TYNAF  2000:  sv. Pavel
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Pondělí

Katecheze (zpracováno dramaticky):
Vystoupí na scénu sv. Pavel oblečen do dobových šatů, meč a vzpomíná na svůj život. Vyprávění sv. Pavla lze dle  vlastního uvážení pozměnit.

Víte kdo jsem? Jmenuji si Pavel, ale také i Šavel – to bylo mé druhé židovské jméno. Narodil jsem se v Tarsu v Kilikií v jedné židovské rodině. Můj otec byl římský občanem a tak díky jemu jsem zdědil řím. občanství.Vyrůstal jsem v podobné rodině jako vy, doma jsme mluvili aramejsky, ale brzy jsem se  naučil řečtině. Také jako vy jsem chodil do školy do Jeruzaléma – (víte kde je Jeruzalém) snažil jsem se co nejvíce se naučit. Vyučil jsem se řemeslníkem, že jsem uměl zhotovovat stany z kozí srsti. Když Ježíš působil v Palestíně, tak jsem s ním nikdy nesetkal, neznal jsem ho. Byl jsem horlivým židem a strašně mé štvalo, že učedníci tohoto Ježíše rozvracejí náš židovský národ a převracejí naší víru. Svou víru jsem bral se vším všude. Byl jsem velice horlivý a postavil jsem se tvrdě za svou víru a to tak, že jsem si řekl, že ty učedníky Ježíše musím dostat, zajat, aby se zamezilo šíření této pochybné víry. Víte kdo byli učedníci Pána Ježíše?  Pár následovníků Ježíš jsem zajal už v Jeruzalémě a ti kteří mi utekli se rozutekli do krajin a radostnou zvěst šířili dál. Byl jsem přítomný kamenování jáhna Štěpána a plně jsem schvaloval jeho smrt. A tak jsem se rozhněval a zašel jsem  za veleknězem do Jeruzaléma a vyžádal si od něho pověření, abych mohl zajat křesťany muže i ženy v Damašku a dovést je v poutech do Jeruzaléma. Byl jsem si jistý, že to co dělám je dobré a že to dělám pro Boha.Vzal jsem si s sebou na pomoc dostatek vojáků, abych to všechno zvládl. No ale vše dopadlo úplně jinak. Jel jsem tak na koni a tu náhle mě zasáhlo a oslnilo ostré, silné světlo z nebe a to tak, že jsem vůbec nic neviděl Jistě jste zažili něco podobného – když jdete ve tmě a někdo vám posvítí baterkou do očí, nic neuvidíte, dívání se na slunce skrz černé sklo.. viz zatmění slunce…  Spadl jsem hned z koně , nevěděl jsem co se děje. Chtěl jsem stát ale nešlo to, protože jsem byl slepý. Tu jsem uslyšel hlas toho Ježíše, kterého vyznávali ti křesťané, pro které jsem si jel a ten Ježíš mě oslovil jménem, což mě ohromilo a zeptal se mě proč ho pronásleduji. Já jsem v té chvíli nevěděl kdo se mnou mluví, Ježíše jsem neznal a tak jsem se zeptal, kdo vlastně je? On mi řekl, že je Ježíšem kterého já pronásleduji a že mám jít dál do Damašku a tam, že se dovím co dál.Vstal jsem ale neviděl jsem nic jen tmu. Museli mě vzít vojáci a dovést do města, Tak jsem si myslel,  že jsem silný, že mě nic a nikdo nepřemůže. říkal jsem si co tedˇ se mnou bude. Pán ke mně povolal Ananiáše, to byl jistě jeden z křesťanů, kterého jsem měl i já zatknout, aby ke mně přišel a vrátil mi zrak. Ze začátku se zdráhal, protože věděl, kdo jsem a s jakým úmyslem sem přicházím. Nakonec za mnou přišel a hned jsem viděl.Toto setkání s Ježíšem na mě tak zapůsobilo, že jsem zcela změnil svůj život a stal jsem se jeho apoštolem. Nemohl jsem si to nechat pro sebe a tak jsem začal hned kázat, že Pán Ježíš je Syn Boží. Všichni kdo to viděli nechtěli tomu věřit, protože si mysleli, že jsem nepřítel křesťanů. Po nějaké době jsem se stal nepřítelem židů. Byli na mě nazlobeni až mě nenáviděli a chtěli mě dokonce zabít. V noci hlídali u brána , abych jim neutekl. Já jsem se o jejich úmyslu zavčas dověděl a tak jsme s učedníky na ně vymysleli fintu, jak jim uteču. Spustili mě dolů z hradeb po provazech. Když jsem přišel do Jeruzaléma všichni se divili co se mnou stalo, kde mám zajatce.Chtěl jsem se připojit ke křesťanům , ale všichni se mě báli a nechtěli věřit, že k nim patřím. A tak jsem zažil na vlastní kůži, co znamená být pronásledovaný. Ale vždycky jsem si byl jistý, že pán Ježíš je se mnou, že všechno toto má smysl.

Pomůcky na dnešní den : šátky, stopky, překážky; meta, ;  láhev s vodou, kelímky, lano

Hra
Cesta do Damašku
Hráče rozdělíme na několik družstev - pokud možno o stejném počtu osob. Na hřišti máme připravenou "opičí dráhu". Všichni hráči jednoho družstva se postaví za sebe ke startovní čáře. Druhý v řadě stojící má zavázané oči šátkem. Po odstartování vezme první hráč hráče druhého za ruku a provede ho opičí dráhou tam a zpět ke startovní čáře. Na čáře si vedený rozváže oči, zaváže je tomu kdo je na řadě a provede jej drahou. Takto se všichni hráči vystřídají. Měří se čas . Mohou se počítat trestné body/vynechání překážky, špatné vedení, upadnutí Pavla/.

Hra
Pavel to určitě neměl lehké ani tehdy, když došli do Damašku. Můžeme si vyzkoušet jak bychom se orientovali my.
Určování bodu poslepu
Určí se meta asi 10 m od ní místo, odkud budeme začínat. Na místo začátku se budou postupně stavět jednotliví hráči. Vedoucí je nasměruje směrem k metě, zaváže jim oči, několikrát /max. 10x/ je zatočí . Zatočený hráč má poslepu jít a stoupnout si na místo, o kterém si myslí, že je metou. Kdo dojde nejblíže vyhrává.
 Nebo- Nalévání poslepu vody do láhve

Hra
Sk 9,17-19
Ananiáš byl poslán k Pavlovi, aby Pavel opět viděl.Jako by mu z očí spadly šupiny zase viděl.
Je třeba zkontrolovat jestli "Pavlové" dobře vidí.
Můžeme zachovat družstva z předcházející hry.
Hráči jednoho z družstev předstoupí před ostatní. Ti si je dobře prohlédnou a družstvo odejde z dohledu. Tam na sobě každý hráč něco změní a vrátí se k ostatním. Protihráči hledají co se změnilo. Pak se družstva vymění.

Oběd

Hra
Sk 9,25
Útěk do Jeruzaléma
Po nějaké době se židé smluvili, že Pavla zabijí, ale on se o jejich úkladech dověděl. Protože ve dne v noci hlídali i brány, aby ho mohli zabít, spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech.
Varianta A: Honěná s vysvobozováním
Jeden z hráčů honí. Koho chytí musí zůstat na místě a čekat až ho někdo ze spoluhráčů vysvobodí tím, že podleze mezi jeho nohama.
Varianta B: Ručkování po laně
Řádně upevníme mezi stromy lano po kterém se pokusíme přeručkovat.

Go to top!

