Zajímavé...

Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení.

Relikviář sv. Kříže, CC BY-NC-ND 2.0, flickr.com „Máme mnoho částí, ale všichni jsme jedno tělo“, zpívá se v refrénu jedné populární církevní hymny z 80. let, založené na slovech z 1. listu Korinťanům 12,12: „Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.“

Na otázky ohledně tradice, úcty, uchování a významu relikvií odpovídá P. Carlos Martins.

V Kristu jsme všichni jedno tělo, avšak pokud se stanete katolickým světcem, mohou části vašeho těla putovat po celém světě.

Vezměme si například sv. Kateřinu Sienskou.

Mladá a proslulá dominikánka třetího řádu vedla intenzivní život modlitby a pokání a říká se, že má zásluhu na ukončení avignonského exilu nástupce sv. Petra (Řehoř XII.) ve 14. století.

Když zemřela v Římě, její rodné město Siena si nárokovalo její tělo. Avšak uvědomovali si, že kdyby vzali celou mrtvolu, byli by nejspíš chyceni.

Zloději se proto rozhodli, že bude bezpečnější, když vezmou pouze hlavu. Když byli na útěku z Říma zastaveni hlídkami, obrátili se rychle v modlitbě s prosbou o pomoc ke sv. Kateřině. Stráže otevřely tašku a mrtvou hlavu sv. Kateřiny tam nebyla. Místo ní hlídka spatřila tašku plnou okvětních lístků. Jakmile se zloději vrátili zpět do Sieny, hlava sv. Kateřiny se opět zhmotnila, což je jedním z mnoha zázraků, které se této světici připisují.

Hlava sv. Kateřiny Sienské byla umístěna v relikviáři baziliky sv. Dominika v Sieně, kde ji lze dodnes uctívat spolu s jejím palcem. Její tělo zůstává v Římě, noha je uctívána v Benátkách.

Od Turínského plátna přes prst sv. Tomáše až po zázračnou krev sv. Januária nebo mozek sv. Jana Boska si katolická církev uchovává a uctívá mnoho zvláštních, svatých artefaktů známých jako relikvie - od Ježíše a svatých.

Pro laiky se tradice uctívání relikvií může jevit jako mimořádně morbidní praxe.

Avšak kořeny této tradice sahají ještě do doby před narozením Ježíše. Samotná praxe vychází z Písma a staletí církevního učení.

Přestože se jedná o jednu z nejzajímavějších církevních tradic, je jednou z nejméně pochopených.

Otec Carlos Martins je Custos reliquiarum - kněz, který je církevně jmenovaný a zodpovědný za správu relikvií v diecézi a má autoritu pro jejich vydávání.

Martins je členem organizace „Společníci kříže“ a zároveň předsedá sdružení „Církevní poklady,“ úřadu, jehož cílem je poskytnout lidem zkušenost s živým Bohem prostřednictvím setkání s relikviemi světců ve formě expozice.

Tato instituce na pozvání vystavuje relikvie napříč celou Severní Amerikou. V následujícím rozhovoru P. Martins odpovídá na otázky a rozptyluje některá běžná nedorozumění v otázce tradice uctívání relikvií.V první řadě: Co je to relikvie?


Relikvie jsou fyzické věci - objekty, které mají přímou souvislost se svatými nebo s naším Pánem. Obvykle se dělí na tři kategorie:

Relikvie prvního stupně jsou těla nebo části těl svatých, jako jsou kousky kostí nebo těla.

Relikvie druhého stupně zahrnují něco, co svatý osobně vlastnil - například hábit nebo knihu (nebo fragmenty těchto předmětů).

Relikvie třetího stupně jsou věci, kterých se svatý dotkl nebo se dotkly relikvie první, druhé nebo třetí třídy.Odkud pochází katolická tradice uctívání svatých relikvií?


Písmo učí, že Bůh jedná prostřednictvím relikvií, zejména pokud jde o uzdravení. Popravdě, když čteme, co Písmo říká o svatých relikviích, napadne nás myšlenka, že to, co relikvie „dělají“, je právě uzdravování.

„…i hodili toho muže do hrobu Elíšova. Jakmile muž přišel do styku s Elíšovými kostmi, ožil a postavil se na nohy.“ (2 Kr 13,21).

„A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž: ,Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!‛ Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: ,Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.‛ A od té hodiny byla ta žena zdráva. Žena byla vyléčena z krvotoku, když se prostě jen dotkla Ježíšova oděvu.“ (Matouš 9, 20-22).

Znamení a divy apoštolů byly tak velké, že lidé vynášeli nemocné až na ulice, aby na ně padl alespoň Petrův stín:

„Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem.“ (Sk 5,15).

