Izraelité

Táborová hymna:
(zpívá se na nápěv Není nutno, je možné ji dále upravovat, přidávat sloky, a podobně)

1.    Jako Mojžíš se svým lidem
       Fatymáci vytáhli,
       nejen pouští, celým krajem
       na tábor se teď valí.

       Ve dne, v noci po vesnici
       kvílení se ozývá,
       zdivočelých Izraelců
       řev se všude rozlíhá.

R1:  Ztratit batoh? – Nevadí!
       Zmeškat tábor? – Vadí!
       Škvoři v stanu – Nevadí!
       Smutný kukuč – Jó, to vadí,
                                      to vadí!

2.    V koši plave dítě malé,
       tak náš příběh začínal.
       Roky plynou a z něj náhle
       vůdce národa se stal.

       Není nutno, není nutno,
       aby Mojžíš dobrý mluvčí byl,
       Hospodin ho na pahorku
       za zachránce vyvolil.

R2:  Nemít slávu? – Nevadí!
       Nemít víru? – Vadí!
       Nemít krásu? – Nevadí!
       Nemít Boha? – Jó, to vadí,
                                    to vadí!

3.    Když ti v břiše kručí hlady,
       tři dny nemůžeš nic pít,
       nezoufej si, Bůh je tady,
       jen ten může zachránit.

       Z nebe pro nás mana padá,
       voda tryská ze skály.
       Pořád se Pán, náš Bůh stará,
       bez něj bysme zemdleli.

Go to top!

Sobota:

Den příjezdu. Po obědě rozdělení do družstev. Malí by měli vědět ke komu patří už v autobuse.

Seznamovací hry:
1. S ručníkem na jména. Jeden stojí uprostřed s ručníkem a snaží se plácnout toho, jehož jméno bylo zavoláno. Ten se ale zachrání tím, že zavolá jméno někoho jiného.
2. Na Drákulu. Jeden je Drákula. Pomalu, dramaticky se přibližuje k oběti (děti stojí v kruhu). Tato oběť se úpěnlivě na někoho dívá, ten pokud zavolá její jméno ji zachrání a Drákula útočí na jinou oběť.
3. U starších lístečky… ?

Úvodní hra:
Vyrazí se k vodě. V případě hezkého počasí koupání, bude-li škaredě pak pouze výlet s výlovem košíku v kterém je Mojžíš a hádanka pro děti: Kdo jsem? Kde se nacházíte vy? Uhodnout tuto hádanku je nutné k tomu, aby děti získaly klíč k tomu, kde hledat další informace. Neuhodnou-li, hodí se něco (jakože klíč) do vody a informace se jim řekne, až když ho vyloví. Informací je místo, kde naleznou svitek s Mojžíšovým příběhem.. Po návratu do tábora se svitek slavnostně otevře a přečte se začátek – příchod izraelských kmenů do Egypta. Jednotlivým družstvům jsou přiděleny názvy izraelských kmenů a kmeny dostávají první úkol a to najít v táboře své znaky a čisté vlajky. Tento svitek je umístěn na nějakém důstojném místě, je z něho předčítáno večer před spaním, popř. před hrou, v táboře se těší velké úctě

Hledání znaků:
Po táboře je rozmístěno 12 lístečků s názvy izraelských kmenů (Růben, Simeon, Efraim, Juda, Zabulon, Isachar, Neftalí, Dan, Gád, Manase, Benjamín, Ašer) a příslušnými znaky. Každý kmen hledá svůj znak, najde-li cizí, může se pokusit vyměnit tuto informaci za informaci, kde je jeho znak.
Zároveň hledá i vlajku, ta je prázdná, znak na ni mají za úkol namalovat.

Kreslení vlajky družstva:

Po večeři seznámení s pravidly hry a úvodní vyprávění.