Úterý

Na ostrově Páfu se Pavel setkává s židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka.
Katecheze ( setkání s židovským kouzelníkem)
- ve stylu podobném jako v pondělí; kouzelník oblečen do černých šatů, klobouk, dlouhé vousy . Děti přijdou za kouzelníkem  a ten se je snaží svými kouzly ohromit, udělá pár tryků a pak začne vyprávět.
Od doby co jsem poznal Pavla vím, že to co dělám není to pravé. Mě to velice bavilo, lidi ke mně chodili, protože je zajímala jejich budoucnost.  Sám jsem se považoval za proroka, za toho který všechno dopředu ví. Ó pardon abych nezapomněl se ještě představit.  Mé jméno je Barjesus a také mi říkají Elymas. Pocházím ze stejného národa jako Pavel, jsem žid.Byl jsem kouzelníkem u dvora místodržitele Sergia Paula. který byl velice vzdělaný a pod nějž jsem patřil. Až k němu se dostalo poselství, které hlásali apoštolé a rozhodl si je pozvat k sobě až do Páfu, aby je slyšel na vlastní uši.Představte si sám můj šéf si povolal Barnabáše a Saula ( Pavla) jakési muže , kteří šířili to divné učení o J.K. To se mi ani trochu nelíbilo a snažil jsem se ze všech sil odvrátit místodržitele Sergia od této víry a to se mi nepodařilo, protože pavel Zasáhl zavčas. Měl jsem strach, abych neztratil zaměstnání,vždyť jsem byl závislý na něm. Pavel poznal co zamýšlím a tak se podíval na  mě přísným pohledem a řekl mi, že svádím lidi z přímé cesty Páně a snažím si je získat pro sebe, proto oslepnu a neuzřím sluneční světlo dokud nepřijde čas, kdy toho budu hoden. V tom okamžiku mě postihla slepota, nic jsem neviděl, tápal jsem kolem sebe a hledal kdo by mě vedl za ruku. Bylo to kruté, všechno se mi zhroutilo pod nohama jako domeček z karet. Nemohl jsem pochopit jak se to stalo. Křičel jsem  nic nevidím, atp….  Když to můj místodržitel zpozoroval, co se  mnou stalo, uvěřil učení, které hlásal Pavel. Nechodil už za mnou pro předpovědi týkající se jeho budoucnosti, ale za Pavlem.Jak to bylo těžké to přijmout.
Kouzelník odejde, katecheta hovoří s dětmi co je to být pravdivý
Pomůcky na dnešní den: šatek; zpráva- úryvek z bible, tužka ,  papír; míč,novinové koule; provaz, šátek

Hra
Sk 13,6-12
Kouzelník /vedoucí/ se snaží ohromit hráče svými kouzly. Řekne, že s pomocí ducha dokáže přesně zjisti tajné věci. Dokáže to tím, že odejde a hráči se domluví na nějaké věci. Kouzelník se vrátí a pomocí ducha /dalšího vedoucího se kterým je domluvený/ zjistí věc na které se hráči domluvili.Duch společně s ostatními hráči navrhuje kouzelníkovi věci, na kterých se možná hráči domluvili. V okamžiku kdy někdo navrhne tu správnou věc navrhne duch věc barvy červené, v druhém kole bílé, pak modré.
Úspěch záleží na hereckých vlohách kouzelníka a pohotovosti ducha.

Hra
Po několika kolech předchozí hry je kouzelník natolik zaslepen svými
kouzly, až úplně oslepne /zaváže oči šátkem/ a snaží se ostatní lidi
odvést od Pravdy.
Kouzelník honí se zavázanýma očima hráče.

Hra
Sk 13,13
Pavel káže a víra se šíří mezi pohany. Ne všichni uměli číst a psát. Proto se evangelium šířilo ústně, až došlo k někomu, kdo jej dokázal sepsat.
Běžec a písař
Na strom připevníme zprávu /delší úryvek z Bible/.Do vzdálenosti asi 50 m od stromu umístíme papír a tužku /pro každé družstvo/ Hráči mají za úkol zapsat přesné znění zprávy /včetně háčků, čárek, i,y, velkých písmen/ .Družstvo rozdělíme na čtenáře , písaře a ostatní jsou běžci.
Vzdálenost mezi zprávou a papírem rozdělíme podle počtu hráčů. Čtenář má za úkol přečíst kousek zprávy, ten si zapamatovat a běžet k určené metě kde text pošeptá běžci. Běžec běží k druhému běžci a druhý běžec k písaři, který zapíše co slyšel. Pokud si není jistý v pravopise nebo ve znění textu může se běžet k metě zeptat běžce, pokud ani běžec neví běží se běžec zeptat druhého běžce a ten se běží zeptat čtenáře. Každý z hráčů musí v době zapisování textu stát v prostoru, ve kterém pobíhá vždy u mety blíže k písaři. To platí i pro čtenáře. Písař, který zapíše to co dostal pošeptáno, běží plácnout běžce, běžec předá štafetu druhému běžci, druhý běžec čtenáři, který teprve teď smí pokračovat ve čtení zprávy a opět běžet pošeptat, co si zapamatoval /model se čtyřmi hráči, t.j. dva běžci/.

Hra
Sk 14, 19-21
Pavel se dostal v Derbe do velmi nebezpečné situace. Přišli tam lidé, kteří mu ukládali o život a začali ho kamenovat.
Varianta A: Záchranka
Jedno pole, ze dvou stran stojí kapitáni , kteří si musejí 3x nahrát než smějí bít protihráče v poli . Koho vybijí vypadává ze hry.
Pokud bijí a některý hráč míč chytí zachrání tím toho hráče, který byl první vybit.
Varianta B: "Kamenování"
Z novinového papíru vyrobíme "kameny" a uspořádáme bitvu. Kdo je zasažen vypadává.

Oběd

Hra
Sk 16,23
V Makedonii jsou Pavel a jeho průvodce Silas uvězněni. Žalářník má za úkol pečlivě hlídat všechny vězně.
Hráči vytvoří kruh. Uprostřed kruhu jsou žalářník - má zavázané oči a vězeň- svázané nohy. Žalářník honí vězně. Smí ho zavolat jménem a vězeň musí vždy odpovědět.

Hra
Sk 17,23
Pavel přichází do Athén. Ve městě lidé uctívají spoustu pohanských bohů. Měli dokonce i oltář neznámému bohu. O neznámém bohu jim vyprávěl Pavel. Málokdo ho poslouchal, ale našli se i takoví, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Ti se pak jistě začali starat o místa, která jim připomínala jediného Boha.
I my se vydáme vyzdobit místo, které nám připomíná lásku Boha k nám.
/zdobíme křížek, kapličku, boží muku/.Lze vyhlásit soutěž o nejhezčí výzdobu.

Go to top!

Středa

Celodenní hra
Sv. Pavel se vydal na druhou misijní cestu – vousy,v ruce hůl, na nohách sandaly – opět dramatizace
Také jsem mnoho cestoval, záleželo mi , aby se poselství o Ježíši Kristu šířilo dál do světa. Prožíval jsem mnoho pěkných chvil i  mnoho těžkých, mnoho dobrodružství a ba dokonce někdy jsem byl na pokraji svého života, lidé mě nenáviděli pro to, co jsem říkal. Z Ikonie jsem musel utéci před ukamenováním do měst Lystry a Deber, kde jsem dál pokračoval v učení. Ani tady mi nedali pokoj. I zde mi činili překážky, nenáviděli mě, protože jsem jim vyvracel to , čemu oni věřili. Dokonce mě kamenovali a když už si mysleli, že jsem mrtvý, vyvlekli mě pryč z města, aby se mě zbavili. Ale Bůh mě ani tady neopustil, stál při mně, dodával mi síly, abych nadále pokračoval v tom , co jsem činil doposud. I když jsem byl sláb, plný šrámu a ran od kamenování kázal jsem  dál. Říkal jsem si, s Bohem jsem silný, sám bych určitě prohrál. Po čase jsem odjel na misijní cestu do  Antiochie a odtud do Filip. Dalo by se říci, že jsem prožil co se dalo . Když jsem tak se svým kamarádem hlásal , přišli za námi Římané a odvlekli nás za to, že prý pobuřujeme lid. Mysleli jsme si, že je s námi konec. Strhli z nás šaty a dali nás zbičovat a pak poslali do vězení, kde nám pro jistotu dali nohy do klád. Dveře vězení zamkli na několik  zámků a ještě k němu postavili žalářníka, aby nás hlídal. A  když jsme tak byli ve vězení a modlili se , nastalo zemětřesení, otevřeli se všechny dveře, spadly nám okovy z rukou. Byli jsme plni radosti, věděli jsme, že Bůh nás zachránil. Římané si libovali, že nás chytili a že konečně bude klid. Sám žalářník když zpozoroval, co všechno se událo, vytasil svůj meč a chtěl se zabít , protože si myslel, že vězňové uprchli, on totiž byl zodpovědný za vězně. Když jsem to uviděl, zakřičel jsem na žalářníka, aby si nic nedělal. On nás vyvedl ven z vězení a žádal po mě radu, co má dělat, aby došel spásy, Aby uvěřil v Pána Ježíše jako toho, kdo ho má rád a kdo má moc nás vysvobodit. Pokřtěn byl on i jeho celý dům. Jakmile úředníci zjistili, že jsme původem římští občané, ihned propustili nás z vězení a ještě se nám omluvili. Ten žalářník nás pozval k sobě domů , ošetřil nám rány a uspořádal pro nás hostinu, radoval se nad tím , že uvěřil v Boha. Pak jsem cestoval do Athén, kde jsem mluvil k řeckým filosofům v divadle. Z Athén jsem odjel do Korintu, kde jsem strávil 1,5 roku.
Pomůcky na dnešní den:voda, nádoba na vodu;pytel, šátek,provaz, lžíce, ping pongový míček, láhev od coly,provaz, zašifrovaná zpráva

Pokud je to možné zachovat družstva z minulých dnů. Styl Superhra - stanoviště s úkoly v okruhu max. 4 km.
Filipy – pokřtění žalářníka
 úkol: příprava vody ke křtu - přenes v časovém limitu z jedné  nádoby do druhé pomocí lžíce co nejvíce vody
Pavel káže v Athénách v aeropágu
 úkol: na písmena ze zadané věty slož větu novou
Pavel, zkušený poutník
 úkol: skákání v pytli
Pavel, odvážný muž
 úkol: přenášení vody na hlavě nebo se zavazanýma očima jít po provázku určitým terénem
Pavel, zručný člověk
 úkol: lžící, kterou máš zavěšenou na krku a sahá ti asi do  poloviny stehen se snaž srazit ping-pongový míček,který je posazený na hrdle láhve od coly
Pavel, atlet
 úkol: vytvoříme mezi stromy síť z provazu. Hráči mají za úkol prolést sítí na druhou stranu aniž by se jí dotkli. Každé oko smí použít pouze jeden hráč. Dotkne-li se musí lézt  znovu. Hráči si mohou navzájem pomáhat.
Pavel, vzdělaný člověk-
najít zašifrovanou zprávu- úryvek z listu sv. Pavla , klíč A=B
Pavel vězeň
- 2 svázaní( otočeni zády k sobě)  musí co nejrychleji projit vyznačenou drahou

Oběd

Go to top!

Čtvrtek

Celodenní výlet

Kníže Proso
V dávném a dávném čase, když lidé v daleké východní Asii ještě neznali rolnictví a chov dobytka a namísto toho se živili lovem a chytáním ryb, panovala v Číně dvě knížata, dva bratři.
Starší bratr byl velký vojevůdce. Vedl mnoho válek, dobyl mnoho zemí a přinesl domů mnoho kořisti a bezpočet zajatců. Svým mečem zbudoval mocnou
říši, která se rozprostírala na celé půli zeměkoule. Na jeho počest mu všude stavěli vysoké pomníky z bronzu a z kamene.
Mladší bratr válku nemiloval, protože přinášela lidem utrpení. Přál si, aby se lidé zabývali pokojnější činností a dobývali bohatství, které leží ukryto v matičce Zemi. Ukázal jim tedy, jak se sází a sklízí proso a jak se i pokojnou prací dá nashromáždit bohatství.
Starší bratr se mladšímu opovržlivě vysmíval: "Pěstováním prosa se nestaneš nesmrtelným, tím se staneš jen tak, vykonáš-li veliké činy - ne pluhem na poli, nýbrž mečem ve válce!"
"Jsem úplně spokojený," namítl mladší, "budou-li na mě lidé rádi vzpomínat jako na knížete Prosa." "Ty jsi ale hlupák!" zvolal starší. "Žádný člověk si
na tebe ani nevzpomene! Nevěříš-li mi, navrhuji, abychom po tisíci letech zase přišli na zem, a tak zjistili, kdo z nás dvou je ještě známý a kdo ne!"
Mladší návrh schválil a až do smrti už o tom mezi nimi nepadlo ani slovo. Když uplynulo tisíc let, přišli, jak se smluvili, opět na svět a navštívili svou zemi. A co neviděli? Meč, kterým starší vyhrál tolik válek a dobyl tolik zemí, zrezivěl. Jeho říše ležela v troskách a z mnoha pomníků, které měly navěky hlásat jeho slávu, nezůstal ani jediný! Proso však pokrývalo nepřehledné plochy země a svědčilo o požehnání, kterému dal základ mladší bratr. Jeho jméno bylo proslulé u všech lidí. Všichni ho s vděčností nazývali "kníže Proso".

Čínská pohádka

Hra zrnka moudrosti – na louce rozhodíme asi tak 7 citátů od sv. Pavla, úkolem jednotlivých družstev je si co nejvíce zapamatovat

hry během cesty: -najít hůl 1m dlouhou
- napsat na papír co nejvíce věcí, názvů, které mají něco společné s vodou ( i vzdáleně), časově omezeno
- dokázat jít 1 km mlčky (10 min.)
- hrát nálety
- uběhněte určitou vzdálenost
- Pavel viděl, že kdyby nebyl s ním Bůh, že by to nezvládl – pomodlete se u nějakého kříže či kapličky
 
 

I vy můžete přispět něčím zajímavým, co by stálo za zveřejnění a druhým pomohlo.

Go to top!

co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
texty knih (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.