A totéž u apoštola Pavla:

„Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli.“(Sk 19, 11-12).

V každém z těchto případů Bůh dopustil uzdravení pomocí materiálního objektu. Uzdravení proběhlo skrze dotknutí se předmětu.

Je zde velmi důležité poznamenat, že zdrojem uzdravení je Bůh. Relikvie jsou pouze viditelným znamením, skrze které Bůh koná.

Jinými slovy: relikvie nejsou magické. Samy o sobě nemají žádnou vlastní moc.

Každé dobro, které se projevuje skrze relikvie, je Božím činem. A skutečnost, že Bůh se rozhodne použít relikvie svatých pro uzdravování a zázraky, naši pozornost směruje ke svatým jako k našim vzorům a přímluvcům.

„Svatořečením některých věřících, to je slavnostním prohlášením, že tito věřící hrdinsky uskutečňovali ctnosti a ve svém životě byli věrni Boží milosti, církev uznává moc Ducha svatosti, který je v ní, a posiluje naději věřících tím, že jim je dává za vzor a přímluvce. V nejtěžších situacích církevních dějin vždy stáli u počátku obnovy světci.“ (KKC 828)Kdy začalo uctívání relikvií?


Bylo přítomno od raného křesťanství, už za časů apoštolů.

Následuje zpráva ze Smyrny (dnešní Izmir, Turecko), kde byl místní biskup, sv. Polykarp zaživa upálen:

„Kristu se totiž klaníme, poněvadž je Boží Syn; mučedníky, kteří jsou žáky Pána a snaží se jej napodobit, milujeme pro jejich nezměrnou oddanost k jejich Králi a učiteli.“

„Když tedy setník viděl neústupnost Židů, dal položit Polykarpa doprostřed hranice a spálit podle jejich obyčeje. My pak potom jsme sebrali jeho kosti, vzácnější než drahokamy a dražší než zlato a důstojně jsme ho pohřbili.“
(Umučení smyrnenského biskupa svatého Polykarpa, kap. XVII. a XVIII.)

sv. Polykarp, volné dílo, wikipedia.org


Polykarp byl významný člověk. Obrátil se skrze apoštola Jana, který ho pokřtil a následně ustanovil za biskupa. Na tomto příkladu vidíme, jak církev od svého počátku praktikovala oddanost ostatkům mučedníků.Jaký je duchovní význam relikvií?


Myslím, že nejlépe to vystihl sv. Jeroným:

„Neklaníme se, neadorujeme a obáváme se sklánět před stvořením více, než před samotným Stvořitelem. Avšak ostatky mučedníků uctíváme v důsledku adorace Toho, kterému tito mučedníci patří." (Ad Riparium, i, PL, XXII, 907)

Relikvie uctíváme jen kvůli vzdávání úcty samotnému Bohu.Když pořizujeme relikvie z těla světce, které části používáme?


Každá část těla světce je posvátná a může být umístěna v relikviáři. Může se použít jakákoliv kost. Kromě toho se využívá i maso, vlasy a někdy i krev. Někdy se z hrobu rozebere vše, jindy se hrob zachová.Ve kterém bodě kanonizační procesu jsou věci nebo části těla považovány za oficiální relikvie církve?


Před beatifikací probíhá formální obřad, při kterém jsou relikvie identifikovány a přemístěny (oficiální výraz „přeloženy“) do kostela, kaple oratoria. Jednoduše řečeno, hrob se exhumuje a vyberou se posmrtné ostatky.

Pouze církev má právní moc formálně uznat svatost osoby. Když to církev dělá v procesech blahořečení a kanonizace, jsou relikvie uznány za posvátné.

Existuje významný rozdíl mezi blahořečením a kanonizací. Blahořečení je prohlášení církve, že existují silné důkazy o tom, že daná osoba je mezi svatými v nebi. Blahořečení však umožňuje pouze místní kult (např. v diecézi, zemi, řádovém společenství). Tedy v místě, kde daný blahoslavený žil a zemřel.

Když například byla blahoslavená matka Tereza, byla umožněn kult k ní v jejím rodné Albánii. Mši ke její cti nešlo slavit např. v USA, a ani její relikvie nebylo možno umístit na oltář.

Blahořečení bývá předstupněm kanonizace. Kanonizované osoby – osoby prohlášené za svaté mají právo na úctu v rámci celosvětové univerzální církve.Církev dovoluje, aby svaté části těla byly rozděleny na památky, ale zakazuje rozptýlení popela zemřelých, kteří jsou zpopelněni. Proč je tomu tak?


