smysl modlit se křížovou cestu (11.03.2015)
Vojtěch Kodet: Pane Ježíši, prosím Tě, ujmi se nás.. (06.03.2015)
Malý průvodce postní dobou 2015 (v pdf) (02.03.2015)
Modlitba pro každý den (15.02.2015)
Litanie ke cti sv. archanděla Rafaela (12.02.2015)
Modlitby před referendem o rodině
* Novéna za rodinu (před referendem) začíná 29. ledna
(29.01.2015)
Modlitba: Svěření referenda o rodině Matce slovenského národa: (26.01.2015)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 18. - 25. ledna 2015 (19.01.2015)
Modlitba za pokoj v rodině (10.01.2015)
Latinský elektronický breviář (06.01.2015)
70 000 exorcismů (30.12.2014)
Předvánoční novéna na TV Lux - Svatá rodina hledá příbytek (17.12.2014)
Novéna za nalezení zaměstnání (13.12.2014)
Adventní výzva z Voice of Family (12.12.2014)
Touha po Bohu (07.12.2014)
7.část - Modlitby za kněžské povolání (13.11.2014)
6.část - Modlitby za kněžské povolání (12.11.2014)
5.část - Modlitby za kněžské povolání (11.11.2014)
4.část - Modlitba za kněžské povolání (10.11.2014)
3.část - Modlitba za kněžská povolání (09.11.2014)
2. část Modlitby za kněžské povolání (08.11.2014)
Modlitba za zemřelého kněze (07.11.2014)
Smírná modlitba k Božskému Srdci Páně (07.11.2014)
Modlitba za jiného zemřelého Biskupa (06.11.2014)
Modlitba za zemřelého diecézního biskupa (05.11.2014)
Modlitba za zemřelého papeže (04.11.2014)
Modlitby za Bohoslovce (03.11.2014)
Modlitba za kněžská povolání (02.11.2014)
Modlitba za řeholní povolání (01.11.2014)
Modlitba za řeholníky a řeholnice (31.10.2014)
Modlitba za kněze ve farnosti (30.10.2014)
Modlitby za kněze (30.10.2014)
Modlitby za biskupa (30.10.2014)
Modlitby za papeže (30.10.2014)
Modlitba Kolpingovi rodiny (26.10.2014)
Neděle 28. září 2014 bude dnem modliteb za biskupskou synodu (27.09.2014)
Večery chval v Brně - v kostele sv. Janů (a jinde) (25.09.2014)
Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české 2014 (18.09.2014)
MODLITBA Zasvěcení se Panně Marii (16.09.2014)
Sobotní památka Panny Marie před památkou Panny Marie Bolestné (15. září) (13.09.2014)
Ve Znojmě: MODLITEBNÍ SETKÁNÍ ZA KOMUNITU CENACOLO A ZALOŽENÍ DOMU KOMUNITY CENACOLO V ČR (11.09.2014)
Modlitba za manželství, kterým hrozí rozpad (08.09.2014)
Modlitby za pronásledované křesťany (06.09.2014)
Prosba o modlitbu - připojíte se? (01.09.2014)
Prosím o modlitbu za Kri (30.08.2014)
Modlitba za mír a usmíření mezi národy (15.08.2014)
KORUNKA k uctění slz Panny Marie (27.07.2014)
Zasvěcení Panně Marii Škapulířské (17.07.2014)
Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní...! (04.07.2014)
Modlitba sv. růžence za závislé a za vznik prvního komunitního domu Cenacolo v ČR - každou poslední sobotu v měsíci v 18.00 h (+ důležité odkazy) (27.06.2014)
Modlitba přes hranice (19.06.2014)
Novéna před kněžským svěcením
(čtvrtek 19. června - pátek 27. června)
(19.06.2014)
Výzva k modlitbě za mír (08.06.2014)
Prosba za Honzíka (07.06.2014)
Litanie k Panně Marii za osvobození (28.05.2014)
Modlitba před Eurovolbami (23.05.2014)
V neděli 25. května se budou věřící modlit za pronásledované křesťany (22.05.2014)
Krásná modlitba zřeknutí se falešných představ o Bohu. (09.05.2014)
Modlitba K PANNĚ MARII za RODINY + Modlitba manželů (09.05.2014)
Děláš si čas na modlitbu přes den? Síla polední modlitby (09.05.2014)
Týden modliteb za duchovní povolání 2014 (04.05.2014)
Adorační den - ve farnosti JENÍKOV (28.04.2014)
Připojte se k modlitbě Novény k Božímu milosrdenství (26.04.2014)
Litanie k blahoslavenému Janu Pavlu II. (23.04.2014)
Sv. Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
+ Litanie k Nejdražší Krvi Kristově
(19.04.2014)
Jen pro dnešek (19.04.2014)
Zasvěcení rodiny Panně Marii (10.04.2014)
Modlitební společenství ve farnosti Jeníkov + setkání na faře (23.03.2014)
Chvála Marie (22.03.2014)
Modlitba za kněze se svatým farářem z Arsu (15.03.2014)
Pak přijde okamžik velké úlevy - zkušenost exorcisty s osvobozující modlitbou (15.03.2014)
Slovo otce biskupa Vojtěcha ke 100. výročí začátku První světové války (09.03.2014)
Modlitba za evangelizaci Prahy v březnu (04.03.2014)
Poděkování a pohřeb (02.03.2014)
Modlitební společenství + promítání na faře (24.02.2014)
Modleme se vroucím srdcem za pokoj na Ukrajině, vyzval biskup Hučko (23.02.2014)
Modlitba za Ukrajinu, dnes ve 20,15h. - adorace na TV Lux (20.02.2014)
Prosba o modlitbu (14.02.2014)
Společná modlitba za vážně nemocné děvče (14.02.2014)
SOS modlitba (13.02.2014)
Modlitba za evangelizaci Prahy (03.02.2014)
Modlitby za Ukrajinu (25.01.2014)
Ukrajina: Kdo chce válku? (bude ji zřejmě mít),
Česko - Slovenská modlitební iniciativa
(23.01.2014)
Modliba odevzdání se Božímu milosrdenství (19.01.2014)
Modlitební společenství + promítání na faře (19.01.2014)
* Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
* Pozvání ke společným modlitbám
(18.01.2014)
Modlitební společenství ve farnosti Jeníkov a setkání na faře (10.01.2014)
Modlitby za závislé a hledající (09.01.2014)
SÍLA ŽEHNÁNÍ 1 (Kněžské požehnání...) (04.01.2014)
Modlitba ke Svaté rodině (28.12.2013)
Modlitební společenství + setkání na faře (28.12.2013)
Urbi et Orbi (25.12.2013)
Výzva k modlitbě za odmítnutí zprávy europoslankyně Estrelové (09.12.2013)
Křižová cesta (09.12.2013)
Spojme se společně v modlitbě za obnovu českého národa (09.12.2013)
Novéna před Slavností Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (30.11.2013)
Modlitby 24/7 Brno - prodlouženo do 1.12.2013! :) (25.11.2013)
Modlitby 24/7 - Pouze tento týden! (19.11.2013)
Modlitba otce Cestaca (02.11.2013)
Zapalte spolu s námi Svíčku za nenarozené děti 2013
+ Modlitba o úctu k životu
(01.11.2013)
Zbožné invokace (31.10.2013)
Modlitba za kněze (31.10.2013)
Modlitební společenství + promítání na faře (27.10.2013)
Modlitby za národ - novéna od 16. 10. (18.10.2013)
Růžencová tajemství – úvod (06.10.2013)
Řekli o půstu za kněze (04.10.2013)
Modlitba sv. O. Pia po příjímání (23.09.2013)
Klíč k umučení Pána Ježíše (20.09.2013)
Růženec 1. tajemství (12.09.2013)
Modlitba k Panně Marii (12.09.2013)
Modlitba za odpuštění (04.09.2013)
Svatý otec František 4. 9. 2013 (04.09.2013)
Svatý otec vyhlásil den modlitby a postu za mír (01.09.2013)
Prosba - aktuální, naléhava! (27.08.2013)
Modlitba před sv. přijímáním. (26.08.2013)
K adoraci (04.08.2013)
Modlitební společenství + promítání na faře (01.07.2013)
1. promluva - Duch vyvedl Ježíše na poušť (24.06.2013)
Modlitba za město Brno (24.06.2013)
Modlitba za blahořečení ctihodného otce Martina Středy, SJ (24.06.2013)
Novéna k 32. výročí zjevení Panny Mariev Medžugorje - od 16. června (15.06.2013)
Výzva k modlitbám (odkazy) (07.06.2013)
Adorace v Jeníkově (01.06.2013)
Eucharistická adorace ve Vranově n. Dyjí (01.06.2013)
Anna Bohuslava Tomanová (1907–1957)
MODLITBA ZA JEJÍ BLAHOŘEČENÍ, pozvánka na setkání
(23.05.2013)
Modlitba činí zázraky, avšak musíme tomu věřit (22.05.2013)
Před sesláním Ducha Svatého – 7.- dar bázně Boží (18.05.2013)
Modlitby a myšlenky pro každý den (18.05.2013)
Před sesláním Ducha Svatého – 1.-dar moudrosti (18.05.2013)
Žalm (14.05.2013)
Modlitba k Duchu Svatému (09.05.2013)
Modlitební společenství + setkání na faře (27.04.2013)
Jeníkov - adorační den (23.04.2013)
ADORAČNÍ DEN - ve farnosti JENÍKOV (22.04.2013)
Modlitby a úvahy na téma Duchovní povolání (19.04.2013)
Modlitební společenství + setkání na faře (08.04.2013)
Modlitební společenství ve farnosti Jeníkov (28.03.2013)
Modlitba za papeže Benedikta XVI. a za dobrou volbu papeže (07.03.2013)
Slovensko: Devět dní modliteb za Benedikta XVI. (22.02.2013)
Týden modliteb za mládež (12.02.2013)
