TYNAF 1999: Rytíři kruhového stolu

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Pondělí

Katecheze:
V těchto dnech se trochu více podíváme do dávných časů mocných králů a udatných rytířů.
Z těch dávných časů nám zůstalo mnoho krásných hradů a  zámků které mnohdy skrývají mnohé vzácné předměty.
Je to ale opravdu vše co nám z těch časů zůstalo?
Poslechněme si příběh jednoho starého moudrého krále.
Král měl dva syny. Když byl starý, chtěl jednoho z nich ustanovit svým nástupcem. Svolal své poradce a nechal předstoupit oba syny. Dal každému pět zlatých mincí a řekl: "Za tyto peníze naplňte do večera největší halu našeho zámku až po strop. Čím, to je vaše věc." Starší syn vyšel ven a šel kolem pole, kde sedláci sklízeli cukrovou řepu a vozili ji do mlýna na vylisování. Vylisovaná řepa se povalovala bez užitku kolem. Hned se dohodl se sedláky, že naplní vylisovanou řepou halu v zámku. Když byla hala naplněná, šel ke svému otci a řekl:  "Splnil jsem svůj úkol, ustanov mě svým nástupcem. Na mladšího bratra už nemusíš čekat." Otec odpověděl: "Ještě není večer, počkáme." Za chvíli přišel mladší syn a prosil o to, aby byla hala znovu vyprázdněna. Pak přišel a postavil doprostřed haly svíčku a zapálil ji. Světlo svíce naplnilo halu do posledního místečka. Otec řekl: "Ty budeš mým nástupcem. Tvůj bratr utratil všech pět mincí, aby naplnil halu bezcenným odpadem. Ty jsi potřeboval sotva jednu minci, abys naplnil halu něčím užitečným."
Třpytivé zlato, krása hradů a zámků, bohaté vybavení jejich komnat; to je opravdu pouze jedna část odkazu dávných věků. Jaký vlastně byl takový správný rytíř? Dělá opravdového rytíře krásné brnění a bohatě zdobený meč?
Pokuste se každý najít nějakou vlastnost pravého rytíře. (Zapojit by se měli pokud možno všichni.)
K čemu sloužil pravému rytíři meč?
(Pokud na to někdo nepřijde sám, připomenout, že meč používal rytíř pravidelně také k modlitbě. Každý jistě ví, jak takový meč vypadá, postavený meč je vlastně znamení kříže.)
Rytíř nebyl jen udatným bojovníkem, byl především tím, kdo dobře ví, že on sám je neustále v rukou Božích. Pravý rytíř byl také mužem modlitby.
Na tento den jsou potřeba tyto pomůcky:
lístky s vlastností krále; A4 (počet podle družstev), propisky, křída, míč, zašifrovaná zpráva + klíč, pastelky a A4 na výrobu erbů.

Úvod:
Na sv. Martina zemřel na hradě Camelot v hl.  městě Logres velký král Uter Pendragon. Nezanechal po sobě žádného dědice a tak v království nastává bezvládí. Toto bezvládí nahrává okolním vladařům, aby se země zmocnili a prohlásili ji za svou. Proto se z království sjeli všichni urozených rodů, aby se o toto místo ucházeli.
Představte si tedy, že vy jste šlechtou a vyzkoušejte si jak to bylo těžké ucházet se o místo panovníka.
Vedoucí rozdělí šlechtu do rodů a každý člen si vyrobí erb.
Prvním a nejdůležitějším předpokladem pro to aby někdo mohl být panovníkem je silná víra v Boha, protože bez ochrany boží nelze vládnout dobře.

Hra:
lístky s vlastnostmi člověka
každé družstvo si vybere vlastnost a ztvární ji tak, aby to druzí poznali.

moudrý a rychlý král je zárukou bezpečí celého království

Hra:
A4 + propisky (tolik kolik je družstev)
Družstva se seřadí vedle sebe, běží určenou vzdálenost na jejímž konci jsou papíry s tužkou. Vedoucí vyhlásí nějaké písmeno a družstva se snaží vždy po jednom přeběhnout, napsat nějaké slovo, vrátí se zpět a vybíhá další. Vítězem je družstvo které má za 2 minuty nejvíce slov.
Jak jste silní a vytrvalí

Hra:
Je potřeba něčím označit území
V území jsou obránci hradu, mimo jsou dobyvatelé. Vzájemně se snaží přetáhnout buď do hradu (území) nebo z hradu. Je li někdo vtažen získává družstvo vězně, je li vytažen je to zajatec druhého družstva. Vítězí ten kdo má buď všechny vězně nebo zajatce.
obratný král dokázal v bitvě změnit lecos

Hra:
Míč
klasická vybíjená (kapitánka)

Oběd
(je potřeba nenápadně rozházet někde po okolí zprávu kde se skrývá Excalibur a schovat jej)
Protože není lehké rozhodnout kdo by se měl stát panovníkem. Tak jako kdysi může i nám pomoci bájný meč Excalibur.

Hra:
klíč, rozstříhaná zašifrovaná zpráva, meč
zprávu poházíme někde po okolí pak schováme i meč. Zprávu je třeba složit, najít systém zašifrování, najít meč

Go to top!

Úterý

Katecheze:
Včera jsme si říkali něco o vlastnostech pravých rytířů, o jejich síle, udatnosti, čestnosti.....
Dnes si povíme něco o tom, že každý křesťan by se měl stát takovým opravdovým rytířem. Ptáte se jak? Poslechněte si tedy příběh o opravdové udatnosti.
V jednom německém městě žil mladý muž, jmenoval se Klement. Nebyl se svým jménem naprosto spokojen, a když se dověděl, že pochází z latiny a znamená "mírný, laskavý", začalo se mu protivit. Jména kluků, které znal měly zvuk, ale jeho... Ve skutečnosti však Klement mírný nebyl. Jeho sestra tvrdila, že by si zasloužil divoké jméno. Ale jednu útěchu vždycky měl. Byl skautem a hoši ho nazývali "Bufallo". To bylo jméno, které obdržel při slavnosti slibů. Když se náš skaut "Bufallo" dověděl, že se při biřmování dostane jméno, a že políček, který biskup dává je jakýsi druh pasování na rytíře, zaradoval se, ale bylo mu divné, že biskup hned každého pasoval na rytíře. Dokonce i mrzák Rudi, který si to nemohl vybojovat, byl rytířem. Později dostal odpověď. Každý křesťan je biřmováním pasován na rytíře, ale musí dokázat statečným životem a pravou vírou, že stojí za Bohem. V den biřmování dostal opravdu políček, ale jak se mu zdálo, slabý. Biskup měl přitlačit a dát pořádný. "Neboj, Pán Bůh to doplní," řekl kněz. A opravdu.
Později přišla těžká léta pro mladé křesťany v Německu.¨Byla válka a lidé byli stále více omezováni a zavíráni. Klement byl rozhodnut skautskou vlajku s liliemi houževnatě bránit. Doma mu říkali, aby vlajku gestapu vydal a měl pokoj. "Dej vlajku mě," řekl jednou Ruda. "U mě ji nenajdou." "Ty že bys ji chtěl chránit?" řekl Klement, ale dal mu ji. Zanedlouho přišlo gestapo a obrátilo byt naruby, ale nic nenašli. "Ale ty víš, kde je!" obrátili se na chlapce. "Ano vím,ale neřeknu!" Dostal bití, ale neprozradil. "Jestli nepromluví," obrátili se na matku, "tak ho zavřeme!" A matka jim to ze strachu řekla. Biřici opouštěli vítězoslavně dům. "Jaks mohla," vykřikl Klement a rozběhl se za Rudolfem. "U mě ji nenajdou, buď klidný a jdi domů." Za chvíli dorazili a Rudi hrál němého. Biřici se naštvali a zavřeli ho do sklepa zbitého. Později byl Ruda propuštěn a s velkou radostí přivítán u skautů. "Tak jsem zase tady!" "A vlajka?" znělo kolem něho. "Tu nemají", smál se. "A kde je!" "To se dovíte později", řekl Ruda tajemně. A později byla válka v plném proudu. Klement byl vojákem, přišel o nohu a v lazaretě se setkal s Rudou. Při vzpomínání přišla řeč na vlajku. "Pověz, kde jsi ji měl tehdy schovanou?" "Celou dobu jsem ji nosil na mém hrbu na zádech, i v zajetí. A ti hlupáci ji nenašli", odpověděl Ruda s úsměvem. "A teď ji s pýchou nosí naši mladí skauti. Předal jsem jim náš klenot. Snad ho budou také tak chránit." A stiskl Klementovi ruku.
Na začátku jsem řekl(a), že každý křesťan je povolán k tomu, aby se stal rytířem. A jak jsme slyšeli v tomto příběhu, není k tomu zapotřebí ani brnění a meč, ba dokonce není ani nutné mít silné a zdravé tělo. Každý z nás se může stát opravdovým rytířem tím, že bude odvážně hájit pravdu a víru tak, jako Ruda hájil skautskou vlajku.
Otázky: kde, jak a čím můžeme hájit víru, pravdu.
(Příkladem odvahy k hájení pravdy je také například to, že dokážu přiznat svoji chybu, důkazem odvahy je také to, že dokážu odpustit tomu, kdo se proti mě proviní.)
 Na tento den jsou potřeba tyto pomůcky: 1 šátek, míč,  slib, glejt, meč, věci k rozdělání ohně, lístečky se jmény rodů

Anglie má nového krále Artuše. Ten je velice moudrý a uvážlivý, proto si rytíře vybírá. Jeho rytíři musí důvěřovat Bohu a mít ho na prvním místě, jsou čestnými lidmi a dokáží poslechnout jakýkoliv rozkaz.