Každý člověk má právo na pohřeb. To znamená, že společnost má povinnost pohřbívat mrtvé. Každá lidská společnost i kultura v dějinách tuto povinnost vnímala. Mrtví byli vždy pohřbeni a archeologie nikdy neobjevila lidskou komunitu, která tuto praxi nevykonávala. Dá se říci, že pohřbívání mrtvých je součástí naší lidské kulturní DNA.

Teologickým pojmem pro tento instinkt je přirozené právo. Příroda vtiskla do lidského srdce zákon, který se projevuje v praxi pohřbívání mrtvých. Jde o závěrečný akt lásky a oddanosti nebo přinejmenším čin úcty a slušnosti.

Nemělo by být žádným překvapením, že církev prohlašuje za jedno z tělesných skutků milosrdenství právě pohřbívání mrtvých. Milosrdenství neničí přirozenost, ale zdokonaluje ji.

Způsoby pohřbívání jsou různé. Ostatky mohou být pohřbeny do země, v moři nebo pod zemí, například v jeskyni nebo v urnovém háji – tzv. kolumbariu.

To proto, že pohřeb probíhá na místě úmrtí, takže lze říci, že osoba „zaujme“ toto místo jako místo posledního odpočinku. Lidské srdce po tom touží.

Vídáme pozůstalé, kteří přijíždějí k hrobům a hovoří tam, jako by rozmlouvali s mrtvým. A prožívají to jinak, než když by mluvili se zemřelým doma nebo jinde. U hrobu s mrtvými mluví tak, jako by tam oni byli přítomni.

Právě z tohoto důvodu církev mimo jiné učí tomu, že je proti lidské důstojnosti i základní lidské citlivosti tělesné pozůstatky „rozptýlit“. Lidé potřebují místo, kam mohou přijít a setkat s mrtvými v jejich tělesnosti.

Nicméně svatí, jako údy Kristova těla, mají právo na úctu k jejich pozůstatkům. A toto právo, plynoucí z jejich důstojnosti jako částí Kristova těla, nahrazuje jejich právo mít ostatky pohřbené v hrobě.Jaký je správný způsob uchovávání relikvií? Mohou katolíci - laici uchovávat relikvie prvního stupně ve svých domech?


Relikvie jsou velmi vzácné. Nejsou něčím, co bylo kdysi živé a nyní je mrtvé. V případě relikvií první třídy hovoříme o těle, které čeká na všeobecné vzkříšení, při němž se duše světce sjednotí se svými tělesnými pozůstatky.

Hábity sv. Františka, volné dílo, flickr.com


A proto způsob, jakým uchováváme relikvie, je mimořádně důležitý. V ideálním případě by měly být relikvie uchovávány v kostele nebo kapli, kde mohou být zpřístupněny k veřejnému uctívání.

Nejvyšší poctu, jakou církev může relikviím udělit, je umístit je do oltáře, na kterém se slaví mše svatá. Tato praxe pochází z rané církve.

Hroby mučedníků tehdy byly nejcennějšími oltáři pro slavení liturgie. Další možností kromě umístění v oltáři je jejich instalace ve zbožném výklenku, kde je lidé mohou uctívat. Tyto svatyně jsou důležité, protože lidem umožňují hlubší zážitek intimity se svatým.

Církev nezakazuje vlastnění relikvií laiky. Mohou je dokonce mít u sebe doma. Avšak kvůli mnoha zneužívání, které relikviím dostalo, už je církev jednotlivcům nevydává, a to ani duchovenstvu.

Mezi zneužívání relikvií řadíme neostatečnou úctu (opomíjení), nedbalé zacházení a v některých případech i prodávání. Zneužívání se nezbytně nemusely dopustit osoby, kterým církev relikvie svěřila původně. Když však tyto osoby zemřely, byly relikvie zděděny a často vystaveny snadné zranitelnosti. Díky zatemnění křesťanské kultury v západním světě, již nemůže být víra považována za samozřejmost, dokonce ani mezi dětmi nejzbožnějších lidí.

Kvůli ochraně jsou proto relikvie poskytovány pouze chrámům, kaplím a modlitebnám.Jak důležitá je pravost relikvií? Jak se přistupuje k určování pravosti velmi starých relikvií pocházejících z raných dob církve?


Pravost je kriticky důležitá.

Ale v případě starších světců je určení identity mnohem jednodušší, než si myslíte. Bylo tradicí stavět kostel nad hrobem svatého. To je důvod, proč stojí bazilika sv. Petra nebo bazilika sv. Pavla tam, kde stojí. Obě baziliky jsou postaveny na hrobě světce, který se nachází přímo pod oltářem.

Moderní archeologie pouze potvrdila to, v co věřila starověká tradice.Převzato, upraveno a doplněno z www.catholicnewsagency.com

Článek „Is it weird that Catholics venerate relics? Here's why we do“ z 1. 11. 2017 naleznete zde.

Relikviář s ostatky sv. Kláry, CC BY 2.0, filckr.com

Sdílet

Související články:
Nebeská brána, aneb nikdy není pozdě (30.11.2019)
Pozapomenutí krajané – Samuel Fritz: misionář v Amazonii (22.04.2019)
Inspirace i pro druhé (12.04.2019)
Masakr na návrší nedaleko Přerova (03.04.2019)
Rady poutníkova zpovědníka (20.02.2019)
Medaile svatého Benedikta vyhodila démona z nemocničního pokoje (06.02.2019)
Erik Dujava: Křesťan a konspirační teorie (01.02.2019)
Pozvánka do Lesné na připomínku výročí 150 let od vysvěcení kostela svaté Terezie (26.08.2018)
Eucharistický zázrak v Indii (30.06.2018)
Eucharistický zázrak v Polsku (29.06.2018)
Eucharistický zázrak v Paříží (27.06.2018)
Eucharistický zázrak v Itálii (25.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Francii (23.06.2018)
Eucharistický zázrak v Peru (21.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Španělsku (19.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Francii (17.06.2018)
Eucharistický zázrak v Nizozemí (15.06.2018)
Eucharistický zázrak v Polsku (13.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Španělsku (11.06.2018)
Eucharistický zázrak v Německu (07.06.2018)
Eucharistický zázrak v Římě (06.06.2018)
Eucharistický zázrak v Lehnici (02.06.2018)
Eucharistický zázrak v Sieně (01.06.2018)
Urbi et Orbi - Kristovo vzkříšení je opravdová naděje světa (15.04.2018)
Ježíš se pokořil také svým křtem (08.01.2018)
Panna nám dává pochopit, jak je třeba přijímat událost Vánoc (07.01.2018)
Urbi et Orbi-Pastýři rozpoznali znamení, které zvěstovali andělé (25.12.2017)
Lidové misie Kdousov, Velký Újezd - změna (24.11.2017)
Láska, nejsilnější zbraň (23.05.2017)
Silvestr už 30. dubna? (25.04.2017)
Připojíte se k ženám ze Šumné? (19.01.2017)
Maxmilián Kolbe, světec z Osvětimi (05.12.2016)
ŽIVOT NA ZÁMKU: Břežanské sestřičky na TV Noe (17.10.2016)
Pomoc potřebným - stále aktuální (16.10.2016)
P. Pio: Satan se mě bojí. (23.09.2016)
Zázrak opakovaného zkapalnění krve sv. Januária, umučeného roku 305 (video) (20.09.2016)
Kalendář: Svatá země 2017 (05.09.2016)
Čas, čas, čas... (03.08.2016)
Kvalitní včelí med přímo od včelaře (02.07.2016)
Stigmatizovaná Catalina Rivas (25.03.2016)
Je víra neslučitelná s vědou? (08.03.2016)
Urbi et Orbi - Kde se rodí Bůh, kvete milosrdenství (25.12.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 30 (30.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 29 (29.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 28 (28.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 27 (27.11.2015)
Strůjci války jsou zločinci (26.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 26 (26.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 25 (25.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 24 (24.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 23 (23.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 22 (22.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 21 (21.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 20 (20.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 19 (19.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 18 (18.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 17 (17.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 16 (16.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 15 (15.11.2015)