Velepíseň na lásku (04.02.2013)
RE Modlete se za prezidenta… (A má to cenu?) (26.01.2013)
Modleme se za nového prezidenta! (25.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - poslední den (25.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - sedmý den (24.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - šestý den (23.01.2013)
Myšlenky na měsíc únor 2013 (22.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - pátý den (22.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013- čtvrtý den (21.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - třetí den (20.01.2013)
Ekumenická bohoslužba v Miroslavi (19.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - druhý den (19.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - první den (18.01.2013)
Novéna proti schválení abortivních prostředků (17.01.2013)
Modlitba k Roku víry (13.01.2013)
Modlitební společenství (04.01.2013)
Poznávejme Marii (31.12.2012)
Zasvěcení rodiny mateřskému srdci Mariinu (29.12.2012)
Modlitební společenství (17.12.2012)
Polsko: Útok na Jasnohorskou Madonu (10.12.2012)
Myšlenky na prosinec 2012 (29.11.2012)
Novéna ke KRÁLOVNĚ POMOCI - začíná se 25. listopadu (28.11.2012)
Modlitební společenství ve farnosti Jeníkov - jaké bylo? (24.11.2012)
Modlitba ke Kristu Králi (22.11.2012)
Modlitební společenství (22.11.2012)
Bohoslužba Žízním - modlitby matek (10.11.2012)
Vysvětlení k odpustkům (03.11.2012)
Projekt " svíčka za nenarozené děti " vyrostl , slaví už deset let (30.10.2012)
Modlitební společenství (26.10.2012)
Modlitba za kněžská a řeholní povolání (06.10.2012)
Ve čtvrtek večer se rozezní mnohé kostelní zvony (26.09.2012)
Vzpomínka: Modlitba svatého Otce Benedikta XVI. za oběti 11. září 2001 v USA (12.09.2012)
Lidové misie v Podmýči (04.09.2012)
Křest - Nikola, Marie,Anežka (26.08.2012)
30 dní modliteb za islámský svět (03.07.2012)
Benedikt XVI.: Připodobnit se Bohu, znamená vyjít ze sebe a rozdat se v lásce (03.07.2012)
Modlitby za nejmenší - červen 2012 (12.06.2012)
Výzva k modlitbě - Kající modlitba za homosexuály a LGBT osoby (02.06.2012)
Před sesláním Ducha Svatého – 6.- dar zbožnosti (27.05.2012)
Před sesláním Ducha Svatého – 5.- dar vědění (25.05.2012)
Před sesláním Ducha Svatého – 4.-dar síly (24.05.2012)
Před sesláním Ducha Svatého – 3. - dar rady (24.05.2012)
Před sesláním Ducha Svatého – 2.-dar rozumu (22.05.2012)
Benedikt XVI.: V modlitbě zakoušíme svobodu darovanou Duchem Božím (17.05.2012)
Jak se modlit srdcem… (16.05.2012)
Jedna myšlenka - o příčině ztráty víry (25.04.2012)
Litanie o umučení Krista Pána + Modlitba k Ježíšovým pěti ranám (12.04.2012)
Modlitby za nejmenší - duben 2012 (07.04.2012)
Modlitba na - VELKÝ PÁTEK. (06.04.2012)
Křížová cesta (06.04.2012)
Modlitba růžence za Českou republiku (04.04.2012)
Nebyly to jen Getsemany (19.03.2012)
Naléhavá výzva - Modlitební řetěz sv. Růžence za odvrácení atomové války v Íránu. (26.02.2012)
Vůně prvních pátků - leden (04.01.2012)
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: PROSBA O VŠEDNÍ DEN (23.12.2011)
List milujícího Otce (27.11.2011)
Modlitba (22.11.2011)
I ve vězení mi v srdci zůstala láska (20.10.2011)
Křesťanská modlitba (18.10.2011)
18. 10. - Evropský den boje proti obchodování s lidmi - připojte se svojí modlitbou (17.10.2011)
Prosíme o modlitbu za zdar lidových misií (10.10.2011)
Myšlenky Matky Terezy na měsíc říjen 2011 (06.10.2011)
Ty můj strážný Andílku (02.10.2011)
Myšlenky o Lásce (21.09.2011)
Naléhavá prosba o modlitbu (12.09.2011)
Oslava výročí svatého Pia z Pietrelciny (09.09.2011)
Postní řetěz za kněze na Slovensku (8.9. - 17.10.2011) Připojíme se i my v ČR ? (07.09.2011)
30 dní modliteb za svět islámu (07.08.2011)
Umíme se modlit? (05.08.2011)
Modlitba za uzdravení od závislosti (04.08.2011)
Slavnost Palladia (03.08.2011)
Výzva k modlitebnímu tažení za záchranu našeho českého národa (01.08.2011)
Kardinál Levada o setkání v Assisi (21.07.2011)
Umění malých kroků (30.06.2011)
Modlitba Benedikta XVI. k 60.výročí kněžství (26.06.2011)
Benedikt XVI. o modlitbě (29.05.2011)
Zemřel pan František Jelínek z Brna (25.05.2011)
Modlitby pro děti (19.05.2011)
Možnost sledovat dění v bazilice na Svatém Hostýně (15.05.2011)
Týden modliteb za povolání (08.05.2011)
Vize křížové cesty Kateřiny Emmerichové (20.04.2011)
Video o exorcismu (14.04.2011)
Prosíme o modlitbu (14.04.2011)
Modlitební akce! - Připojte se i vy. (21.03.2011)
Umění malých kroků (13.03.2011)
Důležitost modlitby v životě křesťana (08.03.2011)
Týden modliteb za mládež 2011 - od 10. do 17. 4. 2011 (07.03.2011)
Prosba o modlitbu (27.02.2011)
Modlitba na internetu (05.02.2011)
Děkujeme za modlitbu za maminku Petru (03.02.2011)
Prosme o vyřešení situace a pokoj v Káhiře (02.02.2011)
Modleme se za Austrálii (02.02.2011)
Naléhavá prosba o modlitbu za maminku - poutnici (01.02.2011)
Stržen láskou Ježíšova Srdce (22.01.2011)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2011 (17.01.2011)
Vigilie za počatý lidský život (10.11.2010)
Modlitbou za obrodu KDU-ČSL, připojte se! (09.11.2010)
Proč se modlit, když nic necítím? (07.11.2010)
Důležitá upřesňující informace o zavalených hornících (02.11.2010)
Modlitba sv. Tomáše Mora (17.10.2010)
Žalm 130 (10.10.2010)
Žalm 51 (07.10.2010)
Svatý Michaeli Archanděli, přimlouvej se za mě! (28.09.2010)
Novéna ke svatému Václavu za křesťanské politiky (16.09.2010)
Ke svátku Sedmibolestné Panny Marie (15.09.2010)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a modlitba za Evropu (14.09.2010)
Modlitba na smír Bohu Otci (28.08.2010)
Modlitba k Duchu Svatému (26.08.2010)
Modlitba za kněžská povolání (08.08.2010)
Modlitební most za obnovu posvátné hudby (01.08.2010)
Klanění svatého Františka z Assisi (28.07.2010)
Soutěž – modlitby k andělu strážnému (24.07.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na červenec 2010 (01.07.2010)
Modlitba o dokonalost (28.06.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na červen 2010 (23.06.2010)
Adorace za nenarozené děti (08.06.2010)
Mariánské poutní místo - Vranov (30.05.2010)
Modlitba k Duchu Svatému (18.05.2010)
Panno Maria, svěřujeme Ti náš národ (17.05.2010)
Celonoční adorace v Prosiměřicích (12.05.2010)
Modlitba (02.05.2010)
Úmysly apoštolátu na duben 2010 (12.04.2010)
Adorace na úmysl ochrany života (06.04.2010)
Můžeme mnohé získat a vůbec nic neztratit! (29.03.2010)
Modlitba pro důchodce (27.03.2010)
Křížová cesta - Tomislav Ivačić (23.03.2010)
Těžká situace křesťanů v Íráku - prosba o modliby (21.03.2010)
Vraždění křesťanů v Nigerii - prosba o modlitby (21.03.2010)
Informace z Hnutí pro život (10.03.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na březen 2010 (02.03.2010)
Želivská křížová cesta (24.02.2010)
Modlitba Svatý Michaeli v notách (13.02.2010)
Zveme k modlitbě za nenarozené děti (02.02.2010)
Mene Tekel (01.02.2010)
Oblastní setkání charismatické obnovy (01.02.2010)
Nedělní mše svatá (21.01.2010)
Novéna k Neposkvrněné (15.01.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na leden 2010 (04.01.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 11. 2010 | 18666 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (995 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (724 hl.)
 
Je to bláznovství (730 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (777 hl.)
 
Dost se o to zajímám (973 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (783 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (684 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5666
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace