Novéna za duše v očistci od sv. Alfonse z Liguori

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.modlitba.sk, Vydáno dne: 15. 11. 2017

Purgatoriu, Ich, CC BY-SA 3.0, ro.wikipedia.org Svatý Alfons Maria z Liguori: Křesťanská povinnost pomáhat duším v očistci

Modlitba doporučení duší z očistce Bohu, aby mohl zmírnit jejich velké bolesti, kterými trpí, a aby je mohl brzy přivést do své slávy, je pro našeho Pána nejvíce potěšující a pro nás bohatá na milosti. Tyto požehnané duše, které jsou jeho věčnými společníky, jsou vděčné za ty, přes které získaly osvobození z vězení očistce nebo zmírnění svých trápení.

Proto, když přijdou do nebe, určitě si vzpomenou na všechny ty, kteří se za ně modlili. Bůh jim ukazuje dar naší modlitby za ně, aby se ony mohly modlit za nás. Je pravdou, že tyto požehnané duše se nemohou modlit samy za sebe, protože trpí za své hříchy. Jsou velmi drahé Bohu, mohou se modlit za nás - za putující církev a získávat pro nás mnohé milosti od Boha. Když Svatá Kateřina z Boloně prosila o nějakou milost, obrátila se na duše v očistci a její modlitby byly okamžitě vyslyšeny. Prohlásila, že když se modlila k těmto duším, získala mnoho milostí. Milostí, které jsou nám uděleny na přímluvu duší z očistce, je nespočet.

duše v očistci, volné dílo, it.wikipedia.org


Novéna za duše v očistci
od svatého
Alfonse Maria z Liguori


Saint Alphonsus Maria de Liguori, CC BY 2.0, flickr.com


Úvodní modlitba:

Modlitba k našemu trpícímu Spasiteli
za duše v očistci.


Ó nejsladší Ježíši, skrze krvavý pot, když jsi trpěl v Getsemanech, smiluj se nad těmito požehnanými dušemi, smiluj se nad nimi.

Ó nejsladší Ježíši, skrze bolesti, které jsi vytrpěl během krutého bičování, smiluj se nad nimi.

Ó nejsladší Ježíši, skrze bolesti, které jsi vytrpěl během nejbolestnějšího korunování trny, smiluj se nad nimi.

Ó nejsladší Ježíši, skrze trápení, kterým jsi prošel, když jsi nesl kříž na Kalvárii, smiluj se nad nimi.

Ó nejsladší Ježíši, skrze bolesti, které jsi vytrpěl během krutého ukřižování, smiluj se nad nimi.

Ó nejsladší Ježíši, skrze bolesti, které jsi vytrpěl během agónie na kříži, smiluj se nad nimi.

Ó nejsladší Ježíši, skrze nesmírnou bolest, kterou jsi přetrpěl v momentě, kdy jsi odevzdal svého ducha, smiluj se nad nimi.

(Doporučte se duším v očistci a vyslovte svůj úmysl)

Milosrdné duše, přimlouvám se k Vám v modlitbě. Vy, které jste tak drahé Bohu a jste v očistci uchráněny od ztráty Boha, modlete se za mne, chudého hříšníka, kterému hrozí nebezpečí, že by byl zatracen a ztratil Boha navždy. Amen.

*****

První den


Modlete se za svaté duše!, Lawrence OP, CC BY-NC-ND 2.0, flickr.com


Ježíši, můj Spasiteli, tak často jsem si zasloužil, abych byl uvržen do pekla. Jak by bylo hrozné moje utrpení, kdybych byl nyní zatracen a musel bych přijmout myšlenku, že já sám jsem si způsobil toto zatracení. Děkuji Ti za trpělivost, kterou se mnou máš.

Můj Bože, miluji tě nade všechny stvořené věci a ze srdce lituji, že jsem tě urazil, protože Ty jsi nekonečná dobrota. Raději zemřu, než bych dále konal zlo. Dej mi milost vytrvat.

Měj milosrdenství s námi i s dušemi trpícími v očistci.
Maria, Matka Boží, přijď jim na pomoc svou mocnou přímluvou.

Modlitba: Otče náš, Zdrávas Maria a úvodní modlitba.

Druhý den


Běda ti, nešťastný člověče, tolik let jsi už strávil na zemi a nezískal jsi nic, jen peklo!

Vzdávám ti díky, Pane, za to, že jsi mi daroval tento čas, abych činil pokání za své hříchy. Můj dobrý Bože, mrzí mě, že jsem tě urazil. Pošli mi pomoc, abych využil tento čas, který mi zůstal, ve službě tvé lásce.

