Zajímavé...

Křesťan se nemá předvádět, ale svítit

Bible Evangelijní text 5. neděle v mez. (cykl. A) (Mt 5, 13 -16) podává krátký úryvek z 5. kapitoly Matoušova evangelia, která je součástí tzv. Ježíšovy řeči na hoře.

Matouš sesbíral, uspořádal a vložil Ježíšova slova a skutky do přehledné struktury. Vytvořil uzavřené celky Ježíšových slov, které se střídají s jeho skutky.

Širší kontext

Matoušovo evangelium uvádí pět velkých Ježíšových řečí:

Řeč na hoře v Mt 5 - 7, v níž Ježíš nabízí základní chápání úlohy zákona;

Misionářská řeč v Mt 10, v níž Ježíš dává instrukce svým učedníkům při jejich hlásání království nebeského;

Řeč v podobenstvích v Mt 13, v níž Ježíš názornými příklady přibližuje tajemství nebeského království;

Řeč o komunitě v Mt 18, kde Ježíš nabízí postoje, které mají charakterizovat každého učedníka, a způsob řešení problémů uvnitř křesťanského společenství;

Eschatologická řeč v Mt 24 - 25 hovoří o tom, jakým způsobem se mají chovat učedníci až do druhého příchodu Pána Ježíše.

I v dalších dvou nedělích, které zbývají do začátku postního období, zazní evangelní úryvky z 5. kapitoly Matoušova evangelia.

Učedníci

Náš úryvek následuje ihned po blahoslavenstvích, které otevírají Ježíšovu řeč na hoře. Pro lepší pochopení je důležité věnovat pozornost celkovému rámci. Ježíšova řeč na hoře začíná slovy: "Když Ježíš viděl zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je ... " (Mt 5,1-2) Jistě, celá Ježíšova nauka je určena všem lidem, přece tu však máme malou skupinu učedníků, které si Ježíš vybral, kteří se zvláště mají usilovat co nejvěrněji následovat Ježíšova slova. Nechápejme to však jako dělení na dva tábory: učedníků a diváků. Ježíšova slova nejsou určena pro klub s těžko dosažitelným členstvím, ale pro všechny, kdo chtějí uplatňovat principy evangelia ve společnosti. To platí i o nás. Šíříme křesťanství jako nabídku pro celé lidstvo a zároveň jsme to na prvním místě my, kteří jsme povoláni, abychom Ježíšovo poselství žili důsledně a věrně.

Sůl a světlo

V biblických dobách měla sůl vícenásobné využití. Sloužila jako ochutidlo do jídla, konzervační látka, nebo podle Knihy Numeri 18, 19 byla součástí starozákonních obětí. V homiliích proto zaznívají různé přenesené významy tohoto použití soli pro duchovní život křesťanů. Ježíšův učedník dává tomuto světu chuť (avšak pozor na přesolení); uchovává hodnoty evangelia; svůj život proměňuje na stálou oběť podle vzoru Ježíše Krista.

Zkusme však vnímat Ježíšovu výzvu "vy jste sůl země" v kontextu předchozích veršů v Mt 5, 11 - 12: "Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mě tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebi. Tak pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi." Podstatou Ježíšových slov je především odkaz na "nepostradatelnost" soli. Ježíšovi učedníci jsou pro tento svět nenahraditelní svým svědectvím o Kristu. Pokud jako věřící ztratíme tento rozměr naší víry, k čemuž budeme jako Ježíšovi učedníci užiteční?

Výrok "vy jste světlo světa" tvoří myšlenkovou podobnost s příkladem o potřebě soli. V našich krajích města vznikala v údolích u řek. Ve Svaté zemi existují hluboká a strmá údolí (tzv. wádí), která však na svém dně nemají řeky. V zimním období prudké deště naplnily tato údolí bahnem, které se valilo a ničilo vše, co stálo v cestě. Proto lidé zakládali svá obydlí v kopcích. Následováním Krista "svítíme" pro druhé a máme být pro ně příkladem. Jak je nesmyslem sůl, která ztratila svou slanost, podobně je nesmyslem lampa, která se položí pod postel resp. pod nádobu. Vidíme, že současná společnost často žádá, aby víra byla pouze soukromou záležitostí, která nemá hodnotový přesah na veřejný život. K čemu je však potom taková víra dobrá? Podobala by se soli, která ztratila chuť a lampě, kterou skryjeme pod nádobu.

Být solí a světlem není samoúčelné. Máme ukazovat naše dobré skutky, avšak s jasným zaměřením, aby druzí "oslavovali vašeho Otce, který je na nebesích." (Mt 5, 16) Jakékoliv vychloubání a předvádění se nemá v křesťanství místo. Ať je náš dobrý život oslavou Boha v duchu známého hesla svatého Ignáce z Loyoly: "Vše k větší Boží slávě."


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 7. 2. 2020 naleznete zde

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 08. 02. 2020 | 81 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 414784
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace