Zajímavé...

Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C)

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Evangelijní úryvek slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20, 19 - 23) uvádí zjevení Ježíše Krista svým učedníkům po zmrtvýchvstání.

Evangelista Jan ve 20. kapitole uvádí tři události, které se odehrály v den Ježíšova zmrtvýchvstání.
* První je cesta Marie Magdaleny a později Petra a milovaného učedníka k prázdnému hrobu (Jan 20, 1 - 10).
* Druhou událostí je zjevení vzkříšeného Krista Marii Magdaléně (Jan 20, 11 - 18).
* Třetí událostí je zjevení se Božího Syna učedníkům (Jan 20, 19- 23).

Všechny tři události spojuje víra ve vzkříšení. Milovaný učedník viděl místo, kam byl Ježíš pohřben, a uvěřil (srov. Jan 20, 8). Marie Magdaléna poznává v zahradníkovi vzkříšeného Rabbuniho (srov. Jan 20, 16) a zvěstuje učedníkům: "Viděla jsem Pána." (Jan 20, 18) Konečně večer v ten samý den samotný Pán Ježíš přichází mezi své učedníky, což přibližuje nedělní úryvek.

Zamčené dveře

Evangelista Jan uvádí, že učedníci byli za zavřenými dveřmi. Sloveso "kléio"-"zavřít"ve spojení s výrazem "ze strachu před Židy" (Jan 20, 19) je třeba chápat ve významu "zamknout" dveře, tzn. tak je zajistit, aby se nedaly zvenčí otevřít. Evangelista tím nechce zdůraznit pouze zázračnost Ježíšova vstupu mezi učedníky, ale spíše emocionální atmosféru, v níž se učedníci nacházeli. Je to strach a obava. Dveře nepředstavují jen materiální překážku, která nemůže zadržet Božího Syna. Zamčené dveře jsou symbolem lidského uzavření a úzkosti, přičemž jde o postoj, který vystihuje stav celého společenství učedníků. Pozdrav vzkříšeného Pána "Pokoj vám" odemyká dveře lidských srdcí.

Místnost se zamčenými dveřmi je symbolem uzavřeného hrobu. Zmrtvýchvstalý Pán otevírá i tento hrob, ve kterém jsou uvězněni jeho učedníci. Duch svatý je Duchem skutečné svobody a života.

Pozdrav můžeme však vnímat i v propojení se starozákonními představami zkušenosti člověka s Božím působením. Ve Starém zákoně nacházíme přesvědčení, že zažít "Boží zjevení" = "Teofanii" znamená smrt. V Knize soudců se uvádí, jak Gedeon viděl Hospodinova anděla: "Běda mi, Pane, můj Bože - zvolal Gedeon, - "viděl jsem Hospodinova anděla tváří v tvář!" Ale Pán mu řekl: "Pokoj s tebou! Neboj se! Nezemřeš" (Sdc 6, 22 - 23) Obdobně reaguje starozákonní prorok Izaiáš (Iz 6, 5 - 7) nebo Daniel (srov. Dan 10, 16 - 19).

V novozákonních evangeliích je scéna zázračného rybolovu, po kterém Peter žádá Pána Ježíše: "Pane, odejdi ode mne, neboť jsem člověk hříšný" (Lk 5, 8), přičemž evangelista Lukáš dodává: "Hrůza se totiž zmocnila jeho i všech co byli s ním, nad úlovkem ryb, které chytili." (Lk 5, 9) Byli si totiž vědomi, že jde o Boží zásah. Janův popis setkání vzkříšeného Pána s učedníky chce zdůraznit, že nejde o běžné předvelikonoční chvíle učedníků se svým Mistrem, ale Pán Ježíš se jim zjevuje jako ten, ve kterém Otec vzkříšením z mrtvých oslavil i jeho lidskou přirozenost.

"Předvelionoční" Ježíš

Kristus po pozdravu jako první gesto udělal to, že ukázal učedníkům ruce a bok, které nesou znaky po ukřižování. Tím se zdůrazňuje Ježíšova totožnost. Před sebou nemají ani ducha ani nějakého "dvojníka", ale tentýž "předvelikonoční" Ježíš se jim nyní zjevuje jako vzkříšený. Strach a obava se mění v radost. Naplňují se Ježíšova slova, která řekl ve Večeřadle před svým umučením: "Ještě chvilku a neuvidíte mě a zase chvilku a uvidíte mě. Amen, amen, pravím vám: Vy budete plaket a naříkat, a svět se bude radovat. Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění na radost. Když žena rodí, je sklíčená, protože přišla její hodina. Ale jen co porodí dítě, již nemyslí na bolesti pro radost, že přišel na svět človek. I vy jste teď smutní; ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat. A vaši radost vám nikdo nevezme." (Jan 16, 20 - 22) Radost ze vzkříšení Krista nám už nikdo nevezme.  

Dech života

Následuje další Ježíšovo gesto, které je hlavním důvodem, pro který tento evangelijní úryvek zaznívá na slavnost Seslání Ducha Svatého: "Když to řekl, dechl na ně a řekl jim: "Přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, budou zadrženy." (Jan 20, 22 - 23) Janovo evangelium začíná slovy "Na počátku ... " (srov. Jan 1, 1) Tím se vytváří odkaz na první knihu celého Písma svatého, kterou je Genesis.  

Janovo evangelium tedy představuje Ježíšovo působení jako nový začátek pro lidstvo. Boží Syn nás dělá novým stvořením pro svého Otce. Genesis říká, jak Bůh stvořil člověka a "vdechl do jeho chřípí dech života. Tak se stal člověk živou bytostí." (Gn 2, 7) Nyní Pán Ježíš uděluje svým učedníkům "Dech života", kterým je Duch Svatý. Dělá z nich nové stvoření. Čtěme tato slova v bohatosti Božího slova, které nám nabízí už i Vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého. Prorok Ezechiel zvěstuje proroctví Boha o suchých kostech: "Hle, já vložím do vás ducha a ožijete. Připevníme na vás šlachy, nechám vás obrůst masem, potáhnu vás kůží, dám vám ducha, abyste ožili a poznáte, že já jsem Hospodin!"(Ez 37, 5 - 6)

Duch odpuštění

Duch Svatý je spojen s darem odpuštění. První lidé byli stvořeni jako dobří, tzn. v posvěcující milosti, kterou ztratili hříchem. Odpuštění hříchů není lidským výkonem, ale Božím dílem, které v nás obnovuje prvotní stav milosti. Duch Svatý z nás dělá nové stvoření.  

Jedině Bůh odpouští hříchy. Pán Ježíš dává učedníkům moc, která patří jedině Bohu. (Srov. Mk 2, 7), aby ji vykonávali jeho jménem. Odpuštění hříchů je zázrakem podobným vzkříšení mrtvého. Jde o duchovní znovuzrození. Naším posláním je dělat to, co dělá Bůh. Rozlišujeme svátostné odpuštění ve svátosti pokání, což je služba vyhrazená kněžím. Avšak ať je naší snahou usilovat o každodenní odpuštění mezi sourozenci, v našich rodinách, společenstvích a kolektivech. Jak Bůh odpouští nám, tak to dělejme i my, neboť k tomu se zavazujeme, když se modlíme "Otče náš ..." Přinášejme dar odpuštění druhým a přivádějme druhé k daru odpuštění.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 7. 6. 2019 naleznete zde

Tajemství růžence:


JEŽÍŠ, který Ducha Svatého seslal
- 10 rozjímání k 3. tajemství slavného růžence


http://fatym.com/view.php?nazevclanku=jezis-ktery-ducha-svateho-seslal-10-rozjimani-k-3-tajemstvi-slavneho-ruzence&cisloclanku=2016050036


Vyšebrodský cyklus - Seslání Ducha svatého (detail) public domain

Sdílet

Související články:
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 06. 2019 | 278 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/?p=14720
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410910
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace