P. George Biju VC přijede do Staré Bělé

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Mimo oblast FATYMu, Vydáno dne: 08. 04. 2015

V sobotu 18. 4. přijede do farnosti Stará Bělá P. George Biju VC, indický misionář z Kongregace vincentinů, který působí od roku 2002 ve východní Africe, aby s věřícími slavil mši svatou a pomodlil se za uzdravení.

Uzdravení skrze Eucharistii – kde Bůh je jedinou nadějí

P. George je pokračovatelem v díle celosvětové evangelizace, jež založil P. Bill a dále vykonával P. Anthony Saji VC, s nímž jsme se u nás setkali před čtyřmi lety.
Charismatem vincentinů je hlásání evangelia a vřelý vztah k chudým. Zejména misionáři v Africe mají k lidem – zvlášť k těm nejubožejším – velmi blízko. Pomáhají jim po všech stránkách a jsou jim k dispozici radou a pomocí v záležitostech těla i duše. Učí je obdělávat jejich políčka a žít zodpovědně, pomáhají řešit jejich rodinné problémy a hlavně jim předávají víru. Ta je v nuzných afrických poměrech většinou jedinou nadějí místních obyvatel.

„Nikdy nezapomenu na zážitek z Keni, kdy kněz procházel mezi lidmi s Pánem Ježíšem ve veliké monstranci,“ říká paní, která vincentiny ve východní Africe navštívila, „a žehnal lidem. Ti před něj prostírali své pláště a přikrývky, aby na nich spočinula noha kněze, který nese Eucharistii. Pláště si pak nesli domů jako velikou vzácnost a pokládali je na své nemocné blízké – a ti se uzdravili!“ Víra prostých Keňanů je veliká. Je to víra lidí, kteří nemají jinou možnost, kam se obrátit. Nemohou se dopravit k lékaři, nemají peníze na ošetření. Mají POUZE Pána Boha. A pevně se k němu přimknou. Věří mu – a jejich víra je odměněna. Kéž bychom si z nich vzali příklad! U nás je to však většinou tak, jak říkal otec Anthony: Pán Bůh je na posledním místě. Nejprve zkoušíme všechny možné léky a lékaře, a až když nic nepomáhá, jdeme za Pánem Bohem. Přitom bychom měli jednat obráceně: nejprve jít za Ježíšem, svou nouzi Mu odevzdat a poprosit o pomoc. A teprve s Jeho požehnáním navštívit lékaře a podrobit se léčení.

P. George Biju působil dlouhá léta na západě Tanzánie, v zapadlé vesničce Uvinza. „V nedalekém městě Kigoma mě čekal další ohromný zážitek,“ říká návštěvnice vincentinské misie v Africe. „Tisíc lidí společně chválilo a vzývalo Pána – celou svou bytostí a tak vroucně a naléhavě, až mi z toho naskakovala husí kůže.“ Od roku 2012 do roku 2014 studoval P. George v Římě na Academii Alfonsiana morální teologii a loni získat licenciát. Nyní působí v Nairobi v Keni.

P. George bude koncelebrovat ve farním kostele ve Staré Bělé při mši svaté v sobotu 18. dubna od 17 hodin. Pronese homilii a pomodlí se za uzdravení.

Všichni jsou srdečně zváni!

O misijním a evangelizačním díle otců vincentinů působících ve východní Africe se dočtete na frbill.net