Tradiční setkání bývalých politických vězňů komunistického režimu ve Znojmě - Louce (14.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 14 (14.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 13 (13.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 12 (12.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 11 (11.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 10 (10.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 9 (09.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 8 (08.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 7 (07.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 6 (06.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 5 (05.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 4 (04.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 3 (03.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války -2 (02.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války (01.11.2015)
Ambice a šplhounství jsou neslučitelné s následováním Krista (27.10.2015)
Je papež katolík? (16.10.2015)
Mezinárodní den míru - 21. září 2015 (14.09.2015)
Farní den v Třebíči (12.09.2015)
Prosba o pomoc mamince dvou dětí - 7. června (05.06.2015)
Radioaktivní mrak z Černobylu – 25. výročí (26.04.2015)
Urbi et Orbi - požehnání papeže Františka (05.04.2015)
Jarní běh kurzu Alfa 2 (28.02.2015)
Muž z plátna zmizel jako při Big Bangu (22.02.2015)
Lyžováni pro mládež v Dolním Domašově o jarních prázdninách (09.02.2015)
Alžběta Uherská (17.11.2014)
Počet katolíků v Norsku (25.10.2014)
Výběrové řízení na ředitele Náboženské matice (21.10.2014)
Církev musí opustit "dialog" (21.10.2014)
Když ďábel zuří… (06.09.2014)
Prosme za mír a za pronásledované křesťany (29.08.2014)
Sbírejte víčka (23.06.2014)
Talkshow Cesta k andělům - politolog Alexander Tomský - židovsko-křesťanský dialog (13.05.2014)
Jeníkov - sobota 5.5. 2012 - aneb Bohu díky za velké milosti a dary (05.05.2014)
Svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. (27.04.2014)
Dík za SMS hlasy v soutěži JMK - i Břečkov vyhrál... (05.04.2014)
Hlasování do soutěže v kategorii: DÍLA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ (01.04.2014)
Prosba (13.03.2014)
Pěkné a vtipné (18.12.2013)
Zaujalo mě... (17.12.2013)
Nikdy nevíš… (25.11.2013)
Volby 2013 - Komu dát svůj hlas? (24.10.2013)
Volby do poslanecké sněmovny 2013 ; PRAVICE nebo LEVICE? (23.10.2013)
Pán Bůh zaplať (10.09.2013)
Když Bůh mluví a člověk neslyší …. (01.09.2013)
Třebíč oslaví výročí zápisu památek na seznam UNESCO (19.08.2013)
Povzbuzení (10.07.2013)
Záměr výstavby kostelu Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě u Luhačovic (01.07.2013)
Eucharistický zázrak v Lanciano, Itálie (28.06.2013)
Modlitební setkání u Svatého kamene (24.06.2013)
Animovaná mše svatá ve Vranově u Brna (22.06.2013)
Obchodování s lidskými bytostmi = dlouhodobé otroctví (15.06.2013)
Z Ďáblova katechismu (13.06.2013)
Návštěva spolupracovníka Kamila v Brně u salesiánů (12.06.2013)
Nový pohled (19.04.2013)
Slovíčko na cestu od matky Vojtěchy Hasmandové. (09.04.2013)
Jak to bylo při vernisáži výstavy o Matce Vojtěše Hasmandové (08.04.2013)
Sixtinská kaple - virtuální prohlídka + výklad ředitele vatikánských muzeí (10.03.2013)
Dobro a zlo - Kristus a svět - moderní a konzervativní...Jak to je? (26.02.2013)
Hloupost, naivita, nebo Boží dotek či nakopnutí??? (12.02.2013)
Zaujalo mě... (02.02.2013)
Volba prezidenta - znáte kandidáty? (09.01.2013)
Jeníkovský kalendář 2013 - aktualizováno (22.12.2012)
Betlém ve Vranově nad Dyjí (18.12.2012)
Ocenění - Americké velvyslanectví (26.11.2012)
Konec církevního roku FATYM oslavil v Moravských Budějovicích (26.11.2012)
Projekt „Misie na živo, aneb naděje pro Jeníkov“ -jak projekt pokračuje? (24.11.2012)
Traktory pro Tanzanii-prosba o podporu (05.11.2012)
Žehnání soch v Jeníkově (01.11.2012)
Tradiční pietní vzpomínka na oběti komunismu ve Znojmě - Louce (13.10.2012)
Útěk sestry Cecílie - brožurka (03.10.2012)