Hra:
důvěra
Každé družstvo vybere ze svého středu jednoho zástupce, který bude mít zavázané oči. Zvolte nějaký bod, ke kterému má zástupce přijít, přičemž družstvo mu radí. Bod může být strom nebo člověk v určité vzdálenosti. Družstvům se měří čas, za který hráč došel k bodu.

Hra:
čestnost
míč
Tuto hru známe jako král, měšťané a poddaní
Vtvořit 3 družstva: šlechta, měšťané, poddaní a jeden sólista král. Obsadit hrany čtverce. Vzájemně se hází míč v rámci skupiny, mezi skupinami se smí pouze takto:
poddaní => měšťané => šlechta => král. Král smí hodit komukoliv. Kdo nechytí musí ze svého místa pro míč, někdo mu zatím obsadí místo avšak zase v pořadí poddaní => měšťané => šlechta => král. Cílem je stát se králem. Po výkřiku vedoucího revoluce musí všichni opustit svoje místo a mohou zaujmout jakékoliv nové místo.
Po těchto hrách král rozhodne přijmout všechny účastníky za své rytíře, pokud mu slíbí poslušnost a budou vždy čestnými.

Oběd
Na rozdělaném ohni upečte špekáčky, zazpívejte písničky.

Hra na rody:
vymyslete jména rodů, zapište na lístky (každý rod má 4 členy -matka, otec, dítě, pes). Každý ať si vylosuje nějaký lístek. Po odstartování začnou všichni vykřikovat jméno svého rodu. Když se najde celý rod, tak se musí seskládat otec, na něm sedí matka, drží dítě a u nohou jim sedí pes.

Go to top!

Středa

Katecheze:
Opravdový rytíř musí být velmi odvážný. Kde ale bral rytíř odvahu? Snad nám v hledání pomůže následující příběh.
V jednom městě vypukl v noci požár. Zatímco se plameny šíří, vybíhají rodiče, děti a všichni lidé z domu. Zděšeně se dívají na plameny ohně. Náhle však kdosi zjišťuje, že jim chybí jejich nejmladší asi šestiletý chlapec, který se ve chvíli útěku lekl kouře a plamenů. Vyšplhal se tam, kde není oheň. Všichni se dívají jeden na druhého. Není možné se odvážit vejít dovnitř domu, který se mění v rozžhavenou pec. Tu se nahoře otvírá okno a dítě volá o pomoc. Jeho otec jej vidí a křičí na něj: "Skoč!" Dítě však vidí jen kouř a plameny. Slyší otcův hlas a odpovídá: "Táto, já tě nevidím!" Otec na synka volá: "Ale já vidím tebe, to stačí, skoč!" Dítě skočilo a octlo se zachráněné a zdravé v náručí svého otce, který je zachytil.
Vyskočit z otevřeného okna do neznáma, do kouře a plamenů, jistě vyžaduje velkou odvahu.
Kde vzal ten malý chlapec tolik odvahy?
Podobně je tomu i s odvahou našeho rytíře a také s odvahou každého správného křesťana. Rytíř ví že v boji na této zemi nikdy není sám, I kdyby jej v boji všichni lidé opustili, ví dobře že Bůh ho nikdy v boji za spravedlivou věc neopustí. Jeho odvaha pramení z vědomí že v nebi má milujícího otce. Takový rytíř dokáže bojovat s nasazením vlastního života protože ví že kdyby byl v boji zabit čeká jej náruč milujícího otce.
Co dokážu já obětovat když hájím víru a pravdu.
(Dokážu obětovat program v televizi abych mohl jít na mši svatou?)
 

Král Artuš zjišťuje, že v okolních zemích je neklid a proto svolává své rytíře, aby se připravili na případný vpád cizáků.
Na tento den potřebujeme: Hrnec (kýbl), brambory, kelímky s vodou i prázdné, terč, tužku, oblečení 2x, provaz, nafukovací balónky, bonbóny, 3 míčky nebo brambory, šátek.

