Novéna ke svatému Šarbelovi (začíná se 15. 7. )

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 22. 07. 2016

Stéphane Akkaoui Follow Kafra, statue de St Charbel, CC BY-NC-ND 2.0, www.flickr.com, Uspořádání pobožnosti
1, Novéna se zahájí znamením kříže a úvodní modlitbou ke sv. Šarbelovi
2, Na každý den připadá jeden úryvek z Písma svatého a několik myšlenek z poselství sv. Šarbela, po přečtení doporučujeme chvíli ticha k zamyšlení nad těmito texty
3, Následuje modlitba ke sv. Šarbelovi spojená s konkrétním úmyslem, za který se celou novénu chceme modlit
4, Po invokaci a modlitbě k Bohu je možné přidat litanie ke sv. Šarbelovi
5, Pobožnost každý den uzavírají modlitby:Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci

Novéna ke svatému Šarbelovi

Úvodní modlitba


Svatý otče Šarbeli, který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě poustevny a nyní přebýváš v nebeské slávě, oroduj za nás. Rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli, rozněť v nás lásku k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se zlu, chraň před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v našem každodenním životě. Na tvoji přímluvu obdrželo mnoho lidí dar uzdravení duše i těla a vyřešení problémů v situacích lidsky bezvýchodných. Shlédni na nás milostivě, a bude-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme. Především však nám pomáhej jít každodenně cestou svatosti do života věčného. Amen

1. den

Ve jménu Otce… Svatý otče Šarbeli,…

Za to se modlím, ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě (Flp 1,9-11)

Ve vašich srdcích musí kralovat láska, ve vašem smýšlení pokora. Arogance vždy vede ke hříchu, k neschopnosti odpouštět a k nenávisti, tedy do věčného zavržení.

Ó zázračný sv. Šarbeli, z jehož neposkvrněného a neporušeného těla vychází nebeská vůně, přijď mi na pomoc a vypros mi u Boha tuto potřebnou milost…....................... Amen.

Svatý Šarbeli, přimlouvej se za mě.

Pane, který jsi sv. Šarbelovi dal milost víry, uděl mi, prosím na jeho přímluvu svou milost, abych žil podle tvých přikázání a podle slov Písma svatého

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen

(Litanie)

Otče náš… Zdrávas Maria…. Sláva Otci….

2. den

Ve jménu Otce… Svatý otče Šarbeli,…

Vy jste sůl země. Jestliže však ztratí sůl chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. (Mt 5,13-16)

Bůh stvořil každého člověka jako lampu, aby zářil a osvětloval svět, a každé lampě dal čisté a průzračné sklo, aby umožnil světlu pronikat a osvěcovat temnoty světa. Lidé však zapomínají na světlo a dbají pouze o sklo. To obarví a zdobí, až sklo ztmavne a nedovoluje světlu pronikat. Proto je na světě tolik temnoty. Sklo vašich lamp musí být znovu průzračné, aby vaše světlo svítilo ve světě. Proto po každém poklesku je třeba jít rychle ke zpovědi, abychom byli vždy ve stavu posvěcující milosti.

Ó sv. Šarbeli, mučedníku mnišského života, který jsi zakusil utrpení a ze kterého Ježíš učinil zářící maják, utíkám se k tobě a skrze tvou přímluvu prosím o tuto milost ...........

V tebe důvěřuji. Amen

Sv. Šarbeli, nádobo plná vůní, přimlouvej se za mě.

Nejdobrotivější Bože, který jsi sv. Šarbela poctil schopností konat zázraky, smiluj se nade mnou a uděl mi, oč na jeho přímluvu prosím.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen

(Litanie)

Otče náš… Zdrávas Maria…. Sláva Otci….

3. den

Ve jménu Otce… Svatý otče Šarbeli,…

Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí? Kdo by se však styděl za mne za má slova, za toho se také bude stydět Syn člověka, až přijde ve slávě své i Otcově i svatých andělů. (Lk 9,23 - 26)

Jen Ježíš může osvobodit člověka ode všech hříchů, problémů a strádání. On velice trpí, jestliže člověk vykoupený jeho krví upadá do hříchu. Bůh touží po tom, abychom všichni byli svobodni a šťastní. Lidé však hledají štěstí tam, kde ho nikdy nenajdou, totiž na zemi a v hmotných statcích nebo v jiných lidech. Plné štěstí můžeme najít jen tak, že se v lásce spojíme s Kristem.

Ó laskavý sv. Šarbeli, který záříš jako jasná hvězda na nebi církve, osvěcuj mou cestu a posiluj mou naději. Prosím tě o tuto milost ............. Vypros ji pro mě od Ježíše ukřižovaného, jemuž se bez ustání klaníš. Amen.

Sv. Šarbeli, příklade trpělivosti a mlčení, přimlouvej se na mě.

Pane Ježíši, který jsi sv. Šarbela posvětil a pomáhal mu nést kříž, dej mi na jeho přímluvu odvahu snášet obtíže života s trpělivostí a pokorou podle tvé božské vůle.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen

(Litanie)

Otče náš… Zdrávas Maria…. Sláva Otci….

4. den

Ve jménu Otce… Svatý otče Šarbeli…

Ježíš řekl apoštolům: Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím připravit vám místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem Já. Cestu, kam jdu, znáte. Tomáš mu řekl: Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu? Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,1-6)

Každý člověk je povolán, aby měl účast na Božím království tím, že se sjednotí v lásce s Bohem. Je jen jedna cesta, která tam vede a tou je Ježíš Kristus, nejpravdivější Bůh, který se stal nejpravdivějším člověkem. Tato cesta zrání k lásce je obtížným duchovním vzestupem.

Ó sv. Šarbeli, milující otče, utíkám se k tobě a důvěra v tebe naplňuje mé srdce. S vírou ve tvou mocnou přímluvu u Boha očekávám vyslyšení a udělení této milosti .................. Ukaž mi, prosím znovu svou lásku. Amen

Sv. Šarbeli, zahrado ctností, přimlouvej se za mě.

Bože, který jsi sv. Šarbelovi udělil milost, aby ti byl podobný, pomáhej mi růst v křesťanských ctnostech a smiluj se nade mnou, abych tě mohl navěky chválit.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen

(Litanie)

Otče náš… Zdrávas Maria…. Sláva Otci….

5. den

Ve jménu Otce… Svatý otče Šarbeli,…

Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí. Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když vás Syn osvobodil, budete skutečně svobodní. (Jan 8,31-32.34-36)

Kristus ví, co je ve vašich srdcích, a jsou to právě vaše srdce, po kterých touží. Nehledejte pravdu mimo Krista. Poznáte-li Krista, poznáte i Pravdu a budete svobodní. Kristus chce, abyste byli svobodní. Nebojte se a buďte si jisti tím, že Kristus zvítězil nad tímto světem.

Ó Bohem milovaný sv. Šarbeli, osvěcuj mě, pomáhej mi a uč mě tomu, co se líbí Bohu. Přispěchej mi na pomoc. Milující otče, prosím tě, přimlouvej se u Boha o tuto milost pro mně .................... Amen.

Sv. Šarbeli, příteli Ukřižovaného přimlouvej se za mě.

Bože, na přímluvu sv. Šarbela vyslyš mou prosbu, zachraň mou ubohou duši a daruj mi pokoj. Utiš prosím, všechny moje nepokoje, které mě sužují. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen

(Litanie)

Otče náš… Zdrávas Maria…. Sláva Otci….

6. den

Ve jménu Otce… Svatý otče Šarbeli,…

Když se modlíš, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to co je skryté, ti odplatí. Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšení pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. (Mt 6,6-8)

Modlete se z hloubi srdce a Bůh vás vyslyší. Modlete se srdcem, upřímně a s důvěrou, a ne pouze rty. Rychleji se dostane k Bohu skřehotání žab než prázdná slova, která nevycházejí z lidského srdce. Při modlitbě naslouchejte Božímu hlasu. Naslouchejte tomu, co k vám nejrůznějším způsobem mluví Bůh a snažte se to chápat a až do konce činit jeho svatou vůli.

Ó sv. Šarbeli, mocný přímluvce, na jediné tvé slovo mi Ježíš může odpustit, smilovat se nade mnou a splnit mou prosbu. Proto tě prosím o tuto potřebnou milost ...................Amen

Sv. Šarbeli, radosti nebe i země, přimlouvej se za mě.

Bože, který jsi vyvolil sv. Šarbela, aby nás ochraňoval, uděl mi, prosím na jeho přímluvu milost, o kterou prosím, abych tě s ním mohl navěky chválit.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen

(Litanie)

Otče náš… Zdrávas Maria…. Sláva Otci….

7. den

Ve jménu Otce… Svatý otče Šarbeli…

V tom záleží láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. (1. Jan 4,10-12)

Ve chvíli smrti se bude hříšník nejvíce obávat, že nemá odpověď na nekonečnou Boží lásku, a to bude oplakávat. Každý člověk, který nemiluje, protože svými hříchy zničil v sobě schopnost milovat, je ve stavu duchovní smrti, protože dobrovolně zrušil spojení života a lásky, které ho spojovalo s Bohem.

Ó sv. Šarbeli, všemi milovaný pomocníku potřebných, mám pevnou naději ve tvoji přímluvu. Vypros mi u Boha tuto milost….......................... Amen

Sv. Šarbeli, hvězdo a útěcho bloudících, přimlouvej se za mě.

Bože, mé četné hříchy jsou překážkou působení tvé milosti ve mně. Dej mi prosím, milost pokání a na přímluvu sv. Šarbela mi odpověz. Navrať radost mému zkroušenému srdci a splň mou prosbu.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen

(Litanie)

Otče náš… Zdrávas Maria…. Sláva Otci….

8. den

Ve jménu Otce… Svatý otče Šarbeli…

Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. (Mt 6,19 -21)

Láska je jediný poklad, který je možno hromadit v čase pozemského života a který přetrvá navěky. Všechno hmotné bohatství, všechna sláva, moc a společenské postavení a nejrůznější úspěchy zůstanou ve chvíli smrti zde na zemi, V okamžiku smrti se počítá jedině láska. Kdo stane před Bohem bez lásky, bude muset nést všechny důsledky své hříšné volby a egoistického jednání.

Ó sv. Šarbeli, kdykoli vzpomenu na tvůj půst, zdrženlivost a ponoření do modlitby, má naděje a důvěra v tebe roste. Prosím tě, abys mi u Boha vyžádal tuto milost, o kterou prosím….................. Amen

Sv. Šarbeli, v Bohu zcela ponořený, přimlouvej se za mě.

Nejpokojnější Ježíši, který jsi povznesl svého milovaného Šarbela k biblické dokonalosti, prosím tě o milost, abych mohl strávit zbytek svého života podle tvé vůle. Miluji tě Bože, můj Spasiteli.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen

(Litanie)

Otče náš… Zdrávas Maria…. Sláva Otci….

9. den

Ve jménu Otce… Svatý otče Šarbeli,…

Kdo se napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného (Jan 4,14)

Musíme se vzájemně milovat láskou nezištnou, bezpodmínečnou a bezmeznou. Abychom dozráli k takové lásce, musíme ustavičně čerpat z pramene, kterým je Ježíš Kristus. Z tohoto jediného Pramene mohou čerpat všichni bez výjimky každodenní vytrvalou modlitbou, svátostí pokání a Eucharistií.

Ó sv. Šarbeli, došel jsem na konec novény. Mé srdce se sytí, kdykoliv k tobě mluvím, a chovám velikou naději, že mi Ježíš udělí milost, o kterou jsem skrze tvou přímluvu prosil. Lituji všech svých špatností a slibuji, že se vynasnažím, abych se již nikdy nenechal strhnout ke hříchu. Prosím tě o vyplnění této mé prosby…................... Amen

Sv. Šarbeli slávou korunovaný, přimlouvej se za mě.

Bože, tys naslouchal modlitbám sv. Šarbela a sjednotil jsi jej se sebou, smiluj se nade mnou ve chvílích úzkosti a zachraň mě od zla, které nemohu snášet.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen

(Litanie)

Otče náš… Zdrávas Maria…. Sláva Otci….


LITÁNIE KE SV. ŠARBELOVI


Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatý Šarbeli, posiluj naší víru.
Živý Boží zázraku,
Hrdino zbožnosti, lásky a víry,
Čistý prameni hasící veškerou žízeň,
Léku uzdravující tělo i duši,
Přebohatý a vše prostupující dare,
Poustevníku proslavený svými úžasnými zázraky,
Ty, který jsi odmítl veškeré bohatství tohoto světa,
Pokorný beránku se srdcem plným soucitu,
Drahocenná vůni rozlévající se světem,
Služebníku Nejsvětější svátosti a vždy přečisté Panny Marie,
Štědrý dárce naplňující požehnáním celé stvoření,
Líbezná vůni kadidla a cedrů Libanonu,
Majáku osvěžující Boží církev,
Podivuhodné světlo, z jehož hrobu vychází zářiví jas,
Přímluvce pozorně naslouchající prosbám věřících,
Chvályhodný pro svou čistotu a poslušnost,
Chudobný, jenž přijímáš a miluješ všechna strádání,
Hlase volající a burcující svědomí,
Příklade pro lidstvo této doby,
Anděli v lidské přirozenosti,
Drahocenná koruno svatého řeholního stavu,
Svatý Šarbeli, náš poklade a chloubo po všechny časy,

Beranku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. (3x)

Oroduj za nás, Svatý Boží poustevníku,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě a pokání, jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu a nutnost sebezapírání před trůnem božské Přítomnosti.

Díky mystickému tělu Kristovu, kterým je církev, byl jsi v ustavičném spojení se svým Pánem a lidstvem skrze pouto lásky. Nemůžeme tě následovat ve tvé poustevnické samotě a na cestě tvých obětí, ale prosíme tě, abys naplnil naše srdce touhou po polepšení a pomáhal nám pochopit velký význam duchovního života. Dej nám poznat, co potřebujeme ke spáse.

Amen.

Zdroj: email ze společenství, kde se tuto novénu budou modlit
- od 15. 7. - můžete se přidat.

Paní Marie k tomu napsala:
Novenu může každý dělat na svůj úmysl: Za jednotu křesťanů, za uzdravení duše, ducha, i těla našich blízkých, které máme ve svém srdci. Za obrácení hříšníků a především k větší cti a slávě Boží. Abychom ve svém životě lépe uskutečnili evangelium – slova našeho Pána Ježíše Krista.
Každý dá do této devítidenní noveny svůj úmysl.
Na svátek v tento den 24. 7. (liturgická památka) je nejvíce vyslyšených proseb na jeho přímluvu.

Náš otec Pavel Ryšavý nás k tomu vybídl...
Máme všichni brožurku, kde je napsáno hodně zázraků a obrácení na jeho přímluvu po jeho blahořečení a kanonizaci. Stojí 45 Kč, a stojí to za to si ji koupit.


Info o brožurce:
SVATÝ ŠARBEL MACHLÚF
Jiří Gračka

Vydala Římskokatolická farnost Kojetín,
ve spolupráci s nakladatelstvím
Matice cyrilometodějská s.r.o., Olomouc

První vydání vyšlo 2008
Publikace MCM s.r.o.
www.maticecm.cz

Imprimatur: Arcibiskupství olomoucké
čj. 113/2008 ze dne 23.1. 2008
Český překlad novény ke sv. Šarbelovi a litanií
byl pořízen se souhlasem představeného kláštera v Annaya.

Svatý Šarbel Machlúf, www.maticecm.cz


KNIHU MŮŽETE OBJEDNAT
ZDE


Sv. Šarbel Machlúf (1828–1898) prožil většinu svého života v libanonském klášteře Annaya, z toho téměř 25 let strávil v nedaleké poustevně. Vedl neobyčejně přísný život pokání a oběti, každodenně se od půlnoci do rána modlil před svatostánkem, i při velké zimě jen v lehkém řeholním hábitu. Již krátce po smrti se jeho hrob stal vyhledávaným cílem poutníků z Blízkého východu i celého světa, a to jak křesťanů, tak muslimů. Sv. Šarbel, vzor dokonalého mnicha, je považován za jednoho z největších divotvůrců 19. století.

Publikace chce jednak představit život sv. Šarbela i úctu k němu, jednak nabídnout věřícím tradiční modlitby k tomuto světci – novénu a litanie. Čtenář zde nalezne také základní informace o maronitské církvi a o Libanonu.

http://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod&vyd=802

@@@Jiná novéna ke sv. Šarbelovi - http://kostelcvilin.cz/?page_id=2475

(Na Fatym.com vydáno 14. 7. 2016)

Sv. Charbel, volné dílo