Jsem nadšená... (28.09.2012)
kostel sv. Cyrila a Metoděje - Větéřov - oslavy (28.08.2012)
PMD na setkání mládeže ve Žďáru 14. – 19. 8. 2012 (16.08.2012)
Cyklistický a turistický pobyt v Českém lese (10.08.2012)
Výstava jiřin a mečíků ve farnosti Znojmo – Louka (08.08.2012)
Rozloučení s pražskou arcidiecézí v Libochovicích při pěší pouti Praha_Jeníkov (03.06.2012)
Marihuana - drogy (27.05.2012)
Počet křesťanů v Německu klesá (14.05.2012)
1. máj a jeho předvečer 30. duben – keltský silvestr (02.05.2012)
Věčné sliby mladé dívky ze Znojemska - sestra Michaela (12.04.2012)
Srí Lanka: Velikonoce s pikantní příchutí (09.04.2012)
Jan Maria Vianney o vlažnosti (07.04.2012)
POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K XXVII. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE (02.04.2012)
Fara v Nemoticích - nabídka ubytování (31.03.2012)
Hlasujte pro hotel Weiss v Lechovicích (22.03.2012)
Webové stránky iniciativy JKK 21 (22.03.2012)
Varhany sv. Edmunda Kampiána pro Brno (20.03.2012)
O dvou radostných setkáních (11.03.2012)
Nové letní ubytování pro farní skupiny blízko Třeboně (07.03.2012)
Čas kyvadla - Max Kašparů (24.02.2012)
Ludvík Armbruster v talkshow televize NOE Cesta k andělům (15.02.2012)
Maškarní rej na rybníku - farní bruslení v Nedakonicích (04.02.2012)
Projekt "Památník sv. Zdislavy v jejím rodišti Křižanově" (03.02.2012)
Vyhrožování a varování (19.01.2012)
Sestra Klára - setkání už za několik dní... (18.01.2012)
Rozhovor s boromejkou o Václavu Havlovi (09.01.2012)
Novoroční přání a bilancování roku 2011 (01.01.2012)
Vánoční poselství Benedikta XVI. Urbi et Orbi (25.12.2011)
Boromejky a Václav Havel (23.12.2011)
Betlémské světlo -Jeníkov (18.12.2011)
Kalendář 2012 pro podporu stavby kostela
v Brně-Lesné
(12.12.2011)
Josef Vrána - minorita (09.12.2011)
Video: Vánoční příběh (09.12.2011)
Odloučení bratři (07.12.2011)
Nabídka velkoformátových plakátů k roku biřmování (29.11.2011)
Adventní věnec (27.11.2011)
Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás Zlého (18.11.2011)
Jeníkov - je možné ho podpořit??? (05.11.2011)
Benefiční koncert „Naděje pro Jeníkov“ – Jaké to bylo? -aktualizováno o fotky (04.11.2011)
DÍKY MARTINA (03.11.2011)
Lidská přání a Boží záměr? - pokračování (01.11.2011)
Puzzle třebíčského svatomartinského betléma a další (01.11.2011)
Lidská přání a Boží záměr? (31.10.2011)
Fotografie a povídání o Argentině v Lechovicích (25.10.2011)
Dům (07.10.2011)
Kumránské rukopisy na internetu (03.10.2011)
Jeníkov, aneb jak… 2. díl (21.09.2011)
Jeníkov - zářijová brigáda (20.09.2011)
RAKOUSKÁ CÍRKEV VE VARU…- Stanovisko P. Petra Dokládala (20.09.2011)
Přednášky o architektuře v Brně (13.09.2011)
Prosba o pomoc pro mladou maminku (04.09.2011)
Jak Pán Bůh zorganizoval svatební sobotu (03.09.2011)
Nabídka pracovního místa (07.08.2011)
Zemřel pan Silvestr Rozkydal (07.08.2011)
Zemřela sestra Marie Vojtěcha Julie Kočišová (03.08.2011)
Prodej bytu v Novém Městě nad Metují (30.07.2011)
Kalendář 2011 - co vše se v Jeníkově podařilo z jeho výtěžku (25.07.2011)
Homeopatie-logické rozpory? (14.06.2011)
Zemřela paní Marie Kincová (12.06.2011)
Zemřel poutník RNDr. Tomáš Jirsák, CSc. (05.06.2011)
Lidské vztahy - přednáška Maxe Kašparů (04.06.2011)
Noc kostelů - také ve Vranově nad Dyjí (17.05.2011)
Mariánská zahrada v Suchdole u Prostějova (16.05.2011)
Zahynul pastor David Wilkerson (02.05.2011)
Slavnost blahořečení Jana Pavla II. (01.05.2011)
Noviciát - vstup bývalé slečny katechetky Petry (30.04.2011)
Boží sluha Frank Duff, Mariin oslavovatel (30.04.2011)
Nově otevřená prodejna vín v Brně (15.04.2011)
Případů syfilidy na Znojemsku dvojnásobně přibylo (28.03.2011)
Co se stalo ve Fukušimě (25.03.2011)
Přednáška Etika a život (24.03.2011)