Na hřišti nebo dvorku si předem připravte kolbiště
stanoviště:
- trefování do hrnce
- trefování do terče poslepu (se zavázanýma očima)
- co nejrychleji se obleč
- nafukovací balónky zavěšené na tyči nebo na stromě, snaž se je propíchnout v určeném čase
- podlez pod provazem aniž by ses dotkl
- shazování kelímků
- jízda na koni s držením kelímku v ruce

Oběd

Společně si zahrajeme hru ragby, která trénuje rytíře k tomu, aby byli obratní

Go to top!

Čtvrtek

Katecheze:
Na své cestě se často rytíř setkává s překážkami. Od obyčejného křoví až po zrádné intriky nepřátel. K čemu ale vlastně jsou překážky? Proč všechno není jednoduché bez potíží, bez překážek? Nejsou všechny překážky úplně zbytečné? Opět si pomůžeme krátkým příběhem.
Zeleným údolím pomalu a klidně tekla řeka. Převalovala se spokojeně ve svých březích, vyhřívala se na slunci a těšila se z teplého deště a větru, přijímala všechny dary krásy, ale nic za to nevracela. Tekla bez velkého užitku. Přišli lidé a postavili řece do cesty překážku. Přehradu. Řeka nemohla dál, pevná zeď jí v tom bránila. Vlny zuřivě narážely do betonové přehrady, tříštily se o ni, ale nemohly dál. Voda začala stoupat a zaplnila velkou přehradní nádrž - celé široké údolí za betonovou zdí. Řeka dostala sílu. Lidé postavili pod přehradou elektrárnu a voda začala roztáčet turbíny, vyráběla elektřinu a ta dávala světlo a teplo domovům a potřebnou energii strojům v továrnách. Teprve překážka způsobila, že řeka dostala sílu.
U lidí je to podobné. Jen zdoláváním překážek rostou a sílí. To ví každý sportovec. Kdyby jen ležel a odpočíval, nic by ve sportu nedokázal. Také rytíř musí neustále pečovat o svoji tělesnou kondici, o svůj meč, o svoji duši.
Jak pečuje rytíř?:
- o tělo
- o meč
- o duši

Na tento den jsou potřeba tyto pomůcky: listy s úkoly, zásoba oblečení

Zlá čarodějnice Morgana vymyslela lest na krále Artuše, ten nic netušíce vyhlásí válku svému příteli Lancelotovi. Zatím král Artuš určuje svého zástupce Mordreda, tajného spojence Morgany.

Hra:
Hraje se na volné ploše, nebo louce. Rozdělíme se na dvě stejně velká družstva a louku rozdělte na 2 území. Každý na svém území rozhází své oblečení.
Účelem hry je dopravit nepřátelské oblečení na své území. Dotkne li se hráč v nepřátelském území kolenem země musí jít do vězení. Z vězení ho může vysvobodit spoluhráč dotknutím ruky.
Hra končí buď
- zajetím všech nepřátel
- pobráním věcí nepřátel
- uplynutím 20 minut a spočítáním ukořistěných věcí
Po této hře je vysvětlit že:
Od posla dostává smutnou zprávu, že Mordred se nechal korunovat králem Logres. Král Artuš zjišťuje jak to opravdu je a značně oslabený nesmyslným bojem s Lancelotem odjíždí zpět do svého království, aby nastolil pořádek.
Vydejte se tedy na válečné tažení s králem Artušem.

Úkoly pro cestu:
voda -kůň má obrovskou žízeň, vyrob nádobu z listů, kůry.......... a přenes vodu k místu kde máte koně
na cestě:
- co byste jedli kdyby vám došlo jídlo (najdi a vyjmenuj několik jedlých rostlin)
- rytíři moc dobře vědí, že kdyby s nimi nebyl Bůh je to špatné => pomodlete se
- další úsek cesty je nebezpečný, mlčte
- uběhněte určenou vzdálenost
- bude-li hezky a půjdete-li kolem vody vykoupejte se => jste dlouho na cestě
- vyberte úsek v lese a snažte se trefit šiškou do stromu, jsou to Mordredovi přívrženci.
Na konci celé cesty:
války a nedorozumění a touha po moci byly příčinou zkázy rytířů kulatého stolu, proto hrstka zbylých rytířů, kteří přežili hrozný masakr u Salisbnury se stáhla do kláštera, aby se připravili na setkání s Bohem, největším ze všech králů.
 
 

I vy můžete přispět něčím zajímavým, co by stálo za zveřejnění a druhým pomohlo.

Go to top!

co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
texty knih (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
 
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.