Měj milosrdenství s námi i s dušemi trpícími v očistci.
Maria, Matka Boží, přijď jim na pomoc svou mocnou přímluvou.

Modlitba: Otče náš, Zdrávas Maria a úvodní modlitba.

Třetí den


Můj Bože! Protože ty jsi nekonečná dobrota, miluji tě nadevše a celým srdcem lituji všechny své špatné skutky, kterými jsem ti způsobil bolest. Dej mi milost svaté vytrvalosti.

Měj milosrdenství s námi i s dušemi trpícími v očistci.
Maria, Matka Boží, přijď jim na pomoc svou mocnou přímluvou.

Modlitba: Otče náš, Zdrávas Maria a úvodní modlitba.

Čtvrtý den


Můj Bože! Protože ty jsi nekonečná dobrota, lituji z celého srdce, že jsem tě svými hříchy urazil. Raději ať zemřu, než bych ti měl ublížit. Dej mi svatou vytrvalost.

Smiluj se nad námi a nad dušemi, které hoří v očistném ohni a milují tě celým svým srdcem.
Ó, Maria, Boží matko, pomoz jim svými mocnými modlitbami.

Modlitba: Otče náš, Zdrávas Maria a úvodní modlitba.

Pátý den


Běda ti, nešťastný člověče, kdyby tě Pán, uvrhl do pekla, protože z tohoto žaláře věčné bolesti není vysvobození.

Miluji tě nadevše, ó nekonečný Bože a upřímně lituji, že tě stále zrazuji. Dej mi milost svaté vytrvalosti.

Měj milosrdenství s námi i s dušemi trpícími v očistci.
Maria, Matka Boží, přijď jim na pomoc svou mocnou přímluvou.

Modlitba: Otče náš, Zdrávas Maria a úvodní modlitba.

Šestý den


Můj Božský Vykupiteli, tys zemřel za mne na kříži a tak často jsi se spojil se mnou ve svatém přijímání a já ti to často oplatil jen nevděčností. Nyní tě však miluji nad všechny stvořené věci. Ó, nejvyšší Bože, zmáhá mě velký smutek kvůli mým špatným skutkům. Raději ať zemřu, než bych měl setrvat v konání zla.

Měj milosrdenství s námi i s dušemi trpícími v očistci.
Maria, Matko Boží, přijď jim na pomoc svou mocnou přímluvou.

Modlitba: Otče náš, Zdrávas Maria a úvodní modlitba.

Sedmý den


Bože, Otče milosrdenství, vyslechni jejich nejvroucněji touhu. Pošli jim svého svatého anděla, aby jim oznámil, že jsi stále jejich Otcem a jsou s tebou smířeni skrze utrpení a smrt tvého syna Ježíše Krista, a že nadešel okamžik jejich vysvobození.

Modlitba: Otče náš, Zdrávas Maria a úvodní modlitba.

Osmý den


Ó, můj Bože! I já jsem jedním z těch nevděčných lidí, který přesto, že dostal tolik milostí, pohrdl tvou láskou a zasloužil si peklo.

Ale tvá nekonečná dobrota mě dosud chránila. Proto tě miluji nad všechny pozemské věci, a je mi líto, že jsem tě urazil. Raději ať zemřu, než bych měl setrvat v konání zla.

Měj milosrdenství s námi i s dušemi trpícími v očistci.
Maria, Matko Boží, přijď jim na pomoc svou mocnou přímluvou.

Modlitba: Otče náš, Zdrávas Maria a úvodní modlitba.

Devámý den


Můj Bože! Jak jsem jen mohl tolik let žít bez tebe a tvé svaté milosti! Ó, nekonečná dobroto, jak dlouho jsi trpěl kvůli mně!

Odteď tě chci milovat nadevše. Je mi hluboce líto, že jsem tě urazil. Raději ať zemřu, než bych měl znovu zhřešit. Dej mi milost svaté vytrvalosti a nedovol, abych znovu upadl do hříchu.

Měj milosrdenství s dušemi trpícími v očistci. Modlím se, abys zmírnil jejich bolesti, zkrátil čas jejich utrpení, rychle je zavolal do nebe, aby tě viděly tváří v tvář a navěky tě mohly milovat.

Maria, Matko Boží, přijď jim na pomoc svou mocnou přímluvou a modli se za nás, kteří jsme stále v nebezpečí věčného zatracení.

Modlitba: Otče náš, Zdrávas Maria a úvodní modlitba.


Převzato z http://modlitba.sk, článek z 25. 10. 2017 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 27. 10. 2017 /110 přečtení)

volné dílo, wikimedia.org