Co znamená být benediktinem dnes? - setkání s Prokopem Siostrzonkem v Třebíči (24.03.2011)
Zemřela paní Božena Nováková (17.03.2011)
Pronájem bytu v Brně (07.03.2011)
Přednáška Cesta do nitra hmoty v Pavlicích - zveme (03.03.2011)
TV: Vzkříšena z mrtvých po 72 hodinách (21.02.2011)
Jarní prázdniny na Svatém Hostýně (05.02.2011)
Farnost Bořetice má nový web (03.02.2011)
Odloučení bratři aneb co jste se v KT nedočetli (02.02.2011)
O vedlejších účincích hormonální antikoncepce (24.01.2011)
Pozvání na Dobrou Vodu u Sušice (15.01.2011)
Úsměv přináší nečekanou proměnu (03.01.2011)
Bůh přišel mezi nás… (24.12.2010)
Vánoční přání (24.12.2010)
Premiéra filmu Blázen z La Verny (02.12.2010)
Historické brněnské betlémy od 24. 12. 2010 (01.12.2010)
Dechová kapela REQUIEM (01.12.2010)
Betlémské světlo - 21. ročník (26.11.2010)
Nemá ruce ani nohy, ale je šťastný (19.11.2010)
Vatikán ve 3D (16.11.2010)
Salesiánské středisko v Teplicích hledá sociálního pracovníka (15.11.2010)
Podpořme sestry františkánky (02.11.2010)
Ďábel řekl - dobový záznam jeho výpovědi z roku 1810 (02.11.2010)
Maria je naší Matkou (29.10.2010)
Světlo v okně jako nový symbol pro Halloween (24.10.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na celý rok 2010 (17.10.2010)
Otázka kořenů - reakce na uznání pohanství oficiálním náboženstvím (09.10.2010)
Prosba o pomoc se stavbou kostela v Brně - Lesné (01.10.2010)
V San Giovanni Rotondo (23.09.2010)
Rozdělení křesťanů spočívá v .... (20.09.2010)
BOJ S KNÍŽETEM TEMNA (15.09.2010)
Kotva na brněnské přehradě (12.09.2010)
Podívejme se Bohu do očí... (11.09.2010)
Akce s FATYMem v roce 2010 - zapište si do svého programu (10.09.2010)
Česká televize s novým projektem Tančící skály (01.09.2010)
Znojemské vinobraní - program v kostele sv. Mikuláše (31.08.2010)
Blesková sbírka na povodně ukončena - díky (31.08.2010)
Hostýn - bazilika Panny Marie Nanebevzaté (15.08.2010)
Povodně - FATYM pořádá bleskovou sbírku (13.08.2010)
Zemřel vizionář z Turzovky (13.08.2010)
Pád Mela Gibsona a jeho souvislosti (27.07.2010)
Charismatická konference - sobota (12.07.2010)
Charismatická konference - pátek (11.07.2010)
Argumenty pro existenci Boha (02.06.2010)
Stop genocidě v Českých Budějovicích (31.05.2010)
A pak jsem vstal... (30.05.2010)
Volby 2010 se blíží! (27.05.2010)
Kardinál Tomáš Špidlík o volbách (26.05.2010)
Volby 2010 (26.05.2010)
Volby 2010 (18.05.2010)
Čtyři dobrovolníci pro misie v Ugandě (14.05.2010)
Slavnost Božího Těla v Křivoklátě (10.05.2010)
Výsledky Postní almužny na Znojemsku (24.04.2010)
Zjevení Panny Marie v Mexiku (22.04.2010)
Metodický seminář Dnes budu Tvým hostem (11.04.2010)
Kurz Učím se říkat ty (11.04.2010)
Učitel řekl pravdu o potratu a narazil (10.04.2010)
Upálili křesťana (08.04.2010)
Pojeďte s námi na slavnost převzetí úřadu pražského arcibiskupa (04.04.2010)
Výsledky literární soutěže Úcta k životu (31.03.2010)
Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (23.03.2010)
Přenosy velikonočních bohoslužeb 2010 v našich médicíh (22.03.2010)
Zveme na komentované prohlídky kostelů v Brně (18.03.2010)
Zveme na pašije do Žďáru nad Sázavou (15.03.2010)
Mezinárodní výzva za práva a důstojnost lidské osoby a rodiny (14.03.2010)
Pochod pro život 2010 - další informace (14.03.2010)
Pokání k Bohu a proměna národa na Haiti skrze Ježíše Krista (13.03.2010)
Prosba o pomoc - Salesiánské středisko hledá spolupracovníka (02.03.2010)
Benediktinky (27.02.2010)
Sbírka Svatopetrský haléř v brněnské diecézi (21.02.2010)
Vzpomínky ze života mukla (10.02.2010)
Zveme na akce KPV v roce 2010 (01.02.2010)
IV. Valná hromada Matice velehradské (01.02.2010)
Výzva otce biskupa Vojtěcha - pošlete svůj příběh (23.01.2010)
Rozhodnutí o vyhlášení celonárodní sbírky (21.01.2010)