Pravidla hry:
V táboře je mapa. Po mapě se cestuje. Úsek, který družstvo urazí (počet políček) je dán tím, kolik získá bodů za různé hry. Kmeny si vyrobí kartičku, na které jsou namalování všichni členové, jeden drží v ruce vlajku, jsou popsáni jmény. Tato kartička se pak na mapě posunuje. Používá se inflační systém, množství bodů, které lze získat se postupně zvyšuje. První možnost získat body je hned ráno. V mapě jsou místa, na která jsou umísťovány obrázky. První tři jsou vzorové, ty se hned umístí na mapu. Každý den, do ranní modlitby před jídlem, mají kmeny možnost u k tomu určeného vedoucího hlásit, jaká událost bude následovat. Smějí tipovat dvě možnosti. Jestliže nikdo neuhodne, pak mají možnost hádat ještě jednou, když je před snídaní obrázek vyvěšen. Další obrázky se vyvěšují večer, jsou-li tři, i v poledne. Téma obrázků: Vzorové – Mojžíš plave, Mojžíš zabíjí Egypťana, Mojžíš a hořící keř. Neděle – Mojžíš před faraónem, Egyptské rány. Pondělí – Beránci, Průchod mořem. Úterý – křepelky a mana, Voda ze skály, Amalečané. Středa – Desatero, Zlaté tele. Čtvrtek – Průzkum zaslíbené země,  Měděný had. Pátek – Bileam, Mojžíšovo napomenutí a smrt, Přechod Jordánu.
Je možné získat také ranní prémii, jsou to body za to, že družstvo první nastoupilo na ranní rozcvičku. Kmeny jsou buzeny hlasem ŠÓFÁRU. Dlouhá trouba, používaná v Izraeli, vydávající hlasitý, táhlý zvuk.

Úvodní vyprávění:

Představte si, že žijete v Egyptě, za vlády faraóna Ramesse II. Patříte k velkému počtu kočovníků, jejichž předkové přišli do Egypta před desítkami, nebo stovkami let. Pocházíte z lidu, který je odnikud, nemá žádnou vlast, kam by se mohl vrátit. Ve vašem rodě koluje jeden starý, podivuhodný příběh, který se stále a stále znovu vypráví u večerních ohňů. Je to příběh o jednom z vás, který byl v Egyptě ministerským předsedou a vládl nad celou zemí, jako by byl faraónův bratr. Ten měl ještě jedenáct bratrů a jejich otec se jmenoval Izrael. Vy jste potomci této rodiny. Nejste tedy jenom faraónovými otroky, jak by se zdálo, ale patříte do významného národa. O jednom z předků, jmenoval se Abraham, se dokonce vypráví, že byl přítelem jediného Boha, který vládne nad vším ostatním. Vy už tomu skoro nedokážete věřit, protože v Egyptě je jako Bůh uctíván farao, krokodýli, býci, vítr… Není pak snadné věřit tomu, že praotec izraelského rodu znal jediného Boha, při tom všem co v Egyptě vidíte. Mezi těmito příběhy se najednou dozvídáte o tom, co se stalo v jednom pracovním táboře o něco jižněji po řece. Nějaký Mojžíš, zázračně zachráněný v košíku před vojáky si získal náklonnost faraónovy dcery, která se ho ujala. On pak když dospěl napadl  a zabil Egypťana. Ze strachu utekl a teď se vrací. Mluví o tom, že slyšel z keře hlas samotného Boha, který mu prozradil své jméno. Jaké? „JSEM, KTERÝ JSEM.“ Tento Bůh ho prý pověřil tím, že má vyvést izraelský národ z Egyptské země. Dokonce s tím přišel za samotným faraónem.

Výprava za hořícím keřem:
Děti jsou zavedeni na místo, kde hoří keř. U tohoto keře se pak koná večerní modlitbu, je možné se zout, či jinak to zdramatizovat. Následuje hra.

Návrat izraelitů:
Tábor se rozdělí na dvě polovičky. Polovina jsou egyptští pohraniční strážci, kteří se roztáhnou napříč nějakého lesíka. Každý z nich má baterku. Druhá polovina představuje Mojžíše, který se vrací ze Sinaje do Egypta. Mají se proplížit přes linii strážců. Každý strážce může jednou bliknout baterkou, čímž izraelitu zneškodní. Po lese se pohybuje několik kočovných Amalečanů (vedoucích), kteří vychytávají všechny, kteří se prozradí mluvením. Hra trvá asi 15 min, pak se družstva prohodí. Kdo má víc izraelitů, kteří prošli vyhrává.

Go to top!

Neděle:

Kouzla na faraónově dvoře:
Vhodné za špatného počasí, družstva si připraví kouzla, kterýma chtějí bavit faraóna. Jeden z vedoucích je převlečen za faraóna a od ostatních je mu prokazována přiměřené pocta.

Příprava na mši svatou, mše svatá

Otázky a odpovědi:
Členové kmenů vybíhají postupně ze startu, utíkají, vyberou si lísteček, na kterém je otázka, tu otázku buď okamžitě vedoucímu zodpoví, vrátí se a běží další, nebo se musí utíkat poradit s družstvem a pak teprve se vrací aby otázku zodpověděl.

Otroci chladí faraóna za horkého počasí:
Všichni mají zavázané oči, kromě faraóna, v ruce mají nějakou nádobu a snaží se faraóna polít.

Odhalování falešného faraónova šamana:
1. Duchu, duchu - jeden předvádí šamana, naváže kontakt s duchem, děti se předem domluví na nějaké věci a pak se postupně ptají, duch šamanovi ukáže, která z těch navrhovaných věcí je tou, na kterou se domluvili. Finta: šaman se vždy ptá ducha slovy: „Duchu, duchu, je to … a řekne to, co děti navrhovali. Může třeba klepat něčím do podložky, aby duch lépe slyšel. Než  odpoví ano nebo ne, tak chvilku vyčkává. Předstírá, že poslouchá ducha. Jestliže do finty zasvěcená osoba mu něco navrhne před tím, než stačí odpovědět, prozradí mu tak, že se ho právě ptali na tu věc, která byla domluvená.
2. S miskami – nějaký předmět se schová pod jednu ze tří misek. Šaman pak klepáním na misky uhodne, pod kterou. Finta: ten co předmět schovává naznačuje šamanovi, pod kterou miskou je. Podepírá-li si bradu pravou rukou, je vpravo, levou rukou, je vlevo, oběma, je uprostřed, žádnou, není tam.
3. S talířem – pro pobavení. Jeden talíř se zespod začadí svíčkou. Šaman drží čistý talíř, vždycky nejdřív prstem jezdí zespod pod talířem a pak sobě po obličeji, nějaká oběť, pod záminkou že ji šaman zhypnotizuje má po něm všechno opakovat, v ruce má ale začazený talíř.

Kreslení mapy okolí:
Kmeny se pohybují v okolí tábora a mají za úkol nakreslit co nejvěrnější mapu okolí.

Go to top!

Pondělí:

Egyptské rány:

Komáři, mouchy, dobytčí mor – na lístečky se napíší  jména zvířat, která vydávají nějaká zvuk, vždy 3 – 4 stejného druhu. Lístečků musí být tolik, kolik je hráčů. Každý si vylosuje jeden lísteček. Pak na znamení začne vydávat zvuk, který je pro to zvíře charakteristický. Stejné druhy zvířat se musí podle zvuku najít a udělat skupinku. Která skupinka se našla první – vyhrává.

Kobylky – obdoba eskymáků. Hází se kostkou. Komu padne šestka vybíhá, musí si obléct rukavice, čepici, šálu a pomocí příboru se snaží jíst čokoládu. Padne-li šestka někomu jinému, je okamžitě střídán. Jiná možnost – z každého kmene se vybere jedna nejzdatnější kobylka. Ta dostane do ruky párátko a snaží se sníst v nějakém časovém limitu co nejvíce křupek, tak, že je nabodává na párátko. Ostatní povzbuzují své hráče.

Temnota – Všichni hráči si zaváží oči šátkem. Vedoucí se od nich vzdálí na několik desítek kroků a pak v pětisekundových intervalech krátce píská. Družina se k němu poslepu blíží, vyhrává ten, který se první dotkne vedoucího

Krupobití – Každý hráč si najde kamínek velikosti tenisového míčku. Vyznačí se čára, odkud se bude házet a deset metrů od ní se položí do trávy cílový kámen. hráči se pak snaží hodit svůj kámen co nejblíže k cílovému kameni.

Žáby – Na hřišti se udělá překážková dráha, potom se udělají závody ve skocích. Překážky se mohou přeskakovat, podskakovat, obskakovat…

Smrt prvorozených – obdoba všichni proti všem. Kdo má míč vybíjí, kdo je vybitý, je prvorozený. Obměna: hráč který se zmocní míče smí udělat určitý počet kroků, nebo se může hrát v zarostlém prostoru, kde je hodně schovávaček.

Přeprava Mojžíše po vodě:
Úkolem je přes nějaký vodní úsek přepravit panenku omotanou toaleťákem bez jejího namočení. Část úseku by mělo být nutné přeplavat.

Pečení placek:
Pokusit se mezi dvěma ohněm rozpálenýma kamenama upéct placky z vody, soli a mouky

Pečení beránka:
Eventuelně se pokusit o upečení nějakého zvířete, nejlépe králíka.

Bobr I. Bobr II.

Go to top!

Úterý:

Nebezpečí pouště:
Vedoucí se převlečou. Izraelité dostanou zdravotní  (očkovací) průkazy, chodí po poušti a něco sbírají, např. lístečky. mezi nimi se pohybují pouštní nebezpečí – převlečení vedoucí, např. pouštní chřipka. Když je Izraelita chycen, musí k nějakému lékaři a od něj se dozví dobu léčení (např. 3 min karanténa)
Další nemoci mohou být třeba tarantula (léčením je tanec tarantula), kulhavka…

Hledání vody:
Kmeny hledají vodu. Mají v určitém časovém limitu vykopat (pouze přírodními materiály) co nejhlubší jamku. Hodnotí se hloubka. Nalezne-li někdo pramen, stává se suverénním vítězem.

Přenášení vody na zádech
Přenášení vody na lžíci
Přenášení vody libovolným způsobem, ale k přenášení se smí používat pouze přírodní materiály například tráva, vlasy, ruce (nesmí se brát vodu do pusy)

Vyřazovací soutěž v plavbě na kruhu či …?

Soutěž v lovení:
Do vody se hází nějaký předmět, který děti hledají. Např. faraónův prsten, skarabeus…

Izraelité x Amalečané:
Děti ve dvoustupu, na jedné straně jsou Amalečané, na druhé izraelité. Vedoucí vyhodí  do vzduchu kartičku. Na té je z jedné strany napsáno izraelité, na druhé Amalečané. Ti co jsou nahoře, honí druhou skupinu. Tato honička je omezená časovým limitem, vedoucí např. počítá do dvaceti.

Vytrvalostní soutěž:
Soutěž o to, kdo nejdéle vydrží s rukama nahoře, tak jak je držel Mojžíš, když se modlil v boji za izraelity.

Go to top!

Středa:

Nácvik práce s busolou:

Desatero:
Kmen rozestavěný tak, aby na sebe vždy pouze dva po sobě jdoucí hráči viděli. První dostane desatero v přeházeném pořadí. Jeho úkolem je správně ho očíslovat a pomocí předem domluvených signálů předat dalšímu členu, ten pak dalšímu a poslední má za úkol zpátky sestavit znění přikázání, takové jaké bylo na začátku.

Výroba kamenného oltáře z neotesaných kvádrů – mše svatá sloužená na tomto oltáři
Výroba model

Příprava na společenský večer- různé disciplíny, např. izraelský tanec, zazpívat oblíbenou děkovnou píseň) žalm, apod.

Průzkum zaslíbené země:
Každý kmen pro jiný kmen vyrobí mapku, která ho má dovést k nějaké ukryté věci. Hodnotí se jednak to, jestli cíl našli, jednak také to, jestli podle jejich mapy byl ten druhý kmen schopný dojít k cíli

Společenský večer

Go to top!

Čtvrtek:

Opakování práce s busolou

Celodenní hra

Pátek:

Vědomostní test s odpověďmi a b c

Kvakoši:
Všichni jsou kvakoši. Skáčou a kvákají. Potká-li kvakoš kvakoše, stříhnou si. Ten, co vyhraje se stává kuřetem, dřepí pípá a hledá si další kuře. Najde-li, zase si stříhnou, ten co vyhraje, se stává opicí. Ta dělá hu, hu, skáče a vřeští. Kuře co prohraje se zase vrací o stupeň níž na kvakoše. Potká-li opice opici, stříhnou si. Opice co vyhraje se stává éterickou bytostí, už nemá existenční starosti, s mírným bzučením a roztaženými pažemi volně plachti prostorem. Opice, co prohrála, se vrací o jeden vývojový stupeň níž na kuře. Pro starší děti lze použít více stupňů. Kvakoš, kuře, pes (štěká), opice, člověk (ten nevydává zvuky, ale ukazováčkem si ze stany vrtá do hlavy, jakože myslí), éterická bytost.

Návrat

Příprava táboráku

Táborák:
Při táboráku dostávají všichni účastníci na památku svitek s Mojžíšovým příběhem.

Sobota:

Odjezd
 

I vy můžete přispět něčím zajímavým, co by stálo za zveřejnění a druhým pomohlo.

Go to top!

co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
texty knih (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.