Milosrdenství v Písmu svatém 4

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 04. 01. 2016

Co říká o milosrdenství Starý Zákon v knize Genesis?

Tu řekl: „Hospodine, Bože mého pána Abrahama, dopřej mi to prosím a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi.(Genesis 24.12)
Služebník tedy vzal deset velbloudů svého pána a jel. Vybaven všelijakými drahocennostmi svého pána vydal se na cestu do aramského Dvojříčí, do města Náchorova. Před městem zastavil velbloudy u studně s vodou. Bylo to navečer, v době, kdy ženy vycházívají čerpat vodu. Tu řekl: „Hospodine, Bože mého pána Abrahama, dopřej mi to prosím a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi. Hle, stojím nad pramenem a dcery mužů města vycházejí čerpat vodu. Dívce, která příjde, řeknu: Nakloň svůj džbán, abych se napil.Odvětí-li: "Jen pij, a také své vebloudy napojím", předurčil jsi ji pro svého služebníka Izáka.