Panna Maria se zjevuje v Káhiře (19.01.2010)
Svatá země - řeka Jordán, Kána Galilejská (17.01.2010)
Vánoční báseň (31.12.2009)
Nabízíme možnost zakoupit si velmi pěkný kalendář (26.12.2009)
Svatá země - Betlém (24.12.2009)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (24.12.2009)
Evy v poločase IX (17.12.2009)
Přednáška Hlaholské písmo a jeho tisková podoba (17.12.2009)
Betlémské světlo 2009 přivezou skauti z Vídně do Brna (03.12.2009)
Izrael - Svatá země (01.12.2009)
Průvod světla 2009 (01.12.2009)
Evy v poločase VIII (29.11.2009)
Oznámení o neoprávněné evidenci (25.11.2009)
Projev papeže Benedikta XVI. při uvítacím ceremoniálu (21.11.2009)
Evy v poločase VII (20.11.2009)
Setkání s Mons. Philipem Reillym v Praze (19.11.2009)
Pozor změna - Zveme do Olbramkostela na promítání fotek o Svaté zemi (10.11.2009)
Výstava - Příběh Mariánského sloupu (27.10.2009)
Evy v poločase VI (27.10.2009)
Výzdoba kostela (13.10.2009)
Setkání se svatým otcem v Brně - JEDINEČNÝ ZÁŽITEK (11.10.2009)
Ostrov Reichenau (28.09.2009)
Zajímavé video o muslimech (22.09.2009)
Evy v poločase V (22.09.2009)
Kniha o západní civilizaci (20.09.2009)
Každý den SMS od Svatého Otce (04.09.2009)
Evy v poločase IV (03.09.2009)
Uzdravení v Lurdech (02.09.2009)
Svatoklementská turisticko-naučná stezka (31.08.2009)
Nabídka práce v CENAP v Brně (28.08.2009)
Evy v poločase III (26.08.2009)
Evy v poločase II (16.08.2009)
Evy v poločase I (14.08.2009)
Diktatura a lékařská věda (12.08.2009)
Mladá maminka prosí o pomoc (02.08.2009)
Hodnota chleba (01.08.2009)
Modlitba siouxských Indiánů (18.07.2009)
Zemřel Mons. Josef Olejník (16.07.2009)
XX. Charismatická konference 2oo9 - čtvrtek (10.07.2009)
Odhalení sochy a otevření Svatoklementské stezky (04.07.2009)
Blesková sbírka na pomoc farnostem postiženým povodněmi (02.07.2009)
Zakončení roku sv. Pavla v Brně (22.06.2009)
Pošlete pohlednici Svatému otci (22.06.2009)
Ateliér Štěpán navrhl podium pro Svatého otce (19.06.2009)
Pomozte s přípravou na návštěvu Svatého otce (15.06.2009)
Farnost a nové komunikační technologie (03.06.2009)
Zveme do Brna na slavnost Těla a krve Páně (02.06.2009)
Kurzy Univerzity třetího věku (01.06.2009)
Obchod s lidmi - seminář (20.05.2009)
Národní ředitel PMD z Nového Zélandu navštíví Česko (11.05.2009)
Jsou Češi ateisté? (03.05.2009)
Námět pro novou vládu (20.04.2009)
Hospodářská krize? (20.04.2009)
Příprava k návštěvě Svatého otce v ČR (14.04.2009)
Křížová cesta na Haiti (12.04.2009)
Krádeže na farách (25.03.2009)
24 hodin s Božím slovem (25.03.2009)
Změny v papežských liturgiích (20.03.2009)
Pochod pro život - autobus (15.03.2009)
Velký pátek státním svátkem? (14.03.2009)
Petice na podporu Benedikta XVI. (09.03.2009)
Bůh nás má rád (05.03.2009)
Budoucnost našeho národa (03.03.2009)
Slovo života na březen 2009 (02.03.2009)
Pohřbívání BASY 2009 ve Vranově - řeč faráře (22.02.2009)
Pouť do Říma: Zajímavosti Říma aneb večerní procházka Římem (17.02.2009)
Svatý otec pozdravil poutníky ze Znojma a okolí (12.02.2009)
Další foto z Říma - aneb jak to viděli naši poutníci (11.02.2009)
Krátká fotoreportáž z probíhající pouti nejen v Římě (10.02.2009)
Slovo života na leden 2009 (11.01.2009)
Výzva pro všechny (09.01.2009)
Ztráty a nálezy (06.01.2009)
Až takto blízko se dostal Ivoš v Sydney ke svatému otci... (20.07.2008)
Cyklopouť do Jeníkova (27.06.2008)
Žehnání motorek v Lančově (27.06.2008)
Pochod pro život 2008 (02.04.2008)
Vystoupení scholy Paprsek v Lančově 30. 12. 08 v 15.00 (16.12.2007)
Žehnání motorek při motosrazu na Pohádce (08.09.2007)
Vranovská PORTA 2007 (10.05.2007)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 07. 03. 2019 | 714 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 412159
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace